Thông tư 185/2009/TT-BTC

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
229
lượt xem
18
download

Thông tư 185/2009/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 185/2009/TT-BTC về hướng dẫn việc huy động và quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư cho các dự án đầu tư (giai đoạn 2) thuộc chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 185/2009/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------ Đ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 185/2009/TT-BTC Hà N i, ngày 17 tháng 09 năm 2009 THÔNG TƯ HƯ NG D N VI C HUY Đ NG VÀ QU N LÝ, THANH TOÁN, QUY T TOÁN V N Đ U TƯ CHO CÁC D ÁN Đ U TƯ (GIAI ĐO N 2) THU C CHƯƠNG TRÌNH XÂY D NG C M, TUY N DÂN CƯ VÀ NHÀ VÙNG NG P LŨ Đ NG B NG SÔNG C U LONG Căn c Lu t Ngân sách nhà nư c s 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002; Căn c Lu t Xây d ng s 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Căn c Ngh đ nh s 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 c a Chính ph v qu n lý d án đ u tư xây d ng công trình; Căn c Ngh đ nh s 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch Qu n lý đ u tư và xây d ng, Ngh đ nh s 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 và s 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 c a Chính ph v vi c s a đ i, b sung m t s đi u c a Quy ch Qu n lý đ u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh đ nh s 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph ; Căn c Ngh đ nh s 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 c a Chính ph v qu n lý chi phí đ u tư xây d ng công trình; Th c hi n Quy t đ nh s 1151/QĐ-TTg ngày 26/8/2008 c a Th tư ng Chính ph phê duy t b sung các D án đ u tư (giai đo n 2) thu c Chương trình xây d ng c m, tuy n dân cư và nhà vùng ng p lũ đ ng b ng sông C u Long và các Quy t đ nh c a Th tư ng Chính ph v cơ ch , chính sách c a Chương trình xây d ng c m, tuy n dân cư và nhà vùng ng p lũ đ ng b ng sông C u Long trong giai đo n 1; B Tài chính hư ng d n vi c huy đ ng và qu n lý, thanh toán, quy t toán v n đ u tư cho các D án đ u tư (giai đo n 2) thu c Chương trình xây d ng c m, tuy n dân cư và nhà vùng ng p lũ đ ng b ng sông C u Long như sau: Chương 1. QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Đ i tư ng áp d ng Thông tư này là các d án đ u tư (giai đo n 2) thu c Chương trình xây d ng c m, tuy n dân cư và nhà vùng ng p lũ đ ng b ng sông C u Long t i 08 t nh, thành ph Long An, Đ ng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Ti n Giang, Vĩnh Long, H u Giang, C n Thơ theo Quy t đ nh s 1151/QĐ-TTg ngày 26/8/2008 c a Th tư ng Chính ph và các d án c m, tuy n dân cư b sung đư c Th tư ng Chính ph cho phép áp d ng theo các cơ ch chính sách quy đ nh t i Quy t đ nh s 1151/QĐ-TTg ngày 26/8/2008 (sau đây g i chung là các d án giai đo n 2); không bao g m nhà cho các h dân vào trong các c m, tuy n dân cư. Đi u 2. Các d án giai đo n 2 đư c đ u tư b ng ngu n v n ngân sách Nhà nư c (bao g m v n ngân sách trung ương c p, v n ngân sách đ a phương và các ngu n v n l ng ghép), v n vay t Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam và v n huy đ ng h p pháp khác. Đi u 3. Các ngu n v n đ u tư cho các d án giai đo n 2 ph i đư c qu n lý, s d ng đúng m c đích, đúng quy đ nh, ti t ki m và có hi u qu ; không đư c s d ng cho các m c tiêu khác. Đi u 4. Vi c qu n lý, thanh toán, quy t toán v n đ u tư cho các d án giai đo n 2 th c hi n theo các quy đ nh hi n hành c a Nhà nư c và quy đ nh t i Thông tư này. Chương 2. QUY Đ NH C TH Đi u 5. Các công trình, h ng m c công trình thu c c m, tuy n dân cư đư c s d ng các ngu n v n đ u tư theo quy đ nh t i Thông tư này bao g m:
 2. 1. Tôn n n ph n di n tích xây d ng các công trình h t ng xã h i, h t ng k thu t; 2. Tôn n n ph n di n tích xây d ng nhà ; 3. Đ p b bao; 4. Xây d ng các công trình thu gom rác, các công trình kè ch ng s t l các c m, tuy n dân cư; 5. Xây d ng các công trình h t ng k thu t thi t y u trong c m, tuy n dân cư (g m các công trình giao thông n i b , c p nư c sinh ho t và thoát nư c). Đi u 6. Cơ c u ngu n v n đ u tư và m c đích s d ng. 1. V n ngân sách trung ương c p đ đ u tư tôn n n ph n di n tích xây d ng các công trình h t ng xã h i, h t ng k thu t; 80% chi phí đ p b bao và 50% chi phí xây d ng các công trình h t ng k thu t thi t y u trong c m, tuy n dân cư. 2. V n ngân sách đ a phương; ti n thu đư c t bán n n nhà sinh l i trong các c m, tuy n dân cư; các ngu n v n l ng ghép và v n huy đ ng h p pháp khác đ m b o đ 20% chi phí đ p b bao và 50% chi phí xây d ng các công trình h t ng k thu t thi t y u trong c m tuy n dân cư. Cùng v i vi c b trí v n trong cân đ i ngân sách đ a phương hàng năm, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (g i chung là y ban nhân dân c p t nh) ch đ ng l ng ghép các chương trình m c tiêu đ đ u tư như Chương trình nư c s ch và v sinh môi trư ng nông thôn, Chương trình kiên c hóa kênh mương, phát tri n đư ng giao thông nông thôn trong các c m, tuy n dân cư thu c ph m vi qu n lý; huy đ ng các ngu n v n đóng góp c a ngư i dân đư c th hư ng t Chương trình (như đóng góp b ng ti n, b ng ngày công) và các ngu n v n huy đ ng h p pháp khác. 3. V n vay t Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam bao g m: - V n vay v i lãi su t 0% đ đ u tư tôn n n ph n di n tích xây d ng nhà (không bao g m ph n di n tích n n nhà sinh l i bán đ t o v n); - V n vay v i lãi su t hi n hành đ đ u tư xây d ng các công trình thu gom rác, các công trình kè ch ng s t l các c m, tuy n dân cư. 4. V n ngân sách đ a phương và v n huy đ ng h p pháp khác đ đ u tư tôn n n ph n di n tích n n nhà sinh l i bán đ t o v n xây d ng các công trình h t ng k thu t thi t y u trong c m, tuy n dân cư. Đi u 7. Cơ ch vay v n và qu n lý ngu n v n vay Ngân hàng phát tri n Vi t Nam. 1. Căn c m c v n vay theo Quy t đ nh c a Th tư ng Chính ph và thông báo k ho ch gi i ngân c a Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam, y ban nhân dân c p t nh y quy n cho S Tài chính ký h p đ ng vay v n v i Chi nhánh Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam. 2. Đi u ki n áp d ng: 2.1. Đ i v i v n vay đ đ u tư tôn n n ph n di n tích xây d ng nhà : - Lãi su t cho vay b ng không (0%); lãi su t n quá h n b ng 150% lãi su t tín d ng đ u tư c a Nhà nư c t i th i đi m phát sinh n quá h n; - Th i h n cho vay v n t i đa là 10 năm (120 tháng) k t khi nh n kho n vay đ u tiên đ n khi tr h t n ; - Th i gian ân h n 05 năm (60 tháng) k t khi nh n kho n vay đ u tiên; - Th i h n tr n g c: B t đ u tr n g c t tháng th 61 k t th i đi m nh n kho n vay đ u tiên; n g c tr đ u theo quý. 2.2. Đ i v i v n vay đ đ u tư xây d ng các công trình thu gom rác, các công trình kè ch ng s t l các c m, tuy n dân cư:
 3. - Lãi su t cho vay theo lãi su t cho vay hi n hành t i th i đi m ký h p đ ng tín d ng; lãi su t n quá h n b ng 150% lãi su t vay v n trong h n t i th i đi m phát sinh n quá h n; - Th i h n cho vay v n t i đa là 02 năm (24 tháng) k t khi nh n kho n vay đ u tiên đ n khi tr h tn ; - Th i h n tr n g c: B t đ u tr n g c t tháng th 13 k t th i đi m nh n kho n vay đ u tiên; n g c tr đ u theo quý; - Lãi ti n vay tr đ u hàng quý tính trên dư n vay, tr cùng v i th i gian tr n g c. 3. Phương th c chuy n v n vay: Trên cơ s h p đ ng vay v n đã ký và ti n đ th c hi n d án, S Tài chính đ ngh Chi hánh Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam chuy n ti n cho ngân sách t nh, thành ph . Chi nhánh Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam chuy n v n vay cho ngân sách t nh, thành ph ngay sau khi có đ ngh c a S Tài chính. 4. Sau khi chuy n v ngân sách t nh, thành ph , Kho b c Nhà nư c th c hi n ki m soát thanh toán ngu n v n vay Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam cho các d án giai đo n 2 theo quy đ nh đ i v i v n đ u tư thu c ngu n v n ngân sách nhà nư c. 5. Ngu n hoàn tr v n vay: Ti n bán n n nhà cho các h dân mua n n nhà (sau khi đ u tư xong ph n tôn n n xây d ng nhà cho dân), bao g m c ti n bán n n nhà sinh l i trong các c m, tuy n dân cư; ngân sách đ a phương và huy đ ng các ngu n h p pháp khác. 6. Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam đư c hư ng phí qu n lý 0,5%/năm trên s dư n c a kho n vay lãi su t 0%; đư c ngân sách trung ương c p bù chênh l ch lãi su t và phí qu n lý theo ch đ qu n lý. 7. H ch toán ngân sách ngu n v n vay Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam: - Khi nh n v n vay do Chi nhánh Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam chuy n cho ngân sách t nh, S Tài chính h ch toán vào thu ngân sách đ a phương (chương 560 lo i 340 kho n 345 m c 0800 ti u m c 0814); - Khi tr n v n vay b ng ngu n v n c a ngân sách đ a phương, h ch toán chi ngân sách đ a phương (chương 560 lo i 340 kho n 345 m c 0800 ti u m c 0814); - Khi các h dân n p tr ti n vay, h ch toán thu ngân sách đ a phương (chương 560 lo i 340 kho n 369 m c 4900 ti u m c 4949). Đi u 8. Huy đ ng và qu n lý kho n ti n bán n n nhà sinh l i 1. y ban nhân dân c p t nh xem xét, quy t đ nh vi c bán n n nhà sinh l i không quá 30% di n tích n n nhà trong các c m, tuy n dân cư đ b sung v n đ u tư các công trình h t ng thi t y u, nhưng ph i đ m b o đ di n tích đ đưa h t s h nghèo vào trong các c m, tuy n dân cư. 2. Vi c xác đ nh giá đ t n n nhà sinh l i trên các c m tuy n dân cư th c hi n theo quy đ nh c a pháp lu t v đ t đai. 3. y ban nhân dân c p t nh đư c ch đ ng đi u ti t ti n thu đư c t bán n n nhà sinh l i trên các c m tuy n dân cư t nơi có đi u ki n thu n l i (bán đư c nhi u) đ n nơi không thu n l i (không bán đư c ho c bán đư c ít). 4. Toàn b ti n thu đư c t bán n n nhà sinh l i ph i n p vào ngân sách nhà nư c đ đ u tư cho các d án giai đo n 2 và hoàn tr v n vay Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam. Kho b c Nhà nư c th c hi n ki m soát thanh toán theo quy đ nh đ i v i v n đ u tư thu c ngu n v n ngân sách nhà nư c. 5. H ch toán ngân sách kho n ti n bán n n nhà sinh l i: - Kho n ti n bán n n nhà sinh l i h ch toán vào m c “thu ti n s d ng đ t” theo chương, lo i, kho n ti u m c tương ng; - Khi thu ti n bán n n nhà c a ngư i mua s d ng biên lai thu ti n s d ng đ t.
 4. Đi u 9. L p k ho ch v n đ u tư, phân b và th m tra phân b v n đ u tư hàng năm. 1. L p k ho ch: 1.1. Ch đ u tư căn c tình hình th c hi n d án l p k ho ch v n đ u tư hàng năm cho d án g i S K ho ch và Đ u tư, S Tài chính và S Xây d ng; trong đó chi ti t các ngu n sau: - V n ngân sách trung ương c p; - V n vay t Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam v i lãi su t 0%; - V n vay t Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam v i lãi su t hi n hành; - V n ngân sách đ a phương; - Ti n thu đư c t bán n n nhà sinh l i trong các c m, tuy n dân cư; - V n l ng ghép; - V n huy đ ng h p pháp khác. (Theo m u Bi u s 01/KHĐT kèm theo Thông tư này). 1.2. S K ho ch và Đ u tư ch trì t ng h p, báo cáo y ban nhân dân c p t nh 2. Phân b v n: Căn c k ho ch Th tư ng Chính ph giao hàng năm, thông báo k ho ch gi i ngân c a Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam và k ho ch huy đ ng các ngu n v n khác, y ban nhân dân c p t nh giao S K ho ch và Đ u tư ch trì ph i h p S Tài chính, S Xây d ng d ki n phân b v n đ u tư cho t ng d án có đ đi u ki n (chi ti t theo các ngu n), trình y ban nhân dân c p t nh quy t đ nh. Sau khi phân b v n đ u tư, y ban nhân dân c p t nh g i k ho ch v n đ u tư v B K ho ch và Đ u tư, B Tài chính và B Xây d ng đ t ng h p theo dõi và qu n lý; g i Kho b c Nhà nư c (t nh, thành ph ) đ ki m soát, thanh toán. (Theo m u Bi u s 02/KHĐT kèm theo Thông tư này). 3. Th m tra phân b v n đ u tư: Trong quá trình tham gia v i S K ho ch và Đ u tư và S Xây d ng v k ho ch v n đ u tư hàng năm, S Tài chính đ ng th i th c hi n nhi m v th m tra k ho ch phân b v n đ u tư đ trình y ban nhân dân c p t nh quy t đ nh. Căn c quy t đ nh v k ho ch v n đ u tư c a y ban nhân dân c p t nh, Kho b c Nhà nư c th c hi n ki m soát thanh toán theo quy đ nh. Trư ng h p có d án không đ th t c đ u tư, không đ m b o các quy đ nh v đi u ki n b trí v n, Kho b c Nhà nư c không thanh toán và thông báo S Tài chính đ trình y ban nhân dân c p t nh x lý. Đi u 10. Thanh toán v n đ u tư. 1. Đ i v i v n ngân sách trung ương c p, v n ngân sách đ a phương, v n vay t Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam (sau khi chuy n v ngân sách t nh, thành ph ) và v n huy đ ng t bán n n nhà sinh l i đ đ u tư cho các d án giai đo n 2. 1.1. Ngu n v n ngân sách trung ương c p, v n ngân sách đ a phương, v n vay t Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam (sau khi chuy n v ngân sách t nh, thành ph ) và v n huy đ ng t bán n n nhà sinh l i đ đ u tư cho các d án giai đo n 2 đư c kéo dài th i gian th c hi n và thanh toán, n u k t thúc năm k ho ch không s d ng h t thì đư c chuy n ti p sang năm sau đ th c hi n. 1.2. M tài kho n: Ch đ u tư các d án giai đo n 2 đư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c nơi thu n ti n cho vi c ki m soát thanh toán và thu n ti n cho giao d ch c a ch đ u tư. 1.3. Tài li u cơ s c a d án: Đ th c hi n công tác qu n lý, ki m soát, thanh toán v n đ u tư, ch đ u tư g i đ n Kho b c Nhà nư c nơi m tài kho n thanh toán các tài li u cơ s c a d án (các tài li u này là b n chính ho c b n sao y b n chính, ch g i m t l n cho đ n khi d án k t thúc đ u tư, tr trư ng h p ph i b sung, đi u ch nh):
 5. a. Đ i v i v n chu n b đ u tư: - D toán chi phí cho công tác chu n b đ u tư đư c duy t; - Văn b n l a ch n nhà th u; - H p đ ng gi a ch đ u tư và nhà th u; b. Đ i v i v n th c hi n đ u tư: - D toán và quy t đ nh phê duy t d toán c a t ng công vi c, h ng m c công trình, công trình; - Văn b n l a ch n nhà th u; - H p đ ng gi a ch đ u tư và nhà th u. 1.4. T m ng và thu h i v n t m ng; thanh toán kh i lư ng hoàn thành: Th c hi n theo hư ng d n c a B Tài chính t i Thông tư s 27/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 v qu n lý, thanh toán v n đ u tư và v n s nghi p có tính ch t đ u tư thu c ngu n v n ngân sách nhà nư c; Thông tư s 130/2007/TT-BTC ngày 02/11/2007 s a đ i, b sung m t s đi m c a Thông tư s 27/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 và các văn b n s a đ i, b sung, thay th (n u có). 2. Đ i v i các ngu n v n khác: Th c hi n theo quy đ nh hi n hành tương ng v i t ng ngu n v n. Đi u 11. Quy t toán v n đ u tư 1. Đ i v i v n ngân sách trung ương c p, v n ngân sách đ a phương, v n vay t Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam, v n huy đ ng t bán n n nhà sinh l i. 1.1. Quy t toán v n đ u tư hàng năm: Th c hi n theo quy đ nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c và hư ng d n c a B Tài chính t i Thông tư s 53/2005/TT-BTC ngày 23/6/2005 v l p, th m đ nh báo cáo quy t toán v n đ u tư xây d ng cơ b n thu c ngu n v n ngân sách nhà nư c theo niên đ ngân sách hàng năm; Thông tư s 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 v x lý ngân sách cu i năm và l p báo cáo quy t toán ngân sách nhà nư c hàng năm và các văn b n s a đ i, b sung, thay th (n u có). 1.2. Quy t toán v n đ u tư d án hoàn thành: Th c hi n theo hư ng d n c a B Tài chính t i Thông tư s 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 v quy t toán d án hoàn thành thu c ngu n v n ngân sách nhà nư c; Thông tư s 98/2007/TT- BTC ngày 09/8/2007 v s a đ i, b sung m t s đi m c a Thông tư s 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 và các văn b n s a đ i, b sung, thay th (n u có). 2. Đ i v i các ngu n v n khác: Th c hi n theo quy đ nh hi n hành tương ng v i t ng ngu n v n. Đi u 12. Ch đ báo cáo 1. Đ i v i các ch đ u tư: Báo cáo k p th i, đ y đ theo quy đ nh cho cơ quan quy t đ nh đ u tư và các cơ quan Nhà nư c có liên quan; cung c p đ h sơ, tài li u, tình hình theo quy đ nh cho Kho b c Nhà nư c và cơ quan Tài chính đ ph c v công tác qu n lý và thanh toán v n đ u tư. 2. Đ i v i S Tài chính: Th c hi n ch đ báo cáo v v n đ u tư c a các d án giai đo n 2 theo quy đ nh c a B Tài chính t i Quy t đ nh s 1869/QĐ-BTC ngày 06/6/2005 v vi c ban hành Quy ch thông tin báo cáo v v n đ u tư xây d ng cơ b n thu c ngu n v n ngân sách nhà nư c trong n i b ngành tài chính và các văn b n s a đ i, b sung, thay th (n u có). 3. Đ i v i Kho b c Nhà nư c:
 6. - Th c hi n ch đ báo cáo v v n đ u tư c a các d án giai đo n 2 theo quy đ nh c a B Tài chính t i Quy t đ nh s 1869/QĐ-BTC ngày 06/6/2005 v vi c ban hành Quy ch thông tin báo cáo v v n đ u tư xây d ng cơ b n thu c ngu n v n ngân sách nhà nư c trong n i b ngành tài chính và các văn b n s a đ i, b sung, thay th (n u có). - H t năm k ho ch, xác nh n s thanh toán trong năm, lũy k s thanh toán t kh i công đ n h t niên đ ngân sách nhà nư c cho t ng d án. 4. Đ i v i y ban nhân dân c p t nh: Th c hi n ch đ báo cáo v tình hình th c hi n k ho ch v n đ u tư c a các d án giai đo n 2 theo quy đ nh t i Quy t đ nh s 52/2007/QĐ-TTg ngày 16/4/2007 c a Th tư ng Chính ph v Ch đ báo cáo tình hình th c hi n k ho ch v n đ u tư nhà nư c, Thông tư s 05/2007/TT- BKH ngày 09/8/2007 c a B K ho ch và Đ u tư v vi c ban hành các bi u m u báo cáo và hư ng d n th c hi n Quy t đ nh s 52/2007/QĐ-TTg ngày 16/4/2007 và các văn b n s a đ i, b sung, thay th (n u có). Cơ quan nh n báo cáo bao g m: B K ho ch và Đ u tư, B Tài chính và B Xây d ng. Đi u 13. Trách nhi m c a các cơ quan có liên quan 1. y ban nhân dân c p t nh có trách nhi m: - Ch đ o các ngành ch c năng t ng h p, xác đ nh nhu c u v n đ u tư xây d ng các d án giai đo n 2 và kh năng các ngu n v n đ m b o; b trí v n ngân sách đ a phương th c hi n Chương trình; quy t đ nh phân b v n đ u tư cho các d án có đ đi u ki n. - Ch đ o vi c l p phương án, ch đ ng đi u ti t ti n thu đư c t bán n n nhà sinh l i trên các c m tuy n dân cư t nơi có đi u ki n thu n l i (bán đư c nhi u) đ n nơi không thu n l i (không bán đư c ho c bán đư c ít). - Ch đ o vi c vay và tr n v n vay Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; t ch c thu h i kho n n c a t ng h dân và b trí v n ngân sách đ a phương đ tr n v n vay Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam. - Ch đ o vi c qu n lý v n đ u tư các d án giai đo n 2 theo quy đ nh hi n hành c a Nhà nư c và hư ng d n t i Thông tư này. 2. S Tài chính có trách nhi m: - Ph i h p v i S K ho ch và Đ u tư và S Xây d ng d ki n phân b v n đ u tư cho các d án có đ đi u ki n; th c hi n nhi m v th m tra k ho ch phân b v n đ u tư đ trình y ban nhân dân c p t nh quy t đ nh. - L p phương án đi u ti t ti n thu đư c t bán n n nhà sinh l i trên các c m tuy n dân cư t nơi có đi u ki n thu n l i (bán đư c nhi u) đ n nơi không thu n l i (không bán đư c ho c bán đư c ít) đ trình y ban nhân dân c p t nh quy t đ nh. - Th c hi n vi c vay và tr n v n vay Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam theo Quy t đ nh c a y ban nhân dân c p t nh. 3. Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam có trách nhi m: - Ký h p đ ng cho vay v n, chuy n v n vay và thu n theo h p đ ng đã ký. - Tính toán nhu c u c p bù lãi su t và phí qu n lý cho Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam theo quy đ nh t i Quy t đ nh s 44/2007/QĐ-TTg ngày 30/3/2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch qu n lý tài chính đ i v i Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam và theo quy đ nh hi n hành. 4. Kho b c Nhà nư c ch u trách nhi m t ch c ki m soát thanh toán v n đ u tư cho các d án và báo cáo tình hình thanh toán v n đ u tư theo quy đ nh. 5. Ch đ u tư có trách nhi m:
 7. - Qu n lý và s d ng v n đ u tư đúng m c đích và có hi u qu theo quy đ nh hi n hành c a Nhà nư c và hư ng d n t i Thông tư này. - L p k ho ch v n đ u tư hàng năm g i các cơ quan có liên quan theo quy đ nh t i Thông tư này. - Th c hi n vi c thanh, quy t toán v n đ u tư đ y đ và k p th i theo quy đ nh. - Báo cáo tình hình th c hi n theo quy đ nh. Đi u 14. T ch c th c hi n Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày, k t ngày ký ban hành. Các ch đ quy đ nh t i Thông tư này đư c áp d ng t năm ngân sách 2009. Trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn vư ng m c, đ ngh các đơn v ph n ánh k p th i đ B Tài chính nghiên c u s a đ i, b sung cho phù h p. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng Trung ương và các Ban c a Đ ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Chính ph ; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; Ph m S Danh - Ki m toán Nhà nư c; - VP BCĐ Trung ương v phòng ch ng tham nhũng; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan TW c a các đoàn th , các T p đoàn, T ng công ty nhà nư c; - HĐND, UBND các t nh, thành ph : Long An, Đ ng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Ti n Giang, Vĩnh Long, H u Giang, C n Thơ; - S Tài chính, KBNN các t nh, thành ph : Long An, Đ ng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Ti n Giang, Vĩnh Long, H u Giang, C n Thơ; - C c Ki m tra văn b n - B Tư pháp; - Website Chính ph ; - Công báo; - Website B Tài chính; - Các đơn v thu c B Tài chính; - Lưu: VT, V Đ u tư.
 8. BI U S 01/KHĐT (Kèm theo TT s 185/2009/TT-BTC ngày 17/9/2009 c a B Tài chính) UBND T NH…. Ch đ u tư … D KI N K HO CH V N Đ U TƯ XÂY D NG C M, TUY N DÂN CƯ (Kèm theo CV s ………………….. ngày ………. c a ………..) Đơn v : Tri u đ ng STT Tên c m, tuy n Th i Đ a T ng Giá tr V n K ho ch v n năm Ngu n v n Ghi gian đi m m c KLTH đã 200… chú KC- đ u tư đư c HT ho c TT T ng Trong đó T ng Trong đó d toán s s KL KL NSTW Vay Vay NSĐP Bán V n Huy đư c năm năm c p NHPT NHPT n n l ng đ ng duy t trư c nay lãi lãi nhà ghép khác su t su t 0% hi n hành A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 T ng s : I C m, tuy n dân cư …. 1 Đ p b bao 2 Tôn n n ph n di n tích xây d ng các công trình h t ng xã h i 3 Tôn n n ph n di n tích xây d ng các công trình h t ng k thu t 4 Tôn n n ph n di n tích xây d ng nhà
 9. 5 Xây d ng công trình h t ng k thu t thi t y u - Công trình giao thông n i b - Công trình c p nư c sinh ho t - Công trình thoát nư c 6 Xây d ng công trình thu gom rác 7 Xây d ng công trình kè ch ng s t l II C m, tuy n dân cư … ……. ……. Ngư i l p b ng Ngày … tháng … năm … TH TRƯ NG ĐƠN V Ký tên, đóng d u BI U S 02/KHĐT (Kèm theo TT s 185/2009/TT-BTC ngày 17/9/2009 c a B Tài chính) UBND T NH…. K HO CH V N Đ U TƯ XÂY D NG C M, TUY N DÂN CƯ (Kèm theo CV s ………………….. ngày ………. c a UBND t nh………..) Đơn v : Tri u đ ng STT Tên c m, tuy n K Ngu n v n Ghi chú
 10. ho ch T ng Trong đó s NSTW Vay Vay NSĐP Bán V n Huy c p NHPT NHPT lãi n n l ng đ ng lãi su t su t hi n nhà ghép khác 0% hành A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T ng s : I C m, tuy n dân cư …. 1 Đ p b bao 2 Tôn n n ph n di n tích xây d ng các công trình h t ng xã h i 3 Tôn n n ph n di n tích xây d ng các công trình h t ng k thu t 4 Tôn n n ph n di n tích xây d ng nhà 5 Xây d ng công trình h t ng k thu t thi t y u - Công trình giao thông n i b - Công trình c p nư c sinh ho t - Công trình thoát nư c 6 Xây d ng công trình thu gom rác 7 Xây d ng công trình kè ch ng s t l II C m, tuy n dân cư … ……. …….
 11. Ngày … tháng … năm … TH TRƯ NG ĐƠN V Ký tên, đóng d u
Đồng bộ tài khoản