intTypePromotion=1

Thông tư 26/1999/TT-BTM của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
60
lượt xem
3
download

Thông tư 26/1999/TT-BTM của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 26/1999/TT-BTM của Bộ Thương mại về việc bổ sung Thông tư số 18/1998/TT-BTM ngày 28/8/1998 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Nghị định số 57/1998/NĐ-CP ngày 31/7/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công và đại lý mua bán hàng hoá với nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 26/1999/TT-BTM của Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA th«ng t c ña B é  th¬ n g   ¹i  è  26/1999/TT­B T M   m S n g µy  19 th¸ng 8 n¨ m  1999 B æ  su n g  T h « n g  t  sè  18/1998/TT­B T M  n g µ y 28/8/1998 c ña B é  T h ¬ n g  m ¹i  h íng d É n  thùc  Ö n  N g h Þ  ® Þ n h  sè 57/1998/N§­C P   hi n g µy  31/7/1998  ña C h Ý n h  p h ñ  q u y  ® Þ n h  c hi  c tiÕt   h µ n h   thi L u Ët T h ¬ n g   ¹i  Ò  h o¹t  é n g  xu Êt kh È u, n h Ë p  kh È u,  m v ® gia  n g   c« vµ ®¹i lý  u a  b¸n h µ n g   o¸ víi íc n g o µi m h  n §Ó  thi hµnh  c¸c quy ®Þnh  t¹ môc  II i  Ch¬ng  II NghÞ  ®Þnh  sè  I 57/1998/N§­   CP ngµy  31/7/1998 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh        chitiÕtthihµnh  LuËt Th¬ng    ho¹t®éng    m¹ivÒ    xuÊt khÈu, nhËp      khÈu, gia c«ng  ®¹ilýmua       vµ      b¸n hµng          ho¸ víi ngoµi. níc C¨n  Th«ng   18/1998/TT­ cø  tsè  BTM  ngµy 28/8/1998 cña  Th¬ng    Bé  m¹i híng dÉn  thùc hiÖn NghÞ  ®Þnh  sè 57/1998/N§­  ngµy 31/7/1998 cña  CP ChÝnh  phñ  ho¹t®éng  vÒ    xuÊt khÈu, nhËp      khÈu, gia c«ng  ®¹ilýmua       vµ      b¸n  hµng        ho¸ víi ngoµi; níc Bé Th¬ng    m¹i híng dÉn    bæ sung  môc  (®Æt    6  gia c«ng hµng    níc ho¸ ë    ngoµi)t¹    iphÇn    II(vÒ  gia c«ng    ¬ng  víith nh©n     níc ngoµi)cña    Th«ng   sè  t 18/1998/TT­ BTM       sau: nãitrªnnh  6­ §Æt      giac«ng  hµng    nícngoµi: ho¸ ë    a/ Th¬ng    nh©n  ViÖt Nam     thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ    ®Òu   îc ® Æt  ®   gia c«ng    hµng    níc ngoµiphï hîp víiquy  ho¸ ë            ®Þnh cña ph¸p    luËtViÖt Nam     vµ ph¸p luËtcña    Æt        níc® giac«ng. b/  S¶n phÈm   Æt   ® gia c«ng  níc ngoµi chñ  ë      yÕu dïng    ®Ó xuÊt  khÈu  hoÆc       i   Æt    tiªuthô t¹ níc®   gia c«ng.Trêng      hîp s¶n phÈm     gia c«ng  nhËp khÈu  trël¹ ViÖt Nam     ¬ng     i   th× th nh©n  chØ  îc® Æt    ®   gia c«ng nh÷ng  c«ng ®o¹n s¶n  xuÊt mµ     ViÖt Nam     cha thùc hiÖn  îc hoÆc   ®   cha  ®¶m  b¶o    c¸c yªu cÇu vÒ  chÊtl  îng. c/Hµng      ho¸ xuÊtkhÈu    Æt      ®Ó ® giac«ng  nícngoµi(bao  ë      gåm  m¸y mãc  thiÕtbÞ,   , nguyªn    vËt t  liÖu,phô    liÖu),nÕu    thuéc danh môc  hµng  ho¸ cÊm   xuÊt khÈu, hoÆc       xuÊt khÈu    ph¶icã    giÊy phÐp    cña  Th¬ng    íckhiký  Bé  m¹i,tr     hîp ®ång      giac«ng ph¶i® îcBé      Th¬ng    m¹ichÊp thuËn b»ng    v¨n b¶n. d/ Hµng      ho¸ t¹m xuÊt khÈu      ®Ó thùc hiÖn      hîp ®ång    gia c«ng  (bao gåm   m¸y mãc  thiÕtbÞ, vËt t       ,nguyªn liÖu,phô      liÖu)vµ    nhËp  khÈu      trël¹ ViÖtNam   i   c¸c s¶n    phÈm     gia c«ng  ® îc miÔn  th×    thuÕ  xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp  khÈu. Tr­   êng      hîp c¸cs¶n phÈm     gia c«ng      nãitrªnkh«ng  nhËp  khÈu      trël¹ ViÖtNam   i   th×  ph¶ichÞu    thuÕ xuÊtkhÈu        ®èi víihµng    xuÊtkhÈu      ho¸ ®∙    ®Ó giac«ng. ®/ Trêng  hîp s¶n phÈm   gia c«ng  îc nhËp  ®   khÈu    i trë l¹ ViÖt Nam  cã  phÇn   ,nguyªn liÖu,phô    vËt t      liÖu mua  nícngoµi®Ó     ë      gia c«ng    th× phÇn    vËt t  ,nguyªn liÖu,phô        liÖu nµy  ph¶ichÞu    thuÕ  nhËp khÈu. Th«ng   tnµy  hiÖu    cã  lùcsau  ngµy  tõngµy  15  kÓ    ký.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2