Thông tư 71/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Uyên Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
328
lượt xem
6
download

Thông tư 71/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 71/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán vốn đầu tư dự án xây dựng đường ôtô cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 71/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. T H¤NG T ¦ cña bé trëng Bé TµI CHÝNH Sè 71/2005/TT­BTC  ngµy 31 th¸ng 8 n¨m 2005 Híng dÉn viÖc qu¶n lý,  cÊp ph¸t, thanh to¸n vèn ®Çu t dù ¸n X©y dùng  ®êng «t« cao tèc TP Hå ChÝ Minh­Trung L¬ng C¨n   cø   LuËt   Ng©n   s¸ch   nhµ   níc   sè   01/2002/QH11   ngµy   16/12/2002; C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  52/1999/N§­CP ngµy 8/7/1999 cña   ChÝnh phñ  vÒ  viÖc ban hµnh Quy chÕ  Qu¶n lý   ®Çu t  vµ  x©y   dùng,   NghÞ   ®Þnh   sè   12/2000/N§­CP   ngµy   5/5/2000   vµ   sè   07/2003/N§­CP   ngµy   30/1/2003   cña   ChÝnh   phñ   vÒ   viÖc   söa   ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña Quy chÕ Qu¶n lý ®Çu t  vµ x©y   dùng; C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  16/2005/N§­CP ngµy 07/02/2005   cña ChÝnh phñ vÒ Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh; Thùc   hiÖn   QuyÕt   ®Þnh   sè  1286/Q§­TTg  ngµy   06/12/2004   cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  vÒ  viÖc  ®Çu t dù  ¸n X©y dùng  ®êng   «t« cao tèc TP Hå  ChÝ  Minh­Trung L¬ng (giai  ®o¹n 1) vµ   Th«ng b¸o sè 63/TB­VPCP ngµy 5/4/2005 cña V¨n phßng ChÝnh   phñ vÒ c¸c gi¶i ph¸p xö lý khã kh¨n tµi chÝnh ®èi víi mét   sè doanh nghiÖp thuéc Bé Giao th«ng vËn t¶i; Bé  Tµi chÝnh híng dÉn viÖc qu¶n lý, cÊp ph¸t, thanh   to¸n vèn  ®Çu t cho dù  ¸n X©y dùng ®êng «t« cao tèc TP Hå   ChÝ Minh­Trung L¬ng nh sau: I. QUY §ÞNH CHUNG: Dù ¸n §êng «t« cao tèc TP Hå ChÝ Minh ­ Trung L¬ng ®­ îc qu¶n lý  theo  ®óng quy  ®Þnh t¹i Quy chÕ  Qu¶n lý   ®Çu t vµ  x©y dùng ban hµnh kÌm theo NghÞ   ®Þnh sè  52/1999/N§­CP  ngµy 8/7/1999 cña ChÝnh phñ  vµ   ®îc söa  ®æi, bæ sung theo  NghÞ   ®Þnh   sè   12/2000/N§­CP   ngµy   5/5/2000   vµ   sè  07/2003/N§­CP ngµy 30/1/2003 cña ChÝnh phñ vµ Quy ®Þnh vÒ  qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh ban hµnh kÌm theo   NghÞ ®Þnh sè 16/2005/N§­CP ngµy 07/02/2005 cña ChÝnh phñ;  viÖc   qu¶n   lý,   cÊp   ph¸t,   thanh   to¸n   vèn   ®Çu   t  ®îc   thùc  hiÖn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. Do ®Æc thï vÒ nguån vèn ®Çu t cña dù ¸n, Bé Tµi chÝnh  híng   dÉn   mét   sè   ®iÓm   kh¸c   vÒ   viÖc   qu¶n   lý,   cÊp   ph¸t,  thanh to¸n vèn ®Çu t cho dù ¸n nh sau:
  2. 2 II. QUY §ÞNH Cô THÓ: 1. VÒ nguån vèn ®Çu t: Vèn ®Çu t cho dù ¸n ®îc ®¶m b¶o tõ c¸c nguån sau: ­ Vèn thu  ®îc tõ  c«ng t¸c chuyÓn giao quyÒn thu phÝ  quèc lé  5, quèc lé  51 vµ  b¶n th©n  ®êng «t« cao tèc TP Hå  ChÝ Minh­Trung L¬ng. ­ Vèn øng tríc cña ng©n s¸ch nhµ  níc khi vèn thu  ®îc  tõ c«ng t¸c chuyÓn giao quyÒn thu phÝ cha ®¸p øng ®ñ. 2. LËp kÕ ho¹ch nguån vèn: ­ Hµng  n¨m,  theo  quy  ®Þnh  vÒ  lËp  dù  to¸n  ng©n s¸ch  nhµ  níc, chñ   ®Çu t  lËp kÕ  ho¹ch vèn  ®Çu t  n¨m cho dù  ¸n  theo   tõng   nguån   vèn   (cã   chia   ra   tõng   quý)   göi   Bé   Giao  th«ng vËn t¶i vµ Bé Tµi chÝnh. ­ Bé  Giao th«ng vËn t¶i x¸c  ®Þnh kÕ  ho¹ch vèn  ®Çu t cña dù ¸n, göi Bé Tµi chÝnh. ­ Bé Tµi chÝnh xem xÐt, chÊp nhËn, th«ng b¸o kÕ ho¹ch   thanh to¸n vèn ®Çu t cña dù ¸n cho Bé Giao th«ng vËn t¶i,   chñ ®Çu t, Kho b¹c nhµ níc. ­ §iÒu chØnh kÕ  ho¹ch: Trong n¨m kÕ  ho¹ch, nÕu tiÕn   ®é  thùc hiÖn vµ  nhu cÇu vèn thanh to¸n thùc tÕ  cña dù  ¸n   cã  thay  ®æi so víi kÕ  ho¹ch  ®Çu n¨m, Bé  Giao th«ng vËn  t¶i lËp kÕ ho¹ch vèn ®Çu t ®iÒu chØnh göi Bé Tµi chÝnh ®Ó  ®iÒu chØnh kÕ  ho¹ch thanh to¸n vèn. Thêi gian  ®iÒu chØnh  kÕ ho¹ch vèn ®Çu t lµ vµo th¸ng 8 hµng n¨m. 3. ChuyÓn vèn: 3.1. §èi víi nguån vèn thu  ®îc tõ  chuyÓn giao quyÒn  thu phÝ  quèc lé  5, quèc lé  51 vµ   ®êng «t« cao tèc TP Hå  ChÝ  Minh­Trung L¬ng,  ®îc nép vµo ng©n s¸ch trung  ¬ng vµ  chØ ®îc sö dông cho ®Çu t dù ¸n X©y dùng ®êng «t« cao tèc  TP Hå ChÝ Minh­Trung L¬ng. 3.2. §èi víi vèn øng tríc cña ng©n s¸ch nhµ níc, viÖc  chuyÓn vèn thùc hiÖn nh sau: ­ C¨n cø chuyÓn vèn: b¸o c¸o vµ   ®Ò  nghÞ  cña chñ   ®Çu  t vÒ  khèi lîng thùc hiÖn cña tõng quý, luü  kÕ  tõ   ®Çu n¨m   vµ  luü  kÕ  tõ  khi dù  ¸n khëi c«ng, dù  kiÕn khèi l îng thùc  hiÖn quý sau; vèn ®∙ chuyÓn quý nµy, luü kÕ tõ ®Çu n¨m vµ   luü  kÕ  tõ  khi dù  ¸n khëi c«ng; vèn  ®∙ gi¶i ng©n quý  nµy,   luü  kÕ  tõ   ®Çu n¨m vµ  luü  kÕ  tõ  khi dù  ¸n khëi c«ng;  ®Ò  nghÞ  vèn quý  sau. B¸o c¸o cña chñ   ®Çu t   ®îc x¸c nhËn cña  Kho b¹c nhµ  níc c¬  së  vÒ  gi¸ trÞ  khèi lîng thùc hiÖn  ®∙  ®îc A­B nghiÖm thu vµ vèn ®∙ ®îc gi¶i ng©n.
  3. 3 ­  Vô  §Çu t  thuéc Bé  Tµi chÝnh  ®Ò  nghÞ, Vô  Ng©n s¸ch  nhµ níc thuéc Bé Tµi chÝnh chuyÓn vèn sang Kho b¹c nhµ n­ íc díi h×nh thøc lÖnh  chi  tiÒn;  Kho b¹c nhµ  níc chuyÓn  vèn vÒ Kho b¹c nhµ níc c¬ së ®Ó thanh to¸n. 4. Thanh to¸n: 4.1. Më tµi kho¶n: ­ Chñ ®Çu t më tµi kho¶n cho dù ¸n t¹i Kho b¹c nhµ n­ íc theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. ­ Nhµ  thÇu më  tµi kho¶n t¹i Kho b¹c nhµ  níc n¬i chñ  ®Çu t më  tµi kho¶n cho dù  ¸n  ®Ó  tiÕp nhËn vèn thanh to¸n   cña chñ   ®Çu t; cã  tr¸ch nhiÖm sö  dông tiÒn tõ  tµi kho¶n  nµy   cho   viÖc   thi   c«ng   x©y   dùng   dù   ¸n,   ®¶m   b¶o   tiÕn   ®é  thùc hiÖn dù ¸n. ­ Kho b¹c nhµ  níc híng dÉn viÖc më  tµi kho¶n cho chñ  ®Çu t vµ nhµ thÇu.  ­ Chñ ®Çu t cã tr¸ch nhiÖm gi¸m s¸t viÖc chi tiªu cña  nhµ  thÇu,  ®¶m b¶o tiÒn thanh to¸n tõ  dù  ¸n  ®îc sö  dông  cho viÖc thi c«ng  x©y  dùng  c«ng tr×nh,   ®¶m b¶o tiÕn  ®é  thùc hiÖn dù ¸n. 4.2. T¹m øng vèn: ­ T¹m øng hîp  ®ång: c¸c hîp  ®ång x©y l¾p  ®îc t¹m øng  vèn ngay sau khi ký hîp ®ång giao nhËn thÇu thi c«ng. Møc  vèn t¹m øng b»ng 20% gi¸ trÞ hîp ®ång. ­ T¹m øng vËt t: c¸c lo¹i vËt t  chñ  yÕu  ®Ó  x©y dùng  c«ng tr×nh gåm c¸t, ®¸, sái, s¾t thÐp, xi m¨ng, nhùa ® êng  ®îc t¹m øng 50% gi¸ trÞ  vËt t  cÊu thµnh trong hîp  ®ång  x©y l¾p; c¸c cÊu kiÖn betong  ®óc s½n  ®îc t¹m øng 70% gi¸  trÞ  vËt t  cÊu thµnh trong hîp  ®ång x©y l¾p  ®îc tËp kÕt  t¹i hiÖn trêng. 4.3. Thanh to¸n khèi lîng hoµn thµnh: Thùc hiÖn theo  quy ®Þnh hiÖn hµnh. 5. Thu håi vèn øng tríc cña ng©n s¸ch nhµ níc: Vèn øng tríc cña ng©n s¸ch nhµ  níc cho dù  ¸n  ®îc thu  håi tõ nguån chuyÓn giao quyÒn thu phÝ quèc lé 5, quèc lé  51 vµ   ®êng «t« cao tèc TP Hå  ChÝ  Minh­Trung L¬ng. Thêi  ®iÓm thu håi ngay sau khi chñ   ®Çu t   ®∙ thanh to¸n  ®ñ  cho  nhµ thÇu theo hîp ®ång. III. Tæ CHøC THùC HIÖN: Th«ng   t  nµy   cã   cã   hiÖu   lùc   sau   15   ngµy   kÓ   tõ   ngµy  ®¨ng   c«ng   b¸o.   Trong   qu¸   tr×nh   thùc   hiÖn,   nÕu   cã   ph¸t 
  4. 4 sinh víng m¾c,  ®Ò  nghÞ  c¸c Bé, ngµnh,  ®Þa ph¬ng ph¶n ¸nh  kÞp thêi víi Bé Tµi chÝnh ®Ó nghiªn cøu söa ®æi, bæ sung.
Đồng bộ tài khoản