intTypePromotion=3

Thông tư 46/2005/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
58
lượt xem
1
download

Thông tư 46/2005/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 46/2005/TT-BTC về việc hướng dẫn một số vấn đề về tài chính khi sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh do Bộ tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 46/2005/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 46/2005/TT-BTC Hà N i, ngày 08 tháng 6 năm 2005 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 46/2005/TT-BTC NGÀY 8 THÁNG 6 NĂM 2005 HƯ NG D N M T S V N V TÀI CHÍNH KHI S P X P, I M I VÀ PHÁT TRI N NÔNG, LÂM TRƯ NG QU C DOANH Thi hành Ngh nh s 170/2004/N -CP ngày 22/9/2004 c a Chính ph v s p x p, i m i và phát tri n nông trư ng qu c doanh và Ngh nh s 200/2004/ N -CP ngày 03/12/2004 c a Chính ph v s p x p, i m i và phát tri n lâm trư ng qu c doanh; B Tài chính hư ng d n m t s v n v tài chính khi s p x p, i m i và phát tri n nông, lâm trư ng qu c doanh như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. i tư ng, ph m vi áp d ng. 1.1- i tư ng áp d ng thông tư này là các nông, lâm trư ng qu c doanh th c hi n vi c i m i, s p x p ư c quy nh t i kho n 2 i u 1 Ngh nh s 170/2004/N - CP ngày 22/9/2004 c a Chính ph v s p x p, i m i và phát tri n nông trư ng qu c doanh và quy nh t i kho n 2 i u 1 Ngh nh s 200/2004/ N -CP ngày 03/12/2004 c a Chính ph v s p x p, i m i và phát tri n lâm trư ng qu c doanh (dư i ây g i t t là nông, lâm trư ng). 1.2- Thông tư này hư ng d n các v n v tài chính khi th c hi n s p x p, im i và phát tri n nông, lâm trư ng theo các hình th c: - Các nông, lâm trư ng ti p t c duy trì là công ty nhà nư c; - Các nông, lâm trư ng chuy n thành công ty trách nhi m h u h n nhà nư c m t thành viên; - Các nông, lâm trư ng th c hi n sáp nh p, chia tách, gi i th ; - Các nông, lâm trư ng th c hi n c ph n hoá, giao, bán; - Các lâm trư ng chuy n thành các Ban qu n lý r ng phòng h , Ban qu n lý r ng c d ng ho t ng theo cơ ch ơn v s nghi p có thu. 2. Nh ng quy nh chung.
  2. 2.1- Các nông, lâm trư ng là công ty nhà nư c ho t ng theo Lu t doanh nghi p nhà nư c và Quy ch qu n lý tài chính c a công ty nhà nư c và qu n lý v n nhà nư c u tư vào doanh nghi p khác ban hành kèm theo Ngh nh s 199/2004/N -CP ngày 03/12/2004 c a Chính ph (sau ây g i t t là quy ch tài chính công ty nhà nư c) và Thông tư s 33/2005/TT-BTC ngày 29/4/2005 c a B Tài chính hư ng d n m t s i u t i Quy ch qu n lý tài chính c a công ty Nhà nư c và qu n lý v n nhà nư c u tư vào doanh nghi p khác; Các nông, lâm trư ng th c hi n các nhi m v ho t ng công ích: s n phNm, d ch v công ích ư c nhà nư c t hàng, giao k ho ch ho c u th u th c hi n theo Ngh nh s 31/2005/N -CP ngày 11/03/2005 c a Chính ph v s n xu t và cung ng s n phNm, d ch v công ích và các văn b n pháp lu t hi n hành. - Các nông, lâm trư ng ư c thành l p m i ho c sáp nh p, gi i th , h p nh t, chia, tách th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 180/2004/N -CP ngày 28/10/2004 c a Chính ph v thành l p m i, t ch c l i và gi i th công ty nhà nư c và Thông tư s 38/2005/TT-BTC ngày 18/5/2005 c a B Tài chính hư ng d n trình t , th t c, x lý tài chính khi thành l p m i, t ch c l i, và gi i th công ty Nhà nư c. - Các nông, lâm trư ng th c hi n c ph n hoá th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 187/2004/N -CP ngày 16/11/2004 c a Chính ph , Thông tư s 126/2004/TT-BTC ngày 24/12/2004 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh này và các văn b n pháp lu t hi n hành. - Các nông, lâm trư ng th c hi n giao cho t p th ngư i lao ng; bán ho c chuy n sang công ty trách nhi m h u h n nhà nư c m t thành viên th c hi n theo quy nh pháp lu t hi n hành. - Các Ban qu n lý r ng phòng h , Ban qu n lý r ng c d ng (g i t t là Ban qu n lý r ng) th c hi n cơ ch tài chính quy nh t i Ngh nh s 10/2002/N -CP ngày 16/01/2001 c a Chính ph v ch tài chính áp d ng cho ơn v s nghi p có thu và các văn b n hư ng d n c a B Tài chính. 2.2- Trong quá trình th c hi n s p x p, i m i và phát tri n nông, lâm trư ng, kinh phí chi cho vi c th c hi n o c, rà soát t, c m m c ranh gi i, l p h sơ a chính giao t và c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho các Ban qu n lý r ng và các công ty lâm nghi p do ngân sách a phương m b o và th c hi n theo quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c. 2.3- Vi c bàn giao ư ng giao thông, h th ng i n, công trình thu l i, trư ng h c, b nh xá c a nông, lâm trư ng v a phương qu n lý th c hi n theo Quy t nh s 255/2003/Q -TTg ngày 01/12/2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c bàn giao x lý v n vay và u tư tài s n ư ng giao thông, h th ng i n, công trình thu l i, trư ng h c, b nh xá c a nông, lâm trư ng v a phương và T ng công ty i n l c Vi t Nam qu n lý, Thông tư s 48/2004/TT-BTC ngày 01/6/2004 c a B Tài chính hư ng d n Quy t nh s 255/2003/Q -TTg và các văn b n pháp lu t hi n hành. II. QUY NNH C TH 1. Ki m kê ánh giá tài s n và v n hi n có.
  3. 1.1- Ki m kê tài s n và v n: Khi có quy t nh s p x p l i c a c p có thNm quy n các nông, lâm trư ng ph i th c hi n ki m kê toàn b tài s n thu c quy n qu n lý s d ng, bao g m: tài s n ng n h n, tài s n dài h n, các kho n n ph i tr , ngu n v n ch s h u, (bao g m c r ng tr ng, vư n cây, àn gia súc). Phương pháp ki m kê ánh giá l i tài s n, v n, r ng tr ng, vư n cây, àn gia súc theo các quy nh hi n hành c a Nhà nư c và theo hư ng d n c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 1.2-Th i i m ki m kê: Là th i i m khoá s k toán, l p báo cáo tài chính k t thúc quý g n nh t k t ngày phương án s p x p nông, lâm trư ng ư c c p có thNm quy n phê duy t có hi u l c. 1.3- ánh giá l i giá tr tài s n: Vi c ánh giá l i tài s n c a các nông, lâm trư ng ch th c hi n khi chuy n i s h u: c ph n hoá, giao, bán; không th c hi n ánh giá l i tài s n c a các nông, lâm trư ng còn gi là công ty nhà nư c; các nông, lâm trư ng chuy n sang Ban qu n lý, Công ty trách nhi m h u h n nhà nư c m t thành viên và các nông, lâm trư ng th c hi n sáp nh p, h p nh t, chia, tách. 1.4- X lý chênh l ch k t qu ki m kê, ánh giá l i giá tr tài s n : a. Chênh l ch k t qu ki m kê, ánh giá l i giá tr tài s n i v i các nông, lâm trư ng th c hi n c ph n hoá, giao, bán ư c x lý theo các quy nh hi n hành c a nhà nư c v c ph n hoá, giao, bán doanh nghi p. b. i v i nông, lâm trư ng ti p t c duy trì là công ty nhà nư c chênh l ch k t qu ki m kê ư c x lý theo Quy ch qu n lý tài chính c a công ty nhà nư c và qu n lý v n nhà nư c u tư vào doanh nghi p khác ban hành kèm theo Ngh nh s 199/2004/N -CP ngày 03/12/2004 c a Chính ph và Thông tư s 33/2005/TT-BTC ngày 29/4/2005 c a B Tài chính hư ng d n m t s i u t i Quy ch qu n lý tài chính c a công ty Nhà nư c và qu n lý v n nhà nư c u tư vào doanh nghi p khác. c. i v i lâm trư ng chuy n sang Ban qu n lý r ng: Chênh l ch thi u phát hi n sau ki m kê ph i xác nh rõ nguyên nhân, trách nhi m và x lý b i thư ng. Ph n chênh l ch thi u sau khi b i thư ng ư c xem xét gi m v n nhà nư c. B qu n lý ngành xem xét quy t nh gi m v n i v i nông, lâm trư ng thu c Trung ương qu n lý, U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (dư i ây g i t t là U ban nhân dân t nh) xem xét, quy t nh gi m v n i v i các nông, lâm trư ng thu c U ban nhân dân t nh qu n lý sau khi có ý ki n th ng nh t b ng văn b n c a B Tài chính. 1.5- Vi c x lý n t n ng c a các nông, lâm trư ng qu c doanh th c hi n theo Ngh nh s 69/2002/N -CP ngày 12/7/2002 c a Chính ph và Thông tư s 85/2002/TT- BTC ngày 26/9/2002 c a B Tài chính v qu n lý và x lý n t n ng i v i doanh
  4. nghi p nhà nư c và Thông tư s 89/2004/TT-BTC ngày 3/9/2004 c a B Tài chính hư ng d n x lý r i ro v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c. 2. Bàn giao tài s n, r ng tr ng, vư n cây lâu năm, giá tr u tư khai hoang c i t o t c a các nông, lâm trư ng cho U ban nhân dân t nh ho c Ban qu n lý r ng. 2.1- Tài s n và v n bàn giao g m: Toàn b tài s n, v t tư, các kho n n ph i thu, n ph i tr , các tài s n khác (bao g m c r ng tr ng, vư n cây, àn gia súc, giá tr u tư khai hoang c i t o t) và tài li u có liên quan. 2.2- Nguyên t c bàn giao: Th c hi n bàn giao nguyên tr ng tài s n và v n theo s li u ki m kê t i th i i m bàn giao. 2.3- Th i i m bàn giao do B qu n lý ngành, U ban nhân dân t nh quy t nh i v i t ng nông, lâm trư ng. 2.4- Ngư i ch trì vi c bàn giao: - i di n B qu n lý ngành ho c ngư i ư c u quy n ch trì vi c bàn giao nông, lâm trư ng thu c Trung ương qu n lý. - i di n U ban nhân dân t nh ho c ngư i ư c u quy n ch trì i v i các nông, lâm trư ng thu c U ban nhân dân t nh qu n lý. 2.5- i tư ng giao nh n: - Bên giao : Là giám c các nông, lâm trư ng. - Bên nh n: Là giám c Ban qu n lý r ng ư c giao trách nhi m nh n tài s n và v n ho c i di n U ban nhân dân t nh ( i v i tài s n g n li n v i t khi nông, lâm trư ng chuy n giao t cho a phương qu n lý). 2.6- Khi bàn giao ph i l p Biên b n có ch ký c a bên nh n, bên giao. i di n B qu n lý ngành, i di n U ban nhân dân t nh và lãnh o T ng công ty (n u nông, lâm trư ng là ơn v thành viên T ng công ty). N i dung biên b n bàn giao c n ghi rõ t ng tài s n và s v n bàn giao, nh ng t n t i và trách nhi m x lý c a m i bên. 2.7- H ch toán k toán: Căn c vào Biên b n giao nh n, s li u ki m kê, h sơ tài li u, s li u k toán, bên giao h ch toán gi m tài s n và v n, Bên nh n h ch toán tăng tài s n và v n. i v i Ban qu n lý r ng m i thành l p thì ph i m s sách k toán h ch toán theo quy nh c a pháp lu t k toán. 3.V s d ng ti n thanh lý vư n cây, r ng tr ng, àn gia súc, l i u tư cho thâm canh, tr ng l i vư n cây, mua s m thi t b , i m i công ngh , xây d ng cơ s h t ng.
  5. 3.1- i tư ng là các nông trư ng ti p t c duy trì là Công ty nhà nư c thi u v n i u l , có d án u tư cho thâm canh, tr ng l i vư n cây, mua s m thi t b , i m i công ngh , xây d ng cơ s h t ng ư c c p có thNm quy n phê duy t. 3.2- Ti n thanh lý vư n cây, r ng tr ng, àn gia súc ư c l i là giá tr thu ư c do thanh lý vư n cây, r ng tr ng, àn gia súc, tr i giá tr còn l i c a vư n cây, r ng tr ng, àn gia súc, các kho n chi phí h p pháp c a vi c thanh lý, các kho n thu theo quy nh c a Pháp lu t (không bao g m thu thu nh p doanh nghi p). 3.3- Trình t , th t c b sung v n i u l cho nông trư ng t ngu n thanh lý tài s n: a. H sơ ngh g m: - Công văn ngh b sung v n i u l t ngu n thành lý vư n cây, r ng tr ng, àn gia súc ư c l i; - Văn b n phê duy t v n i u l cho nông trư ng c a cơ quan có thNm quy n (có xác nh n sao y b n chính); - D án u tư có s d ng ngu n v n thanh lý vư n cây, r ng tr ng, àn gia súc ư c c p có thNm quy n phê duy t; - Quy t toán thanh lý vư n cây, r ng tr ng, àn gia súc c a nông trư ng ư c cơ quan Thu trên a bàn ki m tra xác nh; Báo cáo tài chính c a nông trư ng t i th i i m i u ch nh tăng v n; Báo cáo cân iv n u tư xây d ng cơ b n c a nông trư ng. b. H sơ ngh tăng v n g i B qu n lý ngành và B Tài chính i v i các nông trư ng Trung ương qu n lý; g i U ban nhân dân t nh và B Tài chính i v i các nông trư ng do a phương qu n lý. c. Các B qu n lý ngành thNm nh h sơ tăng v n i v i các nông trư ng Trung ương; U ban nhân dân t nh thNm nh h sơ tăng v n i v i các nông trư ng a phương. d. Sau khi thNm nh, các B qu n lý ngành, U ban nhân dân các t nh có ý ki n b ng văn b n g i B Tài chính (kèm theo h sơ ngh tăng v n) xem xét làm th t c ghi thu, ghi chi Ngân sách nhà nư c. 3.4- Vi c qu n lý, s d ng v n thanh lý vư n cây, r ng tr ng, àn gia súc cho vi c tr ng l i vư n cây, mua s m thi t b , i m i công ngh , xây d ng cơ s h t ng th c hi n úng m c ích, có hi u qu theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. 3.5- H ch toán k toán: Sau khi có quy t nh c a B Tài chính, các nông trư ng h ch toán tăng v n nhà nư c t i doanh nghi p, th c hi n qu n lý s d ng v n theo úng quy nh hi n hành c a Nhà nư c. 4.Vi c h tr nông trư ng u tư cơ s h t ng kinh t -xã h i.
  6. 4.1- Các nông trư ng ho t ng t i vùng sâu, vùng xa, biên gi i, h i o, vùng chi n lư c qu c phòng, vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn ư c ngân sách nhà nư c h tr u tư, duy tu, b o dư ng, s a ch a cơ s h t ng kinh t -xã h i. Vi c xác nh vùng sâu, vùng xa, biên gi i, h i o, vùng có i u ki n kinh t -xã h i c bi t khó khăn theo quy nh t i Thông tư s 41/UB-TT ngày 8/01/1996 c a U ban dân t c mi n núi quy nh v vi c hư ng d n th c hi n tiêu chí t ng khu v c vùng dân t c mi n núi. 4.2- Cơ s h t ng ư c ngân sách nhà nư c h tr bao g m h th ng ư ng giao thông, công trình thu l i, h th ng i n dùng riêng cho nông trư ng. 4.3- Hàng năm căn c vào nhu c u u tư, duy tu, b o dư ng, s a ch a các công trình cơ s h t ng, các nông trư ng l p k ho ch d toán u tư, duy tu, s a ch a các công trình h t ng cùng v i k ho ch tài chính c a nông trư ng báo cáo cơ quan có thNm quy n phê duy t. i v i các công trình u tư xây d ng ph i th c hi n theo các quy nh v qu n lý u tư xây d ng b ng ngu n ngân sách nhà nư c. 4.4- ThNm quy n phê duy t d án u tư theo quy nh c a Quy ch qu n lý tài chính công ty nhà nư c: - Các B t ng h p k ho ch và d toán c a các nông trư ng Trung ương. - U ban nhân dân t nh t ng h p k ho ch và d toán c a các nông trư ng a phương. 4.5- Ngu n kinh phí h tr : - Ngân sách Trung ương h tr cho các nông trư ng Trung ương. - Ngân sách a phương h tr cho các nông trư ng a phương . Trình t , th t c, phương th c l p d toán, c p phát, thanh quy t toán v n h tr theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c và các văn b n hư ng d n Lu t Ngân sách nhà nư c. 5. Vi c h tr Công ty Lâm nghi p m nh n m t ph n ch c năng, nhi m v xã h i, an ninh qu c phòng và các nhi m v công ích khác. Các Công ty Lâm nghi p ph i m nh n m t ph n ch c năng, nhi m v xã h i, an ninh, qu c phòng và các nhi m v công ích khác ư c nhà nư c h tr kinh phí th c hi n nhi m v này. B qu n lý ngành t hàng ho c giao k ho ch và d toán kinh phí th c hi n nhi m v xã h i, an ninh, qu c phòng cho các Công ty Lâm nghi p Trung ương, U ban nhân dân t nh giao k ho ch và d toán kinh phí cho các Công ty Lâm nghi p a phương. Vi c t hàng ho c giao k ho ch th c hi n nhi m v xã h i, an ninh, qu c phòng, s n phNm d ch v công ích theo quy nh t i Ngh nh s 31/2005/N -CP ngày
  7. 11/03/2005 c a Chính ph v s n xu t và cung ng s n phNm, d ch v công ích và các văn b n pháp lu t hi n hành. 6. Vi c h tr kinh phí qu n lý b o v r ng t nhiên nghèo ki t. 6.1- Các Công ty Lâm nghi p ư c giao qu n lý di n tích r ng s n xu t là r ng t nhiên nghèo ki t ang th i kỳ nuôi dư ng, ph c h i chưa ư c phép khai thác g a bàn vùng sâu, vùng xa, vùng có nhi u ng bào dân t c thi u s ư c Nhà nư c h tr kinh phí qu n lý, b o v theo cơ ch như i v i r ng phòng h . 6.2- Tiêu chuNn xác nh r ng nghèo ki t do B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy nh. Căn c vào tiêu chuNn quy nh, các Công ty Lâm nghi p xác nh di n tích là r ng nghèo ki t và th i gian chăm sóc ph c h i cho t ng lô, t ng kho nh r ng báo cáo v i B qu n lý ngành ( i v i các công ty Lâm nghi p trung ương), U ban nhân dân t nh ( i v i các Công ty Lâm nghi p a phương) phê duy t. Hàng năm, căn c vào di n tích r ng nghèo ki t c n chăm sóc, nuôi dư ng, ph c h i ã ư c các cơ quan có thNm quy n phê duy t. Các Công ty Lâm nghi p l p k ho ch h tr kinh phí báo cáo các cơ quan có thNm quy n t ng h p chung trong k ho ch ngân sách c a B , a phương . Căn c vào k ho ch v n do nhà nư c giao hàng năm, các B qu n lý ngành phân b cho các Công ty Lâm nghi p trung ương, U ban nhân dân các t nh phân b cho các Công ty Lâm nghi p a phương. M c kinh phí h tr , c p phát, qu n lý, s d ng, thanh quy t toán kinh phí h tr r ng nghèo ki t ư c th c hi n theo các quy nh hi n hành c a nhà nư c. III. HI U L C THI HÀNH Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh các B , U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương, các nông, lâm trư ng ph n ánh v B Tài chính nghiên c u gi i quy t. Lê Th Băng Tâm ( ã Ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản