intTypePromotion=3

Thông tư 74/2005/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
54
lượt xem
1
download

Thông tư 74/2005/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 74/2005/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ tài chính và thủ tục hải quan áp dụng tại Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 74/2005/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 74/2005/TT-BTC Hà N i, ngày 07 tháng 09 năm 2005 THÔNG TƯ HƯ NG D N CH TÀI CHÍNH VÀ TH T C H I QUAN ÁP D NG T I KHU KINH T THƯƠNG M I C BI T LAO B O Căn c vào Lu t Ngân sách nhà nư c năm 2002, Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Khuy n khích u tư trong nư c năm 1998, Lu t u tư nư c ngoài năm1996, Lu t u tư nư c ngoài (s a i) năm 2000, các Lu t Thu thu nh p doanh nghi p, Lu t thu tiêu th c bi t năm 2003; Lu t h i quan năm 2001; Lu t Thu giá tr gia tăng và Lu t Thu xu t kh u, thu nh p kh u hi n hành; Căn c Quy t nh s 11/2005/Q -TTg ngày 12/01/2005 c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch Khu Kinh t - Thương m i c bi t Lao B o; B Tài chính hư ng d n ch tài chính và th t c h i quan áp d ng t i Khu Kinh t - Thương m i c bi t Lao B o như sau: I. NH NG QUY NNH CHUNG 1- Ph m vi áp d ng: Ch tài chính và th t c h i quan (dư i ây g i t t là ch tài chính) quy nh t i Thông tư này ư c áp d ng trong ph m vi a bàn quy nh t i i u 3, Quy ch Khu Kinh t - Thương m i c bi t Lao B o ban hành kèm theo Quy t nh s 11/2005/Q -TTg ngày 12/01/2005 c a Th tư ng Chính ph , bao g m: a bàn th tr n Lao B o, th tr n Khe Sanh và các xã: Tân Thành, Tân Long, Tân Liên, Tân L p, Tân H p thu c huy n Hư ng Hoá, t nh Qu ng Tr ; ư c g i chung là Khu Kinh t - Thương m i c bi t Lao B o (vi t t t là KKT-TM B Lao B o). Các a bàn khác thu c lãnh th Vi t Nam (tr KKT-TM B Lao B o, các khu phi thu quan, khu b o thu ư c thành l p theo quy nh c a pháp lu t hi n hành) ư c hi u là n i a Vi t Nam. Ch tài chính quy nh t i Thông tư này ch áp d ng i v i các ho t ng kinh doanh ư c ti n hành trên a bàn KKT-TM B Lao B o. Trư ng h p các t ch c, cá nhân có ho t ng kinh doanh c trên a bàn KKT-TM B Lao B o và trong n i a Vi t Nam thì ph i h ch toán riêng các ho t ng kinh doanh trên a bàn KKT- TM B Lao B o làm căn c xác nh ch tài chính ư c áp d ng. i v i các doanh nghi p ư c c p gi y phép ho t ng trong KKT-TM B Lao B otrư c ngày Quy t nh 11/2005/Q -TTg có hi u l c mà chưa hư ng ưu ãi, doanh nghi p ph i ngh cơ quan c p gi y phép u tư, gi y ch ng nh n ưu ãi u
 2. tư, gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ghi ưu ãi b sung làm căn c hư ng ưu ãi theo ch tài chính quy nh t i Thông tư này. 2- i tư ng áp d ng: i tư ng áp d ng ch tài chính quy nh t i Thông tư này là: a. Các t ch c, cá nhân có các ho t ng kinh doanh t i KKT-TM B Lao B o, bao g m: - Các nhà u tư trong nư c thu c các thành ph n kinh t ho t ng theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p Nhà nư c, Lu t Doanh nghi p, Lu t H p tác xã; các h kinh doanh cá th và các cá nhân hành ngh c l p. - Các t ch c, cá nhân nư c ngoài bao g m doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài; nhà u tư nư c ngoài tham gia H p ng h p tác kinh doanh; ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài ho t ng theo Lu t Khuy n khích u tư trong nư c, Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam và nhà u tư nư c ngoài kinh doanh không theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. b. Các cá nhân cư trú, i l i t i KKT-TM B Lao B o. 3. i u ki n áp d ng: ư c hư ng các ch tài chính quy nh t i Thông tư này, KKT -TM B Lao B o ph i b o m cách ly các ho t ng trong KKT-TM B Lao B o v i n i a Vi t Nam ph c v cho công tác ki m tra, ki m soát hàng hoá ra vào gi a KKT-TM B và n i a. 4. M t s quy nh chung v th t c h i quan: a. Các t ch c, cá nhân ho t ng trong KKT-TM B Lao B o ư c xu t khNu ra nư c ngoài và nh p khNu t nư c ngoài t t c các hàng hoá, d ch v mà pháp lu t Vi t Nam không c m. Chính sách m t hàng xu t khNu, nh p khNu th c hi n theo quy nh c a Th tư ng Chính ph v qu n lý xu t khNu, nh p khNu hàng hoá theo t ng th i kỳ và các văn b n hư ng d n th c hi n c a các B , ngành có liên quan. Vi c xu t khNu, nh p khNu hàng hoá thu c danh m c hàng hoá xu t khNu, nh p khNu có i u ki n, hàng hoá h n ch kinh doanh th c hi n theo hư ng d n c a B Thương m i. b. nh kỳ 6 tháng, các doanh nghi p và cá nhân có cơ s s n xu t kinh doanh t i KKT-TM B Lao B o có trách nhi m g i cơ quan h i quan Báo cáo quy t toán v t tư, nguyên v t li u, hàng hoá xu t khNu, nh p khNu trong kỳ và Báo cáos xu t-nh p-t n kho s n phNm t ng kỳ. Cơ quan h i quan ki m tra, i chi u các báo cáo trên và g i cơ quan thu ki m tra, xác nh các kho n thu ph i n p. c. Hàng hoá, hành lý xu t khNu, nh p khNu, quá c nh; phương ti n v n t i xu t c nh, nh p c nh, quá c nh t i KKT- TM B Lao B o thu c lo i hình nào thì áp d ng quy trình th t c h i quan quy nh cho lo i hình ó.
 3. d. Hàng hoá xu t khNu, nh p khNu, quá c nh; phương ti n v n t i xu t c nh, nh p c nh, quá c nh qua KKT - TM B Lao B o ch ư c i qua c a khNu qu c t Lao B o (c ng A) và c a khNu ti p giáp gi a KKT - TM B Lao B o v i n i a n m trên Qu c l 9 thu c xã Tân H p (c ng B). . Hàng hoá t n i a xu t khNu vào KKT-TM B Lao B o và ngu?c l?i: Hàng ho t? nu?c ngoài di qua c?ng B vào KKT-TMéB Lao B?o làm th? t?c h?i quan t?i c ng B; Hàng hoá t nư c ngoài vào KKT-TM B Lao B o và hàng hoá t KKT-TM B Lao B o ra nư c ngoài qua c ng A làm th t c h i quan t i c ng A. e. Hàng hoá t n i a xu t khNu ra nư c ngoài qua c ng A ho c hàng hoá t nư c ngoài qua c ng A vào n i a làm th t c h i quan theo quy nh hi n hành t i c ng A ho c t i chi c c h i quan ngoài c a khNu. Trư ng h p làm th t c t i chi c c h i quan ngoài c a khNu thì th t c h i quan th c hi n theo quy nh v hàng hoá chuy n c a khNu. Ngoài các quy nh nêu trên, các bên liên quan ph i th c hi n các nghĩa v khác quy nh t i Lu t H i quan, Lu t thu xu t khNu, thu nh p khNu và các văn b n khác có liên quan n ho t ng xu t khNu, nh p khNu. II. QUY NNH C TH A. I V I HÀNG HOÁ VÀ DNCH V : 1. V thu xu t kh u, thu nh p kh u: a/ Hàng hoá t nư c ngoài, t n i a nh p vào KKT-TM B Lao B o không ph i n p thu nh p khN u. Riêng ô tô dư i 24 ch ng i không do doanh nghi p có cơ s s n xu t kinh doanh t i KKT-TM B Lao B o nh p khN u vào KKT-TM B Lao B o thì th c hi n n p thu theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. b/ Hàng hoá t KKT-TM B Lao B o nh p vào n i a Vi t Nam: - Hàng hoá có xu t x t nư c ngoài ph i n p thu nh p khN u theo quy nh hi n hành. - Hàng hoá s n xu t, gia công, tái ch , l p ráp t i KKT-TM B Lao B o n u ph n giá tr hàng hoá xu t x ASEAN chi m t 40% tr lên, ư c xác nh n b ng gi y ch ng nh n xu t x hàng hoá ASEAN - M u D và i u ki n theo quy nh hi n hành thì ư c áp d ng m c thu su t thu nh p khN u ưu ãi CEPT khi nh p vào n i a Vi t Nam. - Hàng hoá t KKT-TM B Lao B o nh p khN u vào n i a Vi t Nam n u có xu t x s n xu t t i Lào ư c gi m thu nh p khN u trên cơ s các văn b n i u ư c ký k t gi a Chính ph hai nư c và các văn b n hư ng d n. - Hàng hoá thu c Danh m c hàng hoá có xu t x KKT-TM B Lao B o do U ban nhân dân t nh Qu ng Tr ban hành theo t ng th i kỳ (g i t t là Danh m c hàng hoá xu t x KKT-TM B Lao B o) không ph i n p thu nh p khN u khi nh p khN u vào n i a Vi t Nam, bao g m: Hàng hoá nông s n do dân cư s n xu t trong KKT-TM B
 4. Lao B o; Hàng hoá s n xu t, gia công, tái ch , l p ráp t i KKT-TM B Lao B o n u không s d ng nguyên li u, linh ki n nh p khN u t nư c ngoài. - Hàng hoá s n xu t, gia công, tái ch , l p ráp t i KKT-TM B Lao B o có s d ng nguyên li u, linh ki n nh p khN u tr c ti p t nư c ngoài (không bao g m hàng hoá nh p t n i a Vi t Nam có s d ng nguyên li u, linh ki n nh p khN u t nư c ngoài), khi nh p khN u vào n i a Vi t Nam ch ph i n p thu nh p khN u i v i ph n nguyên li u, linh ki n nh p khN u t nư c ngoài c u thành trong hàng hoá ó. Căn c xác nh thu nh p khN u ph i n p i v i ph n nguyên li u, linh ki n nh p khN u t nư c ngoài c u thành trong hàng hoá nh p vào n i a Vi t Nam là: Giá tính thu xác nh xác nh theo quy nh hi n hành; S lư ng hàng hoá nh p khN u vào n i a Vi t Nam; Thu su t thu nh p khN u i v i t ng lo i nguyên li u, linh ki n. Giá tính thu và thu su t áp d ng t i th i i m m t khai nh p khN u vào n i a. Doanh nghi p, cá nhân có cơ s s n xu t kinh doanh t i KKT-TM B Lao B o có trách nhi m ăng ký v i cơ quan H i quan v danh m c hàng hoá nh p khN u s d ng làm nguyên li u s n xu t hàng nh p khN u vào n i a và nh m c nguyên li u, linh ki n dùng s n xu t hàng nh p khN u trư c khi nh p vào n i a. c/ Hàng hoá s n xu t, gia công, tái ch , l p ráp t i KKT-TM B Lao B o khi xu t khN u ra nư c ngoài không ph i n p thu xu t khN u. d/ Hàng hoá t n i a Vi t Nam ưa vào KKT-TM B Lao B o không ph i n p thu xu t khN u. / Hàng hoá chuy n khN u qua KKT-TM B Lao B o xu t khN u ra nư c ngoài ph i n p thu xu t khN u theo quy nh hi n hành. 2. V thu giá tr gia tăng: Các doanh nghi p và cá nhân có cơ s s n xu t kinh doanh t i KKT-TM B Lao B o ư c s d ng hoá ơn giá tr gia tăng theo quy nh hi n hành, th c hi n ăng ký, kê khai, n p thu giá tr gia tăng i v i trư ng h p th c hi n n p thu giá tr gia tăng theo quy nh t i Thông tư này. i v i nh ng trư ng h p hàng hoá không ph i n p thu giá tr gia tăng, trong hoá ơn thu giá tr gia tăng, dòng thu giá tr gia tăng ư c g ch chéo (x). C th như sau: a. Hàng hoá, d ch v t nư c ngoài nh p khN u vào KKT-TM B Lao B o không ph i ch u thu giá tr gia tăng. Riêng ô tô dư i 24 ch ng i không do doanh nghi p có cơ s s n xu t kinh doanh t i KKT-TM B Lao B o nh p khN u vào KKT-TM B Lao B o thì th c hi n n p thu theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. b. Hàng hoá, d ch v t KKT-TM B Lao B o xu t khN u ra nư c ngoài không ph i ch u thu giá tr gia tăng; Hàng hoá, d ch v t n i a Vi t Nam xu t vào KKT- TM B Lao B o ư c hư ng thu su t thu giá tr gia tăng là 0%. Vi c hoàn thu giá tr gia tăng th c hi n theo các quy nh c a pháp lu t hi n hành. c. Hàng hoá, d ch v lưu thông trong n i b KKT-TM B Lao B o không ph i ch u thu giá tr gia tăng.
 5. d. Hàng hoá, d ch v t KKT-TM B Lao B o ưa vào n i a ph i ch u thu giá tr gia tăng. C th như sau: - i v i hàng hoá thu c Danh m c hàng hoá xu t x KKT-TM B Lao B o, doanh nghi p KKT-TM B Lao B o th c hi n kê khai, n p thu giá tr gia tăng v i cơ quan thu theo quy nh hi n hành như doanh nghi p n i a. - i v i hàng hoá khác, các t ch c, cá nhân trong n i a Vi t Nam (g i chung là doanh nghi p n i a) nh p khN u ho c doanh nghi p KKT-TM B Lao B o (trong trư ng h p tr c ti p mang hàng vào n i a bán) ph i th c hi n th t c h i quan và n p thu GTGT i v i hàng nh p khN u theo quy nh hi n hành. 3. V thu tiêu th c bi t: a. Hàng hoá, d ch v thu c di n ch u thu tiêu th c bi t ư c s n xu t, tiêu th trong KKT-TM B Lao B o không ph i ch u thu tiêu th c bi t. b. Hàng hoá, d ch v thu c di n ch u thu tiêu th c bi t ư c nh p khN u vào KKT- TM B Lao B o không ph i ch u thu tiêu th c bi t, bao g m: Hàng hoá, d ch v thu c di n ch u thu tiêu th c bi t t nư c ngoài nh p vào KKT-TM B Lao B o; Hàng hoá, d ch v thu c di n ch u thu tiêu th c bi t t n i a nh p vào KKT- TM B Lao B o. Riêng ô tô dư i 24 ch ng i th c hi n n p thu theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. c. Hàng hoá, d ch v thu c di n ch u thu tiêu th c bi t t KKT-TM B Lao B o xu t khN u ra nư c ngoài không ph i ch u thu tiêu th c bi t. d. Hàng hoá, d ch v thu c di n ch u thu tiêu th c bi t t KKT-TM B Lao B o nh p vào n i a Vi t Nam ph i ch u thu tiêu th c bi t i v i hàng nh p khN u theo quy nh hi n hành. e. Hàng hoá thu c di n ch u thu tiêu th c bi t n u mư n ư ng, quá c nh qua các c a khN u KKT-TM B Lao B o trên cơ s hi p nh song phương, a phương ã ký k t ho c ngành, a phương ư c Th tư ng Chính ph cho phép thì không ph i ch u thu tiêu th c bi t. 4. V th t c h i quan: 4.1. i v i hàng hoá t nư c ngoài nh p kh u vào KKT - TM B Lao B o: a. Nh p kh u vào KKT - TM B Lao B o qua c ng A: - Doanh nghi p và cá nhân có cơ s s n xu t kinh doanh t i KKT-TM B Lao B o có trách nhi m khai báo h i quan, n p h sơ h i quan theo úng quy nh hi n hành i v i t ng lo i hình nh p khNu hàng hoá trên cơ s quy nh t i i m 4, M c I c a Thông tư này.
 6. - Cơ quan h i quan c ng A th c hi n gi i quy t các th t c c n thi t theo quy nh hi n hành i v i t ng lo i hàng hoá. Trong trư ng h p hàng hoá thu c i tư ng ph i ki m tra th c t thì ph i h p v i H i quan c a khNu Densavanh (Lào) ki m tra th c t t i a i m ki m tra chung và gi i quy t thông quan theo quy nh hi n hành. b. Nh p kh u vào KKT - TM B Lao B o qua c ng B: Th c hi n theo quy nh hi n hành v hàng nh p khNu chuy n khNu. 4.2. i v i hàng hoá t nư c ngoài nh p kh u vào n i a Vi t Nam qua c ng A và hàng hoá t n i a xu t kh u ra nư c ngoài qua c ng A: Th c hi n theo quy nh hi n hành. 4.3. i v i hàng hoá t n i a xu t vào KKT-TM B Lao B o: Cơ quan h i quan ch làm th t c khi có yêu c u. Th t c h i quan th c hi n như sau: a. Trư ng h p doanh nghi p, cá nhân n i a ăng ký làm th t c h i quan t i cơ quan h i quan C ng B: Doanh nghi p, cá nhân n i a có trách nhi m khai báo h i quan, n p h sơ h i quan theo úng quy nh i v i t ng lo i hình xu t khNu. Trư ng h p v n chuy n hàng hoá n i b gi a doanh nghi p v i chi nhánh trong và ngoài KKT- TM B Lao B o thì ư c thay th h p ng mua bán b ng ch ng t xu t kho. Cơ quan h i quan c ng B có trách nhi m th c hi n y th t c xu t khNu cho doanh nghi p n i a theo úng quy nh i v i t ng lo i hình xu t khNu. b. Trư ng h p doanh nghi p, cá nhân n i a ăng ký t khai xu t kh u t i c a kh u Chi c c H i quan n i a: Th t c h i quan th c hi n theo quy nh hi n hành i v i hàng xu t khNu chuy n c a khNu. Cơ quan h i quan C ng B th c hi n nhi m v c a h i quan c a khNu xu t i v i hàng xu t khNu chuy n c a khNu (tr vi c xác nh n th c xu t). 4.4. i v i hàng hoá t KKT - TM B Lao B o xu t kh u ra nư c ngoài: a. Qua c ng B: Th c hi n theo quy nh hi n hành i v i hàng xu t khNu chuy n c a khNu. b. Qua c ng A: Th c hi n ăng ký làm th t c t i cơ quan h i quan c ng A. Cơ quan h i quan c ng A th c hi n th t c h i quan theo quy nh hi n hành i v i hàng xu t khNu. 4.5. T KKT-TM B Lao B o ưa vào n i a: a. i v i hàng hoá thu c DMHH xu t x t i KKT-TM B Lao B o ư c mi n làm th t c h i quan nhưng ph i kê khai v s lư ng hàng hoá v i cơ quan h i quan và ch u s giám sát c a cơ quan h i quan. b. i v i các hàng hoá khác ph i th c hi n th t c h i quan y , c th như sau: - Doanh nghi p, cá nhân có cơ s s n xu t kinh doanh t i KKT-TM B Lao B o (bên bán) có trách nhi m cung c p cho doanh nghi p, cá nhân n i a (bên mua) y ch ng t , hoá ơn và các gi y t theo quy nh c a cơ quan h i quan doanh nghi p
 7. n i a khai báo h i quan, n p h sơ h i quan theo úng quy nh i v i t ng lo i hình nh p khNu t i cơ quan h i quan c ng B. - H i quan c ng B có trách nhi m làm th t c h i quan cho hàng hoá nh p khNu c a doanh nghi p, cá nhân n i a theo úng quy nh. Trư ng h p phát hi n có hàng nư c ngoài ư c ưa vào KKT-TM B Lao B o ti p t c nh p khNu vào n i a có cùng ch ng lo i v i hàng hoá n m trong danh m c hàng hoá ư c mi n th t c h i quan do Ban qu n lý KKT-TM B Lao B o thông báo, nhưng doanh nghi p, cá nhân không khai báo h i quan, thì cơ quan h i quan c ng B yêu c u doanh nghi p, cá nhân ó xu t trình ch ng t ch ng minh v ngu n g c xu t x c a lô hàng; ti n hành x lý vi ph m và làm th t c nh p khNu cho lô hàng theo úng quy nh c a pháp lu t; ng th i, thông báo cho Ban qu n lý KKT-TM B Lao B o bi t có bi n pháp qu n lý ho c lo i tr kh i Danh m c hàng hoá xu t x t i KKT-TM B Lao B o. 4.6. i v i hàng hoá gia công: Th t c h i quan i v i hàng hoá mà doanh nghi p, cá nhân có cơ s s n xu t kinh doanh t i KKT-TM B Lao B o gia công cho thương nhân nư c ngoài, doanh nghi p, cá nhân có cơ s s n xu t kinh doanh t i KKT-TM B Lao B o thuê doanh nghi p n i a gia công và ngư c l i ư c th c hi n theo quy nh hi n hành. 4.7. Hàng hoá t m xu t - tái nh p; t m nh p - tái xu t; chuy n kh u; quá c nh và v n chuy n: Th t c h i quan i v i hàng hoá t m xu t- tái nh p; t m nh p- tái xu t; chuy n khNu; quá c nh và v n chuy n th c hi n theo quy nh t i i u 11 Quy ch KKT- TM B Lao B o ban hành kèm theo Quy t nh 11/2005/Q -TTg ngày 12/01/2005 c a Th tư ng Chính ph và hư ng d n c a B Thương m i. B. I V I CÁC D ÁN U TƯ VÀO KKT-TM B LAO B O: 1- V thu thu nh p doanh nghi p: a. Các d án u tư hình thành cơ s s n xu t kinh doanh m i t i KKT-TM B Lao B o ư c áp d ng m c thu su t thu thu nh p doanh nghi p là 10% trong su t th i gian ho t ng c a d án, ư c mi n thu thu nh p doanh nghi p trong th i gian 4 năm k t khi có thu nh p ch u thu ; ư c gi m 50% s thu thu nh p doanh nghi p ph i n p trong 9 năm k ti p. Th t c ư c hư ng mi n, gi m thu thu nh p doanh nghi p th c hi n theo quy nh t i Thông tư 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 c a B Tài chính. b. i v i d án u tư xây d ng dây chuy n s n xu t m i, m r ng quy mô, im i công ngh , c i thi n môi trư ng sinh thái, nâng cao năng l c s n xu t: - Thu su t thu TNDN i v i ph n thu nh p tăng thêm do d án mang l i: Th c hi n theo quy nh t i i m 5.1.4 Thông tư s 88/2004/TT-BTC ngày 01/9/2004 c a B Tài chính và các quy nh khác c a pháp lu t hi n hành.
 8. - Th i h n mi n, gi m thu TNDN i v i ph n thu nh p tăng thêm do d án mang l i: Các d án u tư không thu c danh m c A ban hành kèm theo Ngh nh 164/2003/N -CP ngày 22/12/2003 c a Chính ph thì ư c mi n thu thu nh p doanh nghi p 1 năm cho ph n thu nh p tăng thêm do u tư mang l i và gi m 50% s thu ph i n p 2 năm ti p theo. Các d án u tư thu c danh m c A ban hành kèm theo Ngh nh 164/2003/N -CP ngày 22/12/2003 c a Chính ph thì ư c mi n thu thu nh p doanh nghi p 4 năm cho ph n thu nh p tăng thêm do u tư mang l i và gi m 50% s thu ph i n p 7 năm ti p theo. - Vi c h ch toán ph n thu nh p tăng thêm do u tư xây d ng dây chuy n s n xu t m i, m r ng quy mô, i m i công ngh , c i thi n môi trư ng sinh thái, nâng cao năng l c s n xu t mang l i th c hi n theo quy nh t i i m 7, Thông tư s 88/2004/TT-BTC ngày 01/9/2004 c a B Tài chính và các quy nh khác c a pháp lu t hi n hành. c. T ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v ; doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và bên nư c ngoài tham gia h p ng h p tác kinh doanh ho t ng kinh doanh trong KKT-TM B Lao B o, sau khi ã quy t toán v i cơ quan thu mà b l thì ư c chuy n l sang nh ng năm sau tr vào thu nh p ch u thu . Th i gian ư c chuy n l không quá 5 năm, k t năm ti p sau năm phát sinh l . Cơ s kinh doanh có phát sinh l ph i có k ho ch chuy n l và ăng ký k ho ch chuy n l v i cơ quan thu theo quy nh hi n hành. d. Thu nh p ch u thu i v i kho n thu nh p t chuy n quy n s d ng t, chuy n quy n thuê t g n v i k t c u h t ng, v t ki n trúc trên t ph i n p thu thu nh p theo quy nh t i M c C c a Thông tư s 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 hư ng d n thi hành Ngh nh s 164/2003/N -CP ngày 22/12/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Thu thu nh p doanh nghi p. 2. Ưu ãi v ti n thuê t cho các d án u tư vào KKT-TM B Lao B o: T ch c, cá nhân có d án u tư vào KKT-TM B Lao B o ư c mi n ti n thuê t trong 11 năm u k t ngày ký h p ng thuê t và ư c hư ng m c giá thuê t b ng 30% giá thuê t áp d ng cho các huy n mi n núi t nh Qu ng Tr k t năm th 12 tr i. T ch c, cá nhân có trách nhi m trình cơ quan qu n lý thu tr c ti p gi y phép u tư ho c gi y ch ng nh n ưu ãi u tư, gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh do cơ quan có thNm quy n c p, trong ó ghi rõ th i gian mi n, gi m ti n thuê t ư c hư ng ưu ãi. 3. Ưu ãi v vay v n u tư: Các doanh nghi p Vi t Nam thu c m i thành ph n kinh t u tư vào s n xu t, kinh doanh t i KKT-TM B Lao B o ư c Qu h tr phát tri n xem xét cho vay v n tín d ng c a Nhà nư c theo quy nh hi n hành v tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c. 4. Các lo i thu khác, phí và l phí:
 9. Các lo i thu khác, phí và l phí, th c hi n theo quy nh hi n hành t i các Lu t thu , Lu t khuy n khích u tư trong nư c (s a i), Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam, Pháp l nh phí và l phí và các văn b n pháp lu t khác. C. I V I CÁC CÁ NHÂN KINH DOANH, CƯ DÂN SINH S NG, LÀM VI C TRONG KKT-TM B LAO B O VÀ KHÁCH DU LNCH VÀO KKT-TM B LAO B O: 1. Các cá nhân làm vi c t i KKT-TM B Lao B o và thu c i tư ng ch u thu thu nh p i v i ngư i có thu nh p cao theo quy nh c a pháp lu t ư c gi m 50% s thu ph i n p. 2. Khách du l ch trong và ngoài nư c thu c i tư ng t i Kho n 5, i u 23, Quy t nh 11/2005/Q -TTg khi vào KKT-TM B Lao B o ư c phép mua các lo i hàng hoá nh p khN u mi n thu mang vào n i a v i t ng giá tr hàng hoá không vư t quá 500.000 ng/ngư i/ngày. N u t ng tr giá hàng hoá mua vư t m c quy nh trên ây, ngư i có hàng hoá ph i n p thu nh p khN u i v i ph n vư t nh m c theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. Cơ quan h i quan thu tr c ti p s thu i v i ph n vư t nh m c b ng cách ghi vào biên lai thu ti n, không yêu c u ph i kê khai t khai h i quan. 3. Cư dân sinh s ng, làm vi c t i KKT-TM B Lao B o khi mua hàng hoá có ngu n g c nh p khN u t nư c ngoài ưa vào n i a ph i ch u thu nh p khN u theo quy nh hi n hành. Ban qu n lý KKT-TM B Lao B o ban hành quy ch quy nh trách nhi m ph i h p c a các cơ quan có liên quan trên a bàn v i cơ quan h i quan giám sát, qu n lý hàng hoá lưu thông c a cư dân gi a KKT-TM B Lao B o và n i a nh m tránh t n n buôn l u. 4. Hành khách nh p c nh vào Vi t Nam qua c a khN u Lao B o b ng h chi u do cơ quan nhà nư c có thN m quy n c a Vi t Nam ho c c a nư c ngoài c p, khi vào KKT- TM B Lao B o ư c phép mang vào n i a Vi t Nam hàng mi n thu theo quy nh t i Ngh nh 66/2002/N -CP ngày 01/7/2002 c a Chính ph v nh m c hành lý ngư i xu t c nh, nh p c nh và quà bi u, t ng nh p khN u ư c mi n thu . Hàng hóa, hành lý, ngo i h i c a ngư i xu t c nh, nh p c nh, quá c nh i qua KKT-TM B Lao B o ph i làm th t c t i cơ quan h i quan c ng A, khi qua c ng B ph i ch u s giám sát c a cơ quan h i quan c ng B. 5. Phương ti n v n t i xu t c nh, nh p c nh, quá c nh qua KKT-TM B Lao B o: a. T KKT - TM B Lao B o xu t c nh ra nư c ngoài và t nư c ngoài nh p c nh vào KKT - TM B Lao B o qua c ng A: Th t c h i quan ư c th c hi n theo quy nh hi n hành như i v i các phương ti n v n t i nh p c nh, xu t c nh qua c a khN u ư ng b Vi t Nam. Riêng i v i xe ô tô nư c ngoài vào KKT-TM B lao B o ho c xe ô tô Vi t Nam i qua Khu Thương m i Densavanh (Lào) giao, nh n hàng hoá và quay v nư c trong ngày thì không ph i khai và n p t khai ô tô xu t, nh p c nh qua biên gi i ư ng b , cơ quan h i quan c ng A vào s theo dõi phương ti n xu t c nh, nh p c nh. Trư ng h p c n ki m tra th c t i v i phương ti n v n t i xu t c nh, cơ quan h i quan c ng A ph i h p v i cơ quan h i quan c a khN u Densavanh (Lào) ki m tra th c t t i i m ki m tra chung
 10. thông quan theo quy nh. i v i xe ô tô nư c ngoài có tay lái bên ph i vào lưu hành trong ph m vi KKT-TM B Lao B o ph i tuân th các tho thu n qu c t c a Vi t Nam ký k t ho c gia nh p. b. T KKT – TM B Lao B o vào n i a qua c ng B: Th c hi n th t c h i quan t i cơ quan h i quan c ng B như sau: - Th t c h i quan i v i phương ti n v n t i th c hi n theo quy nh c a cơ quan h i quan phù h p v i quy nh c a pháp lu t hi n hành. - Cơ quan h i quan c ng B m s theo dõi theo t ng lo i phương ti n cho phù h p v i yêu c u qu n lý. c. Các phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b ăng ký bi n s Lao B o, n u bán vào n i a ph i tuân th các quy nh hi n hành v nh p khN u hàng hoá c a Vi t Nam và ph i n p thu theo quy nh c a pháp lu t. Th t c h i quan khi ưa phương ti n vào n i a ư c th c hi n t i cơ quan h i quan c ng B. D. CHÍNH SÁCH PHÁT TRI N CƠ S H T NG KKT-TM B LAO B O 1. u tư t ngân sách nhà nư c xây d ng cơ s h t ng KKT-TM B Lao B o: KKT-TM B Lao B o ư c hư ng ch ưu ãi v u tư xây d ng cơ s h t ng như i v i Khu kinh t c a khN u. Vi c u tư xây d ng các công trình, k t c u h t ng quan tr ng c p thi t cho s v n hành c a KKT-TM B Lao B o t ngân sách nhà nư c (dư i ây vi t t t là NSNN) ư c th c hi n theo quy nh v qu n lý u tư xây d ng và Lu t NSNN, c th như sau: 1.1. Ph m vi, i tư ng u tư t NSNN: - NSNN ch h tr u tư xây d ng cho các công trình cơ s h t ng chung c a toàn KKT-TM B Lao B o, không bao g m cơ s h t ng dành riêng cho t ng khu ch c năng trong KKT-TM B Lao B o, tr các công trình cơ s h t ng thi t y u i v i ho t ng c a KKT-TM B Lao B o ư c c p có thN m quy n phê duy t. - Vi c h tr u tư t NSNN xây d ng CSHT KKT-TM B Lao B o ư c th c hi n theo úng d án ư c quy ho ch ư c c p có thN m quy n phê duy t. - Ban Qu n lý KKT-TM B Lao B o là u m i k ho ch c a a phương ư c cân i riêng v n xây d ng cơ b n t ngu n NSNN xây d ng cơ s h t ng KKT- TM B Lao B o; là ch u tư tr c ti p qu n lý các d án u tư xây d ng cơ s h t ng ư c u tư xây d ng b ng v n NSNN trong ph m vi KKT-TM B Lao B o theo quy nh v qu n lý u tư xây d ng hi n hành c a Nhà nư c. 1.2. u tư t NSNN xây d ng cơ s h t ng: V n ngân sách trung ương h tr có m c tiêu cho t nh Qu ng Tr u tư các công trình k t c u h t ng c a KKT-TM B Lao B o ư c giao rõ trong trong d toán NSNN giao cho t nh Qu ng Tr . Cùng v i ngu n h tr c a ngân sách Trung ương,
 11. t nh Qu ng Tr b trí d toán ngân sách a phương hàng năm u tư cơ s h t ng c a KKT-TM B Lao B o theo quy nh t i ti t 1.1 i m 1 M c D. Vi c l p d toán, qu n lý, s d ng và quy t toán v n NSNN theo quy nh c a Lu t NSNN và các văn b n hư ng d n. 2. Ch dùng qu t t o v n phát tri n h t ng: Ban qu n lý KKT-TM B Lao B o (g i t t là Ban qu n lý) là u m i ư c giao ch tiêu k ho ch hàng năm và là ch u tư tr c ti p qu n lý các d án s d ng v n t qu t t i KKT-TM B Lao B o; t ch c u th u l a ch n ơn v có năng l c v tài chính, kinh nghi m và uy tín tri n khai thi công các d án cơ s h t ng u tư b ng v n t qu t t i KKT-TM B Lao B o. Ban qu n lý xây d ng danh m c các d án xây d ng cơ s h t ng toàn KKT-TM B Lao B o ư c s d ng qu t t o v n trình Th tư ng Chính ph phê duy t. Vi c s d ng qu t t o v n xây d ng cơ s h t ng KKT-TM B Lao B o th c hi n theo quy nh hi n hành. 3. Huy ng v n b ng phát hành trái phi u công trình u tư phát tri n cơ s h t ng KKT-TM B Lao B o: UBND t nh Qu ng Tr ư c phát hành trái phi u công trình trong nư c huy ng v n xây d ng CSHT t i KKT-TM B Lao B o. Vi c phát hành trái phi u công trình c a UBND t nh Qu ng Tr th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 141/2003/CP ngày 20/11/2003 c a Chính ph v Quy ch phát hành trái phi u Chính ph , trái phi u ư c Chính ph b o lãnh và trái phi u chính quy n a phương, và các hình th c huy ng khác theo quy nh c a pháp lu t. 4. u tư CSHT t ngu n v n ODA: Các công trình cơ s h t ng khác c a KKT-TM B Lao B o ư c ưa vào danh m c g i v n ODA và các hình th c huy ng v n khác theo quy nh t i i u 7 c a Quy ch KKT-TM B Lao B o ban hành kèm theo Quy t nh s 11/2005/Q -TTg ngày 12/01/2005 c a Th tư ng Chính ph . . CH KHEN THƯ NG CHO CÁC T CH C, CÁ NHÂN CÓ CÔNG G I V N U TƯ T NGU N V N KHÔNG THU C NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C: 1. Căn c vào kh năng ngân sách và hi u qu g i v n u tư, Ch t ch U ban nhân dân t nh Qu ng Tr quy t nh thư ng cho các t ch c, cá nhân có công g i v n u tư không thu c ngân sách Nhà nư c u tư vào các công trình kinh t - xã h i t i KKT-TM B Lao B o theo nguyên t c m c khen thư ng i v i hình th c g i v n u tư không hoàn l i cao hơn các hình th c g i v n khác. Ti n thư ng t i a i v i các kho n vi n tr không hoàn l i là 1% t ng giá tr v n vi n tr không hoàn l i và không vư t quá 50.000 ô la M . Vi c chi tr khen thư ng th c hi n sau khi d án i vào ho t ng, có s n phN m lưu thông trên th trư ng và nhà u tư ã góp ít nh t 50% v n pháp nh cam k t.
 12. 2. Kinh phí s d ng khen thư ng cho các t ch c, cá nhân có công g i v n u tư (không bao g m v n u tư t ngu n ngân sách nhà nư c) u tư vào các công trình kinh t , xã h i t i KKT-TM B Lao B o ư c trích t ngu n ti n thư ng c a ngân sách a phương và h ch toán vào m c chi ti n thư ng t xu t. E. CH TÀI CHÍNH ÁP D NG CHO BAN QU N LÝ KKT-TM B LAO B O 1. Ban qu n lý là ơn v d toán ngân sách a phương, có kinh phí ho t ng do ngân sách a phương m b o. M i kho n thu theo quy nh do Ban qu n lý th c hi n u ph i n p vào ngân sách nhà nư c theo quy nh. 2. Ban qu n lý ư c phép thu các lo i phí, l phí tương ng v i nhi m v ư c các cơ quan qu n lý Nhà nư c y quy n theo qui nh hi n hành. Khi ư c cơ quan Nhà nư c có thN m quy n y quy n th c hi n nhi m v thu, Ban qu n lý có trách nhi m thông báo và ăng ký v i cơ quan thu nơi ban qu n lý t tr s làm các th t c v vi c n p s phí, l phí thu ư c do th c hi n các nhi m v y quy n. III. T CH C TH C HI N 1. S Tài chính Qu ng Tr , C c Thu Qu ng Tr , C c H i quan Qu ng Tr và các ơn v có liên quan t i a phương có trách nhi m th c hi n và ph i h p th c hi n các quy nh t i Thông tư này. 2. C c H i quan t nh Qu ng Tr có trách nhi m t ch c công tác ch ng buôn l u, gian l n thương m i, ngăn ch n vi c nh p khN u trái phép hàng hoá t KKT-TM B Lao B o vào n i a và t i các khu v c khác trong a bàn ho t ng c a H i quan. 3. Cơ quan h i quan KKT-TM B Lao B o th c hi n nhi m v ki m tra, giám sát hàng hoá, phương ti n v n t i, phòng, ch ng buôn l u, v n chuy n trái phép hàng hoá qua biên gi i; t ch c th c hi n pháp lu t v thu i v i hàng hoá xu t khN u, nh p khN u; t ch c các tr m h i quan theo quy nh, phù h p v i c i m a lý c a KKT - TM B Lao B o th c hi n t t nhi m v ư c giao. 4. T ng C c H i quan căn c vào các quy nh v th t c h i quan t i Thông tư này xây d ng Quy nh chi ti t v quy trình, th t c h i quan áp d ng t i KKT-TM B Lao B o, báo cáo B Tài chính trư c khi ban hành. 5. T ng c c Thu và T ng c c H i quan có trách nhi m ch o C c Thu t nh Qu ng Tr , C c H i quan t nh Qu ng Tr xây d ng Quy ch ph i h p gi a cơ quan thu và cơ quan h i quan th c hi n Thông tư này, m b o công tác ch ng buôn l u trên a bàn KKT-TM B Lao B o. 6. UBND t nh Qu ng Tr có trách nhi m: - m b o th c hi n các i u ki n quy nh t i Kho n 3, M c I Thông tư này KKT-TM B Lao B o ư c áp d ng ch tài chính quy nh t i Thông tư này. Trư ng h p chưa các i u ki n quy nh thì chưa ư c áp d ng. - Ch o các cơ quan liên quan (b i biên phòng, công an c a khN u, cơ quan h i quan, cơ quan thu ,…) tăng cư ng ph i h p th c hi n các bi n pháp ki m tra,
 13. ki m soát nh m ch ng các hành vi buôn l u, gian l n thương m i t i KKT-TM B Lao B o. - Sau 02 năm th c hi n, ph i h p v i B Tài chính ti n hành t ng k t, ánh giá vi c áp d ng m t s chính sách tài chính và h i quan t i KKT-TM B Lao B o. 7. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo và thay th thông tư s 16/2002/TT-BTC ngày 08/02/2002 c a B Tài chính v vi c Hư ng d n ch tài chính áp d ng t i Khu Thương m i Lao B o, t nh Qu ng Tr ; Quy t nh s 69/2003/Q -BTC ngày 14/5/2003 c a B trư ng B Tài chính v vi c ban hành quy nh v th t c h i quan i v i hàng hoá xu t khN u, nh p khN u, quá c nh; phương ti n v n t i xu t c nh, nh p c nh, quá c nh t i Khu v c khuy n khích phát tri n kinh t và thương m i Lao B o, t nh Qu ng Tr . Trong quá trình th c hi n n u g p vư ng m c ngh ph n ánh v B Tài chính nghiên c u gi i quy t./. Nơi nh n: KT. B TRƯ NG - Th tư ng Chính ph và các phó Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng Qu c h i; TH TRƯ NG - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng TƯ và các Ban c a ng; - Văn phòng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B ; - Cơ quan thu c Chính ph ; - BQL KKT-TM B Lao B o; - H ND, UBND t nh Qu ng Tr ; Tr n Văn Tá - S Tài chính, C c thu , Kho b c Nhà Nư c, S K ho ch và u tư t nh Qu ng Tr ; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Công báo; - TCT, TCHQ, CST, T, QLCS, NSNN, HCSN; - Lưu: VT, PC.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản