Thông tư 74-ĐP/TCCP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
39
lượt xem
2
download

Thông tư 74-ĐP/TCCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 74-ĐP/TCCP về chế độ phụ cấp tạm thời sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn do Ban Tổ chức Chính phủ ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị định số 235-HĐBT ngày 18/9/1985 của Hội đồng Bộ trưởng về chế độ phụ cấp tạm thời sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 74-ĐP/TCCP

  1. BAN T CH C C A CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T PH NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 74- P/TCCP Hà N i, ngày 26 tháng 11 năm 1985 THÔNG TƯ C A BAN T CH C C A CHÍNH PH S 74- P/TCCP NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 1985 HƯ NG D N THI HÀNH NGHN NNH S 235-H BT NGÀY 18-9- 1985 C A H I NG B TRƯ NG V CH PH C P T M TH I SINH HO T PHÍ I V I CÁN B XÃ, PHƯ NG, THN TR N thi hành i u 10 t i Ngh nh s 235-H BT ngày 18-9-1985 c a H i ng B trư ng và i m 4 t i Ch th s 442-CTTW ngày 25-10-1985 c a Ban Bí thư Trung ương ng v vi c quy nh t m th i ph c p sinh ho t phí hàng tháng i v i cán b xã, phư ng, th tr n. Sau khi ã trao i ý ki n v i các cơ quan có liên quan Trung ương và m t s t nh, thành ph , Ban T ch c c a Chính ph hư ng d n như sau: 1. Trư c h t c n quán tri t tinh th n i u 10 t i Ngh nh s 235-H BT ngày 18-9- 1985 c a H i ng B trư ng và i m 4 t i Ch th s 442-CTTW ngày 25-10-1985 c a Ban Bí thư Trung ương ng. Cán b xã, phư ng, th tr n là nh ng ngư i làm vi c tr c ti p hàng ngày v i nhân dân, v a công tác, v a tham gia lao ng s n xu t, khi giao nhi m v thì ư c ph c p sinh ho t phí hàng tháng. 2. B máy c a xã, phư ng, th tr n c n ph i g n, nh , có hi u l c, b o m th c hi n t t ch c năng qu n lý Nhà nư c; ph i ki n toàn cán b cho các ban chuyên môn (theo quy nh c a ng và Nhà nư c) có s c làm vi c, b trí kiêm ch c, kiêm vi c b máy ít ngư i mà m i công tác u có ngư i ph trách. 3. Vi c phân h ng xã, phư ng, th tr n nh m t c 2 yêu c u nh s lư ng cán b ư c ph c p sinh ho t phí và m c ph c p sinh ho t phí cho nh ng cán b này phù h p v i t ng h ng xã, phư ng, th tr n. Căn c phân h ng xã, phư ng, th tr n có nhi u m t (tương t như khái ni m phân lo i xã theo Quy t nh s 130-CP ngày 20-6-1975 c a H i ng Chính ph ): a dư (di n tích to, nh ), dân s (nhi u, ít), tình hình chính tr , kinh t , xã h i, an ninh qu c phòng (công vi c nhi u, m c ph m vi qu n lý ph c t p) k t h p xem xét. V s lư ng cán b ư c ph c p sinh ho t phí c a m i h ng xã, phư ng, th tr n: a) Có h ng xã, phư ng, th tr n ư c b trí trên dư i 25 ngư i bao g m c cán b ch ch t, cán b chuyên trách và cán b n a chuyên trách, t i a không quá 30 ngư i.
  2. b) Có h ng xã, phư ng, th tr n ư c b trí trên dư i 20 ngư i bao g m c cán b ch ch t, cán b chuyên trách và cán b n a chuyên trách, t i a không quá 25 ngư i. c) Có h ng xã, phư ng, th tr n di n tích nh , dân s ít, kh i lư ng công vi c không nhi u mà l i ít ph c t p, thì b trí s lư ng cán b ít hơn cho phù h p. M c sinh ho t phí cho các ch c danh và m t s ch khác i v i cán b xã, phư ng, th tr n: a) M c 140 ng - 160 ng - 180 ng i v i cán b lãnh o ch ch t g m Bí thư ng u ho c chi b (nơi chưa l p ng u ) Ch t ch U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n. b) M c 120 ng - 140 ng - 160 ng i v i cán b chuyên trách khác g m. Thư ng tr c ng u ho c thư ng tr c chi b (nơi chưa l p ng u ); Phó ch t ch U ban nhân dân ph trách n i chính, tr c ti p làm Trư ng công an; Phó Ch t ch U ban nhân dân ph trách kinh t ; U viên thư ký U ban nhân dân; U viên quân s U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n (Xã i trư ng). c) M c 70 ng - 80 ng - 90 ng i v i cán b n a chuyên trách g m: - Ch t ch U ban M t tr n T qu c; Bí thư oàn thanh niên C ng s n H Chí Minh; H i trư ng H i liên hi p ph n . - Phó công an ph trách h t ch, h khNu, tr t t tr an; xã i phó ph trách hu n luy n, ng viên, th d c th thao; cán b tư pháp hoà gi i; cán b thanh tra nhân dân. - Cán b th ng kê, k ho ch, lao ng; cán b giao thông thu l i, ti u th công nghi p; cán b văn hoá thông tin; cán b thương binh xã h i, chính sách h u phương. - Cán b qu n lý ru ng t kiêm thu nông nghi p; cán b tài chính ngân sách, qu n lý th trư ng. nh ng xã, phư ng, th tr n có ngu n thu ngân sách t 150.000 ng (ti n m i) tr lên thì cán b tài chính ngân sách ư c ph c p sinh ho t phí như cán b chuyên trách. - Trư ng thôn, Trư ng b n các huy n biên gi i Vi t - Trung. - i v i nh ng xã l n, kh i lư ng công vi c nhi u, có th b trí thêm m t cán b n a chuyên trách làm công tác văn phòng U ban nhân dân kiêm thi ua khen thư ng và t ch c chính quy n. - i v i nh ng xã ang ti n hành c i t o, xây d ng h p tác hoá nông nghi p, do nhu c u c n thi t có th b trí thêm 1 cán b n a chuyên trách làm công tác H i nông dân t p th . - i v i th tr n ư c v n d ng mô hình t ch c c a xã s p x p và b trí các ch c danh c n thi t.
  3. - i v i phư ng v n d ng mô hình t ch c theo Quy t nh s 94-H BT ngày 26-9- 1981 c a H i ng B trư ng s p x p và b trí các ch c danh cho phù h p v i yêu c u qu n lý ô th . - Nơi nào do nhu c u công tác c n thi t ã c cán b trong biên ch Nhà nư c v gi các ch c danh trong ng u , U ban nhân dân và các oàn th như ã nêu trên thì thôi không b trí cán b ư c ph c p sinh ho t phí n a. - i v i cán b , công nhân viên ch c Nhà nư c ã v ngh hưu, còn s c kho tham gia công tác xã, phư ng, th tr n, ngoài ch chính sách ã ư c hư ng, n u gi ch c danh gì u ư c ph c p sinh ho t phí hàng tháng c a ch c v ó. d) Tr m y t xã, phư ng, th tr n có t 3 n 7 ngư i, bình quân 5 ngư i. - Tr m trư ng, Phó tr m trư ng, y sĩ, y tá trung h c, h sinh trung h c ư c ph c p các m c 140 ng, 160 ng, 180 ng tuỳ theo năng l c, thái ph c v và thâm niên công tác c a t ng ngư i mà s p x p. - Y t sơ h c ư c ph c p các m c 120 ng; 140 ng; 160 ng, cũng theo các tiêu chuNn như trên. i v i nh ng xã, phư ng, th tr n ã tuy n d ng cán b y t vào biên ch Nhà nư c thì v n gi nguyên. M t s ch khác c a cán b y t xã, phư ng, th tr n do B y t hư ng d n c th sau khi ã trao i ý ki n th ng nh t v i các B Tài chính, B Lao ng và Ban T ch c c a Chính ph . ) i v i cán b bưu i n xã, Ban T ch c c a Chính ph s bàn c th thêm v i T ng c c Bưu i n và hư ng d n sau. e) Cán b xã, phư ng, th tr n các huy n, th xã biên gi i Vi t - Trung ư c th c hi n i m 6 i u 5 t i Ngh nh 235-H BT v kho n ph c p chi n u 10%; các xã biên gi i 15%; các xã thư ng xuyên chi n u 20%. g) Cán b xã, phư ng, th tr n nh ng nơi công vi c nhi u, ph c t p ho c công tác gi i và ngân sách a phương cho phép thì th c hi n i m 4 t i Ch th s 442-CTTW ngày 25-10-1985 c a Ban Bí thư Trung ương ng. h) Cán b xã, phư ng, th tr n ã v ngh vi c theo Quy t inh s 130-CP ngày 20-6- 1975 c a H i ng Chính ph và Quy t nh s 111-H BT ngày 13-10-1981 c a H i ng B trư ng u ư c hư ng ph c p b ng 60% m c ph c p sinh ho t phí c a cán b ương ch c cùng ch c v như ã quy nh t i i u 10 Ngh nh s 235- H BT. i) Cán b xã, phư ng, th tr n i h c các l p b i dư ng ho c ào t o do huy n, t nh ho c Trung ương m u ư c ài th các kho n chi v ăn u ng, sách v , gi y bút, tài li u h c t p, thu c men khi m au, ti n tàu xe i và v , do Ngân sách Nhà nư c c p theo các quy nh hi n hành c a ng và Nhà nư c.
  4. k) Kho n ph c p sinh ho t phí c a cán b xã, phư ng, th tr n u ư c c ng thêm ph c p chênh l ch giá sinh ho t theo vùng quy nh t i i m 2 i u 5 Ngh nh s 235-H BT c a H i ng B trư ng. V t ch c th c hi n: U ban nhân dân t nh, thành ph và c khu tr c thu c Trung ương căn c vào i u 10 t i Ngh nh s 235-H BT ngày 18-9-1985 c a H i ng B trư ng, vào i m 4 t i Ch th s 442-CTTW ngày 25-10-1985 c a Ban Bí thư Trung ương ng, vào Thông tư hư ng d n này và tình hình c i m c a a phương hư ng d n cho U ban nhân dân huy n và các c p tương ương trong vi c phân h ng, nh s lư ng cán b c a m i xã, phư ng, th tr n và s p x p vào m t trong 3 m c ph c p sinh ho t phí như ã nêu trên cho phù h p v i th c t và b o m oàn k t cán b . b o m th c hi n ch chính sách i v i cán b xã, phư ng, th tr n; ngh U ban nhân dân các c p c n khNn trương ch o xây d ng ngân sách và qu n lý ngân sách theo hư ng t n d ng các ngu n thu úng chính sách, th ng nh t qu n lý các ngu n thu chi thu c ngân sách xã, phư ng, th tr n theo tinh th n Ngh quy t s 138-H BT ngày 19-11-1983 c a H i ng B trư ng và Thông tư s 39-TCNS P ngày 25-9-1984 c a B Tài chính. Các cơ quan có liên quan Trung ương n u th y có v n gì c n hư ng d n thêm các a phương th c hi n, ngh trao i ý ki n v i Ban T ch c c a Chính ph b o m s th ng nh t và tương quan h p lý trong n i b cán b xã, phư ng, th tr n. Quá trình th c hi n có nh ng m c m u gì, ngh U ban nhân dân t nh, thành ph và c khu tr c thu c Trung ương trao i ý ki n v i Ban T ch c c a Chính ph báo cáo v i Ch t ch H i ng B trư ng xem xét và quy t nh. Vũ Tr ng Kiên ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản