intTypePromotion=1

Thông tư 60-TC/CĐKT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:14

0
558
lượt xem
23
download

Thông tư 60-TC/CĐKT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 60-TC/CĐKT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công tác kế toán và kiểm toán đối với các doanh nghiệp, tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 60-TC/CĐKT của Bộ Tài chính

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a B é  T µ i  h Ý n h  s è  60 T C/C§ K T  n g µ y 01  c th¸ng 9 n¨ m  1997 h í ng d É n   th ù c hi Ö n  c« n g  t¸c k Õ  to¸n  µ  ki Ó m  to¸n ® è i víi c¸c d o a n h  n g hi Ö p, t æ    v   ch øc  c ã  v è n ® Ç u  t n íc n g o µ i t¹i Ö t N a m  Vi ­ C¨n  Ph¸p  Önh  Õ   cø  l K to¸n vµ  èng  ® îc c«ng  è    Th kª    b theo  Önh  è  L s 6LCT/H§NN       µy  05­ ­8,ng 20­ 1988  ña  éi ®ång  µ   ícN ícCéng  µ    éi c H  Nh n     ho x∙h   chñ  Üa  ÖtNam; ngh Vi   ­ C¨n  §iÒu  Ö  chøc  Õ     µ   íc ban  µnh    cø  l tæ  k to¸n Nh n   h theo NghÞ   nh   ®Þ 25­H§BT,  µy  03­ ng 18­ 1989  ña  éi ®ång  é  ëng  c H  B tr (nay lµCh Ýnh  ñ);    ph ­ C¨n  §iÒu  cña  Ët  Çu   íc ngoµi t¹  Öt Nam   îc Quèc  éi   cø  37  Lu § tn    i Vi   ®  h  th«ng qua  µy  11­ ng 12­ 1996  (sau  y  äit¾tlµLuËt ®Ç u    ícngoµi)vµ    ®© g         tn     c¸c §iÒu            ¬ng    ña  65, 66, 67, 68, 69, ch VIIIc NghÞ   nh  è  ®Þ s 12/CP, ngµy  02­   18­ 1997  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph "Quy  nh    Õtthihµnh  Ët  Çu   níc ngoµi t¹  ®Þ chi ti     Lu § t    i ViÖtNam"    (sau ®©y  äit¾tlµNghÞ   nh    g      ®Þ 12/CP); ­ C¨n  §iÒu    ¬ng  I ña    cø  23,ch II  c NghÞ   nh  è  ®Þ s 42/CP,ngµy  07­   08­ 1995  cña  Ýnh  ñ  Ò   Ch ph v "Quy  Õ   µnh  Ò    Ên  ch h ngh tv ph¸p  Ëtcña    lu   Tæ chøc  Ëts  lu   nícngoµit¹ ViÖtNam"      i   (sau ®©y  äit¾tlµQuy  Õ   µnh  Ò    Ên);   g      ch h ngh tv ­ C¨n  M ôc  ­ Lao  ng    cø  V    ®é cho    chøc,c¸ nh©n  ícngoµit¹  Öt  c¸c tæ     n   i Vi Nam,  êi níc ngoµi lao  ng  ¹  Öt Nam,  ng       ®é t iVi   lao  ng    íc ngoµi cña  é   ®é ën     B LuËt lao ®éng  ña  íc Céng  µ    éichñ  Üa  Öt Nam,     c N  ho x∙ h   ngh Vi   c«ng  è  b theo  L Önh  è  s 35L/CTN, ngµy  07­   05­ 1994  (sau ®©y  äit¾tlµBé  Ët lao®éng).   g       Lu     Bé   µi chÝnh  T  quy  nh  µ  íng dÉn  ùc hiÖn  ®Þ vh   th   c«ng    Õ   t¸ck to¸n,kiÓm     to¸n®èi víic¸c doanh         nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµivµ    c v ®Ç t n     Chi nh¸nh    Tæ chøc  luËts  ícngoµit¹ ViÖtNam,     n     i   nh sau: I. h ¹ m  vi ¸p d ô n g  P 1. Trong    Th«ng   µy    Ö m   t n kh¸ini Doanh nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi c v ®Ç t n     ® îchiÓu    bao  å m     i t ng sau  y: g c¸c®è  î   ®© 1.1.Doanh    nghiÖp  ã  èn  u    níc ngoµi;Doanh  c v ®Ç t     nghiÖp  khu c«ng  nghiÖp; Doanh    nghiÖp  Õ   Êt;C¸c  ch xu   bªn  tham  gia  îp  ng  îp    h ®å h t¸c kinh   doanh,Hîp  ng  ©y  ùng      ®å x d ­ kinh doanh      ­ chuyÓn  giao (BOT),Hîp  ng  ©y      ®å x dùng   ­ chuyÓn giao    ­ kinh doanh    (BTO),Hîp  ng  ©y  ùng      ®å xd ­ chuyÓn  giao  (BT) thùc hiÖn  u    íi h×nh      ®Ç td   3  thøc:Hîp      t¸ckinh doanh    ¬  ë  îp ®ång     trªnc s h   hîp t¸ckinh doanh, Doanh         nghiÖp  ªndoanh, Doanh  li     nghiÖp 100%   èn  u   v ®Ç tnícngoµi.    Doanh  nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi ho¹t®éng  c v ®Ç t n       trong tÊtc¶    Ünh      c¸c l vùc  Ó   doanh  k c¶  nghiÖp  b¶o  Ó m,  hi doanh  nghiÖp  ©n   µng  µ  ng h v c¸c    tæ chøc  Ýn  ông. td
 2. 2 1.2.Chi    nh¸nh    Tæ chøc  Ët s níc ngoµi t¹  Öt Nam   ¹t®éng  lu      i Vi   ho   theo  Quy  Õ   µnh  ch h nghÒ    Ên  tv ph¸p  Ëtcña    lu   Tæ chøc  Ëts  íc ngoµi t¹  Öt lu   n    i Vi   Nam   (sau ®©y  äit¾tlµChi nh¸nh      g        Tæ chøc  Ëts). lu   II. h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g  N 1. Doanh    nghiÖp  ã  èn  u     íc ngoµi ph¶i chÊp  µnh  Õ     Õ   c v ®Ç t n       h ch ®é k to¸n vµ  èng  theo    th kª  Ph¸p  Önh  Õ   l K to¸n vµ  èng    Òu  Ö      Th kª,§i l Tæ chøc  Õ   k to¸nNhµ   íc,c¸cv¨n b¶n    n    ph¸p quy  Ön  µnh  Ò   Õ     hi h v k to¸n,kiÓm    to¸n,§iÒu      37 ­  Ët  Çu   níc ngoµi,§iÒu            ¬ng    NghÞ   nh   Lu § t     65, 66, 67, 68, 69, Ch VIII­  ®Þ 12/CP, §iÒu    ¬ng  I­ Quy  Õ   µnh    23, Ch II    ch h nghÒ     Ên  µ  tv v theo  ÷ng    nh quy ®Þnh  ¹ Th«ng   µy. t i tn 2.Doanh    nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµiph¶ichÞu  ù  c v ®Ç tn       s gi¸m    Óm    s¸t,ki tra cña  ¬  c quan  µichÝnh  µ  ña    ¬  T  v c c¸cc quan  qu¶n  ýchøc  l  n¨ng trong viÖc  ùc   th   hiÖn c«ng    Õ   t¸ck to¸n. 3. TÊt  c¸c doanh    c¶    nghiÖp  ã  èn  u    níc ngoµi ph¶i ®¨ng  ý  Ö   c v ®Ç t       kh thèng  Õ     Õ   Ch ®é k to¸n ¸p  ông     d ë doanh nghiÖp  µ  v ph¶i ® îc Bé   µi chÝnh      T  chÊp  Ën  íckhithùc hiÖn. thu tr       4.Doanh    nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµiph¶ithùc hiÖn  c v ®Ç tn         c«ng    Õ     t¸ck to¸n theo  Ö   èng  Õ     Õ   H th ch ®é k to¸n doanh    nghiÖp  Öt Nam.  êng  îp  Vi   Tr h doanh  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµicã  ýdo  Ýnh  ¸ng  Çn    ông  Õ     Õ   c v ®Ç tn     l   ch ® c ¸p d ch ®é k to¸nth«ng  ông    d kh¸cth× ph¶i® îcBé  µichÝnh  Êp  Ën         T  ch thu b»ng   v¨n b¶n. 5. Doanh    nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi ph¶itu©n  ñ  Ö   èng  Õ   c v ®Ç t n       th h th ch ®é   Õ   k to¸n ®∙  ¨ng  ý  µ  îc Bé   µi  Ýnh  Êp  Ën   ® k v ®   T ch ch thu cho  dông  ¹ ¸p  ti   doanh  nghiÖp  Ó  nh÷ng    (k c¶  bæ sung,söa  æi  Õ     Õ     ∙  îcchÊp    ® ch ®é k to¸n® ®   thuËn). 6. Khi cã      nhu  Çu    c bæ sung, söa  æi  Ö   èng  Õ     ∙  ¨ng  ý  µ    ® H th k to¸n ® ® kv ®∙  îcchÊp  Ën,doanh  ®  thu   nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµiph¶igi¶itr×nh râ lý c v ®Ç tn             do thay ® æi  µ    v ph¶i® îcBé   µichÝnh  Êp  Ën      T  ch thu b»ng    v¨n b¶n  íckhithùc tr       hiÖn. 7. Trêng  îp doanh    h  nghiÖp  ªndoanh      li   thuªTæ chøc qu¶n  ý®Ó   l  qu¶n  ý l  ho¹t®éng    kinh doanh  ña    c doanh  nghiÖp:Trong  äi  êng  îp,doanh    m tr h  nghiÖp  li   ªndoanh  µngêichÞu  l    tr¸chnhiÖ m   ícph¸p  ËtvÒ   ¹t®éng  ña      tr   lu   ho   c Tæ chøc  qu¶n  ý trong viÖc  ùc  Ön  îp  ng,  òng    Ò   è  Öu  ña  l    th hi h ®å c nh v s li c b¸o  c¸o  µi t  chÝnh. Tæ     chøc  qu¶n  ýph¶ichÊp  µnh    l    h c¸c quy  nh  ña  ®Þ c Th«ng   µy    t n nh ®èi víi   i t ng cña  Ó m     Çn    ¹m      ông.     ®è  î   c¸c §i 1.1,ph I­Ph vi¸p d 8. N¨m   µichÝnh  ña    t  c doanh  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµiph¶iphïhîp c v ®Ç tn         víi  n¨m  Ýnh  t Thu Õ   ã  Ó  µn¨m  ¬ng  Þch,hoÆc   µn¨m  th¸ng li   ôc do  c th l   d l   l  12    ªnt   doanh nghiÖp  ¨ng  ý. ® k 9. B¸o c¸o  µichÝnh  µng  t  h n¨m  ña  c doanh nghiÖp  ã  èn  u    níc c v ®Ç t   ngoµiph¶i® îckiÓm    ëic«ng    Óm    c  Ëp ho¹t®éng  îp ph¸p t¹      to¸nb   tyki to¸n®é l     h   i  ViÖtNam.   10. Doanh    nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi ph¶ic«ng  è  c v ®Ç t n       b c«ng  khaib¸o    c¸o tµichÝnh  µng     h n¨m  µ    v c¸c th«ng    Ò   ×nh  ×nh  µ  Õt  tinv t h v k qu¶  ¹t®éng   ho   kinh doanh  ña    c doanh  nghiÖp  n     i  îng  ö  ông  ®Õ c¸c ®è t s d th«ng    tintheo    quy ®Þnh.
 3. 3 11.Yªu  Çu  ña    c c c«ng    Õ   t¸ck to¸n C«ng    Õ   t¸ck to¸n cña    doanh nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi ph¶i®¶m   c v ®Ç t n       b¶o  Ýnh  t trung thùc,®Çy  ,  Ýnh    Þp  êi  ªntôcvµ  ã  Ö   èng  Ò:      ®ñ ch x¸c,k th ,     c h th li v Sè   Ön  ã  µ  ×nh  ×nh  Õn  ng  ña  hi c v t h bi ®é c c¸c  ¹  µis¶n, nguån  èn, c¸c lo it     v   kho¶n    Ý,    µnh  chiph gi¸th s¶n  È m,  Þch  ô, lao vô, doanh    î tøc  ¹t ph d v      thu,l   i ho   ®éng  kinh doanh;t×nh  ×nh  ùc hiÖn    Ët Thu Õ   µ    Üa  ô      h th   c¸c Lu   v c¸c ngh v kh¸c  ®èi  íiNhµ   íc ViÖt Nam   v  n    theo  Êy  Ðp  u    ®èi víiDoanh  Gi ph ®Ç t (     nghiÖp  ã  c vèn  u    ùctiÕp  ña  íc ngoµi), ®Ç t tr   c n   hoÆc   Êy  Ðp  ¹t®éng  ®èivíiChi Gi ph ho   (      nh¸nh    Tæ chøc  Ëts). lu   12. Khi doanh     nghiÖp  ã  èn  u     íc ngoµi chÊ m     ¹t®éng  íi c v ®Ç t n     døt ho   v  bÊt  ú  ý do  µo  u   k l  n ®Ò ph¶i cã    th«ng  b¸o b»ng v¨n  b¶n  µ  Ëp  v l b¸o  c¸o  µi t  chÝnh  Ýnh  n   êi®iÓ m   Ê m     ¹t®éng  íi é  µichÝnh. t ®Õ th   ch døt ho   v  T   B III.N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó   A. N h ÷ ng quy ® Þ n h  v Ò   ù c hi Ö n h Ö  thè ng  Õ  ® é   Õ  to¸n th ch k 1. Doanh    nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi¸p dông  Õ     Õ     Öt c v ®Ç tn      Ch ®é k to¸nVi   Nam  hay  Õ     Õ   Ch ®é k to¸n th«ng  ông    d kh¸c  u   ®Ò ph¶i chÊp  µnh    h c¸c    quy ®Þnh: 1.1.Doanh    nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµiph¶ivËn  ông  Ö   èng  Õ   c v ®Ç tn       d h th k to¸n ¸p  ông  ï hîp  íingµnh   d ph   v  nghÒ  kinh doanh, lÜnh  ùc  ¹t ®éng  ña    v ho   c m × nh. 1.2.§¬n  Þ  Òn  Ö  ö  ông    v ti t s d trong ghichÐp  Õ     µ §ång  Öt Nam.     k to¸nl   Vi   Doanh  nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi cã  Ó  ö  ông  n  Þ   Òn  Ö  íc c v ®Ç t n     th s d ®¬ v ti t n   ngoµi®Ó       Õ     µ  Ëp b¸o c¸o kÕ     ng    ghisæ k to¸nv l       to¸nnh ph¶i®¨ng  ý    k trong chÕ     ®é   Õ         ông  µ  îcBé  µichÝnh  Êp  Ën  k to¸nxin¸p d v®  T  ch thu b»ng    v¨n b¶n  íckhi tr     thùc hiÖn.   C¸c  n  Þ  Òn tÖ  ®¬ v ti   kh¸c víi n  Þ  Òn tÖ  Ýnh     ®¬ v ti   ch thøc ® îcchÊp  Ën     thu ph¶ighitheo     nguyªn tÖ  µ    v quy  æi    n  Þ  Òn tÖ  Ýnh  ® ra ®¬ v ti   ch thøc theo  û gi¸   t    giao  Þch  ña  d c nghiÖp  ô  v kinh tÕ      ph¸tsinh,hoÆc   û gi¸do  ©n   µng  µ     t     Ng h Nh nícViÖtNam       c«ng  è  ¹ thêi®iÓ m     b t    i ph¸tsinhnghiÖp  ô    v kinh tÕ.   1.3.§¬n  Þ  o  êng  Ön  Ët vµ  êigian)¸p  ông    v®l (hi v   th    d trong ghichÐp  Õ      k to¸nlµ ®¬n  Þ  o êng  Ýnh     v®l ch thøc  ña  Öt Nam.  c Vi   C¸c  n  Þ  o êng  ®¬ v ® l kh¸c  (nÕu  ã) ph¶iquy  æi    n  Þ  o êng  Ýnh  c    ® ra ®¬ v ® l ch thøc cña  Öt Nam.    Vi   Doanh  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµicã  Ó  ö  ông  c v ®Ç tn     th s d thªm  n  Þ  o êng  ô    ®¬ v ® l ph ®Ó ghisæ   Õ     k to¸n. 1.4.ViÖc    Ðp  Õ     ùc hiÖn    ghich k to¸nth   b»ng  ÷  è  rËp  µ  ch s ¶  v b»ng  Õng  ti ViÖt Nam  hoÆc   ng  êib»ng  Õng  Öt  ®å th   ti Vi Nam   µ  ét  Õng  íc ngoµi vm ti n    th«ng  ông  d kh¸c,ph¶i® îcghitrong §iÒu  Ö  ña          l c doanh  nghiÖp  ã  èn  u    c v ®Ç t nícngoµivµ      trong ®¨ng  ý  Õ     Õ     k ch ®é k to¸n. 2.N¨m   µi Ýnh   t  ch 2.1.N¨m   µichÝnh  ña    t  c doanh nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµiph¶iphï c v ®Ç t n        hîp víin¨m  Ýnh  Õ  îcquy  nh  ¹  Òu  cña     t thu ®   ®Þ ti§i 60  NghÞ   nh  ®Þ 12/CP. N¨m    
 4. 4 tµichÝnh  ã  Ó  µn¨m  ¬ng  Þch,hoÆc   µ12    c th l   d l   l   th¸ngli   ôcb ¾t  u   õ®Ç u     ªnt   ®Ç t   quý  µ  ¨ng  ý  v® k trong chÕ     Õ         ông.   ®é k to¸nxin¸p d 2.2.N¨m   µichÝnh  u     îc tÝnh  Ó   õ ngµy  îc cÊp  Êy  Ðp    t  ®Ç tiªn®   k t  ®  Gi ph ®Ç u    t(hoÆc  Êy  Ðp  Æt    Gi ph ® Chi nh¸nh    Tæ chøc  Ëts) ®Õ n   µy  Õt  óc lu     ng k th   cña n¨m  µi Ýnh  îcchÊp  Ën. t ch ®  thu 2.3.Kú  Õ       k to¸ntrong n¨m  µi Ýnh  µ:   t  ch l ­Th¸ng:TÝnh  õngµy  ®Õ n   µy  èicïng cña      t  01  ng cu     th¸ng. ­ Quý: TÝnh  õ ngµy  th¸ng ®Ç u     ña  ý  n   µy  èicïng cña      t  01    tiªnc qu ®Õ ng cu     th¸ngcuèiquý.     3.Thêih¹n  ép  µ      n v c«ng  è      µi Ýnh b b¸o c¸o t   ch ­B¸o    ý:ChË m   Êt 15  µy  Ó   õngµy  Õt  óc quý.   c¸o qu   nh   ng k t   k th   ­ B¸o    c¸o n¨m: Trong vßng  th¸ng kÓ   õ ngµy  Õt  óc n¨m  µichÝnh  3    t  k th   t  cña  doanh  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi. c v ®Ç tn   4.N¬i nép      µi Ýnh    b¸o c¸o t   ch B¸o    µichÝnh  ña  c¸o t   c doanh  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi® îcnép  é  c v ®Ç tn      B K Õ   ¹ch  µ  Çu ,Bé   µi chÝnh, Tæng   ôc  èng    ¬   ho v§ t  T     c Th kª,C quan  Thu Õ   a   ®Þ ph¬ng  ¬idoanh  (n   nghiÖp  Æt  ôsë  Ýnh),bªn  ã  èn  ãp  ªndoanh. ® tr   ch   c v g li   5.KiÓ m         µi Ýnh   to¸nb¸o c¸o t   ch B¸o    µichÝnh  c¸o t   n¨m  ña  c doanh  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµitr ckhi c v ®Ç tn     í    nép  µ  v c«ng  è  b c«ng  khaiph¶i® îckiÓm     ëic«ng    Óm     c  Ëp       to¸nb   ty ki to¸n®é l cña  Öt Nam   Vi   hoÆc   c«ng    Óm    c  Ëp  tyki to¸n®é l kh¸c ® îcphÐp  ¹t®éng  îp    ho   h  ph¸p  ¹  Öt Nam.  ti Vi   B¸o  c¸o  Óm   ki to¸n ® îc ®Ýnh  Ìm     k b¸o  c¸o  µichÝnh    t  n¨m ph¶i cã  ÷  ý  ña  Óm     ch k c ki to¸n viªn cã      chøng  chØ   Óm   ki to¸n viªn do  é   µi     BT  chÝnh  Öt Nam   Êp, hoÆc   Vi   c  b»ng  Óm     Êp  èc    ña  íc së  ¹  µ   ki to¸nc qu gia c n   t i m Bé  µichÝnh  ÖtNam   õa  Ën  ∙  ¨ng  ý  T  Vi   th nh ® ® k trong danh    s¸ch kiÓm        to¸nviªn víi é  µichÝnh;ch÷  ý  ña    T  B   k c gi¸m  c ®è c«ng    µ  Êu  ña  tyv d c c«ng    Óm  tyki to¸n.  D íich÷  ý  ña  Óm     k c ki to¸n viªn ph¶i ghi râ  ä    è  ña         h tªn,s c chøng  chØ  (b»ng)   kiÓm    ña  Óm    to¸nc ki to¸nviªn. 6.Tæ     chøc  c«ng    Õ   t¸ck to¸n 6.1.Doanh    nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµiph¶ithùc hiÖn    éidung  c v ®Ç t n         c¸c n   c«ng    Õ     t¸ck to¸nbao  å m:  Õ     g Ch ®é chøng  õ kÕ   t   to¸n,h Ö   èng  µikho¶n  Õ     th t  k to¸n,chÕ       Õ     ®é sæ k to¸n,h Ö   èng    th b¸o    µichÝnh, chÕ    u  ÷tµiliÖu c¸o t     ®é l tr       kÕ   to¸n. 6.2. § Ó   ùc  Ön    th hi c«ng    Õ   t¸c k to¸n,doanh    nghiÖp  ã  èn  u    níc c v ®Ç t   ngoµitæ    chøc  riªngbé    m¸y  Õ     k to¸n hoÆc   ã  Ó  c th thuª tæ    chøc  Þch  ô  Õ   d vk to¸nho¹t®éng  c  Ëp,hîp ph¸p t¹ ViÖtNam.    ®é l       i   6.2.1.  Trong  êng  îp doanh  tr h  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµitæ  c v ®Ç tn     chøc  é  b m¸y  Õ     c  Ëp th×: k to¸n®é l   a. Ph¶i bè  Ý ®ñ   bé  Õ       tr   c¸n  k to¸n cÇn  Õttheo    thi   chøc  danh    Èn  tiªuchu quy  nh  ®Þ cho  bé  Õ   c¸n  k to¸n.C¸n  é  Õ     îc ®¶m     b k to¸n ®   b¶o  Òn  c  Ëp quy ®é l   vÒ  chuyªn  m«n  nghiÖp  ô    ùc  Ön  v ®Ó th hi c«ng    Õ   t¸ck to¸n.C¸n  é  Õ     b k to¸n   kh«ng  îc®¶m   Ö m   ng  êinhiÖ m   ô  ®  nhi ®å th   v b¶o  Ö   µis¶n  µ  v t  v chøc  n¨ng  Õ   k to¸ntrong thùc hiÖn        c«ng    Õ   t¸ck to¸n.
 5. 5 b. §øng  u   é  ®Ç b m¸y  Õ   k to¸n lµ kÕ       to¸n tr ng   ë hoÆc   ëng  tr phßng  Õ   k to¸n.K Õ     ëng    to¸ntr (hoÆc  ëng  tr phßng  Õ   k to¸n)lµngêigióp Tæng         gi¸m  c, ®è   hoÆc  Gi¸m  c  ®è doanh  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµitæ  c v ®Ç tn     chøc  chØ  o  µn  ®¹ to bé c«ng    Õ   t¸ck to¸n, èng     th kª,th«ng    tinkinhtÕ  ¹ doanh    t  i nghiÖp. ­ K Õ     ëng  ña    to¸ntr c doanh  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµido  éi ®ång  c v ®Ç tn    H  qu¶n  Þ (®èivíidoanh  tr      nghiÖp  ªndoanh),Tæng   li     gi¸m  c, hoÆc   êi ®¹i ®è   ng     diÖn  îcuû  Òn  êng  ót¹ ViÖtNam   ®èivíi ®   quy th tr    i   (    doanh nghiÖp 100%   èn  ­ vn ícngoµi)tuyÓn  än  µ      ch v chØ  nh ®Þ b»ng    v¨n b¶n.Khicã  ù      s thay ® æi  Õ       k to¸n tr ng,doanh  ë  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµiph¶ith«ng  chÝnh  c v ®Ç tn       b¸o  thøc b»ng    v¨n b¶n    cho  é  µichÝnh  BT  (trongthêih¹n 20  µy).       ng ­  Õ   K to¸n tr ng   ë ph¶i lµ  êi cã  ×nh      ng   tr ®é chuyªn m«n   (v¨n b»ng  èt   t  nghiÖp) chuyªn ngµnh  Ò   Õ       v k to¸n,tµichÝnh  õ bËc     t  trung cÊp  ëlªn; ∙      tr     qua ® lípbåi dìng  Õ      k to¸n tr ng  ®èi víingêi ViÖt Nam); cã  ÷ng  Óu  Õt cÇn   ë (           nh hi bi   thiÕtvÒ     kinh tÕ, kü  Ëtvµ  µichÝnh; cã      thu   t     n¨ng  ùc tæ  l   chøc,chØ  o, híng   ®¹     dÉn, kiÓm    ©n  Ých    tra,ph t c«ng    µichÝnh,kÕ   t¸ct     to¸n,thèng      kª,th«ng    tinkinh  tÕ  µ  ¹ch    vh to¸nkinh tÕ. Ng êi ® îc cö  µm  Õ     ëng         l k to¸ntr ph¶icã  êigian  µm    th   l c«ng    ùc tÕ  Ò   Õ     èi Óu lµ3  t¸cth   v k to¸nt   thi     n¨m  Õu  ètnghiÖp  ihäc),5    (n t   ®¹     n¨m (nÕu  ètnghiÖp  t  trungcÊp).   ­  Õ   K to¸n tr ng   ë ph¶i chÞu  ù  Óm       s ki tra,gi¸m    Ò   Æt   s¸t v m nghiÖp  ô  v chuyªn m«n  µichÝnh,kÕ     ña  ¬    t    to¸nc c quan  µichÝnh  ÖtNam. t  Vi   c. C¸n  é  Õ     b k to¸n (kÓ  kÕ     c¶  to¸n tr ng)  µ ngêi ViÖt Nam   îc doanh   ë l      ®  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµituyÓn  än  µ  ý  îp ®ång    ng  c v ®Ç tn     ch v k h   lao ®é ph¶ilµ    nh÷ng  êi® îc®µo  ¹ochuyªn ngµnh  Ò   µichÝnh,kÕ     µ  îcgií thiÖu ng     t    v t    to¸nv ®     i   bëi tæ    chøc  Þch  ô  Öc  µm  îc thµnh  Ëp  d v vi l ®   l theo  quy  nh  ña  ®Þ c Ph¸p  Ët lu   ViÖtNam     (quy ®Þnh  ¹ §iÒu    t i 132  ña  é  Ët lao®éng). c B Lu     C¸n  é  Õ     Ó  kÕ     ëng) t¹ c¸c doanh  b k to¸n(k c¶  to¸ntr  i     nghiÖp  ã  èn  u    c v ®Ç t níc ngoµi ph¶i cã  îp  ng    ng  ý  Õt  íidoanh        h ®å lao ®é k k v  nghiÖp  µ  ©n  ñ v tu th   theo    Òu  c¸c §i 131, 132, 133, t¹  ôc    ña  é   Ët        im V c B Lu lao  ng;  ®é ph¶i chøng    minh  Ò   v n¨ng  ùc chuyªn m«n   l    theo quy  nh  ¹    Ó m   ®Þ t i §i c¸c 6.2.1.bvµ    6.2.1.c  tr cc¸cc¬  í     quan  qu¶n  ýNhµ   íccã  l  n   chøc  n¨ng. d. Doanh    nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµiph¶icã  Õ   ¹ch  åidìng c¸n c v ®Ç tn       k ho b     bé, nh©n    Õ     ¸p    viªnk to¸n ® øng  yªu  Çu  ùc hiÖn  c th   c«ng    Õ     ña  n   t¸ck to¸n c ®¬ vÞ theo chÕ     Õ     ÖtNam,  Ó   chÕ     Õ       ®é k to¸nVi   k c¶  ®é k to¸nth«ng  ông  d kh¸c® ­   îcBé  µichÝnh  Êp  Ën.   T  ch thu 6.2.2.Trong  êng  îp thuªtæ    tr h     chøc  Þch  ô  Õ     ¹t®éng  c  Ëp, d v k to¸nho   ®é l   hîp ph¸p t¹ ViÖtNam     ùc hiÖn     i     ®Ó th   c«ng    Õ       ¬  ë  îp ®ång  t¸ck to¸ntrªnc s h   kinh  tÕ  ý  Õt  ÷a    k k gi hai bªn  ×  Þch  ô  Õ     th d v k to¸n cung  Êp  c ph¶itu©n  ñ        th c¸c quy ®Þnh  Ò   v c«ng    Õ   t¸ck to¸n nh ®èi  íitr ng  îp    v   ê h doanh  nghiÖp  ù thùc  Ön  t  hi c«ng    Õ   t¸ck to¸n theo      c¸c quy  nh  ña  Õ     Õ   ®Þ c ch ®é k to¸n doanh    nghiÖp  µ  v quy  nh  ®Þ trongTh«ng   µy.   tn 7.Thùc  Ön    hi c«ng    Õ   t¸ck to¸n 7.1.Ghi chÐp     ban  u:  äi  ¹t®éng  ®Ç M ho   kinh tÕ      ph¸tsinh trong ho¹t®éng       kinh doanh  ña    c doanh  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi®Ò u   c v ®Ç tn     ph¶ilËp chøng  õ    t  kÕ     to¸ntheo m É u   ∙  ¨ng  ý.   ®® k Chøng  õ kÕ       t   to¸nph¸tsinh tõ bªn  µiViÖt Nam      ngo     ph¶i®¨ng  ý  íc vµ    k tr   ph¶i® îcdÞch    Õng  Öt Nam   ÷ng  éidung  ñ  Õu. Chøng  õ kÕ        ra ti Vi   nh n  ch y   t   to¸n ph¶ilµb¶n  èc,b¶n     g  photocopy hoÆc       faxkh«ng  ã    Þph¸p lý. c gi¸tr    
 6. 6 7.2.Doanh    nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµichØ  ã  ét  Ö   èng  è  Õ   c v ®Ç tn     c m h th sk to¸nchÝnh    thøc    ông  ¸p d theo  Ö   èng  Õ     Õ     ∙  ¨ng  ý.C¨n    h th Ch ®é k to¸n® ® k  cø ghisæ   Õ     µchøng  õ kÕ     k to¸nl   t   to¸n.Sæ   Õ       k to¸nph¶i® îcghirâ rµng,li   ôc,          ªnt   cã  Ö   èng  µ  h th v kh«ng  îctÈy xo¸. ®   7.3.Doanh    nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµiph¶i®¨ng  ý  Ò   ö  ông    c v ®Ç tn       kv sd sæ kÕ     íi ¬  to¸nv   quan  Õ   a  ¬ng  ¬i®¨ng  ý  ép  Õ)      Õ   c Thu ®Þ ph (n   k n Thu haisæ k to¸n:   Sæ     µ    Ët  ý,hoÆc     ¨ng  ý  c¸iv Sæ Nh k   Sæ ® k chøng  õ ghisæ   è trang vµ  Êu  t     (s    d gi¸plai)  . Sæ     µ    Ët  ý,hoÆc     ¨ng  ý  c¸iv Sæ Nh k   Sæ ® k chøng  õ ghi sæ   ña  t     c doanh  nghiÖp kh«ng  ã    Ën  ña  ¬  c x¸c nh c c quan  Thu Õ   a  ¬ng  Ïkh«ng  îcchÊp  ®Þ ph s  ®  nhËn  Ò   Æt   vm ph¸p lý.   7.4.Doanh    nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµithùc hiÖn    Ðp  Õ     c v ®Ç t n       ghich k to¸n trªnm É u     Õ       ½n  ×    sæ k to¸nins th ph¶i®ãng  Êu      µ  ã    ÷  ý  ña    d gi¸plaiv c ®ñ ch k c ngêigi÷ sæ   µ  êichÞu      v ng   tr¸chnhiÖ m     ph¸p  ýcña  l  doanh nghiÖp    µn  é  trªnto b sæ   ö  ông  sd trong n¨m  µi Ýnh.   t  ch 7.5.Trong  êng  îp viÖc      Õ     îcthùc hiÖn    tr h  ghisæ k to¸n®     b»ng  m¸y    Ýnh  vit th×: ­ Doanh    nghiÖp ph¶ighichÐp     b»ng    Ò     è  Öu kho¸ sæ   Õ     tay v c¸c s li     k to¸n theo n¨m  µichÝnh  ña    µikho¶n  t  c c¸c t   tæng  îp trªnSæ     ∙  îc®¨ng  ý  ¹ h    c¸i® ®   k t  i c¬ quan  Õ   a  ¬ng. Thu ®Þ ph ­KhikÕt  óc kú,niªn®é   Õ        th       k to¸n(sau khighisæ         xong  µ  Ëp b¸o    µi v l   c¸o t   chÝnh), doanh    nghiÖp  ã  èn  u    níc ngoµi ph¶i in sæ   Õ   c v ®Ç t        k to¸n,®ãng    thµnh  Ëp,ph¶i®ãng  Êu      µ  ã    ÷  ý  ña  êilËp vµ  êichÞu  t    d gi¸plai c ®ñ ch k c ng     ng   v tr¸chnhiÖ m     ph¸p lýcña     doanh  nghiÖp    µn  é    Õ     ö  ông  trªnto b sæ k to¸ns d trong  n¨m  µichÝnh. Cuèi th¸ng,sau    t        khiph¶n  ®Çy    ¸nh  ®ñ nghiÖp  ô    v ph¸tsinh,kÕ     to¸ntiÕn hµnh      sao  Ðp  µn  é    ch to b c¸c trang sæ   Õ       a   Ò m   ÝtnhÊt   k to¸nra ®Ü m (    2 b¶n  sao)vµ    niªm  phong theo quy  nh    ®Þ niªm  phong  å  ¬. hs 8.B¸o    µi Ýnh   c¸o t   ch ­ B¸o    µichÝnh  ña    c¸o t   c doanh nghiÖp  ã  èn  u     íc ngoµiph¶i® îc c v ®Ç t n        lËp  y    µ  ép  ng  êih¹n  ®Ç ®ñ v n ®ó th   cho    i t ng theo  c¸c ®è  î   quy  nh  ¹ §iÓ m     ®Þ ti  4, M ôc  phÇn  I A,  II . ­ B¸o    µichÝnh  ña    c¸o t   c doanh nghiÖp  ã  èn  u     íc ngoµiph¶i® îc c v ®Ç t n        lËp    ¬  ë  è  Öu  ña      Õ   trªnc s s li c c¸c sæ k to¸n ® îc ghi chÐp  õ c¸c chøng  õ kÕ       t    t  to¸nhîp lý, îp lÖ,hîp ph¸p.            h ­ B¸o    µichÝnh    c¸o t   ph¶i®¶m     b¶o  Ýnh  y   ,  t ®Ç ®ñ trung thùc,chÝnh        x¸c, cã  Ýnh  s¸nh, d Ô   Óu  µ  t so    hi v ph¶i cã  y     ÷  ý  ña  êi chÞu    ®Ç ®ñ ch k c ng   tr¸ch   nhiÖ m  ph¸p  ý cña  l  doanh nghiÖp (Tæng gi¸m  c  ®è hoÆc  Gi¸m  c  µ  Õ   ®è v k to¸ntr ng).  ë 9.KiÓ m     µis¶n   kª t   ­ Trong      Õ     niªn®é k to¸n,doanh    nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµiph¶itiÕn c v ®Ç tn         hµnh  Óm    µis¶n  t  Êt 1  Çn  µ  ¾t  éc  ki kª t   Ý nh   l v b bu ph¶itiÕn hµnh  Óm    µn      ki kª to bé  µis¶n  Ön  ã  ña  t  hi c c doanh  nghiÖp    êi®iÓ m   Õt  óc n¨m  µi Ýnh. ë th   k th   t  ch ­ K Õt    qu¶  Óm   tµis¶n  îc ph¶n  ki kª    ®  ¸nh trong biªn b¶n  Óm   vµ       ki kª  b¸o c¸o tæng  îp kÕt    h  qu¶  Óm  ki kª.
 7. 7 ­ B¸o c¸o tæng  îp  Õt  h k qu¶  Óm   ph¶i ® îc ®Ýnh   Ìm  ki kª     k b¸o c¸o  µi t  chÝnh. ­ Doanh    nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi cã  c v ®Ç t n     tr¸chnhiÖ m     lu«n  ¶m     ® b¶o sù  íp ®óng  ÷a gi¸trÞ tµis¶n  ùc tÕ  è liÖu kiÓm    íisè  Öu ghitrªn kh   gi         th   (s     kª)v   li       sæ   Õ   k to¸n,     Õ     µ  c¸o tµichÝnh.   c¸o k to¸nv b¸o      b¸o 10.Nghiªm  Ê m     c doanh  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi: c v ®Ç tn   ­Gi¶  ¹o    m chøng  õkÕ   t   to¸n,     µ  Ëp b¸o c¸o kÕ       ù  Ët;   sæ v l       to¸nsais th ghi ­ Huû  á    b chøng  õ,sæ,  c¸o kÕ       a  Õt  êih¹n b¶o  t  b¸o    to¸nkhich h th     quan  µ  v l tr÷theo quy  nh  Ön  µnh; u      ®Þ hi h ­ Khai man   è  Öu,b¸o      ù  ËthoÆc   p  êikh¸c khaiman   è      s li   c¸o sais th   Ð ng       s liÖu;sö  ông    ¹   d c¸c lo ichøng  õ,biÓu  É u   t  m kh«ng  îp  Ö, sai víichÕ     Õ   h l     ®é k to¸n®∙  ¨ng  ý  µ  ∙  îcchÊp  Ën;  ® kv®®   thu ­  Ó   µi sæ   Õ   § ngo   k to¸n díibÊt  h×nh     cø  thøc  µo  Ò:  µi s¶n, vËt  , n v T    t  doanh      µng,thu nhËp  thu b¸n h    kh¸c.. . . B. §¨ng k ý v µ   ñ  ôc ® ¨ng k ý  Õ  ® é   Õ  to¸n th t ch k 1. Doanh    nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµiph¶i®¨ng  ývíiBé   µi chÝnh  c v ®Ç tn       l    T   vÒ   Ö   èng  Õ     Õ     ϸp dông  ¹ doanh  H th Ch ®é k to¸ns     t i nghiÖp  µ  v ph¶i® îcBé  µi     T  chÝnh  Êp  Ën  ch thu b»ng    v¨n b¶n  íckhithùc hiÖn. tr       1.1.Tríc khi®¨ng  ý  Õ     Õ        k ch ®é k to¸n,doanh    nghiÖp  ã  èn  u     íc c v ®Ç t n   ngoµiph¶ilùa chän  µ    nh  â  Ö   èng  Õ     Õ        v x¸c ®Þ r h th Ch ®é k to¸n ¸p  ông     d cho ngµnh  ¹t®éng,  Ünh  ùc  ho   l v kinh  doanh theo  ©n  µnh  ph ng kinh  Õ  ña  Òn   tc n kinhtÕ  èc  ©n.   qu d 1.2.Doanh    nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi ph¶ithùc hiÖn  ¨ng  ý  Ö   c v ®Ç t n         ® kh thèng  Õ     Õ     Ch ®é k to¸ntrong ph¹m    êih¹n    vith   quy  nh  õ khicã  Êy  Ðp   ®Þ t     Gi ph ®Ç u    thoÆc   Êy  Ðp  ¹t®éng. Tõ  êi®iÓ m   ã  Öu  ùccña  Êy  Ðp   Gi ph ho     th   c hi l   Gi ph ®Ç u   , hoÆc   Êy  Ðp  ¹t ®éng,  äi  ¹t ®éng  t  Gi ph ho   m ho   kinh  Õ  t ph¸t sinh  ña    c doanh  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµiph¶i® îcghichÐp  Õ   c v ®Ç tn         k to¸n. 1.3.Khi muèn  ã  ÷ng     c nh thay ® æi  víinéi dung  ¨ng  ý  Õ     Õ     so      ® k Ch ®é k to¸n®∙  îcchÊp  Ën,doanh   ®  thu   nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµiph¶i®Ò   Þ  c v ®Ç tn       ngh b»ng    v¨n b¶n  íiBé   µi chÝnh  µ  v  T   v chØ  îcthùc hiÖn    iÓ m   öa  æi  µy  ®    c¸c ® s® n khicã  ù  Êp  Ën    s ch thu b»ng    v¨n b¶n  ña  é  µichÝnh. c BT  2. Thêi h¹n  ¨ng  ý  µ  Êp  Ën  Õ     Õ       ® k v ch thu Ch ®é k to¸n 2.1.Thêi h¹n         xin ®¨ng  ý  µ      ¹n ®¨ng  ý k v xingiah   k 2.1.1.Trong  êih¹n  ngµy, kÓ   õ ngµy    th   90    t  doanh nghiÖp  ã  èn  u    c v ®Ç t níc ngoµi ® îc cÊp  Êy  Ðp   u    hoÆc   Êy  Ðp   ¹t ®éng        Gi ph ®Ç t Gi ph ho   doanh  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµiph¶ithùc hiÖn  ¨ng  ý  Ö   èng  Õ     Õ   c v ®Ç tn         ® k h th Ch ®é k to¸nxin¸p dông  íi é  µichÝnh.      v  T   B 2.1.2.N Õ u   ×  ýdo  µo  ,    v l   n ®ã doanh  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµicha  c v ®Ç tn     thÓ  ¨ng  ý  Ö   èng  Õ     Õ     ® k h th Ch ®é k to¸ntheo ®óng  êih¹n    th   quy  nh  × ph¶i ®Þ th     göi c«ng    v¨n    Þ   ®Ò ngh gia  ¹n  ¨ng  ý  Õ     Õ   h® k Ch ®é k to¸n víiBé   µi chÝnh,    T    tr×nh bµy  ýdo  µ    l   v ph¶i® îcBé  µichÝnh  Êp  Ën      T  ch thu b»ng    v¨n b¶n.
 8. 8 Doanh  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµiph¶ikhÈn  ¬ng  µn  Êtthñ tôc c v ®Ç tn       tr ho t       ®¨ng  ý  Ö   èng  Õ     Õ     k h th Ch ®é k to¸ntheo ®óng  êih¹n ®∙  îcgiah¹n.   th     ®     2.2.Thêih¹n gi¶i         Õt hå  ¬  ¨ng  ý quy   s ® k 2.2.1.Trong  êih¹n  ngµy, kÓ   õ ngµy  Ën  îc Hå   ¬  ¨ng  ý  Ö     th   20    t  nh ®  s® kh thèng  Õ     Õ     îp lÖ  ña  Ch ®é k to¸nh   c doanh  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi,Bé  c v ®Ç t n     TµichÝnh  Ïcã    Õn  Ýnh    s   ý ki ch thøc b»ng      v¨n b¶n  Ò   Öc  ¨ng  ý  Õ     Õ   v vi ® k ch ®é k to¸ncña    doanh nghiÖp. 2.2.2.Trêng  îp tµiliÖu trong Hå   ¬  ¨ng  ý  Ö   èng  Õ     Õ       h       s® k h th Ch ®é k to¸n cña  doanh  nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµikh«ng  y   ,  â  µng  c v ®Ç t n     ®Ç ®ñ r r theo    quy ®Þnh  Ön  µnh, Bé   µi chÝnh  Ï yªu  Çu  hi h   T  s  c doanh nghiÖp  ã  èn  u     íc c v ®Ç t n   ngoµi gi¶ithÝch  µ       v bæ sung  µiliÖu.Thêi gian  ê  t      ch doanh  nghiÖp  ã  èn  cv ®Ç u    ícngoµigi¶ithÝch  µ    tn      v bæ sung  µiliÖu kh«ng  Ýnh  µo  êih¹n    êi t    t v th   tr¶l   nh  ∙  ë  Ó m   ® nªu  §i 2.2.1, ôc   M B. 3.Hå   ¬  ¨ng  ý   s® k 3.1.Khi  ¨ng  ý  Ö   èng  Õ     Õ     ® k h th Ch ®é k to¸n víiBé   µi chÝnh, doanh     T    nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµitr×nh bé  å  ¬  ¨ng  ý,bao  å m:  c v ®Ç tn       hs® k  g 3.1.1.  C«ng  v¨n ®¨ng  ý  Õ     Õ       k ch ®é k to¸n(theo m É u   ô  ôcsè      ph l   01).3.1.2. Êy  Ðp  u    Gi ph ®Ç t(B¶n    sao  ã  c c«ng chøng,hoÆc   ã    c chøng  Ën  ña  é  Õ   ¹ch vµ  Çu ). nh c B K ho   § t 3.1.3.  ChØ   nh    Ö m  Õ     ëng  ña  éi ®ång  ®Þ bæ nhi k to¸ntr c H  qu¶n  ÞhoÆc   tr   Tæng  gi¸m  c; hîp ®ång    ng  ý  Õt  ÷a kÕ     ëng  íiTæng  ®è     lao ®å k k gi   to¸ntr v  gi¸m  ®èc, Gi¸m  c    ®è doanh  nghiÖp. 3.1.4.C¸c    chøng chØ  nghiÖp  ô, chuyªn  v  m«n  (v¨n b»ng  èt nghiÖp)   t    chuyªn ngµnh  Õ       µichÝnh; Chøng  Ën  ∙    k to¸n­ t     nh ® qua  ¬ng  ×nh båidìng ch tr       kÕ     ëng  ña  Õ     ëng  to¸ntr c k to¸ntr (b¶n sao  ã  c c«ng  chøng). ­ V¨n    b»ng  nghiÖp  ô  v chuyªn m«n    b»ng  Õng  ícngoµiph¶i® îcchøng  ti n       nhËn  ëic¬  b   quan  c«ng  chøng. 3.1.5.Tµi liÖu    ×nh  Õ     Õ      gi¶itr ch ®é k to¸n ¸p  ông  êng  îp     d (tr h bæ sung,   thu  än, söa  æi  Ö   èng  Õ     Õ     g  ® h th Ch ®é k to¸ndoanh  nghiÖp  Öt Nam   Vi   hoÆc   xin¸p dông  Õ     Õ        ch ®é k to¸nth«ng  ông  d kh¸c). ­  êng  îp    Tr h ®Ò nghÞ     bæ sung, söa  æi    ® hoÆc   ô  Ó  c th ho¸  Ö   èng  h th Ch Õ     Õ   ®é k to¸n doanh    nghiÖp  Öt Nam   dông  ¹  Vi   ¸p  tidoanh  nghiÖp  ã  èn  cv ®Ç u    íc ngoµi cho  ï hîp  íi® Æc   iÓ m   ¹t®éng  tn     ph   v   ® ho   s¶n  Êt,kinh doanh  xu     th× ph¶igöikÌm    µiliÖu chitiÕtcña  éidung    Þ         c¸ct         n  ®Ò ngh bæ sung,söa  æi    ® (hÖ  èng  th chøng  õ kÕ   t   to¸n,h Ö   èng  µikho¶n  Õ     th t  k to¸n,h Ö   èng    Õ     th sæ k to¸n,ph¬ng    ph¸p  ¹ch to¸nkÕ   h     to¸n,h Ö   èng  c¸o tµichÝnh).TµiliÖu nµy    th b¸o           ph¶ibao  å m     Çn:    g c¸c ph Danh  ôc  ã  ©n  ¹  ña  õng  éi dung  Õ     m c ph lo ict n  ch ®é kÕ       Þ    to¸n®Ò ngh bæ sung,söa  æi;cã  Ìm    ®   k theo m É u   Óu  µ    Ých.   bi v gi¶i th ­ Trêng  îp  dông  Õ     Õ     h ¸p  ch ®é k to¸n th«ng  ông    d kh¸c:Khi ®¨ng  ý  Ö      kh thèng  Õ     Õ   Ch ®é k to¸n th«ng  ông    d kh¸c,doanh    nghiÖp  ã  èn  u    níc c v ®Ç t   ngoµi ph¶i gi¶ithÝch  â  ý do  ùa  än  Õ     Õ        r l   l ch Ch ®é k to¸n th«ng  ông    d kh¸c;   ®ång  êigöikÌm  é  µiliÖu vÒ   µn  é  Ö   èng  Õ     µ   th     b t     to b h th k to¸nm doanh  nghiÖp  cã  èn  u    ícngoµi®Ò   Þ      ông  å m     µiliÖu ® îcquy  nh   v ®Ç tn     ngh xin ¸p d g c¸c t      ®Þ t¹ §iÓ m   M ôc     êng  îp ¸p dông  Õ     Õ       i 3  D ­Tr h    ch ®é k to¸nth«ng  ông  d kh¸c. 3.2.Hå   ¬  öi®Õ n   é  µichÝnh,bao  å m   bé  ®îc®ãng  Ón):   sg  BT    g 04  (   quy 01  é:Lu  ¹ Bé  µichÝnh b   t  T   i
 9. 9 01  é:Nép  ¹ c¬  b  t   quan  Õ   a  ¬ng i Thu ®Þ ph 02  é:Lu  ¹ doanh  b   t  i nghiÖp. C¸c  å  ¬  ¨ng  ý  Ö   èng  Õ     Õ   hs® k h th Ch ®é k to¸n ® îc chÊp  Ën  Ï ® îc    thu s     ®ãng  Êu  ∙  ¨ng  ý  íckhil hµnh. d ®® k tr    u  C.  ê ng hî p ¸p d ô ng h Ö  thè ng  Õ  ® é Tr ch k Õ  to¸n  Vi Öt N a m 1. Doanh    nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi¸p dông  Ö   èng  Õ     Õ   c v ®Ç tn      H th ch ®é k to¸n doanh    nghiÖp  ña  Öt Nam   c Vi   ph¶i tu©n  ñ  µ  Êp  µnh  µn  é      th v ch h to b c¸c chÕ     Ön  µnh  Ò   ®é hi h v chøng  õ kÕ   t   to¸n,h Ö   èng  µikho¶n  Õ     th t  k to¸n,chÕ       ®é sæ   Õ   k to¸n,h Ö   èng    th b¸o c¸o  µichÝnh, l tr÷tµiliÖu kÕ   t   u        to¸n theo        nh quy ®Þnh. 2. Trong  êng  îp  Çn    tr hc bæ sung, thu  än, söa  æi  éi dung, ph¬ng    g  ® n    ph¸p  Õ     k to¸ncho  ï hîp víi® Æc   iÓ m   ¹t®éng  ph       ® ho   s¶n  Êt,kinh doanh,th×  xu       doanh  nghiÖp ph¶itr×nh Bé   µi chÝnh      T  xem   Ðt  µ  Êp  Ën. M äi  ù    x v ch thu   s bæ sung, thu gän, söa  æi  µy       ® n ph¶i®¶m     b¶o  ©n  ñ vµ  träng c¸c nguyªn tu th   t«n       t¾c chung  ña  Ö   èng  Õ     Õ   c H th ch ®é k to¸n doanh    nghiÖp  Öt Nam.  Vi   Doanh  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµichØ  îcthùc hiÖn  Ö   èng  Õ     Õ     c v ®Ç tn     ®    h th Ch ®é k to¸n doanh  nghiÖp  ÖtNam   ã  ù    Vi   c s bæ sung,thu gän,söa  æi       ® sau    îcBé  µi khi®   T   chÝnh  Êp  Ën  ch thu b»ng    v¨n b¶n. ­TµiliÖu tr×nh Bé  µichÝnh  Ò            T  v bæ sung,thu gän,söa  æi  Õ     Õ        ® ch ®é k to¸nViÖtNam       ông      xin¸p d theo quy  nh  ña  Ó m     ®Þ c §i 3.1.5­M ôc  ­Ph Çn  I    B   II . 3. Doanh    nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi ®¨ng  ý  dông  Õ     Õ   c v ®Ç t n     k ¸p  ch ®é k to¸nViÖtNam   Ï® îct¹o®iÒu  Ön  Ën  îvµ  íng dÉn      s      ki thu l   h   i trong qu¸ tr×nh ®¨ng       ký  µ  chøc  ùc hiÖn. v tæ  th   D. Trê ng hîp ¸p d ô ng  Õ  ® é   Õ  to¸n ch k th«ng d ô ng kh¸c 1. Bé   µi chÝnh    T  chØ xem   Ðt vµ  Êp  Ën  x   ch thu cho    ông  ét  Õ     ¸p d m Ch ®é kÕ  to¸n th«ng  ông    d kh¸c (ngoµi h Ö   èng  Õ     Õ     th Ch ®é k to¸n doanh    nghiÖp  ViÖtNam)    trong nh÷ng  êng  îp sau  y:   tr h  ®© ­ Doanh    nghiÖp  ã  c 100%   èn  ícngoµichøng  v n    minh  îcr»ng  ®  kh«ng  Ó  th vµ  kh«ng  Ën  î cho  Öc  iÒu  µnh  thu l  i vi ® h doanh nghiÖp  Õu   ùc  Ön  n th hi theo   H Ö   èng  Õ     th k to¸ndoanh  nghiÖp  Öt Nam,  éc  Vi   bu ph¶ilùa chän  Ö   èng  Õ      h th k to¸nth«ng  ông    d kh¸c. ­ Doanh    nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµiho¹t®éng  c v ®Ç tn      kinh doanh    trong c¸c    lÜnh  ùc  Æc   ïm µ     Öt Nam   a  ã  ÷ng  v® th   ë Vi   ch c nh quy  nh  µ  íng  Én  Ò   ®Þ vh d v kÕ   to¸n. 2. Doanh    nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi®Ò   Þ    ông  Õ     Õ   c v ®Ç tn     ngh ¸p d Ch ®é k to¸nth«ng  ông    d kh¸cph¶itu©n  ñ nh÷ng      th   nguyªn t¾c    sau  y: ®© 2.1.ChØ   îc¸p dông  Õ     Õ       ®    Ch ®é k to¸nth«ng  ông  d kh¸c trªn4  éidung:    n     M É u   Óu  ña  Ö   èng  bi c h th chøng  õ kÕ   t   to¸n;danh  ôc,  éi dung  µ  ¬ng    m n  v ph
 10. 10 ph¸p  Õ   k to¸n cña  Ö   èng  µikho¶n; M É u   Óu  µ  ¬ng    h th t    bi v ph ph¸p      ña  ghi sæ c h Ö   èng    Õ   th sæ k to¸n;m É u   Óu, chØ     bi   tiªu,ph¬ng    ph¸p  Ëp    l c¸c b¸o  c¸o  µi t  chÝnh. 2.2.Ph¶i tu©n  ñ  µ  Êp  µnh        th v ch h c¸c nguyªn  ¾c  t chung  ña  Ö   èng  c H th chÕ     Õ     ®é k to¸ndoanh  nghiÖp  Öt Nam   Ò   Õ     Vi   v Ch ®é chøng  õ kÕ   t   to¸n,chÕ     ®é     Õ   sæ k to¸n. 3. Tµi liÖu Ch Õ     Õ         Þ  dông  öikÌm       ®é k to¸nxin ®Ò ngh ¸p  (g   trong Bé   å    H s¬  ¨ng  ý  Ö   èng  Õ     Õ     ® k h th Ch ®é k to¸ntheo quy  nh  ña  Ó m     ®Þ c §i 3.1.5­M ôc       B ­Ph Çn  I    II )ph¶ibao  å m     éidung  ,  g c¸cn   sau: ­ C¸c  Ýnh    ch s¸ch,nguyªn  ¾c  µ  Èn  ùc  Õ     dông  ¹    t v chu m k to¸n ¸p  ti doanh  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi. c v ®Ç tn   ­ Danh  ôc  m chøng  õ kÕ   t   to¸n ¸p  ông, cã  ©n  ¹   d   ph lo itheo  chØ     06  tiªu: Lao  ng  Òn l ng,hµng  ån kho,b¸n hµng,tiÒn tÖ,tµis¶n  è  nh, vµ    ®é ti  ¬   t            c ®Þ   s¶n xuÊt,kinhdoanh;kÌm        theo c¸cm É u      chøng  õxin¸p dông  Ýnh  t      ch thøc. Riªng ®èi víi   n  hµng  ù in,ngoµiviÖc  ×nh trong Hå   ¬  ¨ng        ®¬ b¸n  ho¸ t      tr     s® ký  Ö   èng  Õ     Õ   h th Ch ®é k to¸n,doanh    nghiÖp ph¶i göi cho     Tæng   ôc  c Thu Õ   ®Ó   ¨ng  ý  µ  ® k v ph¶i® îcchÊp  Ën.    thu ­ Danh  ôc  Ö   èng  µikho¶n  Õ     m H th t  k to¸n (m∙,tªn,tÝnh  Êt)® îc ph©n       ch     lo¹  itheo  ng    ®ó c¸cnguyªn t¾c  ©n  ¹ tµikho¶n,kÌm    ph lo i       theo  µiliÖu gi¶ithÝch  t      vÒ   éi dung, ph¬ng  n    ph¸p  ¹ch    ña  µikho¶n; vÒ   èi  h to¸n c t     m quan  Ö   ÷a c¸c h gi     tµikho¶n  µ  ¬    Õ       v s ®å k to¸ntæng    Ò   ö  ông  Ö   èng  µikho¶n  í c¸c qu¸tv s d h th t  (v i     tµikho¶n    ph¶n  c¸cnghiÖp  ô  ¸nh    v kinh tÕ  ñ  Õu  Ò   µis¶n,nguån  èn    ch y v t    v kinh   doanh  µ      Õt  v b¸o c¸o k qu¶  ¹t®éng  ho   s¶n  Êt,kinhdoanh). xu     ­ Danh  ôc  ña  Ö   èng    Õ   m c h th sæ k to¸n ¸p  ông  ã  ©n  ¹   d (c ph lo itheo  Ö   h thèng      Õ     c¸csæ k to¸ntæng  îp vµ  Ö   èng      Õ       Õt) kÌm  h   h th c¸csæ k to¸nchiti   , theo   m É u     Ýnh  sæ ch thøc xin¸p dông;s¬    Ôn      ×nh ghichÐp  õchøng         ®å di gi¶i qu¸ tr     t  tõ  èc  n     Õ   g ®Õ sæ k to¸n tæng  îp, sæ   Õ     h  k to¸n chi tiÕt vµ  Ëp        l b¸o  c¸o  µi t  chÝnh; gi¶ithÝch  ¬ng     ph ph¸p    Ðp, m èi  ghich   quan  Ö   ÷a h Ö   èng    Õ   h gi   th sæ k to¸ntæng  îp vµ  Ö   èng    Õ       Õt.   h   h th sæ k to¸nchiti V Ò   ×nh  h thøc    Õ   sæ k to¸n xin ¸p  ông    d chØ   îc lùa  än  ét  ®  ch m trong    4 h×nh thøc  Õ     k to¸nphæ   Õn  Ön  bi hi nay  ¹  Öt Nam   Ët ký    , ti Vi   (Nh   Sæ c¸i  Chøng  tõghisæ,  Ët  ý     Nh k chung,Nh Ët  ý     k ­Chøng  õ). t ­ Danh  ôc  Ö   èng      µichÝnh,kÌm    m h th b¸o c¸o t     theo  É u   µ    Ých  ­ m v gi¶ith ph ¬ng  ph¸p tÝnh    µ  Ëp c¸cchØ      to¸nv l     tiªutrong c¸cb¸o    µichÝnh.     c¸o t   H Ö   èng      µi Ýnh  å m:  th b¸o c¸o t   ch g B¶ng  ©n  i kÕ   c ®è   to¸n,     Õt      c¸o k qu¶ b¸o kinhdoanh,b¸o   u      c¸o l chuyÓn  Òn tÖ,thuyÕtminh      µi Ýnh. ti       b¸o c¸o t  ch E. C « ng    ki Ó m  to¸n ¹ic¸c doanh  t¸c  t   nghi Ö p c ã v è n ® Ç u  t n íc ngo µi 1.§èivíi      doanh  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi: c v ®Ç tn   1.1. M äi    doanh nghiÖp  ã  èn  u    níc ngoµi ®Ò u   c v ®Ç t     ph¶i thùc  Ön    hi kiÓm    vÒ   Öc  ©n  ñ c«ng    Õ     µ        µichÝnh. to¸nc¶  vi tu th   t¸ck to¸nv c¸cb¸o c¸o t   1.2.B¸o    c¸o  µichÝnh  t  n¨m  ña  c doanh  nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi c v ®Ç t n     ph¶i® îckiÓm     ëic«ng    Óm     c  Ëp  ña  Öt Nam      to¸nb   tyki to¸n®é l c Vi   hoÆc  c«ng 
 11. 11 tykiÓm    c  Ëp kh¸c® îcphÐp  ¹t®éng  îp ph¸p t¹ ViÖtNam     to¸n®é l      ho   h    i   theo quy    ®Þnh  ña  c ph¸p  ËtvÒ   Óm     íckhigöi®Õ n     ¬  lu   ki to¸ntr       c¸c c quan  ã  c chøc n¨ng  vµ c«ng  è  b c«ng khai. 1.3.B¸o    Óm      c¸o ki to¸nph¶i® îc®Ýnh  Ìm  íib¸o    µichÝnh     k v   c¸o t   n¨m  ña  c doanh nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµikhigöití c¸c c¬  c v ®Ç tn             quan  ã  i c chøc n¨ng  µ  v c«ng  è  b c«ng  khaib¸o c¸o tµichÝnh.        1.4.B¸o    Óm    å m     éidông  ñ  Õu    c¸o ki to¸ng c¸cn   ch y sau: 1.4.1.X¸c  Ën  Ýnh    nh t kh¸ch quan, trung  ùc, hîp  ý cña  th   l  b¸o c¸o  µi t  chÝnh  µ    è  Öu kÕ   v c¸cs li   to¸n. 1.4.2.NhËn  Ðt,®¸nh    ×nh  ×nh  ùc hiÖn    x  gi¸t h th   c«ng    Õ   t¸ck to¸n;chÊp    hµnh  Ö   èng  Õ     Õ     ∙  ¨ng  ý  µ  îcBé  µichÝnh  Êp  Ën; h th ch ®é k to¸n® ® kv®   T  ch thu   chÊp  µnh  h ph¸p luËt, Õ   ,  Ó  Ö  Õ      ch ®é th l k to¸n. 1.4.3. ÷ng  Õn  Þ.  Nh ki ngh 1.5.B¸o    c¸o  Óm   ki to¸n ph¶i cã  ÷  ý  µ    â  ä, tªn,sè      ch k v ghi r h     chøng  chØ   (b»ng)kiÓm     ña  Óm       to¸nc ki to¸nviªn,ch÷  ý  ña    k c gi¸m  c  µ  Êu  ña  ®è v d c C«ng   tykiÓm    c  Ëp.   to¸n®é l 2. §èivíic«ng    Óm     c  Ëp    ùc hiÖn  Óm          ty ki to¸n®é l khith   ki to¸nb¸o    µi c¸o t   chÝnh  µng  h n¨m  ña  c doanh  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi: c v ®Ç tn   2.1.C«ng    Óm    c  Ëp chØ  îctiÕn hµnh  Óm        µi   tyki to¸n®é l   ®    ki to¸ntrªnc¸ct   liÖu  Õ   k to¸n cña    doanh nghiÖp  ã  èn  u     íc ngoµi ® îc thùc  Ön  c v ®Ç t n      hi theo  chÕ     Õ     ∙  ¨ng  ý  µ  îcBé   µi chÝnh  Êp  Ën  ®é k to¸n® ® kv®   T  ch thu cho    ông  ¹  ¸p d ti doanh nghiÖp. 2.2.C«ng    Óm    c  Ëp ®∙  ùc hiÖn,cung  Êp  Þch  ô  Õ       tyki to¸n®é l   th     cd v k to¸n ®Ó   ÕtlËp  thi   b¸o c¸o  µichÝnh  t  cho doanh nghiÖp  ã  èn  u    níc ngoµi c v ®Ç t     kh«ng  îcthùc hiÖn  Óm      ïng b¸o c¸o tµi Ýnh  µy. ®    ki to¸ntrªnc         ch n 2.3.C«ng    Óm     ty ki to¸n ®éc  Ëp  ùc hiÖn  Óm     l th   ki to¸n b¸o  tµichÝnh    c¸o    cña doanh  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµiph¶icã   c v ®Ç tn       tc¸ch ph¸p  ©n  c  Ëp   nh ®é l   vµ  ph¶i®¶m     b¶o  Ýnh  t trung thùc,kh¸ch quan    Õn hµnh  éc  Óm            khiti   cu ki to¸në doanh nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµibÞ  Óm  c v ®Ç tn     ki to¸n. 2.4.C«ng    Óm     c  Ëp    tyki to¸n®é l ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖ m   ícph¸p  ËtvÒ     tr   lu   tÝnh  c  Ëp,kh¸ch quan,trung thùc cña  Õt  ®é l           k qu¶  Óm  ki to¸n. IV. u y  ® Þ n h  v Ò  vi Ö c thay ® æ i  c h Õ  ® é  Q k Õ  to¸n ¸p d ô n g 1. §èi víidoanh       nghiÖp  ã  èn  u    níc ngoµi ®∙  ¨ng  ý  Ö   èng  c v ®Ç t    ® k h th Ch Õ     Õ     Öt Nam   ícngµy  01­ ®é k to¸nVi   tr   01­ 1996  ph¶ithùc hiÖn  Öc      vi chuyÓn  ® æi    ùc hiÖn  ®Ó th   theo  ng  Õ     Õ     ®ó Ch ®é k to¸ndoanh  nghiÖp  Ön  µnh    hi h ban hµnh  theo Quy Õt  nh   ®Þ 1141  TC/Q§/C§KT,  µy  11­ ng 01­ 1995  ña  é   µi c B T  chÝnh. 2. C¸c    doanh  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi®∙  ¨ng  ý  µ  ∙  îcchÊp  c v ®Ç tn    ® kv®®   nhËn  Õ     Õ   ch ®é k to¸n th«ng  ông    d kh¸c,kh«ng  éc  i  îng  ña  ôc         thu ®è t c M D­ Ph Çn   I II sau  êih¹n  n¨m  Ó  õ ngµy  th   1  (k t   Th«ng   ã  Öu  ùc)ph¶i chuyÓn  t c hi l     sang  dông  Ö   èng  Õ     Õ   ¸p  h th Ch ®é k to¸n doanh    nghiÖp  Öt Nam   µ  Vi   v ph¶i 
 12. 12 thùc  Ön  ¨ng  ý  ¹  Õ     Õ   hi ® k li Ch ®é k to¸n ¸p  ông  ¹   d t idoanh nghiÖp theo    quy ®Þnh  ña  c Th«ng   µy  íi é  µichÝnh. tn v   T   B 3. Doanh    nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi®∙  îccÊp  Êy  Ðp  u  , c v ®Ç tn    ®  Gi ph ®Ç t  hoÆc   Êy  Ðp  ¹t®éng  Gi ph ho   cho  n   ®Õ nay  Én  a  ùc hiÖn  ¨ng  ý  Õ     v ch th   ® k ch ®é kÕ     íiBé   µi chÝnh  Çn  to¸nv   T   c nhanh  ãng  µn  µnh    ñ tôc cÇn  Õt ch ho th c¸c th     thi   vµ  ¨ng  ý  Õ     Õ       ông  ® k Ch ®é k to¸n¸p d theo  ng      ®ó nh c¸c quy  nh  ña  ®Þ c Th«ng  tnµy.   V. T æ  c h ø c th ù c hi Ö n  v µ  hi Ö u  l ù c thi µ n h  h Th«ng   µy  tn thay thÕ    Th«ng   TC/C§KT  µy  10­ t84  ng 23­ 1993  ña  é  µi c BT  chÝnh  µ  ã  Öu  ùckÓ   õngµy  ý. v c hi l   t   k C¸c  i t ng thuéc §iÓ m         Çn     ¹m      ông  ña  ®è  î     1.1,1.2 ­ Ph I­ Ph vi¸p d c Th«ng  tph¶inghiªm      chØnh  µ  Êp  µnh  y      v ch h ®Ç ®ñ c¸cquy  nh  ¹ Th«ng   µy.M äi  ®Þ t i tn   viph¹m      c¸c quy  nh  ®Þ trong Th«ng   µy  ÏbÞ   ö  ýtheo    tn s   x l   quy  nh  ña  ®Þ c Ph¸p  lÖnh  Õ     èng    µy  05­ K to¸nTh kª,ng 10­ 1988  µ  Õ     ö  ¹thµnh  Ýnh  ña  v Ch ®é x ph   ch c Nhµ   ícCéng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam. n  ho x∙h   ngh Vi   C¸c  ¬  c quan  µ   íc cã  Nh n   chøc  n¨ng  Þu  ch tr¸ch nhiÖm   íng  Én,    h d chØ   ®¹o,kiÓm        trac¸cdoanh  nghiÖp  éc diÖn  thu   qu¶n  ýcña  ×nh  l  m theo quy  nh     ®Þ cña  Th«ng .t Trong qu¸  ×nh  ùc  Ön  tr th hi Th«ng   n Õu   ã  ã  t c kh kh¨n, víng  ¾ c,      m ®Ò nghÞ  ph¶n    Ò   é  µichÝnh      Õt kÞp  êi. ¸nh v B T   ®Ó gi¶iquy   th MÉu  c«ng v¨n ® ¨n g  k ý  c h Õ  ® é  k Õ  to¸n (Ph ô   ô c 01) l Tªn  n  Þ:.. . ®¬ v .. C é n g ho µ  x∙ h éi ch ñ ngh Ü a  Vi Öt N a m §Þa  chØ   Ýnh  ch thøc:. . . .. §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Sè  c«ng  v¨n:. . ..      . . ..          Sè  §T:.. . .Sè  . .  Fax:.. . ; ..
 13. 13 V/v: §¨ng ký  chÕ  ®é  kÕ   .. .ngµy.. th¸ng..n¨m... . .   .   . to¸n K Ý nh   öi:Bé   µi chÝnh g   T  (Vô  Õ     Õ   Ch ®é k to¸n) ­C¨n  LuËt §Çu   ícngoµit¹ ViÖtNam   îcQuèc  éith«ng    cø    tn      i   ®  h  qua  µy  ng 12­ 1996. 11­ ­ C¨n  NghÞ   nh   cø  ®Þ 12/CP,  µy  02­ ng 18­ 1997  ña  Ýnh   ñ  c Ch ph Quy   ®Þnh    ÕtviÖc    µnh  Ët §Çu   ícngoµit¹ ViÖtNam. chiti   thih Lu   tn      i   ­ C¨n  Th«ng  è..    cø  s. TC/C§KT, ngµy.. / ./   ña  é  µichÝnh  Ò   ­   . . . 1997c B T   v "H íng dÉn  ùc hiÖn    th   c«ng    Õ     µ  Óm    i víi   t¸ck to¸nv ki to¸n®è     doanh  c¸c nghiÖp,tæ     chøc  ã  èn  u    ícngoµit¹ ViÖtNam". c v ®Ç tn     i   Tªn  C«ng  . . .. ty: . ... Ngµnh  ¹t®éng:.. . .. ho   . .. Theo  Êy  Ðp  u    Êy phÐp  ¹t®éng)  è:. . ..  µy..  Gi ph ®Ç t(Gi   ho   s . . ..ng . , .th¸ng..  . n¨m... ña  é  Õ   ¹ch vµ  Çu   é     c B K ho   § t(B T ph¸p). Xin ®¨ng  ý  ö  ông  Õ     Õ       ksd ch ®é k to¸ntheo c¸cnéidông      sau: 1.Ch Õ     Õ       ông:ViÖtNam     ®é k to¸n¸p d     (hay nícngoµi).    Cña  µnh  ¹t®éng: .. .(c«ng  ng ho     .  . nghiÖp,x©y  ùng,n«ng    d   nghiÖp,dÞch    vô,. . .) ­H Ö   èng    th chøng  õban  u:.. . ... t  ®Ç . . ... ­H Ö   èng  µi   th t  kho¶n:. . .... . . ... ­  Ö   èng    Õ   H th sæ k to¸n:(Lùa  än  ét    ch m trong  èn  ×nh  bh thøc  Õ   k to¸n:   NhËt  ý  k chung,Chøng  õghisæ,  Ët  ý    t    Nh k chøng  õ,Nh Ët  ý     . t  k ­Sæ c¸i) ­ H Ö   èng    th b¸o c¸o  µichÝnh: B¶ng  ©n  i  Õ   t    c ®è k to¸n,B¸o    c¸o  Õt    k qu¶ s¶n  Êt  xu kinh  doanh, B¸o    c¸o u  l chuyÓn  Òn  Ö, ThuyÕt  ti t   minh b¸o c¸o  µi t  chÝnh. 2.Ng«n  ÷  ö  ông    ng s d trong kÕ     to¸n: Õng  ÖtNam   µ... . ...  Ti Vi   v . ... 3.§¬n  Þ  Òn tÖ  ö  ông    v ti   s d trong kÕ     to¸n: . ..... . . ..... C¸c  ng  Òn  ®å ti kh¸c ph¸tsinh ph¶i® îc quy  æi           ® ra.. . .. . .. theo  û gi¸giao t      dÞch  ña  c nghiÖp  ô  v kinh tÕ    ph¸tsinh,hoÆc   û gi¸do  ©n   µng  µ   íc     t     Ng h Nh n   ViÖtNam     c«ng  è  ¹ thêi®iÓ m     b t   i ph¸tsinh nghiÖp  ô    v kinhtÕ.   §¬n  Þ  o  êng  ö  ông  v®l sd trong kÕ     to¸n:Theo  Ö   èng  o  êng  Ýnh    h th ®l ch thøc ¸p dông  ¹ ViÖtNam.    t  i   4.Niªn®é   Õ       ông:Niªn®é   Õ     u   : õ... n...     k to¸n¸p d     k to¸n®Ç tiªn T  ®Õ Niªn®é   Õ     Õp theo:Tõ... n... hµng    k to¸nti      ®Õ   . n¨m. 5.Ch Õ     Êu    ®é kh hao:.. . ....... . . .......
 14. 14 Xin ®Ò   Þ  é  µichÝnh    ngh B T   xem  Ðt chÊp  Ën x  thu Gi¸m  c ®è (Ký    µ  ng  Êu) tªnv ®ã d N¬i  Ën: nh ­Nh     trªn ­Lu  ¹ ®¬n  Þ   t  i v
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2