intTypePromotion=1

Thông tư 26-TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
92
lượt xem
1
download

Thông tư 26-TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 26-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc xét miễn thuế nhập khẩu vật tư, xe ôtô con đối với các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 26-TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t cña  é   µi c h Ý n h   B T sè 26 T C/T C T  n g µy  15 th¸ng  n¨ m  1997 h íng d É n  5  viÖc x Ðt mi Ô n  thu Õ  n h Ë p  k h È u  v Ët t, xe « t« c o n  ® èi víi  c¸c X Ý   n g hi Ö p  cã  n ® Ç u  t n íc n g o µi vè C¨n  §iÒu  LuËt söa  cø  1    ®æi,bæ     sung  mét  ®iÒu  sè  cña  LuËt thuÕ    xuÊt  khÈu,thuÕ    nhËp  khÈu; C¨n  §iÒu    cø  13, §iÒu  NghÞ   17  ®Þnh   54/CP  sè  ngµy 28/8/1993 cña  ChÝnh phñ quy ®Þnh         chi tiÕt thihµnh LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp   khÈu  LuËt  vµ  söa ®æi,    bæ sung  mét  ®iÒu  sè  cña LuËt thuÕ xuÊt khÈu,  thuÕ  nhËp khÈu; C¨n cø ý kiÕn chØ  ®¹o cña Thñ t íng ChÝnh  phñ t¹ C«ng  v¨n sè  i 716/KTTH ngµy  17/02/1997 cña ChÝnh phñ  viÖc  vÒ  thuÕ nhËp khÈu   , vËt t   xe    «t« con      nghiÖp  vèn  ®èi víiXÝ  cã  ®Çu      tnícngoµi; Bé    TµichÝnh  híng dÉn    viÖc  thùc hiÖn      xÐt miÔn thuÕ  nhËp khÈu   , vËt t   xe «t« con ®èi      víic¸c h×nh thøc ®Çu    theo  t LuËt ®Çu    níc ngoµi t¹  t     iViÖt  Nam   sau: nh  I. h¹ m  vi ¸p d ô n g:  P 1.§èit   îcxÐt miÔn     îng ®     nép  thuÕ  nhËp  khÈu: ­C¸c    doanh nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      tnícngoµibao    gåm: C¸c  doanh  nghiÖp  li   ªndoanh,doanh    nghiÖp 100%   vèn    nícngoµi® îcthµnh  theo      lËp  LuËt ®Çu      t nícngoµit¹ ViÖtNam.      i   ­ C¸c    bªn    níc ngoµi hîp      t¸ckinh doanh    së  ®ång  t¸ckinh   trªnc¬  hîp  hîp      doanh theo LuËt ®Çu          tnícngoµit¹ ViÖtNam.     i   2.Hµng    îcxÐt miÔn    ho¸ ®     thuÕ  nhËp  khÈu: VËt , xe  t  «t«  con (trong ®Þnh    møc  quy ®Þnh  i t¹ phô    Th«ng    lôc 7  t sè  215 UB/LXT  ngµy 8/02/1995 cña UBNN   Hîp    §Çu ) nhËp  vÒ  t¸cvµ  t  khÈu    ®Ó ®Çu   x©y  t dùng  b¶n  c¬  h×nh thµnh    XÝ nghiÖp hoÆc       t¹o tµis¶n  ®Þnh  cè  thùc hiÖn      hîp ®ång      hîp t¸ckinhdoanh.   II. Ò u kiÖ n v µ thñ tôc x Ðt m i Ô n  §i thu Õ  n h Ë p  k h È u: 1.§iÒu    kiÖn    xÐt miÔn  thuÕ  nhËp  khÈu: ­ C¸c doanh nghiÖp  thuéc diÖn  îc xÐt  ®   miÔn  thuÕ nhËp  khÈu  theo  §iÒu  NghÞ  13  ®Þnh  54/CP  sè  ngµy  28/8/1993 vµ    §iÒu  NghÞ  76  ®Þnh  18/ sè  CP  ngµy 16/4/1993 cña ChÝnh  phñ  îc tiÕp    ®   tôc xÐt miÔn thuÕ nhËp  khÈu  ®èi víi  ,xe        t  «t« con  vËt ®Õn   ngµy  01/7/1997 nÕu  ®ñ      cã  c¸c®iÒu  kiÖn  sau:
  2. 2 ­ GiÊy    phÐp ®Çu    îc Bé    t ®   KÕ ho¹ch  §Çu   vµ  t (hoÆc  UBNN   hîp t¸c vÒ      vµ ®Çu  t hoÆc  Bé  Th¬ng m¹i ®èi víi  c¸c dù ¸n tríc kia) cÊp tr íc ngµy  23/11/1996. ­ Tê    khaihµng      ho¸ nhËp khÈu ®¨ng  víi quan    ký   c¬  H¶i quan    n¬ilµm  thñ  tôcnhËp    khÈu hµng    ho¸ (theo ®óng    quy ®Þnh  cña  Tæng  côc    H¶i quan) ®Õn     ngµy 01/7/1997. 2. Thñ      tôc xÐt miÔn thuÕ nhËp khÈu: ® îc thùc hiÖn        theo quy ®Þnh  i t¹  Th«ng   sè  t 72A  TC/TCT  ngµy 30/8/1993  Th«ng   sè  TC/TCT   vµ  t 20  ngµy  16/3/1995 cña  TµichÝnh.   Bé    III.T æ  c h ø c thùc hi Ö n:   Tæng   côc    H¶i quan theo chøc n¨ng  cña m×nh  chØ  ®¹o, híng    dÉn Côc  H¶i quan    c¸c tØnh, thµnh    phè c¨n  vµo    cø  c¸c quy ®Þnh  híng dÉn    trªn®©y  ®Ó  lµm  tôc miÔn  thñ    thuÕ nhËp  khÈu  cho    c¸c ®¬n    vÞ. Mäi quy  ®Þnh  kh¸c  vÉn thùc hiÖn    theo Th«ng   72A    tsè  TC/TCT  ngµy 30/8/1993 vµ    Th«ng   20  tsè  TC/TCT  ngµy  16/3/1995 cña  Tµi chÝnh. TÊt  mäi  Bé      c¶  hµng    ho¸ nhËp  khÈu  kh«ng  ®iÒu  ®ñ  kiÖn quy ®Þnh  hoÆc   Tê  cã  khaihµng    nhËp khÈu  ®¨ng  víi ký    c¬ quan    H¶i quan  sau ngµy 01/7/1997 ®Òu     ph¶ithùc hiÖn      theo quy ®Þnh  i t¹  NghÞ  ®Þnh  12/CP  sè  ngµy  18/2/1997 cña ChÝnh  phñ  quy ®Þnh        chitiÕtthi hµnh LuËt §Çu       tnícngoµit¹ ViÖtNam.     i   Trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn  g×      cã  víng m ¾c,    quan    c¸cc¬  ®¬n  kÞp    vÞ  thêi ph¶n    ¸nh ®Õn   TµichÝnh  Bé    xem      xÐt gi¶iquyÕt cô    thÓ.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2