Thông tư 25/2004/TT-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
50
lượt xem
4
download

Thông tư 25/2004/TT-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 25/2004/TT-BGTVT về việc hướng dẫn thực hiện việc tiếp nhận, truyền phát và xử lý thông tin an ninh hàng hải của tàu biển, công ty tàu biển, doanh nghiệp cảng biển và các cơ quan liên quan do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 25/2004/TT-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 25/2004/TT-BGTVT Hà N i, ngày 13 tháng 10 năm 2004 THÔNG TƯ C A B GIAO THÔNG V N T I S 25/2004/TT-BGTVT NGÀY 13 THÁNG 10 NĂM 2004 HƯ NG D N TH C HI N VI C TI P NH N, TRUY N PHÁT VÀ X LÝ THÔNG TIN AN NINH HÀNG H I C A TÀU BI N, CÔNG TY T U BI N, DOANH NGHI P C NG BI N VÀ CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN Th c hi n kho n 4 i u 9 Quy t nh s 125/2004/Q -TTg ngày 09 tháng 7 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph v vi c công b , ti p nh n, truy n phát và x lý thông tin an ninh hàng h i, B trư ng B Giao thông v n t i hư ng d n các cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan th ng nh t th c hi n m t s i m sau: I. TI P NH N, TRUY N PHÁT, X LÝ THÔNG TIN AN NINH HÀNG H I C A CÁN B AN NINH CÔNG TY T U BI N VI T NAM, S QUAN AN NINH T U BI N THU C CÔNG TY VÀ CÁC CƠ QUAN CÓ LIÊN QUAN 1. Cán b an ninh công ty có trách nhi m ti p nh n k p th i các thông tin v c p an ninh hàng h i và thay i c p d an ninh hàng h i t Trung tâm Ti p nh n và truy n phát thông tin an ninh hàng h i Vi t Nam (sau ây g i là trung tâm) thông báo cho sĩ quan an ninh t u bi n có liên quan c a công ty, ng th i ph i xác báo l i cho Trung tâm. 2. Trên cơ s ánh gi nguy cơ r i ro có th x y ra i v i con ngư i, tài s n ho c môi trư ng t các ho t ng giao ti p gi a t u bi n và c ng bi n, sĩ quan an ninh t u bi n có th yêu c u cán b an ninh c ng bi n ho c cơ quan có thNm quy n t i c ng bi n nư c ngoài ký k t Cam k t an ninh trong các trư ng h p sau ây: a) T u ang ho t ng c p an ninh cao hơn so v i c ng bi n ho c t u khác mà nó ang giao ti p; b) Có th a thu n v Cam k t an ninh gi a Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph các nư c khác là thành viên c a Công ư c SOLAS 74 i v i m t s tuy n qu c t ho c i v i m t s con t u c th ho t ng trên các tuy n ó; c) ang t n t i m t m i e d a an ninh ho c s c an ninh liên quan n t u bi n ho c c ng bi n; d) T u ang t i c ng bi n mà c ng này không ư c yêu c u ph i có và th c hi n m t K ho ch an ninh c ng bi n ã ư c phê duy t;
  2. ) T u bi n ang giao ti p v i t u bi n khác mà t u bi n ó không ư c yêu c u ph i có và th c hi n m t K ho ch an ninh t u bi n ã ư c phê duy t. 3. B n Cam k t an ninh quy nh t i kho n 2 i u này ư c lưu gi trên t u bi n v i kho ng th i gian t i thi u tính t khi t u ã ghé vào 10 c ng g n nh t. II. TI P NH N, TRUY N PHÁT, X LÝ THÔNG TIN AN NINH HÀNG H I C A T U BI N VÀ CÁC CƠ QUAN CÓ LIÊN QUAN T I C NG BI N 1. Trư ng h p t u bi n nư c ngoài n c ng bi n Vi t Nam: a) Ch m nh t 24 gi trư c khi vào lãnh h i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam, thuy n trư ng, ch t u ho c i lý c a ch t u, i lý c a ngư i khai thác t u ph i liên l c tr c ti p v i C ng v hàng h i t i nơi có c ng bi n d ki n t u s n : - Thông báo v c p an ninh ang ư c duy trì trên t u mình và các thông tin khác có liên quan v an ninh hàng h i theo M u B n khai an ninh t u bi n quy nh t i Ph l c ban hành kèm theo Thông tư này; - Nh n thông báo t C ng v hàng h i v c p an ninh ang ư c áp d ng t i c ng bi n và bi n pháp an ninh c n áp d ng trên t u bi n. b) Sau khi nh n ư c các thông tin có liên quan v an ninh c a t u bi n nêu t i i m a kho n 1 M c này, C ng v hàng h i ph i thông báo cho cán b an ninh c ng bi n nơi mà t u ang ghé vào bi t. c) Trên cơ s ánh giá nguy cơ r i ro có th x y ra i v i con ngư i, tài s n ho c môi trư ng t các ho t ng giao ti p gi a t u bi n và c ng bi n, cán b an ninh c ng bi n ph i quy t nh vi c ký k t Cam k t an ninh v i t u bi n. B n Cam k t an ninh ư c lưu gi t i c ng bi n. d) Khi có s thay i v c p an ninh trên t u bi n ho c t i c ng bi n t th i i m ã liên l c trư c ó, sĩ quan an ninh t u bi n và cán b an ninh c ng bi n ph i thông báo ngay cho nhau bi t k p th i x lý. 2. Trư ng h p t u bi n Vi t Nam và nư c ngoài r i c ng bi n Vi t Nam: Khi có yêu c u, C ng v hàng h i nơi có c ng i thông báo v các thông tin an ninh hàng h i có liên quan cho sĩ quan an ninh t u bi n trư c khi t u r i c ng bi n Vi t Nam c p nh t thông tin có liên quan n chuy n i. III. T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. 2. Các B , ngành, U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có liên quan, chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, V trư ng các V thu c B , C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam, C c trư ng C c ăng ki m Vi t Nam, Giám c các C ng v hàng h i, Th trư ng các cơ quan, t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m th c hi n Thông tư này.
  3. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh các cơ quan, t ch c và cá nhân ph n ánh k p th i v i B Giao thông v n t i xem xét, gi i quy t. ào ình Bình ( ã ký) PH L C B N KHAI AN NINH T U BI N SHIP'S SECCURITY NOTIFICATION (Ban hành kèm theo Thông tư s 25/2004/TT-BGTVT ngày 13 tháng 10 năm 2004 c a B trư ng B Giao thông v n t i)(According to Guidance No 25/2004/TT-BGTVT dated 13/10/2004 of the Minister of Transport) 1. Tên t u 2. Qu c t ch: 3. Hô hi u Name of Ship Flag Call-Sign 4. GT 5. Lo i t u: 6. S lư ng TV: Type of Ship No.of Crew 7. Th i gian d ki n n c ng: 8. S IMO: ETA IMO No. 9. M c ích n c ng: B c/D /Ti p nhiên li u/S a ch a/M c ích khác (g ch b t thích h p) Purpose of Call: Loading / Discharging / Bunkering / Shipyard / Others (Delete as appropriate) N u là m c ích khác, nêu rõ: If others, please specify purpose: 10. Tên khu v c neo u ho c c u c ng mà t u s n: Name of Anchorage or Port Factility your ship in bound for: 11. Tên i lý tàu bi n: Name of Ship Agent in Vietnam: Tel No: Fax No:
  4. 12. T u c a ông có GCN qu c t v an ninh t u bi n (ISSC) không? Dose your ship possess a valid International Ship Security Certificate (ISSC)? Có/Không (g ch b t thích h p) Yes/No (Delet as appropriate) N u câu tr l i là "Có" thì ai nêu chi ti t t i các câu h i 12, 13 If answer in 'Yes', give details in Q12 and Q13. 13. Tên cơ quan c p ISSC Name of issuing authority for the ISSC 14. Ngày c p ISSC 15. Ngày ISSC h t h n: Date of issue of the ISSC Data of expiry of the ISSC 16. C p an ninh hi n t i c a tàu: Current security level of the ship 17. 10 C ng mà tàu ã ghé vào g n nh t (k t ngày 01/7/2004), n ngày , ngày i và c p an ninh t u ã áp d ng khi th c hi n giao ti p gi a t u bi n và c ng bi n: Last 10 ports of call, including arrival / departure dates and the security level at which the ship operated at these ports where it has conducted a ship / port interface C ng Ngày n Ngày i C p an ninh Port Arrival Departure Security Level 18. Trong th i gian th c hi n b t kỳ giao ti p gi a t u bi n và c ng bi n ư c c p t i câu h i 15 trên ây, t u bi n có áp d ng bi n pháp an ninh c bi t ho c bi n pháp an ninh b sung nào không? Were there any special or additional security measures taken during any ship / port interface at the ports mentioned in Q15? Có/Không (g ch b t thích h p) Yes/No (Delet as appropriate) N u câu tr l i là "Có" thì nêu chi ti t:
  5. If answer in "Yes", give detail 19. Trong th i gian th c hi n b t kỳ giao ti p gi a t u bi n và t u bi n, t u bi n có duy trì bi n pháp an ninh thích h p không? Were there appropriate ship security measures maintained during any ship-to-ship activity interface at the ports mentiones in Q15? Có/Không (g ch b t thích h p) Yes/No (Delet as appropriate) N u câu tr l i là "Có" thì nêu chi ti t: If answer in "Yes", give detail Ch ký c a Thuy n trư ng/Ch t u/ i lý t u:.............................................................. Signature of Master/Ewner/Agent H tên c a Thuy n trư ng/Ch t u/ i lý t u:............................................................... Name of Master/Ewner/Agent V trí hi n t i: Vĩ ...............................................; Kinh :........................................ Present position (Latitude)
Đồng bộ tài khoản