Thông tư 18/2009/TT-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
335
lượt xem
41
download

Thông tư 18/2009/TT-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 18/2009/TT-BYT về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 18/2009/TT-BYT

 1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 18/2009/TT-BYT Hà N i, ngày 14 tháng 10 năm 2009 THÔNG TƯ HƯ NG D N T CH C TH C HI N CÔNG TÁC KI M SOÁT NHI M KHU N TRONG CÁC CƠ S KHÁM B NH, CH A B NH Căn c Lu t B o v s c kho nhân dân ngày 11/6/1989; Căn c Lu t Phòng, ch ng b nh truy n nhi m ngày 21/11/2007; Căn c Ngh nh s 188/2007/N -CP ngày 27/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Quy t nh s 153/2006/Q -TTg ngày 30/6/2006 phê duy t Quy ho ch t ng th phát tri n h th ng Y t Vi t Nam giai o n n năm 2010 và t m nhìn n năm 2020. B Y t hư ng d n t ch c th c hi n công tác ki m soát nhi m khuNn (nhi m các vi sinh v t gây b nh) trong các cơ s khám b nh, ch a b nh c a Nhà nư c và tư nhân như sau: Chương I CÁC K THU T CHUYÊN MÔN V KI M SOÁT NHI M KHU N i u 1. V sinh tay 1. Th y thu c, nhân viên y t , h c sinh, sinh viên th c t p t i các cơ s khám ch a b nh ph i tuân th r a tay úng ch nh và úng k thu t theo hư ng d n c a B Y t . 2. Ngư i b nh, ngư i nhà ngư i b nh và khách n thăm ph i r a tay theo quy nh và hư ng d n c a cơ s khám b nh, ch a b nh. i u 2. Th c hi n các quy nh v vô khu n 1. Khi th c hi n ph u thu t, th thu t và các k thu t xâm l n khác ph i b o m i u ki n, phương ti n và k thu t vô khuNn theo úng quy trình k thu t c a B Y t . 2. Các d ng c y t s d ng l i ph i ư c kh khuNn, ti t khuNn t p trung t i b ph n ( ơn v ) ti t khuNn và ph i b o m vô khuNn t khâu ti t khuNn, lưu tr , v n chuy n cho t i khi s d ng cho ngư i b nh. 3. Không dùng chung găng tay cho ngư i b nh, thay găng khi chuy n t vùng cơ th nhi m khuNn sang vùng s ch trên cùng m t ngư i b nh và khi th c hi n ng tác k thu t vô khuNn ph i mang găng vô khuNn.
 2. 4. Nhân viên y t tuy t i tuân th các quy nh v vô khuNn, phòng ng a chuNn và phòng ng a cách ly khi xâm nh p, làm vi c các khu v c vô khuNn. i u 3. Làm s ch, kh khu n, ti t khu n d ng c và phương ti n chăm sóc, i u tr . 1. Các d ng c , phương ti n, v t li u y t dùng trong ph u thu t, th thu t và các k thu t xâm l n khác ph i ư c kh khuNn, ti t khuNn và ư c ki m soát ch t lư ng ti t khuNn trư c khi s d ng theo hư ng d n c a B Y t . 2. Các d ng c , thi t b , phương ti n chăm sóc và i u tr sau khi s d ng cho m i ngư i b nh n u s d ng l i ph i ư c x lý theo quy trình thích h p. 3. D ng c nhi m khuNn ph i ư c x lý (kh nhi m) ban u t i các khoa trư c khi chuy n n ơn v (b ph n) kh khuNn, ti t khuNn. 4. T i b ph n ( ơn v ) kh khuNn, ti t khuNn t p trung, m i d ng c ph i ư c làm s ch, kh khuNn, óng gói, ti t khuNn và lưu tr theo úng quy trình hư ng d n c a B Yt . 5. B ph n ( ơn v ) kh khuNn, ti t khuNn t p trung ph i có thi t b làm s ch, kh khuNn, ti t khuNn c n thi t; ph i có xe và thùng v n chuy n chuyên d ng nh n d ng c bNn và chuy n d ng c vô khuNn riêng t i các khoa phòng chuyên môn. 6. Các khoa, phòng chuyên môn ph i có phương ti n, xà phòng, hoá ch tkh khuNn c n thi t x lý ban u d ng c nhi m khuNn và có t b o qu n d ng c vô khuNn. 7. D ng c ng trong các bao gói, h p ã quá h n s d ng, bao bì không còn nguyên v n ho c ã m s d ng trong ngày nhưng chưa h t thì không ư c s d ng cho ngư i b nh mà ph i ti t khuNn l i. i u 4. Th c hi n các bi n pháp phòng ng a cách ly 1. Cơ s khám b nh, ch a b nh ph i tuyên truy n, hu n luy n cho th y thu c, nhân viên y t , ngư i b nh, ngư i nhà ngư i b nh, khách thăm th c hi n các bi n pháp phòng ng a cách ly thích h p. 2. Nhân viên y t ph i áp d ng các bi n pháp Phòng ng a chuNn khi ti p xúc v i máu, d ch sinh h c khi chăm sóc, i u tr v i m i ngư i b nh không phân bi t b nh ư c chNn oán và áp d ng các d phòng b sung theo ư ng lây. 3. Cơ s khám b nh, ch a b nh ph i thi t l p h th ng qu n lý, giám sát, phát hi n, x trí và báo cáo tai n n r i ro ngh nghi p nhân viên y t . Ph i h p ch t ch v i h th ng y t d phòng cùng c p thông báo và x lý d ch k p th i. 4. Nh ng ngư i b nh khi nghi ng ho c xác nh ư c căn nguyên gây b nh truy n nhi m c n áp d ng ngay các bi n pháp phòng ng a cách ly thích h p theo úng quy nh c a pháp lu t v phòng, ch ng b nh truy n nhi m.
 3. 5. Th y thu c, nhân viên y t làm vi c trong các cơ s khám b nh, ch a b nh ư c tiêm phòng v c xin phòng ng a các b nh truy n nhi m như viêm gan B, cúm và các b nh truy n nhi m nguy hi m khác. 6. Nh ng ngư i b nh nhi m khuNn do vi khuNn a kháng thu c ph i ư c áp d ng bi n pháp phòng ng a cách ly phù h p v i ư ng lây truy n c a b nh. i u 5. Giám sát phát hi n nhi m khu n m c ph i và các b nh truy n nhi m trong cơ s y t 1. Cơ s khám b nh, ch a b nh t ch c, giám sát, phát hi n và thông báo, báo cáo các trư ng h p nghi ng m c b nh truy n nhi m t i nguy hi m theo quy nh c a pháp lu t v phòng, ch ng b nh truy n nhi m 2. T ch c giám sát, phát hi n, báo cáo và lưu gi s li u v các trư ng h p nhi m khuNn m c ph i trong m i cơ s khám b nh, ch a b nh và ưa ra các bi n pháp can thi p k p th i nh m làm gi m nhi m khuNn liên quan n chăm sóc y t . i u 6. V sinh môi trư ng và qu n lý ch t th i 1. Cơ s khám b nh, ch a b nh ph i: a) Trang b y phương ti n v sinh môi trư ng thích h p và chuyên d ng như t i lau, khăn lau, cây lau nhà, hoá ch t v sinh, xe chuyên ch phương ti n v sinh. b) Xây d ng l ch và quy trình v sinh môi trư ng phù h p cho t ng khu v c theo quy nh và hư ng d n c a B Y t . c) T ch c giám sát vi sinh t i thi u 6 tháng m t l n v không khí trong khu v c có nguy cơ lây nhi m cao, ngu n nư c dùng trong i u tr và sinh ho t theo quy chuNn k thu t qu c gia. d) T ch c th c hi n vi c qu n lý ch t th i y t theo úng qui nh. ) Có quy nh và th c hi n v sinh tNy u bu ng b nh và các phương ti n chăm sóc liên quan ngay sau khi ngư i b nh m c các b nh truy n nhi m có kh năng gây d ch ư c chuy n khoa, chuy n vi n, ra vi n ho c t vong. e) B o m v sinh khoa phòng, v sinh ngo i c nh và t ch c di t chu t, di t côn trùng nh kỳ theo quy nh m b o môi trư ng xanh, s ch, p và an toàn. 2. H lý và nhân viên làm công tác v sinh t i các cơ s khám b nh, ch a b nh ph i ư c ào t o v v sinh trong các cơ s y t theo chương trình ào t o do B Y t ban hành. i u 7. V sinh i v i ngư i b nh, ngư i nhà ngư i b nh 1. Ngư i b nh, ngư i nhà ngư i b nh (khi vào thăm và tham gia chăm sóc ngư i b nh) ph i m c qu n áo b nh vi n theo quy ch trang ph c y t và s d ng dùng riêng cho t ng cá nhân.
 4. 2. Trư c khi ph u thu t, ngư i b nh ph i ư c v sinh thân th theo hư ng d n quy trình k thu t c a B Y t . i u 8. V sinh an toàn th c ph m 1. Khoa (t ) ki m soát nhi m khuNn có trách nhi m giám sát vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v v sinh an toàn th c phNm t i nơi ăn, u ng, ch bi n th c phNm trong cơ s khám b nh, ch a b nh. 2. Cơ s tr c ti p ch bi n và phân ph i th c ăn, nư c u ng trong cơ s khám b nh, ch a b nh ph i có gi y ch ng nh n i u ki n v sinh an toàn th c phNm và ngư i làm vi c tr c ti p trong cơ s này ư c ki m tra s c kho nh kỳ và th c hi n úng quy nh c a pháp lu t v v sinh an toàn th c phNm. i u 9. Qu n lý và s d ng v i 1. Cơ s khám b nh, ch a b nh ph i th c hi n úng quy ch trang ph c y t cho ngư i b nh, ngư i nhà và nhân viên y t ; có l ch thay v i và th c hi n vi c thay v i cho ngư i b nh hàng ngày và khi c n. 2. v i c a cơ s khám b nh, ch a b nh ph i ư c gi t, kh khuNn t p trung. Các v i nhi m khuNn, v i có máu và d ch ti t sinh h c ph i thu gom, v n chuy n và x lý riêng m b o an toàn. 3. v i s ch ph i ư c b o qu n trong các t s ch, v i ph c v chuyên môn ph i b o m quy cách, ch t lư ng và áp ng yêu c u vô khuNn. 4. Cơ s khám b nh, ch a b nh trang b xe Ny và thùng v n chuy n riêng nh n v i nhi m khuNn và chuy n v i ã gi t s ch n các khoa, phòng chuyên môn. i u 10. V sinh trong vi c b o qu n, ư p, mai táng, di chuy n thi th khi ngư i b nh t vong Vi c b o qu n, ư p, mai táng, di chuy n thi hài ph i th c hi n theo úng quy nh c a B Y t t i Thông tư s 02/2009/TT-BYT ngày 26/5/2009 v Hư ng d n v sinh trong ho t ng mai táng và h a táng. Chương II CÁC I U KI N B O M CÔNG TÁC KI M SOÁT NHI M KHU N i u 11. Cơ s v t ch t Cơ s khám b nh, ch a b nh ph i: 1. ư c thi t k và trang b cơ s v t ch t b o m yêu c u ki m soát nhi m khuNn. Khi xây m i ho c s a ch a c i t o có s tham gia tư v n c a khoa ho c cán b làm công tác ki m soát nhi m khuNn.
 5. 2. Có b ph n ( ơn v ) kh khuNn - ti t khuNn t p trung t tiêu chuNn: Thi t k m t chi u; ngăn cách rõ ba khu v c nhi m khuNn, s ch và vô khuNn; d a vào phân h ng và phân c p i u tr trang b các phương ti n x lý d ng c phù h p như: máy r a- kh khuNn, máy h p ư t, máy ti t khuNn nhi t th p, máy s y khô, óng gói d ng c ; các phương ti n làm s ch, hoá ch t, các test ki m tra ch t lư ng ti t khuNn; các bu ng, t , giá kê b o qu n d ng c ti t khuNn. 3. Có nhà gi t thi t k m t chi u, trang b và phương ti n như máy gi t, máy s y, phương ti n là ( i) v i, xe v n chuy n v i bNn, s ch; b (thùng) ch a hoá ch t kh khuNn ngâm v i nhi m khuNn, t lưu gi v i; xà phòng gi t, hóa ch t kh khuNn. Cơ s khám b nh, ch a b nh có th h p ng v i Công ty có ch c năng gi t kh khuNn v iyt b o m vi c gi t và cung c p v i áp ng yêu c u ph c v ngư i b nh và chuyên môn. 4. Có cơ s h t ng b o m x lý an toàn ch t th i l ng, ch t th i r n và ch t th i khí y t theo Quy nh v qu n lý ch t th i y t . 5. Các khoa ph i có bu ng t m, bu ng v sinh, nư c s ch, phương ti n r a cho ngư i b nh, ngư i nhà và nhân viên y t . 6. M i khoa ph i có ít nh t m t bu ng bNn và x lý d ng c y t . 7. Bu ng ph u thu t và bu ng chăm sóc c bi t ư c trang b h th ng thông khí, l c khí thích h p, m b o yêu c u vô khuNn. 8. Khoa lâm sàng ph i có ít nh t m t bu ng cách ly ư c trang b các phương ti n cách ly theo hư ng d n c a B Y t cách ly ngư i b nh có nguy cơ phát tán tác nhân gây b nh truy n nhi m nguy hi m. 9. Khoa lâm sàng ph i có ít nh t m t bu ng th thu t có trang thi t b , thi t k áp ng yêu c u ki m soát nhi m khuNn: có b n r a tay, vòi nư c, nư c s ch, xà phòng ho c dung d ch r a tay, khăn lau tay, bàn ch i chà tay, bàn làm th thu t, t ng d ng c vô khuNn, thùng ng ch t th i. 10. Phòng xét nghi m ph i b o m i u ki n an toàn sinh h c phù h p v i t ng c p và ch ư c ti n hành xét nghi m trong ph m vi chuyên môn theo quy nh c a Lu t v phòng, ch ng b nh truy n nhi m. 11. Khoa truy n nhi m ph i có phương ti n phòng ng a lây truy n b nh và có kho ng cách an toàn v i các khoa, phòng khác và khu dân cư theo quy nh c a pháp lu t v phòng, ch ng b nh truy n nhi m. 12. Cơ s v t ch t ch bi n, phân ph i th c phNm trong b nh vi n ph i ư c xây d ng và thi t k theo úng các quy nh pháp lu t v v sinh, an toàn th c phNm. i u 12. Trang thi t b và phương ti n Cơ s khám b nh, ch a b nh ph i ư c trang b các trang thi t b và phương ti n dư i ây b o m yêu c u ki m soát nhi m khuNn:
 6. 1. B o m các phương ti n v sinh môi trư ng y và phù h p: a) Phương ti n r a tay: b n r a tay, phương ti n sát khuNn tay, khăn lau tay s ch dùng m t l n và hóa ch t r a tay. b) Có phương ti n v sinh chuyên d ng b o m cho công vi c v sinh cơ s khám b nh, ch a b nh hi u qu . c) Trư ng h p cơ s khám b nh, ch a b nh h p ng v i Công ty cung c p d ch v v sinh công nghi p thì h p ng ph i xác nh rõ yêu c u v trang thi t b , hóa ch t, tiêu chuNn v sinh, quy trình v sinh, ào t o nhân vi n v sinh theo chương trình tài li u c a B Y t và ki m tra ánh giá ch t lư ng. d) Có phương ti n thu gom, v n chuy n, lưu gi ch t th i. Thùng, túi lưu gi ch t th i ph i b o m s lư ng, ch t lư ng và úng m u quy nh. 2. Khoa ki m soát nhi m khuNn ư c trang b các phương ti n văn phòng ph c v công tác giám sát, ào t o như máy vi tính, máy in; các phương ti n khác ph c v công tác ki m tra, ánh giá ch t lư ng môi trư ng và ki m soát nhi m khuNn. 3. Cơ s ch bi n th c phNm và phân ph i xu t ăn trong b nh vi n ph i có y trang thi t b và phương ti n theo úng các quy nh pháp lu t v v sinh an toàn th c phNm. i u 13. Nhân l c chuyên trách ki m soát nhi m khu n Cơ s khám b nh, ch a b nh ph i b o m nhân l c cho Khoa (t ) ki m soát nhi m khuNn ho t ng. Ngoài nhân l c cho các b ph n như kh khuNn, ti t khuNn, gi t là, b ph n giám sát nhi m khuNn ph i b o m t i thi u 01 nhân l c ư c ào t o v ki m soát nhi m khuNn/150 giư ng b nh. i u 14. ào t o nâng cao ki n th c, k năng th c hành ki m soát nhi m khu n cho cán b nhân viên y t . 1. Th y thu c, nhân viên c a Khoa (t ) ki m soát nhi m khuNn ph i ư c ào t o chuyên khoa và thư ng xuyên c p nh t ki n th c, k năng th c hành ki m soát nhi m khuNn. 2. Th y thu c, nhân viên c a cơ s khám b nh, ch a b nh ph i ư c ào t o v các quy trình k thu t chuyên môn ki m soát nhi m khuNn, s d ng úng và thành th o, các phương ti n phòng h cá nhân. Chương III H TH NG T CH C, NHI M V VÀ QUY N H N i u 15: H th ng t ch c ki m soát nhi m khu n t i cơ s khám b nh, ch a b nh 1. Các b nh vi n ph i thi t l p h th ng t ch c ki m soát nhi m khuNn, bao g m:
 7. a) H i ng (ban) ki m soát nhi m khuNn b) Khoa (t ) ki m soát nhi m khuNn c) M ng lư i ki m soát nhi m khuNn. 2. Các cơ s khám b nh, ch a b nh khác ph i thi t l p h th ng t ch c ki m soát nhi m khuNn theo quy nh t i i m a và i m c kho n 1 c a i u này và có cán b ph trách v ki m soát nhi m khuNn. i u 16. T ch c và nhi m v c a H i ng (Ban) ki m soát nhi m khu n 1. T ch c: a) H i ng (ban) ki m soát nhi m khuNn do Giám c (Th trư ng) cơ s khám b nh, ch a b nh ra quy t nh thành l p. H i ng bao g m Ch t ch, m t Phó Ch t ch, m t U viên thư ng tr c và các u viên. b) Ch t ch H i ng ki m soát nhi m khuNn là lãnh o c a cơ s khám b nh, ch a b nh. Phó Ch t ch H i ng ho c U viên thư ng tr c là Trư ng khoa ki m soát nhi m khuNn ho c T trư ng t ki m soát nhi m khuNn hay m t lãnh o khoa, phòng có kinh nghi m trong lĩnh v c ki m soát nhi m khuNn. c) U viên c a H i ng ki m soát nhi m khuNn là i di n c a các khoa lâm sàng và c n lâm sàng; các phòng K ho ch t ng h p, phòng i u dư ng, phòng Hành chính qu n tr , Phòng Tài chính k toán, Phòng T ch c cán b , Phòng V t tư thi t b Y t và các b ph n liên quan khác. 2. Nhi m v : a) Xem xét, xu t, tư v n cho Giám c (th trư ng) ơn v xây d ng, s a i, b sung các quy nh k thu t chuyên môn v ki m soát nhi m khuNn phù h p v i quy nh c a B Y t . b) Tư v n cho Giám c (th trư ng) ơn v v k ho ch phát tri n công tác ki m soát nhi m khuNn, phòng ng a nhi m khuNn liên quan n chăm sóc y t , d ch b nh; tư v ns a ch a, thi t k , xây d ng m i các công trình y t trong ơn v phù h p v i nguyên t c ki m soát nhi m khuNn. c) T ch c hu n luy n, nghiên c u khoa h c, ch o tuy n và tuyên truy n thu c v ki m soát nhi m khuNn trong ph m vi ơn v qu n lý. i u 17. T ch c, nhi m v Khoa (t ) ki m soát nhi m khu n 1. T ch c: a) Các cơ s khám b nh, ch a b nh có t 150 giư ng b nh ho c b nh vi n h ng II tr lên ph i thành l p Khoa ki m soát nhi m khuNn; n u có dư i 150 giư ng b nh thành l p T ki m soát nhi m khuNn; các phòng khám a khoa và các tr m y t c n có nhân viên ph trách công tác ki m soát nhi m khuNn.
 8. b) Khoa ki m soát nhi m khuNn tùy theo quy mô b nh vi n có các b ph n sau: hành chính-giám sát; kh khuNn-ti t khuNn; gi t là và các b ph n khác do Giám c quy t nh. c) Lãnh o khoa (t ): Có Trư ng khoa (t trư ng), các Phó trư ng khoa và i u dư ng trư ng khoa. Trư ng khoa (t trư ng) có trình i h c tr lên thu c chuyên ngành y, i u dư ng ho c dư c và ư c ào t o v ki m soát nhi m khuNn. 2. Nhi m v : a) Xây d ng k ho ch ki m soát nhi m khuNn nh kỳ và hàng năm trình H i ng (ban) Ki m soát nhi m khuNn thNm nh trư c khi Giám c (th trư ng) phê duy t và t ch c th c hi n. b) u m i xây d ng các quy nh, quy trình ki m soát nhi m khuNn trên cơ s các quy nh, hư ng d n chung c a B Y t và trình Giám c (th trư ng) ơn v phê duy t và t ch c th c hi n. c) u m i ph i h p v i các khoa, phòng liên quan giám sát công tác ki m soát nhi m khuNn, bao g m: - Phát hi n, giám sát và báo cáo d ch b nh truy n nhi m theo quy nh c a pháp lu t v phòng, ch ng b nh truy n nhi m. - Phát hi n, nh n báo cáo các trư ng h p nhi m khuNn liên quan n chăm sóc y t t các khoa lâm sàng và k t qu nuôi c y vi khuNn t khoa Vi sinh (xét nghi m) và xu t các gi i pháp can thi p k p th i. - Theo dõi và báo cáo các vi khuNn kháng thu c. d) Ki m tra, ôn c cán b , viên ch c, h p ng lao ng, giáo viên, h c sinh, sinh viên, ngư i b nh, ngư i nhà ngư i b nh và khách th c hi n úng quy nh ki m soát nhi m khuNn trong công tác khám, ch a b nh. ) Tuyên truy n, hu n luy n, nghiên c u khoa h c, tham gia h p tác qu c t và ch o tuy n dư i v ki m soát nhi m khuNn. e) Qu n lý, giám sát các ho t ng kh khuNn, ti t khuNn, gi t là, cung c p d ng c vô khuNn, hoá ch t sát khuNn, kh khuNn, v i và v t tư tiêu hao ph c v công tác ki m soát nhi m khuNn trong toàn ơn v . g) Theo dõi, ánh giá, báo cáo phơi nhi m và tai n n r i ro ngh nghi p liên quan n tác nhân vi sinh v t c a th y thu c, nhân viên y t . h) Tham gia cùng Khoa vi sinh, Khoa dư c và các khoa lâm sàng theo dõi vi khuNn kháng thu c và s d ng kháng sinh h p lý. i) Ph i h p v i các khoa, phòng, các thành viên m ng lư i ki m soát nhi m khuNn phát hi n, gi i quy t các v n liên quan t i công tác ki m soát nhi m khuNn.
 9. i u 18. T ch c và nhi m v c a các thành viên m ng lư i ki m soát nhi m khu n 1. T ch c: G m i di n các khoa lâm sàng và c n lâm sàng; m i khoa c ít nh t m t bác sĩ ho c m t i u dư ng, h sinh tham gia m ng lư i ki m soát nhi m khuNn ho t ng dư i s ch o chuyên môn c a Khoa (t ) ki m soát nhi m khuNn. Các thành viên thư ng xuyên ư c hu n luy n c p nh t chuyên môn v ki m soát nhi m khuNn. 2. Nhi m v : a) Tham gia, ph i h p t ch c th c hi n công tác ki m soát nhi m khuNn t i ơn v . b) Tham gia ki m tra, giám sát, ôn c các th y thu c, nhân viên t i ơn v th c hi n các quy nh, quy trình chuyên môn liên quan n ki m soát nhi m khuNn. i u 19. Nhi m v và quy n h n c a Trư ng khoa (t ) ki m soát nhi m khu n. 1. Nhi m v : ch u trách nhi m trư c Giám c (th trư ng) cơ s khám, ch a b nh v công tác ki m soát nhi m khuNn trong ơn v : a) T ch c th c hi n y các nhi m v c a khoa ki m soát nhi m khuNn. b) L p k ho ch công tác ki m soát nhi m khuNn trình Giám c phê duy t và t ch c th chi n. c) Ch o công tác giám sát, phát hi n và xu t gi i pháp can thi p k p th i nh m ki m soát nh ng trư ng h p nhi m khuNn liên quan n chăm sóc y t và nh ng b nh có nguy cơ lây lan thành d ch. d) Tham gia xây d ng các quy nh, quy trình ki m soát nhi m khuNn và ch o vi c ki m tra, ôn c th c hi n. ) xu t k ho ch mua s m, nh m c và tiêu chuNn k thu t các thi t b , v t tư tiêu hao, hoá ch t ph c v công tác ki m soát nhi m khuNn trong toàn ơn v . e) Tham gia tuyên truy n, hư ng d n, hu n luy n ki n th c và k năng ki m soát nhi m khuNn cho nhân viên y t , h c sinh, sinh viên y, ngư i b nh, ngư i nhà ngư i b nh và khách thăm. g) T ch c nghiên c u khoa h c, hu n luy n và ch o tuy n v công tác ki m soát nhi m khuNn. h) Ph i h p v i các khoa, phòng có liên quan ánh giá hi u qu th c hi n các k thu t chuyên môn ki m soát nhi m khuNn. i) T ng k t, báo cáo ho t ng và k t qu công tác ki m soát nhi m khuNn trong toàn ơn v . 2. Quy n h n:
 10. a) Th c hi n quy n h n chung c a Trư ng Khoa. b) Ki m tra và yêu c u các khoa, phòng, cá nhân th c hi n úng các qui nh v công tác ki m soát nhi m khuNn. c) xu t v i Giám c (th trư ng) khen thư ng, k lu t các cá nhân và t p th có thành tích ho c vi ph m các k thu t chuyên môn v ki m soát nhi m khuNn c a Thông tư này. d) Là u viên thư ng tr c H i ng Ki m soát nhi m khuNn, u viên H i ng qu n lý ch t lư ng (n u có), H i ng thu c và i u tr . i u 20: Nhi m v và quy n h n c a i u dư ng trư ng Khoa ki m soát nhi m khu n. 1. Nhi m v : a) Th c hi n nhi m v chung c a i u dư ng trư ng khoa. b) Giúp Trư ng khoa th c hi n các nhi m v c a Khoa ki m soát nhi m khuNn. c) Giúp Trư ng khoa l p k ho ch qu n lý trang thi t b , s d ng v t tư tiêu hao, hoá ch t ph c v cho ho t ng chuyên môn t i khoa. d) Tham gia xây d ng các quy nh, quy trình ki m soát nhi m khuNn và ki m tra, giám sát vi c th c hi n. e) Th c hi n nh ng nhi m v khác theo s phân công c a Trư ng khoa ki m soát nhi m khuNn. 2. Quy n h n: Có quy n h n như các i u dư ng trư ng khoa khác và có quy n ki m tra giám sát các ho t ng ki m soát nhi m khuNn t i các khoa, phòng trong cơ s khám b nh, ch a b nh. i u 21: Nhi m v và quy n h n c a các th y thu c, nhân viên chuyên môn Khoa (t ) ki m soát nhi m khu n: 1. Nhi m v : a) Th c hi n úng các quy nh v ki m soát nhi m khuNn . b) Tham gia xây d ng các quy nh, quy trình ki m soát nhi m khuNn và ki m tra, giám sát vi c th c hi n. c) Th c hi n giám sát, phát hi n, theo dõi, t ng h p tình hình nhi m khuNn liên quan n chăm sóc y t t i các khoa phòng.
 11. d) Qu n lý các trang thi t b , v t tư, hoá ch t ph c v cho ho t ng chuyên môn khi ư c phân công. ) Th c hi n nhi m v khác theo s phân công c a Trư ng khoa 2.Quy n h n: Ki m tra, giám sát vi c th c hi n Thông tư hư ng d n t ch c th c hi n công tác ki m soát nhi m khuNn i v i các cá nhân và các khoa theo s phân công c a Trư ng khoa ki m soát nhi m khuNn. Chương IV TRÁCH NHI M TH C HI N i u 22. Trách nhi m c a Giám c (th trư ng) cơ s khám b nh, ch a b nh. 1. Ch o và t ch c th c hi n Thông tư hư ng d n t ch c th c hi n công tác ki m soát nhi m khuNn trong các cơ s khám b nh, ch a b nh. Xây d ng và ban hành các qui nh c th v các k thu t chuyên môn ki m soát nhi m khuNn phù h p v i th c t c a ơn v theo hư ng d n c a Thông tư này. 2. u tư kinh phí thư ng xuyên hàng năm cho công tác ki m soát nhi m khuNn. 3. B o m nhân l c, phương ti n, thi t b , hoá ch t, v t tư cho vi c th c hành chuyên môn, ki m soát nhi m khuNn, qu n lý ch t th i và v sinh, b o m cơ s khám b nh, ch a b nh xanh, s ch, p. 4. Ch o vi c t ch c hu n luy n, ào t o, nghiên c u khoa h c, ki m tra, giám sát th c hi n công tác ki m soát nhi m khuNn. 5. B o m an toàn và phòng ng a lây b nh truy n nhi m cho nhân viên y t và cho ngư i b nh, nh t là trong các tình hu ng có d ch b nh. 6. Phát ng phong trào thi ua và th c hi n khen thư ng, k lu t v công tác ki m soát nhi m khuNn. i u 23: Trách nhi m c a H i ng Ki m soát nhi m khu n 1. Tư v n cho Giám c (th trư ng) cơ s khám b nh, ch a b nh v các ho t ng ki m soát nhi m khuNn. 2. Xem xét các xu t c a Khoa (t ) ki m soát nhi m khuNn và thành viên H i ng Ki m soát nhi m khuNn tham mưu cho Giám c (th trư ng) cơ s khám b nh, ch a b nh v k ho ch, b sung s a i các quy nh, quy trình và các v n liên quan n ki m soát nhi m khuNn. 3. ưa ra nh ng ý ki n và xu t liên quan n ki m soát nhi m khuNn khi ư c Giám c (th trư ng) cơ s khám b nh, ch a b nh yêu c u.
 12. i u 24. Trách nhi m c a các phòng ch c năng Phòng i u dư ng, phòng K ho ch t ng h p và các phòng liên quan ph i h p v i Khoa (t ) ki m soát nhi m khuNn xây d ng các quy nh, quy trình ki m soát nhi m khuNn và th c hi n ki m tra, giám sát liên quan n công tác ki m soát nhi m khuNn. i u 25. Trách nhi m c a các Trư ng khoa trong cơ s khám b nh, ch a b nh 1. T ch c th c hi n các quy nh, quy trình ki m soát nhi m khuNn. 2. T ch c hư ng d n ngư i b nh, ngư i nhà ngư i b nh, khách n thăm th c hi n các quy nh ki m soát nhi m khuNn ngư i b nh, ngư i nhà ngư i b nh và khách t i thăm. 3. Ph i h p v i Khoa (t ) ki m soát nhi m khuNn t ch c hu n luy n, giám sát, ánh giá công tác ki m soát nhi m khuNn t i khoa. 4. Phát hi n và thông báo k p th i các trư ng h p nhi m khuNn m c ph i t i khoa cho Khoa (t ) ki m soát nhi m khuNn và Giám c (th trư ng) cơ s khám, ch a b nh. Ph i h p v i Khoa (t ) ki m soát nhi m khuNn ti n hành giám sát, xác nh các trư ng h p d ch b nh, nhi m khuNn b nh vi n và vi khuNn kháng thu c t i khoa. i u 26. Trách nhi m c a các i u dư ng trư ng khoa 1. Ki m tra ôn c th y thu c, nhân viên y t , ngư i b nh, ngư i nhà, h c sinh, sinh viên, cán b y t n h c t p tuân th quy nh, quy trình ki m soát nhi m khuNn trong chăm sóc và i u tr . 2. Hư ng d n, ki m tra vi c tuân th r a tay c a th y thu c, nhân viên y t , ngư i b nh, ngư i nhà ngư i b nh và khách t i thăm. 3. Qu n lý, hư ng d n, giám sát s d ng các phương ti n phòng h cá nhân, b o m úng m c ích, úng i tư ng và hi u qu ki m soát nhi m khuNn. 4. Phân công i u dư ng ho c h sinh tham gia m ng lư i ki m soát nhi m khuNn. i u 27. Trách nhi m c a Khoa vi sinh (xét nghi m) 1. Ph i h p v i Khoa (t ) ki m soát nhi m khuNn th c hi n i u tra giám sát nhi m khuNn m c ph i và môi trư ng. 2. Thông báo k p th i cho Khoa (t ) ki m soát nhi m khuNn và khoa lâm sàng v k t qu nuôi c y vi khuNn và tình hình kháng thu c c a các vi khuNn gây b nh theo quy nh. i u 28. Trách nhi m c a Khoa Dư c 1. Cung c p thông tin v hoá ch t kh khuNn, thu c kháng sinh và tình hình s d ng thu c kháng sinh an toàn h p lý c a cơ s khám b nh, ch a b nh cho Khoa (t ) ki m soát nhi m khuNn.
 13. 2. Ph i h p cùng Khoa (t ) ki m soát nhi m khuNn xu t mua s m, cung c p và s d ng hoá ch t, v t tư tiêu hao áp ng công tác ki m soát nhi m khuNn. i u 29. Trách nhi m c a th y thu c, nhân viên y t , giáo viên, h c sinh, sinh viên th c t p t i các cơ s khám b nh, ch a b nh 1. Tham gia các l p hu n luy n, b i dư ng ki n th c v ki m soát nhi m khuNn. 2. Th c hi n úng các quy trình, quy nh v ki m soát nhi m khuNn. i u 30. Trách nhi m c a ngư i b nh, ngư i nhà ngư i b nh và khách t i thăm 1. Th c hi n úng các quy nh v gi thăm, bi n pháp cách ly theo quy nh và hư ng d n c a cơ s khám b nh, ch a b nh. 2. Th c hi n các quy nh v v sinh cá nhân và v sinh b nh vi n, phân lo i ch t th i và các quy nh khác c a cơ s khám b nh, ch a b nh. 3. Ngư i m c, ngư i b nghi ng m c b nh truy n nhi m thu c nhóm A và m t s b nh thu c nhóm B do B trư ng B Y t quy nh ph i tuân th ch i u tr , cách ly, di chuy n ho c ra vi n theo quy nh c a cơ s khám b nh, ch a b nh. Chương IV I U KHO N THI HÀNH i u 31. Hi u l c thi hành 1. Thông tư này có hi u l c t ngày 01/12/2009. 2. Bãi b Quy ch Ch ng nhi m khuNn, Quy ch công tác khoa Ch ng nhi m khuNn và Quy ch ch c năng, nhi m v c a Trư ng khoa Ch ng nhi m khuNn trong Quy ch B nh vi n ban hành kèm theo Quy t nh s 1895/1997/BYT-Q ngày 19/9/1997 c a B trư ng B Y t . i u 32. Trách nhi m t ch c th c hi n Các ông, bà: Chánh Văn phòng B , C c trư ng C c Qu n lý khám, ch a b nh, Chánh Thanh tra B , V trư ng các V , C c trư ng các C c thu c B Y t , Giám c b nh vi n, Vi n có giư ng b nh tr c thu c B Y t , Giám c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Th trư ng y t các ngành ch u trách nhi m t ch c th c hi n, ki m tra ánh giá vi c th c hi n Thông tư này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG
 14. Nguy n Th Xuyên
Đồng bộ tài khoản