Thông tư 34/2004/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
59
lượt xem
2
download

Thông tư 34/2004/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 34/2004/TT-BTC về việc hướng dẫn truy thu thuế, xử phạt và thu phụ thu đối với xe ô tô nhập khẩu trái quy định do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 34/2004/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 34/2004/TT-BTC Hà N i, ngày 19 tháng 4 năm 2004 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 34/2004/TT-BTC NGÀY 19 THÁNG 04 NĂM 2004 HƯ NG D N TRUY THU THU , X PH T VÀ THU PH THU I V I XE Ô TÔ NH P KH U TRÁI QUY NNH Căn c Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u ngày 26/12/1991 và các Lu t s a đ i, b sung, m t s Đi u c a lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u ngày 05/07/1993; s 04/1998/QH10 ngày 20/5/1998; Căn c các Ngh đ nh s 54/CP ngày 28/8/1993; s 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u và Lu t s a đ i, b sung, m t s Đi u c a lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u; Căn c ý ki n ch đ o c a Th tư ng Chính ph t i các công văn s 2752/VPCP-KTTH ngày 23/5/2002; s 5372/VPCP-KTTH ngày 27/9/2002; s 1169 VPCP-KTTH ngày 17/3/2003, s 183/VPCP-KTTH ngày 12/1/2003 c a Văn phòng Chính ph v vi c x lý ô tô nh p kh u trái quy đ nh; Sau khi trao đ i ý ki n v i B Công an; B Thương m i; B Giao thông - V n t i; B Tài chính hư ng d n vi c t ch thu, truy thu thu , x ph t và thu ph thu đ i v i xe ô tô nh p kh u trái quy đ nh như sau: I. QUY Đ NH CHUNG 1. Đ i tư ng xe t ch thu, tính truy thu thu , x ph t và thu ph thu: Các lo i "xe ô tô t i mui kín có ki u dáng xe ô tô du l ch", nh p kh u trong th i gian t ngày 01/05/2001 (Ngày Quy t đ nh s 46/2001/QĐ-TTg ngày 04/04/2001 c a Th tư ng Chính ph có hi u l c thi hành) đ n ngày 26/4/2002 (ngày T ng c c H i quan ký công văn s 1863 TCHQ-GSQL hư ng d n ng ng làm th t c nh p kh u các lo i xe ô tô nêu trên theo công văn s 0580/TM-XNK ngày 18/4/2002 c a B Thương m i), tr nh ng xe c a B Công an, B Qu c phòng nh p kh u đ làm xe chuyên dùng ch quân, g n thi t b nghi p v ph c v công tác, chi n đ u, bao g m các nhãn mác sau: + Korando SSangyong; Korando Daewoo. + Huyndai Galloper Innovation; Huyndai Galloper II. + Huyndai Starex 3 van. + Huyndai Starex 6 van. + Kia Carnival 6 van. + Huyndai Grace. + Huyndai Istana. + Daewoo Damas. + Và các lo i xe ô tô "t i mui kín có ki u dáng xe ô tô du l ch" có nhãn mác khác. 2. Đ i tư ng n p và các kho n ph i truy thu: - Đơn v , cá nhân nh p kh u các lo i xe nêu t i đi m 1, m c I, Thông tư này là đ i tư ng ph i truy n p thu nh p kh u, thu TTĐB theo quy đ nh c a Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u; Lu t thu TTĐB; và b x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c thu theo quy đ nh t i th i đi m vi ph m.
  2. - Đơn v , cá nhân s d ng lo i xe nêu t i đi m 1, m c I, Thông tư này, đã đư c c p đăng ký lưu hành là xe t i ho c xe bán t i, đư c cơ quan có th m quy n cho phép chuy n đ i thành xe ch ngư i, ph i n p m t kho n ph thu theo quy đ nh t i đi m 2, m c II Thông tư này. 3. X lý xe t ch thu: các lo i xe ô tô t i mui kín nh p kh u trái phép vào Vi t nam t i đi m 1 nêu trên (bao g m c nh ng xe nh p kh u vào Vi t nam sau th i đi m này) nhưng chưa làm th t c thông quan thì không thu c đ i tư ng hư ng d n truy thu thu t i Thông tư này mà b x lý t ch thu. Cơ quan Công an, H i quan ph i h p th ng nh t và báo cáo U ban nhân dân t nh, thành ph ra quy t đ nh t ch thu, x lý theo các qui đ nh hi n hành đ i v i hàng t ch thu. II. PHƯƠNG PHÁP XÁC Đ NH CÁC KHO N TRUY THU, PH T VI PH M VÀ PH THU 1. Thu nh p kh u và thu TTĐB: S thu NK, = S thu NK, thu TTĐB xác - S thu NK, thu TTĐB ph i thu TTĐB ph i truy đ nh theo lo i xe n p theo Thông báo c a cơ thu ch ngư i quan H i quan (a) (b) (c) Trong đó: b: là s thu nh p kh u, thu TTĐB xác đ nh theo lo i xe ch ngư i đư c tính trên cơ s : - S lư ng xe nh p kh u thu c di n ph i truy thu theo đi m 1, m c I Thông tư này. - Thu su t: áp d ng theo thu su t thu nh p kh u, thu TTĐB quy đ nh cho lo i xe ô tô ch ngư i (lo i xe ô tô ch ngư i tương ng v i lo i xe nh p kh u v hình dáng, kích thư c, t i tr ng và s ch ng i, vi c xác đ nh s ch ng i đư c d a trên tiêu chu n c a nhà s n xu t) t i th i đi m đơn v , cá nhân n p t khai hàng hoá nh p kh u cho cơ quan H i quan. - Giá tính thu : Giá tính thu t i thi u quy đ nh cho lo i xe ch ngư i do T ng c c H i quan quy đ nh t i th i đi m đơn v , cá nhân nh p kh u n p t khai hàng hoá nh p kh u cho cơ quan H i quan. c: là s thu nh p kh u, thu TTĐB mà cơ quan H i quan đã thông báo t i th i đi m làm th t c nh p kh u. 2. Kho n ph thu: Các lo i xe ô tô nh p kh u quy đ nh t i đi m 1, m c I, Thông tư này đã đư c c p đăng ký lưu hành là xe t i (ho c xe v a ch ngư i, v a ch hàng), đư c các cơ quan ch c năng cho phép chuy n đ i thành xe ch ngư i trong th i gian 05 năm (60 tháng) k t tháng c p đăng ký lưu hành l n đ u tiên, ph i n p m t kho n ph thu c đ nh là 20.000.000đ/xe (hai mươi tri u đ ng/xe). N u tính t th i đi m đăng ký lưu hành l n đ u đ n th i đi m chuy n đ i thành xe ch ngư i mà quá th i h n 05 năm, thì không ph i n p kho n ph thu này. Trư ng h p chưa đư c cơ quan ch c năng cho phép chuy n đ i mà t ý chuy n đ i, thì ph i x lý hành chính theo quy đ nh t i kho n 5 và 10 Đi u 20 Ngh đ nh s 15/2003/NĐ-CP ngày 19/02/2003 c a Chính ph , quy đ nh x lý vi ph m hành chính v giao thông đư ng b , ho c kho n 3 và 5 Đi u 17 Ngh đ nh s 39/2001/NĐ-CP ngày 13/7/2001 c a Chính ph (đã đư c thay th b ng Ngh đ nh 15/2003/NĐ-CP nêu trên), tuỳ theo th i đi m vi ph m. 3. Ph t vi ph m: Cơ quan H i quan căn c Ngh đ nh s 100/2004/NĐ-CP ngày 25/2/2004 c a Chính ph quy đ nh v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c thu và các văn b n hư ng d n đ x ph t vi ph m hành chính v thu đ i v i các đ i tư ng nh p kh u. III. T CH C TH C HI N 1. Cơ quan th c hi n truy thu, x ph t hành chính: - C c H i quan các đ a phương tính và thông báo truy thu đ i v i các trư ng h p ph i truy thu thu nh p kh u, thu TTĐB. Th i h n n p s thu truy thu đư c th c hi n theo m c III, ph n C, Thông tư s 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 c a B Tài chính và các quy đ nh hi n hành. Tùy theo m c đ vi ph m đ ra Quy t đ nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c thu theo quy đ nh hi n hành. - C c Thu các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m hư ng d n kê khai và ti p nh n b n kê khai n p ph thu do các t ch c, cá nhân thu c di n ph i n p kho n ph
  3. thu kê khai theo m u s 01 kèm theo Thông tư này. C c trư ng c c Thu các t nh thành ph ra thông báo thu ph thu (theo m u s 03 kèm theo Thông tư này) đ các đơn v , các nhân n p ti n vào kho b c Nhà nư c. - Kho b c Nhà nư c các t nh thành ph tr c thu c Trung ương căn c vào Thông báo truy thu thu , thu ph thu c a cơ quan H i quan và cơ quan Thu đ thu ti n và giao ch ng t n p ti n cho t ch c, cá nhân n p. - Cơ quan Công an ch cho phép chuy n đ i đăng ký thành xe ch ngư i khi ch xe xu t trình đư c Thông báo thu ph thu c a cơ quan Thu và ch ng t n p ti n ph thu do Kho b c Nhà nư c c p. - UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ch đ o các đơn v tr c thu c thông báo n i dung Thông tư này đ n các đơn v và cá nhân thu c di n ph i truy thu, n p ph thu và b x ph t vi ph m đ th c hi n. - Các cơ quan th c hi n truy thu thu , thu ph thu và ti n ph t, t o đi u ki n thu n l i, không đư c gây khó khăn, phi n hà cho đ i tư ng ph i n p ti n thu truy thu, ph thu. 2. Đ i v i đ i tư ng ph i th c hi n truy thu: - Các t ch c, cá nhân nh p kh u các lo i xe nêu t i đi m 1, m c I, Thông tư này, liên h v i cơ quan H i quan nơi nh p kh u đ xác đ nh các kho n truy thu và ph t vi ph m hành chính, nh n thông báo n p thu và quy t đ nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c thu (n u có), các t ch c, cá nhân có trách nhi m n p đ s thu ph i truy thu và s ti n ph t (n u có) theo thông báo c a cơ quan H i quan. - Đ i v i kho n ph thu: Các t ch c, cá nhân s d ng lo i xe ô tô đã nêu kho n 1, m c I, Thông tư này đã chuy n đ i thành xe ch ngư i, thu c đ i tư ng ph i kê khai n p kho n thu ph thu theo hư ng d n t i đi m 2, m c II, Thông tư này. Các đơn v cá nhân th c hi n kê khai, n p ph thu đ i v i xe chuy n đ i công năng (theo m u s 01 đính kèm), n p b n đăng ký cho C c Thu đ a phương - nơi cư trú ho c nơi đăng ký tr s , nh n thông báo và n p kho n ph thu (20.000.000đ/xe) vào kho b c Nhà nư c t nh, thành ph theo thông báo thu ph thu c a cơ quan Thu . - Đ i tư ng thu c di n truy thu có trách nhi m n p đ , đúng th i h n s thu do cơ quan H i quan đã thông báo và các kho n truy thu (k c các kho n ph thu n u có) theo các thông báo b sung c a cơ quan H i quan, cơ quan thu . 3. Th i h n kê khai và thu n p: - Ch m nh t đ n ngày 30/6/2004, các t ch c cá nhân thu c đ i tư ng ph i truy thu thu , n p ph thu ph i đ n các cơ quan th c hi n truy thu (theo đi m 1, m c III, Thông tư này) đ kê khai, n p các kho n ph i n p. - Các đơn v cá nhân thu c di n ph i truy thu thu , x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c thu và thu ph thu có trách nhi m n p ti n vào Kho b c Nhà nư c theo th i h n ghi trong thông báo c a cơ quan H i quan và cơ quan Thu . N u ch m n p thì s b ph t ch m n p theo quy đ nh. 4. Báo cáo, ki m tra: - Các kho n truy thu v thu nh p kh u, thu TTĐB; x ph t và ph thu đư c n p 100% vào Ngân sách Nhà nư c theo M c l c Ngân sách hi n hành. Kho b c Nhà nư c các t nh thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m theo dõi các kho n thu nói trên. - K t thúc th i h n truy thu thu , ph t và thu ph thu, các đơn v t ch c thu, l p b ng kê chi ti t v : S lư ng; Ch ng lo i; S khung; S máy; S t khai ngu n g c; S t khai nh p kh u; Tên, đ a ch đơn v /cá nhân nh p kh u; S ti n ph i truy thu... (theo m u s 02 kèm theo Thông tư này), g i v B Tài chính (T ng c c H i quan) đ theo dõi. 5. X lý vi ph m: - Quá th i h n nêu trên, n u phát hi n các xe đã chuy n đ i thành xe ch ngư i thu c di n ph i thu ph thu mà chưa kê khai n p ph thu thì cơ quan Công an t m th i không cho phép lưu hành. Các trư ng h p này, ngoài vi c b t m không cho lưu hành còn ph i ch u ph t ch m n p 0,1% t ng s ti n ph thu ph i n p tính cho m i ngày k t ngày h t th i h n kê khai quy đ nh t i đi m 3 ph n C trên đây (30/6/2004).
  4. - Đ i v i các t ch c, cá nhân thu c di n ph i truy thu thu nh p kh u, thu TTĐB và x ph t vi ph m (n u có), n u quá th i h n kê khai (30/6/2004) mà không đăng ký kê khai v i cơ quan H i quan và cơ quan Thu thì không đư c đăng ký lưu hành xe. Trư ng h p đã đăng ký kê khai truy n p mà không th c hi n n p ti n đúng h n theo thông báo c a cơ quan H i quan và cơ quan Thu , thì cơ quan ra quy t đ nh truy thu, x ph t có quy n áp d ng các bi n pháp như đ i v i trư ng h p ch m n p thu và ch m n p ph t khâu nh p kh u. 6. Đ i v i các lo i "xe ô tô t i mui kín có ki u dáng xe ô tô du l ch", nh p kh u trong th i gian t ngày 01/01/1999 đ n ngày 30/4/2001 vi c x lý truy thu th c hi n theo ý ki n ch đ o c a Th tư ng Chính ph t i công văn s 806/CP-VI ngày 16/7/1998 c a Văn phòng Chính ph , các công văn s 2813/TCHQ-KTTT ngày 14/8/1998, công văn s 6065/TCHQ-KTTT ngày 28/12/2000 và các văn b n hư ng d n có liên quan c a T ng c c H i quan. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày đăng công báo. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, đ ngh các đơn v trao đ i v i B Tài chính đ k p th i x lý. Trương Chí Trung ( ã ký) T nh, thành ph C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ... , ngày..... tháng..... năm 2004 B N KÊ KHAI N P PH THU Đ I V I XE CHUY N Đ I CÔNG NĂNG (M u s 01 kèm theo Thông tư s 34 /2004/TT-BTC ngày 19 tháng 4 năm 2004 c a B Tài chính) Kính g i: C c Thu t nh, thành ph .. .. H và tên ch phương ti n: Ngày tháng năm sinh: S ch ng minh thư nhân dân: c p ngày t i Đ a ch hi n t i: Xin đăng ký n p ph thu đ i v i các phương ti n thu c s h u: TT Tên, nhãn hi u S khung S máy Bi n ki m soát T ng s ph thu ph i n p là: Xin cam đoan và ch u trách nhi m v nh ng n i dung kê khai trên đây. CH PHƯƠNG TI N
Đồng bộ tài khoản