Thông tư 23-BYT/TT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
69
lượt xem
4
download

Thông tư 23-BYT/TT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 23-BYT/TT về việc hướng dẫn chế độ phụ cấp đối với cán bộ, nhân viên y tế làm công tác thường trực ở các cơ sở điều trị, điều dưỡng, Viện nghiên cứu không có giường bệnh do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 23-BYT/TT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 23-BYT/TT Hà N i, ngày 20 tháng 7 năm 1984 THÔNG TƯ C A B TRƯ NG B Y T S 23-BYT/TT NGÀY 20-7-1984 HƯ NG D N CH PH C P I V I CÁN B , NHÂN VIÊN Y T LÀM CÔNG TÁC THƯ NG TR C CÁC CƠ S I U TRN, I U DƯ NG, VI N NGHIÊN C U KHÔNG CÓ GIƯ NG B NH. phù h p v i tình hình hi n nay, sau khi có s nh t trí c a B Tài chính (t i Công văn s 504-TC/HCVX ngày 1-7-1984) và c a B Lao ng (t i Công văn s 623- L /CN5 ngày 14-7-1984), B Y t quy nh m c ph c p v i cán b , nhân viên y t làm công tác thư ng tr c các cơ s i u tr , i u dư ng, vi n nghiên c u không có giư ng b nh như sau. I. CÁC CƠ S I U TRN 1. Cán b , nhân viên y t làm công tác thư ng tr c bao g m cán b lãnh o, bác s , y dư c s , y tá, dư c tá, h sinh, nhân viên hành chính, c p dư ng ư c hư ng ph c p m t phiên tr c như sau: - M c ph c p hi n hư ng 9 ng nâng lên là 30 ng. - M c ph c p hi n hư ng 7,50 ng nâng lên là 25 ng. - M c ph c p hi n hư ng 6.00 ng nâng lên là 20 ng. 2. M c ph c p các cơ s i u tr dư i 20 giư ng b nh và các tr m y t cơ s , tr m y t xã, phư ng hi n hư ng 4,5 ng nay nâng lên là 15 ng. II. CÁC CƠ S I U DƯ NG. Các cán b , nhân viên y t các cơ s i u dư ng ư c ph c p m t phiên tr c như sau: - Bác s 20 ng - Cán b , nhân viên y t khác 15 ng. III. CÁC VI N KHÔNG CÓ GIƯ NG B NH Cán b , nhân viên chuyên môn các vi n nghiên c u không có giư ng b nh khi có yêu c u c n thi t ph i tr c ti p làm các thí nghi m các la - pô nghiên c u khoa
  2. h c và s n xu t n m trong chương trình k ho ch c a vi n ư c hư ng ph c p 1 phiên tr c 24 gi /24 gi theo các m c sau: - Cán b chuyên môn có trình i h c tr lên 20 ng. - Các b chuyên môn có trình trung h c và nhân viên y t khác 15 ng. IV. CH NGH BÙ Th c hi n theo Quy nh t i Thông tư s 31-TT/LB ngày 15-9-1981 c a Liên B Y t - Lao ng - Tài chính. N u do yêu c u công tác mà không th b trí ngh bù ư c thì ư c tr ph c p làm thêm gi như sau: - Lương chính dư i 45 ng thì tr 2,40 /gi . - Lương chính t 45 ng n 84 ng thì tr 3,00 /gi . - Lương chính t 85 ng tr lên thì tr 3,75 /gi . S gi tr ph c p làm thêm bình quân không quá 7 ngày/ngư i trong 1 tháng c a 1 ơn v . - Vi c tr ti n làm thêm gi ch áp d ng trong i u ki n th t c bi t, không th b trí ngh bù ư c, các ơn v ph i t s p x p cho cán b ư c ngh bù theo ch . - Vì tính ch t công vi c và biên ch có h n nên cán b lãnh o tr c, cán b tr c hành chính, cán b tr c trong các vi n nghiên c u không có giư ng b nh không t ra ch ngh bù. V. I U KHO N THI HÀNH Thông tư này có giá tr thi hành k t ngày ký. Nh ng quy nh trư c ây trái v i Thông tư này u bãi b . ng H i Xuân ( ã ký) ÍNH CHÍNH CÔNG BÁO S 5 NGÀY 15 THÁNG 3 NĂM 1984 Trang C t Dòng In thi u ã in Xin s a l i 88 Ph i Dòng ã in thi u m t cu i o n (ti p sau cùng dòng: có trách nhi m ch p hành các ch
  3. th ,): Ngh quy t c a H i ng B trư ng và c a U ban V t giá Nhà nư c a phương; báo cáo y , toàn di n tình hình công tác giá a phương v i U ban v t giá Nhà nư c 103 Ph i 30 t ... an toàn giao ... an toàn giao trên thông n u ph n thông nêu ph n xu ng I... I... CÔNG BÁO S 6 NGÀY 30 THÁNG 3 NĂM 1984 Trang C t Dòng In thi u ã in Xin s a l i 116 ph i 5t ...căn c vào nh ...căn c vào nh trên nghĩa trong nghĩa trong Thông xu ng Thông thư... tư... ph i 7t ...Vi n ki m ... Vi n ki m sát trên soát nhân dân nhân dân t i cao xu ng t i cao 117 ph i 10 t ...Tr m trư ng ...Tr m trư ng dư i ki m soát quy t ki m soát quy t lên nh... nh... 118 ph i 4t In thi u I. (trư c trên dòng ch bư c xu ng 1.).. ph i 14 t ..giao cho c a ...giao cho c a trên hàng chuy n chuyên doanh c p xu ng doanh c p huy n... huy n... ph i 21 t ...Các lo i g ...Các lo i ... trên xu ng 122 trái 12 t ...tr tri t kh u ...tr chi t kh u trên thương nghi p... thương nghi p... xu ng 126 trái 19 t ... Vi n ki m soát ...Vi n ki m sát dư i nhân dân... nhân dân... lên
  4. ph i 11 t ... ngh cho ra ... ngh cho rà trên soát l i... soát soát... xu ng CÔNG BÁO S 8 NGÀY 30 THÁNG 4 NĂM 1984 M c trái 11 t 14 - 3 - 1985 14 - 3 - 1984 l c dư i lên 161 ph i 10 t ...v th t c c n ...V th t c c n dư i nên yêu c u... nêu yêu c u. lên CÔNG BÁO S 9 NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 1984 M c ph i ngày 15 tháng 5 ngày 15 tháng 5 l c 1984 năm 1984 177 trái 3t ...và tháng lương ...và thang lương dư i m i... m i... lên 180 trái 13 t In thi u I. dư i (Trư c dòng lên ch Nh ng căn c quy nh..) CÔNG BÁO S 10 NGÀY 31 THÁNG 5 NĂM 1984 M c ph i 22 t Thông tư liên b Thông tư liên b l c dư i s 2-LBTT/LB... s lên 2-LBTT/TS/LT... 194 trái 7t Vi n ki m sát Vi n Ki m sát dư i nhân dân dân t i nhân dân t i cao lên cao... (b b t m t ch dân)
Đồng bộ tài khoản