intTypePromotion=1

Thông tư 6-TM/XNK của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Ly Thong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
110
lượt xem
1
download

Thông tư 6-TM/XNK của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 6-TM/XNK của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn bổ sung thi hành Quyết định số 78-TTg ngày 28-02-1994 của Thủ tướng Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 6-TM/XNK của Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc    phßng  héi c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   së  l       LAWDATA T H « N G  T C ñ A   é   H ¬ N G  M¹I S è  6­T M/ X N K  N G µ Y  16­5­1994  íN G  D É N B T H  B æ  S U N G   HI  µ N H  Q U Y Õ T  ® Þ N H  S è  78­T T G  N G µ Y  28­2­1994 T H C ñ A  T H ñ  T íN G  C H Ý N H  P H ñ   TiÕp theo th«ng   4­   tsè  TM/XNK  ngµy  4­ 4­ 1994  cña  Th¬ng  Bé  m¹i; C¨n  ý  cø  kiÕn  cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ      (t¹v¨n b¶n  2448­ i sè  KTTH  ngµy  6­ 1994); 5­ Sau    khithèng  nhÊt ý    kiÕn    víiTæng  côc    H¶i quan,Ng©n     hµng Nhµ    níc, Bé Th¬ng    m¹i®iÒu  chØnh  gi¶ithÝch  vµ    mét  ®iÓm   sè  trong QuyÕt    ®Þnh  sè  238  TM/XNK   ­ ngµy  3­ 24­ 1994  th«ng   sè  TM/XNK   vµ  t 4­ ngµy  4­ 4­ 1994  nh  sau: PHÇN  THø  NHÊT NH÷NG   VÊN     ®Ò THUéC   QUYÕT  ®ÞNH   238­ Sè  TM/XNK   A.  §IÒU  CHØN H   V¨N  B¶N  I.M Æt     hµng cÊm  xuÊt khÈu: T¹i®iÓm     "Song        I/5cã  nguyªn liÖu", nay     bæ   sung  "m©y  nguyªn liÖu".   II M Æt     . hµng  cÊm   nhËp  khÈu: Ngoµi nh÷ng  Æt     m hµng  nªu  ®∙  trong QuyÕt    ®Þnh  238­ sè  TM/XNK,  nay  bæ   sung thªm: 1. ViÖc    nhËp khÈu  hai b¸nh  xe    g¾n  m¸y  dung  cã  tÝch xylanh    tõ 175  ph©n khèitrëlªnvÉn  îc¸p dông        ®     theo    c¸cquy ®Þnh  i t¹ QuyÕt    ®Þnh  258­ sè  TTg  ngµy  5­ 29­ 1993 cña  Thñ íng ChÝnh  t   phñ. 2. Thñ íng ChÝnh    t   phñ  quyÕt  ®∙  ®Þnh  kh«ng cho  nhËp  khÈu  t«tayl¸ «­      i nghÞch      (c¸cv¨n b¶n  3648­ sè  KTTH   ngµy  7­ 23­ 1993,sè    4915­KTTH   ngµy  30­ 9­1993  2415­ vµ  KTTH   ngµy  5­ 5­ 1994). 3. §èivíic¸c nhãm,  Æt           m hµng  qua  dông  ®∙  sö  thuéc diÖn    ®iÒu chØnh  cña v¨n  b¶n  250­ sè  KTTH  ngµy  1­ 19­ 1994  cña V¨n phßng  ChÝnh  phñ th×  ph¶itu©n    theo c¸cquy      ®Þnh trongv¨n b¶n      ®ã.  B.  GI¶ITHÝCH     V¨N  B¶N   1.T¹i®iÓm   /1cã          II   "vËtliÖu næ":Trõ    Coalimex lµ®Çu       mèi duy nhÊt ® îc     giao nhËp  khÈu 4.200  tÊn.Trêng    hîp nµy, Thñ íng    t kh«ng  cÇn ph¶i cã      v¨n b¶n    trùctiÕp giao  nhiÖm   cho  vô  Coalimex,chØ    cÇn  b¶n  v¨n  cña  Th¬ng  Bé  m¹i.C¸c  êng      tr hîp kh¸c,ph¶icã        v¨n b¶n  cña  Thñ íng trùctiÕp giao nhiÖm   t         vô  cho doanh  nghiÖp, theo    ®ã,  Th¬ng      v¨n  Bé  m¹i sÏ cã  b¶n híng dÉn  Phßng  giÊy phÐp.  
  2. 2 C¶    êng    haitr hîp trªn,  Phßng giÊy phÐp    ®Òu   ph¶icã    vµo      c¨n cø  v¨n b¶n  cña  Th¬ng      Bé  m¹i ®Ó cÊp  giÊy phÐp  nhËp khÈu theo Quy ®Þnh   297­ sè  TMDL/XNK  ngµy  4­ 9­ 1992. 2. T¹i®iÓm   /6cã      II   "thuèc l¸®iÕu":Trêng         hîp nhËp  khÈu  cña    c¸c doanh  nghiÖp  giÊy phÐp  cã    kinhdoanh    cöa  hµng  miÔn thuÕ      vµo    th× c¨n cø  v¨n b¶n  cho phÐp  cña  Th¬ng    Bé  m¹i,Phßng  giÊy phÐp cÊp  giÊy  phÐp  nhËp  khÈu  theo Quy  ®Þnh  297­ sè  TMDL/XNK   ngµy  4­ 9­ 1992. Trêng    hîp chuyÓn  khÈu  hoÆc   nhËp      t¹m  ®Ó t¸ xuÊt th× c¨n cø    i       v¨n b¶n  cho phÐp  cña  Thñ íng ChÝnh  t   phñ  v¨n b¶n  vµ    híng dÉn    thùc hiÖn    cña  Th¬ng  Bé  m¹i. 3. T¹i®iÓm   /7cã      II   "hµng    tiªudïng  qua  dông":§îc hiÓu      ®∙  sö      lµ tÊtc¶  c¸c lo¹    i hµng    tiªudïng,kh«ng    ph¶ichØ      i   lµ c¸c lo¹ hµng    ghitrong dÊu    ngoÆc   ®¬n. 4. T¹i®iÓm   /7cã        II   "tµis¶n    dichuyÓn"  t¹  vµ  i ®iÓm   /8cã  vµ  II   "xe  ph¬ng  tiÖn tùhµnh  Æc       ® chñng  ph¹m   u  cã  vil hµnh hÑp":Hai vÊn        ®Ò nµy  Th¬ng  Bé  m¹i cïng    Tæng   côc  H¶i quan    sÏ bµn    víic¸c  h÷u  bé  quan  nh quy ®Þnh     t¹i QuyÕt  ®Þnh  238­ sè  TM/XNK  ngµy  3­ 24­ 1994  sÏ cã  vµ    híng  dÉn sau. Trong    khichê    híng dÉn      c¸c phßng giÊy phÐp  kh«ng  îccÊp  ®   giÊy phÐp nhËp  khÈu  chuyÕn  cho bÊt  doanh  kú  nghiÖp  nµo nÕu kh«ng  v¨n b¶n  cã    cho phÐp  cña  Bé Th¬ng  m¹i. 5.T¹i®iÓm   /7cã      II   "phô        tïngcò":§îchiÓu    lµbao  gåm   linhkiÖn  c¶    cò. 6.      §èi víinh÷ng  nhãm,  Æt   m hµng  íc ®©y   îc chñ  tr   ®   ®éng  nhËp  khÈu  theo nhu    cÇu  s¶n xuÊt,kinh doanh      nhng    tõngµy  4­ 1­ 1994    l¹thuéc diÖn  i   cÊm   nhËp  khÈu,sÏ® îcxö          lýtheo  c«ng    241­ v¨n sè  TCHQ/GQ   ngµy  3­ 28­ 1994  cña  Tæng  côc    H¶i quan  biªnb¶n  vµ    lµm viÖc  gi÷a Bé    Th¬ng    Tæng  m¹ivµ  côc    H¶i quan  híng dÉn      thihµnh  quyÕt  ®Þnh  238­TM/XNK  ngµy  3­ 24­ 1994  Th«ng  vµ  tsè  TM/XNK    4­ ngµy  4­ 4­ 1994. C¸c  êng  vîtqu¸ ph¹m    tr hîp      vi®iÒu chØnh  cña c«ng  241­ v¨n  TCHQ/GQ   ngµy  3­ 28­ 1994, Phßng    GiÊy phÐp  chØ  cÊp giÊy phÐp   míi hoÆc  gia h¹n  giÊy phÐp  khi® îcBé    cò      Th¬ng    m¹ichÊp thuËn b»ng    v¨n b¶n.  PHÇN   THø HAI   NH÷NG   VÊN     ®Ò THUéC   TH«NG   Sè  TM/XNK   T  4­ A.  §IÒU  CHØN H   V¨N  B¶N:  I.     danh  VÒ môc  3: sè  1.VÒ   haib¸nh    xe    g¾n  m¸y  "nguyªnchiÕc  linhkiÖn":   vµ    1.1.Xe    m¸y    míi,nguyªn chiÕc:   Thùc hiÖn chñ  ¬ng  tr cña  ChÝnh  phñ  viÖc  vÒ  gom   ®Çu   mèi  nhËp  khÈu  xe  m¸y nguyªn chiÕc,Bé      Th¬ng    m¹iquy  ®Þnh: a) Mçi tØnh, thµnh    phè    trùc thuéc Trung  ¬ng  íi®©y         (d   gäi t¾t lµ tØnh)  vµ  mçi Bé,  quan  c¬  ngang Bé,  quan  c¬  kh¸c thuéc    ChÝnh phñ, mçi  quan    c¬  Trung  ¬ng cña  ®oµn  thÓ  doanh  cã  nghiÖp xuÊt nhËp    khÈu  íi®©y       (d   gäit¾t lµBé)  îcBé    ®   Th¬ng    m¹ichØ  ®Þnh  mét doanh  nghiÖp  nhËp  khÈu  m¸y    xe  míi nguyªn chiÕc.  
  3. 3 Riªng ®èi    víithµnh phè    Hå ChÝ   Minh, Hµ     Néi,c¸c Bé      Giao  th«ng vËn  t¶i  ,Th¬ng    .     m¹i ..  c¸c trung  (lµ t©m   ¬ng    th m¹i,ngµnh  vËn  , t¶i ngµnh chuyªn  kinhdoanh),® îcchØ        ®Þnh thªm mét  doanh  sè  nghiÖp. Víiquy    ®Þnh trªn,  n¨m 1994, trong c¶      gÇn      nícsÏcã  100 doanh nghiÖp  ® îcnhËp    khÈu  m¸y  xe  nguyªn chiÕc.ViÖc        lùa chän doanh nghiÖp lµm ®Çu   mèi  dùa vµo    c¸c®iÒu  kiÖn sau ®©y: ­ Cã    giÊy  phÐp kinh doanh    xuÊt nhËp    khÈu ngµnh hµng hoÆc  chuyªn  doanh  t«,xe  «­   m¸y. ­Cã    kim  ng¹ch xuÊtkhÈu      n¨m 1993  cao  víi   so    doanh  c¸c nghiÖp  giÊy  cã  phÐp, ngµnh hµng cïng  i lo¹ cña Bé, tØnh    (trõkim ng¹ch xuÊt khÈu    Æt     c¸c m hµng Nhµ    trungë  níctËp    ®Çu   mèi). ­ Trong kinh doanh xuÊt nhËp khÈu (n¨m 1992, 1993)    kh«ng    vi ph¹m  quy  ®Þnh, chÕ  cña    ®é  Nhµ níc. ­ Cã  s¬      Th¬ng      hå  göití Bé  i m¹i theo híng dÉn  i   t¹ môc    2, ®iÓm     I,kho¶n  B,  phÇn  nhÊt,Th«ng   4­ thø    tsè  TM/XNK. b)  Th¬ng      Bé  m¹i sÏ chän trong sè      c¸c doanh  nghiÖp thuéc  i     lo¹ trªn®Ó chØ  ®Þnh   15  14­ doanh  nghiÖp lµm  nßng    cèt trong tõng khu vùc  trong vµ    khèic¸cBé.     C¸c doanh nghiÖp  îc chØ  ®   ®Þnh lµm nßng    cèt ph¶i®¹t thªm        c¸c ®iÒu  kiÖn  sau  ®©y: ­ Cã     kinh nghiÖm     nhËp  khÈu nhiÒu n¨m,  kh¸ch  cã  hµng cung cÊp    æn ®Þnh, nhËp    khÈu  l   sè îng lín. ­ Trong    n¨m 1992, 1993      trùctiÕp nhËp    khÈu hÕt  l   îcBé  sè îng ®   Th¬ng  m¹i giao    (Kh«ng  th¸c doanh  uû    nghiÖp  kh¸c,ngîc l¹  îc c¸c doanh      i     ® nghiÖp  kh¸ctÝn    nhiÖm  th¸c) uû  1.2.Linh kiÖn      d¹ng  CKD     ®Ó l¾p    m¸y: r¸pxe  a) TÝnh    ®Õn  nay  Th¬ng    nhËn  îcgÇn  bé  s¬  Bé  m¹i ®∙  ®   60  hå  ®¨ng  ký  nhËp    linhkiÖn  d¹ng  CKD     ®Ó l¾p    m¸y. C¸c  së  r¸p xe    c¬  nµy  cã  ®∙  kh¶  n¨ng  l¾p    l xe  r¸p sè îng  m¸y  gÊp  lÇn  ho¹ch  4  kÕ  ®Þnh híng n¨m 1994. Bé    Th¬ng  m¹i sÏ tiÕn      hµnh  kiÓm         tra®Ó x¸c ®Þnh  tÝnh ®óng ®¾n  gi÷a hå  vµ    s¬  thùc   tÕ    ®Ó viÖc  giao sè îng nhËp    l   khÈu  îchîp lý. ®     §Ó   l∙ngphÝ  ®ì    c«ng suÊt d©y    chuyÒn l¾p    Th¬ng    r¸p,Bé  m¹i yªu cÇu  c¸c doanh    nghiÖp kh¸c (ngoµisè      doanh  nghiÖp  cã  s¬)  ®∙  hå  kh«ng  ®Çu     t x©y  dùng  thªm  së  c¬  l¾p    m¸y. r¸pxe  b) Tríc m ¾t,      Bé Th¬ng  m¹i    sÏ giao  l nhËp  sè îng  khÈu    linh kiÖn  cho  nh÷ng  doanh  nghiÖp  ®ñ   cã  ®iÒu  kiÖn,hå  theo    s¬  quy  ®Þnh trong Th«ng      t sè  TM/XNK   ®∙  l¾p    4­ vµ  cã  r¸ps¶n  phÈm     tõn¨m 1993  tr       êng    vÒ  íc.§èivíi tr hîp c¬  l¾p    cã  së  r¸p ®∙  giÊy  chøng  nhËn  cña Tæng  côc Tiªu chuÈn    l   ­ §o êng    ­ ChÊt îng,tuy n¨m  l     1993 cha l¾p    r¸p,nhng  ® îckiÓm    ®∙    tra,s½n sµng  vµo  ®i  s¶n xuÊtcòng  îcxem       ®   xÐt giao nhËp    khÈu    linhkiÖn. C¸c  së  c¬  l¾p   r¸pkh¸c ®∙  hå  göití Bé    cã  s¬      Th¬ng      îcBé  i m¹isÏ®   Th¬ng  m¹i xem     xÐt sau    khikiÓm     i trat¹ chç theo quy ho¹ch  c¬  vµ  chÕ  qu¶n    lýs¶n  phÈm  thèng nhÊt gi÷a Bé      C«ng  nghiÖp nÆng,  Khoa  Bé  häc,C«ng    nghÖ  vµ  M«i  êng  Bé  tr vµ  Th¬ng  m¹i.
  4. 4 1.3.C¸c    doanh  nghiÖp  îcgiao nhËp  ®     khÈu  m¸y  xe  nguyªn chiÕc  linh   vµ    kiÖn,mét    th¸ngtr         íckhiv¨n b¶n giao nhËp    khÈu hÕt hiÖu    lùc,ph¶igöiBé      Th­ ¬ng    c¸o vÒ  m¹ib¸o    t×nh  h×nh  thùc hiÖn.C¨n  vµo  c¸o vµ      cø  b¸o    kÕt   hîp kiÓm   tra t¹    i chç, Bé    Th¬ng      biÖn  m¹i sÏ cã  ph¸p  ®iÒu  chØnh        viÖc  phï hîp,kÓ c¶  chuyÓn  toµn  hoÆc   bé  phÇn cha  thùc hiÖn    cho doanh nghiÖp kh¸c. 2.1.¤­     chç    t«díi12  ngåi,  nguyªn chiÕc      (lo¹míi): i Tríc m ¾t,  Th¬ng      Bé  m¹i giao cho  chÝn  doanh nghiÖp  îc nhËp  ®   khÈu  theo nguyªn t¾c:Bé        Th¬ng   m¹ikh«ng  giao tr   l       ícsè îng,khinµo doanh  nghiÖp  xuÊt tr×nh L/C, Bé        Th¬ng      m¹i sÏ cÊp giÊy phÐp  nhËp  khÈu theo  l ghi sè îng    trongL/C.Trêng        hîp nhËp  l     sè îng lín(trªn50    chiÕc/chuyÕn) th× tr     hîp     íckhiký    ®ång, më     L/C,doanh    nghiÖp ph¶ixinphÐp  Th¬ng      Bé  m¹i. 2.2.Linh kiÖn  t«d¹ng      «­   CKD: Trícm ¾t    giao cho      c¸c doanh nghiÖp  îcthµnh  theo  ®   lËp  LuËt §Çu       tníc ngoµit¹ ViÖtNam      i   nhËp  khÈu. 3. ViÖc  nhËp  khÈu  t«, xe  «­   m¸y  nguyªn chiÕc, trong  êng    tr hîp  Æc   ® biÖc kh¸c víic¸c quy        ®Þnh      îcBé  trªnsÏ®   Th¬ng    m¹i xem       xÐt gi¶iquyÕt tõng  tr êng    thÓ. hîp cô  II  .ChØ   îc t¸  ®   i xuÊt nh÷ng  Æt     m hµng nhËp khÈu  thuéc danh môc  3  sè  khicã      v¨n b¶n  chÊp  thuËn cña  Th¬ng    Bé  m¹i,thuéc danh    môc  4    v¨n sè  khicã    b¶n chÊp thuËn cña  quan  c¬  qu¶n    lýchuyªn ngµnh.   II     I VÒ viÖc  . nhËp khÈu hµng ho¸ ngoµi 4    danh môc  nªu trong QuyÕt  ®Þnh  238­ sè  TM/XNK   Th«ng   4­ vµ  tsè  TM/XNK. 1. T    liÖu s¶n    xuÊt bao    gåm  m¸y mãc,  thiÕtbÞ, ph¬ng      tiÖn vËn  ,   t¶i  phô  tïng,nguyªn liÖu,nhiªnliÖu,vËtliÖu.             1.1.Doanh    nghiÖp kh«ng  îc nhËp  ®   khÈu hµng  qua  dông: phô  ®∙  sö    tïng,nguyªn liÖu,nhiªnliÖu,vËtliÖu.             1.2. NÕu     doanh nghiÖp  cã giÊy  phÐp  kinh doanh xuÊt nhËp khÈu  ngµnh  hµng, nhËp    khÈu    i c¸c lo¹ m¸y mãc,  ph¬ng tiÖn vËn  ,   lo¹  t¶i  c¶  i kÓ ®∙  qua sö dông (trõ i  lo¹ thuéc diÖn ®iÒu chØnh  cña quyÕt ®Þnh  sè 238­ TM/XNK)  ®¬n      cã  gi¸tõ 10.000  USD     trë xuèng, th×    Phßng giÊy phÐp chÞu  tr¸chnhiÖm    xem     cÊp  xÐt vµ  giÊy phÐp    nhËp khÈu. 1.3. NÕu     doanh nghiÖp  cã giÊy phÐp  kinh doanh xuÊt nhËp khÈu  ngµnh hµnh,nhËp    khÈu thiÕtbÞ, m¸y      mãc,  ph¬ng tiÖn vËn  , c¶  i   t¶i kÓ  lo¹    ®∙  qua  dông,cã  sö    ®¬n      gi¸trªn10.000 USD     th× Phßng giÊy phÐp    chØ  cÊp  giÊy  phÐp nhËp khÈu    v¨n b¶n  khicã    chÊp thuËn cña  Th¬ng  Bé  m¹i. §èivíi    mét  lo¹  sè  i hµng  khilµtliÖu s¶n  cã         xuÊt,cã             khilµtliÖu tiªudïng  (vÝ  m×   dô  chÝnh, dÇu    shortening),  chØ  îc coilµ tliÖu s¶n  ®          xuÊt khidoanh      nghiÖp  v¨n  cã  b¶n    göi ®Õn  Phßng  giÊy phÐp chøng  minh r»ng toµn  sè  bé  hµng nhËp khÈu  ®Òu   a  ®ã  ® vµo  s¶n xuÊt. 2. Hµng      ho¸ kh«ng ph¶ilµ t liÖu s¶n         xuÊt:(kh¸i    niÖm  nµy thay cho      c¸c kh¸i  niÖm: "hµng    tiªudïng",  "hµng    tiªudïng thiÕtyÕu","®å          giadông"). 2.1.Khi xem       xÐt cÊp giÊy phÐp xuÊt nhËp    khÈu chuyÕn, Phßng    giÊy  phÐp    c¸cgiÊy têsau  c¨n cø        ®©y  cña  doanh  nghiÖp. ­GiÊy    phÐp  kinhdoanh    xuÊtnhËp    khÈu  ngµnh  hµng.
  5. 5 ­GiÊy      yªu cÇu  nhËp khÈu  x¸cnhËn  cã    cña  Ng©n  hµng  sè  ngo¹itÖ  vÒ  d    t¹ thêi®iÓm       i doanh nghiÖp    ®Ò nghÞ  nhËp khÈu. Trong    v¨n b¶n    ®Ò nghÞ  doanh nghiÖp cÇn  râ:tªnhµng  nªu      nhËp khÈu,   sè îng,trÞgi¸, l       tr thÞ  êng  nhËp  khÈu,ph¬ng    thøc thanh    to¸n,®ång    tiÒn thanh    to¸n;cã      x¸c nhËn  cña  Ng©n  hµng  sè  ngo¹itÖ    vÒ  d    tõ nguån  xuÊt khÈu  thu    ®Ó  thanh      to¸nl«hµng  nhËp  khÈu    ghitrong v¨n b¶n        ®Ò nghÞ. Bé    Th¬ng   m¹i xÐt    gi¶iquyÕt tõng  êng    thÓ, ® Æc   tr hîp cô    biÖt,nÕu    doanh  nghiÖp  sè  cã  d  tõc¸cnguån        thu kh¸c. Nh»m  thùc hiÖn  îc quy    ®   ®Þnh  nµy, mäi    h×nh thøc thanh    to¸ntheo    c¸c hîp ®ång mua  b¸n ngo¹ith   ¬ng  ph¶i thùc    hiÖn theo quy ®Þnh   híng  vµ  dÉn  cña Ng©n hµng  Nhµ níc. 2.2.Riªng  êng    tr hîp  cã  ®∙  v¨n  b¶n cho phÐp  cña  hoÆc   cã  Bé  ®∙  giÊy  b¸o  giao hµng  íc ngµy  tr   Phßng  GiÊy  phÐp  nhËn  îc v¨n  ®   b¶n nµy, doanh    nghiÖp  kh«ng ph¶ilÊy giÊy      phÐp cña ng©n hµng    x¸c nhËn  d  sè  ngo¹itÖ      thu ® îc tõ xuÊt khÈu, vÉn  îc cÊp          ®   giÊy phÐp  nhËp khÈu  chuyÕn, nhng  chËm   nhÊt lµngµy  6­     30­ 1994  hµng ph¶ivÒ    ®Õn   cöa khÈu ViÖtNam.   3. ViÖc    nhËp  khÈu    i c¸c lo¹ thùc phÈm     (nh  îu,bia vµ  uèng  r     ®å  kh¸c,rau    qu¶ ¬i hoÆc   chÕ  t   ®∙  biÕn),t¹pphÈm       (nh hµng may  hµng  vµ  dÖt,mò,    giÇy,  dÐp,    ®å gèm,  sø, thuû tinh,mü     phÈm)  vÉn  ph¶i ® îc Bé      Th¬ng    m¹i chÊp  thuËn b»ng    v¨n b¶n. §èi  c¸c doanh nghiÖp ®∙ nhËp khÈu theo QuyÕt ®Þnh  sè 405­  víi TM/XNK   ngµy  4­ 13­ 1993  nÕu   cã  ®∙  giÊy  b¸o giao hµng  th×  îc cÊp  ®   giÊy  phÐp  nhËp khÈu  nhng hµng ph¶ivÒ    kh«ng   qu¸ ngµy  6­ 30­ 1994  (®©y      lµthêi h¹n cuèicïng ¸p dông          theo QuyÕt    ®Þnh  405­ sè  TM/XNK).   B.  GI¶ITHÝCH     V¨N  B¶N:  I.§èi víic¸c m Æt           hµng  íc ®©y   îc chñ  tr   ®   ®éng nhËp theo yªu cÇu s¶n  xuÊt,kinh doanh      nhng  nay  i l¹ thuéc    danh môc  3, danh  sè    môc  4  sè  th×  îc ®   gi¶i  quyÕt nh    sau: NÕu  doanh nghiÖp  giÊy  cã  phÐp  kinh doanh  xuÊt nhËp  khÈu  ngµnh  hµng,®∙  giÊy b¸o    cã    giao hµng    hoÆc   cã  ®∙  vËn    t¶i®¬n, hoÆc   më     ®∙  L/C  íc tr   ngµy Phßng  GiÊy  phÐp  nhËn  îcv¨n b¶n  ®     nµy    th× vÉn  îcPhßng  ®   GiÊy phÐp  cÊp giÊy phÐp    nhËp  khÈu    l   nhng  nètsè îng ®ã  chËm  nhÊt lµngµy  6­     30­ 1994  hµng ph¶ivÒ    ®Õn   cöa khÈu  ViÖtNam.   II VÒ     . cÊp giÊy phÐp    chuyÕn  thñ tôch¶iquan: vµ        1.§èivíi       hµng nhËp  khÈu:Phßng    GiÊy  phÐp  cÊp  giÊy phÐp    nhËp  khÈu  chuyÕn        c¸cm Æt   ®èi víi c¶    tÊt hµng  nhËp  khÈu. 2. §èi víihµng        xuÊt khÈu: Bé      Th¬ng    m¹i thèng nhÊt    víiTæng  côc    H¶i quan    tõngµy  7­ 1­ 1994  chÕ  cÊp  bá  ®é  giÊy phÐp    xuÊtkhÈu    chuyÕn. ­Trõ    xuÊtkhÈu    Æt     c¸cm hµng  thuéc c¸cdanh      môc        1,2,3,4. ­ Trõ    êng    Æc     c¸ctr hîp ® biÖtnh    hµng  æi  ® hµng,hµng  i   t¸ xuÊt,hµng      t¹m  nhËp    i ®Ó t¸ xuÊt,hµng    t¹m xuÊt ®Ó   i   t¸ nhËp, hµng    qu¸ c¶nh, hµng  héi   dù    chî,tr       iÓn l∙m,hµng    gia c«ng,hµng    cña    c¸c doanh nghiÖp  îcthµnh  theo  ®   lËp  LuËt ®Çu        tnícngoµit¹ ViÖtNam.     i  
  6. 6 Tõ  nay ®Õn   hÕt  th¸ng 6      chuÈn  (xem    lµthêikú  bÞ  ®iÓm   díi 5    ®©y) nªn  c¸cPhßng    GiÊy  phÐp vÉn cÊp giÊy phÐp    xuÊtkhÈu    chuyÕn  th nh  êng lÖ. 3.Khi®Õn         H¶iquan  lµm      thñ tôc,doanh  nghiÖp  cÇn  hå  gåm: cã  s¬  a)        Æt   §èi víic¸c m hµng  thuéc diÖn  Th¬ng    cÊp  Bé  m¹i cã  giÊy phÐp  chuyÕn: trong bé  s¬      hå  theo  quy  ®Þnh  hiÖn hµnh cña Tæng  côc    H¶i quan,  ngoµic¸cchøng        tõkh¸c,chØ    cÇn  giÊy phÐp  Phßng    do  GiÊy phÐp xuÊtnhËp    khÈu cÊp (kh«ng cÇn    v¨n b¶n cho phÐp  cña  Th¬ng  Bé  m¹i). b) §èivíi   Æt         mc¸c hµnh  thuéc diÖn  Th¬ng      Bé  m¹ikh«ng  cÊp giÊy phÐp    chuyÕn: trong bé  s¬      hå  theo  quy ®Þnh  hiÖn  hµnh cña Tæng   côc    H¶i quan,  ngoµi c¸c chøng        tõ kh¸c,sÏ kh«ng  giÊy      cã  phÐp  Phßng  do  GiÊy  phÐp  cÊp,  thay vµo        ®ã lµ giÊy phÐp kinh doanh    xuÊt nhËp    khÈu    ch÷    (lo¹ 7  i sè) hoÆc   v¨n b¶n    kh¸ccña  Th¬ng      Bé  m¹icho  phÐp kinhdoanh    xuÊtnhËp    khÈu. KÓ       tõ khithùc hiÖn    chÕ  míinµy,khi®Õn     ®é        H¶i quan  lµm      thñ tôc lÇn  ®Çu  tiªn,doanh    nghiÖp cÇn nép b¶n  photocopy  c«ng  cã  chøng  giÊy  phÐp  kinh doanh    xuÊt nhËp    khÈu hoÆc     v¨n b¶n cña  Th¬ng    Bé  m¹i cho  phÐp  kinh  doanh  xuÊtnhËp    khÈu;c¸clÇn      sau  chØ  cÇn xuÊttr×nh giÊy phÐp        nµy. 4. §èivíi   Æt         m c¸c hµng  thuéc diÖn  Th¬ng      Bé  m¹ikh«ng  cÊp  giÊy phÐp  chuyÕn  (nªu t¹    i ®iÓm   trªn)  3b  :doanh  nghiÖp  ph¶ilµm    thªm  mét    tê khaih¶i     quan. H¶i quan          thu tê khaithªm    nµy    ®Ó ®Þnh   kú,mçi tuÇn  mét  lÇn,göivÒ       Phßng  giÊy  phÐp  xuÊt nhËp    khÈu gÇn  nhÊt.Riªng ë  Néi,H¶i Phßng, §µ      Hµ        N½ng,  Nha  Trang, thµnh    phè    Hå ChÝ   Minh, CÇn     Th¬: Phßng  GiÊy  phÐp  xuÊt nhËp    khÈu      sÏtrùctiÕp ®Õn       H¶i quan tØnh,thµnh    phè  trªn®Ó   kÓ    nhËn  c¸c tê khainµy, mçi          tuÇn  mét lÇn.Ngµy      göi,ngµy  giao    tê khaido      H¶i quan  Ên ®Þnh  th«ng  vµ  b¸o  cho Phßng  giÊy phÐp  xuÊt nhËp    khÈu  biÕt ®Ó     tiÕp  nhËn. Phßng    giÊy phÐp  cÇn  chñ ®éng  bµn  b¹c  thèng  vµ  nhÊt  ch¬ng  tr×nh  lµm viÖc      víi H¶i quan  khu vùc. 5. Thêi®iÓm       thùc hiÖn    viÖc  giÊy  bá  phÐp  chuyÕn      ®èi víimét  m Æt   sè  hµnh  xuÊtkhÈu:   Tríckhi¸p dông        trong c¶        níc,sÏlµm  ®iÓm       thÝ  ®Ó rótkinh nghiÖm.      Tríc m ¾t, Bé    Th¬ng    Tæng  m¹ivµ  côc    H¶i quan  thèng  nhÊt chän      H¶i quan  Néi, Hµ    H¶i quan  H¶i phßng  c¸c doanh  vµ    nghiÖp  xuÊt nhËp  khÈu  thuéc  C«ng  Bé  nghiÖp  nhÑ. C¸c doanh nghiÖp    trùcthuéc    Uû ban  nh©n  d©n  thµnh phè    Hµ Néi,Uû    ban  nh©n d©n thµnh  phè    H¶i Phßng  thùc hiÖn    viÖc  ®iÓm   thÝ  nµy. TiÕn  thêigian thùc hiÖn  sau: ®é        nh  ­  ngµy  4­ Tõ  21­ 1994  (sau    khi kÕt thóc    c¸c cuéc tËp huÊn) ®Õn  ngµy  15­ 1994      5­ lµthêigian chuÈn  lµm  ®iÓm.   bÞ  thÝ  ­Tõ    ngµy  5­ 16­ 1994  ®Õn   ngµy  6­ 15­ 1994      lµthêigian lµm  ®iÓm.   thÝ  ­  ngµy  6­ Tõ  16­ 1994 ®Õn  ngµy  6­ 30­ 1994      lµ thêigian chuÈn      bÞ ¸p dông  réng  i r∙ . ­Tõ    ngµy  7­ 1­ 1994    ¸p dông  trongc¶    níc. C¸c  quy ®Þnh ®iÒu chØnh  i t¹ Th«ng     tnµy thay thÕ    cho    c¸cquy  ®Þnh ­ t ¬ng øng  i t¹ QuyÕt ®Þnh  238­ sè  TM/XNK   ngµy  3­ 24­ 1994  Th«ng    4­ vµ  t sè  TM/XNK  ngµy  4­ 4­ 1994  cña  Th¬ng  Bé  m¹i. Trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn      QuyÕt ®Þnh  238­ sè  TM/XNK, Th«ng   4­ t sè  TM/XNK   v¨n  vµ  b¶n  nµy, yªu    cÇu Phßng GiÊy phÐp  doanh  vµ  nghiÖp xuÊt 
  7. 7 nhËp  khÈu  êng  th xuyªn b¸o      c¸o diÔn biÕn t×nh  h×nh    Th¬ng      víiBé  m¹i®Ó Bé  cã  biÖn  ph¸p ®iÒu    chØnh, xö      lýthÝch    hîp,kÞp thêi.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2