Thông tư 68/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

0
69
lượt xem
2
download

Thông tư 68/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 68/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hoàn trả các khoản thu đã nộp ngân sách nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 68/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a B é  T µ i  h Ý n h  S è  68/2001/TT­B T C   g µ y  24 th¸ng 8 n¨ m  2001 c n h í ng d É n  h o µ n  tr¶ c¸c  h o ¶ n  thu ® ∙ n é p   k n g © n  s¸ch n h µ  n íc ­ C¨n  LuËt Ng ©n    cø    s¸ch nhµ  ícngµy    n  20/3/1996 vµ    NghÞ   nh  è  ®Þ s 87/ CP   µy  ng 19/12/1996  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh    ÕtviÖc  ©n  Êp  ®Þ chiti   ph c qu¶n   lý, Ëp,chÊp  µnh  µ  Õt to¸nng©n     l h v quy     s¸ch nhµ  íc.   n ­ C¨n  LuËt söa  æi, bæ     cø    ®   sung  ét  è  iÒu  ña  Ët Ng ©n   m s® c Lu   s¸ch nhµ     níc ngµy    20/5/1998  µ  v NghÞ   nh  è  ®Þ s 51/1998/N§­   µy  CP ng 18/7/1998  ña  c ChÝnh  ñ  öa  æi, bæ   ph s ®   sung  ét  è  iÒu  ña  m s® c NghÞ   nh  è  ®Þ s 87/CP  µy  ng 19/12/1996  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh    ÕtviÖc  ©n  Êp  ®Þ chiti   ph c qu¶n  ý,lËp, l    chÊp  µnh  µ  Õt to¸nng©n  h v quy     s¸ch nhµ  íc.   n Bé  µichÝnh  íng dÉn  µn      T  h  ho tr¶c¸ckho¶n    ∙  ép  ©n  thu ® n ng s¸ch nhµ  ­   n ícnh    sau: I/ u y  ® Þ n h  c h u n g  Q 1/ Doanh    nghiÖp,tæ    chøc,c¸ nh©n  íi®©y   äichung  µ ®¬n  Þ)  îc    (d   g  l  v ®  c¬ quan  µichÝnh  µn    t  ho tr¶ c¸c kho¶n thu  ∙  ép  ©n   ®n ng s¸ch  µ   íc (tµi nh n     kho¶n 741),khicã      iÒu  Ön      ®ñ c¸c® ki sau: 1.1­Kho¶n    ∙  îcc¬    thu ® ®   quan Thu Õ,  ¬  c quan    H¶i quan    c¸ctØnh,thµnh    phè, c¬    quan  µ   íc ® îc uû  Ö m   (d i®©y   äi chung  µ c¬  Nh n     nhi thu  í  g  l   quan    thu) kiÓm     tra,xem   Ðt,cã  Õt  nh  µn    µ  x   quy ®Þ ho tr¶v c«ng  ®Ò   Þ   µn    v¨n  ngh ho tr¶ göic¬    quan  µichÝnh. t  1.2­ Kho¶n    thu  ∙  îc ®¬n   Þ   ®®  v (hoÆc   ¬  c quan thu  ép  n thay  n   Þ) ®¬ v   thùc nép  µo  ©n    v ng s¸ch nhµ  íc.   n 1.3­Kho¶n    îchoµn      thu ®   tr¶kh«ng  ùc hiÖn  îcb»ng  ×nh  th   ®  h thøc  ï trõ b    vµo kho¶n      thu ph¸tsinh ph¶inép  ©n      ng s¸ch kú    sau  ña  n  Þ  c ®¬ v hoÆc   ∙  ùc ® th   hiÖn  ïtrõnhng  Én  b    v cßn  ph¶ihoµn    õng©n    tr¶t   s¸ch nhµ  íc.   n 2/Kho¶n    ∙  ¹ch to¸nquü  ©n    thu ® h     ng s¸ch cÊp  µo  × c¬    n th   quan  µichÝnh  t  cÊp    ®ã xem   Ðt vµ    Õt.Kho¶n    ©n  x   gi¶iquy   thu ph chiagi÷a ng©n      s¸ch c¸ccÊp,      c¬ quan  µichÝnh    Êp  t  ëc cao  Êt  ã  nh c tr¸ch nhiÖ m     xem   Ðt,gi¶iquyÕt  µ  x   v th«ng    b¸o cho  ¬  c quan  µi Ýnh  Êp  íi   ùc hiÖn. t ch c d   th   ®Ó   3/ViÖc  µn    Õ    Þgiat¨ng(kÓ  thuÕ    Þgiat¨ng®¬n  Þ    ho tr¶thu gi¸tr       c¶  gi¸tr       v nép  Ç m,  ép  õa)® îcthùc hiÖn  µn    õquü  µn  Õ    Þgiat¨ng nh n th       ho tr¶t   ho thu gi¸tr       quy  nh  ¹  Çn  Th«ng   è  ®Þ ti ph D,  ts 122/2000/TT­BTC   µy  ng 29/12/2000  ña  é  cB Tµi chÝnh  Ò   Öc  íng  Én    µnh    v vi h d thih NghÞ   nh  è  ®Þ s 79/2000/N§/CP  µy  ng 29/12/2000  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh    Õtthihµnh  Ët thuÕ    Þ gia ®Þ chiti     Lu   gi¸tr     t¨ng. 4/ ViÖc  µn  Õ    Ëp    ho thu thu nh doanh  nghiÖp  t¸  u    do  i ®Ç ttheo  Ët ®Ç u   Lu   t íc ngoµi ® îc thùc  Ön   n      hi theo  quy  nh   ¹  ôc   ®iÓ m     Çn  ®Þ t im 6  IIph thø    hai Th«ng   è  t s 13/2001/TT­ BTC   µy  ng 8/3/2001  ña  é   µi chÝnh  Ò   Öc  íng c BT  v vi h  
 2. 2 dÉn  ùc hiÖn  th   quy  nh  Ò   Õ  i víi   ×nh  ®Þ v thu ®è     h c¸c thøc ®Ç u      ttheo  Ët ®Ç u   Lu   tnícngoµit¹ ViÖtNam.      i   5/ ViÖc  µn    Ý    ho tr¶ph x¨ng  Çu  Êt khÈu  d xu   cho    n  Þ  îcthùc hiÖn  c¸c®¬ v ®     theo quy  nh   ¹  ®Þ t iTh«ng   sè  t 63/2001/TT­BTC   µy  ng 9/8/2001  ña  é   µi c B T  chÝnh  vÒ  viÖc bæ  sung, söa ® æi  Th«ng  t è  06/2001/TT­  s BTC  ngµy  17/1/2001 cña  é   µichÝnh  íng dÉn  ùc hiÖn    BT  h  th   NghÞ   nh  è  ®Þ s 78/2000/N§­ CP   µy  ng 26/12/2000 cña  Ýnh  ñ  Ò   Ý    Ch ph v ph x¨ng dÇu.   6/ §¬n  Þ  ép  µo  ©n    v n v ng s¸ch  µ  íc b»ng  ¹itÖ: khihoµn    îc nh n   ngo       tr¶®   quy  æi  ® sang  ng  ÖtNam   ®å Vi   theo tûgi¸giao dÞch  ×nh  ©n    Þ  êng         b qu trªnth tr ngo¹itÖ  ªnng©n  µng  Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam     li   h do  h Nh n     c«ng  è  ¹  êi b ti  th ®iÓ m   µn    ña  ¬  ho tr¶c c quan  µi Ýnh. t ch 7/ C¸c  ¬    c quan  ªnquan  µ    n  Þ  ã  li   v c¸c ®¬ v c tr¸chnhiÖm   ¹ch    h to¸n,quyÕt     to¸nc¸ckho¶n    ©n     thu ng s¸ch nhµ  íc®∙  µn      n   ho tr¶cho  n  Þ  ®¬ v theo  ng  Õ   ®ó ch ®é   quy  nh. ®Þ II/ u y  ® Þ n h  c ô  th Ó  Q 1/Hå   ¬      s ®Ò nghÞ   µn    ho tr¶bao  å m: g 1.1­Quy Õt  nh  µn      ®Þ ho tr¶(b¶n  Ýnh  ch theo  É u   m quy  nh  Ön  µnh) ®Þ hi h   cña  ¬  c quan    thu quy  nh  ¹ m ôc    iÓ m   phÇn   ®Þ t  i 1.1 ® 1  ITh«ng   µy. tn 1.2­C«ng    v¨n    Þ   µn    ®Ò ngh ho tr¶(b¶n  Ýnh)  ña  ¬  ch c c quan    öi c¬  thu g   quan  µi Ýnh  t  ch (theom É u   è  ®Ýnh  Ìm    s 01  k Th«ng   µy). tn 1.3­GiÊy    Ën  ña    x¸c nh c kho  ¹c  µ  íc (b¶n  Ýnh)    Ën  è  Òn b nh n   ch x¸c nh s ti   thuéc  Ön  µn    ∙  ùc  ép  µo  di ho tr¶ ® th n v NSNN  (theo  É u   è  ®Ýnh   Ìm  m s 02  k Th«ng   µy);riªng®¬n  Þ  ¹t®éng  Êt nhËp  Èu  ã  Ó  tn     v ho   xu   kh c th thay thÕ  Êy   gi   x¸c nhËn    kho  ¹c  µ  íc b»ng  Êy  ép  Òn  µo  ©n  b nh n   gi n ti v ng s¸ch  µ  íc theo nh n     m É u  giÊy nép  tiÒn vµo ng©n  s¸ch nhµ  níc quy ®Þnh  t¹ Th«ng  t è  i  s 12/1999/TT­ BTC   µy  ng 01/2/1999  ña  é   µi chÝnh  íng  Én  öa  æi, bæ   c BT  h d s®   sung  ét  è  iÓ m   m s® trong Th«ng   41/1998/TT­ t BTC   µy  ng 31/3/1998  ña  é  cB Tµi chÝnh  Ò   Öc  Ëp    v vi t trung  qu¶n  ý c¸c kho¶n  l    thu NSNN   qua KBNN   (b¶n  chÝnh  hoÆc  b¶n  sao  ã    Ën  ña  c x¸c nh c kho  ¹c nhµ  íc).Trêng  îp  ¬  b  n  h c quan  thu  ép  n thay  cho  Òu  n  Þ   nhi ®¬ v trong  ïng  ét  Êy  ép  Òn  c m gi n ti ph¶i göi kÌm    b¶ng  tªn c¸c ®¬n  Þ  ép  Òn  ña  Êy  ép  Òn  .  éi  kª      v n ti c gi n ti ®ã N dung    Ën  x¸c nh cña  kho  ¹c nhµ  íc trªnb¶n  b  n    sao  Êy  ép  Òn  Çn    â  è  Òn  îc hoµn  gi n ti c ghir s ti ®   tr¶cho  n  Þ  éc giÊy nép  Òn nµy  µ  ∙  ùc nép  µo  ©n    ®¬ v thu     ti   v ® th   v ng s¸ch nhµ  ­   n íc(do gi¸m  c     ®è kho  ¹c nhµ  ícký,ghirâ hä    µ  ng  Êu). b  n         tªnv ®ã d 2/Quy  ×nh  µn    tr ho tr¶: 2.1­C¬     quan    Þu  thu ch tr¸chnhiÖ m   Ò   Öc    Õt  nh  µn    µ    v vi ra quy ®Þ ho tr¶v lËp hå  ¬  µn      s ho tr¶theo quy  nh  ¹ ®iÓ m   phÇn      ®Þ t i 1  IITh«ng   µy  öic¬  tn g   quan  tµichÝnh  ùc hiÖn  µn      th   ho tr¶.Kho¶n  thu  ép  ©n  n ng s¸ch  Êp  µo  ×  å  ¬  c n th h s göi vÒ   ¬    c quan  µichÝnh  Êp  ;  Õu  t  c ®ã n kho¶n thu  îc ®iÒu  Õtcho  Òu  ®  ti   nhi cÊp  ©n  ng s¸ch th× göivÒ   ¬        c quan  µichÝnh  Êp  t  c cao  Êt. nh ­ §èi víiviÖc  µn    Õ       ho tr¶thu thu  Ëp  nh doanh  nghiÖp  t¸  u     do  i®Ç t theo  LuËt  u    íc ngoµi,sau    é   ëng  é   µi chÝnh  quyÕt  nh  µn  ®Ç t n     khi B tr BT  ra  ®Þ ho
 3. 3 thuÕ, Tæng   ôc  c Thu Õ   öi quyÕt  nh   µn  Õ   g  ®Þ ho thu (b¶n  Ýnh)  n   ô  ch ®Õ V Ng ©n  s¸ch nhµ  íc®Ó   ùc hiÖn  µn  Õ    n   th   ho thu cho  n  Þ. ®¬ v ­  èi víiviÖc  µn    Ý   §   ho tr¶ ph x¨ng  Çu,  d sau    ôc  ëng  ôc  khi C tr C Thu Õ     ra quyÕt  nh  µn    Ý  ®Þ ho tr¶ph x¨ng  Çu, Côc  d   Thu Õ   öiquyÕt  nh  g  ®Þ (b¶n  Ýnh) ch   kÌm  µn bé   å  s¬  theo quy  nh  t¹ Th«ng   sè  to h ®Þ i t 63/2001/TT­BTC   µy  ng 9/8/2001  ña  é   µi chÝnh  µ  c BT  v c«ng v¨n    ®Ò nghÞ   µn    Ý   ho tr¶ ph x¨ng  Çu  d (theo  É u   è  ®Ýnh   Ìm  m s 04  k Th«ng   nµy) vÒ   é   µi chÝnh    ùc  Ön  t   BT  ®Ó th hi hoµn    tr¶cho  n  Þ. ®¬ v       ¬  2.2­C quan  µichÝnh  t  sau    Ën  îchå  ¬    Þ  µn    ña  khinh ®   s ®Ò ngh ho tr¶c c¬ quan  göi ®Õ n,  ùc hiÖn  Óm     å  ¬  µ    Õt  µn    Þp  thu    th   ki trah s v gi¶iquy ho tr¶k thêicho  n  Þ.Cô   Ó:   ®¬ v   th ­ N Õ u   å  ¬    h s kh«ng  y    ®Ç ®ñ theo quy  nh  ¹  iÓ m   phÇn    ®Þ ti® 1  IITh«ng   t nµy, chË m   Êt    nh trong  ngµy  µm  Öc,ph¶i cã  03  l vi     c«ng  v¨n  öi c¬  g   quan   ®Ò nghÞ  µn      µn  ho tr¶®Ó ho chØnh  å  ¬  h s theo quy  nh;   ®Þ ­ N Õ u   å  ¬  y       h s ®Ç ®ñ theo  quy  nh  ¹  iÓ m   phÇn    ®Þ ti® 1  IITh«ng    µy, tn   chË m   Êt trong 7  µy  µm  Öc,c¬  nh     ng l vi   quan  µichÝnh  ùc hiÖn  µn      t  th   ho tr¶cho ®¬n  Þ  v theo  quy  nh  ¹ m ôc    iÓ m   phÇn  Th«ng   è  ®Þ ti  4.2 ® 4  IV  ts 103/1999/TT­ BTC   µy  ng 18/7/1999  ña  é   µi chÝnh  µ  c BT  v chuyÓn  Kho  ¹c  µ   íc ®ång  b Nh n   cÊp    ùc hiÖn  µn    ®Ó th   ho tr¶cho  n  Þ; ®ång  êigöic«ng    ®¬ v   th     v¨n th«ng  c¬  b¸o  quan    Õt(theo m É u   è  ®Ýnh  Ìm  thu bi     s 03  k Th«ng   µy). tn ­ §èi víic¸c kho¶n  ® îc ph©n         thu    chia gi÷a    Êp  ©n    c¸c c ng s¸ch,c¬    quan  tµichÝnh  Êp    c cao  Êt thùc hiÖn  Óm    å  ¬  µ  ùc hiÖn  µn    Çn   nh     ki trah s v th   ho tr¶ph thu ®∙  iÒu  Õtcho  ©n   ® ti   ng s¸ch cÊp  ×nh, ®ång  êicã    m   th   c«ng    öic¬  v¨n g   quan  tµichÝnh  Êp  íi C¬     c d   quan  µichÝnh  Êp  íi Ën  îcc«ng    ña  ¬  . t  c d  nh ®   v¨n c c quan  tµichÝnh  Êp    c trªn, ùc hiÖn  µn     th   ho tr¶cho  n  Þ  õ sè    ∙  iÒu  Õtcho  ®¬ v t   thu ® ® ti   ng©n  s¸ch cÊp  ×nh.   m 2.3­Kho  ¹c Nhµ   ícnhËn  îcchøng  õ hoµn    Önh    b  n  ®  t  tr¶(l tho¸i     hoÆc   thu lÖnh    Òn) cña  ¬  chi ti   c quan  µichÝnh  ng  Êp, thùc  Ön  Óm     Óm   t  ®å c  hi ki tra,ki so¸tvµ  µm  ñ tôcthanh    Þp  êicho  n  Þ:   l th     to¸nk th   ®¬ v ­ N Õu     chøng  õ kh«ng  y   ,  t  ®Ç ®ñ kh«ng  îp  Ö  h l theo  Õ     ch ®é quy  nh   ®Þ hiÖn  µnh,chË m   Êt trong02  µy  µm  Öc,chuyÓn    ¬  h   nh     ng l vi   tr¶c quan  µichÝnh  t  ®ång  Êp,kÌm  c  theo th«ng    ýdo  õchèithanh    b¸o l   t     to¸n. ­ N Õu     chøng  õ ®Çy   ,  ng  Õ     t  ®ñ ®ó ch ®é quy  nh  Ön  µnh, lµm  ñ ®Þ hi h   th   tôcthanh    Þp  êicho  n  Þ,cô  Ó:   to¸nk th   ®¬ v   th +  èivíi §   kho¶n  Òn ® îchoµn    ti     tr¶b»ng  Önh    Òn ng©n  l chiti   s¸ch nhµ  íc,   n  chË m   Êt  nh trong  ngµy  µm  Öc, Kho  ¹c  µ   íc ®ång  Êp  ã  02  l vi   b Nh n   c c tr¸ch  nhiÖ m  chuyÓn  è  Òn  îc hoµn  ùc tiÕp  µo  µikho¶n  ña  n   Þ   îc s ti ®   tr   v t  c ®¬ v ®   hoµn tr¶ µ  h¹ch to¸n chi ng©n  s¸ch n¨m  hiÖn hµnh theo Ch ¬ng  160   v (A,B,C,D), ¹i10,Kho¶n    ôc      Lo 10,M 132  µ  Óu  ôc ¬ng  v Ti m t øng. +  èivíi §   kho¶n  Òn ® îchoµn    ti     tr¶b»ng  Önh  l tho¸i   ©n    ng thu s¸ch nhµ  íc,   n  chË m   Êt  nh trong  ngµy  µm  Öc, Kho  ¹c  µ   íc ®ång  Êp  ã  02  l vi   b Nh n   c c tr¸ch   nhiÖ m  chuyÓn  Önh  l tho¸ithu  ©n    ng s¸ch  µ  íc ®Õ n   nh n   Kho  ¹c  µ   íc n¬i b Nh n     ®¬n  Þ  v (hoÆc  ¬  c quan    ép  thu n thay ®¬n  Þ) nép  Òn vµo  ©n    v  ti   ng s¸ch nhµ  ­   n íc.   Kho  ¹c Nhµ   íc n¬i®¬n  Þ  b  n    v (hoÆc  ¬  c quan    ép  thu n thay ®¬n  Þ)  ép    vn tiÒn  µo  ©n  v ng s¸ch  µ  íc nhËn  îc lÖnh  nh n   ®  tho¸ithu  ña  ¬    c c quan  µichÝnh  t 
 4. 4 do Kho  ¹c  µ   íc cÊp    b Nh n   trªnchuyÓn  èng, chË m   Êt  xu   nh trong 02  µy  µm    ng l viÖc,chuyÓn  sè  Òn  îc hoµn    ùc tiÕp  µo  µikho¶n  ña  n  Þ   µ      ti ®   tr¶tr   v t  c ®¬ v v h¹ch    to¸n gi¶m  ng©n  thu  s¸ch n¨m  Ön  µnh    hi h theo  ¬ng, Lo¹i, Ch    Kho¶n, M ôc     vµ  Óu  ôc    ∙    Ti m thu ® ph¸tsinh. 3/ ViÖc  ùc  Ön  ï trõ gi÷a      th hi b     c¸c kho¶n thu  îc hoµn    õ ng©n  ®  tr¶t   s¸ch  nhµ  ícvíi   n     kho¶n    c¸c thu ph¶inép  ©n    ng s¸ch nhµ  íckú    n   sau  ña  n  Þ  îc c ®¬ v ®   quy  nh    ®Þ nh sau: ­  ¬   C quan thu  ùc  Ön  ï trõ gi÷a    th hi b     c¸c kho¶n thu  ã  ïng  Ýnh  Êt. cc t ch   Riªng  ¬  c quan H¶i quan  µi viÖc  ùc  Ön  ï trõ gi÷a    ngo   th hi b     c¸c kho¶n  thu  ã  c cïng  Ýnh  Êt,cßn  îc thùc  Ön  ï trõ gi÷a  kho¶n  t ch   ®  hi b     3  thu  Õ  Êt khÈu, thu xu     thuÕ  Ëp  Èu  µ  Õ    ô ® Æc   Öthµng  Ëp  Èu. nh kh v thu tiªuth   bi   nh kh ­ §èivíi n  Þ  ¹t®éng  Êt nhËp  Èu,c¬       ®¬ v ho   xu   kh   quan    H¶i quan  ùc hiÖn  th   bïtrõtheo tõng chuyÕn  µng.        h ­ §èi víi®¬n  Þ  ¹t®éng       v ho   s¶n  Êt,kinh doanh  µ  Þch  ô  xu     vd v trong níc,    c¬  quan    ùc hiÖn  ïtrõtheo kú  Õ  thu th   b      thu (th¸ng,quý,n¨m... .     ) 4/ Trêng  îp ®¬n  Þ  îchoµn      h  v®  tr¶cßn  î ng©n  n  s¸ch nhµ  íc(®èivíic¸c   n       kho¶n  kh«ng  ïng  Ýnh  Êt),trong c«ng  ®Ò   Þ  ña  ¬  thu  c t ch     v¨n  ngh c c quan    thu göic¬    quan  µichÝnh  t  ph¶ighirâ vµ    Õtnéidung  è  Òn          chiti     s ti c¸c kho¶n   cßn nîng©n    s¸ch nhµ  ícvµ    Õtnéidung  è  Òn ® îcng©n    n   chiti     s ti     s¸ch nhµ  íchoµn    n  tr¶. ¬     quan  µichÝnh  C t  xem   Ðt vµ  ùc hiÖn  µn    x   th   ho tr¶cho  n  Þ, ®ång  êi ®¬ v   th   thay ®¬n  Þ  ép  ©n    v n ng s¸ch nhµ  íc.   n 5/ Öc  µn    i  íic¸c  n   Þ     Ó,   Vi ho tr¶ ®è v   ®¬ v gi¶ith ph¸  s¶n, chuyÓn  a     ®Þ ®iÓ m  kinh doanh  õ ®Þa   µn  µy    t  b n sang  a   µn  ®Þ b kh¸c kh«ng  ã  è      c s ph¸tsinh   ph¶inép  ú    k sau, ph¶icã  b¶n    Þ   ña  ¬      v¨n  ®Ò ngh c c quan  göic¬  thu    quan  µi t  chÝnh  Ò     v c¸c kho¶n  thu  ∙  ép  õa  µ    ® n th v c¸c kho¶n  thu cßn  ph¶i nép  ©n     ng s¸ch  µ  íc;sè  Òn  nh n   ti sau    ∙  îc c¬  khi ® ®   quan  thu  ùc  Ön  ï trõ cßn  th hi b     ph¶i   hoµn    õng©n  tr¶t   s¸ch nhµ  íccho  n  Þ.   n  ®¬ v 6/§èivíi µng    ÊtnhËp  Èu    Ë u   Þch  ¹ cöa  Èu  :hµnh       h ho¸ xu   kh phim d t i kh (nh   lý,bu  Ön,bu  È m...)   ki   ph  trong tr ng  îp    ê h ph¶ihoµn      tr¶b»ng  Òn  Æt   ti m cho    c¸ nh©n  kh«ng  ã  µikho¶n  ë   ¹  Ö   èng  ©n  µng  c t  m t i th h ng h hoÆc   kho  ¹c nhµ  íc, b  n  H¶i quan  öa  Èu  ùc hiÖn  µn    ùc tiÕp    c kh th   ho tr¶tr   cho    ©n  õ nguån  Òn  c¸ nh t  ti m Æt     îct¹ h¶iquan  öa  Èu  a  thu ®   i     c kh ch ph¶inép  ©n    ng s¸ch nhµ  íctheo  Õ     n  ch ®é  quy  nh.  ¬   ®Þ C quan  H¶i quan  Þu  ch tr¸ch nhiÖ m     trong  Öc  ùc  Ön  vi th hi hoµn    µy;®Þnh  ú  Ëp b¸o c¸o göicÊp  ã  Èm  Òn  tr¶n   kl        c th quy theo quy  nh.   ®Þ 7/ Trêng  îp ®èi t ng ® îchoµn      h    î     tr¶b»ng  Òn  Æt   µ c¸ nh©n  ti m l    kh«ng  ã  c tµikho¶n  ë   ¹  ©n  µng    m ti ng h hoÆc   kho  ¹c nhµ  íc (trõhµng    Êt khÈu, b  n    ho¸ xu     nhËp  Èu    Ë u   Þch  ¹  öa  Èu),trong  kh phi m d ti c kh   c«ng  v¨n    Þ   µn    ®Ò ngh ho tr¶ cña  ¬  c quan    öic¬  thu g   quan  µichÝnh  t  ph¶ighirâ:hä    a        tªn, ®Þ chØ  êng  ó; th tr   sè chøng  minh    ©n  ©n,  µy…   th nh d ng th¸ng…  n¨m…   µ  ¬i cÊp  vn  chøng minh  th nh©n  ©n  ña  êi ® îc hoµn      d c ng     tr¶.Sau    îc c¬  khi®   quan  µichÝnh  ng  , t  ®å ý  Kho  ¹c Nhµ   íc thùc hiÖn      ùctiÕp  b  n    chitr¶tr   cho  i îng  îc hoµn  ®è t ®   theo  Õ   ch ®é  quy  nh  Ò   ®Þ v qu¶n  ýtiÒn m Æt. l    III/T æ  c h ø c th ù c hi Ö n  
 5. 5 Th«ng   µy  t n thay thÕ    Th«ng   è  t s 25/2000/TT­ BTC   µy  ng 30/3/2000  ña  c Bé   µi chÝnh  µ  ã  Öu  ùc thihµnh  T  v c hi l     sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý; c¸c quy  15  k t  k    ®Þnh  íc®©y    íi tr   tr¸v   i quy  nh  ¹ Th«ng   µy  u     á. ®Þ t i tn ®Ò b∙i b Nh÷ng  êng  îp ®∙  µn  Êthå  ¬    Þ  µn    tr h   ho t   s ®Ò ngh ho tr¶theo  quy  nh  ¹ ®Þ t i Th«ng   sè  t 25/2000/TT­ BTC   µy  ng 30/3/2000  ña  é   µi chÝnh, trong  êi c BT    th   gian 30  µy  Ó   õngµy    ng k t   Th«ng   íicã  Öu  ùcthihµnh  Én  Õp tôcgöivÒ   tm   hi l     v ti       c¬ quan  µichÝnh      Õt. t  ®Ó gi¶iquy Tæng   ôc  c Thu Õ,  Tæng   ôc    c H¶i quan, c¬    quan  µ   íc ® îc uû  Ö m   Nh n     nhi thu,Kho  ¹c Nhµ   ícTrung  ng,c¬    b  n  ¬   quan  µichÝnh    Êp  µ    n  Þ,c¸ t  c¸cc v c¸c®¬ v     nh©n  îchoµn    Þu  ®  tr¶ch tr¸chnhiÖ m   ùc hiÖn  µ  íng dÉn    n  Þ  ùc   th   vh   c¸c ®¬ v tr   thuéc thùc hiÖn      theo ®óng      c¸cquy  nh  ¹ Th«ng   µy. ®Þ t  i tn Trong    ×nh thùc hiÖn,n Õu  ã  ã  qu¸ tr       c kh kh¨n víng m ¾ c,    Þ    ¬      ®Ò ngh c¸c c quan ph¶n  ¸nh  Þp  êivÒ   é   µi chÝnh    k th   B T   ®Ó nghiªn cøu, híng  Én  µ        d v bæ sung,söa  æi.   ®
 6. 6 M É u  s è  0 1 C é n g  h o µ  x∙ h éi c h ñ  n g h Ü a  Vi Ö t N a m .. . ......... . . ....... . §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Tªn  ¬  c quan   thu Sè: .. . ..    . . ... .       . . .ngµy  .     .. . ..  , .. th¸ng  .n¨m  . .   ..   . .. . . V/v ".. . ...."   . . .... Gi Ê y ® Ò  n g h Þ h o µ n  tr¶ s è  thu ® ∙ n é p  n g © n  s¸ch n h µ  n í c K Ýnh  öi:  tªn c¬  g   (   quan  µichÝnh  µn  t  ho tr¶)   C¨n  quyÕt  nh   è.. . µy.. . th¸ng.. .n¨m...cña..    ¬  cø  ®Þ s . ng   . . . .   .(tªn c quan  thu)®Ò   Þ    ¬    ngh (tªnc quan  µichÝnh) hoµn    è  Òn ..   ng  ∙  ép  t    tr¶s ti   .®å ® n NSNN   . cho: ­§¬n  Þ... . ....t  n  Þ  îchoµn  ;   v . . ...(ª®¬ v ®   n tr¶) (1) ­§Þa    chØ  . . . iÖn  ¹i.. . ..   . . .. .. . .;  ® tho   . . .fax:.. . ... :   ; (1) ­Sè  µikho¶n:.. . .. ë   ¹ .. . .....   t    . . .m t   . . .....   . i ; (1) ­Sè  Òn ® îchoµn      ti     tr¶cho  n  Þ  éc: ®¬ v thu Tê  khaih¶iquan     (hoÆc    biªnb¶n  Óm    ki tra Biªnlai   Òn (nÕu  ã)     ti   thu c c c quan  Õ) (2) quyÕt to¸nthuÕ  ña  ¬     thu   Sè Ngµy Sè Ngµy Sè  Òn ti GiÊy  ép  Òn vµo  n ti   NSNN Tæng  è  Òn s ti (chitiÕttheo M ôc  ôcNSNN)      l  Sè Ngµy C L K M TM §∙nép     ®Ò   nghÞ   µn   ho NSNN tr¶ ­ Lý  ph¶ihoµn    õ NSNN     do    tr¶t   (nªurâ lýdo  ×        v sao  kh«ng  ùc hiÖn  îc th   ®  b»ng  ×nh  h thøc  ï trõhoÆc   ∙  ùc hiÖn  ï trõnh÷ng  Én  b    ® th   b    v cßn  µn    õ ho tr¶t   NSNN). Trong  : ®ã +  è  Òn ®∙  îcthùc hiÖn  ïtrõ:   ng; S ti   ®     b    . ..1. ®å +  è  Òn ®Ò   Þ  µn    õNSNN:  .®ång  S ti   ngh ho tr¶t   ..   . (b»ng  ÷.. ) ch .  . § Ò   Þ  .   ¬  ngh .. (tªnc quan  µichÝnh) xem   Ðt vµ  µn    t    x   ho tr¶cho  n  Þ  è  ®¬ v s tiÒn .. .®ång    .  . theo quyÕt ®Þnh  ãitrªn.     n  Thñ   ëng  ¬  tr c quan thu N¬i nhËn:     ­Nh     trªn (ký,ghirâ hä    µ  ng  Êu)       tªnv ®ã d
 7. 7 ­§¬n  Þ  îchoµn    v®  tr¶ ­Lu  . .   .. . Ghi  ó: ch (1)Trêng  îp tr¶b»ng  Òn m Æt   × thay:   h   ti   th   ­Tªn  n  Þ    ®¬ v b»ng  ä  µ    êi® îchoµn  h v tªnng     tr¶; ­ §Þa    chØ,  iÖn  ¹i fax   ® tho     b»ng  a   , ®Þ chØ  êng  ócña  êi® îchoµn  th tr   ng     tr¶; ­  µi  T kho¶n  µ  ¬i m ë   µikho¶n  vn  t  b»ng  è  s chøng minh   nh©n  ©n,  th d ngµy…  th¸ng..n¨m... µ  ¬icÊp.   .   n  v (2)Tê     khaih¶i quan  ®èivíi®¬n  Þ  ¹t®éng     (    v ho   kinh doanh    XNK); biªn    b¶n  Óm     Õt  ki traquy to¸n thuÕ  ña  ¬    c c quan  Õ  ®èivíi®¬n  Þ  ¹t®éng  thu (     v ho   SX,    KD trongníc).  
 8. M É u  s è  0 2 C é n g  h o µ  x∙ h éi c h ñ  n g h Ü a  Vi Ö t N a m Kho  ¹c Nhµ   íc b  n  §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc. l    do   ph (TP):. . .......  TØnh  . . ........ . Sè  . . ..... KBNN  .. . ...../ Gi Ê y x¸c n h Ë n Tªn   ®¬n   vÞ   (®îc   hoµn  tr¶)  . . ............................................................................. : . ............................................................................. .. §∙   nép   NSNN   (TK:   741)   sè   tiÒn:   .. . .........   . . ......... ®ång   (viÕt   b»ng  ch÷).. . ............................................   . . ........................................... .. . ................................................................................................. . . ................................................................................................. .. . .. Trong  : ®ã +   TiÒn   ®ång   ViÖt  Nam:  . . ...................................................................... ®ång. .. . ....................................................................... +  Òn  ¹itÖ   . . ........................................................................... Ti ngo   :.. . ........................................................................... (Ngo¹i   tÖ   quy   ®ång   ViÖt  Nam:  . . .................................................................®ång. .. . ................................................................. Néi  dung    Õtsè  Òn  îchoµn    chi ti   ti ®   tr¶cho  n  Þ  ∙  ùc  ép  µo  ®¬ v ® th n v NSNN     nh sau: STT GiÊy  ép  Òn n ti   M ôc  ôcNSNN l  Sè  Òn ®∙  ti   KBNN   ∙  iÒu  Õtcho    Êp  ®® ti   c¸cc NS vµo NSNN nép NSNN
 9. Sè Ngµy C L K M TM NST W NS   tØnh Ns  Ön huy NS   x∙ 1 2 ... Ên   ®Þnh   sè   tiÒn   ®∙   nép   NSNN   (TK   741)   (viÕt   b»ng  ch÷):.. . .......................................................   . . ...................................................... .. . ................................................................................................. . . ................................................................................................. .. . . .. KÕ   to¸n KÕ  to¸n tr ng  ë   .. . .. µy  . . . .Ng .. th¸ng.. n¨m  .   ,    .  .. Gi¸m  c  ®è KBNN.... . (Ký,ghirâ hä        tªn) (Ký,ghirâ hä        tªn)   (Ký,ghirâ hä    µ  ng  Êu)       tªnv ®ã d
 10. M É u  s è  0 3 B é  T µ i  h Ý n h   c C é n g  h o µ  x∙ h éi ch ñ  n g h Ü a  Vi Ö t  a m N §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Sè:    TC/NSNN        . .  µy  . .. . ., ng .. th¸ng.. n¨m  .    .  .. K Ý nh   öi:. . ........................ g . . ....................... Bé   µi chÝnh  ∙  Ën  îcbé  å  ¬    Þ  µn    è  Òn .. . .... T  ® nh ®   h s ®Ò ngh ho tr¶s ti   . . ..  . ®, cho    n  Þ  îc hoµn    . . ...ña    ¬  (tªn®¬ v ®   tr¶).. . ... c (tªnc quan thu).. . .....öi   . . ...    .g ®Õ n   theo c«ng    è  .  µy.. th¸ng..n¨m...   v¨n s .. .ng .   .  .   Sau    khixem   Ðt  å  ¬, Bé   µi chÝnh  ∙  µm  ñ  ôc hoµn    è  Òn  x hs  T  ® l th t   tr¶s ti trªncho  n  Þ   µo  µikho¶n  è  . . .... ë   ¹    ®¬ v v t   s .. . ..... t i  m KBNN   . .(hoÆc  ©n   .. . . Ng hµng... . .b»ng  Önh    Òn ng©n  . . ) l chiti   s¸ch nhµ  íc(hoÆc  Önh    n  l tho¸i   ©n    ng thu s¸ch nhµ  íc)sè  . . . µy.. th¸ng..n¨m...  ña  é  µichÝnh.   n   .. . ..  ng   .   .  c B T   . Bé  µichÝnh      ý  ¬  T  b¸o ®Ó Qu c quan  Õt. bi tl/bétr ng  é  µichÝnh  ë b t   N¬i nhËn:   Vô   ëng  ô  tr v NSNN ­Nh     trªn ­Lu  . . ..   .. . .. Ghi  ó: Së   µi chÝnh  VËt    ch   T   ­  gi¸,Phßng  µi chÝnh  T  huyÖn, Ban  µi  T chÝnh    öi c«ng  b¸o  ¬  x∙ g   v¨n  c quan    Þ  µn    Õt cÇn  ®Ò ngh ho tr¶bi   thay cô m   õ    t “ é   µi chÝnh” BT   b»ng  ô m   õ t ng  c t  ¬ øng  ë   µi chÝnh    Ët    ST  ­ V gi¸tØnh, thµnh    phè..   .Phßng  µichÝnh  Ön...Ban  µichÝnh  .vµ    , T  huy   , T  x∙.   c¸cchøc  ô  ¹ c«ng  . v ti   v¨n còng  îcthay ® æi    ®    theo cho  ïhîp.   ph  
 11. M É u  s è  0 4 T æ n g  c ô c T h u Õ     C é n g  h o µ  x∙ h éi c h ñ  n g h Ü a  Vi Ö t N a m §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Sè:        . . , µy  . .. . .  ng .. th¸ng.. n¨m  .    .  .. Gi Ê y ® Ò  n g h Þ h o µ n  tr¶ P h Ý  x¨ng d Ç u  x u Ê t k h È u KÝnh  öi:   é   µi chÝnh  ô  © n   g  B T   (V Ng s¸ch  µ  íc) nh n   C¨n  quyÕt  nh   è..  µy..  cø  ®Þ s .ng .th¸ng..  .n¨m...cña  ôc    C Thu Õ  tØnh,   thµnh  è... ph ; Côc Thu Õ  tØnh, thµnh  è.. . ®∙  Óm     å  ¬, x¸c nhËn îng    ph .   ki . tra h s     l x¨ng   dÇu  Êt khÈu  ña  . t   n  Þ  îchoµn    Ý  xu   c .. ( ªn ®¬ v ®   tr¶ph x¨ng  Çu)  d mua  ña  . t   c .. ( ªn ®¬n  Þ  x¨ng  Çu)  ∙  ùc xuÊt khÈu  µ  ∙  îc®¬n  Þ... ( ªn n  Þ    v b¸n  d ® th     v®®  v .t  ®¬ v b¸n x¨ng  Çu)  ép  Ý   d n ph x¨ng  Çu  µo  d v NSNN   theo  Õ     ch ®é quy  nh  ¹  ®Þ t iKBNN   tØnh,thµnh  è..   µ  îch¹ch    µo  ¬ng..  ¹i.    ph .v ®   . to¸nv Ch .Lo .Kho¶n... ôc... Óu  .  M  Ti m ôc... § Ò   Þ  é  µichÝnh  ngh B T   xem   Ðt vµ  µn    è  Òn..  ng  x   ho tr¶s ti .®å theo quyÕt  .   ®Þnh  ãitrªncho: n    ­§¬n  Þ... . ..t   n  Þ  îchoµn    Ý    v . . .(ª®¬ v ®   n tr¶ph x¨ng dÇu);   ­§Þa    chØ  . . iÖn  ¹i.. . .   . . . .. . ; ® tho   . .  : ; .. . .. fax: ­Sè  µikho¶n:.. .  ë   ¹ .. . ..   t    . .m t   . . . . i TL/ Tæng   ôc  ëng    c tr Tæng   ôc  c Thu Õ N¬i nhËn:     ­Nh     trªn Côc  ëng  ôc  Õ   tr C Thu tØnh,TP...     . ­  ¬n  Þ   îc hoµn    Ý   § v®  tr¶ ph x¨ng  (ký,ghirâ hä    µ  ng  Êu)       tªnv ®ã d dÇu ­Lu  .   .. .

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản