intTypePromotion=1

Thông tư 25/2003/TTLT/BKHCN-BTC của Bộ Khoa học và Công nghệ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
65
lượt xem
3
download

Thông tư 25/2003/TTLT/BKHCN-BTC của Bộ Khoa học và Công nghệ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 25/2003/TTLT/BKHCN-BTC của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc bổ sung một số quy định tại Thông tư liên tịch số 2341/2000/TTLT/BKHCNMT-BTC ngày 28/11/2000 hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/1999/NĐ-CP ngày 18/8/1999 về một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học công nghệ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 25/2003/TTLT/BKHCN-BTC của Bộ Khoa học và Công nghệ

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA th«ng t   liªn tÞch cña Bé KHoa häc c«ng nghÖ ­ Bé tµi chÝnh  sè 25/2003/ttlt/bkhcn­btc ngµy 25 th¸ng 8 n¨m 2003 vÒ viÖc bæ sung mét sè quy ®Þnh t¹i th«ng t liªn tÞch  s è   2 3 4 1 / 2 0 0 0 / t t l t / b k h c n m t ­   b t c   n g µ y   2 8 / 1 1 / 2 0 0 0   “ h í n g   d É n  thùc hiÖn nghÞ ®Þnh sè 119/1999/n®­cp ngµy 18/9/1999  c ñ a   c h Ý n h   p h ñ   v Ò   m é t   s è   c h Ý n h   s ¸ c h   v µ   c ¬   c h Õ   t µ i   c h Ý n h  khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp ®Çu t vµo ho¹t ®éng  khoa häc vµ c«ng nghÖ” C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   119/1999/   N§­CP   ngµy   18/9/1999   cña ChÝnh phñ  vÒ  mét sè  chÝnh s¸ch vµ  c¬  chÕ  tµi chÝnh   khuyÕn   khÝch  c¸c  doanh   nghiÖp   ®Çu  t  vµo  ho¹t   ®éng  khoa   häc vµ  c«ng nghÖ, liªn Bé  Khoa häc, C«ng nghÖ  vµ  M«i tr­ êng (nay lµ  Bé  Khoa häc vµ  C«ng nghÖ) ­ Bé  Tµi chÝnh  ®∙   ban hµnh Th«ng t liªn tÞch sè  2341/ 2000/ TTLT/ BKHCNMT­   BTC ngµy 28/11/ 2000 ®Ó híng dÉn thùc hiÖn. §Ó  thèng nhÊt vÒ  c«ng t¸c qu¶n lý  tµi chÝnh  ®èi víi   viÖc hç trî kinh phÝ nghiªn cøu khoa häc cho doanh nghiÖp   thùc hiÖn  ®Ò  tµi nghiªn  cøu t¹o ra c«ng nghÖ  míi thuéc   ngµnh   nghÒ,   lÜnh   vùc   Nhµ   níc  u   tiªn   theo   quy   ®Þnh   t¹i   Kho¶n 2 §iÒu 8 NghÞ ®Þnh sè 119/1999/ N§­CP, liªn Bé Khoa   häc vµ C«ng nghÖ ­ Bé Tµi chÝnh híng dÉn bæ sung nh sau: I­ néi dung chi: 1­   Kinh   phÝ   ng©n   s¸ch   nhµ   níc   hç   trî   doanh   nghiÖp  thùc hiÖn ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc t¹o ra c«ng nghÖ míi  ®îc chi cho nh÷ng néi dung sau: ­ Chi cho ho¹t ®éng nghiÖp vô nghiªn cøu khoa häc. ­ Chi mua tµi liÖu kü  thuËt, bÝ  quyÕt c«ng nghÖ  phôc  vô nghiªn cøu. ­ Chi ph©n tÝch mÉu,  ®¸nh gi¸ chØ tiªu chÊt l îng s¶n  phÈm nghiªn cøu. ­ Chi mua vËt t, nguyªn vËt liÖu thiÕt yÕu dïng cho  nghiªn cøu. ­ Chi mua hoÆc thuª trang thiÕt bÞ  phôc vô  trùc tiÕp  cho nghiªn cøu. ­   Chi   hîp   t¸c   quèc   tÕ   phôc   vô   trùc   tiÕp   néi   dung  nghiªn cøu. ­   Chi   nghiÖm   thu,   ®¸nh   gi¸   kÕt   qu¶   nghiªn   cøu   khoa  häc.
  2. 2 ­   Chi   kh¸c   phôc   vô   trùc   tiÕp   cho   ho¹t   ®éng   nghiªn   cøu. 2­ Trong trêng hîp mét néi dung c«ng viÖc sö dông hai   nguån kinh phÝ (nguån ng©n s¸ch nhµ níc hç trî vµ vèn cña  doanh  nghiÖp),   th×   ph¶i   ghi   râ   kinh   phÝ   cña   tõng   nguån   trong chøng tõ, sæ s¸ch kÕ to¸n cña ®¬n vÞ. 3­ Kh«ng sö dông kinh phÝ ng©n s¸ch nhµ níc hç trî ®Ó  chi khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, chi söa ch÷a vµ x©y dùng c¬   së vËt chÊt, chi qu¶n lý ®Ò tµi. II­ lËp, quyÕt ®Þnh, ph©n bæ dù to¸n ng©n s¸ch: 1­ Hµng n¨m c¨n cø vµo nhu cÇu hç trî kinh phÝ nghiªn  cøu khoa häc cña c¸c doanh nghiÖp ®Ó thùc hiÖn c¸c ®Ò tµi  thuéc danh môc khuyÕn khÝch cña Nhµ  níc  ®∙  ®îc lùa chän  th«ng qua Héi  ®ång thÈm  ®Þnh (bao gåm  ®Ò  tµi chuyÓn tiÕp  vµ   ®Ò  tµi míi), Bé  Khoa häc vµ  C«ng nghÖ  lËp dù  to¸n vµ  dù  kiÕn ph¬ng ¸n ph©n bæ kinh phÝ  hç  trî  cho tõng doanh  nghiÖp   göi   Bé   Tµi   chÝnh   ®Ó   tæng   hîp   tr×nh   cÊp   cã   thÈm  quyÒn  quyÕt   ®Þnh   theo  tr×nh   tù,   néi   dung,  thêi   gian   vµ   biÓu mÉu quy ®Þnh cña LuËt Ng©n s¸ch nhµ níc. 2­ C¨n cø vµo dù to¸n vµ ph¬ng ¸n ph©n bæ dù to¸n chi  ng©n s¸ch hç trî nghiªn cøu khoa häc cho c¸c doanh nghiÖp   n¨m kÕ  ho¹ch,   ®îc c¬  quan  cã  thÈm  quyÒn quyÕt   ®Þnh, Bé  Tµi chÝnh giao tæng møc kinh phÝ  hç  trî  nghiªn cøu khoa  häc cña c¸c doanh nghiÖp cho Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ, cã  chi tiÕt cho tõng doanh nghiÖp. III­ chÊp hµnh ng©n s¸ch nhµ níc: 1­ Trªn c¬  së  tæng møc kinh phÝ   ®îc giao vµ  møc kinh  phÝ   hç   trî   cho   tõng   doanh   nghiÖp,   Bé   Khoa   häc   vµ   c«ng  nghÖ   ký   hîp   ®ång   khoa   häc   vµ   c«ng   nghÖ   víi   tõng   doanh  nghiÖp (®èi víi c¸c ®Ò tµi míi thùc hiÖn trong n¨m). 2­ C¨n cø møc kinh phÝ   ®îc nhµ  níc hç  trî, néi dung  nghiªn cøu theo hîp  ®ång khoa häc vµ  c«ng nghÖ   ®∙ ký  víi  Bé  Khoa häc vµ  C«ng nghÖ  vµ  tiÕn  ®é  triÓn khai thùc hiÖn  ®Ò  tµi, doanh  nghiÖp  lËp dù  to¸n göi Bé  Tµi chÝnh  theo  néi dung chi vµ nhãm môc chi: Chi thanh to¸n c¸ nh©n, chi  nghiÖp   vô  chuyªn   m«n,  chi  mua  s¾m,   söa   ch÷a,   c¸c   kho¶n   chi kh¸c;  ®ång göi Bé  Khoa häc vµ  C«ng nghÖ   ®Ó  theo dâi,  qu¶n lý. Bé  Tµi chÝnh xem xÐt, kiÓm tra, nÕu b¶o  ®¶m c¸c  ®iÒu   kiÖn   thanh   to¸n   theo   qui   ®Þnh,   th×   thùc   hiÖn   chi  tr¶, thanh to¸n trùc tiÕp cho c¸c doanh nghiÖp b»ng h×nh 
  3. 3 thøc lÖnh chi tiÒn, theo Ch¬ng­ Lo¹i­ Kho¶n­ nhãm môc nh  sau: ­ Ch¬ng : t¬ng øng cña tõng doanh nghiÖp. ­ Lo¹i       : 11 “ Ho¹t ®éng nghiªn cøu khoa häc”. ­ Kho¶n    : 01 “ Nghiªn cøu c¬ b¶n, øng dông vµ ph¸t   triÓn khoa häc tù nhiªn” ­ Nhãm môc: T¬ng øng víi c¸c néi dung chi. Riªng n¨m 2003: C¸c doanh nghiÖp lËp dù to¸n theo néi   dung chi vµ môc, tiÓu môc chi theo qui ®Þnh hiÖn hµnh göi  Bé  Tµi chÝnh lµm c¨n cø cÊp ph¸t kinh phÝ  b»ng h×nh thøc  lÖnh chi tiÒn,  ®ång göi Bé  Khoa häc vµ  C«ng nghÖ   ®Ó  theo  dâi vµ qu¶n lý. 3­ §Ó  cÊp tiÕp kinh phÝ   ®èi víi nh÷ng  ®Ò  tµi nghiªn  cøu khoa häc cña doanh  nghiÖp   ®îc thùc  hiÖn  tõ  hai  n¨m  trë lªn, tõ c¸c n¨m sau doanh nghiÖp ph¶i göi Bé Khoa häc  vµ C«ng nghÖ, Bé Tµi chÝnh c¸c tµi liÖu sau: ­   B¸o   c¸o   t×nh   h×nh   triÓn   khai   vµ   kÕt   qu¶   ®¹t   ®îc  theo mÉu (phô  lôc 3­ b¸o c¸o  ®Þnh kú  t×nh h×nh thùc hiÖn  ®Ò   tµi   nghiªn   cøu   khoa   häc)   qui   ®Þnh   t¹i   Th«ng   t  liªn  tÞch   sè   2341/2000/TTLT/BKHCNMT­   BTC   ngµy   28/11/2000   cña  liªn Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i trêng­ Bé Tµi chÝnh. ­   B¸o   c¸o   t×nh   h×nh   sö   dông   kinh   phÝ   hoÆc   b¸o   c¸o  quyÕt   to¸n   kinh   phÝ   cña   n¨m   tríc   (nÕu   ®∙   ®Õn   thêi   h¹n  ph¶i quyÕt to¸n), bao gåm hai nguån ng©n s¸ch nhµ n íc cÊp  vµ  kinh phÝ  cña doanh  nghiÖp  tham  gia  thùc  hiÖn  ®Ò  tµi  nghiªn cøu. ­ Biªn b¶n kiÓm tra t×nh h×nh thùc hiÖn n¨m tríc cña  c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc. ­ C«ng v¨n ®Ò nghÞ cÊp tiÕp kinh phÝ. IV­ c«ng t¸c kiÓm tra, quyÕt to¸n: 1­ §èi víi doanh nghiÖp: Doanh nghiÖp ®îc nhµ níc hç trî kinh phÝ ph¶i tæ chøc   h¹ch to¸n  kÕ  to¸n  theo   ®óng c¸c quy  ®Þnh hiÖn  hµnh  cña  Nhµ níc. Kinh phÝ chi thùc hiÖn ®Ò tµi ph¶i ®îc h¹ch to¸n  cô  thÓ, râ  rµng. Gi¸m   ®èc  doanh  nghiÖp  vµ  chñ  nhiÖm   ®Ò  tµi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ  viÖc sö  dông kinh phÝ  Nhµ  níc hç  trî   ®óng môc  ®Ých,  ®óng chÕ   ®é  vµ  thanh quyÕt to¸n kinh  phÝ trung thùc, chÝnh x¸c. Trêng hîp doanh nghiÖp sö dông  kinh phÝ  ng©n s¸ch nhµ  níc cÊp kh«ng  ®óng môc  ®Ých, sai  chÕ   ®é, doanh  nghiÖp  kh«ng   ®¶m b¶o  ®ñ  vèn  cÇn  thiÕt   ®Ó  thùc hiÖn ®Ò tµi nh ®∙ cam kÕt trong hîp ®ång th× Bé Khoa  
  4. 4 häc vµ  C«ng NghÖ, Bé  Tµi chÝnh dõng chi vµ  thu håi kinh  phÝ ®∙ hç trî. Doanh nghiÖp cã  tr¸ch nhiÖm göi b¸o c¸o   quyÕt to¸n   n¨m cho Bé Khoa häc vµ c«ng nghÖ, Bé Tµi chÝnh, bao gåm: ­ B¸o c¸o tæng kinh phÝ   ®∙ thùc hiÖn  ®Ò  tµi (vèn cña  doanh nghiÖp, kinh phÝ ng©n s¸ch cÊp). ­   B¸o   c¸o   tæng   hîp   vµ   chi   tiÕt   phÇn   kinh   phÝ   ng©n  s¸ch   nhµ   níc   hç   trî   doanh   nghiÖp   nghiªn   cøu   khoa   häc  ( biÓu mÉu b¸o c¸o quyÕt to¸n thùc hiÖn theo QuyÕt  ®Þnh  sè   999   TC/Q§/C§KT   ngµy   02/11/1996   cña   Bé   trëng   Bé   Tµi  chÝnh), cã thuyÕt minh chi tiÕt theo néi dung chi vµ theo   môc lôc ng©n s¸ch nhµ níc. 2­ §èi víi c¬ quan qu¶n lý: ­ Bé  Khoa häc vµ  C«ng nghÖ  phèi hîp víi c¸c c¬  quan  liªn quan tæ chøc kiÓm tra t×nh h×nh thùc hiÖn  ®Ò  tµi vÒ  néi dung vµ  tiÕn  ®é  nghiªn  cøu, t×nh h×nh  sö  dông  kinh  phÝ   ng©n   s¸ch   nhµ   níc   cÊp,   t×nh   h×nh   huy   ®éng   vèn   cña  doanh   nghiÖp   thùc   hiÖn   ®Ò   tµi   nh  ®∙   cam   kÕt   trong   hîp  ®ång; kiÓm tra, xÐt duyÖt quyÕt to¸n n¨m (PhÇn kinh phÝ  ng©n s¸ch nhµ  níc cÊp) cña doanh nghiÖp vµ  tæng hîp göi  Bé  Tµi chÝnh quyÕt to¸n n¨m, bao gåm: B¸o c¸o tæng kinh  phÝ   ®∙ thùc hiÖn  ®Ò  tµi (vèn cña doanh nghiÖp, kinh phÝ  ng©n s¸ch  cÊp),  b¸o c¸o tæng hîp vµ  chi tiÕt phÇn  kinh  phÝ  ng©n s¸ch nhµ  níc hç  trî  c¸c doanh nghiÖp nghiªn cøu   khoa häc, cã thuyÕt minh, ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông kinh   phÝ hç trî tõ ng©n s¸ch nhµ níc, nªu râ nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t  ®îc vµ tån t¹i cÇn kh¾c phôc. ­ Bé  Tµi chÝnh cã  tr¸ch nhiÖm thÈm  ®Þnh vµ  th«ng b¸o  nhËn xÐt quyÕt to¸n n¨m kinh phÝ ng©n s¸ch nhµ níc hç trî  c¸c doanh nghiÖp nghiªn cøu khoa häc cho Bé  Khoa häc vµ  C«ng nghÖ. V­ ®iÒu kho¶n thi hµnh: Th«ng t  nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ  tõ  ngµy   ®¨ng  c«ng   b¸o.   Trong  qu¸  tr×nh   thùc   hiÖn  nÕu  ph¸t   sinh khã kh¨n víng m¾c, ®Ò nghÞ ph¶n ¸nh vÒ Bé Tµi chÝnh,  Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ ®Ó xem xÐt gi¶i quyÕt.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2