intTypePromotion=1

Thông tư 25/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/1/2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:15

0
189
lượt xem
25
download

Thông tư 25/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/1/2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 25/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/1/2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 25/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/1/2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t c ñ a b é  t µi h Ý n h   è  25/2002/TT­B T C  n g µ y    c s 21 th¸ng 03 n¨ m  2002 v Ò   vi Ö c h í ng d É n   ù c hi Ö n   g h Þ  ® Þ n h   è  10/2002/N§­C P   th N s n g µ y 16/01/2002 c ñ a C h Ý n h  p h ñ  v Ò  c h Õ  ® é  t µi h Ý n h    c ¸p d ô n g   h o  ® ¬ n  v Þ  s ù   g hi Ö p  c ã  thu c n Thùc  Ön  hi NghÞ   nh  è  ®Þ s 10/2002/N§­   µy  CP ng 16/1/2002  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   Õ     µichÝnh  dông  v ch ®é t   ¸p  cho  n   Þ   ù  ®¬ v s nghiÖp  ã  c thu,Bé   µi   T chÝnh  íng dÉn    h  nh sau: I. è i tî ng v µ  p h © n  lo¹i® ¬ n  v Þ  s ù  n g hi Ö p  c ã  thu.  §   1.§èit ng:    î Th«ng   µy  îc ¸p  ông  tn ®   d cho    n  Þ  ù  c¸c ®¬ v s nghiÖp  Nhµ   íc thµnh  do  n  lËp,ho¹t®éng  ã  trong c¸c lÜnh  ùc:Gi¸o dôc  o  ¹o,Y  Õ, Khoa  äc      c thu     v    ®µ t   t   h c«ng nghÖ   µ  v m«i  êng, V¨n  tr   ho¸ th«ng    Ó   ôc  Ó  tin,Th d th thao, Sù     nghiÖp  kinhtÕ,D Þch  ô  Öc  µm...    v vi l  bao  å m: g ­C¸c  ¬  ë    ôc    c s gi¸od c«ng  Ëp thuéc h Ö   èng    ôc  èc  ©n. l    th gi¸od qu d ­ C¸c  ¬  ë    c s kh¸m  ÷a  Önh, phßng  Önh, ®iÒu  ìng vµ  ôc  åichøc  ch b   b   d   ph h   n¨ng. ­ C¸c  chøc    tæ  nghiªncøu  µ    iÓn khoa  äc    v ph¸ttr   h c«ng  Ö   µ  ngh v m«i  ­ tr êng. ­C¸c  oµn  Ö   Ët,   ® ngh thu   Trung  ©m  Õu  t chi phim,nhµ        Öc      v¨n ho¸,thvi b¶o tån b¶o  µng,§µiph¸tthanh    t      truyÒn  ×nh,Trung  ©m  h   t th«ng    chÝ, xuÊt tin,b¸o      b¶n. ­ C¸c    Trung  ©m   Ên  Ön  Ó  ôc  Ó  t hu luy th d th thao,c©u  ¹cbé  Ó  ôc  Ó    l   th d th thao. ­C¸c    trung t©m    chØnh  ×nh,kiÓm  nh  toµn    ng. h   ®Þ an  lao®é ­C¸c  n  Þ  Þch  ô   Ên,dÞch  ô    Õt viÖc  µm.   ®¬ v d v tv   v gi¶iquy   l ­ C¸c  n   Þ   ù  ®¬ v s nghiÖp  kinh  Õ: N«ng,  ©m,  , diªm  t  l ng   nghiÖp; Giao    th«ng;C«ng    nghiÖp,§Þa  Ýnh;KhÝ  îng thuû v¨n.   ch   t    §èi víic¸c ®¬n  Þ   ù       v s nghiÖp  ã  c thu  ùc thuéc    tr   c¸c Tæng  c«ng      ty,Tæ chøc  Ýnh  Þ,c¸c Tæ   ch tr     chøc  Ýnh  Þ ­  héi còng  îc thùc  Ön  ch tr   X∙    ®  hi theo   Th«ng   µy. tn Th«ng   µy  tn kh«ng    ông  i víi   n  Þ: ¸p d ®è     ®¬ v c¸c ­ C¸c  ¬    c quan qu¶n  ýnhµ  íc,tæ  l  n   chøc  Ýnh  Þ,c¸c tæ  ch tr     chøc  Ýnh  ch trÞ­x∙héi,   chøc    éivµ    chøc    éi­nghÒ          tæ  c¸c x∙h   c¸ctæ  x∙h    nghiÖp. ­ C¸c  n  Þ  ù    ®¬ v s nghiÖp  Nhµ   ícthµnh  Ëp  do  n  l kh«ng  ã  ån    îc c ngu thu,®   ng©n s¸ch Nhµ   ícb¶o  ¶m   µn  é    n  ® to b kinh phÝ  ¹t®éng.   ho   2.Ph ©n  ¹ ®¬n  Þ  ù    lo   i v s nghiÖp  ã  c thu:
 2. 2 C¸c  n  Þ  ù  ®¬ v s nghiÖp  ã    îcs ¾p  Õp  µo  lo¹ sau: c thu ®   x v 2    i a.  ¬n  Þ   ù  § v s nghiÖp  ù t b¶o  ¶m   µn  é     Ý   ¹t ®éng  êng  ® to b chi ph ho   th xuyªn:Lµ  n  Þ  ã  ån    ù    ®¬ v c ngu thu s nghiÖp  b¶o  ¶m   îctoµn  é    Ý  ¹t ® ®  b chiph ho   ®éng  êng  th xuyªn,ng©n    s¸ch  µ   íc kh«ng  Nh n   ph¶i cÊp    kinh  Ý   ph b¶o  ¶m   ® ho¹t®éng  êng    th xuyªn cho  n  Þ.   ®¬ v b. §¬n  Þ   ù    v s nghiÖp  ù b¶o  ¶m   ét  Çn    Ý   ¹t®éng  êng  t  ® m ph chi ph ho   th xuyªn:Lµ  n  Þ  ã  ån  sù    ®¬ v c ngu thu  nghiÖp  a  ù trang tr¶i µn  é    Ý  ch t      to b chiph ho¹t®éng  êng    th xuyªn,ng©n    s¸ch Nhµ   íccÊp  ét  Çn    Ý  ¹t®éng    n  m ph chiph ho   th ng  ê xuyªn cho  n  Þ.   ®¬ v 3.C¸ch    nh    ©n  ¹ ®¬n  Þ  ù    x¸c®Þ ®Ó ph lo i   v s nghiÖp  ã  c thu: a.§¬n  Þ  ù    v s nghiÖp  ã    ùb¶o  ¶m   ét  Çn    Ý  ¹t®éng  ­ c thu t   ® m ph chiph ho   th êng xuyªn  µ ®¬n   Þ   ã  ån  l  v c ngu thu  a  ch trang    îc toµn  é    Ý   ¹t tr¶i®   b chi ph ho   ®éng  êng  th xuyªn,cã    møc   kinh  Ý   ù  ph t b¶o  ¶m     Ý   ¹t®éng  êng  ® chi ph ho   th xuyªn cña  n  Þ  îcx¸c®Þnh    ®¬ v ®     theo c«ng    thøc sau  y  á  ¬n    ®© nh h 100%: Møc  ùb¶o  ¶m     t  ® chi Tæng  è  ån    ù  s ngu thu s nghiÖp phÝ ho¹t®éng  êng    th xuyªn = ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ x 100 ­ cña  n  Þ  ù  ®¬ v s nghiÖp  Tæng  è    ¹t®éng  êng  s chiho   th (%) xuyªn Trong  : ®ã ­ Tæng  è    ù    s thu s nghiÖp  ña  n  Þ  c ®¬ v theo quy  nh  ¹ ®iÓ m     ôc   ®Þ ti   1.2,M IIcña    Th«ng   µy. tn ­ Tæng   è    ¹t®éng  êng  s chi ho   th xuyªn  ña  n   Þ   c ®¬ v theo  quy  nh   ¹  ®Þ ti ®iÓ m     ôc    ña  2.1,M IIc Th«ng   µy. tn Tæng   è  sù  s thu  nghiÖp  µ  v tæng  è    ¹t®éng  êng  s chiho   th xuyªn ®¬n  Þ    v tÝnh theo  ù  d to¸n thu,chi cña       n¨m  u   êikú    nh;  ×nh  ×nh  ùc ®Ç th   æn ®Þ t h th   hiÖn  ù        ña  d to¸nthu,chic n¨m  ícliÒn kÒ   ¹ trõc¸c yÕu  è ®ét  Êt,kh«ng  tr     (lo       i t  xu   th ng  ê xuyªn)® îccÊp  ã  Èm  Òn    Öt.    c th quy phª duy b. §¬n  Þ  ù    v s nghiÖp  ã    ù b¶o  ¶m     Ý  ¹t®éng  êng  c thu t   ® chiph ho   th xuyªn  lµc¸c®¬n  Þ     v sau  y: ®© ­ §¬n  Þ  ã    v c c¸ch tÝnh    theo c«ng thøc  ¹  Õta, ®iÓ m     ôc   ãitrªn, ti     ti 3, m In     b»ng  hoÆc   ính¬n  l  100%. ­ §¬n  Þ  ù    v s nghiÖp  ∙  ù b¶o  ¶m     Ý   ¹t®éng  êng  ® t  ® chi ph ho   th xuyªn  õ t  nguån    ù  thu s nghiÖp,ng©n    s¸ch Nhµ   íckh«ng  Êp    n  c kinh phÝ    b¶o  ¶m   ¹t ® ho   ®éng  êng  th xuyªn cho  n  Þ.   ®¬ v ­ §¬n  Þ  ù    v s nghiÖp  ∙  ù b¶o  ¶m   ® t  ® kinh phÝ   ¹t®éng  êng    ho   th xuyªn tõ    nguån thu  ù  s nghiÖp  µ  õ nguån  ©n  v t  ng s¸ch  µ   íc do  ¬  Nh n   c quan  ã  Èm   c th quyÒn  ña  µ   íc® Æt  µng. c Nh n   h ­ §¬n  Þ  ù    v s nghiÖp  µm  l c«ng    Óm  Þch,kiÓm  t¸cki d   nghiÖ m,  gi¸m  nh, ®Þ   kiÓm     Êt îng..  µ   ån  tra ch l .m ngu thu  ∙  ® b¶o  ¶m     Ý   ¹t ®éng  êng  ® chi ph ho   th xuyªn  õ  t c¸c  Þch  ô    d v trªn theo quy  nh   ña  ¬  ®Þ c c quan  µ   íc cã  Èm   Nh n   th quyÒn  quy  nh. Ng ©n  ®Þ   s¸ch Nhµ   íckh«ng  Êp    n  c thªm  kinh phÝ      ®Ó b¶o  ¶m   ® ho¹t®éng  êng    th xuyªn.
 3. 3 II. g u å n  t µi h Ý n h  v µ  n é i d u n g  c hi c ñ a ® ¬ n  v Þ :  N  c 1.Nguån  µichÝnh  ña  n  Þ  å m:   t  c ®¬ v g 1.1.Ng ©n    s¸ch Nhµ   íccÊp:   n  a. §èivíic¶  lo¹  n  Þ  ù        2  i ®¬ v s nghiÖp  ù b¶o  ¶m     Ý   µ  n  Þ  ù t  ® chiph v ®¬ v t   b¶o  ¶m   ét  Çn    Ý, ng©n  ® m ph chiph   s¸ch Nhµ   íccÊp:   n  ­ Kinh  Ý  ùc hiÖn      µinghiªncøu    ph th   c¸c ®Ò t     khoa  äc  Êp  µ   íc,cÊp  h c Nh n   Bé, ngµnh;Ch ¬ng  ×nh m ôc    èc    µ    Öm   ô  t  Êtkh¸c® îc     tr   tiªuqu giav c¸cnhi v ®é xu      cÊp  ã  Èm  Òn  c th quy giao. ­ Kinh  Ý  µ   ícthanh      ph Nh n   to¸ncho  n  Þ  ®¬ v theo  Õ     Æt  µng    ch ®é ® h ®Ó thùc hiÖn    Ö m  ô  ña  µ   ãc    c¸cnhi v c Nh n giao,theo gi¸hoÆc        khung    Nhµ   ­ gi¸do  n ícquy  nh  ®iÒu      ®Þ ( tra,quy  ¹ch,kh¶o  . . . ho   s¸t, . ) ­ Kinh  Ý  Êp    ùc hiÖn      ph c ®Ó th   tinhgi¶n biªnchÕ      theo  Õ     Nhµ   ­ ch ®é do  n ícquy  nh  i víi è    ng    ®Þ ®è     lao®é trongbiªnchÕ     s    d«ira. ­ Vèn  u    ©y  ùng  ¬  ë  Ët chÊt,mua  ¾ m     ®Ç tx d csv    s trang thiÕtbÞ   ôc  ô      ph v ho¹t®éng  ù    s nghiÖp theo  ù    µ  Õ   ¹ch  µng  d ¸n v k ho h n¨m; vèn  i øng    ®è   cho    c¸c dù    îccÊp  ã  Èm  Òn    Öt. ¸n ®   c th quy phª duy b. Riªng ®èi víi®¬n  Þ  ù b¶o  ¶m   ét  Çn    Ý: Ng ©n          v t  ® m ph chiph   s¸ch Nhµ     níc cÊp    kinh phÝ   ¹t®éng  êng    ho   th xuyªn.Møc     kinh phÝ   ©n    ng s¸ch  µ   íc Nh n   cÊp  îcæn   nh  ®   ®Þ theo  nh  ú  n¨m  µ  µng  ®Þ k 3  vh n¨m  îct¨ngthªm  ®    theo  û lÖ  t  do  ñ íng ChÝnh  ñ  Õt ®Þnh. H Õt  êih¹n 3  Th t   ph quy     th     n¨m, møc  ©n    ng s¸ch Nhµ     nícb¶o  ¶m   Ï® îcx¸c®Þnh  ¹cho  ïhîp.   ® s      l i ph   1.2.Nguån    ù    thu s nghiÖp  ña  n  Þ: c ®¬ v a. TiÒn    Ý, lÖ  Ý  éc ng©n    thu ph   ph thu   s¸ch Nhµ   íc(phÇn  îc®Ó   ¹ ®¬n     n  ®  l  i vÞ    thu theo  quy  nh).Møc    Ý, lÖ  Ý, tû lÖ  ån    îc®Ó   ¹ ®¬n   ®Þ   thu ph   ph     ngu thu ®   l  i vÞ  ö  ông  µ  éidung    ùc hiÖn  sd vn  chith   theo quy  nh  ña  ¬    ®Þ c c quan  µ   íccã  Nh n   thÈm  Òn  i víi õng lo¹ phÝ, lÖ  Ý. quy ®è     t  i     ph b. Thu  õ ho¹t®éng    t    s¶n  Êt,cung  xu   øng  Þch  ô. Møc   d v  thu  õ c¸c ho¹t t      ®éng  µy  Thñ  ëng  n  Þ   Õt  nh,  n do  tr ®¬ v quy ®Þ theo nguyªn  ¾c  t b¶o  ¶m   ï ® b  ®¾ p     Ý  µ  ã  Ých  ü. chiph v c t lu c.C¸c    kho¶n    ù  thu s nghiÖp  kh¸ctheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt(nÕu  ã).    c 1.3.Nguån    kh¸c theo    quy  nh  Õu  ã):C¸c  ù  viÖn  î quµ  Õu  ®Þ (n c   d ¸n  tr   , bi tÆng, vay  Ýn  ông.   td 2.Néi dung     chi: 2.1.Chi  ¹t®éng  êng    ho   th xuyªn  ña  n  Þ  c ®¬ v theo chøc n¨ng,nhiÖ m   ô    v ® îccÊp  ã  Èm  Òn    c th quy giao vµ      chicho    ¹t®éng  ã    ù  c¸cho   c thu s nghiÖp: a. Cho  êilao ®éng: Chi tiÒn l ng,tiÒn c«ng;c¸ckho¶n  ô  Êp ¬ng;   ng         ¬        ph c l   c¸c kho¶n  Ých b¶o  Ó m   tÕ, b¶o  Ó m     éi,kinh phÝ     tr   hi y    hi x∙ h     c«ng  oµn  ® theo  quy  nh... ®Þ b. Chi qu¶n  ýhµnh  Ýnh: V Ët        l  ch   tv¨n phßng, dÞch  ô    v c«ng  éng,th«ng  c   tinli   ¹c,   ªnl   c«ng    Ý, héinghÞ  Ý... t¸cph     ph
 4. 4 c.Chi ho¹t®éng      nghiÖp  ô. v d.Chi ho¹t®éng  chøc    Ý, lÖ  Ý.     tæ  thu ph   ph e.Chi ho¹t®éng      s¶n  Êt,cung  xu   øng  Þch  ô  Ó  chinép  Õ,trÝch d v (k c¶    thu     khÊu  hao  µi t  s¶n  è  nh). c ®Þ g. Chi mua  ¾ m   µis¶n,söa  ÷a  êng     s t    ch th xuyªn c¬  ë  Ët chÊt:nhµ  öa,   sv    c  m¸y  ãc  ÕtbÞ... m thi   h.Chi kh¸c.    2.2.Chi thùc hiÖn      µinghiªncøu       c¸c®Ò t     khoa  äc  Êp  µ   íc,cÊp  é, h c Nh n   B  ngµnh; Ch ¬ng  ×nh  ôc    èc      ùc  Ön  Ö m   ô  Æt   µng    tr m tiªuQu gia;chi th hi nhi v® h cña  µ   íc;chivèn  i  Nh n     ®è øng  ùc hiÖn    ù  cã  èn  íc ngoµitheo    th   c¸c d ¸n  v n     quy ®Þnh. 2.3. Chi  ùc  Ön    th hi tinh gi¶n    biªn chÕ     theo  Õ     Nhµ   íc quy  ch ®é do  n  ®Þnh.  2.4.Chi ®Ç u      iÓn,gå m:    u    ©y  ùng  ¬  ë  Ët chÊt,mua      tph¸ttr   Chi ®Ç tx d csv    s¾ m  trang thiÕtbÞ, söa  ÷a  íntµis¶n,chithùc hiÖn    ù  ®Ç u          ch l          c¸c d ¸n  t theo  quy  nh. ®Þ 2.5.Chi thùc hiÖn    Öm  ô  t  Êt® îccÊp  ã  Èm  Òn       c¸cnhi v ®é xu     c th quy giao. 2.6.C¸c    kho¶n    chikh¸c(nÕu  ã).   c III.V Ò  ® Þ n h  m ø c  c hi   Trªn  ¬  ë  nh   c s ®Þ møc  kinh  Õ  ü  Ët vµ  Õ         µichÝnh  t k thu   ch ®é chi tiªut   hiÖn  µnh  ña  µ   íc,®¬n  Þ  ñ  ng  ©y  ùng    Èn, ®Þnh  h c Nh n   v ch ®é xd tiªuchu   møc   vµ  Õ         éibé,®Ó   ch ®é chitiªun     b¶o  ¶m   ¹t®éng  êng  ® ho   th xuyªn cho  ïhîp víi   ph       ho¹t®éng  Æc   ïcña  n  Þ  µ    êng    ® th   ®¬ v v t¨ng c c«ng    t¸cqu¶n  ý,sö  ông  l  d kinh  phÝ  ÕtkiÖm  ã  Öu  ti   c hi qu¶. §èi víic¸c kho¶n         chiqu¶n  ýhµnh  Ýnh  l  ch (c«ng    Ý, héi nghÞ   Ý, t¸cph     ph   ®iÖn  ¹i c«ng  ô  Ý...),chiho¹t®éng  tho  , v ph         nghiÖp  ô  êng  v th xuyªn,tuú    theo  tõng  éi dung  n  c«ng  Öc, n Õu   Ðt  Êy  Çn  Õt,cã  Öu  vi   x th c thi   hi qu¶, Thñ   ëng    tr ®¬n  Þ   îc quyÕt  nh  v®  ®Þ møc     chi cao hoÆc   Êp  ¬n  th h møc     Nhµ   íc chi do  n  quy  nh  ®Þ trongph¹m    ån    îcsö  ông.   vingu thu ®   d IV. hi tr¶ ti Ò n l¬ n g  C 1. X¸c  nh  ü  Òn ¬ng, tiÒn    ®Þ qu ti l   c«ng  äichung  µ quü  Òn ¬ng) cña  (g   l  ti l   ®¬n  Þ    v nh sau: Quü   L¬ng  èi t  H Ö   è  s H Ö   è ¬ng  sl BiªnchÕ     tiÒn thiÓu  ®iÒu  cÊp  Ëc  ×nh bb vµ    lao chung chØnh ®éng l ng = ngêi/th¸ng x  ¬   (1+ t¨ngthªm )x qu©n  µ  Ö   x     vh hîp ®ång   x 12  th¸ng sè cña  do  µ  íc nh n   møc ¬ng  l phô  Êp ¬ng  cl tõ1      n¨m ®¬n   quy  nh ®Þ tèithiÓu   b×nh  ©n qu trëlªn  
 5. 5 vÞ        H Ö   è ¬ng  Êp  Ëc,h Ö   è  ô  Êp ¬ng,gå m: sl c b   s ph c l   ­ H Ö   è ¬ng  Êp  Ëc  ×nh  ©n    sl cbb qu chung  ña  n  Þ, theo  c ®¬ v   NghÞ   nh   ®Þ sè  25/CP  µy  ng 23/5/1993 cña  Ýnh  ñ.   Ch ph ­H Ö   è  ô  Êp ¬ng:Theo    Õ     ô  Êp  Ön  µnh.   s ph c l   c¸cch ®é ph c hi h ­BiªnchÕ:      C¨n  vµo  cø  chØ      Õ   îccÊp    ã  Èm  Òn  ∙  tiªubiªnch ®   trªnc th quy ® giao,®¬n  Þ  îc chñ  ng  ¾p  Õp,  è  Ý lao ®éng  ï hîp víichøc    v®  ®é s x b tr     ph       n¨ng  nhiÖ m  ô  ña  n  Þ  v c ®¬ v Tuú theo  Õt  k qu¶  µichÝnh  t  trong n¨m, ®¬n  Þ  ù b¶o  ¶m     Ý  îc     v t  ® chiph ®   x¸c ®Þnh    tæng  ü  Òn ¬ng      qu ti l ®Ó tr¶cho  êi lao ®éng    ¬  ë  Òn ¬ng  ng     trªnc s ti l tèithiÓu    kh«ng      Çn  Òn l ng  èithiÓu  qu¸ 3,5 l ti  ¬ t   chung  ña  µ   íc(trong®ã     c Nh n    1 lÇn ¬ng  Ön  ëng  µ  l hi h v t¨ng thªm    kh«ng  qu¸ 2,5  Çn  víimøc   Òn ¬ng  èi l so    ti l t  thiÓu chung  Nhµ   ícquy  nh).§¬n  Þ  ùb¶o  ¶m   ét  Çn    Ý  ­   do  n  ®Þ   v t  ® m ph chiph ® îc tÝnh    kh«ng    lÇn  qu¸ 3  (trong ®ã   lÇn ¬ng  Ön  ëng  µ      1  l hi h v t¨ng thªm  kh«ng  qu¸ 2  Çn  víi   l so    møc  Òn l ng  èi Óu chung  Nhµ   ícquy  nh). ti  ¬ t   thi   do  n  ®Þ V Ý   ô: N¨m   d  2002  n  Þ  ® îc xÕp  µo  ¹  n  Þ  ù  ®¬ v A    v lo i ®¬ v s nghiÖp  ù b¶o  t  ®¶m   ét  Çn    Ý, cã  m ph chiph   200    Õ   îccÊp  ã  Èm  Òn  biªnch ®   c th quy giao vµ      100 lao ®éng  îp  ng  µi h¹n.H Ö   è ¬ng  Êp  Ëc  ×nh  ©n  ña  n  Þ  µ   h ®å d    sl cbb qu c ®¬ v l   3,5.Phô  Êp ¬ng  ña  n  Þ  µ 0,4 (phô  Êp    cl c ®¬ v l     c chøc  ô  ×nh  ©n    ô  vb qu 0,1;ph cÊp  tr¸chnhiÖ m     ô  Êp    0,2;ph c khu  ùc  v 0,1).§¬n  Þ  ã  ån  µichÝnh      v c ngu t   ®Ó chitr¶tiÒn ¬ng     l cho  êilao ®éng  ng     theo quy  nh.  ®Þ C¨n  vµo  cø  møc  ¬ng  èi l t  thiÓu  chung  Nhµ   ícquy  nh  µ210.000  ng/th¸ng,quü  Òn l ng    do  n  ®Þ l  ®å   ti  ¬ n¨m 2002  ña  n  Þ  îcx¸c®Þnh  c ®¬ v ®     theo c«ng    thøc nªu    trªn,     sau: nh Quü   Òn l ng  èi®a  ña  n  Þ  210.000  ng  (1+2)x    0,4)x  ti  ¬ t   c ®¬ v =  ®å x    (3,5+    300  êix  th¸ng=  ng   12    8.845  iÖu®ång. tr   §¬n  Þ  ù  v s nghiÖp  kh«ng  îcsö  ông    ån  ® d c¸c ngu kinh phÝ    sau  y     ®© ®Ó chitr¶tiÒn ¬ng     l t¨ng thªm    cho  êi lao ®éng:  ng     Kinh  Ý   ©n  ph ng s¸ch  µ   íc Nh n   cÊp    ùc hiÖn    ®Ó th   tinhgi¶n    Õ;  biªn ch kinh phÝ     nghiªncøu    khoa  äc    µi h ®Ò t   cÊp  µ   íc, cÊp  é,  µnh;  ¬ng  ×nh  ôc     èc  Nh n   B ng Ch tr m tiªu qu gia; thùc  Ön    hi nhiÖ m   ô  t  Êt cña  Êp  ã  Èm   Òn  v ®é xu   c c th quy giao;tiÒn    mua   ¾ m,  öa  ÷a  s s ch tµis¶n  îcx¸c ®Þnh    ®   trong phÇn    Ý, lÖ  Ý  îc®Ó   ¹ ®¬n  Þ    thu ph   ph ®   l i v theo    quy ®Þnh; vèn  u    ©y  ùng  ¬    ®Ç tx d c b¶n,mua  ¾ m     s trang thiÕtbÞ, söa  ÷a  íntµi      ch l     s¶n;vèn  i øng    ù    èn  Ön  îvèn    ®è   c¸cd ¸n;v vi tr   ; vay,kinh phÝ  ña  Ö m  ô      c nhi v ph¶i  chuyÓn  Õp sang  ti   n¨m  sau  ùc hiÖn. th   V Ò   Öc  ng  µ  ëng  Õ     vi ®ã vh ch ®é b¶o  Ó m     éi,b¶o  Ó m   tÕ, kinh hi x∙ h   hi y      phÝ  c«ng  oµn  ña  êi lao ®éng  ® c ng     trong c¸c ®¬n  Þ  ù     v s nghiÖp  ã  thùc c thu    hiÖn theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h 2. Trong  ¹m    ü  Òn l ng  îcx¸c ®Þnh      ph viqu ti  ¬ ®     nh trªn, ñ  ëng  n  Þ   Th tr ®¬ v quyÕt  nh  ¬ng        Òn l ng  ®Þ ph ¸n chitr¶ti  ¬ cho  õng  êilao ®éng, sau    èng  t ng       khith nhÊt víi chøc     tæ  C«ng  oµn  µ  ® v c«ng  khaitrong d¬n  Þ,theo nguyªn t¾c  êi     v      ng   nµo  ã  Öu  Êt c«ng    c hi su   t¸ccao,®ãng  ãp  Òu    g nhi cho  Öc      ÕtkiÖm   vi t¨ngthu,ti   chith× ® îchëng  Òu  ¬n.     nhi h C¨n  vµo  ü ¬ng  ùc tÕ  ña  n  Þ,viÖc   ¬ng  cø  qu l th   c ®¬ v   tr¶l cho  õng ngêilao t     ®éng  îcx¸c®Þnh    ®   nh sau: TiÒn ¬ng l L¬ng  èithiÓu  t  H Ö   è  s H Ö   è ¬ng  Êp  sl c
 6. 6 chung  êi/ ng th¸ng ®iÒu  bËc  µ  Ö   è  ô v h s ph chØnh t¨ng c¸nh©n   = do  µ  íc nh n x    thªm  (1 + cho )x  cÊp ¬ng  ña l c quy  nh ®Þ c¸nh©n   c¸nh©n   Trêng  îp  ån  h ngu thu  Þ   b gi¶m  ót,kh«ng  s  b¶o  ¶m   ® møc   Òn ¬ng  èi ti l t  thiÓu cho  êi lao  ng,  ñ   ëng  n   Þ   èng  Êt  íitæ  ng   ®é Th tr ®¬ v th nh v   chøc  C«ng  ®oµn  ö  ông  ü  ù  sd qu d phßng    nh    Ëp    æn ®Þ thu nh ®Ó b¶o  ¶m   ® møc  Òn l ng  ti  ¬ tèi Óu cho  êilao®éng   thi   ng     trong ®¬n  Þ.   v 3. Khi Nhµ   ícthay ® æi     n    hoÆc   iÒu  ® chØnh    c¸c quy  nh  Ò   Òn l ng, ®Þ v ti  ¬   n©ng møc ¬ng  èithiÓu  l t  hoÆc  thay ® æi  nh    ®Þ møc,  Õ   ,    Èn    ch ®é tiªuchu chi ng©n  s¸ch  µ   íc,th×  Nh n   c¸c  n   Þ   ù  ®¬ v s nghiÖp  ù  t b¶o  ¶m   ® trang      tr¶ic¸c kho¶n      chit¨ngthªm,tõc¸cnguån       sau: a.§èivíi n  Þ  ùb¶o  ¶m     Ý, sö  ông    ån    ù       ®¬ v t   ® chiph   d c¸cngu thu s nghiÖp,  c¸ckho¶n  ÕtkiÖm    µ    ü  ña  n  Þ.   ti   chiv c¸cqu c ®¬ v b. §èivíi®¬n  Þ  ù b¶o  ¶m   ét  Çn    Ý, sö  ông    ån         v t  ® m ph chiph   d c¸c ngu thu sù nghiÖp, c¸c kho¶n  ÕtkiÖm       ü  ña  n  Þ   µ     ti   chi c¸c qu c ®¬ v v kinh phÝ   ©n    ng s¸ch  µ   íc cÊp  Nh n   t¨ng thªm  µng    h n¨m theo  û  Ö  Thñ   íng  Ýnh  ñ  t l do  t Ch ph quyÕt ®Þnh.   V. T h ù c  hi Ö n  n g h Ü a  v ô  v íi g © n  s¸ch N h µ  n í c  n C¸c  n  Þ  ù  ®¬ v s nghiÖp  ã    ¹t®éng  c c¸cho   s¶n  Êt,cung  xu   øng  Þch  ô  ã  d vc tr¸chnhiÖ m   ¨ng  ý      ® k kª khaivµ  ép    ¹  Õ  µ      n c¸c lo i thu v c¸c kho¶n  ép  n kh¸c (nÕu    cã);® îchëng    Õ     Ò   Ôn     c¸c ch ®é v mi gi¶m  Õ  thu theo quy  nh  ña  Ët thuÕ  ®Þ c Lu   vµ      c¸cv¨n b¶n  íng dÉn  Ön  µnh. h  hi h Trêng  îp cã  Òu  ¹t®éng  h   nhi ho   s¶n  Êt,dÞch  ô  xu   v kh¸c nhau, trong thùc         tÕ  ã  ¹ch  kh h to¸n riªng,®Ó     nh      x¸c ®Þ møc   Õ  thu ph¶i nép  ña  õng  ¹  Õ    ct lo ithu theo quy  nh, ®¬n  Þ  ®Þ   v ph¶ib¸o    íi ¬    c¸o v   quan  Õ  a  ¬ng  ¬i®¬n  Þ  c thu ®Þ ph n  v ®ãng  ôsë.C¬   tr     quan  Õ  a  ¬ng  Èm    ã    thu ®Þ ph th trac v¨n b¶n      b¸o c¸o Tæng  ôc  c Thu Õ       nh  ®Ó x¸c ®Þ møc   Õ  thu ph¶inép    cho    ¹t®éng  Þch  ô  ña  n   c¸c ho   d v c ®¬ vÞ. VI. Tr Ý c h l Ë p v µ  s ö  d ô n g  c¸c q u ü . 1. Hµng    n¨m    vµo  Õt  c¨n cø  k qu¶  ¹t®éng  µichÝnh, sau    ho   t    khitrang tr¶i    c¸c kho¶n    Ý, nép  Õ  µ      chiph   thu v c¸c kho¶n  ép  n kh¸c (nÕu  ã) cho  ©n    c  ng s¸ch   Nhµ   íc;n Õu  n  cßn chªnh  Öch  lính¬n    n  Þ  îc trÝch  Ëp:Quü   ù  l thu    chi®¬ v ®   l  d phßng    nh    Ëp, Quü   æn ®Þ thu nh   khen  ëng,Quü   óc  î  ü     iÓn ho¹t th   ph l iQu ph¸ttr     , ®éng  ù  s nghiÖp.Chªnh  Öch    ính¬n      l thu l   chitrongn¨m  îcx¸c®Þnh      ®   nh sau: Chªnh  Thu  ù  s nghiÖp  µ  v NSNN Chi ho¹t®éng  êng     th xuyªn lÖch thu,chi =   cÊp    ¹t®éng  êng chiho   th ­ vµ    µ   íc® Æt  µng chiNh n   h xuyªn vµ    µ   íc® Æt     chiNh n   (*) hµng
 7. 7 (*)Trong  :    ¹t®éng  êng    ®ã Chi ho   th xuyªn ® îc x¸c ®Þnh      theo  iÓ m     ® 2.1. M ôc    ña  IIc Th«ng   µy. tn §¬n  Þ  ù  v s nghiÖp  kh«ng  îc trÝch lËp    ü  õ c¸c nguån  ®    c¸c qu t     sau: Kinh    phÝ  ©n  ng s¸ch Nhµ   íccÊp    ùc hiÖn      n  ®Ó th   tinhgi¶n biªnchÕ;     kinh phÝ    nghiªn  cøu  khoa  äc    µi Êp  µ   íc,cÊp  é, ngµnh;Ch ¬ng  ×nh m ôc    èc  h ®Ò t   c Nh n   B    tr   tiªuqu gia;thùc  Ön  Ö m   ô  t  Êt cña  Êp  ã  Èm   Òn    hi nhi v ®é xu   c c th quy giao;tiÒn    mua   s ¾ m,  öa  ÷a  µis¶n  îc x¸c ®Þnh  s ch t   ®   trong phÇn    Ý, lÖ  Ý   îc ®Ó   ¹   thu ph   ph ®   l i ®¬n  Þ  v theo  quy  nh;  èn  u    ©y  ùng  ¬  ®Þ v ®Ç t x d c b¶n, mua   ¾ m     s trang thiÕt     bÞ,  öa  ÷a  íntµis¶n; vèn  i  s ch l       ®è øng    ù    èn  Ön  î vèn  c¸c d ¸n;v vi tr   ; vay; kinh     phÝ  ña  Ö m  ô  c nhi v ph¶ichuyÓn  Õp sang    ti   n¨m sau  ùc hiÖn. th   2. Møc   Ých lËp  µ  ö  ông    ü  ùc hiÖn    tr   v s d c¸c qu th   theo quy  nh  ¹  Òu  ®Þ ti§i 17  µ  Òu  NghÞ   nh  è  v §i 18  ®Þ s 10/2002/N§­   µy  CP ng 16/01/2002  ña  Ýnh  c Ch phñ  Ò   Õ     µi Ýnh    ông  v ch ®é t   ch ¸p d cho  n  Þ  ù  ®¬ v s nghiÖp  ã  c thu. VII. u ¶ n  l ý v µ  s ö  d ô n g  v è n, t µi ¶ n.  Q  s 1. §¬n  Þ  ù    v s nghiÖp  ã  c tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ý,sö  ông  èn  µ  µis¶n  ã  l  d v v t  c hiÖu  qu¶ theo quy  nh  Ön  µnh  ña  µ   ícvµ  íng dÉn  ¹ Th«ng   µy.   ®Þ hi h c Nh n   h   t i tn 2.§èivíi µis¶n  è  nh  ö  ông  µo  ¹t®éng        t c ®Þ sd v ho   s¶n  Êt,dÞch  ô  n   xu   v ®¬ vÞ  ph¶i trÝch  Êu    kh hao  µis¶n  è  nh   t  c ®Þ theo  Õ     dông  ch ®é ¸p  cho doanh  nghiÖp  µ   íc.Sè   Êu  Nh n   kh hao  ña  µis¶n  è  nh  n  Þ  îc®Ó   ¹ ®Ç u    c t  c ®Þ ®¬ v ®   l i t t¨ngcêng  ¬  ë  Ët chÊt,® æi  íitrang thiÕtbÞ, tr¶nî vèn    csv    m           vay  u    µis¶n  ®Ç tt   (nÕu  ã). c §èivíitµis¶n  îc thanh  ýtheo      ®  l  quy  nh,  Òn  thanh  ýsau    õ ®Þ ti thu  l  khitr   chiphÝ    thanh  ý, îc®Ó   ¹®¬n  Þ. l     l  ® i v Toµn  é  Òn khÊu  b ti   hao  µis¶n  è  nh  µ  Òn thu thanh  ýtµis¶n    t  c ®Þ v ti     l    ®Ó l¹ ®¬n  Þ  ãitrªn, îch¹ch to¸nvµo  ü     iÓnho¹t®éng  ù    i vn     ®    Qu ph¸ttr     s nghiÖp,®Ó     ®Ç u      êng  ¬  ë  ËtchÊt,® æi  íitrangthiÕtbÞ  ña  n  Þ. tt¨ngc csv    m      c ®¬ v VIII.L Ë p, c h Ê p  h µ n h  d ù  to¸n thu, hi    c 1.LËp  ù        i víi   d to¸nthu,chi®è     n¨m  u   ña  êikú    nh. ®Ç c th   æn ®Þ §¬n  Þ  ù  v s nghiÖp  ã  lËp  ù  c thu  d to¸n thu,ching©n       s¸ch  µ   íc hµng  Nh n   n¨m  thùc hiÖn theo quy ®Þnh  t¹ Th«ng  t è  103/1998/TT­ i  s BTC  ngµy  18/7/1998  ña  é   µi chÝnh  íng  Én  Öc  ©n  Êp, lËp, chÊp  µnh  µ  c BT  h d vi ph c    h v quyÕt    ©n  to¸nng s¸ch Nhµ   íc vµ    n   theo  ¬  Õ   c ch quy  nh  ¹  ®Þ tiTh«ng   µy,nh  tn   sau: 1.1.LËp  ù    d to¸n: C¨n  vµo  cø  chøc  n¨ng,nhiÖ m   ô  îc cÊp  ã  Èm   Òn    v®  c th quy giao  Ö m   nhi vô  ña  c n¨m  Õ   ¹ch;C¨n  vµo  nh  k ho   cø  ®Þ møc,  Õ         µichÝnh  Ön  ch ®é chitiªut   hi hµnh  ña  µ   ícquy  nh;  Õt  c Nh n   ®Þ K qu¶    ù  thu s nghiÖp  µ    ¹t®éng  êng  v chiho   th xuyªn n¨m  ícliÒn kÒ   ã lo¹ trõc¸cyÕu  è®ét  Êt,kh«ng  êng    tr     (c   i       t  xu   th xuyªn)® îc   
 8. 8 cÊp  ã  Èm   Òn  c th quy phª  Öt;®¬n  Þ  ù  duy   v s nghiÖp  Ëp  ù  l d to¸n thu,chin¨m        kÕ   ¹ch: ho a. Dù         ¹t®éng  êng    to¸nthu,chiho   th xuyªn:§ Ó   µm    x¸c ®Þnh    l c¨n cø    møc   b¶o  ¶m     Ý  ¹t®éng  êng  ® chiph ho   th xuyªn vµ    møc  kinh phÝ  ©n    ng s¸ch Nhµ   íc   n  hç  î ¹t®éng  êng  tr    ho th xuyªn (®èivíi n  Þ  ùb¶o  ¶m   ét  Çn    Ý).      ®¬ v t   ® m ph chiph C¨n  ®Ó   Ëp dù    cø  l   to¸nthu: ­  èi víic¸c kho¶n    Ö  Ý:  §     thu,l ph C¨n  vµo  i  îng    cø  ®è t thu,møc  thu  ña  c tõng lo¹ phÝ, lÖ  Ý.    i   ph ­§èivíi   ¹t®éng        ho   c¸c s¶n  Êt,cung  xu   øng  Þch  ô:C¨n  vµo  Õ   ¹ch d v  cø  k ho   s¶n  Êt,tiªuthô s¶n  È m,  èil ng cung  xu       ph kh  î   øng  Þch  ô  µ  d v v møc     ®¬n   gi¸do  vÞ  Õt  nh  quy ®Þ hoÆc   theo  îp ®ång  h  kinh tÕ  ∙  ý  Õt,theo    ®kk   nguyªn t¾c      b¶o ®¶m   ﮾ p     Ý  µ  ã  Ých  ü. b  chiph v c t lu C¨n  lËp dù    cø    to¸nchi: ­ C¸c    kho¶n    Òn l ng, tiÒn c«ng  µ    chiti  ¬     v c¸c kho¶n  ô  Êp, trî Êp  ph c     c theo  l ng: TÝnh  ¬  theo ¬ng  Êp  Ëc, chøc  ô  µ    l cb  v v c¸c kho¶n  ô  Êp ¬ng  ph c l theo    quy ®Þnh  Ön  µnh  i víi õng ngµnh  Ò,  hi h ®è    t  ngh c«ng  Öc. vi §èi víi®¬n  Þ  ù     v s nghiÖp  ã  ¸p  ông  n    nh  c thu  d ®¬ gi¸,®Þ møc     ng  lao ®é ® îcc¬    quan  µ   íccã  Èm  Òn    Öt,th× tiÒn l ng,tiÒn c«ng  Ýnh  Nh n   th quy phª duy      ¬     t theo ®¬n    gi¸. ­ Chi  ¹t®éng    ho   nghiÖp  ô: C¨n  vµo  Õ     µ  èil ng  ¹t®éng  v  cø  ch ®é v kh  î ho   nghiÖp  ô. v ­ Chi qu¶n  ýhµnh  Ýnh:V Ët        l  ch   tv¨n phßng,dÞch  ô    v c«ng  éng,c«ng    c   t¸c phÝ...  theo  Õ         µichÝnh  Ön  µnh  c¬  ch ®é chitiªut   hi h do  quan  µ   íccã  Èm   Nh n   th quyÒn  quy  nh. ®Þ ­ Chi  ¹t®éng    ho   s¶n  Êt,dÞch  ô: V Ët , hµng  xu   v  t  ho¸.. theo  nh  .   ®Þ møc   kinh tÕ,kü  Ëtdo  ¬      thu   c quan  µ   íccã  Èm  Òn  Nh n   th quy quy  nh  µ  ùc hiÖn  ®Þ v th   cña n¨m  íc;khÊu  tr   hao  µis¶n  è  nh  t  c ®Þ theo  Õ       ông  ch ®é ¸p d cho    c¸c doanh  nghiÖp  µ   íc;møc  Õ  Nh n   thu theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h Dù  to¸n thu,chi ®¬n   Þ   Ëp       v l theo  éi dung  n  quy  nh   ¹  iÓ m   ®Þ t i® 1.2  µ  v ®iÓ m     ôc    ña  2.1 M IIc Th«ng   µy. tn b. Dù     to¸n kinh phÝ     µinghiªncøu      ®Ò t     khoa  äc  Êp  µ   íc,cÊp  é, h c Nh n   B  ngµnh; Ch ¬ng  ×nh  ôc    èc      tr m tiªuqu gia;kinh  Ý   ùc  Ön  Ö m   ô  Æt   ph th hi nhi v® hµng  ña  µ   íc;kinh  Ý   ùc  Ön    c Nh n   ph th hi tinh gi¶n  biªn chÕ;  èn  u   , mua     v ®Ç t   s¾ m  trang thiÕtbÞ;  èn  i      v ®è øng  ù    n  Þ  Ëp  ù    d ¸n,®¬ v l d to¸n theo  quy  nh   ®Þ hiÖn  µnh. h Dù         ña  n  Þ  to¸nthu,chic ®¬ v ph¶icã    thuyÕtminh  ¬  ë  Ýnh    cst to¸n,   Õt   ti   chi theo  éidung      µ  ôc  ôcng©n  n  thu,chiv m l  s¸ch Nhµ   ícgöiBé  ñ    n     ch qu¶n  ®èivíi (    c¸c ®¬n  Þ  ù    v s nghiÖp  ùcthuéc Trung  ng),göic¬  tr     ¬     quan  ñ  ch qu¶n  a   ­ ®Þ ph ¬ng  ®èi víic¸c ®¬n  Þ   ù  (      v s nghiÖp  éc  a   ¬ng)  thu ®Þ ph theo quy  nh  Ön  ®Þ hi hµnh  µ  v theo biÓu  É u   nh  Ìm.   m ®Ý k 1.2.Giao  ù    d to¸n. ­ §èivíi   n  Þ  ù        ®¬ v s nghiÖp  ùcthuéc Trung  ng:C¨n  vµo  ù    c¸c tr     ¬  cø  d to¸n thu,ching©n     s¸ch ® îc Thñ íng ChÝnh  ñ     t  ph giao;c¨n cø  ù        ña      d to¸nthu,chic ®¬n  Þ  Ëp;Bé   ëng  é  ñ  v l   tr B ch qu¶n  xem   Ðt,thÈm    µ      x  trav ra v¨n b¶n    nh   x¸c®Þ ®¬n  Þ  ù  v s nghiÖp  éc  ¹  ù b¶o  ¶m     Ý   thu lo i  t ® chiph hoÆc   n  Þ  ù b¶o  ¶m   ®¬ v t   ®
 9. 9 m ét  Çn    Ý;  ph chiph giao  ù  d to¸n thu,ching©n       s¸ch  µ   íc cho    n  Þ  Nh n   c¸c ®¬ v trùc thuéc,trong    ã      ®ã c møc   ©n  ng s¸ch  µ   íc b¶o  ¶m   ¹t®éng  êng  Nh n   ® ho   th xuyªn (®èivíi n  Þ  ùb¶o  ¶m   ét  Çn    Ý).      ®¬ v t   ® m ph chiph ­  èi víic¸c ®¬n   Þ   ù  §     v s nghiÖp  ùc thuéc  a   ¬ng: C¨n  vµo  ù  tr   ®Þ ph   cø  d to¸nthu,ching©n       s¸ch Nhµ   íc® îccÊp  ã  Èm  Òn    n    c th quy giao;c¨n cø  ù        d to¸n thu,chido  n  Þ  Ëp;c¬      ®¬ v l   quan  ñ  ch quan  Èm    th tra,xem   Ðt tr×nh Chñ   Þch  x    t Uû   ban  ©n  ©n    Êp. nh d c¸cc Chñ   Þch  û   t U ban  ©n  ©n    Êp    vµo    Þ  ña  ¬  nh d c¸c c c¨n cø  ®Ò ngh c c quan  chñ qu¶n  µ  ¬  v c quan  µichÝnh  ïng  Êp  v¨n  t  c c ra  b¶n    nh   n   Þ   ù  x¸c ®Þ ®¬ v s nghiÖp  éc lo¹ tù b¶o  ¶m     Ý  thu   i     ® chiph hoÆc   n  Þ  ù  ®¬ v s nghiÖp  b¶o  ¶m   ét  ® m phÇn    Ý;  chiph giao  ù d to¸n thu,ching©n       s¸ch  µ   íc cho    n  Þ  ùc Nh n   c¸c ®¬ v tr   thuéc,trong ®ã   ã      c møc   ©n  ng s¸ch Nhµ   ícb¶o  ¶m   ¹t®éng  êng    n  ® ho   th xuyªn  (®èivíi n  Þ  ùb¶o  ¶m   ét  Çn    Ý).    ®¬ v t   ® m ph chiph 2.LËp  ù    n¨m  Õp theo cña  êikú    nh   d to¸n2  ti     th   æn ®Þ ­§èivíi ù        ¹t®éng  êng        to¸nthu,chiho   d th xuyªn. Bé   µi chÝnh  T  th«ng b¸o møc   ©n  ng s¸ch  µ   íc ® îc Thñ íng  Ýnh  Nh n     t Ch phñ  Õt ®Þnh    quy   t¨ngthªm  µng  h n¨m  i víi õng lÜnh  ùc. ®è     t  v C¨n  vµo  cø  møc   ©n  ng s¸ch  µ   íc ® îc t¨ng vµ  ù  Nh n       d to¸n thu,chi ho¹t        ®éng  êng  th xuyªn ® îc Bé   ñ       Ch qu¶n  µ  û   ©n  ©n  ©n    Êp  vUb nh d c¸c c giao n¨m     ®Ç u,    c¸cn¨m  Õp theo ®¬n  Þ  Ëp dù        ti     v l   to¸nthu,chitheo nhiÖ m  ô  µ  Õn ®é     v v ti   ho¹t®éng  µng    h n¨m,  öi Bé   ñ  g   ch qu¶n  ®èi víic¸c ®¬n   Þ   ù  (      v s nghiÖp  ùctr   thuéc Trung  ng),göi c¬  ¬     quan  ñ  ch qu¶n  a   ¬ng  ®èivíic¸c ®¬n  Þ  ù  ®Þ ph (      vs nghiÖp  a   ¬ng) vµ  ®Þ ph   Kho  ¹c Nhµ   ícn¬i®¬n  Þ  ë   µikho¶n  b  n    v m t  giao dÞch    ®Ó  theo dâi,kiÓm         so¸tchitheo dù    ña  n  Þ.C¬     to¸nc ®¬ v   quan  ñ  ch qu¶n  µ  ¬  vc quan  µichÝnh  t  kh«ng  Öt  ¹ dù  duy l i to¸n cho  n¨m  Õp      2  ti theo  ña  êikú    c th   æn ®Þnh. Dù  to¸n kinh  Ý     µinghiªn cøu    ph ®Ò t     khoa  äc  Êp  µ   íc,cÊp  é, hc Nh n   B  ngµnh: Ch ¬ng  ×nh  ôc    èc      tr m tiªuqu gia;kinh  Ý   ùc  Ön  Ö m   ô  Æt   ph th hi nhi v® hµng  ña  µ   íc;kinh  Ý   ùc  Ön    c Nh n   ph th hi tinh gi¶n  biªn chÕ;  èn  u   , mua     v ®Ç t   s¾ m  trang thiÕtbÞ;  èn  i      v ®è øng  ù    µng  d ¸n;h n¨m  n  Þ  Ëp  ù  ®¬ v l d to¸n theo    tiÕn ®é   ¹t®éng  µ    ho   v quy  nh  Ön  µnh. ®Þ hi h 3.C Êp      ph¸tkinh phÝ  ©n    ng s¸ch Nhµ   íc.   n §èivíi    kinh phÝ  ©n    ng s¸ch Nhµ   ícb¶o  ¶m   ¹t®éng  êng    n  ® ho   th xuyªn (®èi     víi®¬n  Þ    v b¶o  ¶m   ét  Çn    Ý),cÊp  ® m ph chiph   qua Kho  ¹c Nhµ   íc vµo  ôc   b  n  M 134 "Chikh¸c"cña  ôc  ôc ng©n      m l  s¸ch Nhµ   íc.§¬n  Þ  ùc hiÖn    µ  Õ     n  v th   chiv k to¸n,quyÕt      to¸ntheo    ôc  c¸c m chØ  ña  ôc  ôcng©n  cM l  s¸ch Nhµ   íct ng      n  ¬ øng víi õng néidung   t    chi. §èi víic¸c kho¶n       kinh phÝ     kh¸c cña  lo¹  n  Þ  ù    2  i ®¬ v s nghiÖp: Kinh  Ý     ph thùc hiÖn  Ö m  ô  Æt  µng  ña  µ   íc;kinhphÝ    µinghiªncøu    nhi v® h c Nh n     ®Ò t     khoa  häc  Êp  µ   íc,cÊp  é   µnh; Ch ¬ng  ×nh  ôc    èc    ùc hiÖn  c Nh n   B ng   tr m tiªuqu gia,th   tinh gi¶n    biªn chÕ;  ùc  Ön  Ö m   ô  t  Êt  îc cÊp  ã  Èm     th hi nhi v ®é xu ®   c th quyÒn  giao,vèn  i øng    ù    µ  èn  u  ,mua   ¾ m     ®è   c¸c d ¸n v v ®Ç t  s trang thiÕtbÞ, qu¶n  ý,      l  cÊp    ph¸ttheo  ù    îccÊp  ã  Èm  Òn  d to¸n®   c th quy phª  Öt  µ    ôc    ña  duy v c¸c m chic M ôc  ôcng©n  l  s¸ch Nhµ   íctheo quy  nh  Ön  µnh.   n    ®Þ hi h 4.§iÒu    chØnh  ù  d to¸n
 10. 10 Trong    ×nh thùc hiÖn,®¬n  Þ  îc®iÒu  qu¸ tr       v®  chØnh  ù        ¹t d to¸nthu,chiho   ®éng  ù  s nghiÖp,kinh phÝ   ¹t®éng  êng      ho   th xuyªn ®∙  îcgiao cho  ï hîp víi  ®    ph       t×nh  ×nh  ùc  Õ  ña  n   Þ,  öi Bé   ñ  h th t c ®¬ v g   ch qu¶n  ®èi víic¸c  n   Þ   ù  (    ®¬ v s nghiÖp  éc Trung  ng),göic¬  thu   ¬     quan  ñ  ch qu¶n  a  ¬ng  ®èivíic¸c ®¬n   ®Þ ph (      vÞ  ù  s nghiÖp  a  ¬ng) vµ  ®Þ ph   Kho  ¹c Nhµ   ícn¬i®¬n  Þ  ë   µikho¶n  b  n    v m t  giao  dÞch    ®Ó theo dâi,    qu¶n  ý. l §èivíic¸c kho¶n    ùc hiÖn  ¬ng  ×nh m ôc    èc         chith   ch tr   tiªuqu gia;kinh phÝ    ®Ò   µinghiªncøu  t    khoa  äc  Êp  µ  íc,cÊp  é, ngµnh;kinh phÝ  ùc hiÖn  h c nh n   B      th   nhiÖ m  ô  µ   íc® Æt  µng;c¸cnhiÖ m  ô  t  Êt® îccÊp  ã  Èm  Òn  v Nh n   h    v ®é xu     c th quy giao;kinh phÝ  ùc hiÖn        th   tinhgi¶n biªnchÕ;  èn  u    ©y  ùng  ¬     v ®Ç tx d c b¶n;vèn    ®èi øng  ù  vµ  èn    î viÖc  iÒu  d ¸n  v viªntr   ; ® chØnh  ù  d to¸n theo  Ön    hi theo    quy ®Þnh  Ön  µnh. hi h 5.Kinh  Ý    ph chuyÓn  n¨m  sau Cuèi n¨m  ©n    ng s¸ch,c¸c kho¶n     kinh phÝ   a  ö  ông  Õt  n  Þ  îc   ch s d h ®¬ v ®   chuyÓn  sang n¨m  sau    ¹t®éng, bao  å m: ®Ó ho     g ­ Kinh  Ý  ©n    ph ng s¸ch Nhµ   ícb¶o  ¶m   ¹t®éng  êng    n  ® ho   th xuyªn (®èivíi      ®¬n  Þ  ù  v s nghiÖp  ùb¶o  ¶m   ét  Çn    Ý). t  ® m ph chiph ­C¸c    kho¶n    ù  thu s nghiÖp  ña  lo¹ ®¬n  Þ. c 2  i   v §èi víic¸c kho¶n       kinh phÝ     nghiªn cøu    khoa  äc; ch¬ng  ×nh  ôc    h  tr m tiªu quèc  gia; kinh  Ý   ùc  Ön    ph th hi c¸c  Ö m   ô  ña  µ   íc ® Æt   µng;    nhi vc Nh n   h c¸c nhiÖ m   ô  t  Êt  îc cÊp  ã  Èm   Òn  v ®é xu ®   c th quy giao;kinh  Ý   ùc  Ön      ph th hi tinh gi¶n biªnchÕ;  èn  u    ©y  ùng  ¬     v ®Ç tx d c b¶n; vèn  i øng  ña  ©n    ®è   c ng s¸ch Nhµ     níc vµ  èn  Ön  î dù    v vi tr   to¸n n¨m  íc cha  ùc  Ön  ,   tr   th hi kh«ng  îc chuyÓn  ®  sang  n¨m  sau,trõtr ng  îp ® Æc   Öttheo     ê h   bi   quy  nh  ña  Ët ng©n  ®Þ c Lu   s¸ch Nhµ   íc   n  vµ      c¸cv¨n b¶n  íng dÉn  Ön  µnh  ña  é  µichÝnh. h  hi h c BT  IX. ë  t µi h o ¶ n  giao d Þ c h.  M  k 1. §¬n  Þ  ù    v s nghiÖp  ã  m ë   µikho¶n  ¹  c thu  t   tiKho  ¹c Nhµ   íc,®Ó   ùc b  n  th   hiÖn    chi qua Kho  ¹c  µ   íc ®èi  íic¸c kho¶n  b Nh n   v    kinh  Ý   éc  ©n  ph thu ng s¸ch  Nhµ   íc,gå m:  n  Thu, chiphÝ, lÖ  Ý  éc ng©n       ph thu   s¸ch nhµ  íc,kinh phÝ  ©n     n    ng s¸ch nhµ  íccÊp.   n  2. §¬n  Þ  ù    v s nghiÖp  ã  c thu  îc m ë   µikho¶n  ¹  ©n   µng  ®  t  ti Ng h hoÆc   ¹ t i Kho  ¹c  µ   íc ®Ó   b Nh n   ph¶n ¸nh    c¸c kho¶n      ña  ¹t®éng  thu,chi c ho   s¶n  Êt, xu   cung  øng  Þch  ô. d v X. Ki Ó m  tra, Ó m  s o¸t o ¹t ® é n g  thu, hi  ki  h    c 1.§èivíi      Kho  ¹c Nhµ   íc: b  n ­ §èi víithu,chisù            nghiÖp; kinh phÝ   ©n      ng s¸ch nhµ  íc b¶o  ¶m   ¹t   n  ® ho   ®éng  êng  th xuyªn (®èivíi®¬n  Þ       v b¶o  ¶m   ét  Çn    Ý)  ® m ph chiph Kho  ¹c Nhµ   b  nícc¨n cø  µo  ù        ña  n  Þ  îccÊp  ã  Èm  Òn    Öt      v d to¸nthu,chic ®¬ v ®   c th quy phª duy
 11. 11 (®èivíin¨m  u)     ®Ç hoÆc   ù        ®¬n  Þ  Ëp  ®èivíic¸c n¨m  îc d to¸n thu,chido  vl (      ®  giao æn   nh)    Óm        ®Þ ®Ó ki so¸tchib¶o  ¶m   Ën  Ön cho  n  Þ. ® thu ti   ®¬ v §èi víitiÒn ¬ng, tiÒn     l   c«ng  cho  êi lao  ng,  ng   ®é Kho  ¹c  µ   íc thùc b Nh n     hiÖn  Óm        vµo  Õt  ki so¸tchic¨n cø  k qu¶  ¹t®éng  ù  ho   s nghiÖp,b¸o    Õt      c¸o k qu¶ tµichÝnh  ü,n¨m  µ  ¬ng        Òn l ng,tiÒn c«ng  ña  n  Þ.   qu   v ph ¸n chitr¶ti  ¬     c ®¬ v ­ §èivíic¸c kho¶n         kinh phÝ     nghiªncøu    khoa  äc;ch¬ng  ×nh m ôc    h  tr   tiªu quèc  gia; kinh  Ý   ùc  Ön    ph th hi c¸c  Ö m   ô  ña  µ   íc ® Æt   µng;    nhi vc Nh n   h c¸c nhiÖ m   ô  t  Êt  îc cÊp  ã  Èm   Òn  v ®é xu ®   c th quy giao;kinh  Ý   ùc  Ön      ph th hi tinh gi¶n biªnchÕ;  èn  u    ©y  ùng  ¬     v ®Ç tx d c b¶n;vèn  i øng  ña  ©n     ®è   c Ng s¸ch Nhµ     nícvµ  èn  Ön  îKho  ¹c Nhµ   ícc¨n cø  µo  ù      v vi tr   , b  n     v d to¸nhoÆc   n    îccÊp  ®¬ gi¸®   cã  Èm  Òn  th quy giao ®Ó     thanh    to¸ncho  n  Þ. ®¬ v 2. §èi víic¬        quan  ñ  ch qu¶n  µ    ¬  v c¸c c quan  µ   íc cã  ªnquan  ùc Nh n   li   th   hiÖn  Öc  Óm     vi ki tra,thanh    Óm     ¹t®éng      ña  n  Þ   ù  tra,ki so¸tho   thu,chic ®¬ v s nghiÖp  ã    c thu theo quy  nh  ¹ Th«ng   µy.   ®Þ t i tn XI. æ  c h ø c th ù c hi Ö n  T 1. §èi víic¸c ®¬n  Þ  ù         v s nghiÖp: C¨n  vµo    cø  chøc n¨ng,nhiÖm   ô  îc   v®  cÊp  ã  Èm   Òn  c th quy giao,nhiÖ m   ô  ña    v c n¨m  Õ   ¹ch;C¨n  vµo  nh   k ho   cø  ®Þ møc,  Õ         µichÝnh  Ön  µnh  ña  µ   íc quy  nh;  Õt    ch ®é chitiªut   hi h c Nh n   ®Þ K qu¶ thu  ù  s nghiÖp  µ    ¹t®éng  êng  v chiho   th xuyªn n¨m  íc liÒn kÒ   ã  ¹  õc¸c tr     (c lo i     tr yÕu  è®ét  Êt,kh«ng  êng  t  xu   th xuyªn)® îccÊp  ã  Èm  Òn    Öt;®¬n      c th quy phª duy   vÞ  ù  s nghiÖp  Ëp  ù        ña  l d to¸nthu,chic n¨m  u   êikú    nh,  öiBé   ñ  ®Ç th   æn ®Þ g   ch qu¶n  ®èivíic¸c ®¬n  Þ  ù  (      v s nghiÖp  Trung  ng  do  ¬ qu¶n  ý), öic¬  l     quan  ñ  g ch qu¶n  a  ¬ng  ®èivíi   n  Þ  ù  ®Þ ph (     ®¬ v s nghiÖp  ®Þa  ¬ng  c¸c do  ph qu¶n  ý). l 2. Bé   ñ    ch qu¶n  xem   Ðt,thÈm     ù  x  trad to¸n thu,chicña  n  Þ; quyÕt       ®¬ v   ®Þnh  b»ng    v¨n b¶n cho  n  Þ  Ò   ù        µ  ®¬ v v d to¸nthu,chiv møc  ©n  ng s¸ch Nhµ   ­   n íc b¶m   ¶m   ¹t®éng  êng    ® ho   th xuyªn  ®èivíi®¬n  Þ  ù  (    v s nghiÖp  ù b¶o  ¶m   t  ® m ét  Çn    Ý  éc Trung  ng  ph chiph thu   ¬ qu¶n  ý)trong ph¹m    ù        îc l    vid to¸nthu,chi®   Thñ íng Ch Ýnh  ñ  t  ph giao hµng    n¨m. C¬  quan  ñ  ch qu¶n  a   ¬ng  ®Þ ph xem   Ðt,thÈm     ù  x  tra d to¸n thu,chi cña       ®¬n  Þ,tr×nh Chñ  Þch  û   v    t U ban  ©n  ©n    Êp  Õt ®Þnh  nh d c¸cc quy   b»ng      v¨n b¶n cho  n  Þ   Ò   ù  ®¬ v v d to¸n thu,dù      to¸n chi,møc   ©n     ng s¸ch  µ   íc b¶o  ¶m   Nh n   ® ho¹t®éng  êng    th xuyªn (®èivíi®¬n  Þ  ù       v s nghiÖp  ù b¶o  ¶m   ét  Çn    t  ® m ph chi phÝ  éc ®Þa  ¬ng  thu   ph qu¶n  ý)trong ph¹m    ù        îccÊp  ã  Èm   l    vid to¸nthu,chi®   c th quyÒn giao hµng    n¨m. C¬  qu¶n  ñ  ch qu¶n Trung  ng  µ  a   ¬ng  ¬ v ®Þ ph tæng  îp  Õt  h k qu¶  Èm   th ®Þnh   ù  d to¸n thu,chi,møc   ©n       ng s¸ch  µ   íc b¶o  ¶m   ¹t®éng  êng  Nh n   ® ho   th xuyªn (®èivíi®¬n  Þ  ù       v s nghiÖp  ù b¶o  ¶m   ét  Çn    Ý   ùcthuéc), t  ® m ph chiph tr     göic¬    quan  µichÝnh  ïng cÊp. T  c  3. C¬     quan  µi chÝnh    Êp  T  c¸c c xem   Ðt  µ  ã    Õn  x v c ý ki b»ng  b¶n  öi v¨n  g  c¬  quan  ñ  ch qu¶n  Ò   ù        v d to¸nthu,chi, møc  ©n  ng s¸ch Nhµ   ícb¶o  ¶m   ¹t   n  ® ho   ®éng  êng  th xuyªn (®èivíi n  Þ  ù       ®¬ v s nghiÖp  ùb¶o  ¶m   ét  Çn    Ý). t  ® m ph chiph 4.Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthi µnh  õn¨m    tn c hi l     h t  2002.
 12. 12 5. Trong    ×nh thùc hiÖn,n Õu  ã  íng m ¾ c,    Þ  n  Þ    qu¸ tr       cv   ®Ò ngh ®¬ v ph¶n  ¸nh vÒ   é  µichÝnh      BT  ®Ó nghiªncøu  öa  æi    s® cho  ïhîp. ph  
 13. 13 Tªn  n  Þ:.. ®¬ v . Thuéc  ¬ng.. ch . D ù  to¸n thu, chi S N N  n¨ m...  N (Dïng cho  n  Þ  ù    ®¬ v s nghiÖp  ã    Ëp hµng  c thu l   n¨m) §¬n  Þ:TriÖu  ng v  ®å STT Néi dung   ¦ícTH    Dù     to¸n n¨m 200... n¨m 200... 1 2 3 4 I Tæng   è  s thu: ­Thu  Ý, lÖ  Ý   ph   ph (chitiÕttheo tªntõng lo¹ phÝ, lÖ  Ý)          i   ph ­Thu  ¹t®éng    ho   SX,  cung  øng  Þch  ô d v (chitiÕttheo tõng lo¹ ho¹t®éng  Þch  ô)          i d v ­Thu  ù    s nghiÖp  kh¸c II Kinh  Ý   © n   ph ng s¸ch  µ   íccÊp: Nh n   1 Kinh  Ý  ¹t®éng  êng  ph ho   th xuyªn ­M ôc...   ­M ôc...   2 Kinh  Ý  ùc hiÖn    µiNCKH ph th   ®Ò t   ­M ôc...   ­M ôc...   3 Kinh  Ý  ùc hiÖn    µ   íc® Æt  µng ph th   NV Nh n   h ­M ôc...   ­M ôc...   4 Kinh  Ý  ùc hiÖn  m ôc    èc  ph th   CT  tiªuqu gia ­M ôc...   ­M ôc...   5 Kinh  Ý  ùc hiÖn    ph th   tinhgi¶n biªnchÕ    ­M ôc...   ­M ôc...   6 Kinh  Ý  u    ph ®Ç tXDCB,  mua  ¾ m   ÕtbÞ s thi   ­M ôc...   ­M ôc...  
 14. 14 7 Kinh  Ý  ph kh¸c ­M ôc...   ­M ôc...   III Tæng   è  s chi 1 Chi ho¹t®éng  êng     th xuyªn a Chi cho  êilao®éng   ng     ­M ôc    100.TiÒn ¬ng   l ­M ôc    101.TiÒn    c«ng ­M ôc    102.Phô  Êp ¬ng   cl ­M ôc...   b Chi qu¶n  ýhµnh  Ýnh:   l  ch ­M ôc    109.D Þch  ô    v c«ng  éng c ­M ôc...   c Chi ho¹t®éng     nghiÖp  ô v ­M ôc    119.NghiÖp  ô  Ý   v ph d Chi tæ    chøc    Ý, lÖ  Ý thu ph   ph ­M ôc...   e Chi s¶n  Êt,cung    xu   øng  Þch  ô d v ­M ôc...   g Chi mua  ¾ m,    s SCTX   TSC§ ­M ôc    117 ­M ôc    145 ­M ôc...   h Chi ho¹t®éng  êng     th xuyªn kh¸c   ­M ôc...   2 Chi thùc hiÖn    µiNCKH     ®Ò t   ­M ôc...   ­M ôc...   3 Chi thùc hiÖn    µ  íc® Æc   µng     NV nh n   h ­M ôc...   ­M ôc...   4 Chi thùc hiÖn    ôc    èc      CT m tiªuqu gia ­M ôc...   ­M ôc...   5 Chi thùc hiÖn        tinhgi¶n biªnchÕ   
 15. 15 ­M ôc...   ­M ôc...   6 Chi ®Ç u      tXDCB,  mua  ¾ m   ÕtbÞ s thi   ­M ôc...   ­M ôc...   7 Chi kh¸c   ­M ôc...   ­M ôc...   IV C¸c  kho¶n  ph¶inép    NSNN: 1 Nép  Ý, lÖ  Ý ph   ph ­M ôc...   2 Nép  Õ thu ­M ôc...   3 C¸c  kho¶n  ép  n kh¸c(nÕu  ã)   c ­M ôc...   ThuyÕt  minh    Õtc¬  ë  Ýnh  chiti   s t to¸n: ­C¸c    chØ    tiªunghiÖp  ô:(sè häc  v    sinh,sè  êng  Önh,.. )   gi b . ­Chi tiÕttheo tõng néidung           thu ­Chi tiÕttheo tõng néidung           chi ­C¸c    kho¶n  kinh phÝ  ©n    ng s¸ch Nhµ   íccÊp   n  ­Thu  Ëp  ña  êilao®éng   nh c ng     ­Nh÷ng  Õn  Þ.   ki ngh Ngµy      th¸ng     n¨m  200... Ng êilËp biÓu    Thñ  ëng  n  Þ tr ®¬ v (kýtªn)   (kýtªn, ng  Êu)    ®ã d
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2