Thông tư 71/2001/TT-BTC

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:36

0
46
lượt xem
1
download

Thông tư 71/2001/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 71/2001/TT-BTC về Luật kinh doanh bảo hiểm do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị định số 42/2001/NĐ-CP ngày 1/8/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 71/2001/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 71/2001/TT-BTC Hà N i, ngày 28 tháng 8 năm 2001 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 71/2001/TT-BTC NGÀY 28 THÁNG 8 NĂM 2001 HƯ NG D N THI HÀNH NGHN NNH S 42/2001/N -CP NGÀY 01 THÁNG 08 NĂM 2001 C A CHÍNH PH QUY NNH CHI TI T THI HÀNH M T S I U C A LU T KINH DOANH B O HI M Căn c Lu t kinh doanh b o hi m s 24/2000/QH10 ngày 9 tháng 12 năm 2000; Căn c Ngh nh s 42/2001/N -CP ngày 01/08/2001 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t kinh doanh b o hi m; Căn c Ngh nh s 178/CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph quy nh v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Tài chính; B Tài chính hư ng d n c th như sau: I. THÀNH L P VÀ HO T NG C A DOANH NGHI P B O HI M, DOANH NGHI P MÔI GI I B O HI M 1. H sơ xin c p gi y phép thành l p và ho t ng (sau ây g i t t là gi y phép) 1.1. H sơ xin c p gi y phép c a doanh nghi p b o hi m ư c th c hi n theo quy nh t i i u 64 Lu t kinh doanh b o hi m. H sơ xin c p gi y phép c a doanh nghi p môi gi i b o hi m ư c th c hi n theo quy nh t i kho n 1, 2, 3 và 4 i u 64 Lu t kinh doanh b o hi m. 1.2. H sơ xin c p gi y phép c a doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m ư c l p thành 3 (ba) b trong ó có 1 (m t) b là b n chính, 2 (hai) b là b n sao. H sơ xin c p gi y phép c a doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m có v n u tư nư c ngoài ư c l p thành 3 (ba) b , m i b g m 1 b n b ng ti ng Vi t và 1 b n b ng ti ng Anh. Có 1 (m t) b là b n chính, 2 (hai) b là b n sao. T ch c, cá nhân ng tên xin c p gi y phép (sau ây g i t t là ch u tư) ph i ch u trách nhi m v tính chính xác c a h sơ xin c p gi y phép. 1.3. ơn xin c p gi y phép ư c làm theo m u t i Ph l c 1 ( ính kèm Thông tư này), có ch ký c a ngư i i di n theo pháp lu t ho c ngư i ư c u quy n c a ch u tư; 1.4. Ngoài các gi y t theo quy nh t i i m 1.1. nêu trên, tuỳ thu c vào lo i hình doanh nghi p d ki n thành l p, h sơ xin c p gi y phép ph i có nh ng tài li u sau ây:
 2. 1.4.1. i v i doanh nghi p b o hi m nhà nư c, doanh nghi p môi gi i b o hi m nhà nư c: a) Văn b n c a cơ quan quy t nh thành l p doanh nghi p ch p thu n vi c doanh nghi p tham gia ho t ng kinh doanh b o hi m, kinh doanh môi gi i b o hi m; b) Gi i trình v ngu n v n thành l p doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m có xác nh n c a cơ quan có thNm quy n. 1.4.2. i v i công ty c ph n b o hi m, công ty c ph n môi gi i b o hi m, công ty trách nhi m h u h n môi gi i b o hi m, doanh nghi p tư nhân môi gi i b o hi m, công ty h p danh môi gi i b o hi m: a) Biên b n h p c a ch u tư v vi c thành l p công ty c ph n b o hi m, công ty c ph n môi gi i b o hi m, công ty trách nhi m h u h n môi gi i b o hi m, doanh nghi p tư nhân môi gi i b o hi m, công ty h p danh môi gi i b o hi m; b) Xác nh n c a cơ quan có thNm quy n v tính h p pháp c a ngu n v n thành l p công ty. 1.4.3. i v i doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m có v n u tư nư c ngoài: a) i u l c a bên nư c ngoài tham gia liên doanh ho c c a ch u tư nư c ngoài ( i v i doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m 100% v n nư c ngoài); b) Gi y phép ho t ng c a bên nư c ngoài tham gia liên doanh ho c c a ch u tư nư c ngoài ( i v i doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m 100% v n nư c ngoài); c) Văn b n xác nh n c a cơ quan có thNm quy n c a nư c ngoài cho phép bên nư c ngoài tham gia góp v n thành l p liên doanh ho c cho phép ch u tư nư c ngoài thành l p doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m 100% v n nư c ngoài t i Vi t Nam. Trư ng h p quy nh c a nư c nơi bên nư c ngoài ho c ch u tư nư c ngoài có tr s chính không yêu c u có văn b n ch p thu n thì ph i có b ng ch ng xác nh n vi c này; d) Doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m liên doanh ph i có văn b n c a c p có thNm quy n c a bên Vi t Nam cho phép tham gia vào liên doanh; ) Gi i trình v ngu n v n góp c a i tác là bên Vi t Nam có xác nh n c a cơ quan có thNm quy n. 2. Th t c ti p nh n và x lý h sơ xin c p gi y phép 2.1. H sơ xin c p gi y phép ư c B Tài chính ti p nh n và ki m tra trên cơ s sau: 2.1.1. S lư ng b h sơ c n ph i n p và u m c nh ng văn b n c n ph i có trong h sơ theo quy nh;
 3. 2.1.2. Tính h p l c a h sơ xin c p gi y phép; 2.1.3. Văn b n xác nh n tư cách pháp lý, tình hình tài chính c a các ch u tư. 2.2. Ngay sau khi nh n b h sơ h p l , B Tài chính c p cho ch u tư ho c i di n ư c u quy n c a ch u tư gi y biên nh n ti p nh n h sơ xin c p gi y phép. 2.3. Trong th i h n 60 ngày k t ngày nh n ư c y h sơ xin c p gi y phép c a các ch u tư, B Tài chính quy t nh c p gi y phép ho c t ch i c p gi y phép. Trong trư ng h p t ch i c p gi y phép, B Tài chính có văn b n gi i thích lý do. Trong quá trình thNm nh h sơ xin c p gi y phép, trong th i h n 15 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l theo quy nh t i i m 2.1. nêu trên, B Tài chính có th g i thông báo yêu c u ch u tư b sung, s a i h sơ, n u th y c n thi t. Th i h n ch u tư g i văn b n b sung, s a i h sơ xin c p gi y phép là 30 ngày làm vi c k t khi nh n ư c văn b n yêu c u c a B Tài chính. H t th i gian b sung, s a i h sơ xin c p gi y phép bao g m c th i gian gia h n, n u ch u tư không hoàn ch nh h sơ theo yêu c u, h sơ xin c p gi y phép h t giá tr xem xét. 2.4. Gi y phép ư c c p theo m u quy nh t i Ph l c 2 ( ính kèm Thông tư này). 3. ThNm nh h sơ xin c p gi y phép 3.1. H sơ xin c p gi y phép ư c thNm nh d a theo nh ng căn c sau ây: 3.1.1. Lu t kinh doanh b o hi m và các văn b n hư ng d n thi hành; 3.1.2. Các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. 3.2. N i dung thNm nh h sơ xin c p gi y phép : 3.2.1. ThNm nh tư cách pháp lý, tình hình tài chính c a các ch u tư thông qua: a) Văn b n thành l p doanh nghi p và i u l t ch c và ho t ng c a doanh nghi p ( i v i các ch u tư là doanh nghi p) hay văn b n ch ng minh tư cách pháp lý ( i v i ch u tư là cá nhân); b) Báo cáo tài chính ã ư c ki m toán trong 3 năm g n nh t ( i v i ch u tư là doanh nghi p ang ho t ng), bao g m doanh thu, giá tr tài s n, l i nhu n hàng năm; kh năng huy ng v n c a các ch u tư; ch ng nh n c a ngân hàng v s ti n có trong tài kho n c a ch u tư ( i v i ch u tư là cá nhân); s h tr c a công ty m (n u có). c) Quy mô v n, trích l p d phòng nghi p v và các qu d tr theo quy nh c a pháp lu t, ho t ng u tư, phương án kinh doanh c a doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m d ki n ư c thành l p. 3.2.2. ThNm nh v m c phù h p c a vi c thành l p doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m v i quy ho ch và các l i ích kinh t -xã h i:
 4. a) H sơ xin c p gi y phép phù h p v i quy ho ch, k ho ch, nh hư ng phát tri n th trư ng b o hi m, th trư ng tài chính c a Vi t Nam; b) S phù h p c a vi c thành l p doanh nghi p ư c xem xét trên các v n c th sau ây: - m b o s phát tri n lành m nh c a th trư ng b o hi m; - Nhu c u c a n n kinh t qu c dân v lo i s n phNm b o hi m mà doanh nghi p d ki n kinh doanh; - Xem xét kh năng nâng cao năng l c khai thác ti m năng b o hi m trong nư c và năng l c gi l i phí b o hi m trên th trư ng; kh năng t o vi c làm cho ngư i lao ng; - Ti n trình h i nh p, phát tri n quan h thương m i gi a Vi t Nam và các nư c. 3.2.3. ThNm nh v nghi p v i v i h sơ xin c p gi y phép: a) Quy t c, i u kho n, bi u phí b o hi m ư c xây d ng phù h p v i các quy nh pháp lu t hi n hành, m b o tính kh thi v kinh t , k thu t ng th i phù h p v i i u ki n kinh t - xã h i và phong t c, t p quán c a Vi t Nam; b) Khuy n khích tri n khai các nghi p v b o hi m m i mà các doanh nghi p b o hi m ang ho t ng trên th trư ng chưa có kh năng áp ng. 4. L phí c p gi y phép Trong th i h n 7 ngày k t khi ư c c p gi y phép thành l p và ho t ng, doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m ph i n p l phí c p gi y phép; m c l phí c p gi y phép là 0,1% v n pháp nh quy nh t i i u 4 Ngh nh s 43/2001/N -CP ngày 01/08/2001 c a Chính ph quy nh ch tài chính i v i doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m. 5. S a i, b sung gi y phép Th t c ch p thu n nh ng thay i theo quy nh t i i u 69 Lu t kinh doanh b o hi m ư c th c hi n c th như sau: 5.1. i tên doanh nghi p: Doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m mu n i tên doanh nghi p ph i g i n B Tài chính ơn xin i tên do ngư i i di n trư c pháp lu t ho c ngư i có thNm quy n c a doanh nghi p ký và văn b n xác nh n c a cơ quan, cá nhân có thNm quy n c a doanh nghi p v vi c i tên doanh nghi p; 5.2. Tăng ho c gi m m c v n i u l c a doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m:
 5. Doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m mu n thay im cv n i u l ph i g i n B Tài chính: 5.2.1. B n gi i trình v vi c i u ch nh tăng, gi m m c v n i u l có ch ký c a ngư i i di n trư c pháp lu t ho c ngư i có thNm quy n c a doanh nghi p, trong ó ghi rõ s v n tăng (ho c gi m), lý do tăng (ho c gi m), phương án s d ng v n và th i gian th c hi n; 5.2.2. Văn b n ch p thu n c a cơ quan hay ngư i có thNm quy n c a doanh nghi p v vi c tăng, gi m v n i u l ; 5.2.3. Gi i trình v ngu n tài chính dùng tăng v n trong trư ng h p tăng v n i u l . 5.3. M ho c ch m d t ho t ng c a chi nhánh, văn phòng i di n 5.3.1. H sơ xin m chi nhánh, văn phòng i di n doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m ư c th c hi n theo quy nh t i i u 11 và i u 12 Ngh nh s 42/2001/N -CP c a Chính ph ngày 01/08/2001 quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t kinh doanh b o hi m. 5.3.2. H sơ xin m chi nhánh, văn phòng i di n doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m ra nư c ngoài th c hi n theo úng các quy nh c a pháp lu t v u tư ra nư c ngoài. 5.3.3. H sơ xin ch m d t ho t ng c a chi nhánh, văn phòng i di n doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m bao g m : - ơn ngh ch m d t ho t ng - Báo cáo tình hình ho t ng c a chi nhánh, văn phòng i di n trong 3 năm g n nh t. Trư ng h p chi nhánh, văn phòng i di n ho t ng chưa ư c 3 năm thì báo cáo tình hình ho t ng t khi b t u ho t ng. - Trách nhi m và các v n phát sinh khi ch m d t ho t ng 5.4. Thay i a i m t tr s chính, chi nhánh, văn phòng i di n c a doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m. Doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m mu n thay i a i m t tr s chính, chi nhánh, văn phòng i di n c a doanh nghi p ph i g i n B Tài chính ơn xin thay i a i m t tr s chính, chi nhánh c a doanh nghi p do ngư i i di n trư c pháp lu t ho c ngư i có thNm quy n c a doanh nghi p ký. 5.5. Thay i n i dung, ph m vi và th i h n ho t ng Th t c và h sơ xin thay i n i dung, ph m vi và th i h n ho t ng c a doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m ư c th c hi n theo quy nh t i i u 13, Ngh nh s 42/2001/N -CP c a Chính ph ngày 01/08/2001 quy nh chi ti t vi c thi hành m t s i u c a Lu t kinh doanh b o hi m.
 6. 5.6. Chuy n như ng c ph n, ph n v n góp H sơ xin chuy n như ng c ph n, ph n v n góp chi m 10% s v n i u l tr lên ư c l p thành m t (1) b và n p cho B Tài chính bao g m các tài li u sau ây: 5.6.1. ơn xin chuy n như ng c ph n, ph n v n góp chi m 10% s v n i u l tr lên có ch ký c a ngư i i di n trư c pháp lu t ho c ngư i có thNm quy n c a doanh nghi p trong ó nêu rõ s lư ng, giá tr c ph n và t l ph n góp v n ư c chuy n như ng; lý do chuy n như ng; 5.6.2. Các thông tin liên quan n t ch c, cá nhân ư c chuy n như ng c ph n, ph n v n góp; 5.6.3. H p ng chuy n như ng c ph n, ph n v n góp. 5.7. Thay i Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c (Giám c) 5.7.1. Trong th i h n ch m nh t 15 ngày trư c khi ra văn b n b nhi m, mi n nhi m theo nh kỳ ho c gi a kỳ Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c (Giám c) doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m, T ng giám c (Giám c), Ch t ch H i ng qu n tr ho c ngư i ư c Ch t ch H i ng qu n tr u quy n ph i có văn b n g i B Tài chính ngh ch p thu n vi c thay i. 5.7.2. H sơ xin thay i Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c (Giám c) bao g m: a) Văn b n ngh ch p thu n vi c thay i; b) D ki n b nhi m, mi n nhi m nhân s c a doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m; c) Lý l ch ngư i d ki n ư c b nhi m có xác nh n c a H i ng Qu n tr ho c ngư i có thNm quy n c a doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m; d) Văn b ng, ch ng ch ch ng minh trình và năng l c chuyên môn c a Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c (Giám c) d ki n b nhi m; ) Biên b n cu c h p v vi c b nhi m, mi n nhi m Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c (Giám c) doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m, n u có. 5.8. Chia, tách, sáp nh p, h p nh t, gi i th , chuy n i hình th c doanh nghi p. H sơ, th t c và th i h n gi i quy t yêu c u chia, tách, sáp nh p, h p nh t, gi i th , chuy n i hình th c doanh nghi p c a doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t có liên quan. 5.9. Th i h n gi i quy t các yêu c u s a i, b sung gi y phép.
 7. Trong th i h n 30 ngày k t ngày B Tài chính ti p nh n y h sơ ngh s a i, b sung gi y phép c a doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m quy nh t i các i m t 5.1 n 5.8, Ph n I, Thông tư này, B Tài chính có văn b n tr l i v vi c ch p thu n hay t ch i ch p thu n ngh c a doanh nghi p. Trong trư ng h p t ch i ph i nêu rõ lý do b ng văn b n. Trong trư ng h p ch p thu n, B Tài chính c p gi y phép i u ch nh cho doanh nghi p theo m u quy nh t i Ph l c 3 ( ính kèm Thông tư này). Gi y phép i u ch nh là m t b ph n không tách r i c a gi y phép thành l p và ho t ng c a doanh nghi p b o hi m. II. KHAI THÁC B O HI M 1. ăng ký quy t c, i u kho n, bi u phí b o hi m c a các s n phNm b o hi m. 1.1. Vi c ăng ký quy t c, i u kho n, bi u phí b o hi m ư c áp d ng i v i các s n phNm b o hi m ư c quy nh t i kho n 3 i u 18 Ngh nh s 42/2001/N -CP c a Chính ph ngày 01/8/2001 quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t kinh doanh b o hi m. 1.2. Doanh nghi p b o hi m ch ư c ăng ký quy t c, i u kho n, bi u phí b o hi m i v i các s n phNm b o hi m thu c các nghi p v b o hi m ư c phép kinh doanh quy nh t i Gi y phép thành l p và ho t ng (ho c Gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n kinh doanh b o hi m) do B Tài chính c p cho doanh nghi p. 1.3. Doanh nghi p b o hi m ch u trách nhi m v n i dung và tính h p pháp c a quy t c, i u kho n, bi u phí b o hi m các s n phNm b o hi m ăng ký v i B Tài chính. 1.4. Khi ăng ký quy t c, i u kho n, bi u phí c a các s n phNm b o hi m, doanh nghi p b o hi m ph i g i cho B Tài chính các tài li u sau ây: 1.4.1. Văn b n ngh ăng ký s n phNm b o hi m theo m u quy nh t i ph l c s 13 kèm theo Thông tư này; 1.4.2. Quy t c, i u kho n, bi u phí c a s n phNm b o hi m d ki n áp d ng. 1.4.3. Trong th i h n 7 ngày k t khi nh n ư c y các tài li u ăng ký quy t c, i u kho n, bi u phí b o hi m, B Tài chính có trách nhi m xác nh n vi c doanh nghi p b o hi m ã hoàn t t th t c ăng ký quy t c, i u kho n, bi u phí b o hi m. 2. Công b danh m c s n phNm b o hi m Trong th i h n 15 ngày u m i quý, B Tài chính công b danh m c các s n phNm b o hi m c a các doanh nghi p b o hi m ang cung c p trên th trư ng tính n th i i m công b . Vi c công b danh m c các s n phNm b o hi m ư c B Tài chính ti n hành công khai trên phương ti n thông tin i chúng và g i n Hi p h i b o hi m Vi t Nam, các doanh nghi p b o hi m ư c phép thành l p và ho t ng h p pháp t i Vi t Nam. 3. Hoa h ng b o hi m
 8. 3.1. Doanh nghi p b o hi m ch ư c chi tr hoa h ng b o hi m t ph n phí b o hi m th c t thu ư c theo t l hoa h ng b o hi m do B Tài chính quy nh i v i t ng nghi p v b o hi m cho các i tư ng quy nh t i i u 20 Ngh nh s 42/2001/N -CP ngày 01/8/2001 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t kinh doanh b o hi m. 3.2. Hoa h ng b o hi m là các kho n chi phí c a doanh nghi p b o hi m tr cho doanh nghi p môi gi i b o hi m, i lý b o hi m. Doanh nghi p b o hi m ư c ch ng s d ng hoa h ng b o hi m cho các n i dung chi phí sau: 3.2.1. Chi tr tr c ti p cho i lý b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m sau khi nh ng t ch c, cá nhân này mang l i d ch v cho doanh nghi p b o hi m nh m bù p các chi phí sau ây: - Chi phí khai thác ban u (tìm hi u, thuy t ph c và gi i thi u khách hàng); - Chi phí thu phí b o hi m; - Chi phí theo dõi h p ng và thuy t ph c khách hàng duy trì h p ng b o hi m. 3.2.2. Chi hoa h ng b o hi m ph c v cho vi c qu n lý i lý bao g m: - Chi cho ngư i qu n lý i lý không ph i là nhân viên c a doanh nghi p; - Chi khuy n khích i lý khai thác vư t nh m c v doanh thu, v s lư ng h p ng b o hi m, m b o t l duy trì h p ng b o hi m cao; - Chi phí th c hi n m t s chính sách phúc l i và t o i u ki n n nh thu nh p cho i lý. 3.3. T l hoa h ng b o hi m t i a mà doanh nghi p b o hi m ư c phép tr cho i lý b o hi m ư c th c hi n theo b ng t l hoa h ng b o hi m áp d ng cho t ng nghi p v b o hi m ư c quy nh t i Ph l c 4 - B ng t l hoa h ng b o hi m t i a áp d ng cho các nghi p v b o hi m phi nhân th và Ph l c 5 - B ng t l hoa h ng b o hi m t i a áp d ng cho các nghi p v b o hi m nhân th ính kèm Thông tư này. Doanh nghi p b o hi m có th căn c vào th c ti n kinh doanh i u ch nh t l hoa h ng b o hi m áp d ng gi a các s n phNm b o hi m trong cùng m t nghi p v b o hi m nhưng không ư c i u ch nh hoa h ng b o hi m gi a các nghi p v b o hi m. 3.4. T l hoa h ng b o hi m tr cho doanh nghi p môi gi i b o hi m ư c th c hi n trên cơ s tho thu n gi a doanh nghi p b o hi m và doanh nghi p môi gi i b o hi m phù h p v i lu t pháp Vi t Nam và t p quán qu c t . III. HO T NG TÁI B O HI M 1. Doanh nghi p b o hi m th c hi n vi c tái b o hi m b t bu c theo quy nh t i i u 22 Ngh nh s 42/2001/N -CP ngày 01 tháng 8 năm 2001 c a Chính ph quy nh
 9. chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t kinh doanh b o hi m. Danh m c các nghi p v áp d ng tái b o hi m b t bu c bao g m: 1.1. B o hi m tài s n và b o hi m thi t h i; 1.2. B o hi m hàng hoá v n chuy n ư ng b , ư ng bi n, ư ng sông, ư ng s t và ư ng không; 1.3. B o hi m hàng không; 1.4. B o hi m cháy, n ; 1.5. B o hi m thân tàu và trách nhi m dân s c a ch tàu. 2. Hoa h ng tái b o hi m b t bu c do Công ty Tái b o hi m Qu c gia Vi t Nam tr cho doanh nghi p ã như ng tái b o hi m b t bu c ư c th c hi n theo quy nh t i Ph l c 6 ính kèm Thông tư này. 3. Căn c vào tình hình c th t ng th i kỳ, B Tài chính quy nh b sung danh m c nghi p v tái b o hi m, hoa h ng tái b o hi m b t bu c. IV. I LÝ B O HI M 1. Trách nhi m c a doanh nghi p b o hi m, Hi p h i b o hi m Vi t Nam (sau ây g i t t là cơ s ào t o i lý b o hi m) i v i vi c ào t o i lý b o hi m 1.1. Cơ s ào t o i lý b o hi m mu n ào t o i lý b o hi m ph i có văn b n ngh B Tài chính phê chuNn chương trình ào t o i lý b o hi m theo quy nh t i kho n 3 i u 31 Ngh nh s 42/2001/N -CP ngày 1/8/2001 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t kinh doanh b o hi m. 1.2. C p ch ng ch ào t o i lý b o hi m 1.2.1. Ch nh ng cơ s ào t o i lý b o hi m ư c B Tài chính ch p thu n ho t ng m i có quy n c p ch ng ch ào t o i lý b o hi m. Ngư i ư c c p ch ng ch ph i hoàn thành chương trình ào t o i lý b o hi m và thi trong kỳ thi c p ch ng ch ào t o i lý b o hi m. 1.2.2. Ch ng ch ào t o i lý b o hi m ư c c p theo m u do B Tài chính ban hành (Ph l c 7 ính kèm Thông tư này). 1.3. Hàng năm, ch m nh t vào ngày 30/01 c a năm sau, cơ s ào t o i lý b o hi m ph i báo cáo B Tài chính v s lư ng khóa ào t o ã t ch c, s lư ng i lý b o hi m ã ào t o, s lư ng ch ng ch ã c p trong năm (theo m u quy nh t i Ph l c 8 ính kèm Thông tư này). Hàng quý, ch m nh t trư c ngày 15 tháng u c a quý sau, doanh nghi p b o hi m ph i báo cáo B Tài chính v danh sách i lý b o hi m c a doanh nghi p (theo m u quy nh t i Ph l c 9 ính kèm Thông tư này). 2. Quy n và nghĩa v c a doanh nghi p b o hi m và i lý b o hi m
 10. Quy n và nghĩa v c a doanh nghi p b o hi m trong vi c qu n lý ho t ng i lý b o hi m, quy n và nghĩa v c a i lý b o hi m ư c quy nh t i i u 29 và i u 30 Ngh nh s 42/2001/N -CP ngày 1/8/2001 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t kinh doanh b o hi m. 3. Nghiêm c m i lý b o hi m có các hành vi sau ây: 3.1. Thông tin, qu ng cáo sai s th t v n i dung, ph m vi ho t ng c a doanh nghi p b o hi m; i u ki n và i u kho n b o hi m làm t n h i n quy n, l i ích h p pháp c a bên mua b o hi m; 3.2. Ngăn c n bên mua b o hi m cung c p các thông tin liên quan n h p ng b o hi m ho c xúi gi c bên mua b o hi m không kê khai các chi ti t liên quan nh p ng b o hi m; 3.3. Tranh giành khách hàng dư i các hình th c ngăn c n, lôi kéo, mua chu c, e d a nhân viên ho c khách hàng c a doanh nghi p b o hi m, i lý b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m khác; 3.4. Khuy n m i khách hàng dư i hình th c b t h p pháp như: h a h n gi m phí b o hi m, hoàn phí b o hi m ho c các quy n l i khác mà doanh nghi p b o hi m không cung c p cho khách hàng; 3.5. Xúi gi c bên mua b o hi m h y b h p ng b o hi m hi n có mua h p ng b o hi m m i. 4. Vi c giám sát ho t ng c a B Tài chính i v i ho t ng ào t o và s d ng i lý b o hi m c a doanh nghi p b o hi m, Hi p h i b o hi m Vi t Nam 4.1. Doanh nghi p b o hi m, Hi p h i b o hi m Vi t Nam ch u trách nhi m trư c pháp lu t v m i ho t ng ào t o i lý b o hi m, s d ng i lý b o hi m. 4.2. B Tài chính có th ti n hành ki m tra doanh nghi p b o hi m, Hi p h i b o hi m Vi t Nam v tình hình ào t o, s d ng i lý b o hi m. Vi c ki m tra trên không ư c làm nh hư ng n quá trình ho t ng bình thư ng c a doanh nghi p b o hi m, Hi p h i b o hi m Vi t Nam. V. DOANH NGHI P MÔI GI I B O HI M 1. Nguyên t c ho t ng môi gi i b o hi m Doanh nghi p môi gi i b o hi m ch ư c tư v n, gi i thi u cho bên mua b o hi m các quy t c, i u kho n, bi u phí b o hi m ã ư c B Tài chính ban hành, phê chuNn ho c doanh nghi p b o hi m ã ăng ký v i B Tài chính. 2. óng phí b o hi m và tr ti n b o hi m thông qua doanh nghi p môi gi i b o hi m 2.1. Doanh nghi p b o hi m có th y quy n cho doanh nghi p môi gi i b o hi m thu phí b o hi m, b i thư ng, ho c tr ti n b o hi m.
 11. 2.2. Trong trư ng h p doanh nghi p môi gi i b o hi m ư c doanh nghi p b o hi m u quy n thu phí b o hi m, trách nhi m óng phí b o hi m c a bên mua b o hi m hoàn thành khi bên mua b o hi m ã óng phí b o hi m theo tho thu n t i h p ng b o hi m cho doanh nghi p môi gi i b o hi m. Trong trư ng h p doanh nghi p môi gi i b o hi m ư c doanh nghi p b o hi m u quy n thu phí b o hi m và bên mua b o hi m ã óng phí b o hi m theo tho thu n t i h p ng b o hi m thì doanh nghi p môi gi i b o hi m có trách nhi m thanh toán s phí b o hi m nói trên cho doanh nghi p b o hi m theo th i h n ã th a thu n gi a doanh nghi p b o hi m và doanh nghi p môi gi i b o hi m. Trong trư ng h p không có th a thu n v th i h n thanh toán thì doanh nghi p môi gi i b o hi m ph i thanh toán s phí b o hi m nói trên cho doanh nghi p b o hi m trong th i gian s m nh t nhưng t i a không quá 7 ngày, k t ngày nh n ư c s phí b o hi m. 2.3. Trong trư ng h p doanh nghi p môi gi i b o hi m ư c doanh nghi p b o hi m y quy n tr ti n b o hi m ho c ti n b i thư ng thì doanh nghi p b o hi m v n ph i ch u trách nhi m trư c ngư i ư c b o hi m, ho c ngư i th hư ng v s ti n b o hi m mà doanh nghi p b o hi m có nghĩa v tr cho ngư i ư c b o hi m ho c ngư i th hư ng. 2.4. Trong trư ng h p doanh nghi p môi gi i b o hi m ư c doanh nghi p b o hi m y quy n tr ti n b o hi m ho c ti n b i thư ng thì doanh nghi p môi gi i b o hi m có trách nhi m thanh toán s ti n b o hi m nói trên cho ngư i ư c b o hi m ho c ngư i th hư ng ngay khi nh n ư c s ti n b o hi m t doanh nghi p b o hi m. 3. Doanh nghi p môi gi i b o hi m không ư c th c hi n các hành vi sau ây: 3.1. Ngăn c n bên mua b o hi m cung c p các thông tin liên quan n h p ng b o hi m ho c xúi gi c bên mua b o hi m không kê khai các chi ti t liên quan nh p ng b o hi m. 3.2. Khuy n m i khách hàng dư i hình th c h a h n cung c p các quy n l i b t h p pháp xúi gi c khách hàng giao k t h p ng b o hi m. 3.3. Xúi gi c bên mua b o hi m h y b h p ng b o hi m hi n có mua h p ng b o hi m m i. VI. VĂN PHÒNG I DI N C A DOANH NGHI P B O HI M, DOANH NGHI P MÔI GI I B O HI M NƯ C NGOÀI T I VI T NAM 1. H sơ xin c p gi y phép t văn phòng i di n 1.1. Doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m nư c ngoài mu n t văn phòng i di n t i Vi t Nam ph i g i B Tài chính m t b h sơ xin c p gi y phép t văn phòng i di n theo quy nh t i i u 110 Lu t kinh doanh b o hi m. 1.2. ơn xin t văn phòng i di n t i Vi t Nam có ch ký c a Ch t ch H i ng qu n tr ho c ngư i có thNm quy n c a doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m nư c ngoài, theo m u c a B Tài chính quy nh t i Ph l c 10 ính kèm Thông tư này.
 12. 1.3. Gi y phép t văn phòng i di n c a doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m nư c ngoài ư c c p theo m u quy nh t i Ph l c 11 ính kèm Thông tư này. 1.4. Trong th i h n 30 ngày, k t ngày nh n ư c y h sơ xin c p gi y phép t văn phòng i di n, B Tài chính có văn b n ch p thu n hay t ch i ch p thu n ngh c a doanh nghi p. Trong trư ng h p t ch i ch p thu n ph i nêu rõ lý do b ng văn b n. Trong trư ng h p ch p thu n, B Tài chính c p gi y phép t văn phòng i di n c a doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m nư c ngoài t i Vi t Nam. 1.5. Trong th i h n 7 ngày k t khi ư c c p gi y phép t văn phòng i di n ho c gia h n ho t ng, doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m nư c ngoài ph i n p l phí c p gi y phép; m c l phí c p gi y phép ho c gia h n ho t ng là 1 (m t) tri u ng Vi t Nam theo quy nh t i i u 43 Ngh nh s 42/2001/N - CP ngày 01/08/2001 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t kinh doanh b o hi m. 2. Báo cáo ho t ng c a văn phòng i di n 2.1. Văn phòng i di n c a doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m nư c ngoài t i Vi t Nam ph i báo cáo B Tài chính các ho t ng c a văn phòng i di n theo nh kỳ 6 tháng và hàng năm cho B Tài chính và U ban Nhân dân t nh, thành ph nơi Văn phòng i di n t tr s . Báo cáo 6 tháng u năm ph i g i trư c ngày 30 tháng 7 và báo cáo c năm ph i g i trư c ngày 1 tháng 3 c a năm ti p theo. 2.2. N i dung báo cáo: 2.2.1. Cơ c u t ch c văn phòng i di n, nhân s , s ngư i Vi t Nam và ngư i nư c ngoài làm vi c t i văn phòng i di n; 2.2.2. Nh ng ho t ng chính: a) Ti p c n th trư ng c a văn phòng i di n; b) Quan h gi a văn phòng i di n v i các doanh b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m và các t ch c kinh t Vi t Nam; c) Công tác tư v n, ào t o; d) Các ho t ng khác c a văn phòng i di n. 2.2.3. Phương hư ng ho t ng trong th i gian t i. 2.3. Trong trư ng h p c n thi t, B Tài chính có th yêu c u văn phòng i di n báo cáo t xu t ngoài các báo cáo nh kỳ nói trên, cung c p tài li u, gi i trình nh ng v n liên quan n ho t ng c a mình.
 13. 3. Thay i n i dung gi y phép 3.1. Khi có nhu c u thay i m t trong s các n i dung sau ây trong gi y phép t văn phòng i di n, doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m nư c ngoài ph i có văn b n ngh B Tài chính s a i, b sung Gi y phép: 3.1.1. Thay i tên g i, qu c t ch c a doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m nư c ngoài ho c tên g i c a văn phòng i di n; 3.1.2. Thay i n i dung ho t ng c a văn phòng i di n; Trong th i h n 7 ngày k t khi nh n ư c văn b n ngh c a doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m nư c ngoài, B Tài chính s có văn b n tr l i v vi c ch p thu n hay t ch i ch p thu n. Trong trư ng h p t ch i ch p thu n, B Tài chính ph i có văn b n gi i thích lý do. 3.2. Trong trư ng h p tăng, gi m s ngư i t nư c ngoài vào làm vi c t i văn phòng i di n hay thay i a i m t tr s c a văn phòng i di n, doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m nư c ngoài ph i thông báo ngay b ng văn b n cho B Tài chính. VII. TH T C, H SƠ XIN CHUY N GIAO H P NG B O HI M 1. Chuy n giao h p ng b o hi m 1.1. Trong quá trình ho t ng, doanh nghi p b o hi m có th chuy n giao toàn b h p ng b o hi m c a m t hay m t s nghi p v b o hi m (sau ây g i t t là chuy n giao) cho các doanh nghi p b o hi m khác ư c phép ho t ng t i Vi t nam theo quy nh t i M c 3, Chương III, Lu t kinh doanh b o hi m. 1.2. Vi c chuy n giao ph i m b o nguyên t c không gây thi t h i n quy n l i c a bên mua b o hi m sau khi th c hi n vi c chuy n giao. 2. Th t c chuy n giao 2.1. i v i doanh nghi p b o hi m chuy n giao (sau ây g i t t là doanh nghi p chuy n giao): Doanh nghi p chuy n giao ph i có ơn ngh chuy n giao g i cho B Tài chính trong ó nêu rõ lý do xin chuy n giao, kèm theo các tài li u sau ây: a) K ho ch chuy n giao trong ó nêu rõ: - Tên và a ch c a doanh nghi p b o hi m nh n chuy n giao (sau ây g i t t là doanh nghi p nh n chuy n giao); - Lo i nghi p v b o hi m và s lư ng h p ng b o hi m ư c chuy n giao; - Phương th c chuy n giao các qu , d phòng nghi p v và khi u n i b o hi m liên quan t i các h p ng ư c chuy n giao; - Th i gian d ki n th c hi n vi c chuy n giao;
 14. - Gi i trình chi ti t c a doanh nghi p nh n chuy n giao v vi c áp ng yêu c u tài chính sau khi chuy n giao. b) H p ng chuy n giao gi a doanh nghi p chuy n giao và doanh nghi p nh n chuy n giao bao g m các n i dung ch y u sau ây: - i tư ng c a vi c chuy n giao; - Th i gian d ki n th c hi n vi c chuy n giao; - Quy n và nghĩa v c a các bên tham gia chuy n giao; - Phương th c gi i quy t tranh ch p. c) Cam k t c a doanh nghi p nh n chuy n giao v vi c m b o quy n l i c a bên mua b o hi m theo h p ng b o hi m ư c chuy n giao sau khi vi c chuy n giao có hi u l c. 2.2. Trong th i h n 15 ngày k t ngày ơn ngh chuy n giao h p ng b o hi m ư c B Tài chính phê chuNn, doanh nghi p chuy n giao ph i: a) ăng b cáo v vi c chuy n giao trên hai t báo trung ương trong 5 s liên ti p v i các n i dung ch y u sau ây: - Tên và a ch c a doanh nghi p b o hi m chuy n giao và doanh nghi p b o hi m nh n chuy n giao; - Lo i nghi p v b o hi m và s lư ng h p ng b o hi m ư c chuy n giao; - Th i gian d ki n th c hi n vi c chuy n giao; - a ch gi i quy t các khi u n i, th c m c c a bên mua b o hi m liên quan n vi c chuy n giao. b) Doanh nghi p chuy n giao ph i g i thông báo kèm theo tóm t t k ho ch chuy n giao cho t ng bên mua b o hi m ngay sau khi B Tài chính phê chuNn ơn ngh chuy n giao. Thông báo g i cho bên mua b o hi m ph i nêu rõ th i h n bên mua b o hi m ư c phép hu h p ng b o hi m n u không ng ý v i k ho ch chuy n giao và ngày k ho ch chuy n giao chính th c có hi u l c. c) Bên mua b o hi m ư c phép hu h p ng b o hi m trong th i h n 15 ngày k t ngày nh n ư c thông báo v vi c chuy n giao tính theo d u bưu i n. Trong trư ng h p bên mua b o hi m hu h p ng b o hi m, doanh nghi p chuy n giao ph i hoàn l i cho bên mua b o hi m s phí b o hi m ã nh n tương ng v i th i gian còn l i c a h p ng b o hi m sau khi tr i các chi phí h p lý có liên quan i v i b o hi m phi nhân th ; ho c s phí b o hi m bên mua b o hi m ã óng sau khi tr i các chi phí h p lý có liên quan i v i b o hi m nhân th .
 15. 2.3. K t ngày B Tài chính ch p thu n ơn ngh chuy n giao, doanh nghi p chuy n giao không ư c ti p t c ký k t h p ng b o hi m m i thu c nghi p v b o hi m ã ư c chuy n giao. 2.4. Trong th i h n 60 ngày k t ngày B Tài chính phê chuNn k ho ch chuy n giao, doanh nghi p chuy n giao ph i chuy n cho doanh nghi p nh n chuy n giao: a) Toàn b các h p ng b o hi m ang có hi u l c thu c k ho ch chuy n giao ã ư c B Tài chính phê chuNn; b) Các h sơ khi u n i chưa gi i quy t liên quan n nghi p v b o hi m ư c chuy n giao; c) Toàn b tài s n, các qu và d phòng nghi p v liên quan n nh ng h p ng b o hi m ư c chuy n giao và các h sơ khi u n i chưa gi i quy t liên quan n nghi p v b o hi m ư c chuy n giao. 3. Phê chuNn h sơ xin chuy n giao h p ng b o hi m 3.1. Trong th i h n 30 ngày k t ngày nh n h sơ xin chuy n giao, B Tài chính có văn b n ch p thu n, t ch i ch p thu n ho c yêu c u s a i, b sung h sơ xin chuy n giao. Trong trư ng h p, B Tài chính có yêu c u s a i, b sung h sơ, trong th i h n 15 ngày k t ngày nh n ư c yêu c u s a i, b sung, doanh nghi p chuy n giao ph i hoàn ch nh l i h sơ g i B Tài chính. Quá th i h n trên, B Tài chính có quy n t ch i ch p thu n h sơ xin chuy n giao. Trong trư ng h p t ch i ch p thu n h sơ xin chuy n giao, B Tài chính gi i thích rõ lý do b ng văn b n. 3.2. Sau khi ch p thu n h sơ xin chuy n giao, B Tài chính s c p gi y phép i u ch nh (theo m u t i Ph l c 3 ính kèm Thông tư này) cho doanh nghi p chuy n giao phù h p v i các nghi p v b o hi m mà doanh nghi p chuy n giao còn ư c phép ti n hành. 4. Trách nhi m c a doanh nghi p b o hi m nh n chuy n giao 4.1. Doanh nghi p b o hi m nh n chuy n giao có trách nhi m ph i h p v i doanh nghi p chuy n giao trong vi c xây d ng k ho ch chuy n giao, xác nh giá tr tài s n liên quan t i các qu và d phòng nghi p v c a nh ng h p ng b o hi m ư c chuy n giao và tho thu n ngày có hi u l c c a k ho ch chuy n giao. 4.2. K t ngày nh n chuy n giao, doanh nghi p nh n chuy n giao có trách nhi m th c hi n các nghĩa v c a h p ng b o hi m ư c chuy n giao theo úng các i u kho n ã ký k t gi a doanh nghi p chuy n giao và bên mua b o hi m, k c trách nhi m gi i quy t các khi u n i ã x y ra nhưng chưa báo cáo. Doanh nghi p nh n chuy n giao có quy n ti p nh n tài s n liên quan t i các qu và d phòng nghi p v c a h p ng b o hi m ư c chuy n giao và s d ng tài s n ó th c hi n nghĩa v theo h p ng b o hi m ư c chuy n giao. VIII. PHÒNG H N CH T N TH T
 16. 1. Doanh nghi p b o hi m ư c trích m t t l ph n trăm trên phí b o hi m th c gi l i theo quy nh t i Ph l c 12 ính kèm Thông tư này chi cho các bi n pháp phòng, h n ch t n th t ư c quy nh t i kho n 2, i u 25 Ngh nh s 42/2001/N -CP ngày 01/08/2001 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t kinh doanh b o hi m. 2. S ti n chi phòng, h n ch t n th t ch ư c ư c trích và s d ng theo t ng nghi p v b o hi m. 3. Vi c chi phòng, h n ch t n th t ư c th c hi n theo úng các quy nh hi n hành v qu n lý tài chính doanh nghi p và pháp lu t có liên quan. IX. T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày 16/8/2001. 2. Các văn b n dư i ây h t hi u l c thi hành k t ngày Thông tư này có hi u l c thi hành: 2.1. Thông tư s 144/1999/TT-BTC ngày 13/12/1999 c a B Tài chính quy nh ch hoa h ng b o hi m nhân th . 2.2. Thông tư s 78/1998/TT-BTC ngày 9/6/1998 c a B Tài chính quy nh v ho t ng kinh doanh tái b o hi m; 2.3. Thông tư s 26/1998/TT-BTC ngày 4/3/1998 c a B Tài chính hư ng d n th t c c p Gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n ho t ng kinh doanh b o hi m; 2.4. Thông tư s 27/1998/TT-BTC ngày 4/3/1998 c a B Tài chính hư ng d n ho t ng khai thác b o hi m và qu n lý phí b o hi m; 2.5. Thông tư s 28/1998/TT-BTC ngày 4/3/1998 c a B Tài chính quy nh v ho t ng i lý, c ng tác viên b o hi m; 2.6. Thông tư s 02 TC/TCNH ngày 4/1/1996 c a B Tài chính hư ng d n s a i, b sung vi c th c hi n ch hoa h ng b o hi m. 2.7. Thông tư s 76 TC/TCNH ngày 25/10/1995 c a B Tài chính quy nh ch hoa h ng b o hi m; 2.8. Quy t nh s 581a TC/TCNH ngày 01/07/1996 c a B trư ng B Tài chính v vi c ban hành Quy ch t m th i v các quy nh chung c a h p ng b o hi m; 2.9. Quy t nh s 927 TC/Q /TCNH ngày 18/08/1995 c a B trư ng B Tài chính v vi c s a i ph m vi áp d ng các quy t c, i u kho n và bi u phí b o hi m. Trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn, vư ng m c ngh ph n ánh k p th i v B Tài chính xem xét, gi i quy t.
 17. Lê Th Băng Tâm ( ã ký) PH L C 1. M u ơn xin c p gi y phép thành l p và ho t ng c a doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m 2. M u gi y phép thành l p và ho t ng c a doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m 3. M u gi y phép i u ch nh 4. B ng t l hoa h ng b o hi m t i a áp d ng cho các nghi p v b o hi m phi nhân th 5. B ng t l hoa h ng b o hi m t i a áp d ng cho các nghi p v b o hi m nhân th 6. Danh m c nghi p v tái b o hi m b t bu c và t l hoa h ng tái b o hi m b t bu c 7. M u ch ng ch ào t o i lý b o hi m 8. Báo cáo danh sách i lý b o hi m 9. Báo cáo v ho t ng ào t o i lý b o hi m 10. M u ơn xin c p gi y phép t văn phòng i di n c a doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m nư c ngoài t i Vi t Nam 11. M u gi y phép t văn phòng i di n c a doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m nư c ngoài t i Vi t Nam 12. B ng t l chi phòng, h n ch t n th t 13. M u văn b n ngh ăng ký s n phNm b o hi m PH L C 1 M U ƠN XIN C P GI Y PHÉP THÀNH L P VÀ HO T NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ...., ngày.... tháng.... năm 200...
 18. ƠN XIN C P GI Y PHÉP THÀNH L P VÀ HO T NG Kính g i: B trư ng B Tài chính Căn c Lu t kinh doanh b o hi m s 24/2000/QH10 ngày 9/12/2000 và các văn b n hư ng d n thi hành; Chúng tôi (tên c a t ch c, cá nhân xin c p gi y phép thành l p và ho t ng, sau ây g i t t là ch u tư) xin trình B Tài chính ơn xin c p gi y phép thành l p và ho t ng (sau ây g i t t là ơn xin c p gi y phép) theo quy nh c a Lu t kinh doanh b o hi m như sau: I. CÁC THÔNG TIN V CH U TƯ Tên và a ch c a ch u tư/sáng l p viên công ty. - N u là cá nhân ph i ghi rõ h và tên, ngày tháng năm sinh, nơi thư ng trú; - N u là doanh nghi p, t ch c ph i ghi rõ: + tên giao d ch, a ch tr s chính, v n i u l ; + ngày, tháng, năm thành l p, s gi y phép/quy t nh thành l p; + h tên, ch c v c a ngư i i di n cho doanh nghi p, t ch c ó. Chúng tôi xin phép thành l p doanh nghi p b o hi m /doanh nghi p môi gi i b o hi m v i các n i dung sau ây: II. CÁC THÔNG TIN V DOANH NGHI P B O HI M/DOANH NGHI P MÔI GI I B O HI M D KI N THÀNH L P 1. Tên y , tên vi t t t và tên giao d ch: B ng ti ng Vi t: B ng ti ng nư c ngoài, n u có: 2. Hình th c pháp lý: 3. a i m d ki n t tr s chính, chi nhánh, a i m giao d ch, s i n tho i, fax: 4. Tên và a ch ngư i i di n trư c pháp lu t: 5. Lĩnh v c kinh doanh: 6. Ph m vi ho t ng: 7. a bàn ho t ng:
 19. 8. i tư ng khách hàng: 9. V n i u l : (nêu b ng ch và b ng s ), t l góp v n, ngu n v n: 10. Th i h n ho t ng: 11. ngh mi n, gi m thu , n u có: Chúng tôi xin cam k t: 1. Ch u trách nhi m trư c pháp lu t v s trung th c và chính xác c a n i dung trong ơn và các tài li u kèm theo. 2. N u ư c c p gi y phép thành l p và ho t ng s ch p hành nghiêm ch nh các quy nh c a pháp lu t Vi t Nam có liên quan n kinh doanh b o hi m và các quy nh c a gi y phép thành l p và ho t ng. Ký tên và óng d u (Ngư i i di n trư c pháp lu t ho c ngư i ư c ch u tư u quy n h p l ) H sơ kèm theo g m có: 1. i u l doanh nghi p; 2. Phương án ho t ng năm năm u; 3. Danh sách, lý l ch, các văn b ng ch ng minh năng l c, trình chuyên môn, nghi p v c a ngư i qu n tr , ngư i i u hành doanh nghi p 4. M c v n góp và phương th c góp v n, danh sách nh ng ch u tư chi m 10% s v n i u l tr lên, tình hình tài chính và nh ng thông tin khác có liên quan n các ch u tư ó; 5. Quy t c, i u kho n, bi u phí, hoa h ng b o hi m c a lo i s n phNm b o hi m d ki n ti n hành; PH L C 2 - M U GI Y PHÉP THÀNH L P VÀ HO T NG B TÀI CHÍNH GI Y PHÉP THÀNH L P VÀ HO T NG
 20. S : Ngày: C p t i: Nơi c p: B Tài chính B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S :.....GP/KDBH c l p - T do - H nh phúc Hà N i, ngày…. tháng….. năm 200... B TRƯ NG B TÀI CHÍNH - Căn c Lu t Kinh doanh b o hi m s 24/2000/QH10 ngày 9/12/2000; - Căn c Ngh nh s 178/CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph quy nh v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Tài chính; - Căn c Ngh nh s 42/2001/N -CP ngày 01/08/2001c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t kinh doanh b o hi m; - Xét ơn và h sơ xin c p gi y phép thành l p và ho t ng c a............ ngày... tháng.... năm 200... QUY T NNH: i u 1. Thành l p doanh nghi p Cho phép [Tên ch u tư/sáng l p viên công ty - N u là cá nhân ph i ghi rõ h và tên, ngày tháng năm sinh, nơi thư ng trú; - N u là doanh nghi p, t ch c ph i ghi rõ: + tên và a ch giao d ch + ngày, tháng, năm thành l p, s gi y phép/quy t nh thành l p; + h tên, ch c v c a ngư i i di n cho doanh nghi p, t ch c ó]. ư c thành l p [tên y , tên vi t t t và tên giao d ch; a ch giao d ch và a ch chi nhánh, n u có; tư cách pháp lý c a doanh nghi p b o hi m/doanh nghi p môi gi i b o hi m ư c thành l p] kinh doanh b o hi m/ho t ng môi gi i b o hi m theo quy nh c a Lu t kinh doanh b o hi m, các văn b n hư ng d n thi hành Lu t kinh doanh b o hi m, các quy nh khác c a pháp lu t và các quy nh t i Gi y phép này. Doanh nghi p b o hi m có tư cách pháp nhân, có con d u riêng và m tài kho n t i ngân hàng theo các quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. i u 2. V n V n i u l c a [tên doanh nghi p b o hi m/doanh nghi p môi gi i b o hi m ư c thành l p] là:.... (nêu b ng s và b ng ch ), trong ó: Tên các bên tham gia góp v n S v n góp tính b ng ti n T l % ................................................. .......................................... ..........………………. ................................................. .......................................... ..........……………….
Đồng bộ tài khoản