Thông tư 32/2009/TT-BGDĐT

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

1
1.572
lượt xem
99
download

Thông tư 32/2009/TT-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 32/2009/TT-BGDĐT về việc ban hành quy định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 32/2009/TT-BGDĐT

  1. B GIÁO D C VÀ ÀO C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T T O NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 32/2009/TT-BGD T Hà N i, ngày 27 tháng 10 năm 2009 THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY NNH ÁNH GIÁ VÀ X P LO I H C SINH TI U H C Căn c Lu t Giáo d c ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 32/2008/N -CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giáo d c và ào t o; Căn c Ngh nh s 75/2006/N -CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Giáo d c; Căn c Ch th s 14/2001/CT-TTg ngày 11 tháng 6 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c i m i chương trình giáo d c ph thông th c hi n Ngh quy t s 40/2000/QH10 c a Qu c h i; Căn c Quy t nh s 16/2006/Q -BGD T ngày 05 tháng 5 năm 2006 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o v vi c ban hành Chương trình giáo d c ph thông; Căn c Quy t nh s 51/2007/Q -BGD T ngày 31 tháng 8 năm 2007 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o v vi c ban hành i u l trư ng ti u h c; Theo ngh c a V trư ng V Giáo d c Ti u h c, B trư ng B Giáo d c và ào t o Quy t nh: i u 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy nh v ánh giá và x p lo i h c sinh ti u h c. i u 2. Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày 11 tháng 12 năm 2009. Thông tư này thay th Quy t nh s 30/2005/Q -BGD T ngày 30 tháng 9 năm 2005 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o ban hành Quy nh ánh giá và x p lo i h c sinh ti u h c. Các quy nh trư c ây trái v i quy nh t i Thông tư này u b bãi b . i u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V Giáo d c Ti u h c, C c trư ng C c Kh o thí và Ki m nh ch t lư ng giáo d c, Th trư ng các ơn v có liên quan thu c B Giáo d c và ào t o, Giám c các s giáo d c và ào t o ch u trách nhi m thi hành Thông tư này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Chính ph ; - H i ng Qu c gia giáo d c;
  2. - Ban Tuyên giáo Trung ương; - Ki m toán nhà nư c; - C c KTVBQPPL (B Tư pháp); Nguy n Vinh Hi n - Như i u 3; - Công báo; - Website Chính ph ; - Website B GD& T; - Lưu: VT, V PC, V GDTH. QUY NNH ÁNH GIÁ VÀ X P LO I H C SINH TI U H C (Ban hành kèm theo Thông tư s 32 /2009/TT-BGD T ngày 27 tháng 10 năm 2009 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o) Chương I QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng 1. Thông tư này quy nh vi c ánh giá và x p lo i h c sinh ti u h c, bao g m: ánh giá và x p lo i h nh ki m; ánh giá và x p lo i h c l c; s d ng k t qu ánh giá và x p lo i; t ch c th c hi n. 2. Thông tư này áp d ng cho trư ng ti u h c; l p ti u h c trong trư ng ph thông có nhi u c p h c và trư ng chuyên bi t; cơ s giáo d c khác th c hi n chương trình giáo d c ti u h c; t ch c, cá nhân tham gia ho t ng giáo d c c p Ti u h c. i u 2. M c ích ánh giá và x p lo i 1. Góp ph n th c hi n m c tiêu, n i dung chương trình, phương pháp và hình th c t ch c các ho t ng giáo d c ti u h c. 2. Khuy n khích h c sinh h c t p chuyên c n; phát huy tính tích c c, năng ng, sáng t o, kh năng t h c c a h c sinh; xây d ng ni m tin, rèn luy n o c theo truy n th ng Vi t Nam. i u 3. Nguyên t c ánh giá và x p lo i 1. ánh giá và x p lo i căn c theo chuNn ki n th c, kĩ năng và yêu c u v thái trong Chương trình giáo d c ph thông c p Ti u h c và các nhi m v c a h c sinh. 2. K t h p ánh giá nh lư ng và nh tính; k t h p gi a ánh giá c a giáo viên v i t ánh giá c a h c sinh. 3. Th c hi n công khai, công b ng, khách quan, chính xác và toàn di n.
  3. 4. ánh giá và x p lo i k t qu t ư c và kh năng phát tri n t ng m t c a h c sinh; coi tr ng vi c ng viên, khuy n khích s ti n b c a h c sinh; không t o áp l c cho c h c sinh và giáo viên. Chương II ÁNH GIÁ VÀ X P LO I H NH KI M i u 4. N i dung ánh giá H c sinh ư c ánh giá v h nh ki m theo k t qu rèn luy n o c và kĩ năng s ng qua vi c th c hi n năm nhi m v c a h c sinh ti u h c: 1. Th c hi n y và có k t qu ho t ng h c t p; ch p hành n i quy nhà trư ng; i h c u và úng gi ; gi gìn sách v và dùng h c t p. 2. Hi u th o v i cha m , ông bà; kính tr ng, l phép v i th y giáo, cô giáo, nhân viên và ngư i l n tu i; oàn k t, thương yêu, giúp b n bè và ngư i có hoàn c nh khó khăn. 3. Rèn luy n thân th ; gi v sinh cá nhân. 4. Tham gia các ho t ng t p th trong và ngoài gi lên l p; gi gìn, b o v tài s n nơi công c ng; tham gia các ho t ng b o v môi trư ng; th c hi n tr t t an toàn giao thông. 5. Góp ph n b o v và phát huy truy n th ng c a nhà trư ng và a phương. i u 5. Cách ánh giá và x p lo i 1. ánh giá là ho t ng thư ng xuyên c a giáo viên. Khi ánh giá c n chú ý n quá trình ti n b c a h c sinh, ánh giá cu i năm là quan tr ng nh t. Giáo viên ghi nh n xét c th nh ng i m h c sinh ã th c hi n và chưa th c hi n ư c có k ho ch ng viên và giúp h c sinh t tin trong rèn luy n. Giáo viên ph i h p v i cha m h c sinh th ng nh t các bi n pháp giáo d c h c sinh. 2. H c sinh ư c x p lo i h nh ki m vào cu i h c kì I và cu i năm h c theo hai lo i như sau : a) Th c hi n y ( ); b) Th c hi n chưa y (C ). Chương III ÁNH GIÁ VÀ X P LO I H C L C i u 6. ánh giá thư ng xuyên và ánh giá nh kì
  4. 1. ánh giá thư ng xuyên ư c th c hi n t t c các ti t h c theo quy nh c a chương trình nh m m c ích theo dõi, ng viên, khuy n khích hay nh c nh h c sinh h c t p ti n b , ng th i giáo viên i m i phương pháp, i u ch nh ho t ng d y h c và ho t ng giáo d c nh m t hi u qu thi t th c. ánh giá thư ng xuyên ư c ti n hành dư i các hình th c ki m tra thư ng xuyên (KTTX), g m: ki m tra mi ng, ki m tra vi t (dư i 20 phút), quan sát h c sinh qua ho t ng h c t p, th c hành v n d ng ki n th c, kĩ năng. 2. ánh giá nh kì k t qu h c t p c a h c sinh ư c ti n hành sau t ng giai o n h c t p, nh m thu nh n thông tin cho giáo viên và các c p qu n lí ch o, i u ch nh quá trình d y h c; thông báo cho gia ình nh m m c ích ph i h p ng viên, giúp h c sinh. a) i v i các môn h c ánh giá b ng i m k t h p v i nh n xét: bài ki m tra nh kì ư c ti n hành dư i hình th c t lu n ho c k t h p t lu n và tr c nghi m trong th i gian 1 ti t. b) i v i các môn h c ánh giá b ng nh n xét: căn c vào các nh n xét trong quá trình h c t p, không có bài ki m tra nh kì. i u 7. ánh giá b ng i m k t h p v i nh n xét 1. Các môn h c ánh giá b ng i m k t h p v i nh n xét g m: Ti ng Vi t, Toán, Khoa h c, L ch s và a lí, Ngo i ng , Ti ng dân t c, Tin h c. 2. K t qu h c t p c a h c sinh ư c ghi nh n b ng i m k t h p v i nh n xét c th c a giáo viên: a) i m theo thang i m 10, không cho i m 0 và i m th p phân các bài ki m tra; b) Nh n xét c a giáo viên v s ti n b c a h c sinh ho c nh ng i m h c sinh c n c g ng, không dùng nh ng t ng gây t n thương h c sinh. 3. S l n KTTX t i thi u trong m t tháng: a) Môn Ti ng Vi t: 4 l n; b) Môn Toán: 2 l n; c) Các môn Khoa h c, L ch s và a lí, Ngo i ng , Ti ng dân t c, Tin h c: 1 l n/môn. 4. S l n ki m tra nh kì (KT K): a) Các môn Ti ng Vi t, Toán m i năm h c có 4 l n KT K vào gi a h c kì I (GK I), cu i h c kì I (CK I), gi a h c kì II (GK II) và cu i năm h c (CN); m i l n KT K môn Ti ng Vi t có 2 bài ki m tra: c, Vi t; i m KT K là trung bình c ng c a 2 bài (làm tròn 0,5 thành 1);
  5. b) Các môn Khoa h c, L ch s và a lí, Ngo i ng , Ti ng dân t c, Tin h c m i năm h c có 2 l n KT K vào CK I và CN. 5. H c sinh có i m KT K b t thư ng so v i k t qu h c t p hàng ngày ho c không s i m KT K u ư c ki m tra b sung. i u 8. ánh giá b ng nh n xét 1. Các môn h c ánh giá b ng nh n xét g m: a) các l p 1, 2, 3: o c, T nhiên và Xã h i, Âm nh c, Mĩ thu t, Th công, Th d c; b) các l p 4, 5: o c, Âm nh c, Mĩ thu t, Kĩ thu t, Th d c. 2. K t qu h c t p c a h c sinh không ghi nh n b ng i m mà b ng các nh n xét theo các m ch n i dung c a t ng môn h c: a) Các nh n xét ư c ghi nh n b ng vi c thu th p các ch ng c trong quá trình h c t p và ho t ng c a h c sinh; b) N i dung, s lư ng nh n xét c a m i h c kì và c năm h c c a t ng môn h c ư c quy nh c th t i S theo dõi k t qu ki m tra, ánh giá h c sinh. i u 9. X p lo i h c l c t ng môn h c H c sinh ư c x p lo i h c l c môn h c kì I (HLM.KI) và h c l c môn c năm h c (HLM.N) m i môn h c. 1. i v i các môn h c ánh giá b ng i m k t h p v i nh n xét: a) H c l c môn: - HLM.KI là i m KT K.CKI; - HLM.N là i m KT K.CN. b) X p lo i h c l c môn: - Lo i Gi i: h c l c môn t i m 9, i m 10; - Lo i Khá: h c l c môn t i m 7, i m 8; - Lo i Trung bình: h c l c môn t i m 5, i m 6; - Lo i Y u: h c l c môn t i m dư i 5. 2. i v i các môn h c ánh giá b ng nh n xét : a) H c l c môn: - HLM.KI là k t qu ánh giá d a trên các nh n xét t ư c trong h c kì I;
  6. - HLM.N là k t qu ánh giá d a trên các nh n xét t ư c trong c năm h c. b) X p lo i h c l c môn: - Lo i Hoàn thành (A): t ư c yêu c u cơ b n v ki n th c, kĩ năng c a môn h c, t ư c t 50 % s nh n xét tr lên trong t ng h c kì hay c năm h c. Nh ng h c sinh t lo i Hoàn thành nhưng có bi u hi n rõ v năng l c h c t p môn h c, t 100% s nh n xét trong t ng h c kì hay c năm h c ư c ánh giá là Hoàn thành t t (A+) và ghi nh n xét c th trong h c b nhà trư ng có k ho ch b i dư ng; - Lo i Chưa hoàn thành (B): chưa t ư c yêu c u cơ b n v ki n th c, kĩ năng c a môn h c, t dư i 50 % s nh n xét trong t ng h c kì hay c năm h c. i u 10. ánh giá h c sinh có hoàn c nh c bi t 1. i v i h c sinh khuy t t t: a) ánh giá h c sinh khuy t t t theo nguyên t c ng viên, khuy n khích s n l c và s ti n b c a h c sinh là chính; m b o quy n ư c chăm sóc và giáo d c c a t t c h c sinh. b) Nhà trư ng, giáo viên căn c vào k t qu th c hi n K ho ch giáo d c cá nhân c a t ng h c sinh; d a vào m c áp ng các phương ti n h tr c thù, m c và lo i khuy t t t ánh giá theo cách phân lo i sau: - H c sinh khuy t t t có kh năng áp ng các yêu c u c a chương trình giáo d c chung ư c ánh giá, x p lo i d a theo các tiêu chí c a h c sinh bình thư ng nhưng có gi m nh v yêu c u. - H c sinh khuy t t t không kh năng áp ng các yêu c u c a chương trình giáo d c chung ư c ánh giá d a trên s ti n b c a h c sinh và không x p lo i i tư ng này. 2. i v i h c sinh lang thang cơ nh h c các l p h c linh ho t : Vi c ánh giá h c sinh lang thang cơ nh h c các l p h c linh ho t d a trên k t qu ki m tra hai môn Toán, Ti ng Vi t theo chương trình ã i u ch nh và x p lo i HLM theo quy nh t i kho n 1, i u 9 c a Thông tư này. Riêng lo i Trung bình, HLM là trung bình c ng i m KT K c a hai môn Toán, Ti ng Vi t t i m 5 và không có i m dư i 4. Chương IV S D NG K T QU ÁNH GIÁ, X P LO I i u 11. Xét lên l p 1. H c sinh ư c lên l p th ng: h nh ki m ư c x p lo i Th c hi n y ( ), ng th i HLM.N c a các môn h c ánh giá b ng i m k t h p v i nh n xét t lo i Trung
  7. bình tr lên và HLM.N c a các môn h c ánh giá b ng nh n xét t lo i Hoàn thành (A). 2. H c sinh chưa t yêu c u v h nh ki m, môn h c ư c giúp rèn luy n, b i dư ng, ôn t p ánh giá b sung; ư c xét lên l p trong các trư ng h p sau ây: a) Nh ng h c sinh ư c x p h nh ki m vào cu i năm h c lo i Th c hi n chưa y (C ) ư c ng viên, giúp và ư c ánh giá, x p lo i Th c hi n y ( ). b) Nh ng h c sinh có HLM.N c a các môn h c ánh giá b ng i m k t h p v i nh n xét t lo i Y u ph i ki m tra b sung; i m c a bài ki m tra b sung t 5 tr lên. Nh ng h c sinh có HLM.N c a các môn h c ánh giá b ng nh n xét lo i Chưa hoàn thành (B) ư c b i dư ng và ánh giá, x p lo i Hoàn thành (A). c) Nh ng h c sinh chưa t yêu c u v h nh ki m và môn h c ư c ng viên, giúp , b i dư ng ánh giá, ki m tra b sung như quy nh t i các i m a, b, kho n 2, i u 11 c a Thông tư này. 3. M i h c sinh ư c b i dư ng và ki m tra b sung nhi u nh t là 3 l n/1 môn h c vào th i i m cu i năm h c ho c sau hè. 4. HLM.N c a các môn h c t ch n không tham gia xét lên l p. i u 12. Xét hoàn thành chương trình ti u h c 1. Nh ng h c sinh l p 5 có i u ki n như quy nh t i kho n 1, i u 11 c a Thông tư này ư c Hi u trư ng xác nh n trong h c b : Hoàn thành chương trình ti u h c. 2. Nh ng h c sinh l p 5 chưa ư c công nh n hoàn thành chương trình ti u h c ư c giúp , b i dư ng như quy nh t i kho n 2, i u 11 c a Thông tư này, n u t yêu c u thì ư c xét hoàn thành chương trình ti u h c. 3. i v i h c sinh lang thang cơ nh h c các l p h c linh ho t, h c h t chương trình l p 5 ã i u ch nh ch ki m tra hai môn: Ti ng Vi t, Toán. N u i m trung bình c ng c a hai bài ki m tra t t i m 5 tr lên, trong ó, không có bài ki m tra nào dư i i m 4 thì ư c Hi u trư ng trư ng ti u h c nơi t ch c ki m tra xác nh n: Hoàn thành chương trình ti u h c. i u 13. X p lo i giáo d c và xét khen thư ng 1. X p lo i giáo d c: a) X p lo i Gi i: nh ng h c sinh ư c x p h nh ki m lo i Th c hi n y ( ), ng th i HLM.N c a các môn h c ánh giá b ng i m k t h p v i nh n xét t lo i Gi i và HLM.N c a các môn h c ánh giá b ng nh n xét t lo i Hoàn thành (A); b) X p lo i Khá: nh ng h c sinh ư c x p h nh ki m lo i Th c hi n y ( ), ng th i HLM.N c a các môn h c ánh giá b ng i m k t h p v i nh n xét t lo i Khá tr lên và HLM.N c a các môn h c ánh giá b ng nh n xét t lo i Hoàn thành (A);
  8. c) X p lo i Trung bình: nh ng h c sinh ư c lên l p th ng nhưng chưa t lo i Khá, lo i Gi i; d) X p lo i Y u: nh ng h c sinh không thu c các i tư ng trên. 2. Xét khen thư ng: a) Khen thư ng danh hi u H c sinh Gi i cho nh ng h c sinh x p lo i Gi i; b) Khen thư ng danh hi u H c sinh Tiên ti n cho nh ng h c sinh x p lo i Khá; c) Khen thư ng thành tích t ng môn h c, t ng m t cho các h c sinh chưa t các danh hi u trên như sau: - Khen thư ng cho nh ng h c sinh t HLM.N c a t ng môn h c t lo i Gi i ho c h c t p xu t s c nh ng môn h c ánh giá b ng nh n xét; - Khen thư ng cho nh ng h c sinh có ti n b t ng m t trong rèn luy n, h c t p. Chương V T CH C TH C HI N i u 14. Trách nhi m c a s giáo d c và ào t o, phòng giáo d c và ào t o 1. Giám c s giáo d c và ào t o ch o các phòng giáo d c và ào t o t ch c th c hi n ánh giá và x p lo i h c sinh ti u h c t i các trư ng ti u h c trên a bàn qu n lý theo quy nh t i Thông tư này và báo cáo k t qu th c hi n v B Giáo d c và ào t o. 2. Trư ng phòng giáo d c và ào t o ch o Hi u trư ng các trư ng ti u h c t ch c th c hi n ánh giá và x p lo i h c sinh ti u h c theo quy nh t i Thông tư này, ng th i k t h p t ch c nghi m thu, bàn giao k t qu h c t p và rèn luy n c a h c sinh t l p dư i lên l p trên và báo cáo k t qu th c hi n v s giáo d c và ào t o. i u 15. Trách nhi m c a hi u trư ng 1. T ch c, ki m tra vi c th c hi n các quy nh v ánh giá, x p lo i h c sinh c a giáo viên ch nhi m l p. 2. Duy t k t qu ánh giá, nh n xét, x p lo i cu i h c kì I, cu i năm h c c a các l p và ch o vi c xét cho h c sinh lên l p, lưu ban hay ki m tra ánh giá b sung. T ch c b i dư ng, ki m tra ánh giá b sung. Ký tên xác nh n k t qu h c b sau khi năm h c k t thúc. 3. Ti p nh n và gi i quy t các ý ki n c a h c sinh, khi u n i c a cha m ho c ngư i giám h v ánh giá, nh n xét, x p lo i theo ph m vi và quy n h n c a mình. Th i gian tr l i khi u n i ch m nh t là 10 ngày, k t ngày nh n ư c ơn khi u n i.
  9. 4. Qu n lý các h sơ v nh n xét, ánh giá, x p lo i c a h c sinh trong các năm h c c p Ti u h c. 5. Ch o vi c nghi m thu, bàn giao k t qu h c t p và rèn luy n c a h c sinh t l p dư i lên l p trên; có trách nhi m ph i h p v i trư ng trung h c cơ s trong vi c nghi m thu, bàn giao ch t lư ng giáo d c c a h c sinh hoàn thành chương trình ti u h c lên h c trư ng trung h c cơ s . i u 16. Trách nhi m c a giáo viên ch nhi m 1. Ch u trách nhi m chính trong vi c ánh giá, x p lo i h c sinh theo quy nh. 2. Thông báo k t qu ánh giá, x p lo i h nh ki m, x p lo i h c l c t ng môn h c, x p lo i giáo d c c a h c sinh cho cha m ho c ngư i giám h . Không thông báo trư c l p và trong cu c h p cha m h c sinh nh ng i m chưa t t c a t ng h c sinh. 3. Hoàn thành h sơ v ánh giá, x p lo i h c sinh; có trách nhi m ph i h p v i giáo viên ch nhi m l p trên, ho c l p dư i trong vi c nghi m thu, bàn giao và ti p nh n k t qu h c t p, rèn luy n c a h c sinh. i u 17. Trách nhi m và quy n c a h c sinh 1. Th c hi n t t các nhi m v quy nh trong i u l trư ng ti u h c; ti p thu s giáo d c c a nhà trư ng luôn ti n b . 2. Có quy n nêu ý ki n và nh n ư c s gi i thích, hư ng d n c a giáo viên ch nhi m l p, c a Hi u trư ng nhà trư ng v k t qu ánh giá, x p lo i.
Đồng bộ tài khoản