Thông tư 21/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:16

0
257
lượt xem
29
download

Thông tư 21/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 21/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 9/5/2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 21/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

 1. v¨n phßng quèc héi                                c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA th«ng t   cña bé lao ®éng th¬ng binh  vµ x∙ héi  sè 21/2003/TT­BL§TBXH ngµy 22/9/2003 híng dÉn thi hµnh  mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 44/2003/N§­CP ngµy 09/5/2003  cña ChÝnh phñ vÒ hîp ®ång lao ®éng Thi hµnh NghÞ   ®Þnh sè  44/2003/N§­CP ngµy 09 th¸ng 5   n¨m 2003 cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chi tiÕt vµ  híng dÉn thi   hµnh   mét   sè   ®iÒu   cña   Bé   LuËt   Lao   ®éng   vÒ   hîp   ®ång   lao   ®éng (sau ®©y gäi t¾t lµ NghÞ ®Þnh sè 44/2003/N§­CP), sau   khi cã   ý  kiÕn tham gia cña Tæng Liªn  ®oµn Lao  ®éng ViÖt   Nam vµ  cña c¸c Bé, ngµnh cã  liªn quan, Bé  Lao  ®éng ­ Th ­ ¬ng binh vµ X∙ héi híng dÉn thi hµnh nh sau: I. h×nh thøc, néi dung vµ lo¹i Hîp ®ång lao ®éng   1. H×nh thøc hîp  ®ång lao  ®éng theo §iÒu 3 cña NghÞ  ®Þnh sè 44/2003/N§­CP ®îc quy ®Þnh cô thÓ nh sau: a)   Hîp   ®ång   lao   ®éng   kh«ng   x¸c   ®Þnh   thêi   h¹n,   hîp  ®ång   lao   ®éng   x¸c   ®Þnh   thêi   h¹n   tõ   ®ñ   12   th¸ng   ®Õn   36  th¸ng, hîp  ®ång lao  ®éng cã  thêi h¹n tõ  3 th¸ng  ®Õn díi  12 th¸ng ph¶i ký  kÕt b»ng v¨n b¶n theo MÉu sè  1 kÌm theo   Th«ng t nµy. Ngêi sö  dông lao  ®éng chuÈn bÞ  hîp  ®ång lao  ®éng theo mÉu quy  ®Þnh trªn khæ giÊy A4 vµ   ®ãng dÊu gi¸p  lai gi÷a c¸c trang ®Ó sö dông trong ®¬n vÞ. Trêng hîp mét bªn ký kÕt hîp ®ång lao ®éng lµ ngêi n­ íc ngoµi th×  néi dung hîp  ®ång ph¶i b»ng tiÕng ViÖt, sau  phÇn tiÕng ViÖt cã  thÓ  thªm phÇn tiÕng níc ngoµi do hai  bªn tháa thuËn. Néi dung b»ng tiÕng ViÖt cã  gi¸ trÞ  ph¸p  lý. B¶n  hîp  ®ång  lao  ®éng cã   thÓ  viÕt  b»ng  bót mùc  c¸c  mÇu (trõ mÇu ®á) hoÆc ®¸nh m¸y. b)  Hîp  ®ång  lao  ®éng  cã  thêi  h¹n  díi 03 th¸ng  hoÆc  hîp  ®ång lao  ®éng  ®Ó  gióp viÖc gia  ®×nh hai bªn cã  thÓ  giao kÕt hîp  ®ång lao  ®éng miÖng, nhng ph¶i b¶o  ®¶m néi  dung theo qui  ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 29 cña Bé  LuËt Lao  ®éng.  c) Hîp  ®ång lao  ®éng trong doanh nghiÖp n«ng nghiÖp,   l©m nghiÖp, ng nghiÖp, diªm nghiÖp cã thÓ gi¶m bít mét sè   néi dung cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña doanh nghiÖp.   d) Ngoµi hîp ®ång lao ®éng hai bªn cã thÓ ký hîp ®ång  tr¸ch nhiÖm vÒ tµi s¶n ®îc giao.
 2. 2 2. ViÖc ¸p dông c¸c lo¹i hîp  ®ång lao  ®éng theo §iÒu  4 cña NghÞ   ®Þnh sè  44/2003/N§­CP  ®îc quy  ®Þnh cô  thÓ  nh  sau: a) Ngêi sö  dông lao  ®éng vµ  ngêi lao  ®éng c¨n cø vµo  thêi h¹n cña c«ng viÖc  ®Ó  ¸p dông mét trong c¸c lo¹i hîp  ®ång lao  ®éng quy  ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 1, 2, 3 §iÒu 4 cña  NghÞ ®Þnh sè 44/2003/N§­CP; Riªng   ®èi   víi   ngêi   ®∙   nghØ   hu,   hai   bªn   ®îc   ký   kÕt  nhiÒu  lÇn  lo¹i  hîp  ®ång lao  ®éng theo  mïa  vô  hoÆc  theo  mét c«ng viÖc nhÊt ®Þnh cã thêi h¹n díi 12 th¸ng.  b) Hîp ®ång lao ®éng x¸c ®Þnh thêi h¹n ®∙ ký kÕt tríc  ngµy 01 thn¸g 01 n¨m 2003 mµ   ®Õn thêi  ®iÓm  ®ã   ®ang cßn  hiÖu lùc thi hµnh, th×   ®îc tÝnh lµ  hîp  ®ång lao  ®éng thø  nhÊt ®Ó ¸p dông quy ®Þnh t¹i kho¶n 4 §iÒu 4 cña NghÞ ®Þnh   sè 44/2003/N§­CP.  