Thông tư 19-BXD/VLXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
76
lượt xem
4
download

Thông tư 19-BXD/VLXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 19-BXD/VLXD của Bộ Xây dựng vè việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 02/CP ngày 5/1/95 của Chính phủ đối với mặt hàng vật liệu xây dựng kinh doanh có điều kiện ở đô thị

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 19-BXD/VLXD của Bộ Xây dựng

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a B é  X © y   ù n g  s è  19­B X D/ V L X D  n g µ y 1 th¸ngg 7 n¨ m  1995 h í ng d É n   d th ù c hi Ö n  N g h Þ  ® Þ n h  s è  02­C P  n g µ y  5­1­1995 c ñ a C h Ý n h  p h ñ  ® è i víi Æ t  h µ n g   Ë t li Ö u x © y  d ù n g  m v kinh  o a n h  c ã  ® i Ò u  ki Ö n  ë  ® «  th Þ d VËt  Öu x©y  ùng  µnguyªn vËt liÖu chñ  Õu  ¹othµnh  li   d l      y t  c«ng  ×nh x©y   tr   dùng. Trong    ×nh l th«ng    Þ  êng, vËt liÖu x©y  ùng  Çn  ínlµ   qu¸ tr  u  trªnth tr      d ph l   lo¹  µng    ã  èil ng lín, ång  Ònh    Ën  ih ho¸ c kh  î     c k khiv chuyÓn, trong qu¸ tr×nh tån         tr÷,mua     ét  è  ¹  Ô   ©y  ôibÈn, d Ô     b¸n;m s lo i gd b    ch¸y,¶nh  ëng  n     h ®Õ m«i  êng  tr vµ  Ëttùqu¶n  ýx∙héi® Æc   Ötlµë    «  Þ. tr     l      bi     c¸c® th Nh»m   ¹n  Õ   èi®a   ÷ng  h ch t   nh ¶nh  ëng  ã  ¹i®Õ n   h c h  m«i  êng  Ö   tr v sinh  c¶nh quan  êng  è  µ  Ëttù qu¶n  ý ®«   Þ  ng  êinh»m   ® ph v tr     l   th ®å th   b¶o  ¶m   ® chÊtl ng vËtliÖu x©y  ùng   î       d cho  êitiªudïng. ng     C¨n  vµo  cø  NghÞ   nh  è  CP   µy  1­ ®Þ s 02­ ng 5­ 1995  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph quy ®Þnh  Ò   µng    Þch  ô  Ê m   vh ho¸,d vc kinh doanh  ¬ng  ¹ivµ  µng    Þch  ô    th m  h ho¸ d v kinh doanh  ¬ng  ¹i cã  iÒu  Ön    Þ  êng    th m  ® ki ë th tr trong níc,sau       khitrao ® æi     thèng  Êt  íiBé   ¬ng  ¹i vµ  é   nh v   Th m   B Khoa  äc  h C«ng  nghÖ   µ  v M«i  êng, Bé   tr   X ©y   ùng  íng  Én  ùc  Ön  i  íim Æt   µng  Ët  Öu  ©y  ùng  d h d th hi ®è v   h v li x d kinh  doanh  ã  iÒu  Ön    «  Þ    c® ki ë ® th nh sau: I. u y  ® inh c h u n g  Q 1.M äi  chøc,c¸nh©n    ¹t®éng    tæ     khiho   kinh doanh  ¬ng  ¹i®èi víi Æt     th m     m hµng  Ët  Öu  ©y  ùng  v li x d kinh doanh  ã  iÒu  Ön  c® ki kh«ng  ©n  Öt thµnh  ph bi   phÇn kinh tÕ  µ cña  Öt Nam     l  Vi   hay  íc ngoµiph¶icã  a   iÓ m   n      ®Þ ® kinh doanh    phïhîp víi   iÒu  Ön       ® c¸c ki quy  nh  ¹ Th«ng   µy. ®Þ t i tn 2.§Þa  iÓ m     ® kinhdoanh  ËtliÖu x©y  ùng    v    d bao  å m     öa  µng,tr¹m, g c¸cc h     kho  µng,b Õn  , ã  ån tr÷,tr bµy  Ët liÖu x©y  ùng  t   b∙i  t     ng  c v    d nh»m   ùctiÕp    tr   b¸n bu«n,b¸n lÎ   a  µn  µnh  è,thÞ    Þ  Ên gäichung  µ®«  Þ.      trªn®Þ b th ph   x∙,th tr     l   th 3. Danh  ôc    Õtm Æt   µng  Ët liÖu x©y  ùng    m chiti   h v    d kinh doanh  ã  iÒu    c® kiÖn: ­Xi m¨ng;    ­V«ix©y  ùng;    d   ­C¸t,®¸,sái;     ­G¹ch,ngãi, Êm  îpami¨ng xim¨ng,tÊm  îpkim  ¹   t«ng ®óc  ½n;      t l       l  lo ibª  ,   s ­C¸c  ¹ èng  Ðp,èng  ùa;   lo   i th   nh ­S ¾t  Ðp  ©y  ùng;   th x d ­Gç,      tre,nøa  , Êm  îpnhùa,cãtÐp,  Êy dÇu; l¸ t l        gi   ­Phô      ¹ .   giac¸clo i
  2. 2 II. Ò u ki Ö n kinh d o a n h  ® è i v íi  §i  c¸c m Æ t  h µ n g v Ë t li Ö u x © y  d ù n g  kinh d o a n h c ã  ® i Ò u  ki Ö n Theo  Òu  §i 9.2a  NghÞ   nh  è  CP   µy  1­ ®Þ s 02­ ng 5­ 1995,tæ    chøc,c¸nh©n      kinh doanh  Æt   µng  Ët liÖu x©y  ùng    m h v    d ph¶icã  iÒu  Ön  a   iÓ m   ï  ® ki ®Þ ® ph   hîp.Cô   Ó:   th 1.C¸c  iÒu  Ön    ® ki chung ­ Ph¶icã  y    Êy tê hîp ph¸p vÒ   Òn  ö  ông  µ,®Êt  ¬i® Æt       ®Ç ®ñ gi         quy sd nh   n  ®Þa  iÓ m   ® kinhdoanh  ËtliÖu x©y  ùng.   v    d ­§Þa  iÓ m     ® kinhdoanh  ËtliÖu x©y  ùng    v    d ph¶i: +  ï hîp víi     Çu  Ò   Ph       yªu c v quy  ¹ch ®«  Þ; c¸c ho   th +  B¶o  ¶m   Ö   ® v sinh m«i  êng,c¶nh    tr   quan  «  Þ; ® th + B¶o  ¶m   Ëttù an  µn  ® tr     to giao th«ng:kh«ng  © m   Ên      x l vØa  Ì,lÒ  êng  h  ® lßng ® êng;   +  Ph¶icã  Ón    bi b¶ng    â,tªncöa  µng  µ    ghir     h v tªndoanh  nghiÖp  hoÆc   ä  h tªnchñ    ©n    c¸nh kinh doanh.   2.C¸c  iÒu  Ön  ô  Ó   ® ki c th a.§èivíi         m¨ng: xi Xi m¨ng  µ lo¹  Ët  Öu  Ô   ©y  ôi,®Þa   iÓ m   l   iv li d g b  ® kinh doanh    xi m¨ng  kh«ng  îc® Æt    êng  è  ®  ë® ph trung t©m  «  Þ;n Õu  lÎ íi   ® th   b¸n      d 50kg    bao  × ­ 1  th   ph¶icã  ông  ô,bao  ×  ng  ãic©n  ong   d c  b ®ã g   ® cho kh¸ch hµng.   Thêi tiÕtm a      hoÆc   ¬i È m   td Ô   n  í  ¶nh  ëng  µm  h l gi¶m  Êt l ng    ch  î xim¨ng.  ViÖc  ån  ÷xim¨ng  t tr     ph¶i cã    kho  Ýn, kh«    ÷ng  ¬i tån  ÷vµ  Êt xi k  r¸o.Nh n  tr   xu     m¨ng  êiph¶ibè  Ýë    r    tr   c¸ckhu  ùc  v ven  «. ® §Þa  iÓ m   ® kinh doanh      xim¨ng  ph¶icã    b¶ng    µ  äng l ng bao    gi¸v tr  î   xim¨ng  niªm  Õt  y c«ng  khait¹ n¬ib¸n hµng.        i b.§èivíi   ©y  ùng      x d v«i V«i x©y  ùng  µ lo¹  Ët liÖu:ë  ¹ng  ôc  Ô   ©y  ôi,khigÆp   ícph¶n    d l  i   v  d cdg b   n  øng sinh nhiÖtcao,cã  Ó  ©y  áng  Õt  êi,ë  ¹ng  áng,d Ô   da, g©y        th g b ch ng   d l   ¨n    bÈn  êng    µ    ® x¸v c¸cc«ng  ×nh xung  tr   quanh. §Þa  iÓ m   ® kinh doanh      v«ichØ  îc® Æt      ®  ë c¸c khu  ùc  v ven  «  Þ.ViÖc  ® th   tån tr÷v«icôc      ph¶icã    kho  Ýn  k hoÆc   bao  ×  èng  m,  Æt  ¬icao    ã  b ch È ® n  r¸oc thÓ ng¨n  õa  Ëp  ôtnícbÊt th ng.ViÖc      µ  ù  ÷v«it«iph¶ib»ng  ng ng l       ê   t«iv«iv d tr         thïng,b Ó   t«ng cã  ¾p  y    bª   n ®Ë hoÆc   è  o  ã  ¾p  y  µ  ã  µng  µo    h ®µ c n ®Ë v c h r che ch ¾n  Æt    ¬ikhuÊtÝt  êiqua  ¹  ã  Ón  Ê m   hiÖu  è  ® ën     ng   l ic bi c , b¸o  h v«i. Ng êikinh doanh    ©y  ùng      v«ix d chØ  îcb¸n  µ  Êt hµng      ¬ng  ®  v xu   lªnc¸c ph tiÖn  Ën    v t¶ihoÆc   bao  ×  b b¶o  ¶m     Ën  ® khiv chuyÓn    êng  è  ¬ng    trªn® ph v v∙i, g©y  Èn  µ  µo    êtrong ngµy  chÝnh  Òn  a  ¬ng  b v v c¸cgi     do  quy ®Þ ph quy  nh  ­ ®Þ ® îcphÐp  Ën    v chuyÓn    êng  è. trªn® ph c.§èivíi ¹ch,ngãitÊm  îpami¨ng,tÊm  îpkim  ¹ s ¾t  Ðp,®¸,c¸t, ái,      g     l    l  lo i   th         s c¸clo¹ èng  Ðp.    i th
  3. 3 §©y  µc¸c lo¹  Ët liÖu cång  Ònh, cã  èil ng línd Ô   l    i   v   k   kh  î     sinh bôi,khimua        b¸n  Ën  v chuyÓn  trong ®«   Þ  Ô   ©y    th d g c¶n  ë,ïn t¾c  tr     giao th«ng  µ  Ô   ©y  vd g ra m Êt  Ö     v sinh® êng  è.   ph §Þa  iÓ m   ® kinh doanh    ¹  Ët liÖu nµy    c¸c lo i   v   ph¶i® Æt     ÷ng  ¬i tr¸nh   ë nh n    c¸c ® êng  è    ph trung t©m   µ    v ph¶i cã    Õn      Ëp  Õt  Ën  Ön      ®ñ b b∙i®Ó t k thu ti cho ph¬ng  Ön  Ën    vµo, n¬i kª xÕp  ti v t¶ira       ph¶ing¨n  ¾p   än  µng, tr¸nh® æ   ì   n gg     v  g©y    ¹n cho  êiqua  ¹ . tai   n ng   li Ng êi kinh doanh    ¹  Ët liÖu nµy      c¸c lo i   v   chØ  îc b¸n  µ  Êt hµng      ®  v xu   lªnc¸c ph¬ng  Ön  Ën    ti v t¶ib¶o  ¶m  ® kh«ng  ©y  ôi,kh«ng  ¬ng  , g b  v v∙i kh«ng    Ých    qu¸ k th c(chiÒu  í  cao,chiÒu  µi,chiÒu  éng)cña    µng  Êt xÕp    ¬ng  Ön   d  r   l«h ch   lªnph ti   vµ ph¶i vµo    ê trong ngµy  chÝnh  Òn  a   ¬ng    c¸c gi     do  quy ®Þ ph quy  nh  îc ®Þ ®  phÐp  Ën  v chuyÓn    êng  è. trªn® ph d.§èivíi ç,tre,          g nøa,l¸  Êm  îpnhùa,èng  ùa,cãtÐp,  Êy dÇu:  ,t l    nh     gi   §©y  µ lo¹  Ët  Öu  ång  Ònh,  Ô   l   iv li c k d ch¸y, cã  ïi h«i (tre,luång, nøa    m        ng© m).  ×   Ëy, ngêi kinh  Vv     doanh c¸c  ¹  Ët  Öu  µy  lo iv li n ph¶i chÊp  µnh      h c¸c ®iÒu  Ön  ki quy  nh    iÓ m   nªu  ®Þ ë® c  trªn.  Ngoµi ra,n¬itån tr÷c¸c lo¹  Ët liÖu       i   v   nµy ph¶i kh«ng  Æt   Çn   ¬i sinh  öa  µ    ® g n  l v ph¶i cã    c¸c  Ön  bi ph¸p, néi quy     phßng ch¸ych÷a    ch¸yh÷u  Öu.   hi e.§èivíi ô      ¹      ph giac¸clo i Phô    µlo¹ vËtliÖu ® îcdïng trong x©y  ùng  µ  gial   i             d v c«ng  nghiÖp  ËtliÖu v    x©y  ùng.Nã   òng  µd¹ng    Êt ë  ¹ng  d  c l  ho¸ ch   d dung  Þch  áng,d¹ng  étkhitrao d l   b     ® æi mua  trªnthÞ  êng  Ô   ©y  Èn, «  Ô m   b¸n    tr dg b   nhi m«i  êng  ån  íc.ViÖc  tr ngu n   tån  ÷vµ  Ën  tr   v chuyÓn  ô    ph gia ph¶icã  ng  ãi ®èi  íid¹ng  ét,thïng,tÐc    ®ã g  v  b    chøa  ã  ông  ô  Êt rãtan  µn  i  íid¹ng  áng  µ  cd c xu     to ®è v   l v kh«ng  îc ® Æt     ¬i ®  ën   gÇn  ån  íc,giÕng  íc¨n,ao  å. ngu n   n   h III.T h È m  q u y Ò n  v µ  tr × nh t ù th ñ t ô c c Ê p  gi Ê y    c h ø n g  n h Ë n  ® ñ  ® i Ò u  ki Ö n kinh d o a n h Tæ   chøc,c¸nh©n     kinh doanh    Æt   µng  Ët liÖu x©y  ùng  ã  iÒu    c¸cm h v    d c® kiÖn,b¶o  ¶m     iÒu  Ön    ® c¸c ® ki quy  nh    ôc      y,  îcxem   Ðt cÊp  ®Þ ëm IItrªn®© ®   x  GiÊy chøng  Ën    iÒu  Ön  nh ®ñ ® ki kinh doanh    (theo m É u     quy  nh  ¹  ô  ôc ®Þ tiPh l   kÌm theo). 1. Së   ©y  ùng   X d tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  ¬i tæ  ¬ n   chøc, c¸   nh©n  ã  a  iÓ m   c ®Þ ® kinh doanh  Ët liÖu x©y  ùng,thùc hiÖn  Öc  Êp  Êy    v    d     vi c Gi chøng  Ën    iÒu  Ön  nh ®ñ ® ki kinhdoanh.   2. Hå   ¬    Êp  Êy    s xin c Gi chøng  Ën    iÒu  Ön  nh ®ñ ® ki kinh doanh  Ët liÖu   v    x©y  ùng  ã thÓ  µc¸cb¶n  d (c   l    sao  ã  c c«ng chøng). a.§èivíi         doanh  c¸c nghiÖp  ∙  îccÊp  ®®  §¨ng  ý  k kinh doanh  ícngµy  7­   tr   1­ 1995  å  ¬  å m   ã: hsg c ­§¨ng  ý    k kinh doanh  c¬    do  quan  ã  Èm  Òn  Êp; c th quy c ­ B¶n  khai vÒ   a   iÓ m   kª    ®Þ ® kinh doanh  ®Þa  ( chØ,  Ön  Ých, m Æt   di t   hµng);
  4. 4 ­ GiÊy  Ðp  ©y  ùng    ph x d hoÆc   Êy  gi chøng  Ën  ë  ÷u  µ, quyÒn  ö  nh s h nh   s dông  t  ®Ê hoÆc   îp ®ång  h  thuª,m în,mua    µ  t  îp ph¸p,n¬i® Æt  a       b¸n nh ®Ê h      ®Þ ®iÓ m  kinh doanh  Ët liÖu x©y  ùng  äichung  µgiÊy tê hîp ph¸p vÒ   Òn     v    d (g   l         quy sö  ông  µ,®Êt). d nh   b. N Õ u     doanh nghiÖp    ë   xin m Chi nh¸nh,hoÆc     V¨n phßng  i diÖn  ¹  ®¹   ti tØnh,thµnh  è    ph kh¸c,cã    nhu  Çu  a   iÓ m   c ®Þ ® kinh doanh  Ët liÖu x©y  ùng,   v    d   hå  ¬  å m   ã: sg c ­ GiÊy  Ðp  ña  û     ph c U ban  ©n   ©n  Nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ­ ¬ng  cho  Ðp  ë     ph m Chi nh¸nh  hoÆc   V¨n phßng  idiÖn. ®¹   ­ B¶n  khai vÒ   a   iÓ m   kª    ®Þ ® kinh doanh  ®Þa  ( chØ,  Ön  Ých, m Æt   di t   hµng). ­ GiÊy  ê hîp ph¸p vÒ   Òn  ö  ông  µ,®Êt  ¬i® Æt  a  iÓ m     t      quy sd nh   n  ®Þ ® kinh  doanh  ËtliÖu x©y  ùng. v    d c. §èi víidoanh       nghiÖp  a  îc cÊp  ch ®   §¨ng  ý  k kinh doanh  õ ngµy  7­ t  1­ 1995,hå  ¬  å m   ã:   sg c ­Quy Õt  nh    ®Þ hoÆc   Êy  Ðp  Ëp doanh  Gi ph l   nghiÖp; ­ B¶n  khai vÒ   a   iÓ m   kª    ®Þ ® kinh doanh  ®Þa  ( chØ,  Ön  Ých, m Æt   di t   hµng); ­ B¶n  khai vÒ   a   iÓ m   kª    ®Þ ® kinh doanh  ®Þa  ( chØ,  Ön  Ých, m Æt   di t   hµng); ­ GiÊy  ê hîp ph¸p vÒ   Òn  ö  ông  µ,®Êt  ¬i® Æt  a  iÓ m     t      quy sd nh   n  ®Þ ® kinh  doanh. d. §èivíic¸c doanh         nghiÖp      xin bæ sung §¨ng  ý  k kinh doanh  Æt   µng    m h vËtliÖu x©y  ùng,hå  ¬  å m   ã:    d   sg c ­ Quy Õt  nh    ®Þ hoÆc   Êy  Ðp    Gi ph bæ sung  µnh  Ò   ng ngh kinh doanh  Ët   v  liÖu x©y  ùng;   d ­ B¶n  khai vÒ   a   iÓ m   kª    ®Þ ® kinh doanh  ®Þa  ( chØ,  Ön  Ých, m Æt   di t   hµng); ­ GiÊy  ê hîp ph¸p vÒ   Òn  ö  ông  µ,®Êt  ¬i® Æt  a  iÓ m     t      quy sd nh   n  ®Þ ® kinh  doanh. e.  èi víic¸ nh©n  §    theo NghÞ   nh   è  H§BT,  ®Þ s 66­ kinh doanh  Ët  Öu v li   x©y  ùng,hå  ¬  å m   ã: d   sg c ­ GiÊy  Ðp    ph kinh doanh  Õu  ∙  îc Uû     (n ® ®   ban  ©n   ©n  Ën, huyÖn, Nh d qu     thÞ    µnh  è  éc tØnh  Êp). x∙,th ph thu   c ­ §¬n    Êp  Êy    xinc Gi chøng  Ën    iÒu  Ön  nh ®ñ ® ki kinh doanh  Ët liÖu x©y    v    dùng,gå m   ã    éidung:   c c¸cn   +  ä   µ    H v tªn, nam,  ÷,n¨m  n  sinh; +  Þa  § chØ  êng  ó; th tr +  Æt   µng  M h kinh doanh  ËtliÖu x©y  ùng  ô  Ó;   v    d c th +  Þa  iÓ m   §® kinhdoanh;   +  Êy  êhîp ph¸p vÒ   Òn  ö  ông  µ,®Êt  ¬i® Æt  a  iÓ m   Gi t       quy sd nh   n  ®Þ ® kinh  doanh.
  5. 5 Tr×nh  ùcÊp  Êy  t  Gi chøng  Ën nh a.TiÕp  Ën  å  ¬   nh h s ­    Tæ chøc, c¸  ©n    nh kinh doanh  Ët  Öu  ©y  ùng  ã  y     iÒu  v li x d c ®Ç ®ñ ® kiÖn quy  nh  ¹  ôc      y,  Ëp  å  ¬  öi ®Õ n   ë   ©y  ùng  ®Þ ti m IItrªn®© l h s g   SX d tØnh,  thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ¬i® Æt  a  iÓ m   ph tr     ¬ n  ®Þ ® kinh doanh  Ët liÖu x©y    v    dùng. ­ Së   ©y  ùng  ã   X d c tr¸chnhiÖ m   chøc  Õp  Ën  å  ¬, kiÓm     éi   tæ  ti nh hs  tran   dung,n Õu  å  ¬  a  y    ×  cÇu  ¬ng  ù      h s ch ®Ç ®ñ th yªu  ® s bæ sung  µ  µn  v ho chØnh  hå  ¬. Thêigian ® ¬ng  ù  µn  s      s ho chØnh  å  ¬  h s kh«ng  Ýnh  µo  êigian thô lý t v th        hå  ¬. s Khi nhËn    å  ¬,c¬    ®ñ h s   quan  Õp nhËn  ti   ph¶ivµo      sæ theo  âi,cã  Õu  d   phi nhËn,hÑn  µy    Õt,giao cho  ¬ng  ù.   ng gi¶iquy     ® s b.Xem   Ðt hå  ¬   x s Tuú  theo yªu  Çu,  Æc   iÓ m   ña  õng  a   iÓ m   µ  Æt   µng  Ët c ® ® ct ®Þ ® vm h v  liÖu x©y  ùng  ô  Ó,Së  ©y  ùng  ã  Ó  öiv¨n b¶n  Êy ý  Õn  ña    ¬    d c th   X d c th g     l   ki c c¸c c quan  ã  ªnquan  :®Þa  Ýnh,nhµ  t,c«ng  Ö   c li   nh   ch   ®Ê   ngh m«i  êng,giao th«ng  tr     c«ng  Ýnh  µ  Ýnh  Òn  ¬  ë. ch v ch quy cs Trong  ngµy  Ó   õ khinhËn  îc v¨n  10  k t    ®   b¶n      Õn,c¸c c¬  xin ý ki     quan  îc ®  háiý  Õn    ki ph¶icã    tr¸chnhiÖ m     êib»ng      tr¶l   v¨n b¶n,n Õu    kh«ng    êith× coi tr¶l       nh  ∙  ng  . ® ®å ý c.ThÈ m     å  ¬  µ  Õt ®Þnh  Êp  Êy    trah s v quy   c Gi chøng  Ën nh Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën    å  ¬,c¨n cø  µo  å  ¬,ý  th   20  k t  nh ®ñ h s     v h s   kiÕn tham    ña    ¬  giac c¸cc quan,quy  ¹ch ®«  Þ  µ      ho   th v c¸cquy  nh  Ön  µnh  ®Þ hi h kh¸c cã  ªnquan,Së   ©y  ùng  Èm  nh  å  ¬, kiÓm    ¹  ùc ®Þa       li    X d th ®Þ hs  trat ith   ®Ó quyÕt  nh  õ chèihoÆc   Êp  Êy  ®Þ t    c Gi chøng  Ën    iÒu  Ön  nh ®ñ ® ki kinh doanh    vËtliÖu x©y  ùng.    d ViÖc    µ  ö  ông  Ö  Ý   thu v s d l ph cho  Öc  Êp  Êy  vi c Gi chøng  Ën  ùc hiÖn  nh th   theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h d. § Ó   ôc  ô    ph v cho  c«ng    t¸cqu¶n  ýNhµ   íc,Së   ©y  ùng  öib¶n    l  n X d g  sao GiÊy  chøng  Ën  Ò   é   ©y  ùng  µ  é   ¬ng  ¹i tËp  îp  çi  nh vBX d v B Th m  h m th¸ng m ét    lÇn  ïng víi     ×nh  ×nh  µ  Õt  c     c¸o t b¸o h v k qu¶  Êp  Êy  c Gi chøng  Ën  nh trongth¸ng.   4.Gi¶iquyÕt khiÕu  ¹ivÒ   Öc       n   vi kh«ng  Êp  Êy  c Gi chøng  Ën nh Gi¸m  c  ë   ©y   ùng  ã  ®è S X d c tr¸ch nhiÖ m       gi¶iquyÕt  Öc  Õu  ¹ivÒ   vi khi n   viÖc  kh«ng  Êp  Êy  c Gi chøng  Ën. nh N Õ u   ¬ng  ù  a  ng    íiý  Õn  ña  ® s ch ®å ý v   ki c Gi¸m  c  ë   ©y   ùng  ×  ®è S X d th khiÕu  ¹ilªnChñ  Þch  û   n    t U ban  ©n  ©n  Nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ­ ¬ng, Quy Õt  nh   ña  ñ   Þch  û     ®Þ c Ch t U ban  ©n   ©n   Nh d tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  µquyÕt ®Þnh  èicïng.   ¬ l    cu   5. GiÊy    chøng  Ën    iÒu  Ön  nh ®ñ ® ki kinh doanh  µ m ét    l  trong nh÷ng      c¨n cø  ®Ó a.C Êp  íihoÆc       m  bæ sung  ¨ng  ý  ® k kinh doanh   b.  Õp  ôc c«ng  Ën    Þ cña  Ti t   nh gi¸tr   §¨ng  ý  k kinh doanh  ®èi víic¸c tæ  (      chøc,c¸nh©n  ∙  îccÊp     ®®   §¨ng  ý  k kinhdoanh).  
  6. 6 I V. æ  c h ø c th ù c hi Ö n  T 1.Th«ng   µy  ã  Öu  ùckÓ   õngµy  7­   tn c hi l   t   1­ 1995. 2. Bé  ëng  é  ©y  ùng    tr BX d giao cho    Gi¸m  c  ë  ©y  ùng  ñ  ×,phèi ®è S X d ch tr     hîp víiSë   ¬ng  ¹ivµ  ¬      th m   c quan  quy  ¹ch  ña  a   ¬ng  chøc  Öc    ho c ®Þ ph tæ  vi quy ho¹ch  ¹ng íi ®Þa   iÓ m   m l,  ® kinh doanh  Ët liÖu x©y  ùng  ã  iÒu  Ön    «     v    d c® ki ë ® thÞ  ×nh Uû   tr   ban  ©n  ©n  Nh d tØnh,thµnh  è  Õt ®Þnh  µ    ph quy   v c«ng  è. b 3. Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy    th   90  k t  Th«ng   µy  ã  Öu  ùc,tæ  tn c hi l   chøc,   c¸  ©n  ∙  îc cÊp  nh ®®  §¨ng  ý  k kinh doanh  Æt   µng  Ët  Öu  ©y  ùng  íc m h v li x d tr   ngµy  7­ 1­ 1995  u   ®Ò ph¶ilµm  ñ tôcxincÊp  Êy    th       Gi chøng  Ën    iÒu  Ön  nh ®ñ ® ki kinh doanh  Ët liÖu x©y  ùng.H Õt  êih¹n  µy,tæ    v    d   th   n   chøc,c¸nh©n  µo     n kh«ng  cã hoÆc  kh«ng    iÒu  Ön  Êp  Êy  ®ñ ® ki c Gi chøng  Ën    iÒu  Ön  Êp  Êy  nh ®ñ ® ki c Gi chøng  Ën    iÒu  Ön  nh ®ñ ® ki kinh doanh  ÏbÞ  nh    s   ®× chØ  hoÆc   û  á  ¨ng  ý  hu b ® k kinhdoanh.   4. M äi  chøc,c¸ nh©n    tæ     trong qu¸ tr×nh kinh doanh  Ët liÖu x©y  ùng,        v    d   kh«ng  êng  th xuyªn b¶o  ¶m     iÒu  Ön    ® c¸c ® ki quy  nh  ¹  ôc    ña  ®Þ ti m IIc Th«ng   t nµy  u   Þ     µ hµnh    ®Ò b coil   vikinh doanh    Ðp;  chøc, c¸ nh©n  ã    tr¸ ph i tæ     c tr¸ch  nhiÖ m   Êp  Êy  c Gi chøng  Ën  Õu  ã  µnh    ¹m  ông  nh n ch vil d chøc  ô, quyÒn  ¹n, v  h  lµm    tr¸ ph¸p  Ëttuú  i lu   theo  møc       ¹m  Ï bÞ   ö  ýkû  Ët,xö  ¹thµnh  ®é viph s   x l   lu   ph   chÝnh  hoÆc     truycøu tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù    h s theo luËtph¸p hiÖn  µnh.      h 5. Trªn  ¬  ë    c s B¸o  c¸o  ×nh  ×nh  µ  Õt  t h v k qu¶  ùc  Ön  Öc  Êp  Êy  th hi vi c Gi chøng  Ën  ña    ë   ©y  ùng  a   ¬ng, Bé   ©y  ùng  Ï tæ  nh c c¸c S X d ®Þ ph  X d s   chøc    c¸c ®îtkiÓm    íng dÉn  Öc  Êp  Êy    trah   vi c Gi chøng  Ën  µ  Öc  ùc hiÖn    iÒu  nh v vi th   c¸c® kiÖn kinhdoanh  ËtliÖu x©y  ùng  ¹ c¸c®«  Þ.   v    d t     th i Bé  ©y  ùng    Çu  û   X d yªu c U ban  ©n  ©n    Nh d c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng,  ¬ c¸c  é,  µnh,  oµn   Ó   ã  ªnquan  B ng ® th c li   chØ   o  ®¹ c¸c  ¬  c quan,  doanh  nghiÖp  ùcthuéc thùc hiÖn  ètTh«ng   µy. tr       t  tn Ph ô   ôc l M É u  Gi Ê y ch ø n g   h Ë n  ® ñ  ® i Ò u  ki Ö n  kinh d o a n h   µ n g  h o¸, Þ c h  v ô  n h  d thu é c  ¹i lo  kinh  o a n h  c ã  ® i Ò u  ki Ö n d C ¬  quan c Ê p                          é ng  ho µ  x∙ h éi ch ñ ngh Ü a  Vi Öt N a m C        è:.. .     S ...  §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc   l    do   ph  ..   µy..     .ng , .th¸ng..  . .n¨m  . 199... Gi Ê y chøng  Ë n nh ® ñ  ® i Ò u   Ö n.....(1).....(2) ki  
  7. 7 ( Th ñ  ë ng c ¬   tr quan c Ê p Gi Ê y ph Ð p) Chøng  Ën...(3). . . nh   . .. §Þa  iÓ m   ® kinhdoanh:. . ....   . . .... §ñ  iÒu  Ön  µ  îcphÐp...    . . . ® ki v ®   .(1).. . .. . . .   (2). . . (Thñ  ëng  ¬  tr c quan)    ý    ng  Êu)  (K tªn,®ã d Gi¶ithÝch:   (1) Ghi  â  µnh      rh vi kinh doanh  : mua,  nh   b¸n,®¹i lý,gia c«ng, chÕ   ¹o,          t  söa  ÷a,hµnh  Ò... ch   ngh . (2)Ghi râ m Æt   µng  Þch  ô  îcphÐp       h d v®  kinhdoanh.   V Ý   ô:GiÊy  d  chøng  Ën    iÒu  Ön  ¹ilýb¸n lÎ nh ®ñ ® ki §         x¨ng dÇu.   GiÊy  chøng  Ën    iÒu  Ön  nh ®ñ ® ki mua,  vµng. b¸n  GiÊy  chøng  Ën    iÒu  Ön  nh ®ñ ® ki kh¸m  ÷a  Önh  ch b §«ng  vÒ... Y  GiÊy  chøng  Ën    iÒu  Ön  nh ®ñ ® ki kinhdoanh    kh¸ch s¹n.   (3)§èivíi   chøc        tæ  c¸c kinh doanh    â tªn®Çy    ña    ghir     ®ñ c C«ng   ty,Doanh   nghiÖp.§èivíi   ©n        nh c¸ kinhdoanh    â hä      ghir   tªn,nam   ÷,tuæi,chç  . n    ë
Đồng bộ tài khoản