intTypePromotion=1

Thông tư 61/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

0
269
lượt xem
15
download

Thông tư 61/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 61/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 49/2003/TT-BTC ngày 16/5/2003 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Quy chế quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 61/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. T H¤NG T ¦ c ñ a   B é   T µ I   C H Ý N H   S è   6 1 / 2 0 0 5 / T T ­ B T C   n g µ y   4   t h ¸ n g   8   n ¨ m   2 0 0 5  Híng dÉn söa ®æi, bæ sung Th«ng t sè 49/2003/TT­BTC  n g µ y   1 6   t h ¸ n g   5   n ¨ m   2 0 0 3   c ñ a   B é   T µ i   c h Ý n h   v Ò   v i Ö c   h í n g   d É n  Quy chÕ qu¶n lý tµi chÝnh ®èi víi B¶o hiÓm x∙ héi ViÖt Nam C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  60/2003/N§­CP ngµy 6 th¸ng 6 n¨m   2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh   LuËt Ng©n s¸ch Nhµ níc; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 63/2005/N§­CP ngµy 16 th¸ng 5 n¨m   2005 cña ChÝnh phñ  vÒ  viÖc ban hµnh §iÒu lÖ  B¶o hiÓm y   tÕ; C¨n cø QuyÕt  ®Þnh sè  144/2005/Q§­TTg ngµy 14 th¸ng 6   n¨m 2005 cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  vÒ  viÖc söa  ®æi, bæ sung   mét   sè   §iÒu   cña   Quy   chÕ   qu¶n   lý   tµi   chÝnh   ®èi   víi   B¶o   hiÓm   x∙   héi   ViÖt   Nam   ban   hµnh   kÌm   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè   02/2003/Q§­TTg ngµy 02   th¸ng   01 n¨m 2003 cña Thñ  tíng   ChÝnh phñ;  Bé   Tµi   chÝnh   híng   dÉn   bæ   sung,   söa   ®æi   Th«ng   t  sè   49/2003/TT­BTC ngµy 16 th¸ng 5 n¨m 2003 vÒ  viÖc híng dÉn   Quy chÕ  qu¶n lý  tµi chÝnh  ®èi víi   B¶o hiÓm x∙ héi ViÖt   Nam nh sau: I. C¸C NéI DUNG SöA §æI, Bæ SUNG: 1. TiÕt 1.3, ®iÓm 1, môc II, phÇn I  söa l¹i nh sau: “Hµng n¨m, c¨n cø vµo dù to¸n chi b¶o hiÓm x∙ héi ®îc  ChÝnh phñ  duyÖt, Bé  Tµi chÝnh th«ng b¸o cho B¶o hiÓm x∙  héi ViÖt Nam  ®Ó  ph©n bæ vµ  giao nhiÖm vô  chi cho c¸c  ®¬n   vÞ  trùc thuéc. ViÖc ph©n bæ vµ  giao dù  to¸n chi b¶o hiÓm  x∙ héi  ®îc thùc hiÖn theo quy  ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ  n­ íc.” 2. TiÕt 3.4, ®iÓm 3, môc II, phÇn I söa l¹i nh sau: “Kinh phÝ tõ ng©n s¸ch trung ¬ng cÊp tr¶ Quü B¶o hiÓm  x∙ héi ph¶i  ®¶m b¶o  ®óng chÕ   ®é, chÝnh s¸ch vµ  kh«ng vît  qu¸ dù  to¸n n¨m  ®îc giao. Sau khi Bé  Tµi chÝnh th«ng b¸o  sè   quyÕt   to¸n   n¨m   tríc,   trêng   hîp   cßn   kinh   phÝ   d  cha  quyÕt to¸n th× tÝnh gi¶m trõ sè cÊp tr¶ Quü BHXH n¨m sau;  trêng hîp kinh phÝ  ng©n s¸ch nhµ  níc cÊp thiÕu so víi sè  quyÕt to¸n th×  bè  trÝ  vµo dù  to¸n cña n¨m   liÒn kÒ  víi  n¨m Bé  Tµi chÝnh ký  th«ng  b¸o  duyÖt  quyÕt  to¸n   ®Ó  hoµn  tr¶.”    
 2. 2 3. §iÓm 2, môc I, phÇn II  söa l¹i nh sau: “2. Quü    kh¸m, ch÷a bÖnh b¾t buéc  ®îc h×nh thµnh tõ  c¸c nguån: 2.1. TiÒn  ®ãng b¶o hiÓm y tÕ  cña  ®èi tîng tham   gia  b¶o hiÓm y tÕ b¾t buéc lµm viÖc trong c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt   kinh   doanh,   c¸c   c¬   quan   hµnh   chÝnh,   sù   nghiÖp,   c¸c   c¬  quan §¶ng,  c¸c tæ chøc  chÝnh trÞ,  chÝnh  trÞ  x∙ héi, x∙  héi, x∙ héi nghÒ  nghiÖp. Møc  ®ãng b»ng 3% tæng quü  tiÒn  l¬ng,  trong  ®ã  ngêi sö  dông lao  ®éng   ®ãng  2%, ngêi lao  ®éng ®ãng 1%. 2.2. §ãng BHYT cho ngêi lµ ®¹i biÓu Héi ®ång nh©n d©n  ®¬ng   nhiÖm   c¸c   cÊp,   kh«ng   thuéc   biªn   chÕ   Nhµ   níc   hoÆc  kh«ng  hëng chÕ   ®é  b¶o hiÓm x∙ héi hµng th¸ng.  Møc  ®ãng  b»ng 3% tiÒn l¬ng tèi thiÓu chung. 2.3. TiÒn ®ãng BHYT cho  ngêi hëng l¬ng hu (kÓ c¶ c¸n  bé   x∙,   phêng,   thÞ   trÊn   nghØ   hu),   trî   cÊp   mÊt   søc   lao  ®éng. Møc ®ãng b»ng 3% møc l¬ng hu, trî cÊp.  2.4.  TiÒn   ®ãng  BHYT cho  ngêi bÞ  tai  n¹n lao   ®éng  ­  bÖnh   nghÒ   nghiÖp;   c«ng   nh©n   cao   su;   ngêi   hëng   trî   cÊp  theo QuyÕt ®Þnh sè 91/2000/Q§­TTg ngµy 04/05/2000 cña Thñ  tíng ChÝnh phñ; ngêi cã c«ng víi c¸ch m¹ng; ngêi tham gia  kh¸ng chiÕn vµ con ®Î cña hä bÞ nhiÔm chÊt ®éc ho¸ häc do   Mü  sö  dông trong chiÕn tranh ViÖt Nam  ®ang hëng trî  cÊp  hµng th¸ng; c¸n bé  x∙, phêng, thÞ  trÊn giµ  yÕu nghØ viÖc  ®ang   hëng  trî  cÊp  hµng   th¸ng   theo  QuyÕt   ®Þnh   sè   130/CP   ngµy   20/6/1975   cña   Héi   ®ång   ChÝnh  phñ  vµ   QuyÕt   ®Þnh   sè   111/H§BT ngµy 13/10/1981 cña Héi ®ång Bé trëng; th©n nh©n  sÜ quan Qu©n ®éi nh©n d©n ®ang t¹i ngò, th©n nh©n sÜ quan  nghiÖp vô   ®ang c«ng t¸c trong lùc lîng C«ng an nh©n d©n;  c¸c ®èi tîng b¶o trî x∙ héi ®ang hëng trî cÊp hµng th¸ng.  Møc ®ãng hµng th¸ng b»ng 3% tiÒn l¬ng tèi thiÓu chung.  2.5. TiÒn  ®ãng BHYT cho ngêi cao tuæi tõ  90 tuæi trë  lªn vµ  ngêi cao tuæi theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 6 cña NghÞ  ®Þnh sè 30/2002/N§­CP ngµy 26/3/2002 cña ChÝnh phñ vÒ quy  ®Þnh vµ  híng dÉn thi hµnh mét sè   ®iÒu cña Ph¸p lÖnh Ngêi  cao tuæi; c¸c  ®èi tîng  ®îc kh¸m, ch÷a bÖnh theo quy  ®Þnh   t¹i   QuyÕt   ®Þnh   sè   139/2002/Q§­TTg   ngµy   15   th¸ng   10   n¨m  2002 cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  vÒ  viÖc kh¸m, ch÷a bÖnh cho  ngêi nghÌo. Møc ®ãng lµ 50.000®/ngêi/n¨m. 2.6. TiÒn ®ãng BHYT cho lu häc sinh níc ngoµi häc tËp  t¹i ViÖt Nam. Møc ®ãng b»ng 3% xuÊt häc bæng. 2.7. L∙i tõ ho¹t ®éng ®Çu t  Quü  kh¸m, ch÷a bÖnh b¾t  buéc. 2.8. Hç  trî  cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong vµ  ngoµi  níc.
 3. 3 2.9. C¸c kho¶n kh¸c (nÕu cã). TiÒn   l¬ng   cña   ngêi   lao   ®éng   lµm   c¨n   cø   ®ãng   BHXH,  BHYT theo tiÕt 1.1, 1.2, 2.1 nªu trªn bao gåm: tiÒn l ¬ng  ng¹ch, bËc, cÊp hµm, chøc vô, hîp  ®ång, hÖ  sè  chªnh lÖch  b¶o lu (nÕu cã); c¸c kho¶n phô  cÊp chøc vô, phô  cÊp th©m  niªn   vît   khung,     phô   cÊp   khu   vùc   (nÕu   cã).     Tæng   Quü  tiÒn l¬ng ®ãng BHXH, BHYT lµ tæng sè tiÒn l¬ng lµm c¨n cø  ®ãng   BHXH,   BHYT   cña   tÊt   c¶   ngêi   lao   ®éng   trong   ®¬n   vÞ  thuéc diÖn ph¶i tham gia ®ãng BHXH, BHYT b¾t buéc”.  4. §iÓm 2, môc III, phÇn II  söa l¹i nh sau: “2. Quü   kh¸m, ch÷a bÖnh b¾t buéc dïng  ®Ó  thanh to¸n  chi   phÝ   kh¸m,   ch÷a   bÖnh     cho   nh÷ng   ngêi   cã   thÎ,   phiÕu  kh¸m, ch÷a bÖnh theo quy  ®Þnh cña c¬  quan cã  thÈm quyÒn,  bao gåm: 2.1. Kh¸m bÖnh, chÈn  ®o¸n,  ®iÒu trÞ  vµ  phôc håi chøc  n¨ng trong thêi gian ®iÒu trÞ t¹i c¬ së kh¸m, ch÷a bÖnh. 2.2.   XÐt   nghiÖm,   chÈn   ®o¸n   h×nh   ¶nh,   th¨m   dß   chøc   n¨ng.  2.3. Thuèc trong danh môc theo quy ®Þnh cña Bé Y tÕ. 2.4. M¸u, dÞch truyÒn. 2.5. C¸c thñ thuËt, phÉu thuËt. 2.6. Sö dông vËt t, thiÕt bÞ y tÕ vµ giêng bÖnh. 2.7. Chi phÝ kh¸m thai, sinh con. 2.8. Chi phÝ  vËn chuyÓn trong trêng hîp ph¶i chuyÓn  tuyÕn chuyªn m«n kü  thuËt theo quy  ®Þnh cña Bé  Y tÕ   ®èi  víi mét sè   ®èi tîng lµ  ngêi nghÌo, ngêi thuéc diÖn chÝnh  s¸ch x∙ héi, ngêi sinh sèng hay c«ng t¸c ë vïng nói, vïng  s©u, vïng xa”. 5. Môc IV, phÇn II söa l¹i nh sau: “IV. KINH PHÝ  HO¹T §éNG CñA HÖ  THèNG B¶O HIÓM X∙ HéI  VIÖT NAM 1.  Kinh phÝ  ho¹t  ®éng cña  hÖ  thèng  B¶o  hiÓm x∙  héi  ViÖt   Nam   lÊy   tõ   nguån   tiÒn   sinh   lêi   do   thùc   hiÖn   biÖn  ph¸p  ®Çu t  b¶o toµn t¨ng trëng Quü  b¶o hiÓm x∙ héi theo  tû  lÖ  phÇn tr¨m trªn sè  thùc thu b¶o hiÓm x∙ héi vµ  b¶o  hiÓm y tÕ  hµng n¨m (phÇn do ngêi sö  dông lao  ®éng vµ   ®èi  tîng tham gia b¶o hiÓm ®ãng). Kinh phÝ  ho¹t  ®éng cña hÖ  thèng B¶o hiÓm x∙ héi ViÖt  Nam nãi trªn bao gåm c¶ kinh phÝ  söa ch÷a lín, mua s¾m  tµi s¶n cè   ®Þnh vµ  chi nghiªn cøu khoa häc,  ®µo t¹o båi  dìng c¸n bé, c«ng chøc; kh«ng kÓ  chi  ®Çu t  x©y dùng c¬  b¶n   vµ   thùc   hiÖn   ®Ò   ¸n   c«ng   nghÖ   th«ng   tin   ®îc   cÊp   cã  thÈm quyÒn phª duyÖt.
 4. 4 Tû lÖ trÝch kinh phÝ ho¹t ®éng hµng n¨m lµ 3,6% vµ æn  ®Þnh trong 3 n¨m tõ 2005 ­ 2007. VÝ dô:  N¨m 2005 tæng sè  thùc thu quü  BHXH, BHYT lµ    18.400  tû ®ång, trong ®ã: ­ Thu tõ   ®ãng gãp cña chñ  sö  dông lao  ®éng, ngêi lao  ®éng vµ c¬ quan qu¶n lý ®èi tîng lµ 16.400 tû ®ång; ­   TiÒn   sinh   lîi   tõ   ho¹t   ®éng   ®Çu   t  t¨ng   trëng   c¸c  quü, tiÒn tµi trî, viÖn trî  cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n vµ  c¸c kho¶n thu kh¸c (nÕu cã) lµ 2.000 tû ®ång.  Kinh phÝ ho¹t ®éng bé m¸y B¶o hiÓm x∙ héi ViÖt Nam ®­ îc trÝch n¨m 2005 lµ:  3,6% x 16.400 tû ®ång = 590,4 tû ®ång   2. KÓ tõ ngµy 01 th¸ng 7 n¨m 2005, kinh phÝ ho¹t ®éng  trÝch theo quy  ®Þnh trªn  ®©y  ®îc sö  dông chi cho c¸c néi  dung quy ®Þnh chi tiÕt ë phô lôc ®Ýnh kÌm Th«ng t nµy. 3. Trªn c¬  së  vËn dông  ®Þnh møc, chÕ   ®é  Nhµ  níc quy  ®Þnh vµ  trong  ph¹m  vi møc  kinh  phÝ   ®îc giao kho¸n  trªn  ®©y, B¶o hiÓm x∙ héi ViÖt Nam x©y dùng  ®Þnh møc, chÕ   ®é  chi tiªu phï  hîp víi ngµnh,  tr×nh  Héi   ®ång  qu¶n lý  B¶o  hiÓm   x∙   héi   ViÖt   Nam   th«ng   qua   ®Ó   thùc   hiÖn   c«ng   khai  trong toµn ngµnh. 4. C¨n cø vµo kÕ  ho¹ch thu b¶o hiÓm x∙ héi, b¶o hiÓm  y tÕ  vµ   ®Þnh møc, chÕ   ®é  chi tiªu, B¶o hiÓm x∙ héi ViÖt  Nam   lËp   dù   to¸n   kinh   phÝ   ho¹t   ®éng   t¬ng   øng   víi   nguån  kinh phÝ   ®îc trÝch  theo kÕ  ho¹ch thu  ®Ó  tr×nh  Héi   ®ång  qu¶n lý  B¶o hiÓm x∙ héi ViÖt Nam phª duyÖt. Dù  to¸n kinh  phÝ  ho¹t  ®éng sau khi  ®îc Héi  ®ång qu¶n lý  phª duyÖt  ®îc  göi 01 b¶n cho Bé Tµi chÝnh ®Ó theo dâi, kiÓm tra. B¶o hiÓm x∙ héi ViÖt Nam  ®îc t¹m øng tõ  Quü  b¶o hiÓm  x∙   héi   ®Ó   cÊp   kinh   phÝ   ho¹t   ®éng   cho   c¸c   ®¬n   vÞ.   Cuèi  n¨m, c¨n cø vµo sè  thùc thu  b¶o hiÓm x∙ héi, b¶o hiÓm y   tÕ  toµn ngµnh  ®Ó  x¸c  ®Þnh tæng sè   ®îc trÝch chi phÝ  ho¹t  ®éng toµn ngµnh;  ®ång thêi B¶o hiÓm x∙ héi ViÖt Nam dïng  nguån tiÒn sinh lîi tõ ho¹t ®éng ®Çu t t¨ng trëng c¸c Quü  trong n¨m  ®Ó  hoµn tr¶ kinh phÝ  chi ho¹t  ®éng  ®∙ t¹m øng  tõ Quü b¶o hiÓm x∙ héi.  Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu sè thu kh«ng ®¶m b¶o dù   to¸n ®Çu n¨m, B¶o hiÓm x∙ héi ViÖt Nam ®iÒu hµnh trong hÖ  thèng   ®Ó   thùc   hiÖn   gi¶m   chi   t¬ng   øng,   trêng   hîp   kh«ng  ®iÒu chØnh gi¶m  ®îc trong n¨m ph¶i gi¶m dù  to¸n chi cña  n¨m tiÕp theo. 5. KÓ tõ ngµy 01 th¸ng 7 n¨m 2005, trong ph¹m vi kinh  phÝ ®îc kho¸n chi ho¹t ®éng, B¶o hiÓm x∙ héi ViÖt Nam ®îc  lËp dù  to¸n tæng quü  l¬ng toµn ngµnh tèi  ®a b»ng 2,0 lÇn 
 5. 5 so víi chÕ   ®é  tiÒn l¬ng  ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn  chøc (do Nhµ níc quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 204/2004/N§­CP  ngµy 14/12/2004 cña ChÝnh phñ vÒ chÕ ®é tiÒn l ¬ng ®èi víi  c¸n   bé,   c«ng   chøc,   viªn   chøc   vµ   lùc   lîng   vò   trang)   vµ  tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng cho lao  ®éng hîp  ®ång theo quy  ®Þnh  hiÖn hµnh.  Trong ph¹m vi tæng quü l¬ng nªu trªn, B¶o hiÓm x∙ héi  ViÖt   Nam   ®îc   quyÕt   ®Þnh   møc   chi   l¬ng   cho   c¸n   bé,   c«ng  chøc,  viªn   chøc   trong  toµn   ngµnh.  B¶o  hiÓm   x∙  héi  ViÖt   Nam cã  tr¸ch nhiÖm x©y dùng quy chÕ  tr¶ l¬ng trong toµn  ngµnh,   g¾n   víi   kÕt   qu¶,   chÊt   lîng   hoµn   thµnh   c«ng   viÖc  cña tõng c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc; ®¶m b¶o c«ng b»ng,   hîp lý. 6. Trêng hîp B¶o hiÓm x∙ héi ViÖt Nam hoµn thµnh kÕ  ho¹ch ®îc cÊp cã thÈm quyÒn giao, t¨ng thu, tiÕt kiÖm chi   phÝ  ho¹t  ®éng, th×  sè  kinh phÝ  d«i ra (sè   ®îc trÝch trõ  sè chi thùc tÕ) ®îc sö dông ®Ó chi c¸c néi dung sau: 6.1. TrÝch lËp Quü   khen thëng vµ  phóc lîi kh«ng qu¸  3 th¸ng l¬ng thùc tÕ b×nh qu©n toµn ngµnh. 6.2. Hç  trî  thªm ngoµi chÝnh s¸ch chung cña Nhµ  níc  cho ngêi lao ®éng trong hÖ thèng khi thùc hiÖn chÝnh s¸ch   s¾p xÕp lao  ®éng,  tinh  gi¶n biªn chÕ;  trÝch  lËp Quü  dù  phßng æn ®Þnh thu nhËp. Héi  ®ång qu¶n lý  B¶o hiÓm x∙ héi ViÖt Nam phª duyÖt  quy chÕ, møc trî  cÊp   thªm cho ngêi lao  ®éng nghØ viÖc  khi thùc hiÖn chÝnh s¸ch s¾p xÕp lao ®éng, tinh gi¶n biªn   chÕ vµ møc trÝch lËp Quü dù phßng æn ®Þnh thu nhËp ®Ó B¶o   hiÓm   x∙   héi   ViÖt   Nam   thùc   hiÖn   c«ng   khai   trong   toµn  ngµnh. 6.3. PhÇn cßn l¹i sau khi chi c¸c néi dung trªn  ®îc  bæ sung vµo c¸c Quü b¶o hiÓm. 7. Nhµ  níc qu¶n lý  biªn chÕ   ®èi víi sè  c¸n bé, c«ng  chøc trong bé  m¸y qu¶n lý  khung cña hÖ  thèng B¶o hiÓm x∙  héi ViÖt Nam. B¶o hiÓm x∙ héi ViÖt Nam  ®îc chñ   ®éng s¾p  xÕp, tæ chøc vµ  hîp  ®ång lao  ®éng theo quy  ®Þnh cña Bé  LuËt lao ®éng ®Ó ®¸p øng nhu cÇu c«ng viÖc. 8. ViÖc  ®ãng vµ  hëng c¸c chÕ   ®é  b¶o hiÓm x∙ héi, b¶o  hiÓm   y   tÕ   cña   c¸n   bé,   c«ng   chøc   ngµnh   B¶o   hiÓm   x∙   héi  ViÖt Nam vÉn tÝnh theo hÖ  sè  møc l¬ng quy  ®Þnh t¹i NghÞ  ®Þnh sè  204/2004/N§­CP ngµy 14/12/2004 cña ChÝnh phñ  vÒ  chÕ   ®é  tiÒn l¬ng  ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc vµ  lùc lîng  vò  trang  hoÆc tiÒn l¬ng  ghi  trªn  hîp  ®ång lao  ®éng ®èi víi lao ®éng hîp ®ång kh«ng tr¶ l¬ng theo thang,  b¶ng l¬ng nhµ níc”. 6. §iÓm 4, môc V, phÇn II  söa l¹i nh sau:
 6. 6 “4. KÓ  tõ  ngµy 01 th¸ng 7 n¨m 2005, tiÒn sinh lîi do  thùc   hiÖn   c¸c   biÖn   ph¸p   b¶o   toµn,   t¨ng   trëng   Quü     (lµ  toµn bé sè tiÒn l∙i ph¸t sinh) ®îc sö dông nh sau: 4.1. TrÝch kinh phÝ  ho¹t  ®éng cña hÖ  thèng B¶o hiÓm   x∙ héi ViÖt Nam theo quy ®Þnh. 4.2. TrÝch vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n; thùc hiÖn §Ò ¸n  c«ng   nghÖ   th«ng   tin   theo   dù   ¸n,   ®Ò   ¸n   ®îc   cÊp   cã   thÈm  quyÒn phª duyÖt vµ theo kÕ ho¹ch thùc hiÖn hµng n¨m. 4.3. PhÇn cßn l¹i bæ sung vµo c¸c Quü b¶o hiÓm x∙ héi  ®Ó b¶o toµn vµ t¨ng trëng”. II. §IÒU KHO¶N THI HµNH 1. Th«ng t  nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ  tõ  ngµy  ®¨ng c«ng b¸o; nh÷ng quy  ®Þnh tríc  ®©y tr¸i víi  néi dung quy  ®Þnh trong Th«ng t nµy  ®Òu hÕt hiÖu lùc thi  hµnh. 2. B¶o hiÓm x∙ héi ViÖt Nam híng dÉn c¬ quan B¶o hiÓm  x∙ héi c¸c cÊp thùc hiÖn  ®óng c¸c néi dung quy  ®Þnh t¹i  Th«ng t  nµy. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã  víng m¾c  ®Ò nghÞ ph¶n ¸nh vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó xem xÐt, gi¶i quyÕt.   
 7. 7 Phô lôc  NéI DUNG CHI QU¶N Lý CñA HÖ THèNG  B¶O HIÓM X∙ HéI VIÖT NAM (KÌm theo Th«ng t sè 61/2005/TT­BTC ngµy 4 th¸ng 8  n¨m   2005 cña Bé Tµi chÝnh) Môc TiÓu  Néi dung chi môc 1 TiÒn l¬ng, tiÒn c«ng 1 L¬ng ng¹ch bËc theo Quü  l¬ng ®îc duyÖt 2 L¬ng tËp sù 3 L¬ng hîp ®ång dµi h¹n 4 L¬ng c¸n bé CNV d«i ra ngoµi biªn chÕ 5 L¬ng bæ sung 6 L¬ng kh¸c 2 TiÒn c«ng 1 TiÒn c«ng hîp ®ång theo vô viÖc 2 Kh¸c 3 Phô cÊp l¬ng 1 Chøc vô 2 Khu vùc, thu hót  3 Tr¸ch nhiÖm  4 Lµm ®ªm, thªm giê 5 §éc h¹i, nguy hiÓm 6 Phô cÊp th©m niªn vît khung 7 Phô cÊp kiªm nhiÖm Kh¸c 4 Häc bæng häc sinh, sinh viªn 1 §µo t¹o trong níc 2 Sinh ho¹t phÝ c¸n bé ®i häc 3 Kh¸c 5 TiÒn thëng 1 Thëng thªng xuyªn 2 Thëng ®ét xuÊt 3 Kh¸c 6 Phóc lîi tËp thÓ 1 Trî cÊp khã kh¨n thêng xuyªn 2 Trî cÊp khã kh¨n ®ét xuÊt 3 TiÒn tµu xe nghØ phÐp n¨m 4 Chi   hç   trî   ®êi   sèng   cho   c¸n   bé,   viªn   chøc  trong ngµnh 5 TrÝch lËp Quü  khen thëng, phóc lîi 6 TrÝch lËp Quü  dù phßng æn ®Þnh thu nhËp 7 C¸c kho¶n kh¸c 7 C¸c kho¶n ®ãng gãp 1 B¶o hiÓm x∙ héi 
 8. 8 2 B¶o hiÓm y tÕ 3 Kinh phÝ c«ng ®oµn 4 Kh¸c 8 Thanh to¸n dÞch vô c«ng céng 1 Thanh to¸n tißn ®iÖn 2 Thanh to¸n tiÒn níc 3 Thanh to¸n tißn nhiªn liÖu 4 Thanh to¸n tiÒn vÖ sinh, m«i trêng 5 Kh¸c 9 VËt t, v¨n phßng 1 V¨n phßng phÈm 2 Mua s¾m c«ng cô, dông cô v¨n phßng 3 VËt t, v¨n phßng kh¸c 10 Th«ng tin, tuyªn truyÒn, liªn l¹c 1 Cíc phÝ ®iÖn tho¹i trong níc 2 Cíc phÝ ®iÖn tho¹i quèc tÕ 3 Cíc phÝ bu chÝnh 4 Fax 5 Tuyªn truyÒn 6 Qu¶ng c¸o 7 Phim ¶nh 8 S¸ch, b¸o, t¹p chÝ th viÖn 9 Kh¸c 11 Héi nghÞ 1 In, mua tµi liÖu 2 Båi dìng gi¶ng viªn, b¸o c¸o viªn 3 TiÒn  vРm¸y bay, tµu, xe 4 TiÒn thuª phßng ngñ 5 Thuª héi trêng, ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn 6 C¸c kho¶n thuª mín kh¸c 8  Chi bï tißn ¨n 9 Chi phý kh¸c 12 C«ng t¸c phÝ 1 TiÒn vРm¸y bay, tµu, xe 2 Phô cÊp c«ng t¸c phÝ 3 TiÒn thuª phßng ngñ 4 Kho¸n c«ng t¸c phÝ 5 Kh¸c 13 Chi phÝ thuª mín 1 Thuª ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn, ¸p t¶i, b¶o vÖ tµi   s¶n, kho, Quü  2 Thuª nhµ 3 Thuª ®Êt 4 Thuª thiÕt bÞ c¸c lo¹i 5 Thuª chuyªn gia vµ gi¶ng viªn níc ngoµi       6 Thuª chuyªn gia vµ gi¶ng viªn trong níc  7 Thuª lao ®éng trong níc 8 Thuª ®µo t¹o l¹i c¸n bé
 9. 9 9 Chi phÝ thuª mín kh¸c 14 Chi ®oµn ra 1 TiÒn vРm¸y bay, tµu, xe 2 TiÒn ¨n 3 TiÒn ë 4 TiÒn tiªu vÆt 5 PhÝ, lÖ phÝ liªn quan 6 Kh¸c 15 Chi ®oµn vµo 1 TiÒn vРm¸y bay, tµu, xe 2 TiÒn ¨n 3 TiÒn ë 4 TiÒn tiªu vÆt 5 PhÝ, lÖ phÝ liªn quan 6 Kh¸c 16 Söa   ch÷a   thêng   xuyªn   TSC§   phôc   vô   c«ng   t¸c  chuyªn m«n vµ  duy tu, b¶o dìng c¸c c«ng tr×nh  CSHT 1 M« t« 2 ¤ t« con, « t« t¶i      3 Xe chuyªn dïng 4 Tµu thuyÒn 5 §å gç 6 B¶o tr× vµ hoµn thiÖn phÇn mÒm m¸y tÝnh 7 Trang thiÕt bÞ kü thuËt chuyªn dông 8 M¸y tÝnh, photo, m¸y fax 9 §iÒu hoµ nhiÖt ®é 10 Nhµ cöa 11 ThiÕt bÞ phßng ch¸y, ch÷a ch¸y 12 §êng ®iÖn, cÊp tho¸t níc 13 C¸c TSC§ vµ c«ng tr×nh h¹ tÇng c¬ së kh¸c 17 Söa ch÷a lín TSC§ phôc vô  c«ng t¸c chuyªn m«n  vµ c¸c c«ng tr×nh CSHT 1 M« t« 2 ¤ t« con, « t« t¶i      3 Xe chuyªn dïng 4 Tµu thuyÒn 5 §å gç 6 B¶o tr× vµ hoµn thiÖn phÇn mÒm m¸y tÝnh 7 Trang thiÕt bÞ kü thuËt chuyªn dông 8 M¸y tÝnh, photo, m¸y fax 9 §iÒu hoµ nhiÖt ®é 10 Nhµ cöa 11 ThiÕt bÞ phßng ch¸y, ch÷a ch¸y 12 §êng ®iÖn, cÊp tho¸t níc 13 C¸c TSC§ vµ c«ng tr×nh h¹ tÇng c¬ së kh¸c 18 Mua s¾m tµi s¶n dïng cho c«ng t¸c chuyªn m«n 1 M« t«
 10. 10 2 ¤ t« con, « t« t¶i      3 Xe chuyªn dïng 4 Tµu thuyÒn 5 §å gç, s¾t, m©y tre, nhùa (cao cÊp) 6 Trang thiÕt bÞ kü thuËt chuyªn dông 7 M¸y tÝnh, photo, m¸y fax 8 §iÒu hoµ nhiÖt ®é 9 Nhµ cöa 10 ThiÕt bÞ phßng ch¸y, ch÷a ch¸y 11 PhÇn mÒm m¸y tÝnh 12 S¸ch,   tµi   liÖu   vµ   chÕ   ®é   dïng   cho   c«ng   t¸c  chuyªn m«n 13 C¸c tµi s¶n kh¸c 19 Chi phÝ nghiÖp vô chuyªn m«n cña ngµnh 1 Chi   mua   hµng   ho¸,   vËt   t  dïng   cho   chuyªn   m«n  cña tâng ngµnh 2 Trang   thiÕt   bÞ   kü   thuËt   chuyªn   dông   (Kh«ng  ph¶i TSC§) 3 Chi   mua,   in   £n   chØ   dïng   cho   chuyªn   m«n   cña  tâng ngµnh 4 §ång phôc, trang phôc 5 B¶o hРlao ®Ðng 6 S¸ch, tµi liÖu vµ  chÕ   ®é  dïng cho chuyªn m«n  cña tõng ngµnh 7 Chi mËt phý 8 Chi thanh to¸n hîp ®ång víi bªn ngoµi      9 Chi phý kh¸c 20 Chi phÝ ®Æc thï cña ngµnh 1 Chi hç trî cho ®¬n vÞ sö d«ng lao ®Ðng 2 Chi hç trî cho ®¬n vÞ qu¶n lý phèi hîp thu 3 Chi hç trî c«ng t¸c thu cho CBCNV trong ngµnh 4 Chi hç trî c«ng t¸c kiÓm tra 5 Chi th¨m h¸i ®Ìi tîng 6 Kh¸c 21 Chi nghiªn cøu khoa häc 22 Chi ®µo t¹o, ®µo t¹o l¹i 23 Chi phÝ kh¸c 1 Chi kû niÖm c¸c ngµy lÔ lín 2 Chi kh¾c phôc thiªn tai cho c¸c ®¬n vÞ dù to¸n 3 Chi c¸c kho¶n phÝ  vµ  lÖ  phÝ  cña c¸c  ®¬n vÞ  dù  to¸n 4 Chi b¶o hiÓm tµi s¶n vµ ph¬ng tiÖn cña c¸c ®¬n  vÞ DT 5 Chi ®ãng gãp ®èi víi c¸c tæ chøc quèc tÕ 6 Chi c¸c ho¹t ®éng tõ thiÖn 7 Chi hç trî cho ngêi lao ®éng nghØ viÖc 8 Chi tiÕp kh¸ch 9 Chi c¸c kho¶n kh¸c
 11. 11
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2