Thông tư 69/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
91
lượt xem
4
download

Thông tư 69/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 69/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng chi phí giám sát, đánh giá đầu tư

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 69/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA th«ng t c ñ a B é  T µ i  h Ý n h  S è  69/2003/TT­B T C   g µ y  18 th¸ng 7 n¨ m  2003  í ng  c n H d É n  q u ¶ n  lý v µ  s ö  d ô n g  c h Ý  p h Ý   gi¸m s¸t,® ¸n h  gi¸ ® Ç u  t      C¨n  LuËt Ng ©n  cø    s¸ch Nhµ   íc;   n C¨n  NghÞ   nh  cø  ®Þ 52/1999/N§­   µy  CP ng 08/7/1999  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v viÖc ban  hµnh  Quy  chÕ  Qu¶n  lý ®Ç u  t µ  x©y  dùng; NghÞ  ®Þnh    v 12/2000/N§­   µy  CP ng 05/5/2000  ña  Ýnh  ñ  Ò   Öc  öa  æi, bæ   c Ch ph v vi s ®   sung  m ét  è  iÒu  ña  s® c Quy  Õ   ch Qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  l  tv x d ban  µnh  Ìm  h k NghÞ   ®Þnh  52/1999/N§­   µy  CP ng 08/7/1999  ña  Ýnh  ñ;NghÞ   nh  c Ch ph   ®Þ 07/2003/ N§­CP   µy  ng 30/1/2003  ña  Ýnh  ñ  Ò   öa  æi, bæ   c Ch ph v s ®   sung  ét  è  iÒu   m s® cña Quy  Õ   ch Qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  l  tv x d ban  µnh  Ìm  h k NghÞ   nh  ®Þ 52/1999/ N§­CP   µy  ng 08/7/1999  µ v NghÞ   nh  ®Þ 12/2000/N§­   µy  CP ng 05/5/2000  ña  c ChÝnh  ñ; ph Sau    èng  Êt víiBé   Õ   ¹ch  µ  Çu    µ  é   ©y  ùng, Bé   µi  khith nh     K ho v§ tv B X d  T chÝnh  íng dÉn  Öc  h  vi qu¶n  ývµ  ö  ông    Ý  l  s d chiph gi¸m    ¸nh    u      s¸t,® gi¸®Ç t nh sau: I. ui ® Þ n h  c h u n g  Q 1. Chi phÝ     gi¸m    ¸nh    u    µtoµn  é    Ý  Çn  Õt®Ó     s¸t,® gi¸®Ç tl   b chiph c thi   tæ chøc  ùc hiÖn  Öc  th   vi gi¸m    ¸nh      ¹t®éng  u     ña  Òn  s¸t,® gi¸c¸c ho   ®Ç t c n kinh tÕ    quèc  ©n, ngµnh,lÜnh  ùc,®Þa  ¬ng  äichung  µgi¸m    ¸nh    d     v  ph (g   l  s¸t,® gi¸tæng  thÓ  u  )vµ  ®Ç t  gi¸m    ¸nh    ù    u  . s¸t,® gi¸d ¸n ®Ç t 2.Nguån  èn    ùc hiÖn  Öm   ô    v ®Ó th   nhi v gi¸m    ¸nh    u    s¸t,® gi¸®Ç tbao  å m:  g nguån    êng  chith xuyªn (nguån    ù    chis nghiÖp  ña  chøc  îcgiao nhiÖm   ô  c tæ  ®    v gi¸m    ¸nh    u  ) dµnh  s¸t, ® gi¸®Ç t  cho c«ng    t¸cgi¸m    ¸nh    s¸t,® gi¸tæng  Ó  u  ; th ®Ç t  nguån    u    (®îc tÝnh  µo  chi ®Ç t   v tæng  møc   èn  u    cña  ù    µnh    v ®Ç t d ¸n) d cho c«ng    t¸cgi¸m    ¸nh    ù    u  . s¸t,® gi¸d ¸n ®Ç t 3. C¸c  chøc  îcgiao nhiÖ m   ô    tæ  ®    v gi¸m    ¸nh    u    s¸t,® gi¸®Ç t(sau  y  äi ®© g   chung  µ c¬  l   quan gi¸m    ¸nh    u  ),c¸c chñ  u    µ    chøc   s¸t,® gi¸®Ç t     ®Ç t v c¸c tæ  t vÊn  Õu  ã) sö  ông  èn  ©n  (n c  d v ng s¸ch  µ  íc hoÆc     ån  èn  u     nh n   c¸c ngu v ®Ç t kh¸c®Ó   ùc hiÖn    th   c«ng    t¸cgi¸m    ¸nh    u    s¸t,® gi¸®Ç tph¶i®¶m     b¶o  ng  ôc   ®ó m ®Ých,  ÕtkiÖm,  Öu  ti   hi qu¶  theo  Õ     ch ®é qu¶n  ý tµichÝnh  Ön  µnh  ña  l    hi h c Nhµ   ícvµ    nh  ¹ Th«ng   µy. n   qui®Þ t  i tn 4. C¬     quan  µichÝnh: Së   µi chÝnh    Ët    i  íigi¸m    ¸nh    t    T  ­ V gi¸®è v   s¸t,® gi¸ tæng  Ó  u    µ  ù    u    cÊp  th ®Ç tv d ¸n ®Ç tdo  tØnh,thµnh  è  ùcthuéc trung ¬ng    ph tr       qu¶n  ý;phßng  µi chÝnh  i víigi¸m    ¸nh    l  T  ®è     s¸t,® gi¸tæng  Ó  u    µ  ù    th ®Ç t v d ¸n ®Ç u    cÊp  Ën, huyÖn  tdo  qu   qu¶n  ý;Vô   l   (Ban,phßng) Tµi chÝnh  i  íigi¸m       ®è v   s¸ttæng  Ó  u    µ  ù    u    c¸c Bé, ngµnh,c¬    th ®Ç tv d ¸n ®Ç tdo        quan  trung ¬ng, c¸c      tæng  c«ng          ty 90, 91, c¸c c«ng    c  Ëp  ty ®é l qu¶n  ý(sau  y   äichung  µ c¸c l  ®© g   l    c¬ quan  µichÝnh) trong ph¹m    t      viqu¶n  ýcña  × nh  ã  l  m c tr¸chnhiÖm   íng dÉn    h  lËp,thÈm   nh,    ®Þ phª  Öt  ù  duy d to¸n,kiÓm     Öc  Êp  µnh  µ    travi ch h v phª  Öt  duy quyÕt to¸nchiphÝ       gi¸m    ¸nh    u    s¸t,® gi¸®Ç ttheo qui®Þnh  ¹ Th«ng   µy.    t i tn
  2. 2 §èi víic¸c dù  thuéc    Þ  Ên qu¶n  ý,tæ        ¸n  x∙,th tr   l   chøc  îc giao  Ö m   ô  ®  nhi v qu¶n  ýtµichÝnh    ùc hiÖn  Öc  l    x∙ th   vi qu¶n  ýchiphÝ   l    gi¸m    ¸nh    u    s¸t,® gi¸®Ç t trongph¹m      viqu¶n  ýcña  × nh  l  m theo qui®Þnh  ¹ Th«ng   µy.    t i tn II. ui ® Þ n h  c ô  th Ó  Q 1.Nguån  èn    v cho    Ý  chiph gi¸m    ¸nh    u  : s¸t,® gi¸®Ç t 1.1 Chi cho     c«ng    t¸cgi¸m    ¸nh    s¸t,® gi¸tæng  Ó  u    cÊp  ã  Èm   th ®Ç t do  c th quyÒn phª  Öt  µ  îc c©n  i  µo  ù  duy v ®   ®è v d to¸n chi ng©n     s¸ch  µ  íc hµng  nh n   n¨m  ña  ¬  c c quan  gi¸m    ¸nh    u   s¸t,® gi¸®Ç t 1.2 Chi cho c«ng    t¸cgi¸m    ¸nh    ù  ®Ç u    ® îc cÊp  ã  Èm   s¸t,® gi¸d ¸n  t   c th quyÒn    Öt vµ  îctÝnh  µo  phª duy   ®   v tæng  møc  èn  u    ña  ù  v ®Ç tc d ¸n. 2.Néi dung    Ý     chiph gi¸m    ¸nh    u   s¸t,® gi¸®Ç t Chi phÝ    gi¸m    ¸nh    u    s¸t,® gi¸®Ç tbao  å m: g ­ Chi tr¶thïlao cho    é, nh©n    ¶m   Ö m          c¸n b   viªn® nhi thªm  Ö m   ô  nhi v gi¸m  s¸t, ¸nh    u    Ó  thïlaolµm  Öc  µigiêhµnh  Ýnh  µ  íc)  ® gi¸®Ç t(k c¶      vi ngo     ch nh n ­ Chi thanh to¸n dÞch  ô    v c«ng: thanh    to¸n tiÒn  iÖn,  íc,mua     ® n  nhiªn   liÖu,thanh    Ö     to¸nv sinh m«i  êng,thanh      tr   to¸nkh¸c. ­VËt       tv¨n phßng ­Th«ng    ªnl¹c   tinli   ­Héi nghÞ    ­C«ng    Ý   t¸cph ­Chi phÝ     thuª, ín  m ­Mua  ¾ m   ¬ng  Ön phôc  ô  Ünh  ùc    s ph ti   vl v qu¶n  ýchuyªn m«n l    ­Chi phÝ     kh¸c  3.  Þnh  § møc     Ý   chi ph gi¸m    ¸nh    u    do  é   ©y   ùng    s¸t,® gi¸ ®Ç t BX d qui ®Þnh. Trêng  îp thuªtvÊn  ùc hiÖn  h      th   c«ng    t¸cgi¸m    ¸nh    u  ,møc    s¸t,® gi¸®Ç t  chi ® îctÝnh    b»ng  møc    èi a  chit   theo qui®Þnh. ®    C¸c  ¬  c quan,®¬n  Þ  µ  íc® îcgiao nhiÖ m  ô  ùc hiÖn    v nh n       v th   c«ng    t¸cgi¸m  s¸t, ¸nh    u    îctÝnh   ® gi¸®Ç t®   møc    Ý  chiph b»ng  60%     Ý  chiph theo qui®Þnh.    4.LËp  ù      Ý    d to¸nchiph gi¸m    ¸nh    u   s¸t,® gi¸®Ç t 4.1.Dù       Ý    to¸nchiph gi¸m    ¸nh    s¸t,® gi¸tæng  Ó  u   th ®Ç t ­ Dù     to¸n chiphÝ      gi¸m    ¸nh    s¸t,® gi¸tæng  Ó  u    îc lËp  µng    th ®Ç t ®   h n¨m cïng  íidù  v   to¸n chi th ng      ê xuyªn  ña  ¬  c c quan  îc giao  Öm   ô  ùc  Ön  ®  nhi v th hi gi¸m    ¸nh    s¸t,® gi¸tæng  Ó  u  . th ®Ç t ­ C¨n  ®Ó   Ëp  ù      Ý     cø  l d to¸nchiph gi¸m    ¸nh    s¸t,® gi¸tæng  Ó  u      th ®Ç tbao gå m: +  Quy Õt  nh  ña  ¬  ®Þ c c quan  ã  Èm  Òn  c th quy giao nhiÖm   ô    v cho  ¬  c quan  gi¸m    u    ùc hiÖn  s¸t®Ç tth   gi¸m    ¸nh    s¸t,® gi¸tæng  Ó  u  . th ®Ç t
  3. 3 +   Õ   ¹ch  K ho gi¸m    ¸nh    s¸t,® gi¸tæng  Ó  u    ® îc c¬  th ®Ç t   quan  ã  Èm   c th quyÒn    Öt. phª duy ­ Ng êi cã  Èm   Òn  Öt  ù      th quy duy d to¸n chith ng      ê xuyªn  ña  n  Þ  îc c ®¬ v ®   giao nhiÖ m   ô    v gi¸m    ¸nh    s¸t,® gi¸tæng  Ó  u    ng  êi® îcphª  Öt  ù  th ®Ç t®å th     duy d to¸nchiphÝ     gi¸m    ¸nh    s¸t,® gi¸tæng  Ó  u  . th ®Ç t 4.2.Dù       Ý    to¸nchiph gi¸m    ¸nh    ù    u   s¸t,® gi¸d ¸n ®Ç t ­  ù   D to¸n chi phÝ      gi¸m    ¸nh    ù  ®Ç u    do  ¬  s¸t,® gi¸d ¸n  t c quan  îc giao ®    nhiÖ m   ô  v gi¸m    ¸nh    ù  ®Ç u     Ëp  µ  s¸t,® gi¸d ¸n  t l v chuyÓn  cho  ñ  u       ch ®Ç t ®Ó tæng  îp chung  µo    Ý  h  v chiph qu¶n  ýdù    u    µ  îctÝnh  µo  l   ¸n ®Ç t v ®   v tæng  møc   ®Ç u    ña  ù    èi víikhèil ng  t c d ¸n.§      î c«ng  Öc vi gi¸m    ¸nh    u    chñ  s¸t,® gi¸®Ç t do  ®Ç u    ùc hiÖn,chñ  u    Ëp dù    µ  Ýnh  tth     ®Ç tl   to¸nv t chung  µo    Ý  v chiph qu¶n  ýdù  l  ¸n cña  ñ  u  .   ch ®Ç t ­C¨n  ®Ó   Ëp dù      Ý    cø  l   to¸nchiph gi¸m    ¸nh    ù    u    s¸t,® gi¸d ¸n ®Ç tbao  å m: g + Quy Õt  nh  ña  ¬  ®Þ c c quan  ã  Èm  Òn  c th quy giao cho  ¬  c quan gi¸m    s¸t ®Ç u    ùc hiÖn  Ö m  ô  tth   nhi v gi¸m    ¸nh    ù    u  . s¸t,® gi¸d ¸n ®Ç t +  Õ   ¹ch  K ho gi¸m    ¸nh    ù    u    îcc¬  s¸t,® gi¸d ¸n ®Ç t ®   quan  ã  Èm  Òn  c th quy phª duyÖt.   +  Õ   ¹ch vèn  u    µng  K ho   ®Ç th n¨m  ña  ù  c d ¸n ­ C¬     quan  ã  Èm  Òn    Öt  ù      Ý  c th quy phª duy d to¸nchiph qu¶n  ýdù    u   l   ¸n ®Ç ttheo    nh  ¹    qui®Þ tiTh«ng   íng  Én  th d qu¶n  ý,sö  ông    Ý   l  d chiph qu¶n  ýdù    l   ¸n ®Ç u  , ®ång  êilµ ngêi phª  Öt  ù  t  th       duy d to¸n chiphÝ      gi¸m    ¸nh    ù    s¸t,® gi¸d ¸n ®Ç u  . t Dù  to¸n chi phÝ      gi¸m    ¸nh    ù  ®Ç u     s¸t,® gi¸d ¸n  t sau    îc phª  Öt, khi ®   duy   chñ  u    öim ét  ®Ç t g   b¶n  cho  ¬  c quan gi¸m    ¸nh    u    µ  öim ét    s¸t,® gi¸®Ç t v g   b¶n cho  ¬  c quan  thanh  to¸n hoÆc   Êp    c ph¸t vèn  u    n¬i chñ  u    m ë   µi   ®Ç t   ®Ç t t  kho¶n.  5.Thanh    µ  ¹m    to¸nv t øng 5.1.§èi víichi phÝ          gi¸m    ¸nh    s¸t,® gi¸tæng  Ó  u    ® îc t¹m  th ®Ç t   øng  µ  v thanh    to¸ntheo    nh  Ön  µnh    i víi   n  Þ  ù    ©n  qui®Þ hi h nh ®è     ®¬ v d to¸nng c¸c s¸ch.   C¨n  ®Ó   ¹m  cø  t øng,thanh      to¸nbao  å m: g ­ Quy Õt  nh  ña  Êp  ã  Èm  Òn    ®Þ c c c th quy giao nhiÖ m   ô    v gi¸m    ¸nh    s¸t,® gi¸ tæng  Ó  u  . th ®Ç t ­  Õ   ¹ch  ùc  Ön  K ho th hi gi¸m    ¸nh    cÊp  ã  Èm   s¸t,® gi¸ do  c th quyÒn     phª duyÖt. ­Dù       Ý, gi¸m    ¸nh      to¸nchiph   s¸t,® gi¸tæng  Ó  u    îcduyÖt th ®Ç t®   ­B¸o    Õn ®é   ùc hiÖn    c¸o ti   th   gi¸m    ¸nh    u   s¸t,® gi¸®Ç t ­Chøng  õthanh      t  to¸ntheo qui®Þnh    5.2.§èivíi   Ý        ph gi¸m    ¸nh    ù    u  :C¨n  vµo  å  ¬    chi s¸t,® gi¸d ¸n ®Ç t  cø  h s ®Ò nghÞ  thanh    ña  ¬  to¸nc c quan  gi¸m    ¸nh    u    s¸t,® gi¸®Ç tbao  å m   Êy ®Ò   Þ  g gi   ngh t¹m  øng,thanh    to¸n,b¸o c¸o kÕt      qu¶  Õn ®é   ùc hiÖn  ti   th   gi¸m    ¸nh    u   s¸t,® gi¸®Ç t    , c¸c chøng  õ thanh    t  to¸n theo quy  nh  Ön  µnh, chñ  u    µm  ñ  ôc ®Þ hi h   ®Ç t l th t   t¹m  øng hoÆc  thanh      Ý   to¸nchiph gi¸m    ¸nh    ù    u    öic¬  s¸t,® gi¸d ¸n ®Ç t g   quan  thanh    to¸nhoÆc   Êp    èn  u  .C¬   c ph¸tv ®Ç t  quan  thanh    to¸nhoÆc   Êp    èn  c ph¸tv
  4. 4 ® Ç u    ¹m  tt øng hoÆc   Êp    c ph¸tcho  ñ  u  ,chñ  u    ch ®Ç t  ®Ç tchuyÓn  èn  ¹m    v t øng hoÆc   Êp    c ph¸tcho  ¬  c quan gi¸m    ¸nh    u  . s¸t,® gi¸®Ç t  Chñ  u    ùc hiÖn    Ö m  ô  Ò   ®Ç tth   c¸cnhi v v gi¸m    ¸nh    ù    u      s¸t,® gi¸d ¸n ®Ç t(qui ®Þnh  ¹  ti Th«ng   sè  t 03/2003/TT­BKH   µy  ng 19/5/2003  ña  é   Õ   ¹ch  µ  c B K ho v §Çu   íng  Én  th d c«ng    t¸cgi¸m    ¸nh    u  ) ® îc hëng    Ý   s¸t,® gi¸®Ç t     chiph gi¸m    s¸t, ®¸nh    u    gi¸®Ç ttheo møc    nh  ña  é  ©y  ùng.   qui®Þ c BX d ViÖc  ¹m  t øng, thanh      Ý    to¸nchiph gi¸m    ¸nh    u     s¸t,® gi¸®Ç t cho  ñ  u   ch ®Ç t® îcthùc hiÖn       theo    nh  Ön  µnh  Ò   qui®Þ hi h v qu¶n  ýcÊp  l  ph¸t,  thanh    èn  to¸nv ®Ç u  . t 5.3.Trêng  îp    ¬    h c¸c c quan  gi¸m    ¸nh    u     s¸t,® gi¸®Ç t thuªtæ    chøc   Ên  tv thùc hiÖn    Öm   ô    c¸c nhi v gi¸m    ¸nh    ù  ®Ç u   , chñ  u    ùc hiÖn  s¸t, ® gi¸d ¸n  t  ®Ç t th   ký    îp  ng  c¸c h ®å giao  Ën  Çu  íitæ  nh th v   chøc   Ên t v theo  éidung  µ  cÇu  n  v yªu  cña    ¬  c¸c c quan  gi¸m    ¸nh    ù    u  .ViÖc  ¹m  s¸t,® gi¸d ¸n ®Ç t  t øng, thanh    èn    to¸nv cho    Ý  chiph gi¸m    ¸nh    u    îcthùc hiÖn  s¸t,® gi¸®Ç t®     theo    nh  Ön  µnh  qui®Þ hi h vÒ   qu¶n  ýcÊp  l  ph¸t,  thanh    èn  u    i víi   chøc   Ên  u    µ  to¸nv ®Ç t®è     tæ  c¸c tv ®Ç tv x©y  ùng. d 6.KiÓ m     µ  Õt to¸n   trav quy     6.1. Hµng     n¨m,  b»ng  c¸c  ×nh  h thøc  Óm     nh   ú  µ  Óm     ki tra ®Þ k v ki tra kh«ng  nh  ú  ®Þ k theo  yªu  Çu  ña  ¬  c c c quan  ã  Èm   Òn,    ¬  c th quy c¸c c quan  µi t  chÝnh    nh  ¹  iÓ m   M ôc    chøc  Óm     Öc  (qui®Þ ti ® 4  I)tæ  ki travi qu¶n  ýsö  ông  l  d chiphÝ    gi¸m    ¸nh    u    ña    chøc  ùc hiÖn  s¸t, ® gi¸®Ç tc c¸c tæ  th   gi¸m    ¸nh    s¸t,® gi¸ ®Ç u    µ  ñ  u    éc ph¹m    tv ch ®Ç tthu   viqu¶n  ýcña  ×nh    Þp  êiuèn  ¾n  µ  l  m ®Ó k th   n v xö  ýc¸c saiph¹m  l      trong qu¸ tr×nh qu¶n  ýcña    chøc       l  c¸c tæ  gi¸m    ¸nh    s¸t,® gi¸ ®Ç u    µ  ñ  u  . tv ch ®Ç t 6.2.Quy Õt    to¸n:K Õt  óc n¨m  Õ   ¹ch  ®èivíic«ng      th   k ho (    t¸cgi¸m    ¸nh  s¸t,® gi¸tæng  Ó  u    µ    ù    u      th ®Ç tv c¸c d ¸n ®Ç ttrong vßng  n¨m)  µ    ù    u      1  v khid ¸n ®Ç t hoµn  µnh,bµn  th   giao,c¬    quan  îcgiao nhiÖ m   ô  ®    v gi¸m    u    µ  ñ  u   s¸t®Ç tv ch ®Ç tph¶ithùc hiÖn  Õt to¸nchiphÝ        quy       gi¸m    ¸nh    u  . s¸t,® gi¸®Ç t 6.2.1.Quy Õt    to¸n chiphÝ      gi¸m    ¸nh    s¸t,® gi¸tæng  Ó  u  : K Õt  óc th ®Ç t  th   n¨m  Õ   ¹ch,c¬  k ho   quan  gi¸m    ¸nh    u     s¸t,® gi¸®Ç t c¨n  vµo  ù  cø  d to¸n chiphÝ     gi¸m    ¸nh    u    îcduyÖt  µ  ùc tÕ    Ý  ùc hiÖn  s¸t,® gi¸®Ç t®   v th   chiph th   c«ng    t¸cgi¸m  s¸t, ¸nh    u     ® gi¸®Ç ttrong n¨m, lËp  Õt      Ý      quy to¸nchiph gi¸m    ¸nh    u    s¸t,® gi¸®Ç t vµ tæng  îp chung  µo  h  v b¸o    Õt      ©n  c¸o quy to¸nching s¸ch hµng    n¨m  ña  n   c ®¬ vÞ  × nh. m 6.2.2.Quy Õt      Ý  ùc hiÖn    to¸nchiph th   gi¸m    ¸nh    ù    u  :K Õt  s¸t,® gi¸d ¸n ®Ç t  thóc n¨m  Õ   ¹ch  ñ  u    ùc hiÖn    k ho ch ®Ç tth   b¸o  quyÕt      Ý   c¸o  to¸nchiph gi¸m    s¸t, ®¸nh    ù    u    ïng víiviÖc  ùc hiÖn  c¸o quyÕt      Ý  gi¸d ¸n ®Ç tc     th   b¸o    to¸nchiph qu¶n  lýdù    u  .B¸o    Õt      Ý    ¸n ®Ç t  c¸o quy to¸nchiph qu¶n  ýdù    u    µng  l   ¸n ®Ç th n¨m  ph¶i   bao  å m   chiphÝ  ùc hiÖn  g c¶    th   gi¸m    ¸nh    ù    u    µc¬  ë    ñ  s¸t,® gi¸d ¸n ®Ç tl   s ®Ó ch ®Ç u    ttæng  îp vµo  Õt to¸ndù    u  . h  quy     ¸n ®Ç t 7.Tr¸chnhiÖ m  ña    ¬      c c¸cc quan  ªnquan li   7.1 Tr¸chnhiÖ m  ña  ñ  u       c ch ®Ç t ­  Ëp,  L qu¶n  ý dù  l   to¸n vµ  Õt    quy to¸n chi phÝ      gi¸m    ¸nh    u   s¸t,® gi¸®Ç t hµng  n¨m theo qui®Þnh  ¹ Th«ng   µy.    t  i tn ­ ChÊp  µnh  y      éidung,qui®Þnh  Ò     h ®Ç ®ñ c¸c n      v c«ng    t¸cgi¸m    ¸nh  s¸t,® gi¸®Ç u    ña  ¬    tc c quan  ã  Èm  Òn. c th quy
  5. 5 ­ §èi chiÕu  íic¬     v   quan  gi¸m    ¸nh    u    µ  ¬  s¸t,® gi¸®Ç t v c quan thanh    to¸n vÒ   è  èn  ∙  îcthanh    sv ®®   to¸ncho c«ng    t¸cgi¸m    ¸nh    u  . s¸t,® gi¸®Ç t ­ChÞu    tr¸chnhiÖm  Õt to¸nchiphÝ    quy       gi¸m    ¸nh    u   s¸t,® gi¸®Ç t 7.2.Tr¸chnhiÖm  ña  ¬      c c quan gi¸m    ¸nh    u   s¸t,® gi¸®Ç t ­ LËp, thùc hiÖn  Öc        vi qu¶n  ývµ  ö  ông    Ý  l  s d chiph gi¸m    ¸nh    u   s¸t,® gi¸®Ç t®èi víi c«ng           t¸cgi¸m    ¸nh    s¸t,® gi¸tæng  Ó  u    µ  ù    th ®Ç tv d ¸n theo    nh  ¹ qui®Þ ti   Th«ng   µy. tn ­ Thùc  Ön    hi thanh  to¸n,chitr¶chiphÝ        gi¸m    u     s¸t®Ç t cho    i îng c¸c ®è t   tham    ùc hiÖn  gia th   gi¸m    ¸nh    u      ¬  ë  îp ®ång, b¶ng  Ê m   s¸t,® gi¸®Ç t trªnc s h     ch c«ng,khèil ng thùc hiÖn  µn  µnh..    î     ho th . ­ Thùc  Ön  Ëp  µ  ×nh    hi l v tr b¸o c¸o  Õt  quy to¸n chiphÝ      gi¸m    ¸nh    s¸t,® gi¸ tæng  Ó  u    th ®Ç ttheo qui®Þnh  Ön  µnh.    hi h 7.3.Tr¸chnhiÖm  ña  ¬      c c quan thanh  to¸n, Êp   c ph¸t ­ KiÓ m     Êp    so¸tc ph¸t,thanh    to¸n chiphÝ      gi¸m    ¸nh    u     s¸t,® gi¸®Ç t theo  qui®Þnh  Ön  µnh  ña  µ   íc   hi h c Nh n ­ KiÓ m     i  Õu  µ    Ën  è  èn  ∙    tra,®è chi v x¸c nh s v ® thanh  to¸n theo    yªu  Çu  c cña  ñ  u    ch ®Ç t(hoÆc  n  Þ  ù  ®¬ v d to¸n)vÒ   è  èn  ∙  Êp    s v ® c ph¸t,  thanh      to¸nkhi lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n.       7.4.Tr¸chnhiÖm  ña    é, ngµnh  µ  a  ¬ng     c c¸cB   v ®Þ ph ­ Thêng    xuyªn chØ  o  Óm     ×nh  ×nh  ùc hiÖn    ®¹ ki trat h th   c«ng    t¸cgi¸m    s¸t, ®¸nh    u    ña    chøc  ùc hiÖn  gi¸®Ç tc c¸ctæ  th   c«ng    t¸cgi¸m    ¸nh    u    µ  s¸t,® gi¸®Ç tv c¸cchñ  u  .   ®Ç t ­  ã     Ön  C c¸c bi ph¸p, h×nh    thøc  ö  ý nghiªm  ÷ng    ¹m  x l  nh vi ph ¶nh  ëng  h kh«ng  èt®Õ n     ×nh thùc hiÖn      tæng  Ó  µ  ù  ®Ç u     ©y  t  qu¸ tr     c¸c ®Ò ¸n  th v d ¸n  tx dùng. III.§i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h    h Th«ng   µy  ã  Öu  ùc sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ¨ng  t n c hi l   15  k t  ® c«ng b¸o.C¸c    c¬ quan, tæ    chøc, chñ  ù    chøc    Ên  µ    ¬    d ¸n,tæ  t v v c¸c c quan  ªnquan  Þu  li   ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thi h Th«ng   µy. tn Trong qu¸  ×nh  ùc  Ön  ã  ã  tr th hi c kh kh¨n, víng  ¾ c,      m ®Ò nghÞ  c¸c  ¬  c quan,®¬n  Þ    v ph¶n    Þp  êivÒ   é  µichÝnh    ¸nh k th   B T   ®Ó nghiªncøu,gi¶i       Õt. quy
Đồng bộ tài khoản