Thông tư 52/2004/TT-BTC

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
58
lượt xem
1
download

Thông tư 52/2004/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 52/2004/TT-BTC về một số cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2004/NĐ-CP ngày 18/5/2004 của Chính phủ về một số cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với thành phố Hồ Chí Minh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 52/2004/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 52/2004/TT-BTC Hà N i, ngày 09 tháng 6 năm 2004 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 52/2004/TT-BTC NGÀY 09 THÁNG 6 NĂM 2004 HƯ NG D N THI HÀNH NGHN NNH S 124/2004/N -CP NGÀY 18/5/2004 C A CHÍNH PH V M T S CƠ CH TÀI CHÍNH NGÂN SÁCH C THÙ I V I THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t Ngân sách nhà nư c s 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002 và Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách nhà nư c; Căn c Ngh nh s 124/2004/N -CP ngày 18 tháng 5 năm 2004 c a Chính ph v m t s cơ ch tài chính ngân sách c thù i v i thành ph H Chí Minh; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01/7/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n v cơ c u t ch c c a B Tài chính; B Tài chính hư ng d n th c hi n các cơ ch tài chính ngân sách c thù i v i thành ph H Chí Minh như sau: A- NH NG QUY NNH CHUNG: 1. Thông tư này hư ng d n các quy nh v cơ ch tài chính ngân sách c thù i v i thành ph H Chí Minh (dư i ây g i t t là Thành ph ), bao g m: cơ ch v qu n lý ngân sách và cơ ch v huy ng các ngu n tài chính cho u tư phát tri n Thành ph . 2. Ngoài các cơ ch tài chính ngân sách c thù quy nh t i Ngh nh s 124/2004/N -CP ngày 18 tháng 5 năm 2004 c a Chính ph và hư ng d n t i Thông tư này, Thành ph th c hi n các quy nh chung v qu n lý tài chính ngân sách quy nh t i Lu t ngân sách nhà nư c, Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph , Thông tư s 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 c a B Tài chính và các văn b n pháp lu t khác v tài chính ngân sách. B. NH NG QUY NNH C TH : I. V QU N LÝ NGÂN SÁCH C A THÀNH PH 1. Phân c p ngu n thu, nhi m v chi cho ngân sách các c p chính quy n thu c Thành ph : 1.1. V phân c p ngu n thu: Căn c quy nh v phân c p ngu n thu cho các t nh và thành ph tr c thu c Trung ương ư c quy nh t i i u 32 Lu t ngân sách nhà nư c, i u 22 Ngh nh s
  2. 60/2003/N -CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph , U ban nhân dân thành ph trình H i ng nhân dân thành ph quy t nh phân c p c th các ngu n thu ngân sách cho các c p thu c Thành ph (thành ph , qu n, huy n, phư ng, xã) cho phù h p tình hình th c t , yêu c u phát tri n kinh t xã h i, b o m qu c phòng an ninh, tr t t an toàn xã h i c a Thành ph . Riêng i v i ngân sách xã, th tr n ư c hư ng t i thi u 70% các kho n thu v : thu chuy n quy n s d ng t; thu nhà, t; thu môn bài thu t cá nhân, h kinh doanh; thu s d ng t nông nghi p thu t h gia ình; l phí trư c b nhà, t. 1.2. T l ph n trăm (%) phân chia các kho n thu ư c phân chia gi a ngân sách trung ương và ngân sách Thành ph do Chính ph trình U ban Thưư ng v Qu c h i quy t nh; th i gian n nh t l ph n trăm (%) phân chia này do Chính ph trình Qu c h i quy t nh. 1.3. Phân c p nhi m v chi: Căn c nhi m v chi c a ngân sách a phương ư c quy nh t i i u 33 Lu t ngân sách nhà nư c, i u 24 Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph , vi c phân c p c th nhi m v chi gi a ngân sách các c p thu c Thành ph do U ban nhân dân thành ph trình H i ng nhân dân thành ph quy t nh trên nguyên t c m b o phù h p v i phân c p qu n lý kinh t xã h i, qu c phòng, an ninh và c i m kinh t , a lý, dân cư t ng vùng và trình , năng l c c a i ngũ cán b , b o m hi u qu . 1.4. Hàng năm, căn c vào d toán ngân sách Thành ph ư c Th tư ng Chính ph giao và hư ng d n c a B Tài chính, U ban nhân dân thành ph trình H i ng nhân dân quy t nh: D toán thu, chi ngân sách Thành ph ; nhi m v thu, chi cho t ng cơ quan ơn v thu c ngân sách c p thành ph ; s b sung t ngân sách Thành ph cho ngân sách c p dư i phù h p v i yêu c u phát tri n kinh t - xã h i c a Thành ph và b o m th c hi n theo nh hư ng chung c a ngân sách nhà nư c. 1.5. s d ng có hi u qu qu t do Thành ph qu n lý, U ban nhân dân Thành ph ưư c t m ng t ngu n ngân sách Thành ph ho c t ngu n huy ng theo quy nh t i ti t 1.2 M c 1 Ph n III thông tư này cho các d án xây d ng h t ng thu c nhi m v u tư c a ngân sách Thành ph t ch c u giá quy n s d ng t, sau khi th c hi n u giá quy n s d ng t s thu h i hoàn tr ngân sách ho c hoàn tr ngu n v n huy ng. Vi c t ch c th c hi n ph i m b o nh ng quy nh sau: - Căn c quy ho ch v s d ng qu t do Thành ph qu n lý và các d án u tưư h t ng thu c nhi m v u tư c a ngân sách ã ưư c cơ quan có thNm quy n phê duy t; - U ban nhân dân Thành ph quy t nh t m ng t ngu n ngân sách Thành ph ho c t ngu n v n huy ngư cho các d án. M c v n t m ng cho các d án căn c kh i lư ng ti n th c hi n, t i a b ng m c d toán ư c c p có thNm quy n phê duy t; vi c qu n lý, c p phát th c hi n theo ch c a nhà nư c v qu n lý v n ngân sách nhà nư c; - S ti n thu ư c t bán u giá quy n s d ng t th c hi n hoàn tr ngu n t m ng t ngân sách Thành ph ho c t ngu n v n huy ng, ph n còn l i n p 100% vào
  3. ngân sách Thành ph (thu ti n s d ng t) s d ng cho u tưư phát tri n cơ s h t ng thu c nhi m v u tư c a ngân sách theo quy nh; - T ch c th c hi n h ch toán thu, chi ngân sách i v i các nhi m v trên theo úng ch quy nh. II. V CƠ CH THƯ NG VÀ H TR CÓ M C TIÊU T NGU N THU VƯ T D TOÁN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG PHÁT SINH TRÊN NA BÀN THÀNH PH : 1. V thư ng thu vư t d toán ngân sách: Hàng năm, trong trưư ng h p có tăng thu ngân sách trung ưương so v i d toán Th tưư ng Chính ph giao t các kho n thu phân chia gi a ngân sách trung ưương và ngân sách thành ph quy nh t i Kho n 2 i u 30 Lu t ngân sách nhà nưư c, ngân sách Thành ph ưư c ngân sách trung ương thư ng 30% c a s tăng thu này, nhưng không vư t quá s tăng thu so v i m c th c hi n năm trư c. Phương pháp xác nh, m c ích s d ng và h ch toán ngân sách i v i s ti n thư ng này th c hi n theo quy nh t i M c 17 - Ph n IV thông tư s 59/2003/TT-BTC ngày 23/06/2003 c a B Tài chính. 2. Ngân sách trung ưương th c hi n b sung có m c tiêu cho ngân sách Thành ph tương ng 70% c a s tăng thu ngân sách trung ương so v i d toán ư c Th tư ng Chính ph giao i v i các kho n thu phân chia gi a ngân sách trung ương và ngân sách Thành ph còn l i (sau khi th c hi n thư ng vư t thu theo quy nh t i M c 1 Ph n II c a Thông tư này) và tương ng 30% s tăng thu so v i d toán ư c Th tư ng Chính ph giao c a các kho n thu ngân sách trung ưương hư ng 100%, tr các kho n thu quy nh t i ti t 2.2 M c 2 Ph n II c a Thông tư này. 2.1. Vi c xác nh s tăng thu i v i các kho n thu phân chia ư c tính theo nguyên t c t ng s các kho n thu phân chia vư t d toán, không tính riêng i v i t ng kho n thu phân chia. 2.2. i v i các kho n thu ngân sách trung ương ư c hư ng 100% theo quy nh t i Kho n 1, i u 20, Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph , không bao g m: - Thu giá tr gia tăng hàng hoá nh p khNu; - Các kho n thu không giao Thành ph qu n lý thu, không phát sinh trên a bàn Thành ph mà ch h ch toán n p Thành ph ; - Các kho n ghi thu, ghi chi theo quy nh c a pháp lu t; các kho n thu ư c l i ơn v chi qu n lý qua ngân sách theo quy nh c a pháp lu t. Vi c xác nh s b sung có m c tiêu nêu trên căn c k t qu thu c a t ng s các kho n thu ngân sách trung ương hư ng 100% vư t so d toán; không tính riêng i v i t ng kho n thu.
  4. 3. Căn c quy nh t i M c 1 và M c 2 Ph n II c a Thông tư này, hàng năm sau khi k t thúc năm ngân sách, U ban nhân dân Thành ph báo cáo g i B Tài chính v k t qu thu ngân sách nhà nư c trên a bàn thành ph các kho n thu liên quan n vi c thư ng và b sung có m c tiêu cho Thành ph trư c ngày 31 tháng 01 năm sau t ng h p báo cáo Chính ph , U ban Thư ng v Qu c h i. 4. Căn c s thư ng và s b sung có m c tiêu t ngu n tăng thu ngân sách trung ương quy nh t i M c 1 và M c 2 Ph n II c a Thông tư này, U ban nhân dân thành ph trình H i ng nhân dân thành ph quy t nh s d ng u tưưưư các công trình k t c u h t ng, hoàn tr các kho n huy ng, th c hi n các nhi m v quan tr ng nh m phát tri n kinh t - xã h i, m b o qu c phòng, an ninh, tr t t , an toàn xã h i c a Thành ph và thư ng cho ngân sách c p dưư i theo ch quy nh. III. V HUY NG CÁC NGU N TÀI CHÍNH CHO U TƯ PHÁT TRI N THÀNH PH : 1. V huy ng v n u tư cho các d án thu c i tư ng u tư c a ngân sách Thành ph . 1.1. i v i ngu n v n h tr phát tri n chính th c (ODA): - Hàng năm căn c d toán ngân sách v ngu n v n vay ODA và các n i dung ã cam k t v i các nhà tài tr ; trên cơ s ngh c a U ban nhân dân Thành ph , B K ho ch và u tư, B Tài chính xây d ng phương án phân b d toán chi t ngu n v n ODA u tư cho các d án thu c nhi m v chi c a ngân sách trình Chính ph trình Qu c h i quy t nh, trong ó ưưu tiên b trí v n ODA u tưư các chưương trình, d án xây d ng k t c u h t ng k thu t ô th , môi trư ng và phúc l i công c ng trên a bàn Thành ph . - Vi c b trí v n i ng cho các d án ODA th c hi n theo nguyên t c: + i v i các d án, công trình do B , cơ quan trung ưương làm ch d án, công trình do ngân sách trung ưương m b o. + i v i các d án, công trình do U ban nhân dân Thành ph làm ch d án, công trìnhư, Thành ph có trách nhi m b trí t ngu n ngân sách Thành ph th c hi n. - Vi c qu n lý v n u tư ODA th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v qu n lý s d ng v n vay ODA. 1.2. V huy ng v n u tư: 1.2.1. Huy ng v n trong nư c: a. Thành ph huy ng v n u tưư thông qua hình th c phát hành trái phi u Chính quy n a phưương theo quy nh t i Ngh nh s 141/2003/N -CP ngày 20 tháng 11 năm 2003 c a Chính ph , và các hình th c huy ng khác theo quy nh c a pháp lu t; ngân sách Thành ph có trách nhi m thanh toán g c, lãi và các chi phí liên quan.
  5. b. Khi có nhu c u huy ng v n u tư, U ban nhân dân Thành ph l p phương án trình H i ng nhân dân Thành ph quy t nh theo hư ng d n t i i m 1.3.4 ti t 1.3 M c 1 Ph n II Thông tư s 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 c a B Tài chính. 1.2.2. Huy ng ngu n v n ngoài nư c: Thành ph ưư c huy ng v n vay ngoài nưư c cho u tưư phát tri n k t c u h t ng thu c nhi m v chi c a ngân sách Thành ph theo nguyên t c: U ban nhân dân Thành ph xây d ng phương án, tìm ngu n v n vay, l y ý ki n B Tài chính, B K ho ch và u tư, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam trư c khi trình Th tưư ng Chính ph xem xét, quy t nh theo cơ ch Chính ph vay v cho Thành ph vay l i th c hi n các d án công trình theo ngh c a U ban nhân dân Thành ph . Thành ph có trách nhi m b trí t ngân sách c p Thành ph hoàn tr g c, lãi theo quy nh c a pháp lu t. 2. T ng m c dư n huy ng theo các hình th c quy nh t i i m 1.2.1 và i m 1.2.2 ti t 1.2 M c 1 Ph n III c a Thông tư này không ư c vư t quá 100% t ng m c v n u tư xây d ng cơ b n c a ngân sách Thành ph theo d toán H i ng nhân dân Thành ph quy t nh c a năm ngân sách hi n hành (không bao g m ngu n v n u tư t ngu n v n huy ng và v n u tư các d án t ngu n b sung có m c tiêu không n nh t ngân sách trung ương cho ngân sách Thành ph - n u có). 3. Vi c huy ng v n u tư xây d ng k t c u h t ng thu c ph m vi ngân sách Thành ph quy nh t i i m 1.2.1 và i m 1.2.2 ti t 1.2 M c 1 Ph n II c a Thông tư này ph i th c hi n theo quy nh t i i u 6 Ngh nh 124/2004/N -CP ngày 18/5/2004 c a Chính ph . 4. Các ngu n v n huy ng nêu trên ư c h ch toán thu ngân sách c p Thành ph chi cho m c tiêu ã nh và ph i b trí trong cân i ngân sách c p Thành ph ch ng tr n khi n h n. 5. Huy ng ngu n v n u tư cho các d án có kh năng thu h i v n: - Căn c vào tình hình kinh t xã h i và i u ki n th c t v nhu c u phát tri n cơ s h t ng k thu t c a Thành ph , i v i các d án có kh năng thu h i v n, U ban nhân dân Thành ph quy t nh ho c trình cơ quan có thNm quy n quy t nh theo quy nh c a pháp lu t. Vi c huy ng u tư theo các hình th c: BOT (xây d ng - v n hành - chuy n giao), BTO (xây d ng - chuy n giao - v n hành), BT (xây d ng - chuy n giao) và các hình th c khác. Th c hi n các gi i pháp tài chính h tr lãi su t vay v n u tư, bù m t ph n chênh l ch gi a chi phí và giá d ch v theo quy nh c a pháp lu t. - Vi c huy ng và t ch c th c hi n u tư các d án : BOT (xây d ng - v n hành - chuy n giao), BTO (xây d ng - chuy n giao - v n hành), BT (xây d ng- chuy n giao) và các hình th c khác ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t, U ban nhân dân Thành ph xây d ng d toán chi hàng năm v h tr lãi su t, bù m t ph n chênh l ch gi a chi phí và giá d ch v trình H i ng nhân dân Thành ph quy t nh b trí trong d toán ngân sách Thành ph th c hi n. C. T CH C TH C HI N
  6. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Căn c quy nh t i Thông tư này, U ban nhân dân Thành ph ch o S Tài chính ph i h p các cơ quan liên quan t ch c th c hi n; trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c ngh ph n ánh v B Tài chính xem xét gi i quy t. Ghi chú: Ngày 16/6/2004 B Tài chính ban hành Công văn s 6617 TC/NSNN v vi c ính chính Thông tư s 52/2004/TT-BTC ngày 9/6/2004 như sau: - B tiêu i m 1 M c I: phân c p ngu n thu, nhi m v chi cho ngân sách các c p chính quy n thu c Thành ph . - Ti t 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 s a tương ng thành i m 1, 2, 3, 4, 5. B Tài chính xin ính chính U ban nhân dân thành ph H Chí Minh bi t và t ch c th c hi n. Tr n Văn Tá ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản