Thông tư 55/2003/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
82
lượt xem
6
download

Thông tư 55/2003/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 55/2003/TT-BTC về lệ phí trước bạ do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 28/2000/TT-BTC ngày 18/4/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 176/1999/NĐ-Cp ngày 21/12/1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 55/2003/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 55/2003/TT-BTC Hà N i, ngày 04 tháng 6 năm 2003 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 55/2003/TT-BTC NGÀY 4 THÁNG 6 NĂM 2003 HƯ NG D N S A I, B SUNG THÔNG TƯ S 28/2000/TT-BTC NGÀY 18/4/2000 C A B TÀI CHÍNH HƯ NG D N TH C HI N NGHN NNH S 176/1999/N -CP NGÀY 21/12/1999 V L PHÍ TRƯ C B Căn c Ngh nh s 47/2003/N -CP ngày 12 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph s a i, b sung Ngh nh s 176/1999/N -CP và Ngh nh s 176/1999/N -CP ngày 21 tháng 12 năm 1999 v l phí trư c b ; B Tài chính hư ng d n s a i, b sung Thông tư s 28/2000/TT-BTC ngày 18/4/2000 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 176/1999/N -CP như sau: I- S A I, B SUNG I M 3, M C II THÔNG TƯ S 28/2000/TT-BTC: 3. T l (%) l phí trư c b ư c quy nh như sau: 3.1. Nhà, t là: 1% 3.2. Tàu, thuy n: 1%; riêng tàu ánh cá xa b là: 0,5% Tàu ánh cá xa b là tàu ư c l p máy chính có công su t t 90 mã l c (CV) tr lên, khi n p l phí trư c b ch tàu ph i xu t trình cho cơ quan Thu a phương nơi ăng ký: - Biên b n ki m tra k thu t do cơ quan b o v ngu n l i thu s n c p. - Gi y t xác minh ngu n g c h p pháp c a tàu, ghi rõ s máy, công su t máy chính c a tàu thu c i tư ng kê khai l phí trư c b 3.3. Ôtô, xe máy, súng săn, súng th thao là: 2%; Riêng: a) Ô tô t 7 ch ng i tr xu ng (tr ôtô ho t ng kinh doanh v n chuy n hành khách theo gi y phép kinh doanh ho c Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh c a cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n c p) và xe máy c a t ch c, cá nhân các thành ph tr c thu c Trung ương, thành ph thu c t nh và th xã nơi U ban nhân dân t nh óng tr s , n p l phí trư c b l n u t i Vi t Nam (không phân bi t xe m i 100% hay xe ã qua s d ng) là: 5%. b) i v i ô tô t 7 ch ng i tr xu ng (tr ô tô ho t ng kinh doanh v n chuy n hành khách theo Gi y phép kinh doanh ho c Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh c a cơ quan qu n lý Nhà nư c có thNm quy n c p) và xe máy mà ch tài s n ã n p l
  2. phí trư c b theo quy nh t i i m a trên ây, sau ó chuy n giao cho t ch c, cá nhân a bàn ư c áp d ng t l thu l phí trư c b th p hơn thì n p l phí trư c b theo t l là 2% i v i ôtô và 1% i v i xe máy.. Trư ng h p ch tài s n trên ã kê khai, n p l phí trư c b theo t l th p hơn 5%, sau ó chuy n giao tài s n cho t ch c, cá nhân a bàn quy nh t i i m a trên ây thì n p l phí trư c b theo t l là 5%. c) i v i xe máy n p l phí trư c b t l n th 2 tr i ư c áp d ng t l là 1%, tr nh ng trư ng h p quy nh t i i m b trên ây. d) i v i xe ôtô ch ngư i t 7 ch ng i tr xu ng ho t ng kinh doanh v n t i ch khách, n p l phí trư c b là 2%, bao g m: d.1) Xe ôtô t 7 ch ng i tr xu ng c a các t ch c, cá nh n kinh doanh v n t i hành khách, như: công ty taxi, công ty kinh doanh v n t i hành khách, công ty v n t i khách du l ch,... T ch c, cá nhân th c hi n kê khai, n p l phí trư c b ph i cung c p cho cơ quan Thu : - Gi y gi i thi u c a t ch c ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n c p gi y phép kinh doanh ho c gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh v n t i hành khách ( i v i t ch c). Gi y gi i thi u ph i ghi rõ s lư ng, ch ng lo i xe n p l phí trư c b . - Ch ng t mua xe h p pháp theo quy nh c a B Tài chính. - Gi y phép kinh doanh ho c gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh v n chuy n hành khách c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n (b n sao có công ch ng nhà nư c). d.2) Xe ôtô con cho thuê tài chính i v i các t ch c, cá nhân ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n c p gi y phép kinh doanh v n t i hành khách (ho c gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh v n t i hành khách). Công ty cho thuê tài chính th c hi n kê khai, n p l phí trư c b ph i cung c p cho cơ quan Thu : - Gi y gi i thi u c a công ty cho thuê tài chính, ghi rõ s lư ng, ch ng lo i xe ôtô ăng ký cho thuê tài chính. - Gi y phép kinh doanh ho c gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ho t ng cho thuê tài chính c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n c p (n u là b n sao thì ph i có công ch ng nhà nư c) - H p ng cho thuê tài chính ký k t gi a công ty cho thuê tài chính v i t ch c, cá nhân kinh doanh v n t i hành khách thuê tài chính, trong ó ph i ghi rõ: s lư ng xe ôtô t 7 ch ng i ch xu ng cho thuê tài chính, th i h n thuê (n u là b n sao thì ph i có công ch ng nhà nư c). - Gi y phép kinh doanh ho c gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh v n chuy n hành khách c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n c p cho bên thuê tài chính là t ch c, cá nhân ng tên ký h p ng thuê tài chính (b n sao có công ch ng nhà nư c).
  3. e) M c thu l phí trư c b xác nh theo t l (%) nêu t i i m 3.1, 3.2, 3.3 trên ây t i a là 500.000.000 (năm trăm tri u) ng/1 tài s n. Riêng nhà xư ng s n xu t kinh doanh ư c tính chung cho nhà xư ng trong cùng m t khuôn viên c a cơ s s n xu t kinh doanh. f) Trong m c này, m t s t ng ư c hi u như sau: f.1) Xe ôtô con ch ngư i t 7 ch ng i tr xu ng, không bao g m xe lam. f.2) Xe máy, g m: xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe g n máy và các lo i xe tương t , không k xe máy 3 bánh chuyên dùng cho ngư i tàn t t. f.3) Các thành ph , th xã nêu t i Thông tư này ư c xác nh theo a gi i hành chính nhà nư c, c th như sau: - Thành ph Hà N i, thành ph H Chí Minh và các thành ph tr c thu c trung ương khác (như thành ph à N ng, thành ph H i Phòng...) bao g m t t c các qu n, huy n tr c thu c thành ph không phân bi t n i thành hay ngo i thành, ô th hay nông thôn. - Thành ph thu c t nh và th xã nơi U ban nhân dân t nh óng tr s bao g m t t c các phư ng, xã thu c thành ph , th xã, không phân bi t là phư ng n i thành, n i th hay xã ngo i thành, ngo i th . II- S A I, B SUNG TI T K1, I M 3, M C I THÔNG TƯ S 28/2000/TT-BTC NHƯ SAU: k1) T ch c, cá nhân em tài s n c a mình góp v n vào t ch c liên doanh, h p doanh có tư cách pháp nhân (doanh nghi p nhà nư c, doanh nghi p tư nhân, doanh nghi p ho t ng theo Lu t u tư nư c ngoài, công ty trách nhi m h u h n, công ty c ph n,...); Xã viên h p tác xã góp v n vào h p tác xã thì t ch c nh n tài s n không ph i n p l phí trư c b i v i tài s n góp v n; ho c khi các t ch c này gi i th phân chia tài s n c a mình cho các t ch c, cá nhân thành viên ăng ký quy n s h u, s d ng. Ngoài ra, n u các h p tác xã có quy t nh i u chuy n tài s n gi a các xã viên thu c thành viên h p tác xã v i nhau thì ngư i nh n tài s n cũng không ph i n p l phí trư c b khi ăng ký l i quy n s h u, s d ng. Cá nhân góp v n b ng tài s n vào h p tác xã, sau ó ra kh i h p tác xã nh n l i tài s n thì không ph i n p l phí trư c b . Trư ng h p này ngư i nh n tài s n ph i xu t trình cho cơ quan Thu : - Quy t nh thành l p h p tác xã ho c i u l ho t ng c a h p tác xã, kèm theo danh sách cá nhân thành viên h p tác xã ho c gi y t ch ng minh v n góp vào h p tác xã b ng tài s n c a cá nhân xã viên góp v n (b n sao có công ch ng nhà nư c). - Quy t nh c a h p tác xã hoàn tr v n b ng tài s n cho xã viên ra kh i h p tác xã (b n sao có công ch ng nhà nư c). - Gi y ch ng nh n quy n s h u, s d ng tài s n do h p tác xã ng tên.
  4. III- T CH C TH C HI N: Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Các quy nh trư c ây v l phí trư c b trái v i Ngh nh s 47/2003/N -CP và hư ng d n t i Thông tư này u bãi b . Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, ngh các cơ quan, t ch c, cá nhân ph n nh k p th i v B Tài chính nghiên c u hư ng d n b sung. Trương Chí Trung ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản