Thông tư 69/2003/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
80
lượt xem
6
download

Thông tư 69/2003/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 69/2003/TT-BTC về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng chi phí giám sát, đánh giá đầu tư do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 69/2003/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 69/2003/TT-BTC Hà N i, ngày 18 tháng 7 năm 2003 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 69/2003/TT-BTC NGÀY 18 THÁNG 7 NĂM 2003 HƯ NG D N QU N LÝ VÀ S D NG CHÍ PHÍ GIÁM SÁT, ÁNH GIÁ U TƯ Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c; Căn c Ngh nh 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng; Ngh nh 12/2000/N -CP ngày 05/5/2000 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm Ngh nh 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph ; Ngh nh 07/2003/N -CP ngày 30/1/2003 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm Ngh nh 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 và Ngh nh 12/2000/N -CP ngày 05/5/2000 c a Chính ph ; Sau khi th ng nh t v i B K ho ch và u tư và B Xây d ng, B Tài chính hư ng d n vi c qu n lý và s d ng chi phí giám sát, ánh giá u tư như sau: I. QUI NNH CHUNG 1. Chi phí giám sát, ánh giá u tư là toàn b chi phí c n thi t t ch c th c hi n vi c giám sát, ánh giá các ho t ng u tư c a n n kinh t qu c dân, ngành, lĩnh v c, a phương (g i chung là giám sát, ánh giá t ng th u tư) và giám sát, ánh giá d án u tư. 2. Ngu n v n th c hi n nhi m v giám sát, ánh giá u tư bao g m: ngu n chi thư ng xuyên (ngu n chi s nghi p c a t ch c ư c giao nhi m v giám sát, ánh giá u tư) dành cho công tác giám sát, ánh giá t ng th u tư; ngu n chi u tư ( ư c tính vào t ng m c v n u tư c a d án) dành cho công tác giám sát, ánh giá d án u tư. 3. Các t ch c ư c giao nhi m v giám sát, ánh giá u tư (sau ây g i chung là cơ quan giám sát, ánh giá u tư), các ch u tư và các t ch c tư v n (n u có) s d ng v n ngân sách nhà nư c ho c các ngu n v n u tư khác th c hi n công tác giám sát, ánh giá u tư ph i m b o úng m c ích, ti t ki m, hi u qu theo ch qu n lý tài chính hi n hành c a Nhà nư c và qui nh t i Thông tư này. 4. Cơ quan tài chính: S Tài chính - V t giá i v i giám sát, ánh giá t ng th u tư và d án u tư do c p t nh, thành ph tr c thu c trung ương qu n lý; phòng Tài chính i v i giám sát, ánh giá t ng th u tư và d án u tư do c p qu n, huy n qu n lý; V (Ban, phòng) Tài chính i v i giám sát t ng th u tư và d án u tư do các B , ngành, cơ quan trung ương, các t ng công ty 90, 91, các công ty c l p
  2. qu n lý (sau ây g i chung là các cơ quan tài chính) trong ph m vi qu n lý c a mình có trách nhi m hư ng d n l p, thNm nh, phê duy t d toán, ki m tra vi c ch p hành và phê duy t quy t toán chi phí giám sát, ánh giá u tư theo qui nh t i Thông tư này. i v i các d án thu c xã, th tr n qu n lý, t ch c ư c giao nhi m v qu n lý tài chính xã th c hi n vi c qu n lý chi phí giám sát, ánh giá u tư trong ph m vi qu n lý c a mình theo qui nh t i Thông tư này. II. QUI NNH C TH 1. Ngu n v n cho chi phí giám sát, ánh giá u tư: 1.1 Chi cho công tác giám sát, ánh giá t ng th u tư do c p có thNm quy n phê duy t và ư c cân i vào d toán chi ngân sách nhà nư c hàng năm c a cơ quan giám sát, ánh giá u tư 1.2 Chi cho công tác giám sát, ánh giá d án u tư ư c c p có thNm quy n phê duy t và ư c tính vào t ng m c v n u tư c a d án. 2. N i dung chi phí giám sát, ánh giá u tư Chi phí giám sát, ánh giá u tư bao g m: - Chi tr thù lao cho cán b , nhân viên m nhi m thêm nhi m v giám sát, ánh giá u tư (k c thù lao làm vi c ngoài gi hành chính nhà nư c) - Chi thanh toán d ch v công: thanh toán ti n i n, nư c, mua nhiên li u, thanh toán v sinh môi trư ng, thanh toán khác. - V t tư văn phòng - Thông tin liên l c - H i ngh - Công tác phí - Chi phí thuê, mư n - Mua s m phương ti n ph c v lĩnh v c qu n lý chuyên môn - Chi phí khác 3. nh m c chi phí giám sát, ánh giá u tư do B Xây d ng qui nh. Trư ng h p thuê tư v n th c hi n công tác giám sát, ánh giá u tư, m c chi ư c tính b ng m c chi t i a theo qui nh.
  3. Các cơ quan, ơn v nhà nư c ư c giao nhi m v th c hi n công tác giám sát, ánh giá u tư ư c tính m c chi phí b ng 60% chi phí theo qui nh. 4. L p d toán chi phí giám sát, ánh giá u tư 4.1. D toán chi phí giám sát, ánh giá t ng th u tư - D toán chi phí giám sát, ánh giá t ng th u tư ư c l p hàng năm cùng v i d toán chi thư ng xuyên c a cơ quan ư c giao nhi m v th c hi n giám sát, ánh giá t ng th u tư. - Căn c l p d toán chi phí giám sát, ánh giá t ng th u tư bao g m: + Quy t nh c a cơ quan có thNm quy n giao nhi m v cho cơ quan giám sát u tư th c hi n giám sát, ánh giá t ng th u tư. + K ho ch giám sát, ánh giá t ng th u tư ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t. - Ngư i có thNm quy n duy t d toán chi thư ng xuyên c a ơn v ư c giao nhi m v giám sát, ánh giá t ng th u tư ng th i ư c phê duy t d toán chi phí giám sát, ánh giá t ng th u tư. 4.2. D toán chi phí giám sát, ánh giá d án u tư - D toán chi phí giám sát, ánh giá d án u tư do cơ quan ư c giao nhi m v giám sát, ánh giá d án u tư l p và chuy n cho ch u tư t ng h p chung vào chi phí qu n lý d án u tư và ư c tính vào t ng m c u tư c a d án. i v i kh i lư ng công vi c giám sát, ánh giá u tư do ch u tư th c hi n, ch u tư l p d toán và tính chung vào chi phí qu n lý d án c a ch u tư. - Căn c l p d toán chi phí giám sát, ánh giá d án u tư bao g m: + Quy t nh c a cơ quan có thNm quy n giao cho cơ quan giám sát u tư th c hi n nhi m v giám sát, ánh giá d án u tư. + K ho ch giám sát, ánh giá d án u tư ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t. + K ho ch v n u tư hàng năm c a d án - Cơ quan có thNm quy n phê duy t d toán chi phí qu n lý d án u tư theo qui nh t i Thông tư hư ng d n qu n lý, s d ng chi phí qu n lý d án u tư, ng th i là ngư i phê duy t d toán chi phí giám sát, ánh giá d án u tư. D toán chi phí giám sát, ánh giá d án u tư sau khi ư c phê duy t, ch u tư g i m t b n cho cơ quan giám sát, ánh giá u tư và g i m t b n cho cơ quan thanh toán ho c c p phát v n u tư nơi ch u tư m tài kho n. 5. Thanh toán và t m ng
  4. 5.1. i v i chi phí giám sát, ánh giá t ng th u tư ư c t m ng và thanh toán theo qui nh hi n hành như i v i các ơn v d toán ngân sách. Căn c t m ng, thanh toán bao g m: - Quy t nh c a c p có thNm quy n giao nhi m v giám sát, ánh giá t ng th u tư. - K ho ch th c hi n giám sát, ánh giá do c p có thNm quy n phê duy t. - D toán chi phí, giám sát, ánh giá t ng th u tư ư c duy t - Báo cáo ti n th c hi n giám sát, ánh giá u tư - Ch ng t thanh toán theo qui nh 5.2. i v i chi phí giám sát, ánh giá d án u tư: Căn c vào h sơ ngh thanh toán c a cơ quan giám sát, ánh giá u tư bao g m gi y ngh t m ng, thanh toán, báo cáo k t qu ti n th c hi n giám sát, ánh giá u tư, các ch ng t thanh toán theo quy nh hi n hành, ch u tư làm th t c t m ng ho c thanh toán chi phí giám sát, ánh giá d án u tư g i cơ quan thanh toán ho c c p phát v n u tư. Cơ quan thanh toán ho c c p phát v n u tư t m ng ho c c p phát cho ch u tư, ch u tư chuy n v n t m ng ho c c p phát cho cơ quan giám sát, ánh giá u tư. Ch u tư th c hi n các nhi m v v giám sát, ánh giá d án u tư (qui nh t i Thông tư s 03/2003/TT-BKH ngày 19/5/2003 c a B K ho ch và u tư hư ng d n công tác giám sát, ánh giá u tư) ư c hư ng chi phí giám sát, ánh giá u tư theo m c qui nh c a B Xây d ng. Vi c t m ng, thanh toán chi phí giám sát, ánh giá u tư cho ch u tư ư c th c hi n theo qui nh hi n hành v qu n lý c p phát, thanh toán v n u tư. 5.3. Trư ng h p các cơ quan giám sát, ánh giá u tư thuê t ch c tư v n th c hi n các nhi m v giám sát, ánh giá d án u tư, ch u tư th c hi n ký các h p ng giao nh n th u v i t ch c tư v n theo n i dung và yêu c u c a các cơ quan giám sát, ánh giá d án u tư. Vi c t m ng, thanh toán v n cho chi phí giám sát, ánh giá u tư ư c th c hi n theo qui nh hi n hành v qu n lý c p phát, thanh toán v n u tư i v i các t ch c tư v n u tư và xây d ng. 6. Ki m tra và quy t toán 6.1. Hàng năm, b ng các hình th c ki m tra nh kỳ và ki m tra không nh kỳ theo yêu c u c a cơ quan có thNm quy n, các cơ quan tài chính (qui nh t i i m 4 M c I) t ch c ki m tra vi c qu n lý s d ng chi phí giám sát, ánh giá u tư c a các t ch c th c hi n giám sát, ánh giá u tư và ch u tư thu c ph m vi qu n lý c a mình k p th i u n n n và x lý các sai ph m trong quá trình qu n lý c a các t ch c giám sát, ánh giá u tư và ch u tư. 6.2. Quy t toán: K t thúc năm k ho ch ( i v i công tác giám sát, ánh giá t ng th u tư và các d án u tư trong vòng 1 năm) và khi d án u tư hoàn thành, bàn giao, cơ quan ư c giao nhi m v giám sát u tư và ch u tư ph i th c hi n quy t toán chi phí giám sát, ánh giá u tư.
  5. 6.2.1. Quy t toán chi phí giám sát, ánh giá t ng th u tư: K t thúc năm k ho ch, cơ quan giám sát, ánh giá u tư căn c vào d toán chi phí giám sát, ánh giá u tư ư c duy t và th c t chi phí th c hi n công tác giám sát, ánh giá u tư trong năm, l p quy t toán chi phí giám sát, ánh giá u tư và t ng h p chung vào báo cáo quy t toán chi ngân sách hàng năm c a ơn v mình. 6.2.2. Quy t toán chi phí th c hi n giám sát, ánh giá d án u tư: K t thúc năm k ho ch ch u tư th c hi n báo cáo quy t toán chi phí giám sát, ánh giá d án u tư cùng v i vi c th c hi n báo cáo quy t toán chi phí qu n lý d án u tư. Báo cáo quy t toán chi phí qu n lý d án u tư hàng năm ph i bao g m c chi phí th c hi n giám sát, ánh giá d án u tư là cơ s ch u tư t ng h p vào quy t toán d án u tư. 7. Trách nhi m c a các cơ quan liên quan 7.1 Trách nhi m c a ch u tư - L p, qu n lý d toán và quy t toán chi phí giám sát, ánh giá u tư hàng năm theo qui nh t i Thông tư này. - Ch p hành y các n i dung, qui nh v công tác giám sát, ánh giá u tư c a cơ quan có thNm quy n. - i chi u v i cơ quan giám sát, ánh giá u tư và cơ quan thanh toán v s v n ã ư c thanh toán cho công tác giám sát, ánh giá u tư. - Ch u trách nhi m quy t toán chi phí giám sát, ánh giá u tư 7.2. Trách nhi m c a cơ quan giám sát, ánh giá u tư - L p, th c hi n vi c qu n lý và s d ng chi phí giám sát, ánh giá u tư i v i công tác giám sát, ánh giá t ng th u tư và d án theo qui nh t i Thông tư này. - Th c hi n thanh toán, chi tr chi phí giám sát u tư cho các i tư ng tham gia th c hi n giám sát, ánh giá u tư trên cơ s h p ng, b ng ch m công, kh i lư ng th c hi n hoàn thành... - Th c hi n l p và trình báo cáo quy t toán chi phí giám sát, ánh giá t ng th u tư theo qui nh hi n hành. 7.3. Trách nhi m c a cơ quan thanh toán, c p phát - Ki m soát c p phát, thanh toán chi phí giám sát, ánh giá u tư theo qui nh hi n hành c a Nhà nư c - Ki m tra, i chi u và xác nh n s v n ã thanh toán theo yêu c u c a ch u tư (ho c ơn v d toán) v s v n ã c p phát, thanh toán khi l p báo cáo quy t toán. 7.4. Trách nhi m c a các B , ngành và a phương
  6. - Thư ng xuyên ch o ki m tra tình hình th c hi n công tác giám sát, ánh giá u tư c a các t ch c th c hi n công tác giám sát, ánh giá u tư và các ch u tư. - Có các bi n pháp, hình th c x lý nghiêm nh ng vi ph m nh hư ng không t t n quá trình th c hi n các án t ng th và d án u tư xây d ng. III. I U KHO N THI HÀNH Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng công báo. Các cơ quan, t ch c, ch d án, t ch c tư v n và các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Thông tư này. Trong quá trình th c hi n có khó khăn, vư ng m c, ngh các cơ quan, ơn v ph n ánh k p th i v B Tài chính nghiên c u, gi i quy t. Nguy n Công Nghi p ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản