Thông tư 184/2009/TT-BTC

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
48
lượt xem
7
download

Thông tư 184/2009/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 184/2009/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản, lệ phí độc quyền thăm dò khoáng sản do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 184/2009/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 184/2009/TT-BTC Hà N i, ngày 15 tháng 09 năm 2009 THÔNG TƯ QUY NNH CH THU, N P VÀ QU N LÝ S D NG L PHÍ C P GI Y PHÉP HO T NG KHOÁNG S N, L PHÍ C QUY N THĂM DÒ KHOÁNG S N Căn c Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 và Ngh nh s 24/2006/N - CP ngày 06/3/2006 s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Căn c Ngh nh s 118/2008/N -CP ngày 27/11/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Ngh nh s 160/2005/N -CP ngày 27/12/2005 và Ngh nh s 07/2009/N -CP ngày 21/01/2009 s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 160/2005/N -CP ngày 27/12/2005 c a Chính ph quy nh chi ti t vi c thi hành Lu t Khoáng s n và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Khoáng s n; B Tài chính hư ng d n ch thu, n p, qu n lý và s d ng l phí c p gi y phép ho t ng khoáng s n, l phí c quy n thăm dò khoáng s n như sau: i u 1. i tư ng n p l phí 1. T ch c, cá nhân Vi t Nam và nư c ngoài khi ư c cơ quan có thNm quy n c p gi y phép ho t ng khoáng s n theo quy nh t i Lu t khoáng s n và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Khoáng s n ph i n p l phí c p gi y phép ho t ng khoáng s n theo quy nh t i Thông tư này. 2. T ch c, cá nhân Vi t Nam và nư c ngoài khi ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n c p phép thăm dò khoáng s n ph i n p l phí c quy n thăm dò khoáng s n theo quy nh t i Thông tư này. Trư ng h p tr l i gi y phép thăm dò ho c tr l i m t ph n di n tích c quy n thăm dò khoáng s n ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n c p gi y phép thì không ph i n p l phí c quy n thăm dò i v i th i gian còn l i t ngày gi y phép thăm dò ch m d t hi u l c. i u 2. M c thu l phí 1. M c thu l phí c p gi y phép ho t ng khoáng s n ư c quy nh c th như sau: a) i v i ho t ng kh o sát: 2.000.000 ng/1 gi y phép. b) i v i ho t ng thăm dò: - Di n tích thăm dò nh hơn 100 ha, m c thu là 4.000.000 ng/01 gi y phép;
  2. - Di n tích thăm dò t 100 ha n 50.000 ha, m c thu là 10.000.000 ng/01 gi y phép; - Di n tích thăm dò trên 50.000 ha, m c thu là 15.000.000 ng/01 gi y phép. c) i v i ho t ng ch bi n khoáng s n: m c thu là 10.000.000 ng/01 gi y phép. d) i v i ho t ng khai thác: m c thu ư c quy nh t i bi u ính kèm Thông tư này. ) Khai thác t n thu: m c thu là 5.000.000 ng/01 gi y phép. Trư ng h p c p gia h n gi y phép, c p l i gi y phép khi chuy n như ng, th a k thì ngư i ư c gia h n gi y phép, ngư i ư c chuy n như ng, th a k ph i n p l phí tính b ng 50% m c l phí tương ng v i các m c thu nêu trên. 2. M c thu l phí c quy n thăm dò khoáng s n theo quy nh t i Ngh nh s 07/2009/N -CP s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 160/2005/N -CP ngày 27/12/2005 như sau: a) M c thu: S TT Năm M c thu ( ng/ha/năm) 1 Năm th 1 50.000 2 Năm th 2 80.000 3 Năm th 3 và th 4 tr i 100.000 b) S ti n l phí c quy n thăm dò khoáng s n ph i n p i v i m i gi y phép tính theo di n tích và th i gian ghi trên gi y phép (k c th i gian gia h n c a gi y phép). ơn gi n khi tính thu, m c thu l phí i v i gi y phép ư c tính như sau: - Gi y phép có th i h n n 12 tháng thì tính theo m c thu c a năm th nh t. Trư ng h p gia h n thì khi c p gi y phép gia h n, m c thu ư c tính như sau: + Th i gian gia h n n 6 tháng thì tính m c thu b ng 1/2 m c thu c a năm th hai; + Th i h n gia h n n 12 tháng thì tính m c thu b ng m c thu c a năm th hai. - Gi y phép có th i h n trên 12 tháng, m c thu ư c tính như sau: Gi y phép có th i h n n 18 tháng thì tính theo m c thu c a năm th nh t c ng v i 1/2 m c thu c a năm th 2; Gi y phép có th i h n n 24 tháng thì tính theo m c thu c a năm th nh t c ng m c thu c a năm th hai; Trư ng h p gia h n (gi y phép có th i h n trên 24 tháng) thì khi c p gi y phép gia h n, m c thu s ư c tính như sau:
  3. Gia h n thêm t 2 n 12 tháng: tính b ng m c thu c a năm th 3; Gia h n thêm trên 12 n 18 tháng; tính b ng m c thu c a năm th 3 c ng v i 1/2 m c thu c a năm th 3; Gia h n thêm trên 18 tháng: tính b ng m c thu c a năm th 3 và năm th 4. 3. L phí c p gi y phép ho t ng khoáng s n, l phí c quy n thăm dò khoáng s n thu b ng ng Vi t Nam. Trư ng h p t ch c, cá nhân nư c ngoài có nhu c u n p l phí b ng ngo i t thì thu theo t giá giao d ch bình quân trên th trư ng ngo i t liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam công b t i th i i m thu ti n. i u 3. T ch c thu, n p l phí 1. Cơ quan có thNm quy n c p gi y phép ho t ng khoáng s n có trách nhi m t ch c thu l phí c p gi y phép ho t ng khoáng s n và thu l phí c quy n thăm dò khoáng s n. 2. Cơ quan thu l phí có trách nhi m th c hi n ăng ký, kê khai, n p l phí vào ngân sách nhà nư c theo quy nh t i Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002; Thông tư s 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 s a i, b sung Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí, l phí và Thông tư s 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n m t s i u c a Lu t Qu n lý thu và hư ng d n Ngh nh s 85/2007/N -CP ngày 25/5/2007 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Qu n lý thu . 3. L phí c p gi y phép ho t ng khoáng s n, l phí c quy n thăm dò khoáng s n là kho n thu thu c ngân sách nhà nư c. Cơ quan thu l phí th c hi n n p toàn b s ti n l phí thu ư c vào ngân sách nhà nư c theo Chương, lo i, kho n, m c và ti u m c tương ng c a M c l c ngân sách nhà nư c hi n hành. Trư ng h p y quy n thu thì t ch c ư c y quy n thu l phí ư c l i 5% s l phí thu ư c trang tr i chi phí cho vi c thu l phí và n p 95% s l phí thu ư c vào ngân sách nhà nư c. i u 4. Hi u l c thi hành 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày, k t ngày ký. Thông tư này thay th Thông tư s 20/2005/TT-BTC ngày 16/3/2005 c a B Tài chính hư ng d n ch thu, n p, qu n lý và s d ng l phí c p gi y phép ho t ng khoáng s n và Thông tư s 18/2003/TT-BTC ngày 10/01/2003 c a B Tài chính hư ng d n ch thu, n p, qu n lý và s d ng l phí c quy n thăm dò khoáng s n. 2. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, ngh các cơ quan, t ch c, cá nhân ph n ánh k p th i v B Tài chính nghiên c u, hư ng d n. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n:
  4. - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Tòa án nhân dân t i cao; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - Ki m toán nhà nư c; Hoàng Anh Tu n - Văn phòng Ban ch o Trung ương v phòng, ch ng tham nhũng; - Công báo; - Website Chính ph ; - y ban nhân dân, S Tài chính, C c Thu , Kho b c nhà nư c các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Các ơn v thu c B Tài chính; - Lưu VT, CST (3). BI U M C THU L PHÍ C P GI Y PHÉP HO T NG KHAI THÁC KHOÁNG S N (ban hành kèm theo Thông tư s 184/2009/TT-BTC ngày 15 tháng 09 năm 2009 c a B Tài chính) STT Nhóm ho t ng khai thác khoáng s n M c thu ( ng/gi y phép) 1 Ho t ng khai thác cát, s i lòng su i 1.1 Có s n lư ng khai thác dư i 5.000m3 1.000.000 3 3 1.2 Có s n lư ng khai thác t 5.000 m n 10.000 m 10.000.000 1.3 Có s n lư ng khai thác trên 10.000 m3 15.000.000 2 Ho t ng khai thác khoáng s n làm v t li u xây d ng thông thư ng không s d ng v t li u n công nghi p: 2.1 Gi y phép khai thác khoáng s n làm v t li u xây d ng 15.000.000 thông thư ng có di n tích dư i 10 ha và s n lư ng khai thác dư i 100.000 m3/năm 2.2 Gi y phép khai thác khoáng s n làm v t li u xây d ng 20.000.000 thông thư ng, than bùn tr khoáng s n ã quy nh m c 1 và 2.1 3 Ho t ng khai thác khoáng s n làm nguyên li u xi măng; 30.000.000 khoáng s n làm v t li u xây d ng thông thư ng mà không s d ng v t li u n công nghi p; tr ho t ng quy nh t i i m 1 và 2 c a bi u m c thu này 4 Ho t ng khai thác khoáng s n làm nguyên li u xi măng; 40.000.000 khoáng s n làm v t li u xây d ng thông thư ng mà có s d ng v t li u n công nghi p; á p lát và nư c khoáng 5 Ho t ng khai thác các lo i khoáng s n l thiên tr các lo i khoáng s n ã quy nh t i i m 1, 2, 3, 4, 7, 8 c a bi u m c thu này. 5.1 Không s d ng v t li u n công nghi p 40.000.000
  5. 5.2 Có s d ng v t li u n công nghi p 50.000.000 6 Ho t ng khai thác các lo i khoáng s n trong h m lò tr 60.000.000 các lo i khoáng s n ã quy nh t i i m 2, 3, 4, 7 c a bi u m c thu này 7 Ho t ng khai thác khoáng s n quý hi m 80.000.000 8 Ho t ng khai thác khoáng s n c bi t và ch i 100.000.000
Đồng bộ tài khoản