intTypePromotion=1

Thông tư 47/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
115
lượt xem
3
download

Thông tư 47/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 47/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi Thông tư số 25/2003/TT-BTC ngày 28/3/2003 của Bộ Tài chính về việc thu, nộp, quản lý, sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 47/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a  é   µi h Ý n h  S è  47/2003/TT­B T C  n g µ y  15 th¸ng 5 n¨ m  2003 H í ng  B t  c d É n  s ö a ® æ i   h « n g  t s è  25/2003/TT­B T C  n g µ y  28/3/2003  ñ a B é  T µ i T c   ch Ý n h  v Ò   Ö c thu, n é p, q u ¶ n   ý, ö   ô n g  ti Ò n thu t õ x ö  p h ¹t vi p h ¹ m   vi l  s d h µ n h  ch Ý n h  trong l Ü nh v ù c tr Ët ù   t a n  to µ n giao th«ng ­ C¨n  cø  Ph¸p lÖnh xö  lý vi ph¹m  hµnh  chÝnh  sè  44/2002/PL­ UBTVQH10  µy  ng 16/7/2002 cña  û     U ban  êng  ô  èc  éi; Th v qu h ­  C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 87/CP  µy  ng 19/12/1996  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v ph©n  Êp  c qu¶n  ý,lËp  Êp  µnh  µ  Õt    ©n  l   ch h v quy to¸nng s¸ch nhµ  ícvµ  Þ     n   ngh ®Þnh  è  s 51/1998/N§­   µy  CP ng 18/7/1998  ña  Ýnh  ñ  öa  æi, bæ   c Ch ph s ®   sung  m ét  è  iÒu  ña  s® c NghÞ   nh  è  ®Þ s 87/CP  µy  ng 19/12/1996  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v ph©n  Êp  c qu¶n  ý, Ëp,chÊp  µnh  µ  Õt to¸nng©n  l    l h v quy     s¸ch nhµ  íc;   n Bé   µi chÝnh  íng dÉn  öa  æi  ét  è  iÓ m   T  h  s® m s® Th«ng   è  t s 25/2003/TT­ BTC   µy  ng 28/3/2003  ña  é   µi chÝnh  íng  Én  Öc    ép, qu¶n  ý,sö  c BT  h d vi thu,n   l  dông  Òn  tõ xö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  ti thu    ph     h ch trong lÜnh  ùc  Ëttù an  µn    v tr     to giao th«ng      nh sau: 1.T¹i®iÓ m     ôc   öa  ¹nh     3,M Is l   sau: i “3/§Þnh  ú  ngµy  ®Çu    k 15  ( th¸ng,gi÷a th¸ng),   sè  Òn ph¹tthùc tÕ        cø  ti     c¨n   thu ® îc®∙      ©n      ghithu ng s¸ch ®Þa  ¬ng  Kho  ¹c nhµ  íctØnh,thµnh  è    ph do  b  n    ph trùc thuéc      TW th«ng  b¸o,Së   µi chÝnh    Ët    ¹m  Ých  è  Òn    T  ­ V gi¸t tr s ti thu  ¹t ph   cho    i îng  ô  ëng  c¸c ®è t th h theo  û lÖ  t   quy  nh  ¹  ôc    ña  ®Þ tiM IIc Th«ng    µy, tn   ®Ç u  th¸ng sau  iÒu    ® chØnh  theo  ùc tÕ; n Õu  è  ¹m  Ých nhá  ¬n  è  îc th     s t tr   h s®  trÝch theo    quy  nh,  ×  îctrÝch tiÕp  ®Þ th ®     cho    ®ñ møc   quy  nh;  Õu  è  ¹m  ®Þ n st trÝch lính¬n  è  îctrÝch theo quy  nh, th× trõvµo  è  îctrÝch kú     s®      ®Þ     s®    sau.”. 2.T¹itiÕt2.1 vµ    iÓ m     ôc  söa  ¹nh          2.2,® 2,M IV  l   sau: i “2.1. Sau    ë  µichÝnh   Ët    ∙  ¹m  Ých sè  Òn thu ph¹tcho    khiS T   ­V gi¸® t tr   ti       c¸c ®èi îng  ô  ëng, Kho  ¹c nhµ  íc t¹    t th h   b  n   i tØnh, thµnh  è  ùcthuéc  c¸c   ph tr   trung ­ ¬ng  ã  c tr¸chnhiÖm    chuyÓn ngay  è  Òn ®ã   µo  µi s ti   v t   kho¶n  ë   ¹ Kho  ¹c nhµ  m t  i b  níc cña    ùc l ng:C«ng      c¸c l  î   an; Thanh   tra giao th«ng; C¸c  ùc l ng  ùc tiÕp   l  î tr     tham    µo  gia v c«ng    t¸cb¶o  ¶m   ® TTATGT   ¹  Ën  Ön,    êng; Kho  ¹c ti qu huy x∙ ph   b  nhµ  íc tØnh,thµnh  è  ùcthuéc TW;  ¹m  ©n  Óm       n    ph tr     Tr c ki traxe;Ban  toµn  An  giao th«ng    tØnh,thµnh  è  ùcthuéc TW.    ph tr     C¸c  ùcl ng nµy  îct¹m  l  î   ®   øng  õ tµi t    kho¶n  ña  × nh    ö  ông  cm ®Ó s d theo quy  nh  ¹ Th«ng   µy.   ®Þ t i tn 2.2.Vµo  µy  hµng    ng 5  th¸ng,Kho  ¹c nhµ  íct¹ c¸ctØnh,thµnh  è  ùc   b  n      i   ph tr   thuéc TW   ã    c tr¸chnhiÖm     th«ng  b»ng    b¸o  v¨n b¶n cho  ë  µi chÝnh    Ët    ST  ­ V gi¸ vÒ  tæng  è  Òn  s ti thu  ña  a   ¬ng  õ xö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh  c ®Þ ph t   ph     h ch trong  lÜnh  ùc  v TTATGT   ña c th¸ng tr c;sè  ¹m  Ých chuyÓn  µo  µikho¶n    í   t tr   v t  cho    c¸c lùcl ng tham    ÷g×n   î   giagi   TTATGT   ña  c th¸ngtr c;trªnc¬  ë    ë  µichÝnh      í     s ®ã S T   ­ VËt    ©n  gi¸ph bæ,  iÒu  ® chØnh  µ  Êp    Þp  êicho    ùcl ng tham    v c ph¸tk th   c¸c l  î   gia gi÷g×n    TTATGT   theo quy  nh  ¹ M ôc  ,   ®Þ t  i II Th«ng   µy.”   tn 3. Th«ng   µy  ã  Öu  ùc kÓ   õ ngµy    t n c hi l   t   NghÞ   nh  è  ®Þ s 15/2003/N§­   CP ngµy  19/2/2003  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh  ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh  Ò   ®Þ x ph     h ch v giao th«ng  êng  é  ã  Öu  ùc.   ® b c hi l
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2