Thông tư 179/2009/TT-BTC

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
53
lượt xem
3
download

Thông tư 179/2009/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 179/2009/TT-BTC về sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 39.20, 39.26, 85.39 quy định tại Quyết định 106/2007/QĐ-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2007 do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 179/2009/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 179/2009/TT-BTC Hà N i, ngày 14 tháng 09 năm 2009 THÔNG TƯ V VI C S A I M C THU SU T THU NH P KH U ƯU ÃI IV I M T S M T HÀNG TRONG BI U THU NH P KH U ƯU ÃI Căn c Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u s 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005; Căn c Ngh quy t s 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28 tháng 9 năm 2007 c a y ban Thư ng v Qu c h i v vi c ban hành Bi u thu xu t kh u theo danh m c nhóm hàng ch u thu và khung thu su t i v i t ng nhóm hàng, Bi u thu nh p kh u ưu ãi theo danh m c nhóm hàng ch u thu và khung thu su t ưu ãi i v i t ng nhóm hàng; Căn c Ngh nh s 149/2005/N -CP ngày 08 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u; Căn c Ngh nh s 118/2008/N -CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; B Tài chính hư ng d n th c hi n m c thu su t thu nh p kh u ưu ãi i v i m t s m t hàng Bi u thu nh p kh u ưu ãi như sau: i u 1. Thu su t thu nh p kh u. i u ch nh m c thu su t thu nh p khNu ưu ãi c a các m t hàng thu c nhóm 39.20, 39.26, 85.39 quy nh t i Quy t nh 106/2007/Q -BTC ngày 20 tháng 12 năm 2007 c a B trư ng B Tài chính v vi c ban hành Bi u thu xu t khNu, Bi u thu nh p khNu ưu ãi và các văn b n s a i, b sung thành m c thu su t thu nh p khNu ưu ãi m i quy nh t i Danh m c ban hành kèm theo Thông tư này. i u 2. Hi u l c thi hành Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày k t ngày ký. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng và các Phó Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - Vi n ki m sát NDTC, Tòa án NDTC; Hoàng Anh Tu n - Ki m toán Nhà nư c; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph . - UBND t nh, thành ph tr c thu c TW;
  2. - C c Ki m tra văn b n – B Tư pháp; - Các ơn v thu c và tr c thu c B Tài chính; - C c H i quan t nh, thành ph ; - Công báo; - Website Chính ph và Website B Tài chính; - Lưu: VT, V CST. DANH M C I U CH NH THU SU T THU NH P KH U ƯU ÃI IV IM TS M T HÀNG (Ban hành kèm theo Thông tư s 179/2009/TT-BTC ngày 14/9/2009 c a B Tài chính) Mã hàng Mô t hàng hóa Thu su t (%) 39.20 T m, phi n, màng, lá và d i khác, b ng plastic, không x p và chưa ư c gia c , chưa g n l p m t, chưa ư c b tr ho c chưa ư c k t h p tương t v i các v t li u khác. 3920 10 00 00 - T polyme etylen 9 3920 20 00 - T polyme propylen: 3920 20 00 10 - - Màng BOPP 5 3920 20 00 90 - - Lo i khác 9 - T polyme styren: 3920 30 10 00 - - Lo i s d ng như ch t k t dính b ng cách làm 10 nóng ch y 3920 30 90 - - Lo i khác: 3920 30 90 10 - - - T m ABS s d ng cho s n xu t t l nh 5 3920 30 90 90 - - - Lo i khác 10 - T polyme vinyl chlorua: 3920 43 00 - - Có hàm lư ng ch t hóa d o không dư i 6% tính theo tr ng lư ng: 3920 43 00 10 - - - Lo i kh r ng trên 2m 10 3920 43 00 20 - - - Băng s d ng trong s n xu t dây i n và dây 10 i n tho i 3920 43 00 90 - - - Lo i khác 16 3920 49 00 00 - - Lo i khác 10 - T polyme acrylic: 3920 51 00 00 - - T poly (metyl metacrylat) 10
  3. 3920 59 00 00 - - Lo i khác 10 - T polycarbonat, nh a alkyt, este polyallyl ho c polyeste khác: 3920 61 00 00 - - T polycarbonat 10 3920 62 - - T poly (etylen terephtalat): 3920 62 10 00 - - - D ng màng 5 3920 62 90 00 - - - Lo i khác 10 3920 63 00 00 - - T polyeste chưa no 10 3920 69 00 00 - - T polyeste khác 10 - T xenlulo ho c các d n xu t hóa h c c a nó: 3920 71 - T xelulo tái sinh: 3920 71 10 00 - - - Màng xenlophan 5 3920 71 20 00 - - - Ruy băng gi t b ng s i visco; d ng lá 10 3920 71 90 00 - - - Lo i khác 10 3920 73 00 00 - - T xelulo acetat 10 3920 79 00 00 - - T các d n xu t xenlulo khác 10 - T plastic khác: 3920 91 - - T poly (vinyl butyral): 3920 91 10 00 - - - Màng dùng làm kính an toàn, dày t 3 0,38 mm nhưng không quá 0,76 mm, và chi u r ng không quá 2m 3920 91 90 00 - - - Lo i khác 3 3920 92 - - T polyamit: 3920 92 10 00 - - - T polyamit-6 10 3920 92 20 00 - - - Lo i s d ng như ch t k t dính b ng cách làm 10 nóng ch y 3920 92 90 00 - - - Lo i khác 10 3920 93 - - T nh a amino: 3920 93 10 00 - - - Lo i s d ng như ch t k t dính b ng cách làm 10 nóng ch y 3920 93 90 00 - - - Lo i khác 10 3920 94 - - T nh a phenolic: 3920 94 10 00 - - - D ng t m phenol formaldehyt (bakelit) 10 3920 94 90 00 - - - Lo i khác 10 3920 99 00 00 - - T plastic khác 10
  4. 39.26 S n ph m khác b ng plastic và các s n ph m b ng các v t li u khác c a các nhóm t 39.01 n 39.14 3926 10 00 00 - dùng trong văn phòng ho c trư ng h c 32 3926 20 - Hàng may m c và ph tr may m c (k c găng tay, găng h ngón và găng bao tay): 3926 20 60 00 - - Hàng may m c dùng tránh các ch t hóa h c, 16 phóng x và l a. 3926 20 90 00 - - Lo i khác 32 3926 30 00 - Linh ki n l p vào c trong nhà, trong xe c và các lo i tương t : 3926 30 00 10 - - Linh ki n l p trong xe có ng cơ 20 3926 30 00 90 - - Lo i khác 29 3926 40 00 00 - Tư ng nh và các trang trí khác 32 3926 90 - Lo i khác: 3926 90 10 00 - - Phao cho lư i ánh cá 25 3926 90 20 00 - - Qu t và màn che kéo b ng tay, khung và các d ng 25 c c m tay kèm theo, các b ph n c a chúng - - Các s n phNm v sinh, y t và ph u thu t: 3926 90 32 00 - - - Khuôn plastic l y d u răng 13 3926 90 39 - - - Lo i khác: 3926 90 39 10 - - - - Túi ng nư c ti u 13 3926 90 39 90 - - - - Lo i khác 5 - - Các thi t b , d ng c an toàn và b o v : 3926 90 41 00 - - - Lá ch n b o v c a c nh sát 5 3926 90 42 00 - - - M t n b o h và các v t phNm tương t s d ng 16 khi hàn và trong các công vi c tương t 3926 90 44 00 - - - m c u sinh dùng b o v ngư i ngã t trên 16 cao xu ng 3926 90 45 00 - - - inh ph n quang 5 3926 90 49 00 - - - Lo i khác 16 - - Các s n phNm dùng cho công nghi p: 3926 90 53 00 - - - Dây băng truy n ho c băng t i 16 3926 90 55 00 - - - Móc hình ch J ho c kh i chùm b ng plastic 16 dùng cho ngòi n , kíp n
  5. 3926 90 59 00 - - - Lo i khác 16 3926 90 60 00 -- chăm sóc gia c m 16 3926 90 70 00 - - n coocxê và các ph tr tương t dùng kèm 16 theo y ph c ho c các ph tr c a qu n áo 3926 90 80 - - T m th trình bày n trang ho c nh ng v t nh trang i m cá nhân; chu i h t; phom giày: 3926 90 80 10 - - - Phom giày 0 3926 90 80 90 - - - Lo i khác 16 3926 90 90 - - - Lo i khác: 3926 90 90 10 - - - Núm vú, khung ng c (breastshell), t m ch n 16 núm vú, ph u v t s a b ng tay, h th ng chăm sóc, nuôi dư ng b nh nhân (lo i Haberman) 3926 90 90 20 - - - Dây v t racket có chi u dài không quá 15 m ã 17 óng gói bán l . 3926 90 90 30 --- u ng chân không dùng s n xu t bình 17 nư c nóng s d ng năng lư ng m t tr i 3926 90 90 90 - - - Lo i khác 24 85.39 èn i n dây tóc ho c èn phóng i n, k c èn chùm hàn kín và èn tia c c tím ho c tia h ng ngo i; èn h quang. 8539 10 - èn pha g n kín (sealed beam lamp unist): 8539 10 10 - - Dùng cho xe có ng cơ thu c Chương 87: 8539 10 10 10 - - - Dùng cho xe ô tô 25 8539 10 10 90 - - - Lo i khác 25 8539 10 90 00 - - Lo i khác 0 - Các lo i bóng èn dây tóc khác, tr èn tia c c tím ho c tia h ng ngo i: 8539 21 - - èn ha-lo-gien vonfram: 8539 21 20 00 - - - Dùng cho thi t b y t 0 8539 21 30 - - - Dùng cho xe có ng cơ: 8539 21 30 10 - - - - Dùng cho xe ô tô 23 8539 21 30 90 - - - - Lo i khác 23 8539 21 40 00 - - - Bóng èn ph n x khác 10 8539 21 90 00 - - - Lo i khác 0 8539 22 - - Lo i khác, có công su t không quá 200 W và i n
  6. áp trên 100 V: 8539 22 20 00 - - - Dùng cho thi t b y t 0 8539 22 30 00 - - - Bóng èn ph n x khác 10 8539 22 90 00 - - - Lo i khác 34 8539 29 - - Lo i khác: 8539 29 10 00 - - - Dùng cho thi t b y t 0 8539 29 20 - - - Dùng cho xe có ng cơ: 8539 29 20 10 - - - - Dùng cho xe ô tô 25 8539 29 20 90 - - - - Lo i khác 25 8539 29 30 00 - - - Bóng èn ph n x khác 10 8539 29 40 - - - Bóng èn ch p; bóng èn hi u c nh , danh nh trên 2,25 V: 8539 29 40 10 - - - - Bóng èn chuyên dùng cho thi t b y t 0 8539 29 40 90 - - - - Lo i khác 10 8539 29 50 00 - - - Lo i khác, có công su t trên 200 W nhưng 34 không quá 300 W và i n áp trên 100 V 8539 29 60 - - - Lo i khác, có công su t không quá 200 W và i n áp không quá 100 V: 8539 29 60 10 - - - - Bóng èn phòng n hai s i t 3,6 V -0,5/1A, 0 công su t 3,6W, dùng s n xu t èn th m phòng n 8539 29 60 90 - - - - Lo i khác 10 8539 29 90 00 - - - Lo i khác 8 - èn phóng, tr èn tia c c tím: 8539 31 - - èn huỳnh quang, c c cat t nóng: 8539 31 10 00 - - - èn ng huỳnh quang d ng compact 34 8539 31 90 00 - - - Lo i khác 34 8539 32 00 00 - - èn hơi th y ngân ho c natri; èn ha-lo-gien kim 0 lo i 8539 39 - - Lo i khác: 8539 39 10 00 - - - èn ng huỳnh quang d ng compact 10 8539 39 20 00 - - - èn ng phóng i n trang trí ho c dùng cho 31 m c ích công c ng 8539 39 30 00 - - - èn huỳnh quang ca t t l nh khác 10 8539 39 40 - - - èn dùng cho xe có ng cơ ho c xe p:
  7. 8539 39 40 10 - - - - Dùng cho xe ô tô 25 8539 39 40 90 - - - - Lo i khác 25 8539 39 90 00 - - - Lo i khác 0 - èn tia c c tím ho c èn tia h ng ngo i; èn h quang: 8539 41 00 00 - - èn h quang 0 8539 49 00 00 - - Lo i khác 0 8539 90 - B ph n: 8539 90 10 00 - - N p b t nhôm cho èn huỳnh quang; ui xoáy 5 nhôm dùng cho èn nóng sáng 8539 90 20 - - Lo i khác, dùng cho xe có ng cơ các lo i: 8539 90 20 10 - - - Dùng cho xe ô tô 15 8539 90 20 90 - - - Lo i khác 20 8539 90 90 00 - - Lo i khác 0
Đồng bộ tài khoản