intTypePromotion=1

Thông tư 68/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
70
lượt xem
2
download

Thông tư 68/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 68/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điểm đặc thù trong quản lý Nhà nước về tài chính đối với dịch vụ tiết kiệm bưu điện của Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 68/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA TH¤ N G     T c ñ a B é  T µ I  H Ý N H   è  68/1999/TT­B T C  n g µ y   th¸ng 6 n¨ m  1999 H í ng  C S 7  d É n  m é t s è  ® i Ó m  ® Æ c   ï th  trong q u ¶ n  lý n h µ  n íc  v Ò  t µi ch Ý n h  ® è i  íi Þ c h  v ô  Ti Õ t ki Ö m  B u  ® i Ö n   v  D c ñ a t æ n g  c«n g  ty  u  c h Ý n h   Ô n  th«ng vi Öt n a m b vi Thi hµnh  Òu  Quy Õt  nh   è    §i 5  ®Þ s 215/1998/Q§­TTg  µy  ng 04/11/1998  cña  ñ   íng  Ýnh  ñ  Ò   Öc  chøc  Th t Ch ph v vi tæ  huy  ng,  ®é qu¶n  ý vµ  ö  ông   l  s d nguån  èn  Òn göitiÕtkiÖm   u  Ön,Bé   µi chÝnh  íng dÉn  ét  è  iÓ m   v ti       b di   T   h  m s® ® Æc   ïtrong  th   qu¶n  ý Nhµ   íc vÒ   µichÝnh  i  íidÞch  ô  ÕtkiÖm   u   l  n   t  ®è v   v ti   B ®iÖn  ña  c Tæng   c«ng    u  Ýnh  Ôn  ty B ch Vi th«ng  Öt Nam   Vi   (TCT  u  Ýnh    B ch ­ ViÔn th«ng)nh    sau: I. H ÷ N G  n g u yªn t ¾ c C H U N G  N ­D Þch  ô  ÕtkiÖm  u  iÖn  ùc hiÖn  Õ     µichÝnh    v ti   B® th   ch ®é t   theo Quy  Õ     ch tµichÝnh  ña    c TCT   u  Ýnh  ViÔn  B ch ­  th«ng  ï hîp  íic¸c quy  nh   Ön  ph   v    ®Þ hi hµnh  ña  µ   ícvÒ   c Nh n   qu¶n  ýtµichÝnh  i víidoanh  l    ®è     nghiÖp  µ   íc.Riªng Nh n     m ét  è  iÓ m   Æc   ïcña  Þch  ô  ÕtkiÖm   u  iÖn  s® ® th   d v ti   B® quy  nh  ¹  ®Þ ti Quy Õt  ®Þnh   è  s 215/1998/Q§­ TTg  µy  ng 04/11/1998  ña  ñ   íng  Ýnh  ñ  îc c Th t Ch ph ®   thùc hiÖn    theo híng dÉn  ¹ Th«ng   µy.     t  i tn   ­ Bé   µi chÝnh  ùc hiÖn    T  th   chøc n¨ng qu¶n  ýNhµ   íc vÒ   µichÝnh  i l  n   t  ®è   víi ¹t®éng  Þch  ô  ÕtkiÖm  u  iÖn.    ho d v ti   B®   II. H ÷ N G  Q U I § Þ N H  C ô  T H Ó  N 1.V Ò     huy  ng  µ  ö  ông  ån  èn  ÕtkiÖm  u  iÖn: ®é v s d ngu v ti   b®   1.1­ TCT   u  Ýnh    Ôn    B ch ­ Vi th«ng  îc phÐp  ®  huy  ng  äi  ån  Òn ®é m ngu ti   nhµn  çi r  trong c¸ctÇng  ípd©n    íi   ×nh     l  cd   h c¸c thøc nhËn  Òn göitiÕtkiÖm  ã    ti       c kú  ¹n,tiÒn göitiÕtkiÖm  h      kh«ng  ú  ¹n,tiÒn göitiÕtkiÖm  öigãp..     Êt kh       g  .L∙isu   . huy  ng  ÕtkiÖm  TCT   u  Ýnh    Ôn  ®é ti   do  B ch ­ Vi th«ng  Õt  nh  quy ®Þ theo nguyªn  t¾c  ù trang tr¶i îcc¸c kho¶n    Ý, b¶o  µn    iÓn c¸c nguån  èn  µ  t       ® chiph   to ph¸ttr     vv phïhîp víi Ýnh       ch s¸ch l∙suÊtdo  ©n  µng  µ   ícqui®Þnh.    i   Ng h Nh n       1.2­Nguån  èn    v huy  ng  ÕtkiÖm   u  iÖn  îc sö  ông  ®é ti   b® ® d theo thø  ù t  sau:   ­ TCT   u  Ýnh    Ôn    B ch ­ Vi th«ng  îc®Ó   ¹ tèi®a  ®  l     20%     i trªntæng  è    Òn s d ti   göi tiÕtkiÖm   ña  ©n    ¹  äi  êi®iÓ m     ¶m      cd cti m th   ®Ó ® b¶o      êng  chitr¶th xuyªn  cho  êigöitiÒn tiÕtkiÖm    n   ¹n hoÆc   ã  ng        khi®Õ h   c nhu  Çu  óttiÒn ®ét  Êt. c r    xu   ­ ChuyÓn    giao cho  ü   ç  î u    èc    ö  ông      Qu h tr  ®Ç t Qu gia s d ®Ó cho vay  èn  v ®èi víi   ù    ña  Ýnh  ñ  µ      d ¸n c Ch c¸c ph v theo  Ët KhuyÕn  Ých  u    Lu   kh ®Ç ttrong níc    ®óng  êih¹n  íisè îng  µ  ú  ¹n  th   v   l v k h theo  áa  Ën  îc ký  ÷a  ü   ç  î th thu ®   gi Qu h tr  ®Ç u    èc    íi tQu giav   TCT  u  Ýnh­ Ôn  B ch Vi th«ng.  
  2. 2 ­Trêng  îp nguån  èn    h  v sau    ∙  khi® chuyÓn cho  ü   ç  î u    èc    Qu h tr  ®Ç tQu gia ®ñ   theo  Õ   ¹ch vµ  k ho   b¶o  ¶m       êng  ® chitr¶th xuyªn,n Õu    cßn  îcsö  ông    ® d cho Quü   ç  î u    èc    h tr ®Ç tQu giavay    bæ sung  Õu  ü   ã  (n Qu c nhu  Çu) hoÆc   c   mua    tr¸i phiÕu Kho  ¹c Nhµ   íc,tr¸phiÕu  b  n   i c«ng  ×nh. tr   2.V Ò     qu¶n  ýc¸ckho¶n      ña  Þch  ô  ÕtkiÖm  u  iÖn: l    thu,chic d v ti   B®   2.1­TCT   u  Ýnh­ Ôn    B ch Vi th«ng  ã  c tr¸chnhiÖ m   ¹ch    h to¸n ®Çy   ,  Þp    ®ñ k thêic¸c kho¶n     thu ph¸tsinh  õ ho¹t®éng  Þch  ô  ÕtkiÖm   u  iÖn.    t    d v ti   b® Bao  gå m     c¸ckho¶n    thu sau:   ­Thu      l∙cho  i vay  Ü   ç  î u    èc    Qu h tr  ®Ç tQu gia; ­Thu    Òn göi;   l∙ti     i ­Thu    u    µo    Õu    l∙®Ç tv tr¸phi Kho  ¹c Nhµ   íc,tr¸phiÕu  i i b  n   i c«ng  ×nh. tr   2.2­ D Þch  ô  ÕtkiÖm   u  iÖn  îc chi cho  ¹t ®éng    v ti   B® ®   ho   theo c¸c  éi n  dung  sau  y:  ®© ­ Chi      Òn  öi tiÕtkiÖm     tr¶l∙ ti g     i cho  ©n    d c theo nguyªn  ¾c  ng  ¹n  µ  t ®ó hv kÞp  êi  th . ­Chi phÝ     chuyÓn  Òn. ti   ­ Chi bï ®¾ p   ñiro nghiÖp  ô       r   v bao  å m:  ñi ro trong thanh    µ  ñiro  g R      to¸nv r   ng©n  òi do    q   c¸c nguyªn  ©n  nh kh¸ch quan  îc Héi  ng  ®  ®å qu¶n  Þ TCT   u  tr   B chÝnh­ Ôn  Vi th«ng    Öt. phª duy   ­C¸c    kho¶n    chiqu¶n  ýho¹t®éng  ña  Þch  ô  ÕtkiÖm  u  iÖn      l    cd v ti   B® nh chi l ng, chi®µo  ¹ohuÊn  Ön  ¬    t  luy nghiÖp  ô, lÔ  ©n  v   t kh¸nh  Õt,chiin Ên  ti       chØ...   theo chÕ     µ   ícqui®Þnh.   ®é Nh n       3.VÒ  Õ    Þgiat¨ng: thu gi¸tr       TCT   u  Ýnh­ Ôn  B ch Vi th«ng  kh«ng  ph¶inép  Õ    Þ gia t¨ng ®èi  íi   thu gi¸tr       v  kho¶n    õ ho¹t®éng  thu t     cho  vay  ü   ç  î u    èc    µ  ¹t®éng  u   Qu h tr  ®Ç tQu gia v ho   ®Ç tmua     Õu    tr¸ phi Kho  ¹c Nhµ   íc,tr¸ phiÕu  i b  n   i c«ng  ×nh,l∙ tiÒn  öicña  Þch  tr    i g  d vô  ÕtkiÖm  u  iÖn. ti   B®   4.VÒ   Õ     ¹ch    Õ     µ  ch ®é h to¸n k to¸n v b¸o  tµichÝnh  ña  Þch  ô  Õt c¸o    cd v Ti   kiÖm  u  iÖn: B®   TCT  u  Ýnh­ Ôn  B ch Vi th«ng  ã  c tr¸chnhiÖ m  chøc    tæ  c«ng    Õ   t¸ck to¸n,lËp    b¸o    Õt    µichÝnh  ña  ¹t®éng  Þch  ô  ÕtkiÖm  u  iÖn  c¸o quy to¸nt   c ho   d v ti   B® theo  qui ®Þnh  ¹  Õ     Õ     ti ch ®é k to¸n ho¹t®éng  Þch  ô  ÕtkiÖm   u  iÖn  ña  é      d v ti   B® cB Tµi chÝnh. B¸o      c¸o  Õt  quy to¸n tµichÝnh  îc göi cho    ¬     ®   c¸c c quan  ªnquan  li   theo    nh  Ön  µnh,®ång  êigöicho  é  µichÝnh  ô  µichÝnh    qui®Þ hi h   th     BT  (V T   c¸c Ng ©n  µng  µ    h v Tæ chøc  µichÝnh). t    5.  Ò   Ëp  Õ   ¹ch: Hµng  V l k ho   n¨m, TCT   u  Ýnh­ Ôn  B ch Vi th«ng  ã  c tr¸ch  nhiÖ m   ©y  ùng  Õ   ¹ch  µichÝnh  Ò   ¹t®éng  Þch  ô  ÕtkiÖm   u  x d k ho t  v ho   d v ti   B ®iÖn  öicho    ¬  g  c¸c c quan  ªnquan  li   theo    nh  Ön  µnh, ®ång  êigöi qui®Þ hi h   th     Bé   µi chÝnh  ô  µi chÝnh    ©n   µng  µ    T  (V T   c¸c Ng h v Tæ chøc  µichÝnh)  t  trong  Quý  n¨m  ícgå m:  IV  tr   +  Õ   ¹ch nguån  èn  µ  ö  ông  èn. K ho   v vsd v  +  Õ   ¹ch gi¸trÞ,kú  ¹n  èn  ÕtkiÖm  u  iÖn  K ho       h v ti   b® chuyÓn  cho  ü   ç  î Qu h tr  ®Ç u    èc    tQu gia.
  3. 3 +  Õ   ¹ch          Òn göi,chiphÝ  K ho thu,chitr¶l∙ ti       i qu¶n  ývµ    ï ®¾ p   ñiro  l   chib   r  nghiÖp  ô. v III.t æ  c h ø c  th ù c hi Ö n   1.TCT  u  Ýnh  Ôn    B ch Vi th«ng  Þu  ch tr¸chnhiÖm  ícph¸p luËtvÒ   Öc  ö    tr       vi s dông  ån  èn, ®¶m   ngu v   b¶o      chi tr¶ cho  ©n   vµ  Þu  ù  Óm     ña  ¬  d c ch s ki tra c c quan  µichÝnh  µ   íctheo  t  Nh n   quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ëtvµ  lu   quy  nh  ¹  ®Þ tiTh«ng  tnµy.     2.Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthi µnh    tn c hi l     h sau  ngµy  Ó   õngµy  15  k t  ban  µnh. h   Chñ   Þch  éi  ng  t H ®å qu¶n  Þ TCT   u  Ýnh  Ôn  tr   B ch Vi th«ng, Tæng     Gi¸m  ®èc  TCT   u  Ýnh  Ôn  B ch Vi th«ng  µ    n  Þ  ã  ªnquan  ã  v c¸c ®¬ v c li   c tr¸chnhiÖ m     thùc hiÖn    Th«ng   µy.Trong    ×nh thùc hiÖn  Õu  ã  íng m ¾ c     Þ  tn   qu¸ tr     n cv   ®Ò ngh ph¶n    Ò   é  µichÝnh    ¸nh v B T   ®Ó xem  Ðt,bæ   x   sung,söa  æi  Þp  êi   ® k th .
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2