Thông tư 490/1998/TT-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:15

0
139
lượt xem
16
download

Thông tư 490/1998/TT-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 490/1998/TT-BKHCNMT của BộKhoa học, Công nghệ và Môi trường về việc hướng dẫn lập và thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 490/1998/TT-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

 1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i trêng sè 490./1998/TT-BKHCNMT ngµy 29 th¸ng 4 n¨m 1998 híng dÉn lËp vµ thÈm ®Þnh B¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng ®èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t - C¨n cø LuËt B¶o vÖ m«i trêng®· ®îc Quèc héi níc CHXHCN ViÖt Nam th«ng qua ngµy 27/12/1993 vµ Chñ tÞch níc ký lÖnh ban hµnh ngµy 10/01/1994. - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 175/CP ngµy 18/10/1994 cña ChÝnh phñ vÒ H- íng dÉn thi hµnh LuËt B¶o vÖ m«i trêng. - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 10/1998/N§-CP ngµy 23/01/1998 cña ChÝnh phñ vÒ mét sè biÖn ph¸p khuyÕn khÝch vµ b¶o ®¶m ho¹t ®éng ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi t¹i ViÖt Nam - C¨n cø ChØ thÞ sè 11/1998/CT-TTg ngµy 16/03/1998 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 10/1998/N§-CP cña ChÝnh phñ vµ c¶i tiÕn c¸c thñ tôc ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi. - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 22/CP ngµy 22/05/1993 cña ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y cña Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i trêng Bé khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i tr êng (KHCN&MT) híng dÉn lËp vµ thÈm ®Þnh b¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng ®èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t trong níc, liªn doanh vµ ®Çu t trùc tiÕp cña níc ngoµi t¹i ViÖt Nam. I. Nguyªn t¾c chung. I.1. C¸c dù ¸n ®Çu t trong níc, liªn doanh, hîp t¸c kinh doanh víi níc ngoµi, ®Çu t 100% vèn níc ngoµi vµ c¸c d¹ng ®Çu t kh¸c (gäi chung lµ dù ¸n ®Çu t) thùc hiÖn trªn l·nh thæ ViÖt Nam ®Òu ph¶i tu©n thñ c¸c quy ®Þnh trong Th«ng t nµy vÒ lÜnh vùc b¶o vÖ m«i trêng. I.2. Bé KHCN&MT quy ®Þnh danh môc c¸c dù ¸n ®Çu t thµnh 02 lo¹i: 1.C¸c dù ¸n ph¶i lËp vµ tr×nh thÈm ®Þnh b¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng ®îc gäi trong Th«ng t nµy lµ dù ¸n lo¹i I: bao gåm c¸c dù ¸n cã tiÒm n¨ng g©y « nhiÔm m«i trêng trªn diÖn réng, dÔ g©y ra sù cè m«i trêng, khã khèng chÕ vµ khã x¸c ®Þnh tiªu chuÈn m«i trêng. Danh môc c¸c dù ¸n nµy ®îc liÖt kª t¹i Phô lôc I. C¸c dù ¸n thuéc lo¹i nµy sÏ ®îc ®¨ng ký ®¹t tiªu chuÈn m«i trêng nÕu ®Çu t vµo c¸c khu c«ng nghiÖp/khu chÕ xuÊt, mµ c¸c khu c«ng nghiÖp/khu chÕ xuÊt ®ã ®· ®îc cÊp quyÕt ®Þnh phª chuÈn b¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng.
 2. 2 2. TÊt c¶ c¸c dù ¸n cßn l¹i ® îc gäi trong Th«ng t nµy lµ dù ¸n lo¹i II sÏ ® îc ®¨ng ký ®¹t tiªu chuÈn m«i trêng trªn c¬ së tù x¸c lËp vµ ph©n tÝch b¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng cña m×nh. I.3. QuyÕt ®Þnh phª chuÈn B¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr êng hoÆc PhiÕu x¸c nhËn "B¶n ®¨ng ký ®¹t tiªu chuÈn m«i tr êng" lµ c¨n cø ph¸p lý vÒ mÆt m«i trêng ®Ó c¸c C¬ quan cã thÈm quyÒn cña Nhµ níc xem xÐt vµ cho phÐp dù ¸n thùc hiÖn c¸c bíc tiÕp theo. II. C¸c giai ®o¹n thùc hiÖn. II.1. Giai ®o¹n xin cÊp GiÊy phÐp ®Çu t. 1.§èi víi c¸c dù ¸n lo¹i I. Trong hå s¬ cña c¸c dù ¸n lo¹i I ph¶i cã mét phÇn hoÆc mét ch ¬ng nªu s¬ lîc vÒ c¸c t¸c ®éng tiÒm tµng cña dù ¸n ®Õn m«i tr êng (Phô lôc II). §©y lµ c¬ së ®Ó c¸c C¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ b¶o vÖ m«i trêng xem xÐt trong qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh hå s¬. 2. §èi víi c¸c dù ¸n lo¹i II. C¸c dù ¸n lo¹i II ph¶i lËp "B¶n ®¨ng ký ®¹t tiªu chuÈn m«i trêng" vµ tr×nh nép cho C¬ quan qu¶n lý Nhµ níc vÒ b¶o vÖ m«i trêng ®Ó xem xÐt. + Néi dung cña b¶n ®¨ng ký ®¹t tiªu chuÈn m«i trêng ®îc quy ®Þnh t¹i phô lôc III cña Th«ng t nµy. + Hå s¬ nép gåm: - §¬n xin ®¨ng ký ®¹t tiªu chuÈn m«i trêng theo mÉu t¹i phô lôc IV.2. - 03 b¶n ®¨ng ký ®¹t tiªu chuÈn m«i trêng. NÕu lµ dù ¸n ®Çu t trùc tiÕp cña níc ngoµi hoÆc liªn doanh víi níc ngoµi th× ph¶i cã thªm 01 b¶n b»ng tiÕng Anh. - 01 b¶n b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi hoÆc gi¶i tr×nh kinh tÕ-kü thuËt cña dù ¸n. II.2. Giai ®o¹n thiÕt kÕ x©y dùng. 1. Sau khi ®· ®îc cÊp giÊy phÐp ®Çu t vµ x¸c ®Þnh ®Þa ®iÓm thùc hiÖn, c¸c dù ¸n lo¹i I ph¶i lËp b¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr êng vµ tr×nh nép cho C¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ b¶o vÖ m«i trêng thÈm ®Þnh. 2. Néi dung cña b¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr êng ®îc quy ®Þnh t¹i phô lôc I.2 NghÞ ®Þnh 175/CP ngµy 18/10/1994 cña ChÝnh phñ. 3. Hå s¬ nép ®Ó thÈm ®Þnh gåm: - §¬n xin thÈm ®Þnh b¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng theo mÉu t¹i phô lôc IV.1.
 3. 3 - 07 b¶n b¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr êng. NÕu lµ dù ¸n ®Çu t trùc tiÕp cña níc ngoµi hoÆc liªn doanh víi níc ngoµi th× ph¶i cã thªm 01 b¶n b»ng tiÕng Anh. - 01 b¶n b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi hoÆc gi¶i tr×nh kinh tÕ-kü thuËt cña dù ¸n. II.3. Giai ®o¹n kÕt thóc x©y dùng. Tríc khi c«ng tr×nh ®îc phÐp ®a vµo sö dông, C¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ b¶o vÖ m«i trêng cã tr¸ch nhiÖm: - Phèi hîp víi c¬ quan cÊp giÊy phÐp x©y dùng tiÕn hµnh kiÓm tra c¸c c«ng tr×nh xö lý chÊt th¶i vµ c¸c ®iÒu kiÖn an toµn kh¸c theo qui ®Þnh b¶o vÖ m«i trêng. - NÕu ph¸t hiÖn c«ng tr×nh kh«ng tu©n thñ ®óng nh÷ng ph ¬ng ¸n b¶o vÖ m«i trêng ®· ®îc duyÖt, th× yªu cÇu Chñ dù ¸n ph¶i xö lý theo ®óng b¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr êng ®· ®îc thÈm ®Þnh hoÆc B¶n ®¨ng ký ®¹t tiªu chuÈn m«i trêng ®· ®îc x¸c nhËn. - Khi Dù ¸n ®· thùc hiÖn ®óng c¸c yªu cÇu vÒ b¶o vÖ m«i tr êng, c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ b¶o vÖ m«i trêng sÏ xem xÐt cÊp phÐp t¬ng øng. III. Tæ chøc thÈm ®Þnh 1. ViÖc ph©n cÊp thÈm ®Þnh c¸c b¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng vµ xem xÐt "B¶n ®¨ng ký ®¹t tiªu chuÈn m«i tr êng" ®îc thùc hiÖn theo Phô lôc II NghÞ ®Þnh sè175/CP ngµy 18/10/1994 cña ChÝnh phñ. 2.ViÖc thÈm ®Þnh c¸c b¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr êng ph¶i ®îc tiÕn hµnh theo ®óng tinh thÇn cña QuyÕt ®Þnh sè 1806/Q§-MTg vµ Quy chÕ sè 1807/MTg ®· ®îc Bé KHCN&MT ban hµnh ngµy 31/12/1994. 3.CÊp nµo thÈm ®Þnh th× cÊp ®ã cÊp QuyÕt ®Þnh phª chuÈn b¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng (Phô lôc V) ®èi víi c¸c dù ¸n thuéc lo¹i I vµ PhiÕu x¸c nhËn B¶n ®¨ng ký ®¹t tiªu chuÈn m«i trêng(Phô lôc VI) cho dù ¸n thuéc lo¹i II, ®ång thêi cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra, theo dâi c¸c ho¹t ®éng b¶o vÖ m«i trêng cña dù ¸n. 4. §èi víi mét sè tr êng hîp, C¬ quan qu¶n lý Nhµ n íc vÒ b¶o vÖ m«i tr- êng ë ®Þa ph¬ng cã thÓ tiÕn hµnh thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n lo¹i I vµ xem xÐt c¸c dù ¸n lo¹i II kh«ng thuéc ph©n cÊp cña m×nh sau khi cã c«ng v¨n xin uû quyÒn vµ ®îc Bé KHCN&MT chÊp thuËn. 5. Thêi h¹n thÈm ®Þnh b¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr êng kh«ng qu¸ 60 ngµy kÓ tõ khi C¬ quan Qu¶n lý Nhµ n íc vÒ b¶o vÖ m«i trêng nhËn ®ñ hå s¬ hîp lÖ. Trêng hîp hå s¬ cha ®¹t yªu cÇu, chËm nhÊt 5 ngµy, c¬ quan thÈm ®Þnh cã tr¸ch nhiÖm th«ng b¸o cho Chñ dù ¸n biÕt ®Ó ®iÒu chØnh, bæ sung hå s¬. ChËm nhÊt 10 ngµy sau khi b¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr êng ®îc chÊp thuËn, C¬ quan thÈm ®Þnh cã tr¸ch nhiÖm cÊp QuyÕt ®Þnh phª chuÈn b¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng cho dù ¸n.
 4. 4 6. Thêi h¹n xem xÐt " B¶n ®¨ng ký ®¹t tiªu chuÈn m«i tr êng" vµ cÊp "PhiÕu x¸c nhËn" kh«ng qu¸ 20 ngµy kÓ tõ khi C¬ quan Qu¶n lý Nhµ níc vÒ b¶o vÖ m«i trêng nhËn ®ñ hå s¬ hîp lÖ. Trêng hîp hå s¬ cha ®¹t yªu cÇu chËm nhÊt 5 ngµy, c¬ quan thÈm ®Þnh cã tr¸ch nhiÖm th«ng b¸o cho Chñ dù ¸n biÕt ®Ó ®iÒu chØnh, bæ sung. IV. Tiªu chuÈn m«i trêng 1. TÊt c¶ c¸c dù ¸n thùc hiÖn trªn L·nh thæ ViÖt Nam ®Òu ph¶i ¸p dông tiªu chuÈn m«i trêng ViÖt Nam do Bé trëng Bé KHCN&MT ban hµnh. Dù ¸n thùc hiÖn ë nh÷ng ®Þa ph¬ng ®· cã tiªu chuÈn m«i trêng riªng, cã thÓ ¸p dông tiªu chuÈn m«i trêng ®Þa ph¬ng víi ®iÒu kiÖn lµ ph¶i nghiªm ngÆt h¬n tiªu chuÈn do Bé KHCN&MT ban hµnh. 2. Trong trêng hîp c¸c tiªu chuÈn m«i trêng cÇn ¸p dông cha ®îc quy ®Þnh trong tiªu chuÈn m«i trêng ViÖt Nam, Chñ dù ¸n cã thÓ xin ¸p dông tiªu chuÈn b¶o vÖ m«i trêng cña c¸c níc tiªn tiÕn khi ®îc phÐp b»ng v¨n b¶n cña Bé KHCN&MT. V. §iÒu kho¶n thi hµnh. - Th«ng t nµy thay thÕ Th«ng t 1100/TT-MTg do Bé KHCN&MT ban hµnh ngµy 20/08/1997. - Bé KHCN&MT ñy nhiÖm c¸c Së KHCN&MT ®Þa ph¬ng kiÓm tra, gi¸m s¸t chÆt chÏ viÖc thùc hiÖn c¸c QuyÕt ®Þnh phª chuÈn b¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng, c¸c PhiÕu x¸c nhËn b¶n ®¨ng ký ®¹t tiªu chuÈn m«i trêng vµ viÖc tu©n thñ c¸c quy ®Þnh b¶o vÖ m«i trêng hiÖn hµnh cña tÊt c¶ c¸c dù ¸n thùc hiÖn trªn ®Þa bµn qu¶n lý cña m×nh. Nghiªm kh¾c xö lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt c¸c dù ¸n vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ lÜnh vùc b¶o vÖ m«i trêng. - Côc M«i trêng thuéc Bé KHCN&MT hoÆc së KHCN&MT chÞu tr¸ch nhiÖm tiÕn hµnh xem xÐt vµ cÊp PhiÕu x¸c nhËn b¶n ®¨ng ký ®¹t tiªu chuÈn m«i trêng cho c¸c dù ¸n theo ph©n cÊp quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1 môc III cña Th«ng t nµy. - Nh÷ng b¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr êng ®· nép cho C¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ b¶o vÖ m«i trêng tríc thêi h¹n cã hiÖu lùc cña Th«ng t nµy sÏ ®îc thÈm ®Þnh theo quy ®Þnh tríc ®©y. - Th«ng t nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký ban hµnh. P hô lôc I Danh môc c¸c dù ¸n ph¶i tr×nh duyÖt b¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng
 5. 5 1. C«ng tr×nh n»m trong hoÆc kÕ cËn c¸c khu vùc nhËy c¶m vÒ m«i tr - êng, c¸c khu b¶o tån thiªn nhiªn, khu du lÞch, di tÝch v¨n ho¸, lÞch sö cã tÇm cì quèc gia vµ quèc tÕ. 2. Quy ho¹ch: 2.1. Ph¸t triÓn vïng; 2.2. Ph¸t triÓn ngµnh; 2.3. §« thÞ; 2.4. Khu C«ng nghiÖp/Khu chÕ xuÊt; 3.VÒ dÇu khÝ: 3.1. Khai th¸c; 3.2. ChÕ biÕn; 3.3.VËn chuyÓn; 3.4. Kho x¨ng dÇu (dung tÝch tõ 20.000m3 trë lªn); 4. Nhµ m¸y luyÖn gang thÐp, kim lo¹i mÇu (c«ng suÊt tõ 100.000tÊn s¶n phÈm/n¨m trë lªn), 5. Nhµ m¸y thuéc da (tõ 10.000tÊn s¶n phÈm/n¨m trë lªn), 6. Nhµ m¸y DÖt nhuém (tõ 20 triÖu m v¶i/n¨m trë lªn), 7. Nhµ m¸y s¬n (c«ng suÊt tõ 1000T s¶n phÈm/n¨m), chÕ biÕn cao su (c«ng suÊt tõ 10.000T s¶n phÈm/n¨m). 8. Nhµ m¸y ®êng (c«ng suÊt tõ 100.000 T mÝa/n¨m trë lªn), 9. Nhµ m¸y chÕ biÕn thùc phÈm (c«ng suÊt tõ 1000T s¶n phÈm/n¨m), 10. Nhµ m¸y ®«ng l¹nh (c«ng suÊt tõ 1000T s¶n phÈm /n¨m), 11. Nhµ m¸y NhiÖt ®iÖn (c«ng suÊt tõ 200MW trë lªn). 12.Nhµ m¸y bét giÊy vµ giÊy (c«ng suÊt tõ 40.000 tÊn bét giÊy/n¨m trë lªn), 13.Nhµ m¸y xi m¨ng (c«ng suÊt tõ 1 triÖu tÊn xi m¨ng/n¨m trë lªn). 14.Khu du lÞch, gi¶i trÝ (diÖn tÝch tõ 100 ha trë lªn). 15. S©n bay. 16.BÕn c¶ng (cho tµu träng t¶i tõ 10.000DWT trë lªn). 17.§êng s¾t, ®êng « t« cao tèc, ®êng « t« (thuéc cÊp I ®Õn cÊp III theo tiªu chuÈn TCVN 4054-85) cã chiÒu dµi trªn 50km. 18.Nhµ m¸y thuû ®iÖn( hå chøa níc tõ 100 triÖu m3 níc trë lªn). 19.C«ng tr×nh thuû lîi (tíi, tiªu, ng¨n mÆn... tõ 10.000ha trë lªn). 20. Xö lý chÊt th¶i (khu xö lý níc th¶i tËp trung c«ng suÊt tõ 100.000m3/ngµy ®ªm trë lªn; b·i ch«n lÊp chÊt th¶i r¾n). 21.Khai th¸c kho¸ng s¶n, vËt liÖu x©y dùng (tæng khèi lîng kho¸ng s¶n r¾n vµ ®Êt ®¸ tõ 100.000m3/n¨m trë lªn).
 6. 6 22.L©m trêng khai th¸c gç(tÊt c¶). 23.Khu nu«i trång thuû s¶n (diÖn tÝch tõ 200ha trë lªn). 24. S¶n xuÊt, kho chøa vµ sö dông ho¸ chÊt ®éc h¹i(tÊt c¶). 25. Lß ph¶n øng h¹t nh©n(tÊt c¶). * C¸c dù ¸n nãi trªn nÕu ®Çu t vµo c¸c khu c«ng nghiÖp/khu chÕ xuÊt ®· ®îc cÊp quyÕt ®Þnh phª chuÈn b¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr- êng sÏ ®îc ®¨ng ký ®¹t tiªu chuÈn m«i tr êng trªn c¬ së tù x¸c lËp vµ ph©n tÝch b¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng cña m×nh. Phô lôc II Gi¶i tr×nh vÒ c¸c yÕu tè ¶nh hëng ®Õn m«i trêng (trong lu©n chøng kh¶ thi hoÆc b¸o c¸o gi¶i tr×nh kinh tÕ - kü thuËt ®Ó xin giÊy phÐp ®Çu t) I. ThuyÕt minh tãm t¾t nh÷ng yÕu tè chÝnh ¶nh hëng tíi m«i trêng. 1. T liÖu vÒ hiÖn tr¹ng m«i tr êng n¬i thùc hiÖn dù ¸n (chÊt lîng níc mÆt, níc ngÇm, kh«ng khÝ, hÖ sinh th¸i...). NhËn xÐt tæng qu¸t møc ®é « nhiÔm t¹i ®Þa ®iÓm sÏ thùc hiÖn dù ¸n. 2. M« t¶ s¬ ®å/quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt, nguyªn, nhiªn liÖu sÏ sö dông, danh môc ho¸ chÊt...(nÕu trong gi¶i tr×nh kinh tÕ kü thuËt thuyÕt minh cha râ). 3. Khi thùc hiÖn dù ¸n, thuyÕt minh râ nh÷ng yÕu tè chÝnh sÏ ¶nh hëng tíi m«i trêng do ho¹t ®éng cña dù ¸n ( íc lîng c¸c lo¹i:khÝ th¶i, níc th¶i, chÊt th¶i r¾n, tiÕng ån...). Dù ®o¸n møc ®é ¶nh hëng cã thÓ xÈy ra ®èi víi m«i trêng. II. §Ò xuÊt (tãm t¾t) gi¶i ph¸p kh¾c phôc c¸c ¶nh h ëng tiªu cùc cña dù ¸n ®Õn m«i trêng.
 7. 7 P hô lôc III (Cho c¸c dù ¸n trong giai ®o¹n xin cÊp phÐp ®Çu t ) Néi dung b¶n ®¨ng ký ®¹t tiªu chuÈn m«i trêng Tªn dù ¸n: §Þa chØ liªn hÖ: Sè ®iÖn tho¹i: ; Sè Fax: 1- M« t¶ ®Þa ®iÓm dù kiÕn triÓn khai c¸c ho¹t ®éng cña dù ¸n - VÞ trÝ - DiÖn tÝch mÆt b»ng - Kho¶ng c¸ch gÇn nhÊt ®Õn c¸c khu d©n c vµ c¸c c¬ së c«ng nghiÖp kh¸c - HiÖn tr¹ng sö dông khu ®Êt. - Nguån cung cÊp níc, ®iÓm lÊy níc, nhu cÇu níc/ ngµy ®ªm. - HÖ thèng giao th«ng cung cÊp nguyªn liÖu vµ vËn chuyÓn s¶n phÈm. - N¬i tiÕp nhËn níc th¶i tõ c¸c ho¹t ®éng cña dù ¸n. - N¬i lu gi÷ vµ xö lý chÊt th¶i r¾n. 2- Tãm t¾t c«ng nghÖ s¶n xuÊt (Lu ý: nÕu dù ¸n bao gåm c¶ vïng khai th¸c vµ cung cÊp nguyªn liÖu th× ph¶i m« t¶ râ c¸c vÊn ®Ò liªn quan). - Tæng vèn ®Çu t.
 8. 8 - Danh môc nguyªn liÖu, nhiªn liÖu, phô liÖu (tÝnh chÊt, nhu cÇu hµng n¨m, n¬i cung cÊp). - Ph¬ng thøc vËn chuyÓn, cung cÊp vµ b¶o qu¶n nguyªn liÖu, nhiªn liÖu vµ phô liÖu. - C«ng suÊt - S¬ ®å d©y chuyÒn s¶n xuÊt. (Lu ý: m« t¶ ®Çy ®ñ c¶ c¸c c«ng ®o¹n phô trî: xö lý níc cÊp, m¸y ph¸t ®iÖn, nåi h¬i, hÖ thèng gia nhiÖt, hÖ thèng lµm m¸t thiÕt bÞ... ). - §Æc tÝnh thiÕt bÞ - ChÊt lîng s¶n phÈm - Ph¬ng thøc b¶o qu¶n vµ vËn chuyÓn s¶n phÈm. 3- C¸c nguån g©y « nhiÔm: - KhÝ th¶i + Nguån ph¸t sinh + T¶i lîng + Nång ®é c¸c chÊt « nhiÔm - Níc th¶i (Lu ý: nªu râ c¶ c¸c th«ng sè liªn quan vÒ níc lµm m¸t, níc tuÇn hoµn trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt). + Nguån ph¸t sinh + T¶i lîng + Nång ®é c¸c chÊt « nhiÔm - ChÊt th¶i r¾n + Nguån ph¸t sinh + T¶i lîng + Nång ®é c¸c chÊt « nhiÔm - Sù cè do ho¹t ®éng cña dù ¸n: (ch¸y næ, rß rØ ho¸ chÊt, trµn dÇu...) + Nguyªn nh©n n¶y sinh + Quy m« ¶nh hëng 3- C¸c biÖn ph¸p gi¶m thiÓu « nhiÔm. - HÖ thèng thu gom vµ xö lý khÝ th¶i: + ChiÒu cao èng khãi + §Æc tÝnh thiÕt bÞ xö lý + C«ng nghÖ ¸p dông vµ hiÖu qu¶ xö lý + Ho¸ chÊt sö dông (lîng, thµnh phÇn) + C¸c chÊt th¶i tõ qu¸ tr×nh xö lý + Dù kiÕn kinh phÝ x©y dùng, l¾p ®Æt vµ vËn hµnh. - HÖ thèng thu gom vµ xö lý níc th¶i:
 9. 9 + §êng thu gom vµ tho¸t níc + KÕt cÊu bÓ xö lý + C«ng nghÖ ¸p dông vµ hiÖu qu¶ xö lý + Ho¸ chÊt sö dông (lîng, thµnh phÇn) + C¸c chÊt th¶i tõ qu¸ tr×nh xö lý + Dù kiÕn kinh phÝ x©y dùng, l¾p ®Æt vµ vËn hµnh - Quy tr×nh thu gom vµ xö lý chÊt th¶i r¾n: + KÕt cÊu bÓ/ kho lu gi÷ chÊt th¶i r¾n + Quy tr×nh vËn chuyÓn + Kü thuËt xö lý (ph¬i kh«, ®ãng r¾n, ch«n lÊp; thiªu huû; lµm ph©n bãn...) + Dù kiÕn kinh phÝ x©y dùng, l¾p ®Æt vµ xö lý - Tû lÖ trång c©y xanh trong khu«n viªn nhµ m¸y - Ph¬ng ¸n phßng chèng vµ øng cøu sù cè: + ThiÕt bÞ + Quy tr×nh + Ho¸ chÊt sö dông +HiÖu qu¶ + Dù kiÕn kinh phÝ mua thiÕt bÞ, tËp dît ®Þnh kú. 5- Ch¬ng tr×nh gi¸m s¸t m«i trêng: + VÞ trÝ gi¸m s¸t + C¸c chØ tiªu gi¸m s¸t + TÇn suÊt gi¸m s¸t + Dù kiÕn kinh phÝ thùc hiÖn. 6- Cam kÕt ®¶m b¶o ®¹t tiªu chuÈn m«i trêng. - Tiªu chuÈn ViÖt Nam ¸p dông - Tiªu chuÈn níc ngoµi ¸p dông nÕu tiªu chuÈn ViÖt Nam kh«ng cã (tªn níc, n¨m ban hµnh, c¬ quan ban hµnh, hiÖu lùc ¸p dông). ( Lu ý: kÌm theo b¶n sao toµn bé néi dung tiªu chuÈn) - Thêi gian hoµn thµnh c«ng tr×nh xö lý - Cam kÕt chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt ViÖt Nam nÕu vi ph¹m c¸c c«ng íc quèc tÕ, c¸c tiªu chuÈn ViÖt Nam vµ ®Ó x¶y ra sù cè g©y « nhiÔm m«i trêng. (N¬i lËp b¶n ®¨ng ký) ngµy th¸ng n¨m 199... §¹i diÖn chñ ®Çu t (ghi râ hä tªn, chøc vô vµ ®ãng dÊu)
 10. 10 P hô lôc IV.1 céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc (§Þa ®iÓm), ngµy th¸ng n¨m 199... §¬n xin thÈm ®Þnh b¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng KÝnh göi: Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i trêng. (UBND TØnh/Tp trùc thuéc Trung ¬ng) Chóng t«i lµ.............................................. Chñ Dù ¸n............... ................................................................................................... §Þa chØ liªn hÖ:........................................................................... §Þa ®iÓm thùc hiÖn dù ¸n:........................................................... Sè ®iÖn tho¹i:.............................................; Sè Fax..................... Chóng t«i xin chuyÓn ®Õn Quý Bé (UBND TØnh/Tp)nh÷ng hå s¬ sau: - LuËn chøng kinh tÕ kü thuËt (01 b¶n tiÕng ViÖt),
 11. 11 - B¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr êng (07 b¶n tiÕng ViÖt vµ 01 b¶n tiÕng Anh). Chóng t«i xin b¶o ®¶m ®é chÝnh x¸c cña c¸c sè liÖu trong c¸c v¨n b¶n ®a tr×nh vµ cam kÕt r»ng Dù ¸n cña chóng t«i kh«ng sö dông c¸c lo¹i ho¸ chÊt, chñng vi sinh trong danh môc cÊm cña ViÖt Nam vµ trong c¸c c«ng íc quèc tÕ mµ ViÖt Nam tham gia. Chóng t«i còng xin b¶o ®¶m r»ng c¸c tiªu chuÈn, ®Þnh møc cña c¸c níc vµ c¸c tæ chøc quèc tÕ ®îc trÝch lôc vµ sö dông trong B¸o c¸o cña chóng t«i ®Òu chÝnh x¸c vµ ®ang cã hiÖu lùc. NÕu cã g× sai ph¹m chóng t«i xin hoµn toµn chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Ph¸p luËt níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam. Chóng t«i lµm ®¬n nµy ®Ò nghÞ Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i tr - êng (UBND TØnh, Tp. trùc thuéc Trung ¬ng, Bé ®îc uû quyÒn) thÈm ®Þnh. Gi¸m ®èc Dù ¸n (Ký tªn vµ ®ãng dÊu) Phô lôc IV.2 Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc (§Þa ®iÓm), ngµy th¸ng n¨m 199... §¬n xin ®¨ng ký ®¹t tiªu chuÈn m«i trêng KÝnh göi: Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i trêng. (UBND TØnh/Tp trùc thuéc Trung ¬ng) Chóng t«i lµ...................................Chñ Dù ¸n................................ ........................................................................................................ §Þa chØ liªn hÖ:............................................................................... §Þa ®iÓm thùc hiÖn dù ¸n:............................................................... Sè ®iÖn tho¹i:.........................................; Sè Fax............................
 12. 12 Chóng t«i xin chuyÓn ®Õn Quý Bé (UBND TØnh/Tp)nh÷ng hå s¬ sau: - LuËn chøng kinh tÕ kü thuËt (01 b¶n tiÕng ViÖt ), - B¶n ®¨ng ký ®¹t tiªu chuÈn m«i trêng (03 b¶n tiÕng ViÖt vµ 01 b¶n tiÕng Anh). Chóng t«i xin b¶o ®¶m ®é chÝnh x¸c cña c¸c sè liÖu trong c¸c v¨n b¶n ®a tr×nh vµ cam kÕt r»ng Dù ¸n cña chóng t«i kh«ng sö dông c¸c lo¹i ho¸ chÊt, chñng vi sinh trong danh môc cÊm cña ViÖt Nam vµ trong c¸c c«ng íc quèc tÕ mµ ViÖt Nam tham gia. Chóng t«i còng xin b¶o ®¶m r»ng c¸c tiªu chuÈn, ®Þnh møc cña c¸c níc vµ c¸c tæ chøc quèc tÕ ®îc trÝch lôc vµ sö dông trong b¶n ®¨ng ký cña chóng t«i ®Òu chÝnh x¸c vµ ®ang cã hiÖu lùc. Chóng t«i xin cam ®oan sÏ tiÕn hµnh x©y dùng c¸c c«ng tr×nh xö lý chÊt th¶i ®óng thêi h¹n vµ sÏ ®¶m b¶o kinh phÝ vËn hµnh c«ng tr×nh xö lý vµ gi¸m s¸t m«i trêng. NÕu cã g× sai ph¹m chóng t«i xin hoµn toµn chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Ph¸p luËt níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam. Chóng t«i lµm ®¬n nµy ®Ò nghÞ Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i tr - êng (UBND TØnh, Tp. trùc thuéc Trung ¬ng, Bé ®îc uû quyÒn) x¸c nhËn. Gi¸m ®èc Dù ¸n (Ký tªn vµ ®ãng dÊu) Phô lôc V Bé khoa häc, c«ng nghÖ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc vµ m«i trêng (UBND TØnh/Tp.) Sè: ............ /Q§-BKHCNMT (N¬i ban hµnh Q§), ngµy th¸ng n¨m 199... QuyÕt ®Þnh cña bé trëng Bé khoa häc C«ng nghÖ vµ M«i trêng (Chñ tÞch UBND TØnh/Tp trùc thuéc Trung ¬ng) VÒ viÖc : Phª chuÈn b¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr êng cña dù ¸n ................................................................................................................... .......
 13. 13 Bé trëng bé khoa häc, c«ng nghÖ vµ m«i trêng (Chñ tÞch UBND TØnh/Tp trùc thuéc Trung ¬ng) - C¨n cø LuËt B¶o vÖ m«i trêng ®îc Quèc Héi Níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam th«ng qua ngµy 27 th¸ng 12 n¨m 1993. - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 175/CP ngµy 18 th¸ng 10 n¨m 1994 cña ChÝnh Phñ vÒ híng dÉn thi hµnh LuËt B¶o vÖ m«i trêng. - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 22/CP ngµy 22 th¸ng 05 n¨m 1993 cña ChÝnh Phñ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y cña Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i trêng (UBND TØnh/Tp trùc thuéc Trung ¬ng).. - XÐt §¬n xin thÈm ®Þnh b¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng ngµy th¸ng n¨m 199... cña.......................................................................................................... - XÐt Biªn b¶n häp Héi ®ång thÈm ®Þnh B¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng cña dù ¸n............................................................ngµy th¸ng n¨m 199... QuyÕt ®Þnh §iÒu 1. Phª chuÈn néi dung B¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng cña Dù ¸n ....................... ®· ®îc Héi ®ång thÈm ®Þnh th«ng qua ngµy th¸ng n¨m 199 vµ nh÷ng néi dung ®· ® îc bæ sung theo yªu cÇu ( trêng hîp tæ chøc Héi ®ång thÈm ®Þnh). §iÒu 2. Chñ Dù ¸n cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn ®óng nh÷ng néi dung ®· ®îc nªu trong B¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr êng vµ nh÷ng yªu cÇu ®èi víi Chñ Dù ¸n kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy. §iÒu 3. B¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng cña Dù ¸n vµ nh÷ng yªu cÇu ®èi víi Chñ Dù ¸n lµ c¬ së ®Ó c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc vÒ b¶o vÖ m«i trêng kiÓm tra viÖc thùc hiÖn b¶o vÖ m«i trêng cña Dù ¸n. §iÒu 4. Sau khi hoµn thµnh c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh vÒ m«i tr êng, Chñ Dù ¸n ph¶i cã b¸o c¸o b»ng v¨n b¶n göi C¬ quan qu¶n lý Nhµ n íc vÒ b¶o vÖ m«i trêng ®Ó kiÓm tra. § iÒu 5. Uû nhiÖm Së Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i trêng TØnh/Tp............ theo dâi, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn b¶o vÖ m«i tr êng cña Dù ¸n. Bé trëng N¬i nhËn: Bé khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i trêng
 14. 14 - Chñ Dù ¸n . (Chñ tÞch UBND TØnh/Tp trùc thuéc Trung - ¬ng) - Bé/ngµnh liªn quan - UBND tØnh/Tp. - Së KHCN&MT tØnh/Tp. - Lu VP Bé/UBND tØnh/Tp. P hô lôc VI Bé khoa häc, c«ng nghÖ céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc vµ m«i trêng (UBND TØnh/Tp.) Côc m«i trêng (Së KHCN&MT) Sè ................. /CMTg N¬i ban hµnh ), ngµy th¸ng n¨m 199... (Ký hiÖu v¨n b¶n cña Së) PhiÕu x¸c nhËn B¶n ®¨ng ký ®¹t tiªu chuÈn m«i trêng cña dù ¸n:......................................................................................
 15. 15 Côc trëng côc m«I trêng (Gi¸m ®èc Së KHCN&MT TØnh/Tp trùc thuéc Trung ¬ng) x¸c nhËn §iÒu 1. Dù ¸n .................... ®· tr×nh néi B¶n ®¨ng ký ®¹t tiªu chuÈn m«i trêng, ngµy.... th¸ng ...n¨m 199... §iÒu 2. Chñ Dù ¸n cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn ®óng nh÷ng néi dung ®· ®îc nªu trong B¶n ®¨ng ký ®¹t tiªu chuÈn m«i trêng. § iÒu 3. B¶n ®¨ng ký ®¹t tiªu chuÈn m«i trêng cña Dù ¸n lµ c¬ së ®Ó c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc vÒ b¶o vÖ m«i trêng kiÓm tra viÖc thùc hiÖn b¶o vÖ m«i trêng cña Dù ¸n. §iÒu 4. Sau khi hoµn thµnh c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh vÒ m«i tr êng, Chñ Dù ¸n ph¶i cã b¸o c¸o b»ng v¨n b¶n göi C¬ quan qu¶n lý Nhµ n íc vÒ b¶o vÖ m«i trêng ®Ó kiÓm tra. Côc trëng N¬i nhËn: Côc m«i trêng - Chñ Dù ¸n (Gi¸m ®èc Së KHCN&MT TØnh/Tp trùc thuéc Trung - ¬ng) - Bé/ngµnh liªn quan - UBND tØnh/Tp. - Së KHCN&MT tØnh/Tp. - Lu VP Côc MTg.
Đồng bộ tài khoản