intTypePromotion=1

Thông tư 63/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:16

0
125
lượt xem
11
download

Thông tư 63/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 63/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 106/2004/NĐ-CP ngày 01/4/2004 của Chính phủ về tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 63/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA TH¤NG T ¦   c ñ a   B é   T µ I   C H Ý N H   s è   6 3 / 2 0 0 4 / T T ­ B T C   n g µ y   2 8   t h ¸ n g   6   n ¨ m  2004 Híng dÉn mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 106/2004/N§­CP  ngµy 01/4/2004 cña ChÝnh phñ vÒ tÝn dông  ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ níc Thi  hµnh   NghÞ   ®Þnh   sè   106/2004/N§­CP   ngµy   01/4/2004   cña ChÝnh phñ  vÒ  tÝn dông  ®Çu t  ph¸t triÓn cña Nhµ  níc,   Bé  Tµi chÝnh híng dÉn triÓn  khai thùc hiÖn vÒ  tÝn dông   ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ níc nh sau: I. QUY §ÞNH CHUNG 1. Th«ng t nµy ¸p dông ®èi víi Quü Hç trî ph¸t triÓn,  chñ   ®Çu t  cña c¸c dù  ¸n hëng chÝnh s¸ch tÝn dông  ®Çu t  ph¸t triÓn cña Nhµ  níc vµ  c¸c tæ chøc tÝn dông cho vay  c¸c dù ¸n ®îc Quü hç trî ph¸t triÓn b¶o l∙nh.  2. C¸c h×nh thøc tÝn dông ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ n­ íc bao gåm:  2.1. Cho vay  ®Çu t, cho c¸c dù  ¸n vay theo hiÖp  ®Þnh  cña ChÝnh phñ; 2.2. Hç trî l∙i suÊt sau ®Çu t;  2.3. B¶o l∙nh tÝn dông ®Çu t. ViÖc cho c¸c dù  ¸n vay theo hiÖp  ®Þnh cña ChÝnh phñ  Bé Tµi chÝnh sÏ cã híng dÉn thùc hiÖn riªng.  3.   Mét   dù   ¸n   cã   thÓ   ®ång   thêi   ®îc   hç   trî   theo   c¸c  h×nh thøc sau: 3.1. Cho vay  ®Çu t  mét phÇn vµ  hç  trî  l∙i suÊt sau  ®Çu t;  3.2. Cho vay  ®Çu t mét phÇn vµ  b¶o l∙nh tÝn dông  ®Çu  t. Tæng møc hç trî theo c¸c h×nh thøc trªn cho mét dù ¸n  kh«ng qu¸ 85% vèn  ®Çu t tµi s¶n cè   ®Þnh  ®îc duyÖt cña dù  ¸n. 4. Dù ¸n vay vèn ®Çu t ph¶i ®îc Quü hç trî ph¸t triÓn  thÈm ®Þnh ph¬ng ¸n tµi chÝnh, ph¬ng ¸n tr¶ nî vèn vay tr­ íc khi quyÕt  ®Þnh  ®Çu t; §èi víi dù  ¸n b¶o l∙nh tÝn dông   ®Çu t, Quü  hç  trî  ph¸t triÓn ph¶i thÈm  ®Þnh ph¬ng ¸n tµi  chÝnh,  ph¬ng  ¸n tr¶ nî  vèn vay tríc khi quyÕt  ®Þnh  b¶o  l∙nh.
 2. 2 5. Chñ   ®Çu t ph¶i sö  dông vèn vay  ®óng môc  ®Ých, tr¶  nî gèc vµ l∙i vay cho Quü hç trî ph¸t triÓn theo ®óng hîp   ®ång tÝn dông, hîp ®ång b¶o l∙nh, hç trî l∙i suÊt sau ®Çu  t ®∙ ký víi Quü hç trî ph¸t triÓn. I I .   K Õ   H O ¹ C H   T Ý N   D ô N G   § Ç U   T ¦   P H ¸ T   T R I Ó N   C ñ A   N H µ  N¦íC 1. KÕ  ho¹ch tÝn dông  ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ  níc lµ  mét   bé   phËn   cña   kÕ   ho¹ch   ®Çu   t  ph¸t   triÓn   cña   Nhµ   níc  nh»m   thùc   hiÖn   nh÷ng   môc   tiªu   chiÕn   lîc   vÒ   ph¸t   triÓn  kinh tÕ  ­ x∙ héi trong tõng thêi kú. KÕ  ho¹ch tÝn dông  ®Çu t  ph¸t triÓn cña Nhµ  níc  ®îc th«ng b¸o hµng n¨m bao  gåm c¸c chØ tiªu chñ yÕu sau:   a) Tæng møc tÝn dông ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ níc bao  gåm: møc cho vay  ®Çu t, dù  ¸n vay theo hiÖp  ®Þnh ChÝnh  phñ, hç  trî  l∙i suÊt sau  ®Çu t  vµ  b¶o l∙nh tÝn dông  ®Çu  t.  b)   Nguån   vèn   ®Ó   thùc   hiÖn   tæng   møc   tÝn   dông   ®Çu   t  ph¸t triÓn cña Nhµ níc. c) Tæng møc cÊp bï  chªnh lÖch l∙i suÊt cña ng©n s¸ch  Nhµ níc. 2. Trªn c¬  së  nhu cÇu vÒ  vèn  ®Ó  gi¶i ng©n cho c¸c dù   ¸n  ®Çu t  ®∙ ký  kÕt hîp  ®ång tÝn dông; c¸c dù  ¸n dù  kiÕn  sÏ  ký  kÕt hîp  ®ång tÝn dông trong n¨m kÕ  ho¹ch; nhu cÇu  vÒ  vèn hç  trî  l∙i suÊt sau  ®Çu t cho c¸c dù  ¸n  ®∙ ký  kÕt  hîp  ®ång, sÏ  ký  kÕt hîp  ®ång trong n¨m kÕ  ho¹ch; nhu cÇu  vèn ®Ó b¶o l∙nh tÝn dông trong n¨m kÕ ho¹ch; kÕ ho¹ch thu  nî cho vay, tr¶ nî vèn huy ®éng, Quü hç trî ph¸t triÓn cã   tr¸ch nhiÖm lËp vµ  b¸o c¸o Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t, Bé  Tµi  chÝnh vÒ  dù  kiÕn c¸c kÕ  ho¹ch sau chËm nhÊt vµo ngµy 20  th¸ng 7 n¨m tríc n¨m kÕ ho¹ch: a) KÕ ho¹ch vÒ tæng møc vèn cho vay ®Çu t trong n¨m; b) KÕ ho¹ch vÒ vèn hç trî l∙i suÊt sau ®Çu t; c) KÕ ho¹ch b¶o l∙nh tÝn dông ®Çu t. d) KÕ ho¹ch tr¶ nî c¸c kho¶n huy ®éng ®Õn h¹n; ®) KÕ ho¹ch thu nî cho vay;  e)  KÕ  ho¹ch  tæng  møc cÊp  bï  chªnh  lÖch  l∙i suÊt  tõ  ng©n s¸ch nhµ níc; 3. C¨n cø yªu cÇu vÒ  tÝn dông  ®Çu t  ph¸t triÓn cña  Nhµ  níc vµ  kh¶ n¨ng c©n  ®èi cña ng©n s¸ch Nhµ  n íc, Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  chñ  tr×, phèi hîp víi Bé  Tµi chÝnh tr×nh  Thñ tíng ChÝnh phñ kÕ ho¹ch tÝn dông ®Çu t ph¸t triÓn cña 
 3. 3 Nhµ  níc  ®Ó  giao cho Quü  Hç  trî  ph¸t triÓn tríc th¸ng 12  n¨m tríc n¨m kÕ ho¹ch.  4.   C¨n   cø   vµo   kÕ   ho¹ch   ®îc   giao,   Quü   hç   trî   ph¸t  triÓn bè  trÝ  tæng møc vèn cho vay  ®Çu t , hç  trî  l∙i suÊt  sau  ®Çu t, b¶o l∙nh tÝn dông  ®Çu t  cho tõng ngµnh, lÜnh  vùc cã ph©n theo ®Þa bµn ®Ó c¸c Chi nh¸nh Quü hç trî ph¸t   triÓn lµm c¨n cø triÓn khai cÊp tÝn dông cho phï  hîp víi  tõng lo¹i ®èi tîng theo quy ®Þnh. 5. Trong ph¹m vi tæng møc tÝn dông  ®Çu t  ph¸t triÓn  cña Nhµ  níc  ®îc duyÖt, Quü  hç  trî  ph¸t triÓn chñ   ®éng bè  trÝ   vµ   ®iÒu   chØnh   kÕ   ho¹ch   cho   tõng   dù   ¸n   thuéc   c¸c   ngµnh, lÜnh vùc,  ®Þa bµn  ®Ó  b¶o  ®¶m  ®¸p øng nhu cÇu  ®Çu  t cña c¸c ®èi tîng ®îc hç trî.  6.  Trêng  hîp nhu  cÇu tÝn  dông  ®Çu t  ph¸t triÓn  cña  Nhµ  níc trong n¨m vît møc kÕ  ho¹ch  ®∙ th«ng b¸o hoÆc vît  møc kÕ  ho¹ch cÊp bï  chªnh lÖch l∙i suÊt, Quü  hç  trî  ph¸t  triÓn b¸o c¸o Bé KÕ ho¹ch vµ ®Çu t, Bé Tµi chÝnh ®Ó tr×nh  Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh.  III. CHO VAY §ÇU T¦ 1. §èi tîng cho vay ®Çu t 1.1. §èi tîng cho vay  ®Çu t lµ  c¸c dù  ¸n cã  kh¶ n¨ng  thu   håi   vèn   trùc   tiÕp   thuéc   danh   môc   c¸c   dù   ¸n,   ch¬ng  tr×nh do ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh cho tõng thêi kú. 1.2. Danh môc chi tiÕt c¸c dù ¸n, ch¬ng tr×nh vay vèn  ®Çu t; thêi h¹n  u  ®∙i thùc hiÖn theo QuyÕt  ®Þnh cña Bé  trëng Bé  Tµi chÝnh vÒ  quy  ®Þnh cô  thÓ   ®èi tîng vay vèn  tÝn ®ông dÇu t ph¸t triÓn cña Nhµ níc. 2. §iÒu kiÖn cho vay ®Çu t §iÒu kiÖn cho vay  ®Çu t  thùc hiÖn theo quy  ®Þnh t¹i  §iÒu 9 NghÞ   ®Þnh 106/2004/N§­CP ngµy 1/4/2004 cña ChÝnh   phñ vÒ tÝn dông ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ níc. 3. Møc vèn cho vay ®Çu t 3.1. Møc vèn cho vay ®èi víi tõng dù ¸n do Quü hç trî   ph¸t triÓn quyÕt  ®Þnh, tèi  ®a b»ng 70% tæng sè  vèn  ®Çu t  tµi s¶n cè ®Þnh ®îc duyÖt cña dù ¸n.  3.2. PhÇn vèn ®Çu t cßn l¹i cu¶ dù ¸n, chñ ®Çu t ph¶i  sö  dông c¸c nguån vèn hîp ph¸p kh¸c nh  vèn chñ  së  h÷u,  vèn vay c¸c tæ chøc, c¸ nh©n theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt  ®Ó   ®Çu t. C¸c nguån vèn nµy ph¶i  ®îc x¸c  ®Þnh cô  thÓ  vµ  b¶o ®¶m tÝnh kh¶ thi cña tõng nguån vèn.
 4. 4 3.3. Quü  hç  trî  ph¸t triÓn thùc hiÖn gi¶i ng©n theo   ®óng c¬  cÊu nguån vèn  ®∙  ®îc x¸c  ®Þnh trong hîp  ®ång tÝn  dông; chñ   ®Çu t  ph¶i sö  dông vèn chñ  së  h÷u, vèn tù  huy  ®éng ®Ó tham gia ®Çu t dù ¸n theo ®óng cam kÕt.  4. Thêi h¹n cho vay 4.1. Thêi h¹n cho vay c¸c dù  ¸n vay vèn tÝn dông  ®Çu  t ph¸t triÓn cña Nhµ níc ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së kh¶ n¨ng  thu håi vèn phï  hîp víi  ®Æc  ®iÓm s¶n xuÊt kinh  ®oanh cña  tõng dù  ¸n vµ  kh¶ n¨ng tr¶ nî  cña chñ   ®Çu t , nhng tèi  ®a  kh«ng qu¸ 12 n¨m. 4.2. Mét sè  dù  ¸n  ®Æc thï  cã  thêi gian thu håi vèn  dµi, møc vèn  ®Çu t  lín  ®îc xem xÐt cho vay víi thêi h¹n  tèi ®a lµ 15 n¨m, gåm:  a) Dù ¸n trång rõng tËp trung lµm nguyªn liÖu cho s¶n   xuÊt   giÊy,   bét   giÊy,   v¸n   nh©n   t¹o   g¾n   víi   c¸c   doanh  nghiÖp chÕ biÕn. b) Dù  ¸n  ®Çu t  s¶n xuÊt m¸y c«ng cô, thÐp chÊt lîng  cao thuéc nhãm A theo quy ®Þnh. c) C¸c dù  ¸n  ®Çu t s¶n xuÊt ph©n  ®¹m, DAP thuéc nhãm  A theo quy ®Þnh. 5. L∙i suÊt cho vay 5.1. L∙i suÊt cho vay  ®Çu t  thùc hiÖn theo quy  ®Þnh  t¹i QuyÕt  ®Þnh cña Bé  trëng Bé  Tµi chÝnh vÒ  l∙i suÊt cho  vay tÝn dông ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ níc. 5.2. L∙i suÊt cho vay  ®èi víi mét dù  ¸n  ®îc x¸c  ®Þnh  t¹i   thêi   ®iÓm   ký   hîp   ®ång   tÝn   dông   lÇn   ®Çu   vµ   ®îc   gi÷  nguyªn trong suèt thêi h¹n vay vèn cña dù ¸n. 5.3. L∙i suÊt nî  qu¸ h¹n b»ng 150% l∙i suÊt cho vay  trong h¹n ghi trong hîp  ®ång tÝn dông,  ®îc tÝnh trªn sè  nî (gèc, l∙i) ®Õn h¹n ph¶i tr¶ theo hîp ®ång tÝn dông nh­ ng cha tr¶ ®îc.  6. B¶o ®¶m tiÒn vay 6.1. Khi vay vèn  ®Çu t, c¸c chñ   ®Çu t  ®îc dïng tµi  s¶n h×nh thµnh tõ vèn vay ®Ó b¶o ®¶m tiÒn vay. 6.2. Trong thêi gian cha tr¶ hÕt nî, chñ   ®Çu t kh«ng  ®îc chuyÓn nhîng, b¸n hoÆc thÕ chÊp, cÇm cè tµi s¶n ®ã ®Ó  vay vèn n¬i kh¸c. Khi chñ ®Çu t, ®¬n vÞ vay vèn kh«ng tr¶  ®îc nî, hoÆc gi¶i thÓ, ph¸ s¶n, Quü hç trî ph¸t triÓn ®îc  xö  lý  tµi s¶n h×nh thµnh b»ng vèn vay nh   ®èi víi tµi s¶n  thÕ  chÊp theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt  ®èi víi c¸c tæ chøc  tÝn dông ®Ó thu håi nî. 6.3. Tr×nh tù  vµ  thñ  tôc b¶o  ®¶m tiÒn vay, xö  lý  tµi  s¶n b¶o  ®¶m trong trêng hîp chñ   ®Çu t  kh«ng tr¶  ®îc nî  (gèc, l∙i) thùc hiÖn theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ  b¶o 
 5. 5 ®¶m tiÒn vay,  giao  dÞch b¶o  ®¶m,  ®¨ng  ký  giao  dÞch  b¶o  ®¶m nh  ®èi víi c¸c tæ chøc tÝn dông vµ  híng dÉn cña Bé  Tµi chÝnh vÒ  xö  lý  nî  tÝn  ®ông dÇu t  ph¸t triÓn cña Nhµ  níc. 7. Tr¶ nî vay 7.1. Chñ   ®Çu t cã  tr¸ch nhiÖm hoµn tr¶ vèn vay (gèc,  l∙i)   cho   Quü   hç   trî   ph¸t   triÓn   theo   ®óng   hîp   ®ång   tÝn  dông  ®∙ ký  b»ng nguån thu tõ  dù  ¸n vµ  c¸c nguån vèn hîp  ph¸p cña m×nh. 7.2. Trong thêi gian  ©n h¹n, chñ   ®Çu t  cha ph¶i tr¶  nî gèc nhng ph¶i tr¶ l∙i. 7.3.  Sau  thêi h¹n  10 ngµy  lµm viÖc,  kÓ   tõ  ngµy  ®Õn  h¹n tr¶ nî, chñ   ®Çu t kh«ng tr¶  ®îc nî  vay cña kú  h¹n  ®ã  vµ kh«ng ®îc gia h¹n nî th× sè nî gèc vµ l∙i ph¶i tr¶ nh­ ng cha tr¶  ®îc cña kú  h¹n  ®ã   ®îc chuyÓn sang nî  qu¸ h¹n  vµ chñ ®Çu t ph¶i chÞu l∙i suÊt qu¸ h¹n theo quy ®Þnh t¹i   ®iÓm 5.3 môc II cña Th«ng t nµy. Thêi  ®iÓm chuyÓn nî  qu¸  h¹n  ®îc tÝnh tõ  ngµy lµm viÖc thø 11 kÓ  tõ  ngµy  ®Õn h¹n  tr¶ nî ghi trong hîp ®ång tÝn dông hoÆc khÕ íc vay vèn. 7.4.  Sau  thêi h¹n  6 th¸ng  kÓ  tõ  ngµy  chuyÓn  nî   qu¸  h¹n, sau khi  ®∙ ¸p dông c¸c biÖn ph¸p thu nî  mµ  chñ   ®Çu  t  vÉn kh«ng tr¶  ®îc nî, Quü  hç  trî  ph¸t triÓn  ®îc quyÒn  ph¸t m¹i tµi s¶n  ®¶m b¶o tiÒn vay theo quy  ®Þnh cña ph¸p  luËt ®Ó thu håi nî. Trêng hîp chñ ®Çu t bÞ ph¸ s¶n hoÆc gi¶i thÓ; chñ ®Çu  t  lµ  doanh nghiÖp Nhµ  níc chuyÓn  ®æi së  h÷u hoÆc xö  lý  khã kh¨n vÒ tµi chÝnh trong khi cha tr¶ hÕt nî cho Quü hç  trî  ph¸t triÓn  ®îc thùc hiÖn theo quy  ®Þnh cña ChÝnh phñ  ®èi víi c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i vµ  híng dÉn cña Bé  Tµi  chÝnh vÒ xö lý nî tÝn ®ông dÇu t ph¸t triÓn. 8. §iÒu chØnh thêi h¹n ©n h¹n, thêi h¹n tr¶ nî vµ møc  tr¶ nî trong mçi kú h¹n (sau ®©y gäi t¾t lµ gia h¹n nî) 8.1. Trêng hîp do nguyªn nh©n kh¸ch quan, chñ   ®Çu t  kh«ng tr¶  ®îc nî  theo  ®óng tho¶ thuËn ghi trong hîp  ®ång   tÝn dông, ph¶i cã  v¨n b¶n göi Quü  hç  trî  ph¸t triÓn  ®ång  göi cÊp quyÕt  ®Þnh  ®Çu t  gi¶i tr×nh lý  do kh«ng tr¶  ®îc  nî,  ®ång thêi ph¶i cã  ph¬ng ¸n  ®Ò  xuÊt c¸c biÖn ph¸p cô  thÓ kh¾c phôc khã kh¨n ®Ó cã nguån tr¶ nî.  8.2. CÊp quyÕt  ®Þnh  ®Çu t  cã  tr¸ch nhiÖm xem xÐt  ®Ò  nghÞ  cña chñ   ®Çu t  vµ  cã   ý  kiÕn b»ng v¨n b¶n göi Quü  hç  trî ph¸t triÓn vÒ ®Ò nghÞ gia h¹n nî cña chñ ®Çu t.  8.3. Quü  hç  trî  ph¸t triÓn cã  tr¸ch nhiÖm xem xÐt vµ  quyÕt ®Þnh viÖc gia h¹n nî theo thÈm quyÒn. Tæng thêi h¹n   gia h¹n nî  cña mét dù  ¸n tèi  ®a b»ng 1/3 thêi h¹n tr¶ nî  
 6. 6 ®∙   ghi   trong   hîp   ®ång   tÝn   dông   ký   lÇn   dÇu   tiªn,   kÓ   c¶  thêi gian ®∙ ®îc gia h¹n nî (nÕu cã).  Tæng thêi h¹n cho vay vµ thêi h¹n gia h¹n nî kh«ng ®­ îc vît qu¸ 12 n¨m cho mçi dù  ¸n vµ  15 n¨m  ®èi víi dù  ¸n  ®Æc thï. Trêng hîp c¸c kho¶n vay cã  thêi h¹n cho vay  ®∙  ®¹t tèi ®a 12 n¨m (15 n¨m) theo quy ®Þnh, Quü hç trî ph¸t   triÓn ph¶i b¸o c¸o Bé  Tµi chÝnh tr×nh Thñ  t íng ChÝnh phñ  xem xÐt gia h¹n nî cho c¸c kho¶n vay nµy. 9. Rñi ro vµ xö lý rñi ro 9.1. C¸c dù  ¸n vay vèn tÝn dông  ®Çu t ph¸t triÓn cña  Nhµ   níc   bÞ   rñi   ro   do   nguyªn   nh©n   bÊt   kh¶   kh¸ng:   thiªn  tai; ho¶ ho¹n, tai n¹n bÊt ngê  g©y thiÖt h¹i tµi s¶n; do  Nhµ   níc   ®iÒu   chØnh   chÝnh   s¸ch   ®îc   xem   xÐt   gia   h¹n   nî,  khoanh nî, xo¸ nî hoÆc miÔn, gi¶m l∙i tiÒn vay. 9.2. C¸c trêng hîp chuyÓn  ®æi së  h÷u, xö  lý  khã  kh¨n   vÒ  tµi chÝnh cho c¸c doanh nghiÖp Nhµ  níc cã  sö  dông vèn  tÝn dông  ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ  níc th×  thùc hiÖn theo  quy  ®Þnh cña ChÝnh phñ  nh  ®èi víi c¸c kho¶n nî  cña ng©n  hµng th¬ng m¹i. 9.3. ThÈm quyÒn xö  lý  rñi ro thùc hiÖn theo quy  ®Þnh  t¹i   ®iÒu   21   cña   NghÞ   ®Þnh   sè   106/2004/N§­CP   ngµy  01/4/2004 cña ChÝnh phñ  vµ  híng dÉn cña Bé  Tµi chÝnh vÒ  xö lý nî vèn tÝn dông ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ níc.  IV. Hç TRî L∙I SUÊT SAU §ÇU T¦ 1. §èi tîng, ph¹m vi ®îc hëng hç trî l∙i suÊt sau ®Çu  t 1.1 §èi tîng  ®îc hëng hç  trî  l∙i suÊt sau  ®Çu t  bao  gåm:  a) C¸c dù  ¸n thuéc  ®èi tîng vay vèn  ®Çu t  theo quy  ®Þnh nhng míi  ®îc vay mét phÇn hoÆc cha  ®îc vay vèn tÝn  dông  ®Çu t  ph¸t triÓn cña Nhµ  níc mµ  phÇn cßn l¹i hoÆc  toµn bé  dù  ¸n  ®∙ vay vèn tÝn dông th¬ng m¹i th×   ®îc xem  xÐt, hëng hç trî l∙i suÊt sau ®Çu t;  b) C¸c dù  ¸n theo danh môc ngµnh nghÒ  thuéc lÜnh vùc  vµ   ®Þa bµn  ®îc hëng  u  ®∙i  ®Çu t  theo quy  ®Þnh hiÖn hµnh  cña ChÝnh phñ  vÒ  híng dÉn thi hµnh LuËt khuyÕn khÝch  ®Çu  t  trong níc (söa  ®æi) nhng kh«ng thuéc  ®èi tîng vay vèn  ®Çu t vµ kh«ng ®îc b¶o l∙nh tÝn dông ®Çu t cña Quü hç trî  ph¸t triÓn. 1.2. §iÒu kiÖn ®îc hëng hç trî l∙i suÊt ®Çu t
 7. 7 a) Dù  ¸n (hoÆc h¹ng môc c«ng tr×nh  ®éc lËp)  ®∙ hoµn  thµnh ®a vµo sö dông vµ ®∙ hoµn tr¶ ®îc vèn vay. b) Chñ   ®Çu t chØ  ®îc nhËn hç  trî  l∙i suÊt  ®èi víi sè  vèn vay cña tæ chøc tÝn dông ho¹t  ®éng hîp ph¸p t¹i ViÖt  Nam ®Ó ®Çu t tµi s¶n cè ®Þnh vµ trong ph¹m vi tæng sè vèn  ®Çu t tµi s¶n cè ®Þnh ®îc duyÖt cña dù ¸n. c) Mét dù  ¸n cã  thÓ   ®ång thêi  ®îc cho vay  ®Çu t  mét  phÇn   vµ   hç   trî   l∙i   suÊt   sau   ®Çu   t  víi   tæng  møc  hç   trî  kh«ng qu¸ 85% vèn  ®Çu t tµi s¶n cè   ®Þnh  ®îc duyÖt cña dù  ¸n. d) Nh÷ng dù  ¸n  ®∙  ®îc c¸c Quü   ®Çu t  hoÆc ng©n s¸ch  Nhµ  níc c¸c cÊp hç  trî  l∙i suÊt th×  kh«ng  ®îc hç  trî  l∙i  suÊt sau ®Çu t tõ Quü hç trî ph¸t triÓn. 2. Nguyªn t¾c x¸c ®Þnh vµ cÊp hç trî l∙i suÊt sau ®Çu  t 2.1. Hç  trî  l∙i suÊt sau  ®Çu t  ®îc tÝnh cho tõng dù  ¸n vµ  cÊp cho chñ   ®Çu t  sau khi  ®∙ tr¶ nî  vay vèn  ®Çu t  (nî gèc) cho tæ chøc tÝn dông ho¹t ®éng hîp ph¸p t¹i ViÖt  Nam. Tuú theo quy m« cña dù ¸n, Quü Hç trî ph¸t triÓn cÊp   hç  trî  l∙i suÊt sau  ®Çu t  cho chñ   ®Çu t  tõ  mét  ®Õn hai  lÇn trong n¨m. 2.2. §èi víi nh÷ng kho¶n vay ®îc tr¶ tríc h¹n, møc hç  trî  l∙i suÊt sau  ®Çu t  ®îc tÝnh theo thêi h¹n thùc vay  cña kho¶n vèn ®ã. 2.3. §èi víi c¸c dù ¸n khoanh nî th× thêi gian khoanh   nî  kh«ng  ®îc tÝnh vµo thêi h¹n thùc vay  ®Ó  tÝnh hç  trî  l∙i suÊt sau  ®Çu t  vµ  thêi h¹n hç  trî  tèi  ®a b»ng thêi  h¹n vay ghi trong hîp ®ång tÝn dông. 2.4. §èi víi c¸c kho¶n nî  qu¸ h¹n, thêi h¹n  ®Ó  tÝnh  hç  trî  l∙i suÊt sau  ®Çu t b»ng thêi h¹n vay cña kho¶n nî  ®ã  ghi trong hîp  ®ång tÝn dông. ViÖc xem xÐt hç  trî  l∙i  suÊt sau  ®Çu t  ®èi víi c¸c kho¶n nî  qu¸ h¹n chÊm døt khi   hÕt thêi h¹n ghi trong hîp  ®ång hç  trî  l∙i suÊt sau  ®Çu  t ký gi÷a chñ ®Çu t vµ Quü hç trî ph¸t triÓn. 3. C¸ch x¸c ®Þnh møc hç trî l∙i suÊt sau ®Çu t 3.1. §èi víi dù ¸n vay vèn b»ng ®ång ViÖt Nam:  Møc hç  Sè nî  50% L∙i suÊt  Thêi h¹n thùc  trî LSS§T  = gèc  x tÝn dông ®Çu  vay (quy ®æi  x cña dù ¸n thùc  t ph¸t triÓn  theo n¨m) cña  tr¶ cña Nhµ níc sè nî gèc thùc  tr¶ 3.2. §èi víi dù ¸n vay vèn b»ng ngo¹i tÖ:
 8. 8 Møc hç  Sè nî gèc  35% L∙i suÊt  Thêi h¹n thùc  trî  nguyªn tÖ  x vay vèn ngo¹i  x vay (quy ®æi  = LSS§T  thùc tr¶  tÖ theo hîp  theo n¨m) cña  cña dù  trong n¨m ®ång vay vèn  sè nî gèc thùc  ¸n cña TCTD tr¶ 3.3.  C¸ch  x¸c  ®Þnh  c¸c  yÕu tè  tÝnh  hç  trî  l∙i suÊt  sau ®Çu t a) L∙i suÊt tÝn dông ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ níc ®îc  sö dông ®Ó tÝnh møc hç trî l∙i suÊt sau ®Çu t lµ l∙i suÊt  t¹i thêi  ®iÓm rót vèn cña sè  nî  gèc  ®îc hç  trî  l∙i suÊt  sau ®Çu t.  b) §èi víi c¸c kho¶n vay vèn b»ng ngo¹i tÖ: l∙i suÊt  ®Ó xem xÐt hç trî l∙i suÊt sau ®Çu t lµ l∙i suÊt thùc vay  cña c¸c tæ chøc tÝn dông theo  hîp   ®ång  tÝn dông. Trêng  hîp ¸p dông l∙i suÊt th¶ næi, l∙i suÊt  ®Ó  xem xÐt hç  trî   l∙i suÊt sau  ®Çu t  trong suèt thêi gian hç  trî  l∙i suÊt  lµ  l∙i suÊt thùc vay cña kho¶n vay  ®Çu tiªn cña c¸c tæ  chøc tÝn dông theo hîp ®ång tÝn dông.  c) ViÖc x¸c  ®Þnh møc hç  trî  l∙i suÊt sau  ®Çu t  ®èi  víi c¸c dù  ¸n vay vèn b»ng ngo¹i tÖ   ®îc thùc hiÖn theo  nguyªn   tÖ.   Trªn   c¬   së   ®ã,   c¨n   cø   vµo   tû   gi¸   giao   dÞch  b×nh qu©n USD/VN§ trªn thÞ  trêng ngo¹i tÖ  liªn ng©n hµng  hoÆc tû  gi¸ tÝnh chÐo cho c¸c lo¹i ngo¹i tÖ/VN§ do Ng©n  hµng Nhµ  níc ViÖt Nam c«ng bè  t¹i thêi  ®iÓm cÊp tiÒn hç  trî,  ®Ó  x¸c  ®Þnh møc hç  trî  l∙i suÊt sau  ®Çu t  b»ng  ®ång  ViÖt Nam  cho dù ¸n. d) Thêi h¹n thùc vay  ®Ó  tÝnh hç  trî  l∙i suÊt sau  ®Çu  t lµ  kho¶ng thêi gian (quy  ®æi theo n¨m) tõ  ngµy, th¸ng,   n¨m nhËn vèn vay ®Õn ngµy, th¸ng, n¨m nî gèc trong h¹n ®­ îc tr¶ cho tæ chøc tÝn dông.  ­ Nguyªn t¾c x¸c  ®Þnh: C¨n cø vµo thêi  ®iÓm nhËn nî  ghi trªn khÕ íc vµ thêi ®iÓm tr¶ nî gèc ghi trªn chøng tõ   tr¶ nî  (quy  ®æi theo n¨m) cña chñ   ®Çu t  cho tæ chøc tÝn  dông ®îc lÊy tõ thêi ®iÓm gi¶i ng©n sè vèn vay lÇn ®Çu ®Ó   tÝnh sè  ngµy thùc vay cña sè  nî  gèc thùc tr¶ lÇn  ®Çu vµ  trªn c¬  së   ®ã  tÝnh lïi  ®Ó  x¸c  ®Þnh sè  ngµy thùc vay cña  sè nî gèc tr¶ c¸c lÇn tiÕp theo. ­ Ph¬ng ph¸p x¸c  ®Þnh:  TÝnh thêi h¹n hç  trî  l∙i suÊt  sau  ®Çu t  cho c¸c trêng hîp sè  vèn gi¶i ng©n 1 lÇn  ®îc  hoµn tr¶ vµo 1 lÇn; sè  vèn gi¶i ng©n 1 lÇn  ®îc tr¶ vµo  nhiÒu lÇn; sè  vèn gi¶i ng©n nhiÒu lÇn  ®îc hoµn tr¶ vµo 1  lÇn; sè  vèn gi¶i ng©n  nhiÒu  lÇn  ®îc hoµn tr¶ vµo nhiÒu  lÇn .
 9. 9 C¸ch tÝnh cô thÓ theo phô lôc ®Ýnh kÌm. 4. H¹ch to¸n kÕ to¸n 4.1. §èi víi Quü hç trî ph¸t triÓn:  ViÖc   h¹ch   to¸n,   theo   dâi   c¸c   kho¶n   hç   trî   l∙i   suÊt  sau   ®Çu   t  cho   c¸c   dù  ¸n   cña   Quü   hç   trî   ph¸t   triÓn   ®îc  thùc hiÖn theo ®óng c¸c quy ®Þnh vÒ ChÕ ®é kÕ to¸n Quü hç   trî ph¸t triÓn.  4.2. §èi víi chñ ®Çu t  Khi  nhËn  ®îc kho¶n  tiÒn  hç  trî   l∙i suÊt  sau  ®Çu  t,  chñ   ®Çu   t  h¹ch   to¸n   gi¶m   chi   phÝ   s¶n   xuÊt,   kinh   doanh  trong kú.   V. B¶O L∙NH TÝN DôNG §ÇU T¦ 1. §èi tîng ®îc b¶o l∙nh 1.1. C¸c dù  ¸n thuéc  ®èi tîng vay vèn  ®Çu t theo quy  ®Þnh nhng míi ®îc vay mét phÇn hoÆc kh«ng ®îc vay vèn tÝn  dông ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ níc;  1.2.   C¸c   dù   ¸n   theo   danh   môc   ngµnh   nghÒ   thuéc   lÜnh  vùc vµ   ®Þa bµn  ®îc hëng  u  ®∙i  ®Çu t  theo quy  ®Þnh hiÖn  hµnh cña ChÝnh phñ vÒ híng dÉn thi hµnh LuËt khuyÕn khÝch  ®Çu t  trong níc (söa  ®æi) nhng kh«ng thuéc  ®èi tîng vay  vèn  ®Çu t vµ  kh«ng  ®îc hç  trî  l∙i suÊt sau  ®Çu t cña Quü  hç trî ph¸t triÓn.  2. Ph¹m vi b¶o l∙nh 2.1. Quü  hç  trî  ph¸t triÓn chØ b¶o l∙nh tÝn dông  ®Çu  t  cho c¸c dù  ¸n thuéc  ®èi tîng nªu trªn vay vèn c¸c tæ  chøc tÝn dông  ®Ó   ®Çu t tµi s¶n cè   ®Þnh cña dù  ¸n  ®îc cÊp  cã thÈm quyÒn phª duyÖt.  2.2. Mét dù ¸n cã thÓ ®ång thêi ®îc cho vay ®Çu t mét  phÇn vµ b¶o l∙nh tÝn dông ®Çu t víi tæng møc hç trî kh«ng  qu¸ 85% vèn ®Çu t tµi s¶n cè ®Þnh ®îc duyÖt cña dù ¸n. 3. §iÒu kiÖn, phÝ b¶o l∙nh  §iÒu kiÖn, phÝ  b¶o l∙nh thùc hiÖn theo quy  ®Þnh t¹i   §iÒu 27 vµ  §iÒu 30 NghÞ   ®Þnh sè  106/2004/N§­CP   ngµy 01  th¸ng   4   n¨m   2004   cña   ChÝnh   phñ   vÒ   tÝn   dông   ®Çu   t  ph¸t  triÓn cña Nhµ níc.  4. Møc b¶o l∙nh 4.1.   Møc   b¶o   l∙nh   ®èi   víi   mét   dù   ¸n   do   Quü   hç   trî  ph¸t triÓn quyÕt  ®Þnh, tèi  ®a b»ng 70% tæng sè  vèn  ®Çu t  tµi s¶n cè ®Þnh ®îc duyÖt cña dù ¸n. 
 10. 10 4.2.  Tæng  møc b¶o  l∙nh  cho c¸c  dù  ¸n theo  hîp  ®ång  b¶o l∙nh ký kÕt gi÷a Quü hç trî ph¸t triÓn vµ c¸c chñ ®Çu   t  trong mét n¨m kh«ng vît qu¸ tæng sè  vèn gi¶i ng©n cho  vay ®Çu t cña Qòy trong n¨m ®ã. 5. Thêi h¹n b¶o l∙nh Thêi h¹n b¶o l∙nh  ®îc x¸c  ®Þnh phï  hîp víi thêi h¹n  vay vèn ®∙ ®îc tho¶ thuËn trong hîp ®ång tÝn dông ký gi÷a  chñ   ®Çu t  víi tæ chøc tÝn dông cho vay vèn  ®Ó  thùc hiÖn  dù ¸n. 6. ThÈm ®Þnh vµ ký kÕt hîp ®ång b¶o l∙nh 6.1. Trªn c¬  së   ®Ò  nghÞ  b»ng v¨n b¶n cña tæ chøc tÝn  dông cho vay vèn vµ   ®¬n xin b¶o l∙nh cña chñ   ®Çu t  cïng  c¸c tµi liÖu liªn quan ®Õn dù ¸n vµ chñ ®Çu t ®Ò nghÞ b¶o  l∙nh vay vèn,  Quü  Hç  trî  ph¸t  triÓn  thÈm  ®Þnh  c¸c   ®iÒu  kiÖn b¶o l∙nh  ®Ó  quyÕt  ®Þnh ký  kÕt hîp  ®ång b¶o l∙nh vµ  lµm thñ  tôc ph¸t hµnh th b¶o l∙nh. NÕu tõ  chèi b¶o l∙nh,  Quü  hç  trî  ph¸t triÓn cã  v¨n b¶n göi chñ   ®Çu t  ®ång göi  cÊp cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t. 6.2.  Hîp  ®ång b¶o  l∙nh  quy  ®Þnh  râ  sè  tiÒn   ®îc  b¶o  l∙nh,  thêi  h¹n b¶o l∙nh, c¸c h×nh  thøc  b¶o  ®¶m cho b¶o  l∙nh; quyÒn, nghÜa vô cña c¸c bªn vµ c¸c cam kÕt kh¸c ®îc  c¸c bªn tho¶ thuËn phï hîp víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 6.3. Hîp ®ång b¶o l∙nh chÊm døt khi: a) Chñ   ®Çu t  ®îc b¶o l∙nh  ®∙ hoµn tr¶ hÕt nî  cho tæ   chøc tÝn dông hoÆc cho Quü hç trî ph¸t triÓn (trong tr êng  hîp Quü hç trî ph¸t triÓn ph¶i tr¶ nî thay); b) Theo quyÕt ®Þnh cña c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn. 7. Tr¸ch nhiÖm tµi chÝnh khi chñ   ®Çu t kh«ng tr¶  ®îc  nî 7.1. §Õn thêi h¹n tr¶ nî, chñ ®Çu t kh«ng tr¶ ®îc mét  phÇn hoÆc toµn bé  sè  nî  vay (gèc, l∙i) mµ  kh«ng  ®îc tæ  chøc   tÝn   dông   cho   ho∙n,   gi∙n   nî,   th×   Quü   hç   trî   ph¸t  triÓn   tr¶   nî   thay;   ®ång   thêi   chñ   ®Çu   t  ph¶i   ký   khÕ  íc  nhËn nî vay b¾t buéc víi Quü hç trî ph¸t triÓn vÒ sè tiÒn   tr¶ nî thay víi l∙i suÊt ph¹t b»ng 150% l∙i suÊt ®ang vay  cña tæ chøc tÝn dông.  7.2. Khi cã  nguån tr¶ nî, chñ   ®Çu t ph¶i tr¶ nî  phÇn  nhËn   nî   b¾t   buéc   (kÓ   c¶   nî   l∙i)   cho   Quü   hç   trî   ph¸t   triÓn.  8. Xö  lý  rñi ro vµ  thÈm quyÒn xö  lý  rñi ro trong b¶o   l∙nh 8.1. Trêng hîp c¸c chñ   ®Çu t  ®îc b¶o l∙nh kh«ng tr¶  ®îc sè nî b¾t buéc cña Quü hç trî ph¸t triÓn sÏ ®îc xö lý  theo   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   19   vµ   §iÒu   22   NghÞ   ®Þnh   sè  
 11. 11 106/2004/N§­CP  ngµy 01 th¸ng 4 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ   tÝn dông  ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ  níc vµ  híng dÉn cña Bé  Tµi chÝnh vÒ  xö  lý  nî  tÝn dông  ®Çu t  ph¸t triÓn cña Nhµ  níc.  8.2.   Sau   thêi   h¹n   6   th¸ng   kÓ   tõ   ngµy   nhËn   nî   b¾t  buéc, sau khi  ®∙ ¸p dông c¸c biÖn ph¸p thu nî  mµ  chñ   ®Çu   t  vÉn kh«ng tr¶  ®îc nî, Quü  hç  trî  ph¸t triÓn  ®îc quyÒn  ph¸t m¹i tµi s¶n  ®¶m b¶o tiÒn vay nh   ®èi víi tæ chøc tÝn  dông  ®Ó  thu håi nî  hoÆc khëi kiÖn theo quy  ®Þnh cña ph¸p  luËt. VI. Tæ CHøC THùC HIÖN 1. Th«ng t  nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ  tõ   ngµy   ®¨ng   C«ng  b¸o  vµ   ¸p   dông   cho   c¸c   dù   ¸n   ký  hîp  ®ång tÝn dông lÇn  ®Çu (bao gåm c¸c dù  ¸n vay vèn  ®Çu t,  hç  trî  l∙i suÊt sau  ®Çu t vµ  b¶o l∙nh tÝn dông  ®Çu t) kÓ  tõ ngµy NghÞ ®Þnh 106/2004/N§­CP ngµy 01/4/2004 cña ChÝnh  phñ  vÒ  tÝn dông  ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ  níc cã  hiÖu lùc  thi hµnh. 2. §èi víi c¸c dù  ¸n (bao gåm c¸c dù  ¸n vay vèn  ®Çu   t, hç  trî  l∙i suÊt sau  ®Çu t vµ  b¶o l∙nh tÝn dông  ®Çu t)  ®∙ ký hîp ®ång tÝn dông (bao gåm hîp ®ång tÝn dông cho c¶   dù   ¸n   vµ   hîp   ®ång   vay   vèn   theo   kÕ   ho¹ch   tÝn   dông   hµng  n¨m)   víi   Quü   hç   trî   ph¸t   triÓn   tríc   ngµy   NghÞ   ®Þnh  106/2004/N§­CP cã hiÖu lùc (ngµy 27/04/2004) ®îc tiÕp tôc  thùc hiÖn theo hîp  ®ång tÝn dông  ®∙ ký  vµ  c¸c quy  ®Þnh  cña Nhµ níc cã liªn quan vÒ tÝn dông ®Çu t ph¸t triÓn.  Riªng  mét  sè  néi  dung sau   ®©y  ®îc  ¸p dông  theo quy  ®Þnh t¹i Th«ng t nµy: 2.1. VÒ  tr¶ nî  vay: C¸c kho¶n tr¶ nî  vay kÓ  tõ  ngµy  27 th¸ng 4 n¨m 2004 trë   ®i  ®îc thùc hiÖn theo quy  ®Þnh  t¹i ®iÓm 7 môc III cña Th«ng t nµy. 2.2.   VÒ   xö   lý   tµi   s¶n   b¶o   ®¶m:   Thùc   hiÖn   theo   quy  ®Þnh t¹i ®iÓm 6 môc III cña Th«ng t nµy. 2.3.  VÒ  thêi  diÓm  chuyÓn  nî  qu¸  h¹n khi  tr¶ nî   vay  cho c¸c tæ chøc tÝn dông  ®Ó  tÝnh møc hç  trî  l∙i suÊt sau   ®Çu   t  thùc   hiÖn   theo   quy   ®Þnh   t¹i   ®iÓm   7   môc   III   cña  Th«ng t nµy. 3.  Chñ  tÞch  Héi  ®ång  qu¶n  lý, Tæng  gi¸m   ®èc Quü  hç  trî   ph¸t   triÓn   vµ  chñ   ®Çu  t  c¸c   dù  ¸n   sö   dông   vèn   tÝn  dông  ®Çu t  ph¸t triÓn  cña  Nhµ  níc chÞu tr¸ch  nhiÖm  thi  hµnh Th«ng t nµy.
 12. 12
 13. 13 Phô lôc 1   (kÌm theo Th«ng t sè 63/2004/TT­BTC ngµy 28/6/2004 cña Bé   Tµi chÝnh) TÝnh thêi h¹n hç trî l∙i suÊt sau ®Çu t cho c¸c trêng  hîp: (1) Sè vèn gi¶i ng©n 1 lÇn ®îc hoµn tr¶ vµo 1 lÇn:  VÝ  dô  1: Dù  ¸n A: vay 200 triÖu  ®ång  ®îc rót vèn vµo  ngµy 1/11/1999 vµ  tr¶ nî  vµo ngµy 1/3/2000 th×  thêi gian  thùc vay lµ 4 th¸ng. (2) Sè vèn gi¶i ng©n 1 lÇn ®îc tr¶ vµo nhiÒu lÇn kh¸c  nhau:  VÝ  dô  2: Dù  ¸n B: vay 200 triÖu  ®ång  ®îc rót vèn vµo  ngµy 1/11/1999 vµ  tr¶ nî  lµm 2 lÇn: ngµy 1/3/2000 lµ  100  triÖu  ®ång vµ  ngµy 16/6/2000 lµ  100 triÖu  ®ång, thêi h¹n  thùc vay: + Mãn tr¶ nî thø nhÊt lµ 4 th¸ng  +   Mãn   tr¶   nî   thø   hai   lµ   7,5   th¸ng   (7   th¸ng   +  15ngµy/30).  (3) Sè  vèn gi¶i ng©n nhiÒu lÇn  ®îc tr¶ vµo nhiÒu lÇn  kh¸c nhau:  VÝ dô 3: Dù ¸n C: ­ Rót vèn lÇn 1: 250 triÖu ®ång vµo  ngµy 1/11/999; lÇn 2: 250 triÖu vµo ngµy 1/2/2000. Tr¶ nî  lÇn 1:  200 triÖu  ®ång vµo ngµy 1/6/2000; lÇn  2: 100 triÖu ®ång vµo ngµy 10/9/2000. Thêi gian thùc vay: + Kho¶n tr¶ nî thø nhÊt (200 triÖu ®ång): 7 th¸ng; +   Kho¶n   tr¶   nî   thø   2   cña   lÇn   rót   vèn   thø   nhÊt   50  triÖu   ®ång   (250   triÖu   ®ång   ­   200   triÖu   ®ång)   lµ   10,33  th¸ng (10 th¸ng + 10ngµy/30); + Kho¶n tr¶ nî  thø 2 cña lÇn rót vèn thø 2 lµ  7,33  th¸ng (7 th¸ng + 10ngµy/30).  (4)   Sè   vèn   gi¶i   ng©n   nhiÒu   lÇn   ®îc   hoµn   tr¶   vµo   1  lÇn:   VÝ dô 4: Dù ¸n D: Rót vèn lÇn 1 lµ 100 triÖu ®ång vµo  ngµy   1/11/1999;   lÇn   2   lµ   100   triÖu   ®ång   vµo   ngµy   20/3/2000 vµ tr¶ nî vµo ngµy 1/9/2000 lµ 200 triÖu ®ång.  Thêi gian thùc vay: + Kho¶n rót vèn thø nhÊt 10 th¸ng; + Kho¶n rót vèn thø hai 5,33 th¸ng (5 th¸ng + 10ngµy/ 30).
 14. 14 VÝ  dô  5: Dù  ¸n E: Rót vèn lÇn 1: 100 triÖu  ®ång vµo   ngµy 1/11/1999; lÇn 2: 100 triÖu ®ång vµo ngµy 15/3/2000;  lÇn 3: 100 triÖu ®ång vµo ngµy 1/6/2000. Tr¶ nî: lÇn 1 lµ 250 triÖu ®ång vµo ngµy 1/ 9/2000. Thêi gian thùc vay: + Kho¶n rót vèn lÇn thø nhÊt 10 th¸ng; +   Kho¶n   rót   vèn   thø   hai   5,5   th¸ng   (5   th¸ng   +   15ngµy/30); + Kho¶n rót vèn thø ba 3 th¸ng.
 15. 15 Phô lôc 2 (kÌm theo Th«ng t sè 63/2004/TT­BTC ngµy 28/6/2004 cña Bé   Tµi chÝnh) X¸c  ®Þnh møc hç  trî  l∙i suÊt sau  ®Çu t cho c¸c trêng  hîp: Gi¶  ®Þnh: Doanh nghiÖp vay cña TCTD víi sè  vèn 1.200  triÖu   ®ång;   L∙i   suÊt   n¨m   1999:   0,9%/th¸ng;   N¨m   2000:   0,81%/th¸ng.   Tr¶   nî   theo   quý,   mçi   quý:   100   triÖu   ®ång.  B¾t  ®Çu tr¶ nî  tõ  quý  I (th¸ng 3/2000). Thêi h¹n vay: 37  th¸ng;  Thêi gian  ©n h¹n: 4 th¸ng; L∙i suÊt TD§TPT n¨m 1999   lµ  9,72%, n¨m 2000 lµ  7%/n¨m; Vµ   ®Ó   ®¬n gi¶n trong tÝnh  to¸n, gi¶  ®Þnh r»ng c¸c kho¶n rót vèn hay tr¶ nî   ®Òu  ®îc  thùc hiÖn vµo ngµy ®Çu tiªn cña th¸ng. Gi¶i ng©n: LÇn 1 (1/11/1999): 350 triÖu  ®ång; LÇn 2  (1/2/2000):   450   triÖu   ®ång;   LÇn   3   (1/8/2000):   60   triÖu  ®ång; LÇn 4 (1/10/2000): 340 triÖu ®ång. N¨m 2000: 11,1375 triÖu ®ång Quý I (1/3/2000) tr¶ cho gi¶i ng©n lÇn 1:  100 triÖu ®ång x 4,86% x 4/12 = 1,62 tr.® Quý II (1/6/2000) tr¶ cho gi¶i ng©n lÇn 1:  100 triÖu ®ång x 4,86% x 7/12 =2,835 tr.® Quý III (1/9/2000) tr¶ cho gi¶i ng©n lÇn 1:  100 triÖu ®ång x 4,86% x 10/12 = 4,05 tr.® Quý IV (1/12/2000):  + Tr¶ cho gi¶i ng©n lÇn 1: 50 triÖu  ®ång x 4,86% x  13/12 = 2,6325 tr.® +   Tr¶   cho   gi¶i   ng©n   lÇn   2:   50   triÖu   ®ång   x   3,5%   x  10/12 = 1,45 tr.® N¨m 2001:  20,38 triÖu ®ång      Quý I (1/3/2001) tr¶ cho gi¶i ng©n lÇn 2:  100 triÖu ®ång x 3,5% x 13/12 = 3,78 tr.® Quý II (1/6/2001) tr¶ cho gi¶i ng©n lÇn 2:  100 triÖu ®ång x 3,5% x 16/12 = 4,66 tr.® Quý III (1/9/2001) tr¶ cho gi¶i ng©n lÇn 2:  100 triÖu ®ång x 3,5% x 19/12 = 5,53 tr.® Quý IV (1/12/2001) tr¶ cho gi¶i ng©n lÇn 2:  100 triÖu ®ång x 3,5% x 22/12 = 6,41 tr.®
 16. 16 N¨m 2002:  25,48 triÖu ®ång Quý I (1/3/2002):  +   Tr¶   cho   gi¶i   ng©n   lÇn   3:   60   triÖu   ®ång   x   3,5%   x  19/12 = 3,32 tr.® +   Tr¶   cho   gi¶i   ng©n   lÇn   4:   40   triÖu   ®ång   x   3,5%   x  17/12 = 1,99 tr.® Quý II (1/6/2002) tr¶ cho gi¶i ng©n lÇn 4:  100 triÖu ®ång x 3,5% x 20/12 = 5,85 tr.® Quý III (1/9/2002) tr¶ cho gi¶i ng©n lÇn 4:  100 triÖu ®ång x 3,5% x 23/12 = 6,72 tr.® Quý IV (1/12/2002) tr¶ cho gi¶i ng©n lÇn 4:  100 triÖu ®ång x 3,5% x 26/12 = 7,6 tr.® Møc hç  trî  LSS§T cho c¶ dù  ¸n:  M c¶ dù  ¸n = M2000 +  M2001 + M2002 M c¶ dù  ¸n = 11,1375 + 20,38 + 25,48 = 56,9975 triÖu  ®ång
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2