Thông tư 43/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
52
lượt xem
5
download

Thông tư 43/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 43/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép đầu tư và xây dựng cho nhà thầu nước ngoài, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 43/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a B é  T µ i  h Ý n h  s è  S è  43/2003/TT­B T C   c n g µ y  13 th¸ng 5 n¨ m  2003 Q u y  ® Þ n h  c h Õ  ® é  thu, n é p  v µ   q u ¶ n   ý s ö  d ô n g  l Ö p h Ý  c Ê p  gi Ê y p h Ð p  th Ç u  t v Ê n  v µ   l x © y  d ù n g  c h o  n h µ  th Ç u   íc n g o µ i; Ö   h Ý  c Ê p  ch ø n g   h Ø  h µ n h  n g h Ò   n  l p c thi Õt k Õ  c«n g  tr× nh  © y  d ù n g x C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 03/2000/N§­   µy  CP ng 3/2/2000 cña  Ýnh  ñ  ­   Ch ph h íng dÉn  thi µnh m ét sè  §iÒu cña LuËt doanh nghiÖp,  h  NghÞ  ®Þnh  sè   24/2000/N§­   µy  CP ng 31/7/2000  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh    Õtthihµnh  ®Þ chiti     LuËt ®Ç u    ícngoµit¹ ViÖtNam;   tn      i   C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 57/2002/N§­   µy  CP ng 3/6/2002  ña  Ýnh  ñ   c Ch ph quy  nh    Õtthi µnh  ®Þ chiti     h Ph¸p  Önh  Ý  µ  Ö  Ý; l ph v l ph Sau    ã    Õn  ña  é   ©y  ùng, Bé   µi chÝnh  khic ý ki c B X d   T  quy  nh  Õ     ®Þ ch ®é thu,nép  µ    v qu¶n  ýsö  ông  Ö  Ý  Êp  Êy  Ðp  Çu   Ên  µ  ©y  ùng  l  d l ph c gi ph th t v v x d cho  µ  Çu  íc ngoµi,lÖ  Ý   Êp  nh th n     ph c chøng chØ   µnh  h nghÒ   ÕtkÕ   thi   c«ng  tr×nh x©y  ùng      d nh sau: I. è i tî ng ¸p d ô n g  v µ  m ø c  thu l Ö p h Ý :  § 1. §èit ng ph¶inép  Ö  Ý  Êp  Êy  Ðp  Çu   Ên  µ  ©y  ùng       î     l ph c gi ph th t v v x d cho nhµ  Çu  íc ngoµi,lÖ  Ý   Êp  th n     ph c chøng  chØ  µnh  Ò   ÕtkÕ   h ngh thi   c«ng  ×nh tr   x©y  ùng  d quy  nh  ¹ Th«ng   µy,bao  å m: ®Þ t  i tn   g a) C¸c  µ  Çu  ícngoµi® îcc¬    nh th n       quan  qu¶n  ýnhµ  íccã  Èm  Òn  l  n   th quy cÊp  Êy  Ðp  Çu   Ên  µ  ©y  ùng  gi ph th tv v x d cho  µ  Çu  ícngoµitróng thÇu   nh th n       t vÊn,  ©y  ùng  ¹  Öt  x d t iVi Nam  quy  nh   ¹  ®Þ t iNghÞ   nh   è  ®Þ s 24/2000/N§­   CP ngµy 31/7/2000  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh    Õtthihµnh  Ët  u     íc ®Þ chi ti     Lu ®Ç t n   ngoµit¹ ViÖtNam.    i   b) C¸c    ©n  c¸ nh trong níc vµ  íc ngoµi ® îc c¬      n      quan  qu¶n  ýnhµ  íc cã  l  n  thÈm  Òn  quy (hoÆc  n  Þ  îcuû  Òn)  Êp  ®¬ v ®   quy c chøng  chØ  µnh  Ò   Õt h ngh thi   kÕ  c«ng  ×nh  ©y  ùng  tr x d quy  nh  ¹  ®Þ ti NghÞ   nh  è  ®Þ s 03/2000/N§­   µy  CP ng 3/2/2000  ña  Ýnh  ñ  íng  Én    µnh  ét  è  Òu  ña  Ët  c Ch ph h d thih m s §i c Lu doanh  nghiÖp. 2.Møc    Ö  Ý  Êp  Êy phÐp  Çu   Ên  µ  ©y  ùng    thu l ph c gi   th tv v x d cho  µ  Çu  nh th nícngoµi,lÖ  Ý   Êp      ph c chøng  chØ  µnh  Ò   ÕtkÕ   h ngh thi   c«ng  ×nh x©y  ùng  tr   d ® îcquy  nh      ®Þ nh sau: a)  Ö   Ý   Êp  Êy  Ðp  Çu   vÊn  µ  ©y  ùng  L ph c gi ph th t vx d cho  µ  Çu  íc nh th n   ngoµi:  2.000.000 (haitr Öu)®ång/giÊyphÐp.    i     b)  Ö   Ý   Êp  L ph c chøng  chØ   µnh  h nghÒ   ÕtkÕ   thi   c«ng  ×nh  ©y  ùng: tr x d   200.000      ×n) ®ång/chøng  (haitr¨m ngh   chØ. 3. L Ö   Ý   Êp  Êy  Ðp  Çu   vÊn  µ  ©y  ùng    ph c gi ph th t vx d cho  µ  Çu  íc nh th n   ngoµi,lÖ  Ý  Êp    ph c chøng  chØ  µnh  Ò   ÕtkÕ   h ngh thi   c«ng  ×nh x©y  ùng    tr   d thu b»ng  ång  ÖtNam   § Vi   (VN§).
  2. 2 II. æ  c h ø c  thu, é p  v µ  q u ¶ n  l ý s ö  d ô n g  l Ö p h Ý :  T  n 1. L Ö   Ý   Êp  Êy  Ðp  Çu   vÊn  µ  ©y  ùng    ph c gi ph th t vx d cho  µ  Çu  íc nh th n   ngoµi,lÖ  Ý   Êp    ph c chøng  chØ   µnh  h nghÒ   ÕtkÕ   thi   c«ng  ×nh  ©y  ùng  µ tr x d l  kho¶n    éc ng©n  thu thu   s¸ch nhµ  íc.   n 2. C¬     quan    Ö  Ý  Êp  Êy  Ðp  Çu   Ên  µ  ©y  ùng  thu l ph c gi ph th tv v x d cho  µ  nh thÇu  íc ngoµi,thu  Ö  Ý   Êp  n    l ph c chøng  chØ   µnh  Ò   ÕtkÕ   h ngh thi   c«ng  ×nh  tr x©y  ùng  d (sau ®©y  äichung  µc¬    g  l   quan    ã  thu)c tr¸chnhiÖ m:   a) Tæ     chøc    ép  Ö  Ý  thu,n l ph theo  ng  ®ó quy  nh  ¹  ®Þ tiTh«ng   µy.Niªm  tn   yÕt hoÆc   th«ng  c«ng  b¸o  khaimøc    Ö  Ý  ¹ ®Þa  iÓ m     Ö  Ý. Khi   thu l ph t i   ® thu l ph     thu tiÒn lÖ  Ý      ph ph¶ilËp  µ  Êp          v c biªnlai cho  i t ng nép  Ö  Ý  thu ®è  î   l ph theo    quy ®Þnh  Ön  µnh  ña  é   µi chÝnh  Ò     µnh, qu¶n  ý,sö  ông  n  hi h c BT  v ph¸th   l  d Ê chØ   thuÕ. b) M ë       sæ s¸ch kÕ         to¸n®Ó theo  âi,ph¶n  viÖc    ép  µ  d  ¸nh  thu,n v qu¶n  ý, l  sö  ông  è  Òn lÖ  Ý  d s ti   ph theo chÕ     Õ     Ön  µnh  ña  µ  íc.§Þnh  ú    ®é k to¸nhi h c nh n   k hµng  µy  ng hoÆc   Ë m   Êt lµ m ét  Çn  ch nh     tu ph¶igöisè  Òn  Ö  Ý   ∙    îc     ti l ph ® thu ®   vµo  µikho¶n  ¹m  ÷ tiÒn  Ý,  Ö  Ý   ¹  t  t gi   ph l ph t i Kho  ¹c  µ   íc n¬i c¬  b Nh n     quan    thu ®ãng  ôsë  µ  tr   v ph¶itæ    chøc  ¹ch    h to¸n riªngkho¶n  nµy    thu  theo  Õ     Õ   ch ®é k to¸n®¬n  Þ  µnh  Ýnh  ù    vh ch s nghiÖp. c) §¨ng  ý,kª khai,thu,nép  Ö  Ý   íic¬    k      l ph v   quan  Thu Õ   ùctiÕp  tr   qu¶n  ý l  theo  ng  ®ó quy  nh  ¹  ®Þ tiTh«ng   è  t s 63/2002/TT­BTC   µy  ng 24/7/2002  ña  é   cB Tµi chÝnh  íng  Én  ùc  Ön      h d th hi c¸c quy  nh ®Þ ph¸p  Ët vÒ   Ý   µ  Ö  Ý.  lu   ph v l ph Nép  Ö  Ý  Êp  Êy  Ðp  Çu   Ên  µ  ©y  ùng  l ph c gi ph th tv v x d cho  µ  Çu  ícngoµi, nh th n     lÖ  Ý   Êp  ph c chøng  chØ  µnh  Ò   ÕtkÕ   h ngh thi   c«ng  ×nh x©y  ùng  µo  ©n   tr   d v ng s¸ch  µ  íc theo  ¬ng, lo¹   nh n   ch   i kho¶n, m ôc  ,   047, tiÓu  ôc ¬ng    m t øng  ôc  ôc m l  ng©n  s¸ch  µ  íc hiÖn  µnh. ViÖc  iÒu  Õtcho  ©n  nh n   h   ® ti   ng s¸ch    Êp  c¸c c theo  quy  nh  Ön  µnh. ®Þ hi h d) Thùc  Ön  Õ       hi ch ®é c«ng  khaitµichÝnh     theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   3. C¬     quan    Ö  Ý  Êp  Êy  Ðp  Çu   Ên  µ  ©y  ùng  thu l ph c gi ph th tv v x d cho  µ  nh thÇu  íc ngoµi,lÖ  Ý   Êp  n    ph c chøng  chØ  µnh  Ò   ÕtkÕ   h ngh thi   c«ng  ×nh x©y  tr   dùng  îctrÝch ®Ó   ¹50%   ®    l  i (n¨m  ¬iphÇn  m  tr¨m)trªntæng  è  Òn lÖ  Ý  ùc    s ti   ph th   thu  îc tr c khinép  µo  ©n  ®   í    v ng s¸ch nhµ  íc ®Ó     Ý     n  chiph cho  Öc  lÖ  Ý  vi thu  ph cÊp  Êy  Ðp  Çu   Ên  µ  ©y  ùng  gi ph th tv v x d cho  µ  Çu  ícngoµi,lÖ  Ý  Êp  nh th n     ph c chøng  chØ   µnh  h nghÒ   ÕtkÕ   thi   c«ng  ×nh  ©y  ùng  tr x d theo  éi dung    ô  n  chic thÓ sau  y: ®© a) Chi phÝ  ùctiÕp  ôc  ô     tr   ph v cho  Öc    Ö  Ý  :v¨n phßng  È m,  vi thu l ph nh     ph vËt tv¨n phßng,®iÖn  ¹i®iÖn, níc,c«ng    Ý, c«ng  ô  Ý; in(mua) tê        tho   ,    t¸cph   v ph        khai, Êy phÐp, c¸clo¹ Ên    gi       i chØ    kh¸ctheo tiªuchuÈn,®Þnh         møc  Ön  µnh. hi h b) Chi  öa  ÷a  êng  s ch th xuyªn,söa  ÷a  íntµis¶n, m¸y  ãc,  ÕtbÞ    ch l       m thi   phôc  ô  ùctiÕp cho  v tr     c«ng      Ö  Ý. t¸cthu l ph c) Chi mua   ¾ m   Ët t     s v  ,nguyªn  Öu vµ    li   c¸c kho¶n    chikh¸c li     ªnquan  ùc tr   tiÕp ®Õ n   Öc    Ö  Ý.   vi thu l ph d)  Ých  ü  Tr qu khen  ëng, quü  óc  î cho  th   ph l  i c¸n  é, nh©n    ùc tiÕp  b  viªntr   phôc  ô  v c«ng  Öc    Ö  Ý  vi thu l ph trong ®¬n  Þ. Møc  Ých lËp  (hai)quü    v  tr   2    khen 
  3. 3 th ng  µ  ü  óc  î b×nh  ©n  ét  ë v qu ph l   i qu m n¨m,  ét  êi tèi®a   m ng     kh«ng    (ba) qu¸ 3    th¸ng l ng  ùc hiÖn  Õu  è     ¬ th   n s thu cao  ¬n  h n¨m  ícvµ  tr   b»ng  (hai)th¸ng l ng  2     ¬ thùc hiÖn  Õu  è    Êp  ¬n    n s thu th h hoÆc   b»ng n¨m  íc. tr C¬  quan  thu  Ö  Ý   Êp  Êy  Ðp  Çu    Ên  µ  ©y  ùng  l ph c gi ph th t v vx d cho  µ  nh thÇu  íc ngoµi,lÖ  Ý   Êp  n    ph c chøng  chØ  µnh  Ò   ÕtkÕ   h ngh thi   c«ng  ×nh x©y  tr   dùng ph¶iqu¶n  ý, ö  ông  è  Òn phÝ, lÖ  Ý  îc®Ó   ¹ nªu    ng  ôc     l  d s s ti     ph ®   l   trªn®ó m i ®Ých, cã    chøng  õhîp ph¸p theo ®óng  t        quy  nh. ®Þ 4.Tæng  è  Òn lÖ  Ý  Êp  Êy phÐp  Çu   Ên  µ  ©y  ùng    s ti   ph c gi   th tv v x d cho  µ  nh thÇu  íc ngoµi,lÖ  Ý   Êp  n    ph c chøng  chØ  µnh  Ò   ÕtkÕ   h ngh thi   c«ng  ×nh x©y  tr   dùng  thu  îc trong  ú, sau    õ sè  Ých    ¹  ®  k  khi tr   tr ®Ó l itheo  û lÖ  t   quy  nh  ¹  ®Þ ti ®iÓ m   trªn®©y,  è  3    s cßn  ¹(50%)  l  i ph¶inép  µo  ©n    v ng s¸ch nhµ  íc.   n 5. Hµng    n¨m,  ¬  c quan  ph¶ilËp  ù    µ  Õt    ­ chitiÒn  thu    d to¸n v quy to¸n thu      lÖ  Ý   öi c¬  ph g   quan  qu¶n  ý ngµnh  Êp  l  c trªn,c¬    quan  µi chÝnh, c¬  T    quan  Thu Õ   ïng cÊp, Kho  ¹c Nhµ   ícn¬igiao dÞch.Quy Õt    c    b  n        to¸nn¨m  Õu  a    n ch chi h Õt  è  Òn  Ö  Ý   îc trÝch  s ti l ph ®   trong n¨m  ×  îc chuyÓn  th ®   sang n¨m  sau    ®Ó tiÕp  ôc chitheo  Õ     t    ch ®é quy  nh.  Öc  Õt    Ö  Ý   ùc hiÖn  ïng  ®Þ Vi quy to¸n l ph th   c thêigian  íiviÖc    v  quyÕt to¸n ng©n    s¸ch  µ  íc.C¬   nh n   quan  Thu Õ   ùc  Ön  th hi quyÕt    è    to¸ns thu theo    , biªnlai tæng  è    è  îc®Ó   ¹   è    s thu,s ®   l is ph¶inép  ©n  ,   ng s¸ch nhµ  íc.   n III.T æ  c h ø c th ù c hi Ö n   1. Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthihµnh    tn c hi l     sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ¨ng  15  k t  ® C«ng   b¸o.C¸c    quy  nh  Ò   Ö  Ý   Êp  Êy  Ðp  Çu    Ên  µ  ©y  ùng    ®Þ v l ph c gi ph th t v vx d cho nhµ  Çu  íc ngoµi,lÖ  Ý   Êp  th n     ph c chøng  chØ  µnh  Ò   ÕtkÕ   h ngh thi   c«ng  ×nhtr   x©y  ùng    íi d tr¸v   i Th«ng   µy  u     á. tn ®Ò b∙i b 2. C¸c  ¬    c quan qu¶n  ýnhµ  íc (hoÆc  n  Þ  îc uû  Òn)  ã  Èm   l  n  ®¬ v ®   quy c th quyÒn  Ò   Êp  Êy  Ðp  Çu   Ên  µ  ©y  ùng  v c gi ph th t v v x d cho  µ  Çu  íc ngoµi, nh th n     cÊp chøng  chØ  µnh  Ò   ÕtkÕ   h ngh thi   c«ng  ×nh x©y  ùng  ùc hiÖn    ép  tr   d th   thu,n vµ  ö  ông  Ö  Ý  Êp  Êy  Ðp  Çu   Ên  µ  ©y  ùng  sd l ph c gi ph th tv v x d cho  µ  Çu  íc nh th n   ngoµi,lÖ  Ý  Êp    ph c chøng  chØ  µnh  Ò   ÕtkÕ   h ngh thi   c«ng  ×nh x©y  ùng  tr   d theo  quy  nh  ¹ Th«ng   µy. ®Þ t i tn Trong    ×nh thùc hiÖn,n Õu  ã  íng m ¾ c     Þ    ¬  qu¸ tr       cv   ®Ò ngh c¸c c quan,tæ    chøc,c¸ nh©n     ph¶n ¶nh  Þp  êivÒ   é   µi chÝnh    k th   B T   ®Ó nghiªncøu  íng dÉn    h  bæ   sung.
Đồng bộ tài khoản