Thông tư 59/2009/TT-BNNPTNT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
102
lượt xem
11
download

Thông tư 59/2009/TT-BNNPTNT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 59/2009/TT-BNNPTNT do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành để hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 107/2008/QĐ-TTg ngày 30/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ rau, quả, chè an toàn đến 2015

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 59/2009/TT-BNNPTNT

  1. B NÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN NAM ---------- c l p - T do - H nh phúc -------------- S : 59/2009/TT-BNNPTNT Hà N i, ngày 09 tháng 9 năm 2009 THÔNG TƯ HƯ NG D N TH C HI N M T S I U C A QUY T NNH S 107/2008/Q -TTG NGÀY 30/7/2008 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V M T S CHÍNH SÁCH H TR PHÁT TRI N S N XU T, CH BI N, TIÊU TH RAU, QU , CHÈ AN TOÀN N 2015 Căn c Ngh nh s 01/2008/N -CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Quy t nh s 107/2008/Q -TTg ngày 30 tháng 7 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph quy nh v m t s chính sách h tr phát tri n s n xu t, ch bi n, tiêu th rau, qu , chè an toàn n 2015 (sau ây g i là Quy t nh s 107/2008/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph ); B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn hư ng d n th c hi n m t s i u c a Quy t nh s 107/2008/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph như sau: i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng 1. Ph m vi i u ch nh Thông tư này hư ng d n th c hi n kho n 1, 2, 3 M c III, i u 1; kho n 1, 2 i u 2 Quy t nh s 107/2008/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph v tiêu chí xác nh vùng s n xu t rau, qu , chè an toàn t p trung; tiêu chí cơ s h t ng vùng s n xu t rau, qu , chè an toàn t p trung; ngu n v n và n i dung u tư, h tr . 2. i tư ng áp d ng T ch c, cá nhân, h gia ình có u tư phát tri n s n xu t, ch bi n, tiêu th rau, qu , chè an toàn. i u 2. Hư ng d n i m a, kho n 1, M c III, i u 1 v tiêu chí xác nh vùng s n xu t rau, qu , chè an toàn t p trung 1. N m trong vùng quy ho ch s n xu t nông nghi p có th i h n s d ng t cho s n xu t rau, qu , chè t 10 năm tr lên ư c U ban nhân dân c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương phê duy t. 2. Quy mô di n tích c a m t vùng do Ch t ch U ban nhân dân c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh, phù h p v i t ng cây tr ng và i u ki n c th c a a phương.
  2. 3. Là vùng chuyên s n xu t rau ho c vùng rau có luân canh cây ng n ngày khác; vùng chuyên canh cây ăn qu , chè. 4. áp ng các tiêu chí v t, nư c theo Quy t nh s 99/2008/Q -BNN ngày 15/10/2008 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy nh v qu n lý s n xu t, kinh doanh rau, qu và chè an toàn; không b nh hư ng tr c ti p các ch t th i công nghi p, ch t th i sinh ho t t các khu dân cư, b nh vi n, các cơ s gi t m gia súc, gia c m t p trung, nghĩa trang. i u 3. Hư ng d n kho n 2, i u 2 v tiêu chí cơ s h t ng vùng s n xu t rau an toàn t p trung 1. H th ng giao thông: a) ư ng giao thông n i t tr c giao thông chính t i vùng s n xu t: có m t ư ng r ng t i thi u 3,5 m là ư ng c p ph i tr lên; b) ư ng tr c chính c a vùng có m t ư ng r ng 2,5m; ư ng nhánh có m t ư ng r ng 1,5m. 2. H th ng tư i: Tuỳ i u ki n t ng vùng, ngu n nư c và lo i rau l a ch n xây d ng h th ng tư i phù h p: a) H th ng kênh mương và b ch a ư c xây d ng kiên c n u s d ng ngu n nư c m t (sông, h ); b) H th ng b ch a, b l c, máy bơm, mương tư i ho c ng d n phù h p n u s d ng ngu n nư c ng m; c) Khuy n khích u tư h th ng tư i phun mưa, nh gi t ti t ki m công lao ng và nư c tư i. 3. Ch t lư ng nư c tư i theo i m c, kho n 1, i u 3 c a Quy t nh s 99/2008/Q - BNN ngày 15/10/2008 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 4. H th ng tiêu nư c: Tuỳ i u ki n vùng t và lo i rau xây d ng h th ng tiêu nư c phù h p, bao g m tiêu nư c t ch y ho c bơm. 5. Nhà sơ ch : M i vùng s n xu t xây d ng t i thi u 01 nhà sơ ch , phù h p v i quy mô s n xu t và ch ng lo i s n phNm. Nhà sơ ch g m: khu v c ti p nh n; khu v c sơ ch ; khu v c b o qu n; khu cung c p nư c: b ch a, b r a; khu v sinh và khu ch a ph th i. Các trang thi t b sơ ch ph i m b o v sinh, áp ng các tiêu chuNn quy nh. 6. Tr m c p nư c ph c v sơ ch : a) Thi t b : i v i nh ng vùng chưa ư c c p nư c tiêu chuNn ph i xây d ng tr m bơm, b l c, b l ng ph c v sơ ch ; công su t ph thu c di n tích vùng, kh i lư ng s n phNm c n sơ ch .
  3. b) Ch t lư ng nư c sơ ch : - i v i vùng ư c c p nư c t tr m c p nư c t p trung quy mô l n: Ph i t tiêu chuNn theo Quy t nh s 1329/2002/Q -BYT ngày 18/4/2002 c a B Y t v vi c ban hành Tiêu chuNn v sinh nư c ăn u ng; - i v i các vùng khác: Ph i t tiêu chuNn v sinh nư c s ch, ban hành theo Quy t nh s 09/2005/Q -BYT ngày 11/3/2005 c a B Y t (có hi u l c n ngày 30/11/2009) ho c theo Quy chuNn k thu t qu c gia: tiêu chuNn ch t lư ng nư c sinh ho t (QCVN 02:2009/BYT) do B Y t ban hành ngày 17/6/2009 (có hi u l c t ngày 1/12/2009). 7. B ch a ch t th i v t tư nông nghi p: Xây d ng ít nh t 01 b ch a/02 ha thu gom chai l , bao bì thu c b o v th c v t, phân bón. B ch a xây kiên c có áy, mái che. 8. H th ng i n: G m h th ng ư ng dây và tr m bi n áp; có công su t phù h p v i i u ki n c th c a t ng vùng; áp ng yêu c u s n xu t, sơ ch . 9. Nhà lư i: Tùy theo i u ki n c a t ng vùng, ch ng lo i rau, th i v tr ng u tư nhà màn, nhà lư i, mái che kiên c ho c bán kiên c có quy mô phù h p. i u 4. Hư ng d n kho n 2, i u 2 v tiêu chí cơ s h t ng vùng s n xu t qu , chè an toàn t p trung 1. H th ng giao thông: a) ư ng giao thông n i t tr c giao thông chính t i vùng s n xu t: có m t ư ng r ng t i thi u 3,5 m là ư ng c p ph i tr lên; b) ư ng tr c chính c a vùng có m t ư ng r ng 2,5m; ư ng nhánh có m t ư ng r ng 1,5m. 2. H th ng tư i: a) Vùng t b ng: Tuỳ i u ki n t ng vùng, ngu n nư c l a ch n u tư h th ng tư i phù h p như: - H th ng kênh mương và b ch a ư c xây d ng kiên c ho c bán kiên c n u s d ng ngu n nư c m t (sông, h ); - H th ng b ch a, b l c, máy bơm, mương tư i ho c ng d n phù h p n u s d ng ngu n nư c ng m. b) Vùng t i, núi: Khuy n khích xây d ng b sung h , b ch a nư c, tr m bơm, h th ng ư ng ng d n nư c phù h p v i t ng a hình. c) Khuy n khích u tư h th ng tư i phun mưa, nh gi t ti t ki m công lao ng và nư c tư i .
  4. d) Ch t lư ng nư c tư i như quy nh t i kho n 3 i u 3 c a Thông tư này. 3. H th ng tiêu nư c: Tuỳ i u ki n t ng vùng và lo i cây tr ng thi t k h th ng tiêu nư c phù h p, bao g m tiêu nư c t ch y ho c bơm. 4. Nhà t p k t, sơ ch s n phNm: a) M i vùng s n xu t chè xây d ng t i thi u 01 nhà t p k t s n phNm có quy mô phù h p v i di n tích và s n lư ng chè c a vùng; b) M i vùng s n xu t qu xây d ng t i thi u 01 nhà sơ ch , có quy mô phù h p v i di n tích vùng và kh i lư ng qu c n sơ ch . Nhà sơ ch g m có khu v c ti p nh n; khu v c sơ ch ; khu v c b o qu n; khu cung c p nư c: b ch a, b r a; khu v sinh và khu ch a ph th i. Các trang thi t b sơ ch ph i m b o v sinh, áp ng các tiêu chuNn quy nh. 5. Tr m c p nư c ph c v sơ ch qu : Theo quy nh t i kho n 6 i u 3 c a Thông tư này. 6. B ch a ch t th i v t tư nông nghi p: Theo quy nh t i kho n 7 i u 3 c a Thông tư này. 7. H th ng i n: G m h th ng ư ng dây và tr m bi n áp; có công su t phù h p v i i u ki n c th c a t ng vùng; áp ng yêu c u s n xu t, sơ ch q a, chè. i u 5. Hư ng d n kho n 1, 2, 3 M c III i u 1 v ngu n v n và n i dung u tư, h tr 1. Ngân sách Nhà nư c g m ngân sách a phương và ngân sách trung ương u tư cho các n i dung sau: a) Ngân sách a phương (t nh, huy n) u tư 100% kinh phí cho i u tra cơ b n kh o sát a hình, xác nh các vùng i u ki n s n xu t rau, qu , chè an toàn t p trung, l p các d án u tư phát tri n rau, q a, chè an toàn. b) Ngân sách a phương (t nh, huy n), ngân sách Trung ương thu c thNm quy n qu n lý c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ho c các B ngành khác, tùy i u ki n c th có th u tư n m c t i a 100% kinh phí cho xây d ng, c i t o cơ s h t ng: giao thông; kênh mương tư i, tiêu c p 1, c p 2; tr m bơm; h th ng i n h th theo d án ư c phê duy t. 2. Ngân sách a phương h tr u tư cho các n i dung sau: a) Ch bán buôn, kho b o qu n, tr m c p nư c ph c v sơ ch , nhà sơ ch , b ch a ch t th i v t tư nông nghi p; b) Xúc ti n thương m i; c) Chuy n giao ti n b k thu t v rau, qu , chè an toàn;
  5. d) C p ch ng nh n i u ki n s n xu t, sơ ch an toàn; ch ng nh n, công b s n xu t rau, qu , chè an toàn phù h p VietGAP; ch ng nh n, công b ch bi n rau, qu , chè an toàn phù h p HACCP; M c h tr c th do U ban nhân dân c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trình H i ng nhân dân quy t nh. 3. Các chương trình, d án khuy n nông v xây d ng mô hình, t p hu n, ào t o VietGAP, HACCP cho nông dân và cán b các vùng s n xu t rau, qu , chè an toàn t p trung ư c x p vào các chương trình, d án ưu tiên b trí kinh phí hàng năm t Chương trình khuy n nông, khuy n ngư theo Ngh nh 56/2005/N -CP ngày 26 tháng 4 năm 2005 c a Chính ph . 4. Các d án gi ng ph c v cho s n xu t rau, qu , chè an toàn ư c x p vào các d án ưu tiên c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương b trí kinh phí hàng năm t Chương trình gi ng cây tr ng v t nuôi theo Quy t nh s 17/2006/Q -TTg ngày 20 tháng 01 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph . i u 6. T ch c th c hi n 1.Thông tư này có hi u l c sau 45 ngày k t ngày ký. 2. C c Tr ng tr t ch trì ph i h p v i các C c, V có liên quan theo dõi, ki m tra, t ng h p báo cáo B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn vi c th c hi n Quy t nh s 107/2008/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph và Thông tư này trên c nư c. 3. S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn tham mưu cho UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương tri n khai th c hi n Quy t nh 107/2008/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph và Thông tư này trên a bàn. 4. Trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn vư ng m c, các t ch c, cá nhân ph n ánh b ng văn b n v B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (C c Tr ng tr t) k p th i x lý./. Nơi nh n KT.B TRƯ NG - Văn phòng Chính ph ; - Lãnh o B ; TH TRƯ NG - C c ki m tra văn b n (B Tư pháp); - UBND, S NN & PTNT các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; ( ã ký) - Công báo Chính ph ; - Website Chính ph ; - Website B NN&PTNT; - Lưu: VT, TT. Bùi Bá B ng
Đồng bộ tài khoản