Thông tư 27/2001/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
56
lượt xem
1
download

Thông tư 27/2001/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 27/2001/TT-BTC về việc thực hiện chế độ tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam do Bộ Tài Chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 27/2001/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 27/2001/TT-BTC Hà N i, ngày 27 tháng 4 năm 2001 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 27/2001/TT-BTC NGÀY 27 THÁNG 4 NĂM 2001 HƯ NG D N TH C HI N CH TÀI CHÍNH I V I B O HI M TI N G I VI T NAM Thi hành Quy t nh s 145/2000/Q -TTg ngày 19/12/2000 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch qu n lý tài chính i v i B o hi m ti n g i Vi t Nam, B Tài chính hư ng d n m t s n i dung v ch qu n lý tài chính i v i B o hi m ti n g i Vi t Nam như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. B o hi m ti n g i Vi t Nam là t ch c tài chính Nhà nư c, có v n i u l , ho t ng không vì m c tiêu l i nhu n, b o m an toàn v n và t bù p chi phí, ư c mi n n p thu giá tr gia tăng i v i ho t ng b o hi m ti n g i, ư c mi n n p thu thu nh p doanh nghi p và thu s d ng v n. 2. B o hi m ti n g i Vi t Nam là ơn v h ch toán t p trung toàn h th ng, th c hi n thu, chi và quy t toán thu chi tài chính theo quy nh t i Quy ch qu n lý tài chính ban hành kèm theo Quy t nh s 145/2000/Q -TTg ngày 19/12/2000 c a Th tư ng Chính ph , các n i dung hư ng d n t i Thông tư này và các văn b n qui ph m pháp lu t v qu n lý tài chính khác có liên quan. 3. Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c B o hi m ti n g i Vi t Nam ch u trách nhi m trư c pháp lu t v vi c qu n lý an toàn v n và tài s n, v s d ng v n, v ch p hành ch tài chính, k toán và ki m toán theo quy nh c a pháp lu t. 4. B Tài chính th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v tài chính, hư ng d n th c hi n và ki m tra ho t ng thu, chi tài chính c a B o hi m ti n g i Vi t Nam. II. QU N LÝ V N VÀ TÀI S N 1. B o hi m ti n g i Vi t Nam th c hi n qu n lý v n và tài s n theo quy nh t i Chương II Quy ch qu n lý tài chính i v i B o hi m ti n g i Vi t Nam ban hành kèm theo Quy t nh s 145/2000/Q -TTg ngày 19/12/2000 c a Th tư ng Chính ph . 2. B o hi m ti n g i Vi t Nam có trách nhi m theo dõi toàn b v n và tài s n hi n có, th c hi n h ch toán theo úng ch k toán, th ng kê hi n hành; ph n ánh y , chính xác, k p th i tình hình bi n ng c a v n và tài s n trong quá trình ho t ng,
  2. quy nh rõ trách nhi m c a t ng b ph n, cá nhân i v i các trư ng h p làm hư h ng, m t mát tài s n. 3. Qu d phòng nghi p v hình thành t ngu n thu phí b o hi m ti n g i ư c dùng chi tr ti n b o hi m cho ngư i g i ti n theo quy nh c a pháp lu t. S phí thu ư c t các t ch c tham gia b o hi m trong 3 năm u, t năm 2001 n h t năm 2003 ư c phân chia như sau: 88% s phí thu ư c h ch toán vào qu d phòng nghi p v , 12% s phí còn l i h ch toán vào thu nh p c a B o hi m ti n g i Vi t Nam. Khi t ch c tham gia b o hi m ti n g i m t kh năng thanh toán và có quy t nh ch m d t ho t ng c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n, B o hi m ti n g i Vi t Nam ư c s d ng qu d phòng nghi p v chi tr ti n b o hi m cho ngư i g i ti n theo quy nh. Trư ng h p qu d phòng nghi p v không chi tr ti n b o hi m cho ngư i g i ti n, B o hi m ti n g i Vi t Nam báo cáo tình hình và xu t phương án x lý v i B Tài chính và Ngân hàng Nhà nư c. Trên cơ s xu t, ki n ngh c a B o hi m ti n g i Vi t Nam, B Tài chính và Ngân hàng Nhà nư c th ng nh t trình Th tư ng Chính ph quy t nh phương án x lý. 4. B o hi m ti n g i Vi t Nam ư c s d ng v n ph c v ho t ng theo quy nh c a pháp lu t, ph i m b o nguyên t c an toàn và phát tri n v n. B o hi m ti n g i Vi t Nam ư c mua s m, u tư vào tài s n c nh c a mình theo nguyên t c giá tr còn l i c a tài s n c nh không vư t quá 15% v n i u l . Vi c u tư và mua s m tài s n c nh hàng năm ph i tuân th các quy nh c a Nhà nư c và trong ph m vi k ho ch năm ã ư c duy t. B o hi m ti n g i Vi t Nam, ch u trách nhi m trư c pháp lu t v vi c s d ng v n mua s m, u tư vào tài s n c nh. 5. B o hi m ti n g i Vi t Nam ư c s d ng v n t m th i nhàn r i u tư: - G i t i Kho b c Nhà nư c, Ngân hàng Nhà nư c ho c các t ch c tín d ng Nhà nư c. - Mua trái phi u Chính ph , trái phi u, tín phi u c a Ngân hàng Nhà nư c ho c các t ch c tín d ng Nhà nư c phát hành. Hình th c u tư, m c u tư v n nhàn r i theo phương án phê chuNn c a H i ng qu n tr . 6. B o hi m ti n g i Vi t Nam th c hi n vi c ki m kê, ánh giá l i tài s n, trích kh u hao tài s n c nh, x lý t n th t, thanh lý như ng bán tài s n theo quy nh t i i u 7, i u 8, i u 9, i u 10 Quy ch qu n lý tài chính i v i B o hi m ti n g i Vi t Nam ban hành kèm theo Quy t nh s 145/2000/Q -TTg ngày 19/12/2000 c a Th tư ng Chính ph .
  3. III. THU NH P, CHI PHÍ 1. Các kho n thu nh p c a B o hi m ti n g i Vi t Nam là các kho n th c thu trong năm, bao g m: 1.1. Thu ho t ng nghi p v b o hi m ti n g i - Trong 3 năm u t năm 2001 n h t năm 2003, B o hi m ti n g i Vi t Nam ư c h ch toán vào thu nh p 12% t ng s phí thu ư c hàng năm c a các t ch c tham gia b o hi m ti n g i. - Thu lãi t các kho n cho vay h tr chi tr ti n g i ư c b o hi m. - Thu phí b o lãnh cho các kho n vay c bi t có ngu n chi tr ti n g i ư c b o hi m. - Thu lãi t mua l i n . - Thu ti n ph t do vi ph m th i h n n p phí theo quy nh. 1.2. Thu ho t ng tài chính - Thu lãi u tư vào các gi y t có giá. - Thu lãi ti n g i. 1.3. Thu ho t ng khác - Thu thanh lý, như ng bán tài s n: là toàn b s ti n thu ư c do thanh lý, như ng bán tài s n (không bao g m kho n thu t thanh lý tài s n c a t ch c tham gia b o hi m ti n g i). - Thu phí d ch v tư v n, ào t o cán b cho t ch c tham gia b o hi m ti n g i. 1.4. Các kho n thu khác Các kho n thu c a B o hi m ti n g i Vi t Nam phát sinh trong kỳ ph i có hoá ơn ho c ch ng t h p l và ph i ư c h ch toán y vào thu nh p. 2. Chi phí c a B o hi m ti n g i Vi t Nam là các kho n th c chi c n thi t cho ho t ng c a B o hi m ti n g i Vi t Nam, có hoá ơn ho c ch ng t h p l . M c chi, i tư ng chi ư c th c hi n theo qui nh c a pháp lu t. Trư ng h p pháp lu t chưa có quy nh, B o hi m ti n g i Vi t Nam xây d ng nh m c, quy t nh vi c chi tiêu và ch u trách nhi m trư c pháp lu t. Các kho n chi phí ph i n m trong k ho ch tài chính năm c a B o hi m ti n g i Vi t Nam, bao g m: 2.1. Chi ho t ng b o hi m ti n g i - Chi tr lãi ti n vay.
  4. - Chi phí d ch v thanh toán, u thác. - Chi khác cho ho t ng nghi p v : chi phí cho ho t ng mua bán n , ho t ng u tư, chi phí cho vi c thu h i các kho n n khó òi và các kho n chi khác cho ho t ng nghi p v . 2.2. Chi cho ngư i lao ng, g m nh ng kho n chi sau: - Chi phí ti n lương, ti n công và các kho n chi mang tính ch t ti n lương ph i tr cho ngư i lao ng. - Chi ph c p cho thành viên H i ng qu n tr , Ban Ki m soát làm vi c bán chuyên trách. - Chi ăn ca do B o hi m ti n g i Vi t Nam quy nh nhưng m c chi hàng tháng cho m i cán b , nhân viên không vư t quá m c lương t i thi u Nhà nư c quy nh i v i công ch c Nhà nư c. - Chi cho lao ng n . - Chi b o h lao ng i v i nh ng i tư ng c n trang b b o h lao ng trong khi làm vi c. - Chi trang ph c giao d ch cho cán b , nhân viên làm vi c t i B o hi m ti n g i Vi t Nam. - Chi tr c p thôi vi c cho ngư i lao ng. - Chi tr c p khó khăn. 2.3. Chi phí b o hi m xã h i, b o hi m y t và kinh phí công oàn. 2.4. Chi phí cho ho t ng c a t ch c ng, oàn th t i B o hi m ti n g i Vi t Nam ư c l y t ngu n kinh phí c a t ch c này, n u ngu n kinh phí c a t ch c trên không thì ph n chênh l ch thi u ư c h ch toán vào chi phí c a B o hi m ti n g i Vi t Nam. 2.5. Chi ho t ng qu n lý và công v Các kho n chi cho ho t ng qu n lý và công v bao g m: a- Chi v t tư văn phòng: v t li u, gi y t in, văn phòng phNm, phòng cháy ch a cháy. b- Chi v cư c phí bưu i n và truy n tin: là các kho n chi v bưu phí, truy n tin, i n tho i, i n báo, thuê kênh truy n tin, telex, fax tr theo hoá ơn c a cơ quan bưu i n. Vi c trang b i n tho i t i nhà riêng ư c áp d ng theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c như i v i ơn v hành chính s nghi p.
  5. c- Chi i n, nư c, y t , v sinh cơ quan, b o v môi trư ng. d- Chi xăng d u: Chi xăng d u v n chuy n ph c v cán b i công tác và cán b lãnh o i làm vi c. e- Chi công tác phí cho cán b i công tác trong và ngoài nư c: th c hi n theo quy nh i v i cán b , nhân viên doanh nghi p Nhà nư c i công tác trong và ngoài nư c. f- Chi l tân, giao d ch i ngo i, khánh ti t, h i ngh , tuyên truy n, qu ng cáo theo quy nh hi n hành c a pháp lu t và ph i g n v i ho t ng c a B o hi m ti n g i Vi t Nam. Các kho n chi này không quá 7% t ng chi phí trong 2 năm u m i thành l p và không quá 5% các năm sau ó. g- Chi ào t o t p hu n cán b và chi nghiên c u khoa h c, công ngh th c hi n căn c vào nhu c u th c t và t ng m c chi trong k ho ch tài chính năm, g m: - Chi t ch c các l p ào t o, b i dư ng, hu n luy n nghi p v , vi tính, ngo i ng ng n h n cho cán b , nhân viên B o hi m ti n g i Vi t Nam. - Chi mua tài li u, sách báo, in n, biên d ch tài li u ph c v cho công tác ào t o, b i dư ng hu n luy n nghi p v , nghiên c u. - Chi t ch c các cu c h i th o khoa h c. - Chi nghiên c u tài khoa h c. - Chi tri n khai ng d ng khoa h c, công ngh . - Các kho n chi khác theo quy nh c a Nhà nư c. K ho ch ào t o, hu n luy n nghi p v , h i th o khoa h c do B o hi m ti n g i Vi t Nam quy t nh và duy t d toán. h- Chi v thuê chuyên gia trong nư c và ngoài nư c th c hi n căn c vào nhu c u th c t và t ng m c chi trong k ho ch tài chính năm. i- Chi phí thanh tra, ki m toán. j- Chi ti n ph t do vi ph m h p ng kinh t do nguyên nhân khách quan b t kh kháng. k- Chi phí qu n lý khác. 2.6. Chi v tài s n: - Chi kh u hao tài s n c nh theo quy ch qu n lý, s d ng và trích kh u hao tài s n c nh quy nh i v i doanh nghi p Nhà nư c. - Chi v mua b o hi m tài s n.
  6. - Chi mua s m công c lao ng. - Chi b o dư ng và s a ch a tài s n: m c chi hàng năm t i a không quá 5% giá tr tài s n c nh bình quân trong năm. - Chi phí thuê tài s n: Là s ti n thuê tài s n căn c vào h p ng thuê tài s n gi a bên cho thuê và B o hi m ti n g i. - Chi v thanh lý, như ng bán tài s n (bao g m giá tr còn l i c a tài s n và các chi phí thanh lý, như ng bán). - Chi cho kho n t n th t tài s n còn l i sau khi ã ư c bù p b ng các ngu n quy nh. 2.7. Chi n p thu , phí, l phí. 2.8. Chi khen thư ng cho cá nhân và ơn v ngoài ngành có óng góp cho ho t ng c a B o hi m ti n g i Vi t Nam: i tư ng, hình th c khen do B o hi m ti n g i Vi t Nam quy t nh. M c chi t i a không quá 1/2 tháng lương th c hi n trong năm. 2.9. Các kho n chi phí khác g m các kho n chi c n thi t cho ho t ng c a B o hi m ti n g i Vi t Nam phát sinh trong quá trình ho t ng, chưa n m trong các quy nh nêu trên. 3. B o hi m ti n g i Vi t Nam th c hi n h ch toán thu nh p, chi phí úng ch quy nh, ch u trách nhi m trư c pháp lu t v s chính xác c a các kho n thu, chi và th c hi n các quy nh v ch hoá ơn, ch ng t k toán. 4. B o hi m ti n g i Vi t Nam không ư c h ch toán vào chi phí ho t ng các kho n sau: - Các kho n thi t h i ã ư c Chính ph h tr ho c cơ quan b o hi m, bên gây thi t h i b i thư ng; - Các kho n chi ph t do vi ph m hành chính, vi ph m môi trư ng, ph t n vay quá h n do nguyên nhân ch quan, ph t vi ph m ch tài chính; - Các kho n ti n ph t mà t p th , cá nhân ph i n p do vi ph m pháp lu t trong khi thi hành nhi m v ; - Các kho n chi không liên quan n ho t ng c a B o hi m ti n g i như chi u tư xây d ng cơ b n; chi ng h t ch c cá nhân khác; - Các kho n chi thu c ngu n kinh phí khác ài th : chi s nghi p, chi khen thư ng phúc l i và các kho n chi do ngu n kinh phí khác ài th . - Các kho n chi không h p l khác. IV. CHÊNH L CH THU CHI TÀI CHÍNH VÀ TRÍCH L P CÁC QU
  7. 1. Chênh l ch thu chi tài chính th c hi n trong năm là k t qu ho t ng c a B o hi m ti n g i Vi t Nam, ư c xác nh gi a t ng thu nh p tr i t ng chi phí h p lý, h p l phát sinh trong năm quy nh t i m c III c a Thông tư này. 2. Vi c phân ph i chênh l ch thu chi c a B o hi m ti n g i Vi t Nam th c hi n theo quy nh t i i u 17 và i u 18 Quy ch qu n lý tài chính i v i B o hi m ti n g i Vi t Nam. V. CH K TOÁN, TH NG KÊ, KI M TOÁN VÀ K HO CH TÀI CHÍNH 1. B o hi m ti n g i Vi t Nam th c hi n ch k toán, th ng kê hi n hành và các văn b n hư ng d n c a B Tài chính. 2. Năm tài chính c a B o hi m ti n g i Vi t Nam b t u t ngày 01 tháng 01 và k t thúc vào ngày 31 tháng 12 dương l ch. 3. Hàng năm B o hi m ti n g i Vi t Nam có trách nhi m l p và g i cho B Tài chính k ho ch tài chính ã ư c H i ng qu n tr thông qua, g m: - K ho ch thu nh p - chi phí (kèm theo thuy t minh chi ti t v các m c thu - chi và các nh m c chi tiêu c th d ki n cho năm k ho ch). - K ho ch xây d ng cơ b n và mua s m tài s n c nh (kèm theo thuy t minh chi ti t v d ki n xây d ng cơ b n, mua s m tài s n c nh và cân i các ngu n v n). - K ho ch lao ng, ti n lương - thu nh p. K ho ch tài chính năm là căn c B o hi m ti n g i Vi t Nam t ch c th c hi n trong năm. Trong năm tài chính, n u do nh ng bi n ng khách quan không d ki n trư c d n n ph i i u ch nh k ho ch tài chính năm, B o hi m ti n g i Vi t Nam ph i g i báo cáo b sung cho B Tài chính. K ho ch tài chính ư c g i cho cơ quan tài chính trư c ngày 15 tháng 11 năm trư c năm k ho ch. 4. nh kỳ (quý, năm) ho c khi c n thi t, B o hi m ti n g i Vi t Nam có trách nhi m g i báo cáo tài chính n B Tài chính, cơ quan th ng kê và Ngân hàng Nhà nư c. 4.1. Các lo i báo cáo: - B ng cân i tài kho n c p III. - B ng cân i k toán (b ng t ng k t tài s n). - Báo cáo k t qu ho t ng. - Thuy t minh báo cáo tài chính: + Tình hình tăng gi m tài s n c nh.
  8. + Th c hi n lao ng, ti n lương - thu nh p + Tình hình tăng, gi m bi n ng ngu n v n, s d ng v n + Tình hình b o lãnh, cho vay, mua l i n . + Tình hình l p và s d ng qu d phòng nghi p v . 4.2. Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c B o hi m ti n g i Vi t Nam ch u trách nhi m v tính chính xác, tính trung th c c a các báo cáo này. 4.3. Th i h n g i báo cáo: - Báo cáo quý g i ch m nh t trong vòng 30 ngày k t ngày k t thúc quý. - Báo cáo năm c a B o hi m ti n g i Vi t Nam ư c H i ng qu n tr thông qua và g i cho B Tài chính ch m nh t trong vòng 45 ngày t ngày k t thúc năm tài chính. 5. Hàng năm, trên cơ s báo cáo quy t toán tài chính c a B o hi m ti n g i Vi t Nam, B Tài chính s xem xét, ki m tra tài chính theo ch c năng c a cơ quan qu n lý Nhà nư c. 6. B o hi m ti n g i Vi t Nam th c hi n ch ki m toán n i b theo quy nh. VI. T CH C TH C HI N - Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. - Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh ph n ánh v B Tài chính nghiên c u, xem xét, gi i quy t. Lê Th Băng Tâm ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản