Thông tư 30/2009/TT-BNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
67
lượt xem
2
download

Thông tư 30/2009/TT-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 30/2009/TT-BNN về việc ban hành quy định kiểm tra, giám sát vệ sinh thú y đối với sản xuất, kinh doanh sản phẩm động vật, giết mổ động vật sử dụng làm thực phẩm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 30/2009/TT-BNN

  1. B NÔNG NGHI P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ PHÁT TRI N NÔNG NAM THÔN c l p – T do – H nh phúc ------- ---------- S : 30/2009/TT-BNN Hà N i, ngày 04 tháng 6 năm 2009 THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY NNH KI M TRA, GIÁM SÁT V SINH THÚ Y IV IS N XU T, KINH DOANH S N PH M NG V T, GI T M NG V T S D NG LÀM TH C PH M Căn c Ngh nh s 01/2008/N -CP ngày 03/01/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Pháp l nh Thú y ngày 29 tháng 4 năm 2004; Căn c Ngh nh s 33/2005/N -CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Thú y; Căn c Ngh nh s 119/2008/N -CP ngày 28 tháng 11 năm 2008 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 33/2005/N -CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Thú y; B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy nh v vi c ki m tra, giám sát v sinh thú y i v i s n xu t, kinh doanh s n phNm ng v t, gi t m ng v t s d ng làm th c phNm như sau: Chương I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng 1. Ph m vi i u ch nh: Thông tư này quy nh v ki m tra, giám sát i v i s n xu t, kinh doanh s n phNm ng v t và gi t m ng v t s d ng làm th c phNm bao g m xây d ng k ho ch ki m tra, giám sát và t ch c th c hi n, h th ng ki m tra, giám sát, s d ng thu c thú y, th c ăn dùng trong chăn nuôi gia súc và gia c m, x lý vi ph m và phân công trách nhi m c a các cơ quan trong vi c t ch c tri n khai th c hi n. 2. i tư ng áp d ng: Thông tư này áp d ng i v i t ch c, cá nhân trong và nư c ngoài có liên quan n vi c s n xu t, kinh doanh s n phNm ng v t và gi t m ng v t s d ng làm th c phNm. i u 2. Gi i thích t ng
  2. Trong Thông tư này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. S n ph m ng v t là th t gia súc, th t gia c m, tr ng gia c m, s a, s n phNm c a s a d ng tươi s ng và sơ ch s d ng làm th c phNm. 2. S n xu t s n ph m ng v t là chăn nuôi gia súc, gia c m nh m m c ích l y s n phNm ng v t s d ng làm th c phNm. 3. Cơ s s n xu t s n ph m ng v t (sau ây g i là cơ s s n xu t) là cơ quan, ơn v , t ch c, cá nhân có ho t ng s n xu t s n phNm ng v t. 4. Kinh doanh s n ph m ng v t là ho t ng thu gom, sơ ch , b o qu n, san l , bao gói, v n chuy n, phân ph i, làm i lý, buôn bán, xu t khNu, nh p khNu s n phNm ng v t. 5. Cơ s kinh doanh s n ph m ng v t (sau ây g i là cơ s kinh doanh) là cơ quan, ơn v , t ch c, cá nhân có ho t ng kinh doanh s n phNm ng v t. 6. Gi t m ng v t là ho t ng gi t m gia súc, gia c m và nh ng ng v t khác nh m m c ích làm th c phNm. 7. Cơ s gi t m ng v t là t ch c, cá nhân có ho t ng gi t m ng v t. Chương II KI M TRA, GIÁM SÁT V SINH THÚ Y i u 3. Xây d ng k ho ch và t ch c th c hi n k ho ch 1. i v i k ho ch ki m tra, giám sát v sinh thú y s n phNm ng v t ph c v xu t khNu, nh p khNu: a) Xây d ng k ho ch: C c Thú y ch trì xây d ng k ho ch ki m tra, giám sát hàng năm và trình B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn phê duy t và c p kinh phí th c hi n k ho ch. b) T ch c th c hi n: Sau khi k ho ch ã ư c B Nông nghi p và phát tri n nông thôn phê duy t và c p kinh phí, C c Thú y t ch c th c hi n k ho ch ki m tra, giám sát, phân tích m u; ng th i báo cáo B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn k t qu ki m tra, giám sát, phân tích m u ã th c hi n, k ho ch th c hi n năm ti p theo và thông báo cho các cơ quan có thNm quy n c a nư c nh p khNu s n phNm ng v t khi có yêu c u. c) V k ho ch, Tài chính, Khoa h c công ngh và môi trư ng, C c Qu n lý ch t lư ng nông lâm s n và thu s n ph i h p v i C c Thú y xây d ng k ho ch, tri n khai th c hi n k ho ch ki m tra, giám sát, phân tích m u s n phNm ng v t hàng năm.
  3. 2. i v i k ho ch ki m tra, giám sát v sinh thú y s n phNm ng v t ph c v tiêu dùng trong nư c: S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i là t nh): a) Ch trì xây d ng k ho ch ki m tra, giám sát hàng năm trình U ban nhân dân t nh phê duy t và c p kinh phí th c hi n k ho ch; b) Ch o Chi c c Thú y ph i h p v i các Ban, ngành liên quan trong t nh tri n khai th c hi n k ho ch ư c phê duy t. i u 4. Th i gian th c hi n vi c ki m tra, giám sát và l y m u phân tích 1. Vi c ki m tra, giám sát và l y m u phân tích t i các cơ s s n xu t, kinh doanh s n phNm ng v t, gi t m ng v t ư c th c hi n trong các tháng 2 - 4 và các tháng 10 - 12 hàng năm theo k ho ch ư c phê duy t. 2. S lư ng và ch ng lo i m u l y phân tích theo k ho ch ã xây d ng. Trong trư ng h p c n thi t, vi c l y m u và ki m tra có th ư c th c hi n t xu t. i u 5. Cơ quan th c hi n vi c l y m u phân tích 1. Trung tâm Ki m tra v sinh thú y Trung ương I và II th c hi n vi c l y m u xét nghi m các ch tiêu v ô nhi m vi sinh v t và phân tích các ch t t n dư c h i trong s n phNm ng v t thu c a bàn qu n lý theo k ho ch ã ư c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn phê duy t và c p kinh phí. 2. Chi c c Thú y th c hi n vi c l y m u xét nghi m các ch tiêu v ô nhi m vi sinh v t và phân tích các ch t t n dư c h i trong s n phNm ng v t theo k ho ch ã ư c U ban nhân dân t nh phê duy t và c p kinh phí. i u 6. Quy nh v vi c l y m u, phân tích m u Vi c l y m u, s lư ng m u l y và phân tích các ch tiêu ch t t n dư theo k ho ch hàng năm kèm theo. i u 7. Quy nh v lưu gi k t qu phân tích K t qu phân tích m u ư c lưu gi t i cơ quan phân tích và ư c g i t i các cơ quan có liên quan. i u 8. Ki m tra, giám sát i v i s n ph m ng v t xu t, nh p kh u 1. Vi c l y m u ph c v ki m d ch lô hàng xu t, nh p khNu ư c th c hi n theo quy nh v ki m d ch xu t, nh p khNu. 2. S lư ng m u l y xét nghi m, phân tích tuỳ thu c vào kh i lư ng lô hàng xu t, nh p khNu.
  4. 3. Các ch tiêu xét nghi m, phân tích d a vào yêu c u t phía nư c nh p khNu và quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. 4. N u phát hi n lô hàng có ch a vi sinh v t, các ch t t n dư gây h i vư t gi i h n cho phép thì k t qu xét nghi m, phân tích ph i ư c thông báo ngay cho cơ s s n xu t, kinh doanh s n phNm ng v t, gi t m ng v t bi t và b t bu c th c hi n các bi n pháp x lý theo quy nh. 5. H sơ ki m d ch ư c lưu gi t i cơ quan ki m d ch. i u 9. Quy nh v vi c thông báo k ho ch và báo cáo k t qu ki m tra, giám sát hàng năm. Vi c thông báo k ho ch ki m tra, giám sát hàng năm; báo cáo k t qu th c hi n giám sát, s lư ng m u phân tích, s ch tiêu phân tích, x lý m u phân tích hàng năm cho nư c nh p khNu ho c các cơ quan có liên quan ư c th c hi n b i các cơ quan, ơn v có liên quan t i Chương VI c a Thông tư này. Chương III H TH NG KI M TRA, GIÁM SÁT i u 10. H th ng ki m tra, giám sát v sinh thú y i v i các cơ s s n xu t, kinh doanh s n ph m ng v t, gi t m ng v t g m: 1. i v i vi c ki m tra, giám sát v sinh thú y s n phNm ng v t ph c v xu t khNu, nh p khNu: a) C c Thú y. b) Cơ quan Thú y vùng. c) Trung tâm Ki m tra v sinh thú y Trung ương I và II. d) Trung tâm Ki m nghi m thu c thú y Trung ương I và II. ) Chi c c Thú y các t nh có liên quan. 2. i v i vi c ki m tra, giám sát v sinh thú y s n phNm ng v t ph c v tiêu dùng trong nư c: a) S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. b) Chi c c Thú y. c) Tr m Thú y c p huy n. i u 11. i tư ng ư c ki m tra, giám sát các ho t ng s n xu t, kinh doanh s n ph m ng v t, gi t m ng v t g m: 1. Các doanh nghi p s n xu t, kinh doanh s n phNm ng v t tiêu th trong nư c và xu t khNu, nh p khNu.
  5. 2. Các cơ s gi t m ng v t tiêu th s n phNm ng v t trong nư c và xu t khNu. 3. Các cơ s chăn nuôi gia súc, gia c m. 4. Các cơ s s n xu t th c ăn chăn nuôi gia súc, gia c m. i u 12. Nhi m v , quy n h n c a các ơn v thu c h th ng ki m tra, giám sát Các ơn v thu c h th ng ki m tra, giám sát theo nhi m v , quy n h n th c hi n nh ng công vi c ư c phân công m b o h th ng ki m tra, giám sát khép kín t khâu s n xu t cho t i gi t m ng v t, v n chuy n, thu gom, sơ ch , bao gói, b o qu n và buôn bán s n phNm ng v t s d ng làm th c phNm. i u 13. Nghĩa v c a các cơ s ư c ki m tra, giám sát Các cơ s s n xu t, kinh doanh s n phNm ng v t, gi t m ng v t s d ng làm th c phNm ch u s qu n lý, giám sát c a cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n theo quy nh, ch p hành vi c cung c p tài li u, thông tin có liên quan, m u ph c v ki m tra, giám sát và có trách nhi m th c hi n các nghĩa v theo quy nh c a pháp lu t. Chương IV S D NG THU C THÚ Y, TH C ĂN TRONG CHĂN NUÔI NG V T i u 14. S d ng thu c thú y trong chăn nuôi 1. Ch s d ng các lo i thu c có trong danh m c thu c ư c phép s n xu t, kinh doanh do B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ban hành phòng, tr b nh cho ng v t. Nghiêm c m s d ng kháng sinh trong danh m c b c m dùng trong chăn nuôi ng v t. 2. Thu c ph i ư c mua t i c a hàng ư c phép kinh doanh thu c thú y. 3. Nhãn thu c thú y dùng trong chăn nuôi ph i ghi y n i dung theo quy nh, trên nhãn b t bu c ph i ghi rõ thành ph n, ch nh c th i v i b nh c a ng v t kèm theo hư ng d n s d ng thu c. 4. Khi s d ng thu c ph i tuân theo úng ch nh b nh ghi trên nhãn và hư ng d n c a cơ s s n xu t. Cơ s chăn nuôi ph i có s sách theo dõi tình hình d ch b nh và s tay i u tr b nh cho ng v t. 5. i v i nh ng t ch c, cá nhân chăn nuôi ng v t cung c p cho các cơ s gi t m ng v t xu t khNu, ngoài vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v s d ng thu c thú y, th c ăn trong chăn nuôi mà còn ph i th c hi n theo các yêu c u c a nư c nh p khNu. i u 15. S d ng th c ăn trong chăn nuôi
  6. 1. Th c ăn dùng cho chăn nuôi ng v t ph i ghi rõ thành ph n, cách s d ng, th i gian s n xu t và th i h n s d ng theo quy nh. 2. Nghiêm c m vi c pha tr n các ch t kháng sinh trong danh m c b c m dùng, hoóc môn vào th c ăn nuôi. Chương V X LÝ VI PH M i u 16. X lý khi s n ph m ng v t không t tiêu chu n trong quá trình ki m tra, giám sát 1. Trong quá trình xét nghi m, phân tích m u s n phNm ng v t, n u phát hi n th y nh ng ch tiêu v sinh thú y b t bu c ph i ki m tra, giám sát vư t quá gi i h n cho phép, cơ quan Thú y ti n hành x lý theo các bư c sau ây: a) Thông báo ngay k t qu xét nghi m, phân tích cho doanh nghi p s n xu t, kinh doanh s n phNm ng v t, gi t m ng v t bi t; b) Yêu c u doanh nghi p ph i áp d ng các bi n pháp i u ch nh thích h p; c) Ki n ngh c p có thNm quy n ình ch ngay vi c tiêu th s n phNm ng v t c a các cơ s s n xu t, kinh doanh s n phNm ng v t, gi t m ng v t vi ph m; d) Ti n hành i u tra, ki m tra, ánh giá l i cơ s s n xu t, kinh doanh s n phNm ng v t, gi t m ng v t, trên cơ s ó yêu c u áp d ng các bi n pháp c n thi t tri t tiêu các nguyên nhân. Vi c tiêu th s n phNm ng v t ch ư c ti p t c sau khi ã xác nh rõ nguyên nhân và có bi n pháp x lý hi u qu ư c công nh n. 2. C c Thú y, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch o các cơ quan liên quan t ch c thanh tra, ki m tra, giám sát trong vòng 01 năm li n i v i nh ng cơ s vi ph m các quy nh. 3. C c Thú y th c hi n các bi n pháp x lý i v i các cơ s s n xu t, kinh doanh s n phNm ng v t, gi t m ng v t ph c v xu t khNu, nh p khNu; S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn th c hi n các bi n pháp x lý i v i các cơ s s n xu t, kinh doanh s n phNm ng v t, gi t m ng v t ph c v tiêu th s n phNm ng v t trong nư c. i u 17. X lý khi s n ph m ng v t xu t kh u, nh p kh u không t tiêu chu n 1. Trư ng h p các lô hàng ư c xu t khNu sang các nư c, mà nư c nh p khNu phát hi n có vi sinh v t, ho c ch t t n dư vư t quá gi i h n cho phép, ho c không úng ngu n g c thì ch hàng, cơ s s n xu t, kinh doanh ho c cơ s gi t m ng v t có lô hàng ó ph i báo cáo cho C c Thú y ph i h p v i các cơ quan liên quan và nư c nh p khNu bàn bi n pháp x lý lô hàng, ng th i ch hàng ph i ch u toàn b chi phí cho vi c x lý lô hàng.
  7. 2. Trư ng h p các lô hàng s n phNm ng v t nh p khNu vào Vi t Nam không t tiêu chuNn, cơ quan qu n lý nhà nư c c a Vi t Nam có thNm quy n x lý theo pháp lu t c a nhà nư c Vi t Nam và thông l qu c t , ng th i thông báo cho cơ quan Thú y có thNm quy n c a nư c xu t khNu bi t i v i s n phNm ng v t nh p khNu vào Vi t Nam không m b o các yêu c u v sinh thú y. i u 18. X lý khi i u ki n v sinh cơ s s n xu t, kinh doanh s n ph m ng v t, gi t m ng v t không t tiêu chu n v sinh thú y 1. Yêu c u cơ s th c hi n các bi n pháp kh c ph c như: s a ch a, nâng c p nhà xư ng s n xu t, dây chuy n công ngh , quy trình k thu t cho phù h p và t tiêu chuNn theo quy nh. 2. Ki n ngh c p có thNm quy n t m ình ch ho t ng có th i h n nh ng cơ s không th m b o yêu c u v sinh thú y kh c ph c. 3. Các cơ s tái ph m nhi u l n, ho c không th kh c ph c các t n t i, thì ki n ngh ình ch ho t ng vĩnh vi n ho c không c p phép ho t ng kinh doanh trong lĩnh v c s n xu t, kinh doanh s n phNm ng v t, gi t m ng v t khi chưa ư c xác minh, thNm nh l i c a cơ quan chuyên môn trong h th ng ki m tra, giám sát theo s phân công. Chương VI T CH C TH C HI N i u 19. Trách nhi m c a C c Thú y 1. Xây d ng, trình duy t, th c hi n, hư ng d n th c hi n k ho ch ki m tra, giám sát, xét nghi m vi sinh v t, phân tích ch t t n dư trong s n phNm ng v t t i các cơ s s n xu t, kinh doanh s n phNm ng v t, gi t m ng v t ph c v xu t khNu. 2. Hư ng d n các Chi c c Thú y theo dõi, giám sát vi c s n xu t và s d ng thu c thú y trong chăn nuôi, i u tr b nh ng v t, b o qu n s n phNm ng v t. 3. Ph i h p v i doanh nghi p s n xu t, kinh doanh s n phNm ng v t, Hi p h i chăn nuôi t p hu n, hư ng d n ngư i chăn nuôi nh ng hi u bi t v vi c s d ng hoá ch t, thu c thú y trong chăn nuôi và i u tr b nh ng v t; các quy nh v th c hành chăn nuôi t t (GAHP); áp d ng h th ng phân tích m i nguy và i m ki m soát t i h n (HACCP) trong gi t m ng v t, sơ ch và b o qu n s n phNm ng v t. 4. Hư ng d n vi c x lý các vi ph m trong vi c s d ng hoá ch t, kháng sinh b c m dùng trong chăn nuôi. 5. Theo dõi ho t ng c a các cơ quan, ơn v , các doanh nghi p s n xu t, sơ ch , kinh doanh s n phNm ng v t, gi t m ng v t trong h th ng ki m tra, giám sát; xu t, t ch c th c hi n các chương trình, k ho ch, t ki m soát, giám sát dài h n và hàng năm.
  8. 6. T ng h p nh kỳ thông tin, phân tích, ánh giá, i u ch nh các ho t ng phù h p v i yêu c u ã ư c t ra. 7. xu t vi c i u ch nh, x lý các vi ph m v s n xu t, sơ ch , kinh doanh s n phNm ng v t, gi t m ng v t. 8. T ng h p k ho ch hàng năm, xây d ng báo cáo k t qu th c hi n k ho ch, các i u ch nh, x lý vi ph m v s n xu t, kinh doanh s n phNm ng v t, gi t m ng v t. i u 20. Trách nhi m c a các Cơ quan Thú y vùng 1. Hư ng d n, ph i h p v i các Chi c c Thú y qu n lý, giám sát tình hình s n xu t, sơ ch , kinh doanh, tiêu th s n phNm ng v t t các cơ s s n xu t, sơ ch , kinh doanh s n phNm ng v t trên a bàn qu n lý. 2. Th c hi n các nhi m v ki m tra, giám sát tình hình s n xu t, sơ ch , kinh doanh, tiêu th s n phNm ng v t t các cơ s s n xu t, sơ ch , kinh doanh s n phNm ng v t, gi t m ng v t trên a bàn qu n lý. 3. Th c hi n vi c ki m d ch và c p gi y ch ng nh n ki m d ch s n phNm ng v t xu t khNu, nh p khNu theo quy nh và s n phNm ng v t xu t khNu theo yêu c u c a nư c nh p khNu, ho c ch hàng. 4. Th c hi n các ho t ng i u ch nh, x lý các vi ph m trong quá trình s n xu t, sơ ch , kinh doanh s n phNm ng v t. 5. Báo cáo k t qu ho t ng v C c Thú y và thông báo cho các t ch c, cá nhân có liên quan. i u 21. Trách nhi m c a các Trung tâm Ki m tra v sinh thú y Trung ương I và II 1. Th c hi n vi c ki m tra, giám sát: l y m u và xét nghi m, phân tích m u theo k ho ch ã ư c phê duy t hàng năm; t ng h p và báo cáo s li u v C c Thú y sau các t l y m u, phân tích, xét nghi m, ki m nghi m; th c hi n các chương trình nâng cao nh n th c cho ngư i tham gia s n xu t, kinh doanh s n phNm ng v t, gi t m ng v t; ph bi n, áp d ng các bi n pháp GAHP. 2. Tham gia các t thanh tra, ki m tra, giám sát các cơ s s n xu t, sơ ch , ch bi n, kinh doanh s n phNm ng v t, gi t m ng v t và ph bi n, hư ng d n ngư i chăn nuôi, sơ ch , kinh doanh s n phNm ng v t, gi t m ng v t áp d ng các bi n pháp m b o v sinh thú y i v i s n phNm ng v t. 3. T ch c ki m tra i u ki n v sinh thú y các cơ s chăn nuôi, gi t m ng v t, sơ ch , b o qu n s n phNm ng v t; xét nghi m vi sinh v t, phân tích ch t t n dư c h i trong s n phNm ng v t, th c ăn chăn nuôi cho Chi c c Thú y các t nh khi có yêu c u.
  9. i u 22. Trách nhi m c a các Trung tâm Ki m nghi m thu c thú y Trung ương I và II 1. Hư ng d n các cơ s s n xu t, kinh doanh thu c thú y th c hi n vi c s n xu t, kinh doanh thu c thú y theo quy nh. 2. Tham gia th c hi n các chương trình, k ho ch v thanh, ki m tra, giám sát các cơ s s n xu t, kinh doanh thu c thú y chăn nuôi, phòng tr b nh cho ng v t. i u 23. Trách nhi m c a S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương 1. Xây d ng k ho ch ki m tra, giám sát các cơ s s n xu t, sơ ch , ch bi n, kinh doanh s n phNm ng v t, gi t m ng v t hàng năm c a a phương. 2. Ch o Chi c c Thú y t ch c ki m tra, giám sát các cơ s s n xu t, kinh doanh s n phNm ng v t, gi t m ng v t trên a bàn qu n lý. i u 24. Trách nhi m c a các Chi c c Thú y 1. T ch c tri n khai th c hi n ki m tra, giám sát các cơ s s n xu t, sơ ch , ch bi n, kinh doanh s n phNm ng v t, gi t m ng v t theo k ho ch hàng năm c a a phương. 2. Th c hi n qu n lý, theo dõi, giám sát vi c s n xu t và s d ng hoá ch t, thu c thú y trong chăn nuôi ng v t trên a bàn qu n lý. 3. Ph bi n, hư ng d n ngư i chăn nuôi, sơ ch , kinh doanh s n phNm ng v t, gi t m ng v t áp d ng các bi n pháp m b o v sinh thú y i v i s n phNm ng v t. 4. Ph i h p v i các cơ quan thu c C c Thú y trong vi c thanh tra, ki m tra, giám sát các cơ s s n xu t, kinh doanh s n phNm ng v t trên a bàn qu n lý. 5. X lý các vi ph m trong vi c s d ng các hoá ch t, thu c kháng sinh b c m s d ng trong chăn nuôi. i u 25. Trách nhi m c a các cơ s s n xu t, kinh doanh s n ph m ng v t, gi t m ng v t 1. Ch p hành các quy nh v th c hành s n xu t t t (GMP), các quy nh v GAHP; áp d ng h th ng HACCP trong gi t m ng v t, sơ ch và b o qu n s n phNm ng v t. 2. Ch s d ng nh ng lo i hoá ch t, thu c thú y ã ư c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn cho phép. Không s d ng hóa ch t c h i và kháng sinh b c m trong chăn nuôi ng v t, sơ ch , b o qu n s n phNm ng v t. 3. Thư ng xuyên thông báo di n bi n tình hình d ch b nh c a ng v t, tình hình s n xu t, kinh doanh s n phNm ng v t n các cơ quan có liên quan x lý.
  10. 4. L p danh sách theo dõi ng v t; l p s theo dõi, giám sát ngu n g c c a t ng lô hàng s n phNm ng v t ph c v cho công vi c truy nguyên ngu n g c. 5. Th c hi n vi c l y m u, g i m u xét nghi m, phân tích theo k ho ch hàng năm. 6. Tham gia cùng v i các cơ quan liên quan trong vi c ki m tra, giám sát ch t t n dư, vi sinh v t ô nhi m trong quá trình chăn nuôi, gi t m ng v t, sơ ch , bao gói, b o qu n, kinh doanh s n phNm ng v t xu t khNu, nh p khNu và tiêu th trong nư c. 7. T ch c h c t p, nâng cao ki n th c cho ngư i tham gia trong chăn nuôi, gi t m ng v t, sơ ch , bao gói, b o qu n, kinh doanh s n phNm ng v t; trao i thông tin k p th i i u ch nh, kh c ph c nh ng t n t i chưa t yêu c u. 8. Thông báo k t qu ho t ng c a cơ s , nh ng sai ph m, x lý sai ph m, các thông tin có liên quan n các ơn v có liên quan. Chương VII I U KHO N THI HÀNH i u 26. Hi u l c thi hành Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày k t ngày ký. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng Chính ph ; - Công báo Chính ph , Website Chính ph ; - B trư ng, các Th trư ng B NN&PTNT; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c trung ương; - C c Ki m tra văn b n-B Tư Pháp; - Các C c, V , Thanh tra, Văn phòng-B NN&PTNT; - Các ơn v thu c C c Thú y; Di p K nh T n - S NN&PTNT, Chi c c Thú y các t nh, thành ph tr c thu c trung ương; - T ng Công ty Chăn nuôi Vi t Nam; Hi p h i liên quan; - Các Công ty s n xu t, kinh doanh s n phNm ng v t, gi t m ng v t có liên quan; - Các Công ty s n xu t, kinh doanh thu c thú y và th c ăn cho gia súc, gia c m có liên quan; - Lưu: VT, TY.
Đồng bộ tài khoản