II. Giao kÕt, thay ®æi  néi dung hîp ®ång lao ®éng 1. Ngêi cã  thÈm quyÒn giao kÕt hîp  ®ång lao  ®éng víi   ngêi lao ®éng theo §iÒu 5 cña NghÞ ®Þnh sè 44/2003/N§­CP,   ®îc quy ®Þnh cô thÓ nh sau: ­   §èi   víi   doanh   nghiÖp   ho¹t   ®éng   theo   LuËt   Doanh   nghiÖp nhµ  níc, LuËt Doanh nghiÖp, LuËt Doanh nghiÖp cã  vèn  ®Çu t  níc ngoµi t¹i ViÖt Nam lµ  Tæng Gi¸m  ®èc hoÆc  Gi¸m ®èc doanh nghiÖp; ­ §èi víi hîp t¸c x∙ lµ Chñ nhiÖm hîp t¸c x∙, ®èi víi   Liªn hiÖp hîp t¸c x∙ lµ Gi¸m ®èc Liªn hiÖp hîp t¸c x∙; ­ §èi  víi c¸c  c¬  quan,  tæ chøc,  c¸c  chi nh¸nh,   c¸c  v¨n   phßng   ®¹i   diÖn   (gäi   chung   lµ   tæ   chøc)   cña   quèc   tÕ  hoÆc níc ngoµi ®ãng t¹i ViÖt Nam lµ ngêi ®øng ®Çu tæ chøc  (Trëng chi nh¸nh, Trëng v¨n phßng, Trëng ®¹i diÖn...). ­ §èi víi c¸ nh©n, hé  gia  ®×nh lµ  ngêi trùc tiÕp sö  dông lao ®éng. Trêng   hîp   nh÷ng   ngêi   cã   thÈm   quyÒn   kh«ng   trùc   tiÕp  giao kÕt hîp  ®ång lao  ®éng th×  cã  thÓ  uû  quyÒn cho ngêi  kh¸c b»ng v¨n b¶n, trõ  trêng hîp  ®∙ qui  ®Þnh vÒ  ph©n cÊp  qu¶n lý  nh©n sù. Riªng  ®èi víi ngêi sö  dông lao  ®éng lµ  c¸ nh©n th× kh«ng ®îc uû quyÒn. 2. Hîp ®ång lao ®éng ký víi ngêi ®∙ nghØ hu ®ang hëng  b¶o hiÓm x∙ héi hµng th¸ng vµ  ngêi lµm viÖc cã  thêi h¹n  díi 03 th¸ng, th× ngoµi tiÒn l¬ng theo cÊp bËc c«ng viÖc,  ngêi lao  ®éng  cßn   ®îc ngêi sö  dông lao  ®éng  thanh  to¸n  c¸c kho¶n sau:
 3. 3 ­ B¶o hiÓm x∙ héi = 15%; ­ B¶o hiÓm Y tÕ    = 2%; ­ NghØ hµng n¨m  = 4%; ­ TiÒn tµu xe  ®i l¹i khi nghØ phÐp do hai bªn tháa  thuËn kh«ng thÊp h¬n 9%. Tû  lÖ  % nªu trªn  ®îc tÝnh so víi tiÒn l¬ng theo hîp  ®ång lao ®éng. 3. Thñ  tôc thay  ®æi néi dung hîp  ®ång lao  ®éng theo  kho¶n  2   §iÒu   8   cña   NghÞ   ®Þnh   sè   44/2003/N§­CP   ® îc   tiÕn  hµnh theo tr×nh tù nh sau: ­ Bªn  ®Ò  xuÊt yªu cÇu nªu néi dung cÇn thay  ®æi vµ  th«ng b¸o cho bªn kia biÕt b»ng v¨n b¶n. ­ Bªn nhËn  ®îc v¨n b¶n yªu cÇu ph¶i chñ   ®éng gÆp bªn  ®Ò xuÊt ®Ó tháa thuËn vÒ néi dung cÇn thay ®æi, chËm nhÊt  trong thêi h¹n 3 ngµy, kÓ  tõ  ngµy nhËn  ®îc v¨n b¶n yªu  cÇu; ­ Trêng hîp hai bªn tháa thuËn  ®îc viÖc thay  ®æi néi  dung hîp  ®ång lao  ®éng, th×  tiÕn hµnh ký  kÕt phô  lôc hîp  ®ång   lao   ®éng   theo   MÉu   sè   2   ban   hµnh   kÌm   theo   Th«ng   t  nµy.  ­   Trêng   hîp   hai   bªn   kh«ng   tháa   thuËn   ®îc   viÖc   thay  ®æi néi dung hîp  ®ång  lao   ®éng,  th×  tiÕp tôc thùc  hiÖn  hîp  ®ång lao  ®éng   ®∙ giao  kÕt  hoÆc  tháa thuËn  chÊm  døt  theo qui ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 36 cña Bé LuËt Lao ®éng. III. ChÊm døt hîp ®ång lao ®éng, trî cÊp th«i viÖc  vµ båi thêng chi phÝ ®µo t¹o   1. Thêi gian b¸o tríc  ®Ó  chÊm døt hîp  ®ång lao  ®éng  thùc hiÖn nh sau:  a) Trêng hîp chÊm døt hîp  ®ång lao  ®éng theo §iÒu 36   cña Bé LuËt Lao ®éng th× hai bªn kh«ng ph¶i b¸o tríc. b) Trêng hîp ®¬n ph¬ng chÊm døt hîp ®ång lao ®éng quy  ®Þnh t¹i §iÒu 37 hoÆc §iÒu 38 cña Bé  LuËt Lao  ®éng, th×  bªn cã  quyÒn  ®¬n ph¬ng ph¶i thùc hiÖn viÖc b¸o tríc cho  bªn kia b»ng v¨n b¶n. Sè  ngµy b¸o tríc cña ngêi lao  ®éng  ®îc qui  ®Þnh t¹i kho¶n 2, kho¶n 3 §iÒu 37; cña ngêi sö  dông lao  ®éng t¹i kho¶n 3 §iÒu 38 cña Bé  LuËt Lao  ®éng.  Sè  ngµy b¸o tríc lµ  ngµy lµm viÖc. Riªng trêng hîp ngêi  lao ®éng bÞ kû luËt sa th¶i th× kh«ng ph¶i b¸o tríc. 2. C¸c trêng hîp  ®îc trî  cÊp th«i viÖc vµ  kh«ng  ®îc  trî  cÊp th«i viÖc theo kho¶n 1 §iÒu 14 cña NghÞ   ®Þnh sè  44/2003/N§­CP ®îc quy ®Þnh cô thÓ nh sau:
 4. 4 a) C¸c trêng hîp ®îc trî cÊp th«i viÖc: ­ Ngêi lao  ®éng chÊm døt hîp  ®ång theo §iÒu 36; §iÒu  37; c¸c  ®iÓm a, c, d kho¶n 1 §iÒu 38; kho¶n 1 §iÒu 41;  ®iÓm c kho¶n 1 §iÒu 85 cña Bé LuËt Lao ®éng. ­ Ngêi lao  ®éng lµm viÖc trong doanh nghiÖp nhµ  níc  ®îc tuyÓn dông  tríc khi cã chÕ ®é hîp ®ång lao ®éng, th×   khi nghØ viÖc  ®îc tÝnh trî  cÊp th«i viÖc nh  ngêi  ®∙ ký  hîp ®ång lao ®éng. ­   Ngêi   lao   ®éng   bÞ   chÊm   døt   hîp   ®ång   lao   ®éng   do  doanh   nghiÖp,   c¬   quan,   tæ   chøc   chÊm   døt   ho¹t   ®éng   quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm  ®  kho¶n 1 §iÒu 38 cña Bé  LuËt Lao  ®éng lµ  c¸c trêng hîp: Doanh nghiÖp, c¬  quan, tæ chøc  ® îc cÊp cã  thÈm quyÒn quyÕt  ®Þnh gi¶i thÓ, tßa ¸n tuyªn bè  ph¸ s¶n,  giÊy phÐp ho¹t ®éng ®∙ hÕt h¹n, doanh nghiÖp vi ph¹m ph¸p   luËt   bÞ   c¬   quan   cã   thÈm   quyÒn   rót   giÊy   phÐp   ho¹t   ®éng  hoÆc thu håi giÊy phÐp ®¨ng ký kinh doanh.  b) C¸c trêng hîp kh«ng ®îc trî cÊp th«i viÖc: ­   Ngêi   lao   ®éng   bÞ   sa   th¶i   theo   ®iÓm   a   vµ   ®iÓm   b,  kho¶n 1 §iÒu 85 cña Bé LuËt Lao ®éng. ­ Ngêi lao  ®éng  ®¬n ph¬ng chÊm døt hîp  ®ång lao  ®éng  mµ  vi ph¹m vÒ  lý  do chÊm døt hoÆc thêi h¹n b¸o tríc quy  ®Þnh t¹i §iÒu 37 cña Bé LuËt Lao ®éng. ­ Ngêi lao  ®éng nghØ viÖc  ®Ó  hëng chÕ   ®é  hu trÝ  hµng  th¸ng theo quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ  kho¶n 2 §iÒu 145 cña  Bé LuËt Lao ®éng. ­ Ngêi lao ®éng chÊm døt hîp ®ång lao ®éng theo kho¶n   1 §iÒu 17 vµ §iÒu 31 cña Bé LuËt Lao ®éng ®∙ ®îc hëng trî  cÊp mÊt viÖc lµm. 3.  C¸ch tÝnh  vµ  chi  tr¶ tiÒn  trî   cÊp th«i  viÖc  ®îc  thùc hiÖn nh sau: C«ng thøc tÝnh trî cÊp th«i viÖc ë tõng doanh nghiÖp:  TiÒn trî  Tæng thêi gian  x TiÒn l¬ng lµm  x 1/ cÊp th«i  = lµm viÖc  t¹i  c¨n cø tÝnh trî  2 viÖc doanh nghiÖp cÊp th«i viÖc Trong ®ã: ­ Tæng thêi gian lµm viÖc t¹i doanh nghiÖp lµ  sè  n¨m  ngêi lao ®éng lµm viÖc t¹i doanh nghiÖp ®îc lµm trßn theo  nguyªn t¾c qui  ®Þnh t¹i kho¶n 5 §iÒu 14 cña NghÞ   ®Þnh sè  44/2003/N§­CP. ­ TiÒn l¬ng lµm c¨n cø tÝnh trî cÊp th«i viÖc lµ tiÒn  l¬ng b×nh qu©n cña 6 th¸ng liÒn kÒ  tríc khi chÊm døt hîp 
 5. 5 ®ång lao  ®éng, bao gåm tiÒn l¬ng cÊp bËc, chøc vô  vµ  phô  cÊp khu vùc, phô  cÊp chøc vô  (nÕu cã) qui  ®Þnh t¹i §iÒu  15 cña NghÞ   ®Þnh sè  114/2002/N§­CP ngµy 31 th¸ng 12 n¨m  2002 cña ChÝnh phñ. a) Trêng hîp ngêi lao  ®éng thùc hiÖn nhiÒu hîp  ®ång  lao  ®éng t¹i mét doanh  nghiÖp  mµ  khi kÕt thóc  tõng  hîp  ®ång   cha   ®îc   thanh   to¸n   trî   cÊp   th«i   viÖc,   th×   doanh   nghiÖp céng thêi gian lµm viÖc theo c¸c hîp ®ång lao ®éng   vµ  lÊy tiÒn l¬ng b×nh qu©n 6 th¸ng liÒn kÒ  tríc khi chÊm  døt hîp ®ång lao ®éng cuèi cïng ®Ó tÝnh trî cÊp th«i viÖc  cho ngêi lao  ®éng. Trêng hîp trong c¸c hîp  ®ång lao  ®éng   cã mét hîp ®ång lao ®éng ngêi lao ®éng ®¬n ph¬ng chÊm døt  tr¸i ph¸p luËt, th×  thêi gian lµm viÖc theo hîp  ®ång lao  ®éng chÊm døt tr¸i ph¸p luËt ngêi lao  ®éng kh«ng  ®îc trî  cÊp th«i viÖc, cßn c¸c hîp ®ång kh¸c vÉn ®îc hëng trî cÊp  th«i viÖc. VÝ dô 1: Bµ Vò ThÞ T©m chÊm døt hîp ®ång lao ®éng t¹i  C«ng ty Th¨ng Long sau khi  ®∙ thùc hiÖn 3 hîp  ®ång lao  ®éng: Hîp  ®ång thø nhÊt 14 th¸ng víi tiÒn l ¬ng b×nh qu©n  6 th¸ng cuèi cña hîp ®ång lµ 500.000 ®ång/th¸ng; hîp ®ång   thø hai 18 th¸ng víi tiÒn l¬ng b×nh qu©n 6 th¸ng cuèi cña  hîp  ®ång 600.000  ®ång/th¸ng vµ  hîp  ®ång thø ba 24 th¸ng   víi tiÒn l¬ng b×nh qu©n 6 th¸ng cuèi cña hîp ®ång 800.000   ®ång/th¸ng. Trî cÊp th«i viÖc cña Bµ T©m ®îc tÝnh nh sau: ­ Tæng thêi gian lµm viÖc lµ: 14 th¸ng + 18 th¸ng +  24 th¸ng = 56 th¸ng (lµm trßn b»ng 5 n¨m); ­ Trî  cÊp th«i viÖc lµ: 800.000   ®ång x 5,0 x 1/2  =   2.000.000 ®ång. Trêng hîp  bµ  T©m  chÊm døt  hîp  ®ång  lao  ®éng thø  ba  tr¸i ph¸p luËt, th×  hîp  ®ång thø ba bµ  T©m kh«ng  ®îc trî  cÊp th«i viÖc. C«ng ty Th¨ng Long chØ céng thêi gian lµm  viÖc theo hîp  ®ång thø nhÊt vµ  hîp  ®ång thø hai  ®Ó  tÝnh  trî cÊp th«i viÖc lµ:  ­ Tæng thêi gian lµm viÖc lµ: 14 th¸ng + 18 th¸ng =  32 th¸ng (lµm trßn b»ng 3 n¨m); ­   Trî   cÊp   th«i   viÖc   lµ:   600.000   ®ång   x   3   x   1/2   =  900.000 ®ång C«ng ty Th¨ng Long thanh to¸n cho bµ  T©m sè  tiÒn trî  cÊp th«i viÖc sau 7 ngµy, kÓ  tõ  ngµy chÊm døt hîp  ®ång  lao ®éng thø ba. b) Trêng hîp ngêi lao  ®éng lµm viÖc cho doanh nghiÖp  nhµ  níc nhng cã  c¶ thêi gian lµm viÖc theo chÕ   ®é  biªn  chÕ  vµ  cã  c¶ thêi gian lµm viÖc theo hîp  ®ång lao  ®éng,  th× céng c¶ hai thêi gian ®ã ®Ó tÝnh trî cÊp th«i viÖc.
 6. 6 VÝ  dô  2: ¤ng NguyÔn V¨n Toµn c«ng nh©n c¬  khÝ  (thang   l¬ng A1 nhãm II) lµm viÖc t¹i c«ng ty B tõ  th¸ng 4 n¨m  1991 ®Õn th¸ng 2 n¨m 1994 theo  biªn chÕ vµ lµm viÖc theo   chÕ ®é hîp ®ång lao ®éng tõ th¸ng 3/1994. §Õn th¸ng 6 n¨m  2003 «ng Toµn chÊm døt hîp  ®ång lao  ®éng. Tæng thêi gian  lµm viÖc cña «ng Toµn  lµ  147 th¸ng  (quy trßn b»ng  12,5  n¨m) cã tiÒn l¬ng b×nh qu©n 6 th¸ng cuèi lµ 823.600 ®ång/ th¸ng (hÖ  sè  2,84). Kho¶n tiÒn trî  cÊp th«i viÖc cña «ng  Toµn ®îc tÝnh nh sau: 823.600 ®ång x 12,5 x 1/2 = 5.147.500 ®ång. c)   Trêng   hîp   ngêi   lao   ®éng   lµm   viÖc   ë   nhiÒu   doanh  nghiÖp nhµ  níc do chuyÓn c«ng t¸c tríc ngµy 01 th¸ng 01  n¨m 1995, th×  tÝnh trî  cÊp th«i viÖc cho ngêi lao  ®éng  ë  tõng doanh nghiÖp. TiÒn l¬ng cña ngêi lao  ®éng tríc ngµy  01 th¸ng 4 n¨m 1993  ®îc quy  ®æi theo NghÞ   ®Þnh sè  25/CP,  26/CP t¹i thêi ®iÓm ngµy 01 th¸ng 4 n¨m 1993.     VÝ  dô  3:  Bµ  Lª ThÞ  Bª lµ  c«ng nh©n x©y dùng c¬  b¶n   (thang l¬ng A6 nhãm II) cã  qu¸ tr×nh lµm viÖc t¹i 3  ®¬n  vÞ  thuéc doanh  nghiÖp  nhµ  níc: T¹i C«ng ty Y theo  biªn  chÕ  tõ  th¸ng 10 n¨m 1988  ®Õn th¸ng 12 n¨m 1990 (22 th¸ng  quy trßn b»ng 2 n¨m) víi tiÒn l¬ng b×nh qu©n 6 th¸ng cuèi  quy   ®æi   theo   NghÞ   ®Þnh   sè   26/CP   t¹i   thêi   ®iÓm   ngµy   01  th¸ng 4 n¨m 1993 lµ  142.000  ®ång/th¸ng (hÖ  sè  1,55); t¹i  C«ng ty Z theo biªn chÕ  tõ  th¸ng 1 n¨m 1991  ®Õn th¸ng 5  n¨m 1994 (41 th¸ng quy trßn b»ng 3,5 n¨m) víi tiÒn l¬ng  b×nh   qu©n   6   th¸ng   cuèi   lµ   186.000   ®ång/th¸ng   (hÖ   sè  1,55); t¹i c«ng ty X theo hîp  ®ång lao  ®éng tõ  th¸ng 6  n¨m   1994   vµ   ®Õn   ngµy   31   th¸ng   5   n¨m   2003   chÊm   døt   hîp  ®ång   lao   ®éng   víi   tiÒn   l¬ng   b×nh   qu©n   6   th¸ng   cuèi   lµ  823.600  ®ång/th¸ng (hÖ  sè  2,84). Thêi gian lµm viÖc t¹i  C«ng ty X lµ  108 th¸ng (quy trßn b»ng 9 n¨m). TiÒn trî  cÊp th«i viÖc cña bµ Bª ®îc tÝnh nh sau:  ­   T¹i   C«ng   ty   Y   lµ:   142.000   ®ång   x   2,0   x   1/2     =  142.000 ®ång ­   T¹i   C«ng   ty   Z   lµ:   186.000   ®ång   x   3,5   x   1/2     =  325.500 ®ång ­   T¹i   C«ng   ty   X   lµ:   823.600   ®ång   x   9   x   1/2   =  3.706.200 ®ång                   Tæng céng: 4.173.700 ®ång.  C«ng ty X thanh to¸n toµn bé  kho¶n trî  cÊp th«i viÖc  trªn cho bµ  Bª, råi sau  ®ã  th«ng b¸o theo MÉu sè  3 ban  hµnh kÌm theo Th«ng t nµy  ®Ó  C«ng ty Y vµ  C«ng ty Z hoµn   tr¶ sè tiÒn mµ m×nh ®∙ chi hé. Trêng hîp C«ng ty Y hoÆc C«ng ty Z  ®∙ chÊm døt ho¹t  ®éng,   th×   C«ng   ty   X   sÏ   ®îc   ng©n   s¸ch   nhµ   níc   hoµn   tr¶  theo híng dÉn cña Bé Tµi chÝnh. 
 7. 7 d) Trêng hîp sau khi s¸p nhËp, hîp nhÊt, chia, t¸ch  doanh   nghiÖp,   chuyÓn   quyÒn   së   h÷u,   quyÒn   qu¶n   lý   hoÆc  quyÒn sö  dông tµi s¶n doanh nghiÖp mµ  ngêi lao  ®éng chÊm  døt hîp  ®ång lao  ®éng, th×  ngêi sö  dông lao  ®éng kÕ  tiÕp  ph¶i cã  tr¸ch  nhiÖm  tr¶ trî  cÊp th«i viÖc  cho  ngêi lao  ®éng, kÓ  c¶ thêi gian lµm viÖc cho ngêi sö  dông lao  ®éng  liÒn kÒ tríc ®ã. Riªng doanh nghiÖp nhµ níc thùc hiÖn ph­ ¬ng ¸n s¾p xÕp l¹i hoÆc chuyÓn  ®æi h×nh thøc së  h÷u (cæ  phÇn   hãa,   giao,   b¸n,   kho¸n   kinh   doanh,   cho   thuª   doanh  nghiÖp),  th×  ¸p dông theo  qui   ®Þnh  cña Nhµ  níc  ®èi víi  c¸c trêng hîp nµy. VÝ  dô  4:  ¤ng Bïi V¨n An lµm viÖc  ë  doanh nghiÖp Nhµ  níc   A   tõ   th¸ng   6   n¨m   1990.   §Õn   th¸ng   6   n¨m   1998   doanh  nghiÖp nµy cæ phÇn hãa trë  thµnh c«ng ty cæ phÇn vµ  ho¹t  ®éng theo LuËt Doanh nghiÖp. §Õn th¸ng 6 n¨m 2003 «ng An  chÊm døt hîp ®ång lao ®éng. ¤ng An cã tiÒn l¬ng b×nh qu©n  6 th¸ng tríc khi cæ phÇn hãa lµ  300.000  ®ång/th¸ng vµ  6  th¸ng   tríc   khi   chÊm   døt   hîp   ®ång   lao   ®éng   lµ   800.000   ®ång/th¸ng. Trî cÊp th«i viÖc cña «ng An ®îc tÝnh nh sau: ­   Trî   cÊp   th«i   viÖc   ë   doanh   nghiÖp   nhµ   níc   lµ:  300.000 ®ång x 8 x 1/2 = 1.200.000 ®ång. ­   Trî   cÊp   th«i   viÖc   ë   c«ng   ty   cæ   phÇn   lµ:   800.000  ®ång x 5 x 1/2 = 2.000.000 ®ång. Tæng céng: 3.200.000 ®ång. C«ng ty cæ phÇn ph¶i thanh to¸n toµn bé  sè  tiÒn trî  cÊp th«i viÖc cho «ng An. Nguån chi tr¶ trî cÊp th«i viÖc  thùc   hiÖn   theo   §iÒu   27   cña   NghÞ   ®Þnh   sè   64/2002/N§­CP  ngµy   09   th¸ng   6   n¨m   2002   cña   ChÝnh   phñ   vÒ   viÖc   chuyÓn  doanh nghiÖp nhµ níc thµnh c«ng ty cæ phÇn. 4.  ViÖc båi  thêng  chi phÝ   ®µo t¹o  theo  §iÒu 13  cña  NghÞ ®Þnh sè 44/2003/N§­CP ®îc thùc hiÖn nh sau: a) Ngêi lao  ®éng  ®îc  ®µo t¹o  ë  trong níc hoÆc ngoµi  níc tõ kinh phÝ cña ngêi sö dông lao ®éng, kÓ c¶ kinh phÝ  do phÝa níc ngoµi tµi trî  cho ngêi sö  dông lao  ®éng, sau  khi häc xong ph¶i lµm viÖc cho ngêi sö  dông lao  ®éng mét  thêi gian do hai bªn tháa thuËn. b) Ngêi lao ®éng tù ý bá viÖc hoÆc ®¬n ph¬ng chÊm døt  hîp ®ång lao ®éng, trõ c¸c trêng hîp quy ®Þnh t¹i §iÒu 37  cña   Bé   LuËt   Lao   ®éng,   khi   cha   häc   xong   hoÆc   häc   xong  kh«ng lµm viÖc cho ngêi sö  dông lao  ®éng  ®ñ  thêi gian nh ®∙ tháa thuËn, th× ph¶i båi thêng møc chi phÝ ®µo t¹o bao  gåm c¸c kho¶n chi phÝ cho ngêi d¹y, tµi liÖu häc tËp, tr­ êng líp, m¸y mãc thiÕt bÞ, vËt liÖu thùc hµnh vµ  c¸c chi  phÝ   kh¸c   hç   trî   cho   ngêi   häc   do   ngêi   sö   dông   lao   ®éng  tÝnh cã sù tháa thuËn cña ngêi lao ®éng.
 8. 8 Tháa thuËn nªu  ë   ®iÓm a vµ   ®iÓm b trªn  ®©y ph¶i b»ng  v¨n b¶n cã  ch÷  ký  cña ngêi sö  dông lao  ®éng vµ  ngêi lao  ®éng.      iv. ®iÒu kho¶n thi hµnh 1. Th«ng t  nµy cã  hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ  ngµy  ®¨ng C«ng b¸o; b∙i bá  c¸c v¨n b¶n sau  ®©y: QuyÕt  ®Þnh sè  66/L§TBXH­Q§   ngµy  12   th¸ng   02  n¨m  1993   cña   Bé  tr ëng   Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi vÒ  ph¸t hµnh vµ  qu¶n lý  b¶n hîp  ®ång lao  ®éng; QuyÕt  ®Þnh sè  207/L§TBXH­Q§ ngµy  02 th¸ng 4 n¨m 1993 cña Bé trëng Bé Lao ®éng ­ Th¬ng binh  vµ X∙ héi vÒ mÉu hîp ®ång lao ®éng; Th«ng t sè 21/L§TBXH­ TT ngµy 12 th¸ng 10 n¨m 1996 cña Bé Lao ®éng ­ Th ¬ng binh  vµ X∙ héi híng dÉn thùc hiÖn mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè   198/CP   ngµy   31   th¸ng   12   n¨m   1994   cña   ChÝnh   phñ   vÒ   hîp  ®ång   lao   ®éng;   Th«ng   t  sè   02/2001/TT­BL§TBXH   ngµy   09  th¸ng 01 n¨m 2001 cña Bé  Lao  ®éng ­ Th ¬ng binh vµ  X∙ héi  b∙i bá ®iÓm 4 Môc III cña Th«ng t sè 21/L§TBXH­TT ngµy 12  th¸ng 10 n¨m 1996 cña Bé Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ X∙ héi. 2. Kh«ng ¸p dông c¸ch tÝnh trî cÊp th«i viÖc quy ®Þnh   t¹i   Th«ng   t  nµy   ®Ó   tÝnh   l¹i   trî   cÊp   th«i   viÖc   ®èi   víi  nh÷ng trêng hîp  ®∙ chÊm døt hîp  ®ång lao  ®éng tríc ngµy  Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh.      3. §Þnh kú  6 th¸ng vµ  hµng n¨m c¸c  ®¬n vÞ  cã  sö  dông   lao  ®éng theo hîp  ®ång lao  ®éng ph¶i b¸o c¸o Së  Lao  ®éng  ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi hoÆc Ban qu¶n lý  Khu c«ng nghiÖp  ®Þa ph¬ng n¬i cã  trô  së  chÝnh cña  ®¬n vÞ  vÒ  t×nh h×nh ký   kÕt, sö  dông,  chÊm  døt hîp  ®ång lao  ®éng theo  quy   ®Þnh  cña ph¸p luËt.  4. Së  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi, Ban qu¶n lý  Khu c«ng nghiÖp c¸c tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng  cã tr¸ch nhiÖm gióp Uû ban nh©n d©n tæ chøc híng dÉn, ®«n  ®èc, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn Th«ng t nµy. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã g× v íng m¾c, ®Ò nghÞ  ph¶n ¶nh kÞp thêi vÒ  Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi  ®Ó nghiªn cøu gi¶i quyÕt./.
 9. 9 MÉu sè 1 MÉu Hîp ®ång lao ®éng Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 21/2003/TT­BL§TBXH  ngµy 22/9/2003 cña Bé Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ X∙ héi       Céng hßa x∙ héi chñ nghÜa ViÖt nam §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc Tªn ®¬n vÞ:....... Sè:.................... hîp ®ång lao ®éng Chóng   t«i,   mét   bªn   lµ   ¤ng/Bµ:   Quèc tÞch: Chøc vô: §¹i diÖn cho (1):  §iÖn tho¹i:  §Þa chØ:  Vµ   mét   bªn   lµ   ¤ng/Bµ:  Quèc tÞch: Sinh ngµy....... th¸ng..... n¨m...... t¹i. NghÒ nghiÖp (2): §Þa chØ thêng tró:  Sè   CMTND:                                               cÊp   ngµy...../...../...... t¹i Sè   sæ   lao   ®éng   (nÕu   cã):................   cÊp  ngµy......../...../...... t¹i  Tháa  thuËn  ký  kÕt  hîp  ®ång  lao  ®éng vµ   cam kÕt  lµm  ®óng nh÷ng ®iÒu kho¶n sau ®©y: §i Ò u  1:  Thêi h¹n vµ c«ng viÖc hîp ®ång ­ Loai hîp ®ång lao ®éng(3): ­ Tõ  ngµy….  th¸ng…….  n¨m……..   ®Õn   ngµy……..  th¸ng………   n¨m…… ­   Thö   viÖc   tõ   ngµy……   th¸ng…..   n¨m……   ®Õn   ngµy……  th¸ng….. n¨m..... ­ §Þa ®iÓm lµm viÖc(4): 
 10. 10 ­   Chøc   danh   chuyªn   m«n:  Chøc vô (nÕu cã): ­ C«ng viÖc ph¶i lµm (5):   §i Ò u  2:   ChÕ ®é lµm viÖc ­ Thêi giê lµm viÖc (6) ­ §îc cÊp ph¸t nh÷ng dông cô lµm viÖc gåm:  §i Ò u  3:  NghÜa vô vµ quyÒn lîi cña ngêi lao ®éng 1. QuyÒn lîi: ­ Ph¬ng tiÖn ®i l¹i.lµm viÖc (7): ­ Møc l¬ng chÝnh hoÆc tiÒn c«ng (8): ­ H×nh thøc tr¶ l¬ng:  ­ Phô cÊp gåm (9): ­ §îc tr¶ l¬ng vµo c¸c ngµy....... hµng th¸ng.  ­ TiÒn thëng: ­ ChÕ ®é n©ng l¬ng: ­ §îc trang bÞ b¶o hé lao ®éng gåm: ­   ChÕ   ®é   nghØ   ng¬i   (nghØ   hµng   tuÇn,   phÐp   n¨m,lÔ   tÕt...): ­ B¶o hiÓm x∙ héi vµ b¶o hiÓm y tÕ (10): ­ ChÕ ®é ®µo t¹o (11): Nh÷ng tháa thuËn kh¸c (12): 2. NghÜa vô: ­   Hoµn   thµnh   nh÷ng   c«ng   viÖc   ®∙   cam   kÕt   trong   hîp  ®ång lao ®éng. ­ ChÊp hµnh lÖnh  ®iÒu hµnh s¶n xuÊt­kinh doanh, néi  quy kû luËt lao ®éng, an toµn lao ®éng.... ­ Båi thêng vi ph¹m vµ vËt chÊt (13): §i Ò u   4:  NghÜa vô vµ quyÒn h¹n cña ngêi sö dông lao  ®éng 1. NghÜa vô: ­ B¶o  ®¶m viÖc lµm vµ  thùc hiÖn  ®Çy  ®ñ  nh÷ng  ®iÒu  ®∙  cam kÕt trong hîp ®ång lao ®éng.
 11. 11 ­   Thanh   to¸n   ®Çy   ®ñ,   ®óng   thêi   h¹n   c¸c   chÕ   ®é   vµ  quyÒn lîi cho ngêi lao  ®éng theo hîp  ®ång lao  ®éng, tháa  íc lao ®éng tËp thÓ (nÕu cã). 2. QuyÒn h¹n:  ­ §iÒu hµnh ngêi lao  ®éng hoµn thµnh c«ng viÖc theo  hîp ®ång (bè trÝ, ®iÒu chuyÓn, t¹m ngõng viÖc…)  ­ T¹m ho∙n, chÊm døt hîp  ®ång lao  ®éng, kû  luËt ngêi  lao  ®éng theo  quy   ®Þnh  cña ph¸p luËt,  tháa  íc lao  ®éng  tËp thÓ (nÕu cã) vµ néi quy lao ®éng cña doanh nghiÖp.    §i Ò u  5:  §iÒu kho¶n thi hµnh ­ Nh÷ng vÊn  ®Ò  vÒ  lao  ®éng kh«ng ghi trong hîp  ®ång  lao  ®éng nµy th×  ¸p dông qui  ®Þnh cña tháa  íc tËp thÓ,  trêng hîp cha cã tháa íc tËp thÓ th× ¸p dông quy ®Þnh cña   ph¸p luËt lao ®éng. ­ Hîp  ®ång lao  ®éng  ®îc lµm thµnh 02 b¶n cã  gi¸ trÞ  ngang   nhau,   mçi   bªn   gi÷   mét   b¶n   vµ   cã   hiÖu   lùc   tõ   ngµy…..th¸ng……   n¨m……...   Khi   hai   bªn   ký   kÕt   phô   lôc   hîp  ®ång lao  ®éng th×  néi dung cña phô  lôc hîp  ®ång lao  ®éng  còng cã gi¸ trÞ nh c¸c néi dung cña b¶n hîp ®ång lao ®éng   nµy. Hîp   ®ång   nµy   lµm   t¹i....  ngµy.... th¸ng.... n¨m..... Ngêi lao ®éng Ngêi sö dông lao ®éng (Ký tªn) (Ký tªn, ®ãng dÊu) Ghi râ Hä vµ Tªn Ghi râ Hä vµ Tªn
 12. 12 Híng dÉn c¸ch ghi hîp ®ång lao ®éng 1. Ghi cô  thÓ  tªn doanh nghiÖp, c¬  quan, tæ chøc, vÝ  dô: C«ng ty X©y dùng Nhµ ë Hµ néi. 2. Ghi râ  tªn nghÒ  nghiÖp (nÕu cã  nhiÒu nghÒ  nghiÖp   th× ghi nghÒ nghiÖp chÝnh), vÝ dô: Kü s. 3. Ghi râ lo¹i hîp ®ång lao ®éng, vÝ dô 1:  Kh«ng x¸c   ®Þnh thêi h¹n; vÝ dô 2:  06 th¸ng. 4. Ghi cô  thÓ    ®Þa  ®iÓm chÝnh, vÝ  dô: Sè  2 ­ §inh lÔ   ­ Hµ  Néi; vµ   ®Þa  ®iÓm phô  (nÕu cã), vÝ  dô: Sè  5 ­ Trµng  Thi ­ Hµ Néi. 5. Ghi c¸c c«ng viÖc chÝnh ph¶i lµm, vÝ dô:  L¾p ®Æt,  kiÓm tra,  söa  ch÷a    hÖ  thèng  ®iÖn;  thiÕt bÞ  th«ng  giã;  thiÕt bÞ l¹nh... trong doanh nghiÖp. 6. Ghi cô  thÓ  sè  giê  lµm viÖc trong ngµy hoÆc trong  tuÇn, vÝ dô: 08 giê/ngµy hoÆc 40 giê/tuÇn. 7. Ghi râ  ph¬ng tiÖn  ®i l¹i do bªn nµo  ®¶m nhiÖm, vÝ  dô: xe ®¬n vÞ ®a ®ãn hoÆc c¸ nh©n tù tóc. 8. Ghi cô  thÓ  tiÒn l¬ng theo thang l¬ng hoÆc b¶ng l­ ¬ng   mµ   ®¬n   vÞ   ¸p   dông,   vÝ   dô:   Thang   l¬ng   A.1.C¬   khÝ,  §iÖn, §iÖn tö  ­ Tin häc; Nhãm III; BËc 4/7; HÖ  sè  2,04;  Møc   l¬ng   t¹i   thêi   ®iÓm   ký   kÕt   hîp   ®ång   lao   ®éng   lµ   428.400 ®ång/th¸ng. 9. Ghi tªn lo¹i phô  cÊp, hÖ  sè, møc phô  cÊp t¹i thêi  ®iÓm ký kÕt hîp ®ång lao ®éng, vÝ dô: Phô cÊp tr¸ch nhiÖm  Phã   trëng   phßng;   HÖ   sè   0,3;   Møc   phô   cÊp   63.000  ®ång/th¸ng. 10.   §èi   víi   ngêi   lao   ®éng   thuéc   ®èi   tîng   ®ãng   b¶o  hiÓm x∙ héi b¾t buéc th× ghi tû lÖ % tiÒn l ¬ng h»ng th¸ng  hai bªn ph¶i trÝch nép cho c¬  quan b¶o hiÓm x∙ héi, vÝ  dô: H»ng th¸ng ngêi  sö dông lao ®éng trÝch 6% tõ tiÒn l ­ ¬ng th¸ng cña ngêi lao ®éng vµ sè tiÒn trong gi¸ thµnh t­ ¬ng   øng   b»ng   17%   tiÒn   l¬ng   th¸ng   cña   ngêi   lao   ®éng   ®Ó  ®ãng 20% cho c¬  quan b¶o hiÓm x∙ héi vµ  3% cho c¬  quan  B¶o hiÓm y tÕ. §èi víi ngêi lao  ®éng kh«ng  ®ãng b¶o hiÓm x∙ héi b¾t  buéc th× kho¶n tiÒn b¶o hiÓm x∙ héi tÝnh thªm vµo tiÒn l­ ¬ng  ®Ó ngêi lao ®éng tham gia B¶o hiÓm tù nguyÖn hoÆc tù   lo   lÊy   b¶o   hiÓm,   vÝ   dô:   Kho¶n   tiÒn   b¶o   hiÓm   x∙   héi   ®∙  tÝnh thªm vµo tiÒn l¬ng cho ngêi lao  ®éng lµ  17% tiÒn l­ ¬ng th¸ng. 11. Ghi cô thÓ trêng hîp ®¬n vÞ cö ®i ®µo t¹o th× ng­ êi lao ®éng ph¶i cã nghÜa vô g× vµ ®îc hëng quyÒn lîi g×,  vÝ   dô:   Trong   thêi   gian   ®¬n   vÞ   cö   ®i   häc   ngêi   lao   ®éng 
 13. 13 ph¶i hoµn thµnh kho¸ häc  ®óng thêi h¹n,  ®îc hëng nguyªn  l¬ng vµ  c¸c quyÒn lîi kh¸c nh ngêi  ®i lµm viÖc, trõ  tiÒn  båi dìng ®éc h¹i. 12. Ghi nh÷ng quyÒn lîi mµ  cha cã  trong Bé  LuËt Lao  ®éng, trong tháa  íc lao  ®éng tËp thÓ  hoÆc  ®∙ cã  nhng cã  lîi h¬n cho ngêi lao  ®éng, vÝ  dô:  ®i tham quan, du lÞch,  nghØ m¸t, quµ sinh nhËt. 13. Ghi râ  møc båi thêng cho mçi trêng hîp vi ph¹m,  vÝ dô: Sau khi ®µo t¹o mµ kh«ng lµm viÖc cho doanh nghiÖp  th× ph¶i båi thêng 06 (s¸u) triÖu ®ång; kh«ng lµm viÖc ®ñ  02 n¨m th× båi thêng 03 (ba) triÖu ®ång. MÉu sè 2 MÉu phô lôc Hîp ®ång lao ®éng Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 21/2003/TT­BL§TBXH  ngµy 22/9/2003 cña Bé Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ X∙ héi       Céng hßa x∙ héi chñ nghÜa ViÖt nam §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc .....   ,   ngµy.....   th¸ng.....   n¨m .... Tªn ®¬n vÞ:....... Sè:.................... phô lôc hîp ®ång lao ®éng Chóng   t«i,   mét   bªn   lµ  ¤ng/Bµ:............................   Quèc  tÞch:......................   Chøc  vô:...................................................... ................................................ §¹i   diÖn   cho  (1):   .................................................  §iÖn tho¹i:..................... §Þa  chØ:..................................................... .................................................... Vµ   mét   bªn   lµ  ¤ng/Bµ:.........................................   Quèc  tÞch:......................
 14. 14 Sinh   ngµy.........   th¸ng.......   n¨m......  t¹i...................................................... ... NghÒ   nghiÖp  (2):..................................................... ...................................... §Þa   chØ   thêng  tró:..................................................... .................................. Sè   CMTND:.......   cÊp   ngµy...../...../......  t¹i................................................... Sè   sæ   lao   ®éng   (nÕu   cã):..........   cÊp  ngµy......./....../.........t¹i......................... C¨n cø Hîp ®ång lao ®éng sè.... ký ngµy..../..../....   vµ nhu cÇu sö dông lao ®éng, hai bªn cïng nhau tháa thuËn  thay  ®æi mét sè  néi dung cña hîp  ®ång mµ  hai bªn  ®∙ ký  kÕt nh sau: 1.  Néi dung  thay  ®æi (ghi  râ  néi  dung g×,  thay  ®æi  nh thÕ nµo.....):   ..................................................... ......................................................... ....... ..................................................... ......................................................... ....... 2. Thêi gian thùc hiÖn (ghi râ  néi dung  ë  môc 1 nªu  trªn cã hiÖu lùc trong bao nhiªu l©u): ..................................................... ......................................................... ....... ..................................................... ......................................................... ....... Phô lôc nµy lµ bé phËn cña hîp ®ång lao ®éng sè...  ,   ®îc lµm thµnh hai b¶n cã gi¸ trÞ nh  nhau, mçi bªn gi÷ mét  b¶n vµ lµ c¬ së ®Ó gi¶i quyÕt khi cã tranh chÊp lao ®éng. Ngêi lao ®éng Ngêi sö dông lao ®éng (Ký tªn) (Ký tªn, ®ãng dÊu) Ghi râ Hä vµ Tªn Ghi râ Hä vµ Tªn
 15. 15 MÉu sè 3 MÉu th«ng b¸o chuyÓn tr¶ trî cÊp th«i viÖc Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 21/2003/TT­BL§TBXH  ngµy 22/9/2003 cña Bé Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ X∙ héi       Céng hßa x∙ héi chñ nghÜa ViÖt nam §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc .....   ,   ngµy.....   th¸ng.....   n¨m .... Tªn ®¬n vÞ:....... Sè:.................... Th«ng b¸o  V/v chuyÓn tr¶ trî cÊp th«i viÖc KÝnh göi: C«ng ty B ­   C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   44/2003/N§­CP   ngµy   09/5/2003  cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chi tiÕt vµ  híng dÉn thi hµnh mét  sè ®iÒu cña Bé LuËt Lao ®éng vÒ hîp ®ång lao ®éng; ­ C¨n cø Th«ng t  sè.………cña Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh  vµ X∙ héi ... ¤ng (Bµ): NguyÔn V¨n A  ®∙ chÊm døt hîp  ®ång lao  ®éng  ngµy... th¸ng.... n¨m.….. (Th«ng b¸o hoÆc QuyÕt  ®Þnh kÌm  theo). Theo  hå  s¬,  ¤ng NguyÔn   V¨n A cã  thêi  gian  lµm viÖc  t¹i C«ng ty B  lµ... n¨m (tõ  ngµy... th¸ng... n¨m...  ®Õn  ngµy... th¸ng... n¨m...). C«ng ty chóng t«i  ®∙ chi hé  kho¶n trî  cÊp th«i viÖc  ®èi   víi   thêi   gian   lµm   viÖc   t¹i   C«ng   ty   B   víi   sè   tiÒn   lµ:.... ®ång. §Ò   nghÞ   C«ng   ty   B   chuyÓn   tr¶   sè   tiÒn   trî   cÊp   th«i  viÖc   mµ   C«ng   ty   chóng   t«i   ®∙   chi   hé   theo   sè   tµi  kho¶n....../.  Gi¸m ®èc hoÆc thñ trëng ®¬n  vÞ Ký tªn, ®ãng dÊu (Ghi râ hä vµ tªn)
 16. 16 N¬i nhËn:  ­ Nh trªn;  ­ Lu ®¬n vÞ. 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản