intTypePromotion=3

Thông tư 44/2005/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
68
lượt xem
1
download

Thông tư 44/2005/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 44/2005/TT-BTC về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước và giai đoạn 2006-2010 do Bộ tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 44/2005/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 44/2005/TT-BTC Hà N i, ngày 03 tháng 6 năm 2005 THÔNG TƯ HƯ NG D N XÂY D NG D TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C NĂM 2006 VÀ GIAI O N 2006-2010 Th c hi n Ch th s 18/2005/CT-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c xây d ng k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách nhà nư c năm 2006; B Tài chính hư ng d n công tác ánh giá tình hình th c hi n nhi m v ngân sách nhà nư c năm 2005, giai o n 2001-2005 và xây d ng d toán ngân sách nhà nư c năm 2006 và giai o n 2006-2010 như sau: A - ÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TH C HI N NHI M V NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C NĂM 2005 VÀ GIAI O N 2001-2005: Căn c nhi m v NSNN ã ư c Qu c h i quy t nh, căn c vào m c tiêu, nhi m v phát tri n kinh t - xã h i và d toán thu, chi ngân sách năm 2005 ã ư c Th tư ng Chính ph giao, phát huy nh ng k t qu quan tr ng ã t ư c c a 6 tháng u năm, các B , cơ quan trung ương và các a phương trong 6 tháng cu i năm 2005 t p trung th c hi n y các gi i pháp theo Ngh quy t s 33/2004/QH11 c a Qu c h i v d toán ngân sách nhà nư c năm 2005, Ngh quy t s 01/2005/NQ-CP ngày 14/01/2005 c a Chính ph v m t s gi i pháp ch y u ch o th c hi n k ho ch kinh t – xã h i và ngân sách nhà nư c năm 2005 và Thông tư s 111/2004/TT-BTC ngày 19/11/2004 c a B Tài chính hư ng d n m t s i m v t ch c th c hi n d toán ngân sách nhà nư c năm 2005. Ph n u hoàn thành vư t m c toàn di n các ch tiêu nhi m v phát tri n kinh t - xã h i và ngân sách nhà nư c năm 2005, nhi m v giai o n 2001-2005. Cùng v i vi c t ch c th c hi n nhi m v NSNN năm 2005; các B , cơ quan trung ương, U ban nhân dân các t nh thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n ánh giá k t qu th c hi n nhi m v NSNN năm 2005 và giai o n 2001-2005 làm căn c xây d ng d toán NSNN năm 2006 và giai o n 2006-2010 theo nh ng n i dung ch y u sau: I - ÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TH C HI N NHI M V THU NSNN NĂM 2005 VÀ GIAI O N 2001-2005: 1. ánh giá k t qu th c hi n nhi m v phát tri n kinh t - xã h i năm 2005 và giai o n 2001-2005; trong ó t p trung phân tích, ánh giá m t s nhi m v ch y u sau:
 2. - ánh giá k t qu th c hi n nhi m v phát tri n kinh t - xã h i, các ch tiêu ch y u năm 2005 và giai o n 2001-2005 thu c lĩnh v c ư c Nhà nư c giao, phân công qu n lý: k t qu th c hi n nhi m v phát tri n kinh t (t c tăng trư ng GDP,...); chuy n i cơ c u kinh t ; k t qu th c hi n nhi m v s n xu t, tiêu th s n phNm ch y u; k t qu th c hi n nh ng ch tiêu nhi m v phát tri n xã h i,... - K t qu th c hi n công tác s p x p, i m i, c ph n hoá và nâng cao hi u qu s n xu t kinh doanh, tài chính doanh nghi p c a DNNN năm 2005 và giai o n 2001- 2005. - K t qu th c hi n kim ng ch xu t khNu, kim ng ch nh p khNu năm 2005 và giai o n 2001-2005 c a lĩnh v c, ngành, a bàn, trong ó: kim ng ch xu t khNu, nh p khNu ch u thu c a t ng lo i hàng hoá, nhóm hàng hoá ch y u,... - Công tác quy ho ch cơ s h t ng t i a phương, qu n lý khai thác ngu n l c t qu t u tư phát tri n cơ s h t ng; k t qu công tác th c hi n vi c u giá quy n s d ng t nh m tăng ngu n thu, tăng ngu n u tư phát tri n a phương năm 2005 và giai o n 2001-2005. 2. ánh giá k t qu th c hi n nhi m v thu NSNN năm 2005 và giai o n 2001- 2005; trong ó t p trung ánh giá, phân tích m t s n i dung ch y u sau: - K t qu th c hi n thu NSNN năm 2005, giai o n 2001-2005 so nhi m v Th tư ng Chính ph giao; so m c tiêu ngh quy t i h i ng b a phương ã quy t nh i v i giai o n 2001-2005 và so m c tiêu H i ng nhân dân giao hàng năm. i v i năm 2005 ph n u th c hi n thu n i a (không k thu t d u thô và ti n s d ng t) tăng t i thi u 5% so d toán ã ư c Th tư ng Chính ph giao. - ánh giá, phân tích nh ng nhân t nh hư ng, tác ng n k t qu th c hi n thu năm 2005 và giai o n 2001-2005 như: Năng l c s n xu t - kinh doanh m i tăng thêm; các doanh nghi p m i ư c thành l p; các d án liên doanh, các d án u tư nư c ngoài ư c c p phép i vào ho t ng; k t qu th c hi n các ch tiêu v s n xu t và tiêu th ; s n lư ng s n phNm ch y u; giá thành; giá bán,… - ánh giá, phân tích tác ng nh hư ng c a nh ng ch , chính sách b sung, s a i và cơ ch qu n lý thu trong năm 2005 và giai o n 2001-2005 n k t qu th c hi n nhi m v thu NSNN, như: thu giá tr gia tăng, thu thu nh p doanh nghi p, thu thu nh p i v i ngư i có thu nh p cao, thu TT B, các kho n thu liên quan n nhà t; phương th c qu n lý thu theo cơ ch t kê khai, t n p,... - ánh giá, phân tích tình hình thu n p phí, l phí năm 2005 và t khi tri n khai n h t năm 2005 c a các t ch c Trung ương, c p t nh, c p huy n, c p xã theo Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 3/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí. - ánh giá, phân tích k t qu công tác t ch c th c hi n ki m tra, ki m soát ch ng th t thu, ch ng buôn l u, ch ng gian l n thương m i; tình hình n ng thu năm 2005 và giai o n 2001-2005; xác nh rõ s ti n thu t n ng năm 2004 chuy n sang, s thu phát sinh năm 2005, s ã thu ư c trong năm 2005 và s chuy n sang
 3. thu trong năm 2006. T ng h p y chính xác s thu n ng, phân lo i n thu theo th i gian và nguyên nhân. - Tình hình kê khai, hoàn thu GTGT c a các doanh nghi p xu t khNu, d án xây d ng cơ b n,... S thu giá tr gia tăng ph i hoàn phát sinh trong năm 2005; s ã hoàn cho các doanh nghi p trong năm 2005; d ki n s ph i hoàn c a năm 2005 chuy n sang hoàn thu năm 2006. II - ÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TH C HI N NHI M V CHI NGÂN SÁCH NĂM 2005 VÀ GIAI O N 2001-2005: 1. i v i nhi m v chi u tư phát tri n: 1.1. ánh giá k t qu t ch c th c hi n nhi m v u tư các công trình, d án XDCB ã ư c phê duy t th c hi n trong năm 2005, giai o n 2001-2005: S lư ng, m c d toán ư c duy t, kh i lư ng th c hi n, kh i lư ng th c hi n ã thanh toán,... c a các công trình, d án u tư XDCB th c hi n trong năm 2005, giai o n 2001-2005 (trong ó c th s công trình, d án ã hoàn thành; s công trình, d án ang th c hi n). - ánh giá v vi c b trí ngu n v n th c hi n các d án, công trình u tư XDCB trong năm 2005, giai o n 2001-2005: ngu n t NSNN, ngu n t công trái giáo d c, ngu n t trái phi u Chính ph và các ngu n khác theo quy nh. i v i các t nh, thành ph ánh giá tình hình th c hi n quy nh t i Kho n 3 i u 8 Lu t NSNN v huy ng v n u tư cơ s h t ng và tình hình tr n s ã huy ng n h n, dư n huy ng n 31/12/2005. - T ng h p, phân tích và so sánh nhu c u v n cho các công trình, d án XDCB ã ư c phê duy t v i ngu n v n ã b trí th c hi n năm 2005, giai o n 2001-2005. - ánh giá, phân tích tình hình n ng kh i lư ng u tư XDCB và k t qu th c hi n các bi n pháp x lý n ng kh i lư ng u tư XDCB. - ánh giá v vi c ch p hành quy nh v th t c u tư; v b trí ngu n v n; v th i gian, ti n th c hi n,... các công trình, d án XDCB trong giai o n 2001-2005. - ánh giá, phân tích v hi u qu u tư XDCB năm 2005, giai o n 2001-2005; các t n t i, nguyên nhân và gi i pháp kh c ph c; trong ó t p trung m t s nhi m v ch y u sau: + ánh giá k t qu th c hi n nh ng d án, công trình tr ng i m c a qu c gia, c a ngành, a phương; k t qu th c hi n nh ng d án ODA,... + ánh giá th c hi n chương trình kiên c hoá kênh mương, giao thông nông thôn, h t ng thu s n, h t ng làng ngh năm 2005, giai o n 2001-2005. + ánh giá nhi m v u tư các d án t ngu n trái phi u Chính ph , công trái giáo d c năm 2005, và t khi tri n khai n h t 2005.
 4. + ánh giá chi u tư t ngu n ti n s d ng t năm 2005, giai o n 2001-2005; d ki n s chưa th c hi n c n chuy n ngu n sang năm 2006 th c hi n. - i v i năm 2005 ánh giá c th tình hình phân b , giao d toán chi u tư XDCB năm 2005; vi c th c hi n i u chuy n, gi m chi i v i s v n không phân b ư c, kh năng th c hi n kh i lư ng và thanh toán i v i toàn b các d án, công trình c a nhi m v năm 2005. ánh giá nh ng k t qu t ư c và t n t i c n ti p t c x lý v th c hi n ch trương b trí v n t p trung, tránh phân tán, dàn tr i; t ng h p và ánh giá k t qu th c hi n Ngh quy t Qu c h i, Ngh quy t Chính ph v vi c b trí v n thu c d toán năm 2005 thanh toán n XDCB theo ch quy nh; ánh giá k t qu th c hi n nh ng quy nh v qu n lý v n u tư XDCB; hi u qu u tư, hi u qu nh ng d án ã hoàn thành trong năm, công tác quy t toán công trình XDCB hoàn thành. 1.2. ánh giá k t qu th c hi n nhi m v u tư h tr phát tri n s n xu t kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t năm 2005 và giai o n 2001-2005: Công tác tri n khai th c hi n, qu n lý Qu h tr u tư phát tri n ô th ; Qu b o lãnh tín d ng cho doanh nghi p nh và v a ( i v i các a phương ã l p qu ); chính sách h tr doanh nghi p công ích; chính sách h tr phát tri n thương m i, xúc ti n xu t khNu,... 2. i v i nhi m v chi thư ng xuyên: 2.1. ánh giá, phân tích k t qu qu n lý s d ng ngân sách th c hi n nhi m v phát tri n kinh t - xã h i theo t ng ch tiêu nhi m v ư c nhà nư c giao cho B , cơ quan trung ương, a phương và ơn v trong năm 2005, giai o n 2001-2005. Trong ó t p trung ánh giá k t qu th c hi n các nhi m v quan tr ng c a t ng ngành, lĩnh v c, các chương trình, d án l n, như: th c hi n nhi m v i m i chương trình giáo d c ph thông - i m i sách giáo khoa, ph c p giáo d c trung h c cơ s , ào t o cán b khoa h c k thu t nư c ngoài; th c hi n chính sách phát tri n giáo d c i v i vùng mi n núi; th c hi n chính sách khám ch a b nh mi n phí cho ngư i nghèo, khám ch a b nh cho tr em dư i 6 tu i; k t qu công tác phòng b nh, khám, ch a b nh; th c hi n ch i v i gia ình chính sách, ngư i có công, i tư ng xã h i; k t qu th c hi n các tài khoa h c c p nhà nư c; chương trình gi ng; xúc ti n thương m i; nhi m v qu n lý a chính, môi trư ng,... 2.2. ánh giá k t qu th c hi n các cơ ch , chính sách và ch chi tiêu trong năm 2005, giai o n 2001-2005 th c hi n các nhi m v c a các B , cơ quan trung ương, a phương và ơn v . Trong ó t p trung ánh giá k t qu th c hi n các cơ ch , chính sách sau: - ánh giá k t qu th c hi n Pháp l nh ti t ki m ch ng lãng phí; tình hình chi mua s m ô tô, trang b s d ng i n tho i, chi thuê, mua tr s làm vi c, chi h i ngh , ti p khách; k t qu th c hi n ti t ki m, ch ng lãng phí xăng d u theo Ch th s 06/2003/CT-TTg ngày 27/3/2003 c a Th tư ng Chính ph ;... - ánh giá k t qu th c hi n Ngh nh 10/2002/N -CP ngày 16/01/2002 c a Chính ph v ch tài chính áp d ng cho ơn v s nghi p có thu; Quy t nh s 192/2001/Q -TTg ngày 17/12/2001 c a Th tư ng Chính ph v m r ng thí i m khoán biên ch và kinh phí qu n lý hành chính i v i các cơ quan hành chính nhà nư c.
 5. - ánh giá k t qu th c hi n Quy t nh 21/2003/Q -TTg ngày 28/01/2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c ngân sách nhà nư c h tr cho các t ch c chính tr – xã h i ngh nghi p, t ch c xã h i, t ch c xã h i – ngh nghi p i v i nh ng ho t ng g n v i nhi m v c a Nhà nư c. 2.3. Các B , cơ quan qu n lý ngành, lĩnh v c t ch c ánh giá, phân tích v t ng ngu n l c và cơ c u ngu n l c c a xã h i u tư cho phát tri n ngành, lĩnh v c, k t qu th c hi n huy ng các ngu n l c t xã h i cho phát tri n ngành, lĩnh v c; nh ng t n t i, nguyên nhân và gi i pháp trong th i gian t i huy ng t t hơn các ngu n l c t xã h i phát tri n ngành, lĩnh v c mình. 2.4. ánh giá, phân tích cơ c u chi thư ng xuyên theo các nhóm m c, m c: chi ti n lương, các kho n có tính ch t lương và các kho n chi trích theo lương (b o hi m xã h i, b o hi m y t , kinh phí công oàn); chi nghi p v thư ng xuyên; chi t xu t ho c không thư ng xuyên (mua s m, s a ch a,...) năm 2005, giai o n 2001-2005 c a B , cơ quan, a phương mình. 2.5. ánh giá tình hình phân b , giao d toán chi thư ng xuyên năm 2005, vi c th c hi n i u ch nh, i u chuy n d toán ngân sách gi a các nhi m v , gi a các ơn v ,... trong t ch c th c hi n. 2.6. ánh giá công tác c i cách th t c hành chính trong vi c th c hi n ngân sách trong năm 2005, giai o n 2001-2005; nêu rõ t n t i, nguyên nhân và gi i pháp kh c ph c. 3. i v i các chương trình m c tiêu qu c gia, chương trình 135 và d án tr ng m i 5 tri u ha r ng: 3.1. ánh giá k t qu th c hi n chương trình m c tiêu qu c gia, chương trình 135 và d án tr ng m i 5 tri u ha r ng so v i m c tiêu ã ư c Th tư ng Chính ph quy t nh i v i giai o n 2001-2005; nêu rõ nh ng k t qu ã t ư c; nh ng t n t i, nguyên nhân và gi i pháp kh c ph c. 3.2. ánh giá v cơ ch , chính sách, ch chi tiêu th c hi n các chương trình, d án trong năm 2005, giai o n 2001-2005; nêu rõ nh ng k t qu ã t ư c, nh ng t n t i, nguyên nhân và gi i pháp kh c ph c. 3.3. ánh giá v vi c t ch c th c hi n, qu n lý các chương trình, d án trong năm 2005, giai o n 2001-2005; nêu rõ nh ng k t qu t ư c, nh ng t n t i, nguyên nhân và gi i pháp kh c ph c. 3.4. ánh giá tình hình phân b , giao d toán chi các chương trình m c tiêu; trên cơ s d toán kinh phí ã ư c giao và ti n th c hi n, các cơ quan ch qu n chương trình m c tiêu qu c gia, d án và các a phương ánh giá kh i lư ng th c hi n năm 2005, giai o n 2001-2005 chi ti t t ng chương trình, d án; tình hình qu n lý và k t qu th c hi n các chương trình m c tiêu theo quy nh t i Quy t nh s 42/2002/Q - TTg ngày 19/3/2002 c a Th tư ng Chính ph ; Quy t nh s 135/1998/Q -TTg ngày 31/7/1998 và Quy t nh s 138/2000/Q -TTg ngày 29/11/2000 c a Th tư ng Chính ph v chương trình 135; Quy t nh s 661/Q -TTg ngày 29/7/1998 v m c tiêu, nhi m v , chính sách và t ch c th c hi n d án tr ng m i 5 tri u ha r ng.
 6. 4. ánh giá k t qu th c hi n các ch nâng lương ti n t i thi u, ch c i cách ti n lương theo ch quy nh: K t qu xét duy t, xác nh nhu c u kinh phí th c hi n c i cách ti n lương; k t qu th c hi n các bi n pháp tài chính t o ngu n th c hi n c i cách ti n lương t : Ngu n ti t ki m 10% chi thư ng xuyên (không k ti n lương và các kho n có tính ch t lương); t 35-40% ngu n thu ư c l i theo ch quy nh; t ngu n tăng thu (50% i v i ngân sách a phương);... và xác nh ngu n kinh phí chuy n sang năm 2006 ti p t c th c hi n c i cách ti n lương năm 2006. 5. i v i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: Ngoài các yêu c u nêu trên, c n chú ý t p trung ánh giá th c hi n nh ng nhi m v sau: - Công tác huy ng các ngu n l c tài chính a phương th c hi n nhi m v phát tri n kinh t - xã h i c a a phương. - ánh giá, phân tích k t qu th c hi n cơ c u chi ngân sách: chi u tư, chi thư ng xuyên,... m b o yêu c u u tư phát tri n c a a phương; k t qu th c hi n Ngh quy t c a Qu c h i v ch ng tình tr ng u tư dàn tr i, phân tán; x lý n v n XDCB,... - ánh giá, phân tích k t qu th c hi n các nhi m v u tư h t ng theo các quy t nh c a Th tư ng Chính ph như: Quy t nh s 168/2001/Q -TTg ngày 30/10/2001, Quy t nh s 186/2001/Q -TTg ngày 07/12/2001, Quy t nh s 120/2003/Q -TTg ngày 11/6/2003, Quy t nh s 134/2004/Q -TTg ngày 20/7/2004 c a Th tư ng Chính ph ,... - ánh giá k t qu th c hi n nhi m v b trí chi ngân sách, th c hi n các cơ ch chính sách c a Nhà nư c, th c hi n các chương trình, m c tiêu nh m phát tri n kinh t , xã h i, xoá ói gi m nghèo (th c hi n các chính sách có m c tiêu qu c gia v xoá ói, gi m nghèo; chương trình giáo d c, y t , văn hoá, phát tri n kinh t xã h i vùng khó khăn, vùng ng bào dân t c, mi n núi,...); th c hi n các chương trình chính sách xã h i, chính sách i v i ngư i có công v i cách m ng, ngư i tham gia kháng chi n và con c a h b nhi m ch t c màu da cam, khám ch a b nh mi n phí cho ngư i nghèo, tr em dư i 6 tu i, v.v. - B trí ngân sách và s d ng d phòng th c hi n nhi m v an ninh, qu c phòng; phòng ch ng d ch b nh, thiên tai, h n hán, lũ l t, d ch cúm gà,.v.v. B – CÔNG TÁC XÂY D NG D TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C NĂM 2006 VÀ GIAI O N 2006-2010: Các B , ngành, a phương t ch c công tác xây d ng d toán thu, chi ngân sách nhà nư c năm 2006 và giai o n 2006-2010 (có phân ra t ng năm) theo quy nh c a Lu t NSNN, các văn b n hư ng d n; chú ý nh ng n i dung ch y u sau: I - M C TIÊU: - D toán ngân sách nhà nư c năm 2006 và giai o n 2006-2010 góp ph n th c hi n t t nh t nhi m v phát tri n kinh t - xã h i; xoá ói gi m nghèo; m b o an ninh,
 7. qu c phòng th c hi n ư ng l i ch ng h i nh p qu c t c a ng và Nhà nư c trên ph m vi c nư c, cũng như t ng B , ngành, a phương. - D toán ngân sách nhà nư c năm 2006 và giai o n 2006-2010 xây d ng trên cơ s th c hi n úng quy nh c a các lu t thu , ch thu và các cam k t v thu trong h i nh p qu c t ; th c hi n chính sách ng viên h p lý nh m khuy n khích doanh nghi p tích t phát tri n s n xu t kinh doanh, m b o môi trư ng kinh doanh n nh, thu n l i, bình ng; Ny m nh th c hi n các gi i pháp gi m chi phí s n xu t; tăng s c c nh tranh và hi u qu n n kinh t , n nh kinh t vĩ mô; Ny m nh chuy n d ch cơ c u kinh t ; ti p t c s p x p, i m i và nâng cao hi u qu doanh nghi p nhà nư c; t o ngu n thu n nh, v ng ch c, m b o ngu n l c tài chính Nhà nư c th c hi n nh ng nhi m v quan tr ng, tăng u tư xã h i, tăng ti m l c tài chính c a t nư c, t o à cho bư c phát tri n các năm ti p theo. - T p trung b trí ngân sách nh m t o bư c chuy n quan tr ng trong vi c th c hi n nh ng nhi m v chi n lư c c a t nư c: m b o v n u tư d án, công trình tr ng i m qu c gia; các Chương trình m c tiêu qu c gia, chương trình xoá ói gi m nghèo; chú tr ng u tư phát tri n kinh t - xã h i các t nh mi n núi và trung du B c B , duyên h i mi n Trung, Tây nguyên, Tây Nam B , vùng biên gi i khó khăn, vùng ng bào dân t c thi u s ; phát tri n s nghi p giáo d c - ào t o, khoa h c và công ngh theo Ngh quy t Trung ương 2 (khoá VIII); tăng m c u tư cho nhi m v b o v môi trư ng theo Ngh quy t 41 c a B Chính tr ; tăng u tư phát tri n lĩnh v c y t , văn hoá,...; tăng m c kinh phí th c hi n công tác xoá ói gi m nghèo theo yêu c u chuNn nghèo m i; m b o qu c phòng, an ninh, gi v ng tr t t an toàn xã h i; m b o kinh phí th c hi n chính sách, ch i v i t ng ngành, t ng vùng; Ny m nh xã h i hoá lĩnh v c giáo d c- ào t o, y t , văn hoá, th d c th thao,... Th c hi n y cơ ch m i v qu n lý tài chính, qu n lý biên ch , phát tri n nhi m v chuyên môn i v i ơn v s nghi p có thu, m r ng khoán kinh phí, khoán biên ch i v i cơ quan hành chính nhà nư c theo quy nh c a Chính ph , Th tư ng Chính ph ; th c hi n y chính sách t o ngu n c i cách ti n lương. B trí d toán ngân sách t p trung ch t ch , ti t ki m, hi u qu ch ng lãng phí, dàn tr i, phân tán. Cân i NSNN, ngân sách t ng a phương tích c c, v ng ch c; m b o an ninh tài chính qu c gia, an toàn ngân sách t ng a phương. II - M T S N I DUNG CH Y U: D toán NSNN năm 2006 và giai o n 2006-2010 xây d ng theo quy nh c a Lu t NSNN, Ngh nh 60/2003/N -CP ngày 06/6/2003 c a Chính ph , Ch th s 18/2005/CT-TTg ngày 31/5/2005 c a Th tư ng Chính ph và Thông tư 59/2003/TT- BTC ngày 23/6/2003 c a B Tài chính và các văn b n khác có liên quan, trong ó chú ý m t s n i dung ch y u sau: 1. Công tác xây d ng d toán thu ngân sách nhà nư c năm 2006 và giai o n 2006-2010: 1.1. D toán thu ph i ư c xây d ng trên cơ s phân tích, d báo y v tăng trư ng kinh t , s bi n ng c a th trư ng, giá c …; th c hi n các bi n pháp khuy n khích s n xu t kinh doanh, m r ng th trư ng, tăng xu t khNu, th c hi n y các cam k t theo ti n trình h i nh p kinh t qu c t (AFTA, WTO…). C th hoá i v i ngành, a phương mình nh ng ch tiêu phát tri n kinh t - xã h i năm 2006 Th
 8. tư ng Chính ph ch o t i Ch th s 18/2005/CT-TTg: Tăng trư ng GDP trên 8%, giá tr gia tăng ngành công nghi p tăng 10,5%, giá tr gia tăng ngành d ch v tăng 8%, giá tr gia tăng c a ngành nông nghi p tăng trên 3,5%,.v.v. làm cơ s xây d ng d toán NSNN năm 2006 và giai o n 2006-2010. 1.2. Tri n khai th c hi n các Lu t thu và Pháp l nh thu ã ư c Qu c h i, U ban Thư ng v Qu c h i quy t nh. i v i năm 2006 chú ý nh ng ch chính sách thu s a i, b sung hư ng d n trong năm 2005, như: Thông tư s 12/2005/TT-BTC ngày 4/2/2005 s a i, b sung m t s i m hư ng d n thi hành Ngh nh s 147/2004/N -CP ngày 23/7/2004 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh thu thu nh p i v i ngư i có thu nh p cao; Thông tư s 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 c a B Tài chính v hư ng d n ch thu áp d ng i v i các t ch c nư c ngoài không có tư cách pháp nhân và cá nhân nư c ngoài kinh doanh ho c có thu nh p phát sinh t i Vi t Nam; Thông tư s 18/2005/TT-BTC ngày 8/3/2005 s a i, b sung m t s i m v hư ng d n thi hành Ngh nh s 149/2003/N -CP ngày 04/12/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t thu tiêu th c bi t và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t thu th c bi t,... 1.3. T ch c th c hi n t t công tác qu n lý thu NSNN; tăng cư ng các bi n pháp qu n lý thu, ch ng th t thu, n ng thu ; ch ng gian l n thương m i, tr n thu . 1.4. D toán thu NSNN ph i tính úng, tính các kho n thu theo quy nh c a lu t thu và các ch thu hi n hành. D toán thu NSNN xây d ng tích c c, v ng ch c, có tính kh thi cao; ph m vi toàn qu c m c ng viên ph n u t trên 22% so v i GDP, trong ó thu thu và phí t trên 21% so v i GDP. i v i các B , ngành và các t nh, thành ph tr c thu c trung ương d toán thu n i a (không k thu t d u thô, thu ti n s d ng t) tăng t i thi u 12-14% so v i th c hi n năm trư c ( i v i m c th c hi n năm 2005 yêu c u ph n u tăng t i thi u 5% so v i d toán thu Th tư ng Chính ph ã giao). Th c hi n xây d ng d toán thu c th i v i t ng lĩnh v c thu: thu t kinh t qu c doanh, thu t các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, thu ngoài qu c doanh,... Trong t ng lĩnh v c tính toán theo t ng s c thu ; xây d ng t cơ s s n xu t kinh doanh. Xây d ng, báo cáo rõ d toán các kho n thu cân i NSNN, d toán các kho n thu qu n lý qua NSNN theo ch quy nh. L p, t ng h p và báo cáo d toán thu năm 2006 và giai o n 2006-2010 theo úng bi u m u quy nh t i Thông tư s 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 c a B Tài chính và bi u m u hư ng d n b sung c a Thông tư này. 2. Công tác xây d ng d toán chi ngân sách nhà nư c năm 2006 và giai o n 2006-2010: Trên cơ s ánh giá k t qu th c hi n nhi m v phát tri n kinh t - xã h i năm 2005, giai o n 2001-2005 và m c tiêu, nhi m v tr ng tâm năm 2006, giai o n 2006- 2010, các B , cơ quan qu n lý ngành, lĩnh v c Trung ương và U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương, các ơn v d toán các c p l p d toán chi ngân sách năm 2006, giai o n 2006-2010 trong ph m vi s ki m tra d toán chi ngân sách năm 2006, giai o n 2006-2010 ư c B Tài chính thông báo; trên cơ s ch , nh m c chi tiêu, căn c kh i lư ng nhi m v ư c giao, t p trung kinh phí b trí cho nh ng nhi m v quan tr ng ch y u, tri t ti t ki m ch ng lãng phí. Xây d ng d
 9. toán chi ngân sách năm 2006, giai o n 2006-2010 theo t ng lĩnh v c. ng th i các B , cơ quan trung ương, a phương khNn trương tri n khai th c hi n các nhi m v , gi i pháp xã h i hoá theo Ngh quy t s 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 c a Chính ph . T p trung b trí ngân sách th c hi n các nhi m v quan tr ng phát tri n kinh t - xã h i, m b o an ninh, qu c phòng và xoá ói gi m nghèo, trong ó: 2.1. Xây d ng d toán chi u tư phát tri n: B trí m b o v n i v i các công trình tr ng i m theo ti n th c hi n, các công trình quan tr ng hoàn thành ưa vào s d ng trong năm; v n i ng cho các d án ODA theo các cam k t; ch ng b trí trong d toán năm 2006 thanh toán n u tư XDCB thu c ngu n v n ngân sách ã th c hi n t năm 2005 tr v trư c, ng th i b trí d toán và t ch c th c hi n t năm 2006 không phát sinh n XDCB m i; b trí d toán ngân sách hoàn tr s v n ã ư c ngân sách t m ng ph i hoàn tr trong năm theo quy nh; v n chuNn b u tư i v i nh ng d án, công trình chuNn b kh i công trong năm và nh ng năm t i. - Ưu tiên tăng v n u tư th c hi n chính sách phát tri n kinh t - xã h i các t nh mi n núi và trung du B c B , duyên h i mi n Trung, Tây Nguyên, Tây Nam B , vùng biên gi i khó khăn, vùng ng bào dân t c thi u s , các t nh a bàn r ng, ông dân, h t ng còn y u kém; ưu tiên b trí v n cho các d án thu c chương trình xoá ói gi m nghèo, chương trình 135, d án tr ng m i 5 tri u ha r ng, các d án nh canh, nh cư; các cơ s khám, ch a b nh c a Nhà nư c tuy n huy n, xã; các công trình di tích văn hoá qu c gia quan tr ng; ti p t c b trí v n u tư thu l i, phát tri n h giao thông nông thôn, h t ng các khu phân lũ, ch m lũ, h t ng nuôi tr ng thu s n, h t ng làng ngh , du l ch, ch ; h tr các ho t ng xúc ti n thương m i, m r ng th trư ng,... - Ưu tiên ngân sách, th c hi n các gi i pháp huy ng các ngu n tài chính th c hi n nhi m v chuy n d ch cơ c u kinh t , Ny m nh công nghi p hoá, hi n i hoá nông nghi p, nông thôn; - i v i công trình nhóm C m b o v n hoàn thành trong th i h n không quá 2 năm; i v i công trình nhóm B m b o v n hoàn thành trong th i h n không quá 4 năm; ch m d t vi c b trí dàn tr i, kéo dài th i gian u tư không hi u qu . Ch ưa vào d toán chi ngân sách hàng năm các công trình m i ã hoàn thành th t c u tư XDCB theo quy nh và ư c duy t trư c tháng 10 năm trư c. - B trí chi u tư phát tri n k t c u h t ng c a a phương t ngu n thu ti n s d ng t g m c ngu n thu s d ng t k t chuy n năm trư c sang năm sau (n u có) theo úng ch quy nh. - Ch các d án u tư t ngu n v n vay v cho vay l i ph i t thu x p v n i ng cho các d án này phù h p v i n i dung hi p nh ã ký k t và các quy ch tài chính trong nư c không nh hư ng n ti n th c hi n. - i v i chi c p bù chênh l ch lãi su t tín d ng nhà nư c, chi c p phí qu n lý c a Qu H tr phát tri n, chi b sung d tr nhà nư c,... căn c vào tình hình th c hi n
 10. năm trư c và nhi m v năm d toán xây d ng d toán theo ch quy nh hi n hành. - Các B , cơ quan Trung ương và các a phương ã ư c Th tư ng Chính ph giao nhi m v u tư XDCB t ngu n trái phi u Chính ph l p d toán kinh phí t ngu n này theo ch ã quy nh. 2.2. Xây d ng d toán chi s nghi p giáo d c - ào t o, khoa h c công ngh , y t , văn hoá xã h i, th d c th thao, s nghi p kinh t , m b o an ninh qu c phòng, qu n lý hành chính nhà nư c, ng, oàn th ...: căn c vào s ki m tra ư c thông báo; d toán ngân sách năm th c hi n ư c c p có thNm quy n giao (không k nh ng kho n chi phát sinh năm th c hi n, nhưng không phát sinh năm d toán) và ch tiêu chuNn nh m c chi tiêu. Ưu tiên b trí kinh phí th c hi n nh ng ch , chính sách chi ã ư c ban hành; nh ng nhi m v quan tr ng Th tư ng Chính ph ã giao cho t ng ngành, lĩnh v c. - Trong ph m vi c nư c, b trí d toán chi ngân sách nhà nư c năm 2006 (bao g m c chi u tư, chi thư ng xuyên, chi ti n lương tăng thêm) i v i lĩnh v c giáo d c, ào t o và d y ngh t 18,6%, ph n u n năm 2008 t 20%; lĩnh v c văn hoá thông tin t 1,5%, ph n u n năm 2008 t 1,8%; lĩnh v c khoa h c và công ngh t 2% và lĩnh v c môi trư ng trên 1% t ng chi ngân sách nhà nư c. B trí d toán chi s nghi p y t b o m nh ng ch , nh m c, tiêu chuNn chi ã quy nh, kinh phí th c hi n ch khám ch a b nh cho ngư i nghèo, ch khám ch a b nh mi n phí cho tr em dư i 6 tu i. - D toán chi s nghi p kinh t xây d ng căn c kh i lư ng nhi m v ư c c p có thNm quy n giao và ch , nh m c chi ngân sách quy nh; t p trung cho nh ng nhi m v quan tr ng: duy tu b o dư ng h th ng h t ng kinh t - xã h i tr ng y u; nhi m v khuy n nông, khuy n lâm, khuy n ngư; s nghi p qu n lý a chính,... góp ph n thúc Ny tăng trư ng, chuy n d ch cơ c u kinh t . - i v i các ơn v s nghi p có thu xây d ng d toán chi n nh theo quy nh hi n hành và yêu c u Ngh quy t 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 c a Chính ph . i v i các nhi m v chi chương trình, tài nghiên c u khoa h c c p Nhà nư c - c p B , chi th c hi n nhi m v nhà nư c t hàng, v n i ng th c hi n các d án có v n nư c ngoài và các nhi m v chi quan tr ng khác, các ơn v l p d toán chi ngân sách theo quy nh hi n hành và hư ng d n t i thông tư này, ng th i thuy t minh y các căn c tính toán. - T năm 2006, chi ào t o, y t , khoa h c và công ngh ,... trong các doanh nghi p, T ng công ty nhà nư c ư c tính vào chi phí c a doanh nghi p theo ch quy nh; NSNN không b trí kinh phí h tr theo úng quy nh t i Ch th s 18/2005/CT-TTg ngày 31/5/2005 c a Th tư ng Chính ph . - D toán chi tr giá các m t hàng chính sách: + i v i chi tr cư c, tr giá và c p không thu ti n m t s m t hàng chính sách, chi h tr u tư phát tri n các tr m phát thanh, truy n thanh c m dân cư, xã các t nh mi n núi, vùng ng bào dân t c cho các a phương năm 2006 th c hi n n nh
 11. theo m c năm 2005 ã ư c ngân sách trung ương b sung có m c tiêu cho ngân sách a phương. + D toán chi th c hi n chính sách c p không thu ti n m t s lo i báo, t p chí cho vùng dân t c thi u s và mi n núi th c hi n theo quy nh t i Quy t nh s 1637/Q -TTg ngày 31/12/2001, văn b n s 1423/CP-VX ngày 30/9/2004 c a Chính ph . + D toán chi tr giá xu t b n, tr giá gi gi ng g c,... th c hi n theo ch hi n hành. Các B , cơ quan trung ương, a phương, ơn v c n tính toán chi tr giá trên cơ s xác nh s lư ng, giá thành, chi phí v n chuy n, m c tr giá c th cho t ng m t hàng theo ch quy nh. - D toán chi qu n lý hành chính Nhà nư c, ng, oàn th : i v i các cơ quan hành chính Nhà nư c th c hi n thí i m vi c khoán biên ch và kinh phí qu n lý hành chính xây d ng d toán ngân sách theo quy nh hi n hành. - i v i nh ng nhi m v chi s d ng t ngu n v n vay n , vi n tr l p d toán chi ti t theo t ng d án và tính toán s v n i ng c a phía Vi t Nam theo cam k t và ch quy nh. - L p d toán chi c a các ơn v hành chính Nhà nư c, các ơn v s nghi p ph i th hi n y các nhi m v chi t ngu n thu phí, l phí và thu khác ư c l i ơn v chi theo ch quy nh. 2.3. B trí d toán ngân sách và huy ng các ngu n tài chính th c hi n c i cách ti n lương theo án c i cách ch ti n lương giai o n 2003-2007 ã ư c quy t nh: Các B , ngành, cơ quan trung ương, các a phương và ơn v s d ng ngân sách xây d ng d toán ngân sách th c hi n c i cách ti n lương trên cơ s ti p t c th c hi n các bi n pháp t o ngu n c i cách ti n lương t ng cơ quan, ơn v t các ngu n thu ư c l i theo ch (t i thi u 40%, riêng ngành y t t i thi u 35% tr ti n thu c, máu, d ch truy n, hoá ch t, v t tư thay th ), ti t ki m chi thư ng xuyên (không k ti n lương và các kho n có tính ch t lương) t i thi u 10%, các ngu n th c hi n c i cách ti n lương năm trư c chưa s d ng h t (n u có) chuy n sang năm sau ti p t c th c hi n. Ngân sách a phương s d ng t i thi u 50% tăng thu hàng năm th c hi n; i v i năm 2006 s d ng t i thi u 50% ngu n tăng thu năm 2005 và d toán thu năm 2006 so d toán 2004 (không k thu ti n s d ng t) t o ngu n th c hi n c i cách ti n lương. Sau khi ã s d ng các ngu n trên mà còn thi u, Ngân sách trung ương h tr mb o ngu n th c hi n c i cách ti n lương theo ch quy nh. Ngân sách trung ương, ngân sách các c p chính quy n a phương b trí d phòng, ngân sách c p t nh b trí d tr tài chính theo quy nh c a Lu t NSNN ch ng i phó v i thiên tai và x lý nh ng nhi m v c p bách phát sinh ngoài d toán. Các B , cơ quan trung ương, các a phương, ơn v d toán các c p ph i d ki n y nh ng nhi m v s phát sinh trong năm d toán; trên cơ s ó b trí d toán m b o th c hi n nh ng nhi m v quan tr ng ư c giao và c nh ng nhi m v m i phát sinh; không x y ra tình tr ng trong t ch c th c hi n l i ngh b sung ngoài d toán. Không b sung t ngu n d phòng cho nh ng nhi m v chi mà các B , cơ quan
 12. trung ương và a phương khi xây d ng, phân b d toán ngân sách ư c giao không b trí y kinh phí theo ch quy nh th c hi n. 2.4. Chi th c hi n các chương trình m c tiêu qu c gia, d án quan tr ng: - Các B , cơ quan qu n lý chương trình m c tiêu ph i h p B K ho ch và u tư, B Tài chính t ch c t ng k t ánh giá k t qu th c hi n giai o n 2001-2005; xu t nh ng chương trình, d án ch m d t th c hi n chuy n thành nhi m v thư ng xuyên, nh ng chương trình, d án c n ti p t c th c hi n trong giai o n 2006-2010; xác nh rõ m c tiêu, nhi m v c th t ng năm trong vi c th c hi n chương trình, d án; cơ ch chính sách qu n lý i v i các chương trình, d án trình Th tư ng Chính ph quy t nh. - Căn c s ki m tra d toán ngân sách th c hi n các chương trình m c tiêu qu c gia, chương trình 135, d án tr ng m i 5 tri u ha r ng; các B , cơ quan qu n lý chương trình, d án d ki n phân b d toán chi chương trình m c tiêu, d án cho các B , cơ quan trung ương và các a phương. - Các B , cơ quan Trung ương và các a phương xây d ng d toán chi các chương trình m c tiêu qu c gia, Chương trình 135, D án tr ng m i 5 tri u ha r ng theo s ki m tra ư c thông báo và các văn b n hư ng d n. 2.5. Các B , cơ quan Trung ương, các a phương xây d ng d toán chi ph i ch t ch và chi ti t i v i t ng nhi m v , t ng ơn v s d ng ngân sách tr c thu c khi nh n ư c d toán ngân sách Th tư ng Chính ph giao th c hi n phân b và giao i v i ơn v s d ng ngân sách m b o trư c ngày 31 tháng 12 theo úng quy nh c a Lu t NSNN. 3. Xây d ng d toán NSNN m b o cân i ngân sách nhà nư c, cân i ngân sách các c p chính quy n a phương theo quy nh c a Lu t NSNN và Ch th s 18/2005/CT-TTg ngày 31/5/2005 c a Th tư ng Chính ph : - D toán thu thu và phí c a NSNN m b o chi thư ng xuyên, tr các kho n n n h n và kinh phí th c hi n c i cách ti n lương, có tích lu cho u tư phát tri n. B i chi NSNN m c không l n hơn 5% GDP, phù h p v i kh năng vay trong nư c và vay ưu ãi ngoài nư c, không vay thương m i ngoài nư c bù p b i chi ngân sách nhà nư c. - Các t nh, thành ph tr c thu c trung ương xây d ng d toán chi ngân sách a phương không ư c vư t quá ngu n thu ngân sách a phương ư c hư ng và s b sung cân i (n u có) t ngân sách trung ương cho ngân sách a phương theo m c n nh như m c d toán năm 2005 Th tư ng Chính ph ã giao cho a phương. i v i nh ng t nh, thành ph tr c thu c trung ương c n huy ng thêm v n tăng u tư phát tri n ph i xây d ng d toán theo úng quy nh t i Kho n 3 i u 8 Lu t NSNN m b o m c dư n huy ng (k c s d ki n huy ng năm 2006) không vư t quá 30% ( i v i thành ph Hà n i, H Chí Minh là 100%) d toán chi u tư XDCB c a ngân sách c p t nh c a a phương. 4. V xây d ng d toán ngân sách a phương:
 13. 4.1. Trên cơ s th c hi n ngân sách năm 2005, giai o n 2001-2005, các a phương căn c m c tiêu, nhi m v phát tri n kinh t - xã h i c a a phương mình năm 2006, giai o n 2006-2010 và các n i dung xây d ng d toán ngân sách nhà nư c ã hư ng d n các ph n trên; t ch c xây d ng d toán ngân sách a phương năm 2006, giai o n 2006-2010. ng th i chú ý nh ng n i dung ch y u sau: - Xây d ng d toán thu NSNN trên a bàn: Trên cơ s d báo tăng trư ng kinh t i v i t ng ngành, t ng lĩnh v c, các cơ s kinh t và nh ng ngu n thu m i phát sinh trên a bàn a phương, xây d ng d toán thu i v i t ng lĩnh v c, t ng kho n thu theo ch quy nh, d toán thu n i a t ngu n thu thu và phí (chưa k ngu n thu t d u thô và thu ti n s d ng t) giai o n 2006-2010 tăng t i thi u bình quân 12- 14%/năm; năm 2006 tăng t i thi u 12-14% so v i ư c th c hi n năm 2005, trên cơ s ánh giá thu NSNN năm 2005 tăng t i thi u 5% so v i d toán Th tư ng Chính ph giao. - Xây d ng d toán chi ngân sách a phương: Căn c vào ngu n ngân sách a phương ư c hư ng theo quy nh i v i năm ngân sách trong th i kỳ n nh 2004- 2006 ã ư c hư ng d n phương pháp tính t i Thông tư s 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 c a B Tài chính; căn c nhi m v phát tri n kinh t - xã h i c a a phương năm 2006, giai o n 2006-2010, ch chính sách, nh m c chi hi n hành; xây d ng d toán chi ngân sách năm 2006, giai o n 2006-2010 c th i v i t ng lĩnh v c v i nhu c u chi h p lý, b o m th t nhi m v ưu tiên và các hư ng d n t i i m 2, m c II, ph n B Thông tư này, ng th i th c hi n nh ng n i dung ch y u sau: + Ưu tiên kinh phí th c hi n nhi m v xây d ng cơ s h t ng, t p trung u tư nh ng d án, công trình tr ng i m c a a phương; ch ng b trí ngân sách a phương th c hi n m c tiêu kiên c hoá trư ng h c, xoá phòng h c 3 ca, phòng h c tranh, tre, n a, lá, u tư kiên c hoá kênh mương và ư ng giao thông nông thôn; h t ng làng ngh , du l ch; th c hi n phát tri n gi ng cây tr ng, v t nuôi; chuy n i cơ c u kinh t ; xúc ti n thương m i, m r ng và tìm ki m th trư ng xu t khNu; chú tr ng th c hi n nhi m v xoá ói, gi m nghèo, t o vi c làm, u tranh v i các t n n xã h i;... + B trí v n i ng cho các d án ODA ho c h p ph n d án ODA th c hi n trên a bàn thu c trách nhi m c a a phương theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph . Ch ng tính toán b trí trong d toán chi XDCB ngu n x lý d t i m các kho n n XDCB, n c a ngân sách xã và các kho n công n khác. + B trí d toán chi u tư xây d ng cơ b n c a ngân sách a phương tương ng v i s thu ti n s d ng t u tư các công trình k t c u h t ng kinh t – xã h i. + Xây d ng phương án huy ng v n u tư cơ s h t ng a phương, b trí ngân sách a phương m b o hoàn tr các kho n n h n ph i tr theo úng quy nh t i Kho n 3 i u 8 Lu t Ngân sách nhà nư c. + B trí kinh phí th c hi n các Ngh quy t Trung ương 2 (khoá VIII) i v i lĩnh v c giáo d c - ào t o và khoa h c công ngh , Ngh quy t 41 c a B Chính tr iv i nhi m v b o v môi trư ng thu c nhi m v chi ngân sách a phương.
 14. + B trí d phòng ngân sách a phương, b sung qu d tr tài chính theo quy nh c a Lu t ngân sách nhà nư c, ch ng ng phó v i thiên tai, lũ l t, d ch b nh và x lý nh ng nhi m v c p bách a phương. + Xây d ng d toán chi th c hi n các chương trình m c tiêu qu c gia, chương trình 135, d án tr ng m i 5 tri u ha r ng trên cơ s hư ng d n v m c tiêu, nhi m v c a các B , cơ quan qu n lý chương trình m c tiêu, d án, kh năng b trí ngân sách a phương và s ki m tra h tr t NSTW ư c thông báo. + i v i các nhi m v u tư h t ng theo các quy t nh c a Th tư ng Chính ph như: Quy t nh s 168/2001/Q -TTg ngày 30/10/2001, Quy t nh s 186/2001/Q -TTg ngày 07/12/2001, Quy t nh s 120/2003/Q -TTg ngày 11/6/2003, Quy t nh s 134/2004/Q -TTg ngày 20/7/2004 c a Th tư ng Chính ph ,... căn c m c tiêu nhi m v và nhu c u ngu n v n u tư ã quy nh; căn c k t qu ã u tư, th c hi n năm 2005, giai o n 2001-2005, các a phương xây d ng, tính toán nhi m v năm 2006, giai o n 2006-2010, trong ó ch ng b trí, s p x p ngân sách a phương và các ngu n tài chính theo ch quy nh th c hi n các nhi m v trên, d ki n m c ngh ngân sách trung ương h tr kèm theo thuy t minh các căn c tính toán. + Xây d ng d toán chi ngân sách năm 2006, giai o n 2006-2010, các a phương b trí các ngu n th c hi n chi c i cách ti n lương theo quy nh t i i m 2.3, m c II, ph n B. 4.2. Ngân sách a phương năm 2006 trong th i kỳ n nh ngân sách (2004-2006) theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c, U ban nhân dân các c p ch ng xây d ng d toán ngân sách a phương mình trên cơ s ngu n thu và nhi m v chi ã ư c phân c p n nh; d toán ngân sách các c p a phương năm 2006 ư c xây d ng trên cơ s : ngu n thu ư c xác nh căn c t l ph n trăm (%) phân chia các kho n thu phân chia gi a các c p ngân sách, ngu n thu ngân sách a phương ư c hư ng 100% theo quy nh c a Lu t NSNN và s b sung cân i t ngân sách c p trên cho ngân sách c p dư i (n u có) ư c n nh theo m c d toán năm 2005 ã ư c Qu c h i, U ban Thư ng v Qu c h i, H i ng nhân dân quy t nh, Th tư ng Chính ph , U ban nhân dân c p trên giao. C-T CH C TH C HI N: 1. Các B , cơ quan nhà nư c theo ch c năng, nhi m v ư c phân công, có trách nhi m xây d ng các ch tiêu kinh t - xã h i thu c lĩnh v c ph trách và thông báo k p th i cho B Tài chính, các B , cơ quan trung ương và các a phương trư c ngày 01/7/2005 làm cơ s cho vi c l p d toán ngân sách nhà nư c năm 2006 và giai o n 2006-2010. 2. B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính l p d toán năm 2006 và d ki n m c kinh phí giai o n 2006-2010 v chi u tư phát tri n, phương án phân b chi u tư phát tri n m t s lĩnh v c c a ngân sách trung ương ư c phân công g i B Tài chính trư c ngày 10/9/2005. 3. Các B , cơ quan trung ương qu n lý các chương trình m c tiêu qu c gia, chương trình 135 và d án tr ng m i 5 tri u ha r ng ph i h p v i B K ho ch và u tư, B
 15. Tài chính ánh giá k t qu th c hi n giai o n 2001-2005, xu t các chương trình m c tiêu qu c gia, cơ ch chính sách th c hi n giai o n 2006-2010 trình c p có thNm quy n quy t nh. Trên cơ s ó xác nh nhi m v và xây d ng d toán kinh phí năm 2006 và d ki n m c kinh phí 2006-2010 i v i các chương trình m c tiêu, d án và d ki n m c d toán i v i t ng B , cơ quan trung ương và t ng a phương g i B Tài chính, B K ho ch và u tư trư c 30/7/2005. 4. Các B , cơ quan trung ương và U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương căn c Thông tư này và s ki m tra v d toán thu, chi ngân sách nhà nư c năm 2006 và giai o n 2006-2010 do B Tài chính thông báo: hư ng d n và thông báo s ki m tra v d toán thu, chi ngân sách cho các ơn v d toán tr c thu c và ngân sách c p dư i. Các B , các ngành, a phương căn c tình hình th c hi n thu, chi giai o n 2001-2005; k ho ch nhi m v phát tri n kinh t – xã h i giai o n 2006-2010 tri n khai l p k ho ch thu, chi NSNN giai o n 2006-2010 c a toàn ngành, lĩnh v c B , a phương ư c phân công qu n lý (bao g m chi u tư phát tri n, t ng lĩnh v c chi thư ng xuyên; d toán th c hi n Chương trình m c tiêu ư c giao tr c ti p qu n lý) cùng v i vi c l p d toán ngân sách năm 2006, g i B Tài chính, B K ho ch và u tư t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph . Các B , cơ quan trung ương và các a phương t ch c công tác xây d ng, t ng h p và báo cáo d toán ngân sách năm 2006 và giai o n 2006-2010 theo úng quy nh c a Lu t NSNN, các văn b n hư ng d n và nh ng n i dung hư ng d n c a Thông tư này; báo cáo y , n i dung, bi u m u theo quy nh c a Thông tư s 59/2003/TT- BTC ngày 23/6/2003 c a B Tài chính và các bi u m u có liên quan quy nh t i Thông tư này; g i B Tài chính trư c ngày 20/7/2005 ( i v i các B , cơ quan trung ương) trư c ngày 25/7/2005 ( i v i các t nh, thành ph tr c thu c trung ương). 5. B Tài chính t ch c làm vi c th o lu n v d toán ngân sách năm 2006 và giai o n 2006-2010 v i các T ng công ty 91 t kho ng cu i tháng 6 năm 2005, v i các B , cơ quan trung ương t kho ng cu i tháng 7 năm 2005 (l ch làm vi c c th s thông báo sau). i v i các a phương, d toán ngân sách năm 2006 là năm ngân sách trong th i kỳ n nh theo quy nh c a Lu t NSNN, B Tài chính th c hi n làm vi c v i U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương th o lu n v d toán ngân sách năm 2006 khi U ban nhân dân t nh, thành ph yêu c u. Nh ng a phương có yêu c u làm vi c v d toán ngân sách năm 2006, ngh ăng ký l ch làm vi c v i B Tài chính trư c ngày 25/7/2005 b trí (d ki n th i gian làm vi c xong trư c ngày 01/9/2005), b o m th i gian t ng h p, báo cáo Chính ph và các cơ quan c a Qu c h i v d toán ngân sách nhà nư c năm 2006. 6. T ng c c thu , T ng c c h i quan có nhi m v hư ng d n chi ti t Thông tư này cho các ơn v tr c thu c th c hi n xây d ng, t ng h p và báo cáo d toán thu ngân sách nhà nư c năm 2006 và giai o n 2006-2010 thu c lĩnh v c ư c giao. 7. V bi u m u l p và báo cáo d toán ngân sách năm 2006 và giai o n 2006-2010:
 16. - i v i các B , cơ quan trung ương t ng h p và báo cáo B Tài chính d toán NSNN theo các bi u m u và th i gian quy nh t i Thông tư s 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 c a B Tài chính và các bi u m u b sung (bi u s 2b, 2c, 3b, 3c, 4) quy nh t i Thông tư này. - i v i các a phương: T ng h p l p d toán ngân sách a phương, báo cáo B Tài chính theo các m u bi u (bi u s 01, 02, 06, 07, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 - Ph l c s 6) và th i gian quy nh t i Thông tư s 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 c a B Tài chính và các bi u m u b sung (bi u s 1, 2a, 3a, 5, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b) quy nh t i Thông tư này. 8. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. Trong quá trình xây d ng d toán ngân sách giai o n 2006-2010, nh t là d toán năm 2006 khi có nh ng chính sách ch m i ban hành, B Tài chính s có thông báo hư ng d n b sung; trong công tác t ch c xây d ng d toán ngân sách năm 2006 và giai o n 2006-2010 n u có nh ng vư ng m c ngh các B , cơ quan trung ương, a phương, T ng công ty 91 ph n ánh v B Tài chính k p th i x lý./. KT. B TRƯ NG B TÀI CHÍNH TH TRƯ NG Nơi nh n: - VP Qu c h i, VP Ch t ch nư c; - VP Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B ; - Các cơ quan thu c Chính ph ; Tr n Văn Tá - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Toà án nhân dân t i cao; - Cơ quan trung ương c a các oàn th ; - Ban Tài chính qu n tr trung ương; - C c Ki m tra văn b n - B Tư pháp; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c trung ương; - S Tài chính, C c thu , KBNN các t nh, thành ph tr c thu c trung ương; - Các T ng công ty 91/TTg; - Các ơn v thu c, tr c thu c B Tài chính; - Công báo; - Lưu: VP, V PC, V NSNN. PH L C BI U M U B SUNG L P D TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C NĂM 2006 (Ban hành kèm theo Thông tư s 44/2005/TT-BTC ngày 3/6/2005 c a B Tài chính) Bi u s 1: T ng h p k t qu th c hi n các ch tiêu kinh t – xã h i 5 năm 2001-2005 và nh hư ng giai o n 2006-2010 (dùng cho các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương) Bi u s 2a: ánh giá nhi m v thu, chi ngân sách 5 năm 2001-2005 (dùng cho các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương) Bi u s 2b: ánh giá nhi m v thu, chi NSNN giai o n 2001-2005 (dùng cho các B , cơ quan Trung ương)
 17. Bi u s 2c: ánh giá ngu n l c u tư phát tri n ngành, lĩnh v c giai o n 2001-2005 (dùng cho các B , cơ quan Trung ương qu n lý ngành, lĩnh v c) Bi u s 3a: D ki n nhi m v thu, chi ngân sách 5 năm 2006-2010 (dùng cho các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương) Bi u s 3b: D ki n nhi m v thu, chi NSNN giai o n 2006-2010 (dùng cho các B , cơ quan Trung ương) Bi u s 3c: D ki n ngu n l c u tư phát tri n ngành, lĩnh v c giai o n 2006-2010 (dùng cho các B , cơ quan Trung ương qu n lý ngành, lĩnh v c) Bi u s 4: Báo cáo t ng h p ngu n th c hi n c i cách ti n lương năm 2006 (dùng cho các B , cơ quan trung ương) Bi u s 5: Báo cáo ngu n kinh phí th c hi n c i cách ti n lương năm 2006 (dùng cho các t nh, thành ph tr c thu c TW) Bi u s 6a: T ng h p nhu c u v n b sung có m c tiêu t ngân sách trung ương năm 2006 th c hi n các d án, nhi m v quan tr ng ã ư c c p có thNm quy n phê duy t Bi u s 6b: T ng h p nhu c u v n b sung có m c tiêu t ngân sách trung ương năm 2006 ti p t c th c hi n các chính sách Nhà nư c m i ban hành trong th i gian n nh ngân sách (2004-2006) Bi u s 7a: Báo cáo k t qu huy ng v n u tư phát tri n theo quy nh t i kho n 3 i u 8 Lu t NSNN, dư n ngân sách a phương giai o n 2001-2005 Bi u s 7b: nh hư ng công tác huy ng v n u tư phát tri n theo quy nh t i kho n 3 i u 8 Lu t NSNN, dư n ngân sách a phương giai o n 2006-2010 Bi u s 8a: Báo cáo k t qu huy ng v n u tư xã h i giai o n 2001-2005 (dùng cho các t nh, thành ph tr c thu c TW) Bi u s 8b: nh hư ng công tác huy ng v n u tư xã h i giai o n 2006-2010 (dùng cho các t nh, thành ph tr c thu c TW)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản