Thông tư 2-BYT/TT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
37
lượt xem
1
download

Thông tư 2-BYT/TT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 2-BYT/TT về chế độ thai sản đối với nữ công nhân viên chức Nhà nước do Bộ Y tế ban hành, để hướng dẫn thi hành Quyết định số 7-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về chế độ thai sản đối với nữ công nhân viên chức Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 2-BYT/TT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 2-BYT/TT Hà N i, ngày 21 tháng 1 năm 1984 THÔNG TƯ C A B Y T S 2-BYT/TT NGÀY 21-1-1984 HƯ NG D N THI HÀNH QUY T NNH S 7-H BT NGÀY 15-1-1983 C A H I NG B TRƯ NG V CH THAI S N I V I N CÔNG NHÂN VIÊN CH C NHÀ NƯ C. Thi hành Quy t nh s 7-H BT ngày 15-1-1983 c a H i ng b trư ng v i s a i, b sung ch thai s n i v i n công nhân viên, viên ch c Nhà nư c, sau khi th ng nh t v i T ng công oàn Vi t Nam, B Y t quy nh v nh ng trư ng h p do b nh t t, không nuôi con b ng s a m ư c quy nh t i i u 3, g m có các trư ng h p sau ây. I. NH NG TRƯ NG H P Ư C QUY NNH CHO N CÔNG NHÂN VIÊN CH C KHÔNG NUÔI CON B NG S A M DO B NH T T A. B NH V TIM G M CÓ CÁC B NH NHƯ SAU: 1. B nh th p tim ang ti n tri n, ho c tái phát. 2. Các b nh van tim do th p, co suy tim; h p 2 lá, h 2 lá, h p h hai lá, h ng m ch ch , b nh 2 lá ng m ch ch , h p ng m ch ch . 3. M t s trư ng h p r i lo n nh p tim như: Bl c nhĩ th t c p 2, Bl c nhĩ th t c p 3, có nh ng cơn Adams Stokes. Các ngo i tâm thu th c t n. Các trư ng h p rung nhĩ, cu ng nhĩ. Có nh ng cơn nh p nhanh trên th t nh p nhanh th t. 4. Tăng huy t áp giai o n II tr lên. 5. Các trư ng h p tai bi n m ch máu não do nguyên nhân tim m ch. 6. Suy tim b t c nguyên nhân nào. 7. Viêm màng ngoài tim, dày dính màng ngoài tim.
  2. 8. Suy m ch vành, nh i máu cơ tim. 9. Các b nh tim bNm sinh, có suy tim. B. CÁC TRƯ NG H P SAU ÂY V B NH LAO: 1. Bao g m các th lao ang ti n tri n và b nh nhân lao ang ư c i u tr n i, ngo i trú t i m t cơ s y t . C. CÁC B NH V DA LI U NHƯ SAU: 1. Pemphigus (B nh da có b ng nư c) 2. Durhing 3. Toxidermie (nhi m c da do thu c). 4. Hansen (phong, cùi, h i). 5. Tokélau (vNy r ng) 6. Giang mai chưa i u tr kh i. 7. Lao da. 8. Psoriasis (vNy n n ang th i kỳ vư ng b nh). D. CÁC LO I B NH KHÁC. 1. Các b nh thu c v vú: - Ung thư vú. - áp xe vú (ph i chích áp xe m t h n s a). - t núm vú không còn u vú, không có núm vú bNm sinh. 2. Các trư ng h p ung thư ang i u tr n i, ngo i trú t i m t cơ s y t . 3. B nh viêm gan do siêu vi trùng, b nh thương hàn, ang i u tr , sơ gan c chư ng. 4. Suy như c cơ th n ng kéo dài ã qua i u tr t i b nh vi n huy n tr lên mà không h i ph c. 5. Các trư ng h p m l y thai, nhi m trùng huy t, viêm phúc m c. 6. Sau các trư ng h p ph u thu t l n khác (con chưa 6 tháng tu i). 7. B nh Basedow ang i u tr (b ng kháng giáp ho c iode phóng x ).
  3. 8. B nh viêm th n, nhi m m . 9. Các cháu b h hàm ch, s t môi, không th bú m ư c. 10. Các b nh tâm th n và th n kinh ang i u tr như: a) Các b nh tâm th n: - B nh lo n th n như tâm th n phân li t, lo n th n hưng tr m c m (P.M. D) lo n th n ph n ng, lo n th n tri u ch ng. Lo n th n sau ch n thương s não và các b nh lo n th n khác mà ang i u tr tích c c ho c i u tr ngo i trú có s theo dõi b ng các thu c hư ng th n như Aminazine, Melipramine, Halopecidol. - Các b nh ng kinh cơn l n, cơn nh , c c b , ng kinh có r i lo n tâm th n ang dùng các thu c kháng ng kinh như Phénobacbital, gacdenal, séduxen, sodanton... (vì thu c ng m vào s a m ). b. Các b nh thu c th n kinh. - Nhi m trùng th n kinh: viêm não, viêm màng não, viêm não - màng não, viêm tu , viêm nhi u r và dây th n kinh, áp xe não, áp xe ng s ng. - Các kh i u não, u tu , u th n kinh. - Tai bi n m ch máu não, sau ch y mãu não và ch y máu màng não, não ang trong th i kỳ h i ph c, u m ch tu . - B nh suy như c cơ, lo n dư ng cơ ti n tri n. - H i ch ng tăng áp l c s não quá cao ang trong giai o n ti n tri n. - T n thương li t v n ng sau ch n thương s não. - R i lo n v n ng do t n thương h ngo i tháp như Parkinson. II. TH T C CH NG NH N Ch ng nh n b nh t t n cán b , công nhân, viên ch c không nuôi con b ng s a m , th c hi n i v i các cháu chưa 6 tháng tu i theo Quy t nh t i i u 5. 1. Các trư ng h p ã ư c quy nh là b nh lý ngư i m không ư c nuôi con b ng s a m trên (tr trư ng h p c p c u) ph i qua y t cơ s gi i thi u n chuyên khoa khám và có quá trình i u tr n i, ngo i trú, có s s c kho ho c y b , ơn thu c, gi y ra vi n. 2. Ch ng nh n b nh lý: ph trách chuyên khoa ch u trách nhi m ch ng nh n và ngh c p, thông qua chánh, phó giám c ph trách chuyên môn duy t và óng d u c a vi n ho c b nh vi n a khoa ho c chuyên khoa tuy n t nh, thành ph thu c các s y t t nh và thành ph , ho c vi n và b nh vi n chuyên khoa u ngành c a trung ương.
  4. a) i v i các b nh vi n tuy n t nh, thành ph không có chuyên khoa sâu thì g i lên tuy n trung ương khám và i u tr n i, ngo i trú ( i v i nh ng t nh, thành có b nh vi n trung ương óng t i a phương). Nh ng t nh, thành ph có b nh vi n không chuyên khoa sâu, chánh ho c phó giám c ph trách chuyên môn ch trì t ch c h i chNn xác nh b nh, và có ít nh t hai bác sĩ tham gia h i chNn cùng ký. b) i v i các b nh vi n tuy n huy n có kh năng làm ư c ph u thu t c p c u do b nh vi n i u tr ư c ch ng nh n b nh lý thông qua b nh vi n trư ng ký ch ng nh n. III. I U KHO N THI HÀNH Các i tư ng ghi i u 5, i u 6 c a Quy t nh s 7-H BT ngày 15-1-1983 c a H i ng B trư ng ư c mua s a nuôi tr m i như quy nh t i Thông tư s 21-TT-TC ngày 12-3-1983 c a T ng công oàn và Thông tư s 3-NT ngày 3-3- 1983 c a B N i thương. Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày ban hành. Nh ng trư ng h p quy nh trư c ây khám m t s a trái v i quy nh này u bãi b . Nguy n Văn àn ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản