intTypePromotion=1

Thông tư 24/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
55
lượt xem
4
download

Thông tư 24/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 24/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi một số điểm của Thông tư số 43/2002/TT-BTC ngày 07/5/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, cấp phát vốn ngân sách nhà nước cho dự án trồng mới 5 triệu ha rừng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 24/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a  é   µi c h Ý n h   è  24/2003/TT­B T C  n g µ y   BT S 27 th¸ng 3 n¨ m  2003 S ö a  ® æ i  m é t s è  ® i Ó m  c ñ a T h « n g    s è  43/2002/TT­B T C   t n g µ y  7/5/2002 H í ng d É n   Ö c q u ¶ n  lý, c Ê p  p h¸t v è n  vi   N S N N  c h o  d ù  ¸n  å ng m íi 5 tri Ö u  a  r õ ng Tr h C¨n cø Quy Õt ®Þnh  sè  661/Q§­TTg  ngµy 29/7/1998 cña Thñ  t ng  í ChÝnh  ñ  Ò   ôc    Öm   ô, chÝnh  ph v m tiªu,nhi v  s¸ch  µ  chøc  ùc hiÖn  ù    v tæ  th   d ¸n Trång  íi5  iÖu ha  õng;Quy Õt  nh  è  m   tr   r   ®Þ s 251/Q§­ TTg  µy  ng 22/03/2000  ña  c Thñ íng  Ýnh  ñ  Ò   Öc    t Ch ph v vi bæ sung  öa  æi  ñ  ôc thanh  s® th t   to¸n vèn      cho viÖc  ùc hiÖn  ù    ång  íi5  iÖu ha  õng;V¨n  th   d ¸n Tr m   tr   r   b¶n  è  s 301/CP­   µy  NN ng 18/4/2001 cña  Ýnh  ñ  Ò   Öc    Õt  ¬  Õ   ùc hiÖn  ¬ng  ×nh    Ch ph v vi gi¶iquy c ch th   Ch tr 661; C¨n  Th«ng   Liªn tÞch  è  cø  t   s 28/1999/TT­ ngµy  LT  03/02/1999  ña  é   cB N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ón n«ng   i   th«n    é  Õ   ¹ch vµ  Çu     é  µichÝnh   ­ B K ho   § t­ B T   híng  Én  ùc  Ön  d th hi Quy Õt  nh  è  ®Þ s 661/Q§­ TTg  ña  ñ  íng  Ýnh  ñ; c Th t Ch ph   V¨n b¶n  è    s 95/ CP­    µy  NN ng 23/01/2003  ña  Ýnh  ñ  Ò   c¬  Õ   ång  c Ch ph v   ch tr rõng  éc ch¬ng  ×nh dù    ång  íi5  iÖuha  õng; thu   tr   ¸n Tr m   tr   r Bé   µi   Ýnh  íng   Én söa ® æi m ét sè ®iÓ m  cña  T  ch h  d            Th«ng   è    t s 43/ 2002/TT­ BTC   µy  ng 7/5/2002  ña  é   µi chÝnh  íng  Én  Öc  c BT  h d vi qu¶n  ý,cÊp   l  ph¸t  èn NSNN    v   cho  ù    ång míi5  iÖuha  õng    d ¸n tr     tr   r nh sau: Söa  ¹ch  u   g ®Ç dßng  thø    iÓ m   m ôc     Çn    èn  u    dù    4, ® 1,  I ph II­V ®Ç t ¸n trångrõng    phßng  é  µ  Æc   ông    hv® d nh sau: ­ Trång  íirõng    m  phßng  é    ïng rÊtxung  Õu  µ  h ëv     y v xung  Õu, rõng  Æc   y   ® dông víi møc  ®Ç u  t ùc Õp ®Õ n  ngêi trång rõng b×nh qu©n  4 tr Öu  tr  ti i  ®ång/ha, bao  å m   ång  íi vµ    g tr m   ch¨m  ãc s theo  quy  ×nh  ü  Ët cña  é   tr k thu   B N«ng nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ónn«ng   i   th«n. Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthi µnh  tn c hi l     h sau  ngµy  Ó   õngµy  ý. 15  k t  k 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2