Thông tư 71/2003/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
87
lượt xem
8
download

Thông tư 71/2003/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 71/2003/TT-BTC về việc hướng dẫn về phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 71/2003/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 71/2003/TT-BTC Hà N i, ngày 30 tháng 7 năm 2003 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 71/2003/TT-BTC NGÀY 30 THÁNG 7 NĂM 2003 HƯ NG D N V PHÍ THU C TH M QUY N QUY T NNH C A H I NG NHÂN DÂN T NH, THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG Tri n khai thi hành Pháp l nh phí và l phí, Chính ph ã có Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 quy nh rõ nguyên t c xác nh m c thu, ch thu, n p, qu n lý và s d ng phí, l phí, ng th i có phân c p cho H i ng nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (dư i ây g i t t là c p t nh) ban hành m t s lo i phí. Căn c Pháp l nh phí và l phí và Ngh nh s 57/2002/N -CP nêu trên, B Tài chính hư ng d n thêm m t s i m v các lo i phí này như sau: I. NH NG LO I PHÍ THU C TH M QUY N QUY T NNH C A H I NG NHÂN DÂN C P T NH Theo quy nh c a Ngh nh 57/2002/N -CP, H i ng nhân dân c p t nh quy t nh i v i nh ng lo i phí sau: 1. Phí xây d ng; 2. Phí o c, l p b n a chính; 3. Phí thNm nh c p quy n s d ng t; 4. Phí ch ; 5. Phí u th u, u giá ( i v i phí do cơ quan a phương t ch c thu); 6. Phí s d ng ư ng b ( i v i ư ng thu c a phương qu n lý); 7. Phí qua c u ( i v i c u thu c a phương qu n lý); 8. Phí qua ò; 9. Phí qua phà ( i v i phà thu c a phương qu n lý); 10. Phí s d ng l ư ng, b n, bãi, m t nư c;
  2. 11. Phí khai thác và s d ng tài li u t ai; 12. Phí thư vi n ( i v i thư vi n thu c a phương qu n lý); 13. Phí an ninh, tr t t ; 14. Phí trông gi xe p, xe máy, ô tô; 15. Phí tham quan danh lam th ng c nh ( i v i danh lam th ng c nh thu c a phương qu n lý); 16. Phí tham quan di tích l ch s ( i v i di tích l ch s thu c a phương qu n lý); 17. Phí tham quan công trình văn hoá ( i v i công trình văn hoá thu c a phương qu n lý); 18. Phí d thi, d tuy n ( i v i cơ s giáo d c, ào t o thu c a phương qu n lý); 19. Phí v sinh; 20. Phí phòng, ch ng thiên tai. II. XÁC NNH M C THU VÀ QU N LÝ, S D NG TI N PHÍ THU Ư C Theo quy nh t i i u 5 c a Ngh nh 57/2002/N -CP thì H i ng nhân dân quy nh i v i phí ư c phân c p bao g m vi c quy nh m c thu, ch thu, n p, qu n lý và s d ng i v i t ng phí c th . Vi c quy nh này căn c vào nguyên t c chung sau: 1. V m c thu: b o m nguyên t c xác nh m c thu quy nh t i i u 8 c a Ngh nh 57/2002/N -CP và hư ng d n t i ph n A, m c III c a Thông tư s 63/2002/TT- BTC ngày 24/7/2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí và l phí. 2. V qu n lý, s d ng ti n phí thu ư c: b o m nguyên t c quy nh t i i u 11, i u 12, i u 13, i u 17 c a Ngh nh 57/2002/N -CP và hư ng d n t i ph n C và ph n D, m c III c a Thông tư s 63/2002/TT-BTC nêu trên. 3. i v i các lo i phí có ý nghĩa quan tr ng c a t nh, có s thu l n, có th quy nh m c thu c th ư c, như phí c u, ư ng b thu c ph m vi t nh qu n lý, phí xây d ng... thì vi c quy t nh m c thu i v i t ng lo i phí ư c phân c p cho H i ng nhân dân c p t nh ph i b o m úng trình t quy nh t i i u 11 Pháp l nh phí và l phí là U ban nhân dân c p t nh trình H i ng nhân dân quy t nh. Tuy nhiên, trong th c t cũng có nh ng kho n thu phí n u ban hành như v y v a c th , nh nh t mà không k p th i, không phù h p v i ho t ng c a H i ng nhân dân, thí d như: phí ò, phí ch nông thôn,... n u H i ng nhân dân c p t nh ra văn b n cho t ng ò, t ng ch c th s m t th i gian không c n thi t, không k p th i. kh c ph c tình hình trên, dư i ây xin hư ng d n m t s nguyên t c c th a phương v n d ng, như sau:
  3. a) U ban nhân dân c p t nh trình H i ng nhân dân quy t nh khung m c thu cho c t nh v t ng lo i phí. Căn c vào khung m c thu ã ư c H i ng nhân dân c p t nh quy t nh, U ban nhân dân t nh s quy nh m c thu c th cho phù h p v i i u ki n, hoàn c nh c a t ng a bàn có xu t hi n, phát sinh ho c c n thi t ph i thu phí áp d ng, th c hi n ngay. b) i v i m t s lo i phí mà Chính ph ho c B Tài chính ã có văn b n quy nh, g m: phí u th u, u giá, phí s d ng ư ng b , phí qua c u, phí qua phà, phí d thi, d tuy n thì m c thu ư c áp d ng theo quy nh t i các văn b n ó cho n khi có hư ng d n thay th ho c s a i, b sung thì th c hi n theo văn b n m i (thí d như: phí s d ng ư ng b , t ngày 01/3/2003 th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 109/2002/TT-BTC ngày 06/12/2002 c a B Tài chính quy nh ch thu, n p và qu n lý s d ng phí s d ng ư ng b ). Trư ng h p m c thu c a lo i phí nào không phù h p v i i u ki n th c t t i a phương thì U ban nhân dân c p t nh có văn b n trao i th ng nh t v i B Tài chính trư c khi trình H i ng nhân dân c p t nh quy t nh. c) i v i các lo i phí khác (ngoài các lo i phí ã nêu t i ti t b, i m này): tuỳ t ng i u ki n, tình hình c th c a a phương nơi phát sinh ho t ng thu phí, c n lưu ý m t s i m v n i dung và m c thu như sau: c.1. i v i phí xây d ng - Phí xây d ng là kho n thu vào ch u tư xây d ng công trình s n xu t, kinh doanh ho c làm nhà , nh m m c ích h tr u tư xây d ng, c i t o cơ s h t ng công c ng trên a bàn mà ch u tư xây d ng công trình. - M c thu phí: có th ư c tính b ng t l % trên giá tr công trình xây d ng (không bao g m giá tr thi t b l p t), tuỳ thu c vào lo i công trình xây d ng (là nhà ho c là công trình xây d ng s n xu t, kinh doanh) và khu v c dân cư mà áp d ng m c thu khác nhau cho phù h p. M c thu áp d ng i v i công trình xây d ng làm nhà th p hơn i v i công trình xây d ng s n xu t, kinh doanh. M c thu t i a không quá 0,5% i v i công trình có m c v n xây d ng nhóm A, không quá 1% i v i công trình có m c v n xây d ng nhóm B và không quá 2% i v i công trình có m c v n xây d ng nhóm C. c.2. i v i phí o c, l p b n a chính - Phí o c, l p b n a chính là kho n thu vào các ch d án u tư s n xu t, kinh doanh ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n giao t, cho thuê t m i ho c ư c phép th c hi n vi c chuy n m c ích s d ng t, nh m h tr thêm cho chi phí o c, l p b n a chính nh ng nơi chưa có b n a chính có to . - M c thu phí: căn c vào các bư c công vi c, yêu c u công tác o c, l p b n a chính và tuỳ thu c vào v trí, di n tích t ư c giao, ư c thuê ho c ư c phép chuy n m c ích s d ng l n hay nh c a t ng d án, nhưng m c thu t i a không quá 1.000 ng/m2. c.3. i v i phí thNm nh c p quy n s d ng t
  4. - Phí thNm nh c p quy n s d ng t là kho n thu vào các i tư ng ăng ký, n p h sơ c p quy n s d ng t có nhu c u ho c c n ph i thNm nh theo quy nh, nh m bù p chi phí thNm nh h sơ, các i u ki n c n và cơ quan nhà nư c có thNm quy n giao t, cho thuê t như: i u ki n v hi n tr ng s d ng t, i u ki n v quy ho ch, k ho ch s d ng t, i u ki n v sinh ho t, s n xu t, kinh doanh... Phí thNm nh c p quy n s d ng t áp d ng i v i c trư ng h p chuy n quy n s h u nhà g n li n v i quy n s d ng t. - M c thu: tuỳ thu c vào di n tích t c p quy n s d ng, tính ch t ph c t p c a t ng lo i h sơ c p quy n s d ng t, như c p m i, c p l i; vi c s d ng t vào m c ích khác nhau (làm nhà , s n xu t, kinh doanh) và các i u ki n c th c a a phương mà áp d ng m c thu khác nhau cho phù h p, b o m nguyên t c m c thu i v i t s d ng làm nhà th p hơn t s d ng vào m c ích s n xu t, kinh doanh, m c thu cao nh t không quá 5.000.000 ng/h sơ. c.4. i v i phí ch - Phí ch là kho n thu v s d ng di n tích bán hàng i v i nh ng ngư i buôn bán trong ch nh m bù p chi phí u tư, qu n lý ch c a ban qu n lý, t qu n lý ho c doanh nghi p qu n lý ch . - M c thu: tuỳ thu c vào quy mô ch , tính ch t ho t ng c a t ng lo i ch , di n tích bán hàng c a ngư i buôn bán t i ch và tình hình c th c a a phương mà áp d ng m c thu khác nhau cho phù h p, như: + i v i ch có h t c a hàng, c a hi u buôn bán c nh, thư ng xuyên t i ch , m c thu phí có th quy nh cho c tháng, nhưng t i a không quá 200.000 ng/m2/tháng; + i v i ch có ngư i buôn bán không thư ng xuyên, không c nh t i ch , m c thu phí có th tính theo t ng ngư i em hàng hoá vào bán ho c tính theo s lư ng hàng hoá nh p ch . M c thu t i a không quá 8.000 ng/ngư i/ngày. Trư ng h p tính theo s lư ng hàng hoá nh p ch , tuỳ thu c vào tính ch t, giá tr c a hàng hoá nh p ch , m c thu có th tính theo kg, con... ho c theo tr ng t i c a xe ch hàng hoá nh p ch , nhưng không quá 100.000 ng/xe ho c lô hàng hoá nh p ch . c.5. i v i phí qua ò - Phí qua ò là kho n thu c a ch ò ho c b n khách i v i ngư i thuê ò ch khách, hàng hoá ngang qua sông, kênh ho c i d c sông, kênh, h ho c c p vào tàu khách ón, tr hành khách trong khi tàu khách ang hành trình. Kho n phí này dùng bù p chi phí ch y ò và chi phí qu n lý c a b n khách (n u có). - M c thu phí: tuỳ thu c vào lo i ò (chuy n ng b ng chèo, bu m, dây kéo ho c b ng máy), tính ch t ho t ng là ò ngang, ò d c hay ò màn, kho ng cách ch y ò và tình hình c th c a a phương mà áp d ng m c thu khác nhau cho phù h p, như: + i v i ò ngang: m c thu i v i hành khách t i a không quá 5.000 ng/ngư i; i v i hành khách có em theo xe p, xe máy thì có th thu thêm nhưng không quá 5.000 ng/xe; i v i hàng hoá qua ò ch thu i v i hàng hoá có kh i lư ng t 50
  5. kg tr lên (dư i 50 kg ư c tính như i v i xe p, xe máy i kèm theo hành khách) v i m c thu tuỳ thu c vào tr ng lư ng c a hàng hoá qua ò, nhưng t i a không quá 5.000 ng/m t ơn v tính là 50 kg. Trư ng h p là hàng hoá c ng k nh thì m c thu có th cao hơn, nhưng t i a không quá 2 l n m c thu i v i hàng hoá thông thư ng. + i v i ò d c: do hành khách ho c ch hàng tho thu n v i ch ò ho c b n khách cho phù h p v i i u ki n, tình hình c th , nhưng t i a không quá 5.000 ng/km/ngư i ho c 50 kg hàng hoá. + i v i ò màn: m c thu t i a không quá 10.000 ng/ngư i. c.6. i v i phí s d ng l ư ng, b n, bãi, m t nư c - Phí s d ng l ư ng, b n, bãi, m t nư c là kho n thu vào các i tư ng ư c phép s d ng l ư ng, b n, bãi, m t nư c (h , ao, sông, kênh, r ch...) vào m c ích i l i, sinh ho t, s n xu t, kinh doanh, phù h p v i quy ho ch, k ho ch và quy nh c a Nhà nư c v qu n lý, s d ng l ư ng, b n, bãi, m t nư c. - M c thu phí: tuỳ thu c vào tình hình c th c a t ng a phương v vi c qu n lý, s d ng l ư ng, b n, bãi, m t nư c mà quy nh m c thu cho phù h p, như: + i v i vi c t m d ng, xe ô tô nh ng l ư ng ư c phép theo quy ho ch s d ng t, giao thông ư ng b , ô th , m c thu không quá 5.000 ng/xe/l n t m d ng và không quá 100.000 ng/xe/tháng. + i v i vi c s d ng b n, bãi, m t nư c (không thu c trư ng h p Nhà nư c giao t thu ti n s d ng t và cho thuê t), m c thu t i a m t năm b ng 50% m c giá m t t, m t nư c do U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy nh trong khung giá c a Chính ph ho c không quá 3% doanh thu thu ư c t vi c s n xu t, kinh doanh c a t ch c, cá nhân ư c phép s d ng b n, bãi, m t nư c vào s n xu t, kinh doanh. c.7. i v i phí khai thác và s d ng tài li u t ai - Phí khai thác và s d ng tài li u t ai là kho n thu i v i ngư i có nhu c u khai thác và s d ng tài li u v t ai c a các cơ quan nhà nư c có thNm quy n qu n lý h sơ, tài li u v t ai (như: cơ quan a chính, U ban nhân dân xã, phư ng, qu n, huy n,...) nh m bù p chi phí qu n lý, ph c v vi c khai thác và s d ng tài li u t ai c a ngư i có nhu c u. - M c thu phí: t i a không quá 200.000 ng/h sơ, tài li u (không bao g m chi phí in n, sao ch p h sơ, tài li u). c.8. i v i phí thư vi n - Phí thư vi n là kho n thu nh m bù p các chi phí c n thi t cho ho t ng c a thư vi n khi cung c p các d ch v ph c v b n c v n tài li u c a thư vi n.
  6. - M c thu phí: tuỳ thu c tình hình c th , i u ki n và phương th c ho t ng, cung c p các d ch v ph c v b n c mà có m c thu khác nhau cho phù h p. V nguyên t c, phí thư vi n bao g m: + Phí th c tài li u, t i a không quá 20.000 ng/th /năm i v i b n c là ngư i l n; không quá 10.000 ng/th /năm i v i b n c là thi u nhi. + Phí s d ng phòng c a phương ti n, phòng c tài li u quý hi m và các phòng c c bi t khác (n u có), t i a không quá 02 l n m c thu phí th c tài li u. i v i các ho t ng d ch v khác, như: d ch thu t, sao ch p tài li u, khai thác s d ng m ng thông tin thư vi n trong nư c và qu c t , l p danh m c tài li u theo chuyên , cung c p các s n phNm thông tin ã ư c x lý theo yêu c u b n c, v n chuy n tài li u cho b n c tr c ti p ho c qua bưu i n... là giá d ch v , th c hi n trên cơ s tho thu n gi a thư vi n và b n c có nhu c u. c.9. i v i phí an ninh, tr t t - Phí an ninh, tr t t là kho n thu i v i các t ch c, h gia ình cư trú trên a bàn a phương, là m t trong nh ng ngu n kinh phí c a Qu an ninh, tr t t c a a phương, nh m m c ích h tr thêm cho ho t ng gi gìn an ninh, tr t t a phương c a công an xã, phư ng, i dân phòng, t tu n tra. - M c thu phí: tuỳ thu c tình hình c th c a t ng a phương như t ch c ho t ng c a i dân phòng, t tu n tra, quy mô, a bàn c a t ng phư ng, xã, m t dân cư, i u ki n v thu nh p c a các h gia ình mà áp d ng m c thu cho phù h p: + i v i h gia ình không s n xu t kinh doanh, m c thu t i a không quá 5.000 ng/h /tháng; + i v i h gia ình có ho t ng s n xu t kinh doanh, m c thu t i a không quá 20.000 ng/h /tháng; + i v i ơn v hành chính, s nghi p, m c thu t i a không quá 50.000 ng/ ơn v /tháng; + i v i cơ s s n xu t, kinh doanh, m c thu t i a không quá 100.000 ng/cơ s /tháng. c.10. i v i phí trông gi xe p, xe máy, ô tô - Phí trông gi xe p, xe máy, ô tô là kho n thu vào ch phương ti n có nhu c u trông gi xe p, xe máy, ô tô t i các i m , bãi trông gi phương ti n công c ng phù h p v i quy ho ch và quy nh v k t c u h t ng giao thông, ô th c a a phương. - M c thu phí: tuỳ thu c vào phương th c nh n trông gi xe p, xe máy, ô tô mà có m c thu tương ng v i các hình th c thu cho phù h p, như:
  7. + M c thu phí lư t ban ngày i v i xe p không quá 500 ng/lư t, i v i xe máy không quá 1.000 ng/lư t, i v i ô tô thì tuỳ theo s gh ho c tr ng t i c a xe, nhưng cũng không quá 10.000 ng/lư t. + M c thu phí trông gi ban êm có th cao hơn m c thu phí ban ngày, nhưng t i a không quá hai l n m c thu phí ban ngày. Trư ng h p trông gi c ngày và êm thì m c thu phí c ngày và êm t i a b ng m c thu phí ban ngày c ng v i m c thu phí ban êm. + M c thu phí theo tháng t i a không quá năm mươi l n m c thu phí ban ngày. + i v i các i m, bãi trông gi các b nh vi n, trư ng h c, ch ... là nh ng nơi có nhi u nhu c u trông gi phương ti n c n áp d ng m c thu phí th p hơn các nơi khác. + i v i các i m, bãi trông gi ô tô có i u ki n trông gi nh ng xe ô tô có ch t lư ng cao, yêu c u v i u ki n ph c v cao hơn nh ng i u ki n trông gi thông thư ng và các i m, bãi trông gi xe t i các a i m danh lam th ng c nh, di tích l ch s , công trình văn hoá mà khách tham quan thư ng có nhu c u g i xe nhi u gi , th c hi n công vi c trông gi khó khăn hơn nh ng nơi khác, thì có th s d ng h s i u ch nh t 1 n 2 i v i nh ng trư ng h p có nhu c u. c.11. i v i phí tham quan danh lam th ng c nh, di tích l ch s , công trình văn hoá - Phí tham quan danh lam th ng c nh, di tích l ch s , công trình văn hoá là kho n thu nh m bù p m t ph n ho c toàn b chi phí v duy tu, b o dư ng, qu n lý i v i danh lam th ng c nh, di tích l ch s , công trình văn hoá ó. - M c thu phí: tuỳ thu c vào i u ki n th c t , quy mô, hình th c ho t ng t ch c tham quan c a t ng danh lam th ng c nh, di tích l ch s , công trình văn hoá mà có m c thu phí khác nhau cho phù h p, nhưng ph i m b o nguyên t c sau: + M c thu ư c áp d ng th ng nh t i v i ngư i Vi t Nam và ngư i nư c ngoài n tham quan; + i v i ngư i l n, m c thu không quá 15.000 ng/l n/ngư i. + i v i tr em, m c thu không quá 7.000 ng/l n/ngư i. + i v i nh ng danh lam th ng c nh, di tích l ch s , công trình văn hoá ư c t ch c qu c t công nh n có th áp d ng m c thu cao hơn, nhưng t i a không quá hai l n m c thu quy nh t i i m này. c.12. i v i phí v sinh - Phí v sinh là kho n thu nh m bù p m t ph n ho c toàn b chi phí u tư cho ho t ng thu gom và x lý rác th i trên a bàn a phương, như: chi phí cho t ch c ho t ng c a ơn v thu gom, v n chuy n và x lý rác th i...
  8. - M c thu phí: có th ư c phân bi t theo các lo i i tư ng là cá nhân cư trú, h gia ình, ơn v hành chính, s nghi p, cơ s s n xu t, kinh doanh trên a bàn nơi có t ch c ho t ng thu gom và x lý rác th i quy nh cho phù h p, như: + i v i các cá nhân, h gia ình, m c thu t i a không quá 2.000 ng/ngư i/tháng ho c không quá 20.000 ng/h /tháng. + i v i các h kinh doanh buôn bán nh , trư ng h c, nhà tr , tr s làm vi c c a các doanh nghi p, cơ quan hành chính, s nghi p, m c thu t i a không quá 100.000 ng/ ơn v /tháng. + i v i các c a hàng, khách s n, nhà hàng kinh doanh hàng ăn u ng, tuỳ theo quy mô c a t ng i tư ng mà có m c thu cho phù h p nhưng t i a không quá 200.000 ng/c a hàng/tháng ho c không quá 120.000 ng/m3 rác. + i v i các nhà máy, b nh vi n, cơ s s n xu t, ch , nhà ga, b n tàu, b n xe, m c thu t i a không quá 120.000 ng/m3 rác. + i v i các công trình xây d ng có th tính theo s lư ng rác th i ra ho c tính theo t l ph n trăm trên giá tr xây l p công trình, nhưng t i a không quá 120.000 ng/m3 rác ho c không quá 0,05% giá tr xây l p công trình. + Riêng rác th i nguy h i (rác th i công nghi p, y t nguy h i...) c n ph i b o m th c hi n quy nh nghiêm ng t t khâu thu gom n v n chuy n và x lý rác, H i ng nhân dân c p t nh quy nh m c thu i v i t ng trư ng h p c th cho phù h p v i i u ki n c a a phương. c.13. i v i phí phòng, ch ng thiên tai - Phí phòng, ch ng thiên tai là kho n thu i v i các cơ s s n xu t kinh doanh và h gia ình (n u c n thi t) trên a bàn nơi có nguy cơ ho c thư ng xuyên b thiên tai nh m ph c v cho vi c phòng, ch ng thiên tai c a a phương. - M c thu phí: + i v i các cơ s s n xu t, kinh doanh: tuỳ thu c vào tính ch t ho t ng c a t ng cơ s mà áp d ng m c thu phí khác nhau cho phù h p, như: * Không có tác ng x u n môi trư ng, m c thu t i a không quá 100.000 ng/năm. * Có tác ng x u, tr c ti p n môi trư ng, như khai thác tài nguyên, khoáng s n... thì m c thu có th cao hơn, nhưng t i a không quá 1.000.000 ng/năm. + i v i các h gia ình, m c thu t i a không quá 5.000 ng/h /năm. III. NH NG V N KHÁC CÓ LIÊN QUAN 1. Vi c quy t nh thu phí, ph m vi, i tư ng i u ch nh c a t ng lo i phí (bao g m c i tư ng không thu, i tư ng ư c mi n, gi m phí) nêu t i Thông tư này do H i
  9. ng nhân dân c p t nh quy t nh cho phù h p v i i u ki n c a t ng a phương. i v i cơ quan, ơn v ư c phép thu phí, do U ban nhân dân c p t nh quy t nh cho phù h p nhưng ph i b o m theo úng quy nh t i i u 6 Pháp l nh phí và l phí và i u 4 c a Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí. 2. Vi c qu n lý, s d ng ti n phí thu ư c ph i d a trên cơ s xác nh rõ kho n phí ó là kho n thu thu c ngân sách nhà nư c hay không thu c ngân sách nhà nư c. N u là kho n thu thu c ngân sách nhà nư c thì H i ng nhân dân c p t nh quy t nh luôn t l ph n trăm trên s phí thu ư c l i cho ơn v thu trang tr i chi phí cho vi c thu phí. Trư ng h p H i ng nhân dân c p t nh chưa quy nh ph n phí l i cho ơn v thu phí trang tr i chi phí cho vi c thu phí thì U ban nhân dân c p t nh có th quy t nh t m th i t l ph n trăm trên s phí thu ư c l i cho ơn v thu trang tr i chi phí cho vi c thu phí và ph i báo cáo H i ng nhân dân t i phiên h p g n nh t. 3. Vi c áp d ng m c thu phí c a m t ho t ng c th c n ph i ư c quy nh áp d ng th ng nh t cho c phí thu c ngân sách nhà nư c và phí không thu c ngân sách nhà nư c. Trư ng h p là phí không thu c ngân sách nhà nư c thì m c phí ó (m c phí áp d ng th ng nh t) ã bao g m thu giá tr gia tăng. 4. V ch ng t thu phí: i v i phí thu c ngân sách nhà nư c, t ch c, cá nhân khi thu phí ph i l p và c p biên lai thu cho i tư ng n p phí theo quy nh hi n hành c a B Tài chính v phát hành, qu n lý, s d ng n ch thu . i v i phí không thu c ngân sách nhà nư c, t ch c, cá nhân khi thu phí ph i l p và giao hoá ơn cho i tư ng n p phí theo quy nh hi n hành c a B Tài chính v phát hành, qu n lý, s d ng hoá ơn bán hàng. Trư ng h p t ch c, cá nhân thu phí có nhu c u s d ng hoá ơn t in, ch ng t thu phí khác v i m u ch ng t quy nh chung ho c ch ng t c thù như tem, vé in s n m c thu phí thì ph i có văn b n ngh cơ quan thu có thNm quy n gi i quy t theo ch quy nh. 5. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Trong quá trình tri n khai th c hi n, n u có vư ng m c, ngh các t ch c, cá nhân ph n ánh k p th i v B Tài chính xem xét, gi i quy t. Tr n Văn Tá ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản