Thông tư 75/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:19

0
54
lượt xem
2
download

Thông tư 75/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 75/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện phương án tài chính cơ cấu, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước và ngân hàng thương mại 2001-2003

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 75/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. th«ng t c ñ a  é   µi c h Ý n h   è  75/2002/TT­B T C  n g µ y   th¸ng 9 n¨ m  2002 H í ng  BT S 9  d É n  th ù c hi Ö n  p h ¬ n g  ¸n t µi c h Ý n h  c ¬  c Ê u,    s ¾ p  x Õ p  l¹i o a n h   g hi Ö p  n h µ  n íc v µ  n g © n  h µ n g    d n th¬ n g  m ¹ i 2001­2003 Thùc  Ön  hi Quy Õt  nh  è  ®Þ s 92/Q§­TTg  µy  ng 29/01/2002  ña  ñ   íng  c Th t ChÝnh  ñ  Ò   Öc  ph v vi phª  duyÖt  ¬ng  tµichÝnh    ùc  Ön  ¬  Êu,  Ph ¸n    ®Ó th hi c c s ¾p   Õp  ¹ doanh  x li  nghiÖp  µ  íc vµ  Ö   èng  ©n   µng  ¬ng  ¹i giai nh n   h th Ng h th m    ®o¹n  2001­2003, Bé   µi chÝnh  íng  Én  ùc hiÖn  ét  è  éi dung  ô  Ó     T  h d th   m sn  c th nh sau: I/  C¸c q u y  ® Þ n h  c h u n g 1.§èit ng ¸p dông    î     a) C¸c    doanh nghiÖp  µ  íc® îcx¸c ®Þnh  nh n       trong danh  ôc  ùc hiÖn    m th   c¬  Êu, s ¾p  Õp  ¹ trong 3  c  x li     n¨m  2001­ 2003  íic¸c h×nh  d    thøc    Çn    cæ ph ho¸, giao,b¸n,kho¸n,cho       thuª,gi¶ithÓ, ph¸ s¶n,s¸p nhËp, hîp nhÊt ® îcc¬                  quan  cã  Èm  Òn  th quy phª  Öt,kÓ   tr ng  îp doanh  duy   c¶  ê h   nghiÖp  µ  ícthùc hiÖn  nh n     cæ   Çn    n  Þ  ¹ch to¸nphô  éc hoÆc   é  Ën  ph ho¸ ®¬ v h     thu   b ph doanh  nghiÖp. b) C¸c  ©n  µng  ¬ng  ¹inhµ  ícthùc hiÖn  ¬  Êu  ¹ .   ng h th m  n    c c li c) Ng ©n   µng  µ  íc ViÖt nam   µ    h nh n     v B¶o  Ó m   Òn  öi ViÖt Nam   Çn  hi ti g     c ph¶in©ng    cao  n¨ng  ùctµichÝnh    ç  î Öc  ¾p  Õp  ¹ c¸c ng©n  µng  l   ®Ó h tr vi s x l    i h th ng  ¹icæ   Çn, ®¶m   ¬ m   ph   b¶o  Òn  îcña  êigöitiÒn. quy l   i ng     2.Ph¹m    ö  ý   vix l a) C¸c    doanh nghiÖp  µ  ícthùc hiÖn  ¬  Êu, s ¾p  Õp  ¹ ® îcnhµ  ­ nh n     cc   x l    i n íchç  î ö  ýc¸ckho¶n      tr  l     x nh sau: ­ Hç   î ö  ýlçluü kÕ   µ  î ph¶ithu  ã  ßi  n   êi®iÓ m   ¬  Êu,   tr  l       v n   x   kh ® ®Õ th   cc   s ¾p  Õp  ¹ cña  x l  i doanh nghiÖp  ùc hiÖn    Çn    th   cæ ph ho¸,giao,b¸n,kho¸n kinh        doanh, cho    thuª,s¸p  Ëp, hîp  Êt.ViÖc  ç  îxö  ýlçvµ  î ph¶ithu  ã    nh   nh   h tr  l     n     kh ® ßi  îc thùc  Ön  ®  hi th«ng  qua  Öc  ç  îvèn  vi h tr  cho doanh nghiÖp, ®¶m       b¶o nguyªn  ¾c  t kh«ng  îtqu¸  è  ç vµ  î tån  ng  v  s l  n   ®ä ph¸tsinh  ¹    ti doanh nghiÖp;  ®ång   êi kh«ng  ît qu¸  th   v  nhu  Çu  èn  µ   íc t¹  c v nh n   idoanh  nghiÖp  íc    tr khi chuyÓn  æi. ®   §èi víic¸c     doanh nghiÖp  ùc  Ön    Ó, ph¸  th hi gi¶ith   s¶n  ö  ý theo    x l  quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËtvÒ     Ó,ph¸ s¶n.     gi¶i th     ­ TrîcÊp     cho    ng      lao ®é d«id trong qu¸ tr×nh c¬  Êu, s ¾p  Õp  ¹ doanh      c   x l  i nghiÖp  µ  íc theo  nh n   Quy  nh   ña  ®Þ c NghÞ   nh   è  ®Þ s 41/2002/N§­   µy  CP ng 11/4/2002  ña  Ýnh  ñ  Ò   Ýnh  c Ch ph v ch s¸ch ®èi  íingêilao ®éng      c¬    v     d«id do  cÊu,s ¾p  Õp  ¹doanh    x l  i nghiÖp  µ  íc. nh n ­ C Êp  èn  iÒu  Ö    v® l cho c«ng    µichÝnh  tyt   trung gian (C«ng        tymua     b¸n nî vµ  µis¶n  ån ®äng, C«ng    u    µichÝnh  µ  íc)®Ó   ùc hiÖn  Öc    t  t    ty®Ç tt   nh n   th   vi nhµ  íc ®Ç u    èn, qu¶n  ývèn  ¹  n  tv   l  ti doanh nghiÖp;th«ng    qua  ¹t®éng  ña  ho   c
 2. c¸c c«ng    µy    ö  ýnî,tµis¶n  ån ®äng  µ  ç  î   tyn ®Ó x l       t  v h tr  cho    ×nh c¬  Êu, qu¸ tr   c   s ¾p  Õp  ¹doanh  x l i nghiÖp  µ  íc.  nh n   b) C¸c  ©n  µng  ¬ng  ¹i thùc hiÖn  ¬  Êu  ¾p  Õp  ¹ ® îcnhµ  íc   ng h th m    cc s x l    i n  hç  î : tr ®Ó ­ Xö  ýnîtån ®äng    l      theo    nh  ¹ Quy Õt  nh  è  qui®Þ t i ®Þ s 149/2001/Q§­TTg   ngµy  05/10/2001 cña  ñ íng ChÝnh  ñ.   Th t   ph ­ C Êp       bæ sung  èn  iÒu  Ö  v® l cho  ng©n  µng  ¬ng  ¹i nhµ  íc g ¾n   4  h th m  n  víi Õt   k qu¶  ö  ýnî,c¬  Êu  ¹ c¸c Ng ©n   µng  x l    c l     i h theo      ∙  îcCh Ýnh  ñ  ®Ò ¸n ® ®   ph phª duyÖt.   ­ §¶m     b¶o  Òn  öicho  êigöitiÒn  µo    ©n  µng  ¬ng  ¹i cæ   ti g   ng     v c¸c ng h th m  phÇn  thùc hiÖn  ¾p  Õp  ¹c¸cng©n  µng  ¬ng  ¹icæ   Çn. do    s x l    i h th m   ph 3/Nguyªn  ¾c  ö  ý:   t xl a) C¸c    doanh  nghiÖp  µ  ícvµ  Ö   èng    ©n  µng  ¬ng  ¹ithùc nh n   h th c¸cng h th m    hiÖn  ¬  Êu, s ¾p  Õp  ¹ ph¶iph¸thuy  éi lùc,cã    cc   x li     n     gi¶iph¸p  ñ  ng  ¾c   ch ®é kh phôc  ån t¹  µ  ù bï ®¾ p     Ý. Trêng  îp  t   i t    v chiph   h kh«ng  ù kh ¾c  ôc  îc tån  ¹ t  ph ®   t   i vµ  ï ®¾ p     Ý, Ng ©n  b  chiph   s¸ch nhµ  ícsÏhç  î ét  Çn  è    n     tr  m ph s cßn  Õu  thi nh»m   t¹o ®iÒu  Ön  Ën  î cho    ki thu l i   c¸c doanh  nghiÖp  µ  íc vµ  Ö   èng  ©n  nh n   h th ng hµng  ¬ng  ¹ithùc hiÖn  ¬  Êu,s ¾p  Õp  ¹  th m    cc   x li . b)  ©n   Ng s¸ch  µ  íc hç  îvÒ   µichÝnh    ö  ý nh÷ng  ån  ¹  ña  nh n   tr  t   ®Ó x l   t ti c doanh  nghiÖp  µ   íc vµ    ©n   µng  ¬ng  ¹i thùc hiÖn  ¬  Êu, s ¾p   Nh n   c¸c Ng h th m    cc   xÕp  ¹ ® îc x¸c ®Þnh    ¬  ë  µ    õng  l      i trªnc s r so¸tt nguyªn nh©n  ô  Ó; g ¾n   Öc    c th   vi xö  ýnî tån  ng  µ  µnh  ¹nh  l    ®ä vl m ho¸  µichÝnh  íiviÖc  ¬  Êu, s ¾p  Õp  ¹ t  v  cc   x l  i doanh nghiÖp  µ  ícvµ    ©n  µng  ¬ng  ¹i. nh n   c¸cng h th m c) C¸c  Ön    bi ph¸p  ç  îtµichÝnh  ña  µ   íc ® îc thùc hiÖn  h tr    c Nh n       b»ng    c¸c h×nh  thøc kh¸c nhau, b¶o  ¶m   îc nh÷ng  ôc        ï hîp  íikh¶      ® ®  m tiªu®Ò ra,ph   v  n¨ng  huy  ng  ån  èn  µ    ©n  ®é ngu v v ching s¸ch nhµ  ícthÊp  Êt:   n  nh   ­ Hç  î ùctiÕp tõ ng©n    tr    tr    s¸ch nhµ  ícvµ    n   th«ng  qua  Öc  ö  ýgi¶m  õ vi x l   tr   phÇn  èn  ña  µ   íc t¹  v c Nh n   i doanh nghiÖp    ö  ý m ét  Çn    ®Ó x l   ph c¸c kho¶n  î n  xÊu, lçluü kÕ,  î Êp       tr c cho  êi lao ®éng      ng     d«i d trong qu¸  ×nh  ¾p  Õp  ¹   tr s x l i doanh  nghiÖp  µ  íc. nh n ­ Hç   î   tr  th«ng  qua    chøc  µichÝnh  c¸c tæ  t  trung gian;B¶o  Ó m   Òn göi     hi ti     ViÖt Nam;    Ph¸thµnh    Õu  Æc   Öt cña  Ýnh  ñ  µ  ö  ông  ét    tr¸ phi ® i bi   Ch ph v s d m phÇn  ån  èn  µ   íchiÖn  ã  ¹ c¸c®¬n  Þ.  ngu v Nh n   c t    i v    d)  é   µi chÝnh  µ ®Ç u   èi  Ëp  BT  l  m t trung huy  ng    ån  µichÝnh,   ®é c¸c ngu t     qu¶n  ý vµ  ©n     ån  µichÝnh  ùc  Ön    Ý     l   ph bæ ngu t  th hi chi ph c¶i c¸ch doanh  nghiÖp  µ  ícvµ    nh n   c¶ic¸ch ng©n  µng  ¬ng  ¹i nhµ  íctheo    h th m  n  Quy Õt  nh   ®Þ cña  ñ íng Ch Ýnh  ñ. Th t   ph II/ u y  ® Þ n h  c ô  th Ó    Q A/  èi  íi § v  c¸c d o a n h   g hi Ö p  n h µ  n íc n 1/  ©y   ùng  Ò   tæng  Ó  ¾p   Õp,  æi  íi vµ  X d § ¸n  th s x ® m   ph¸ttr Ón    i doanh  nghiÖp  µ  ícgiai o¹n  nh n     ® 2002­2005  µ  ¬ng    ô  Ó  v ph ¸n c th cho  n¨m 2002­2003. 2
 3. C¨n  ChØ   Þ  è  cø  th s 04/2002/CT­ TTg  µy  ng 8/2/2002 cña  ñ íng ChÝnh    Th t   phñ  Ò   Öc  Õp  ôc s ¾p   Õp,  æi  íi,ph¸ttr Ón vµ  ©ng  v vi ti t   x ® m   i   n cao  Öu    hi qu¶ doanh  nghiÖp  µ  íc vµ  nh n   Quy Õt  nh  è  ®Þ s 58/2002/Q§­ TTg  µy  ng 26/4/2002   cña  ñ íng  Ýnh  ñ  Ò   Th t Ch ph v ban  µnh    Ý, danh  ôc  ©n  ¹  h tiªuch   m ph lo idoanh  nghiÖp  µ  ícvµ  nh n   Tæng  c«ng    µ  íc,c¸cBé, c¬  tynh n       quan  ngang  é, c¬  B   quan  thuéc ChÝnh  ñ  íi y   äit¾t lµBé),Uû     ph (d  ®© g         ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è    ph trùc thuéc    Trung  ng  íi®©y   äi t¾t lµ tØnh),c¸c Tæng   ¬ (d   g        c«ng    x©y  ty 91  dùng  Ò     § ¸n tæng  Ó  ¾p  Õp, ® æi  íivµ    iÓn doanh  th s x   m   ph¸ttr   nghiÖp  µ  íc nh n   giai®o¹n    2002­2005  éc  é,  thu B tØnh, Tæng     c«ng    ty qu¶n  ý tr×nh  ñ  íng l  Th t   ChÝnh  ñ    Öt vµ  ph phª duy   th«ng    b¸o cho    c¸cdoanh  nghiÖp    ùc hiÖn.   ®Ó th       Néi dung  ©y  ùng      ùc hiÖn    xd ®Ò ¸n th   theo  íng dÉn  ¹ c«ng    è  h  t i v¨n s 2556/ VPCP­§MDN   µy  ng 15/5/2002  ña  c V¨n  phßng  Ýnh  ñ, trong ®ã   Ch ph     tæng  îph  B¸o    ×nh  ×nh  ¹t®éng  µ  c¸o t h ho   v danh  ôc    m c¸cdoanh  nghiÖp  µ  ícc¬  Êu, nh n   c   s ¾p  Õp  ¹ thuéc  é, tØnh,Tæng  x l  i B    c«ng    ty qu¶n  ýtheo  õng  ×nh  l  t h thøc  ¾p   s xÕp: cæ   Çn      ph ho¸,giao,b¸n,kho¸n kinh doanh,cho           thuª,s¸p nhËp, hîp nhÊt,         gi¶ithÓ, ph¸ s¶n,chuyÓn  µnh         th C«ng    tytr¸chnhiÖm   ÷u  ¹n  ét  µnh      h h m th viªn vµ  theo kÕ   ¹ch c¬  Êu,s ¾p  Õp  ¹ tõng n¨m    ho   c   x l i   2002,2003,2004,2005        (theo  m É u   ô  ôc sè  3  µ  kÌm  ph l   1,  v 4  theo  c«ng  v¨n  è  s 2556/VPCP­§MDN   µy ng 15/5/2002 cña    V¨n phßng  Ýnh  ñ). Ch ph 2/X ©y  ùng  ¬ng    µichÝnh  ¬  Êu,s ¾p  Õp  ¹doanh    d ph ¸n t   cc   x l  i nghiÖp. 2.1.Dù  Õn  ki nhu  Çu    Ý  ö  ýc¸ctån t¹ cña  c chiph x l       i   doanh  nghiÖp    ùc khith   hiÖn  ¬  Êu,s ¾p  Õp  ¹ : cc   x li  C¨n  § Ò   tæng  Ó  ¾p  Õp,  æi  íivµ    iÓn doanh  cø  ¸n  th s x ® m   ph¸ttr   nghiÖp  nhµ  ícgiai®o¹n  n    2002­2005, ph¬ng    ô  Ó    ¸n c th n¨m  2002­2003  µ  v B¸o    µi c¸o t   chÝnh  n¨m  Çn  Êt cña  g nh   doanh  nghiÖp  trong danh    s¸ch c¬  Êu, s ¾p  Õp  ¹  c  x l  i dù  Õn  ki nhu  Çu    Ý    ö  ýc¸c tån t¹    ùc hiÖn  ¬  Êu, s ¾p  Õp   c chiph ®Ó x l       i th   khi cc   x l¹trong n¨m    i   2002­2003  bao  å m:    g    ­Lç  ükÕ   åm  çkÕt    lu   (g l   qu¶  kinh doanh,lçvÒ         chªnh  Öch  ûgi¸)   l t      ; ­Nî    kh«ng  ã  c kh¶  n¨ng    åi;   thu h       ­ Sè     ng      µ    Ý     Õt    ng    ,chiphÝ   o     lao ®é d«id v chiph gi¶iquy lao ®é d«id     ®µ t¹ol¹ theo    nh  ña     i qui®Þ c NghÞ   nh  è  ®Þ s 41/2002/N§­   µy  CP ng 11/4/2002  ña  c ChÝnh  ñ, híng  Én  ¹  ph   d t iTh«ng   sè  t 11/2002/TT­ BL§TBXH   µy  ng 12/6/2002   cña  é   B Lao  ng  ¬ng  ®é Th binh  µ    éivµ  v x∙ h   Quy Õt  nh  è  ®Þ s 85/2002/Q§­BTC   ngµy 1/7/2002 cña  é  µichÝnh;     BT      ­ X¸c  nh    Þ tµis¶n  Ët t tån ®äng    ®Þ gi¸tr     v      kh«ng  Çn  ïng,chê  c d   thanh  ý l  vµ    µis¶n  c¸ct   kh«ng  Ýnh  µo    Þdoanh  t v gi¸tr   nghiÖp  chuyÓn  æi.      ®        2.2.Dù   Õn  ån  µichÝnh    ö  ýc¸c tån t¹ cña    ki ngu t   ®Ó x l       i   doanh  nghiÖp    khi thùc hiÖn  ¬  Êu,s ¾p  Õp  ¹   cc   x li  Nguån  µichÝnh    ö  ýc¸c tån  ¹  ña  t  ®Ó x l     t i c doanh nghiÖp    ùc hiÖn  khith   c¬  Êu,s ¾p  Õp  ¹bao  å m: c  x l i g ­C¸c  ü  ù    qu d phßng; ­Quü   î Êp  Êt  Öc  µm;   tr c m vi l ­L∙i ícthuÕ;      tr ­Gi¶m  õvµo    ÞphÇn  èn  µ  íct¹ doanh    tr   gi¸tr   v nh n     i nghiÖp; ­Møc  ç  î õng©n    h tr    t s¸ch nhµ  íc.   n 3
 4. 2.3.Thùc  Ön  ©y  ùng  ¬ng      hi x d ph ¸n,tæng  îp vµ  öib¸o  h   g   c¸o a) C¸c doanh  nghiÖp  trong  danh  s¸ch  ùc  Ön  ¾p   Õp,  ¬  Êu  ¹ th hi s x cc l i theo  ¬ng  s ¾p   Õp,  æi  íi vµ  ph ¸n  x ® m   ph¸ttr Ón    i doanh  nghiÖp  µ  íc giai nh n     ®o¹n  2002­2003: x©y  ùng  ¬ng  tµichÝnh  ¬  Êu, s ¾p   Õp  ¹ doanh    d ph ¸n    cc   x li  nghiÖp  theo  éidung  íng dÉn  ¹  Õt2.1,2.2 nãitrªnvµ  göib¸o    Ò   é  n  h  t i               c¸o v B ti (®èi víidoanh     nghiÖp  c  Ëp  µ  ®é l v doanh  nghiÖp  c  Ëp  µnh    ®é l th viªn Tæng   c«ng    thuéc Bé),Uû   ty90      ban  ©n  ©n  nh d tØnh  ®èivíi (    doanh nghiÖp  c  Ëp  ®é l vµ doanh  nghiÖp  c  Ëp  µnh    ®é l th viªn Tæng  c«ng    thuéc  ty 90  tØnh),Tæng     c«ng    (®èivíi ty91     doanh  nghiÖp  c  Ëp thµnh    ®é l   viªnTæng  c«ng    ty91). b) C¸c  é, tØnh,Tæng    B    c«ng    ty91: ­ Tæng  îp nhu  Çu    Ý  µ  ån  µichÝnh    ö  ýtån t¹ cña      h  c chiph v ngu t   ®Ó x l     i   c¸c doanh  nghiÖp  ùc  Ön  ¬  Êu,  ¾p   Õp  ¹  th hi c c s x l itheo  õng  t n¨m  µ  v theo  õng t  h×nh thøc  ¾p  Õp  s x theo  É u   è  kÌm  M s 01  theo th«ng   µy. C¸c  é   tn   B tæng  îp h  sè  Öu  ña  li c doanh  nghiÖp  ¬  Êu, s ¾p   Õp  ¹  ùc thuéc  é,  cc   x li tr   B bao  å m     g c¶ doanh  nghiÖp  éc c¸c Tæng  thu     c«ng    do  é   Õt  nh  µnh  Ëp.C¸c  ty90  B quy ®Þ th l  Tæng  c«ng    tæng  îp b¸o    è  Öu doanh  ty91  h   c¸o s li   nghiÖp  ¬  Êu,s ¾p  Õp  ¹ cc   x l  i trùcthuéc Tæng      c«ng    û   ty.U ban  ©n  ©n  nh d tØnh tæng  îp sè  Öu cña  h   li   doanh  nghiÖp  ¬  Êu, s ¾p  Õp  ¹ thuéc  cc   x li   tØnh  qu¶n  ýkÓ   Tæng   l   c¶  c«ng    Uû   ty do  ban  ©n  ©n  nh d tØnh  Õt ®Þnh  µnh  Ëp . quy   th l  ­ G öi    b¸o c¸o  ùc  Ön  ¬  Êu, s ¾p   Õp  ¹ doanh  th hi c c   x li  nghiÖp  Ò   é   µi vBT  chÝnh  ôc  µichÝnh  (C T   doanh  nghiÖp),gå m           c¸cb¸o c¸o sau: +  ô   ôc sè    vµ  cña  Ò   tæng  Ó  ¾p  Õp,  æi  íi vµ  Ph l   1, 3  4  § ¸n  th s x ® m   ph¸t   tr Ón doanh  i  nghiÖp  µ  íc giai®o¹n  nh n     2002­ 2005, ph¬ng  cô  Ó    ¸n  th cho    giai ®o¹n  2002­ 2003    theo  íng  Én  ¹  h d ti c«ng v¨n  è  s 2556/VPCP­§MDN   ña    c V¨n phßng  Ýnh  ñ; Ch ph   +  ¬ng  tµichÝnh  ¬  Êu, s ¾p   Õp  ¹  Ph ¸n    cc   x li doanh nghiÖp  Éu  è    (M s 01 kÌm  theo th«ng   µy).   tn   §èi víic¸c Bé,         c¸c tØnh, c¸c Tæng      c«ng    ®∙  ×nh Thñ  íng  Ýnh  ty 91  tr   t Ch phñ  Ò   tæng  Ó  ¾p  Õp,  æi  íi vµ  § ¸n  th s x ® m   ph¸ttr Ón doanh   i   nghiÖp  µ  íc nh n   giai®o¹n    2002­2005  µ  ¬ng    ô  Ó    o¹n  v ph ¸n c th giai® 2002­ 2003,®Ò   Þ  öi     ngh g   c¸cb¸o c¸o vÒ   é  µichÝnh  íc30/9/2002.       BT  tr     §èivíi   é, c¸c tØnh,c¸c Tæng     B    c¸c    c«ng    cßn  ¹   Ëp    c¸o trªn ty91  l il c¸c b¸o      : göicho  é  µichÝnh  ïng víi êigian tr×nh Thñ íng ChÝnh  ñ  Ò       BT  c      th     t  ph § ¸n tæng  thÓ  ¾p  Õp, ® æi  íivµ    iÓndoanh  s x   m   ph¸ttr   nghiÖp. 3/Thùc  Ön  ¬ng    µichÝnh  ¬  Êu  ¾p  Õp  ¹doanh    hi ph ¸n t   cc s x l  i nghiÖp 3.1.C¸c    doanh nghiÖp  µ  íctrong danh  nh n     s¸ch s ¾p  Õp, c¬  Êu  ¹thùc   x   c l  i   hiÖn  ¾p  Õp  s x theo  Õt  nh  ña  ¬  quy ®Þ c c quan  ã  Èm  Òn  c th quy ph¶ix©y  ùng    d Ph¬ng  c¬  Êu, s ¾p  Õp,  ¸n  c   x chuyÓn  æi  ® doanh nghiÖp, trong ®ã       bao  å m   g c¸cnéidung  Ýnh     ch sau  y: ®© a)    Tæ chøc  Óm   toµn  é  µis¶n  éc  Òn  ki kª  b t  thu quy qu¶n  ý vµ  ö  ông  l  s d cña doanh  nghiÖp  ¹  êi®iÓ m   ti   th chuyÓn  æi  ® theo quy  nh  Ön  µnh  ña  ®Þ hi h c nhµ  íc.X¸c  nh  è îng  µis¶n  ùc tÕ  n   êi®iÓ m   Óm       nh   n  ®Þ s l t  th   ®Õ th   ki kª x¸c ®Þ gi¸trÞ doanh     nghiÖp, tµis¶n  õa, thiÕu, nguyªn  ©n  µ       th     nh v gi¶iph¸p  ö  ý. x l  Ph ©n   ¹  µis¶n  ang  ïng, kh«ng  Çn  ïng, chê  lo it   ® d   c d   thanh  ý,tµis¶n  ×nh  l    h thµnh  õ quü  t  khen  ëng  óc  î vµ  µis¶n  ïng  th ph l   t   i d cho  óc  î c«ng  éng. §èi ph l   i c    chiÕu  c«ng  î vµ  ©n  ¹  î ph¶ithu qu¸ h¹n,nî kh«ng  ã  n   ph lo i   n          c kh¶  n¨ng    åi, thu h   4
 5. nîph¶itr¶kh«ng  ã       c kh¶  n¨ng    Õt  tr¶.K qu¶  Óm    ©n  ¹ tµis¶n,c«ng  î, ki kª,ph lo i       n  lËp b¸o c¸o theo quy  nh  Ìm        ®Þ k theo biªnb¶n  ã  y    ÷  ý  ña    µnh     c ®Ç ®ñ ch k c c¸cth viªntham         gia.    b)  ùc  Ön  Th hi x¸c  nh     Þ  µis¶n  ña  ®Þ gi¸ tr t   c doanh nghiÖp  µ    Þ v gi¸ tr   doanh  nghiÖp  theo c¸cquy  nh  Ön  µnh,cô  Ó  µ:    ®Þ hi h   th l ­ §èivíidoanh       nghiÖp  ùc hiÖn    Çn    Öc  Óm    µis¶n  µ  th   cæ ph ho¸,vi ki kª t   v x¸c ®Þnh    Þ doanh    gi¸tr   nghiÖp  ùc hiÖn  th   theo  quy  nh  ña  ®Þ c NghÞ   nh  è  ®Þ s 64/2002/N§­   µy  CP ng 19/6/2002  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v chuyÓn  doanh nghiÖp  nhµ  íc thµnh  n  c«ng      Çn  µ    b¶n  ña  é   µi chÝnh  íng  Én  ty cæ ph v c¸c v¨n  c BT  h d thùc hiÖn    NghÞ   nh  µy. ®Þ n ­ §èivíidoanh       nghiÖp  µ  ícthùc hiÖn  nh n     giao,b¸n  Öc  Óm    µis¶n    vi ki kª t   vµ    nh    Þ doanh  x¸c ®Þ gi¸tr   nghiÖp  ùc hiÖn  th   theo quy  nh  ña  ®Þ c NghÞ   nh   ®Þ sè 103/1999/N§­   µy  CP ng 10/9/1999  µ  v NghÞ   nh  è  ®Þ s 49/2002/N§­   µy  CP ng 24/4/2002  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v giao,b¸n,kho¸n      kinh doanh, cho    thuª doanh    nghiÖp  µ  íc;Th«ng   è  nh n   t s 47/2000/TT­BTC   µy  ng 24/5/2000  µ v Th«ng   è  ts 51/2000/TT­ BTC   µy  ng 2/6/2000  ña  é   µi chÝnh  íng  Én  ÷ng  Ên    c BT  h d nh v ®Ò vÒ   µichÝnh  t  tronggiao,b¸n      doanh  nghiÖp  µ  íc. nh n ­ §èivíidoanh       nghiÖp    Ó  Öc  Óm    µis¶n  µ    nh    Þ gi¶ith vi ki kª t   v x¸c ®Þ gi¸tr   tµis¶n    doanh nghiÖp  ùc hiÖn  th   theo  quy  nh  ña  ®Þ c NghÞ   nh  ®Þ 50/CP  µy  ng 28/8/1996  ña  Ýnh  ñ  Ò   µnh  Ëp, tæ  c Ch ph v th l   chøc  ¹     Ó   µ  l i gi¶ith v ph¸    , s¶n doanh  nghiÖp  µ  ícvµ  nh n   Th«ng   è ts 66/2002/TT­BTC   µy  ng 6/8/2002  ña  é  cB Tµi  Ýnh  íng  Én  ×nh  ù, thñ  ôc  ö  ý tµi chÝnh      Ó   ch h d tr t  t x l    khi gi¶ith doanh  nghiÖp  µ  íc. nh n ­  èi víidoanh  §   nghiÖp ph¸ s¶n  ùc  Ön  th hi theo quy  nh   ña  ®Þ c NghÞ   ®Þnh  189/CP  µy  ng 23/12/1994  ña  Ýnh  ñ  íng  Én    µnh  Ët    c Ch ph h d thih Lu ph¸ s¶n  doanh  nghiÖp. c)X¸c  nh    ån t¹ cÇn  ö  ý®Õ n   êi®iÓ m   ¾p  Õp  ¹bao  å m:     ®Þ c¸ct     i x l  th   s x l  i g   ­  ç  ü kÕ   åm  ç kÕt  L lu   (g l  qu¶ kinh doanh, lç vÒ       chªnh  Öch  û gi¸)    l t  :x¸c ®Þnh theo b¸o c¸o tµichÝnh  êi®iÓ m     nh    Þdoanh         th   x¸c®Þ gi¸tr   nghiÖp.    ­ Nî  ån ®äng   t  kh«ng  ã  c kh¶ n¨ng    åi,nî ph¶itr¶kh«ng  ã  thu h        c kh¶ n¨ng  tr¶:  x¸c ®Þnh  theo quy ®Þnh  cña NghÞ  ®Þnh  sè  69/2002/N§­  ngµy  CP 12/7/2002 cña  Ýnh  ñ  µ      Ch ph v v¨n b¶n  íng dÉn  ña  é  µichÝnh. h  c BT  ­ Lao  ng      s ¾p  Õp  ¹     Ý     Õt    ng      µ    ®é d«id do  x l ichiph gi¶iquy lao ®é , d«id v chiphÝ  o  ¹ol¹ theo  íng dÉn  ña  é     ®µ t     i h  c B Lao  ng  ¬ng  ®é Th binh vµ    éi:x¸c   x∙h     ®Þnh  theo    nh  ña  qui®Þ c NghÞ   nh  è  ®Þ s 41/2002/N§­   µy  CP ng 11/4/2002 cña    ChÝnh  ñ, híng  Én  ¹  ph   d t iTh«ng   sè  t 11/2002/TT­ BL§TBXH   µy  ng 12/6/2002   cña  é   B Lao  ng  ¬ng  ®é Th binh  µ    éivµ  v x∙ h   Quy Õt  nh  è  ®Þ s 85/2002/Q§­ BTC   ngµy 1/7/2002 cña  é  µichÝnh.   BT    ­ X¸c  nh    Þ tµis¶n  Ët t tån ®äng    ®Þ gi¸tr     v      kh«ng  Çn  ïng,chê  c d   thanh  ý l  vµ    µis¶n  c¸ct   kh«ng  Ýnh  µo    Þdoanh  t v gi¸tr   nghiÖp  chuyÓn  æi.       ®         d)  X¸c  nh  ån  µichÝnh  ö  ýc¸c tån  ¹   Õn  Þ        ®Þ ngu t   x l     t iki ngh c¸c gi¶iph¸p ,   xö  ý: l ­Nguån  µichÝnh  ö  ýc¸ctån t¹ bao  å m:    t  x l        i g +  ån    ü  ù  Ngu c¸cqu d phßng; +  ü   ù  Qu d phßng  î Êp  Êt  Öc  µm; tr c m vi l 5
 6. +    ícthuÕ; L∙i   tr   + Gi¶m   õvµo    Þ phÇn  èn  µ  íc t¹  tr   gi¸tr   v nh n   i doanh  nghiÖp, tµis¶n  îc    ®  lo¹  õkh«ng  Ýnh  µo    Þ doanh  i  tr t v gi¸tr   nghiÖp (gi¶m  õvµo    Þ phÇn  èn  tr   gi¸tr   v nhµ  íc); n +  Møc  ç  î õng©n  h tr    t s¸ch nhµ  íc.   n  ­Xö lýc¸ctån t¹ b»ng    ån              i c¸cngu nh sau: +  èivíilçluü kÕ   åm  çkÕt  §         (g l  qu¶ kinh doanh, lçvÒ         chªnh  Öch  û gi¸) l t    b﮾ p     b»ng    ícthuÕ,quü  ù  l∙tr   i   d phßng  µichÝnh,gi¶m    ÞphÇn  èn  µ  t    gi¸tr   v nh níct¹ doanh    i nghiÖp  íckhithùc hiÖn    nh    Þdoanh  tr       x¸c®Þ gi¸tr   nghiÖp. +  èivíi   §     kho¶n nî kh«ng  ã  c¸c    c kh¶  n¨ng    åi,doanh  thu h   nghiÖp  ù xö  ý t   l  tr ckhichuyÓn  æi    ö  ýb»ng    ü  ù  í    ® nh x l   c¸c qu d phßng, l∙tr cthuÕ, b¸n  î cho      í  i   n  C«ng    tymua  nî.Sè   î kh«ng  ã  b¸n    n   c kh¶  n¨ng    åikh«ng  ® îchoÆc   è  thu h   b¸n    s chªnh  Öch  b¸n  î® îctrõvµo    Þdoanh  l do  n       gi¸tr   nghiÖp  íckhichuyÓn  æi. tr     ®   +  èi víilao ®éng    , x¸c ®Þnh  è    ng      µ    Ý   ç  î §     d«i d     s lao ®é d«i d v chiph h tr  cho    ng    ,chiphÝ  o  ¹onghÒ   lao ®é d«id     ®µ t   cho    ng      ùc hiÖn  lao ®é d«id th   theo  híng dÉn  ña    c Th«ng   è  ts 11/2002/TT­ BL§TBXH   ngµy    12/6/2002  ña  é     c B Lao ®éng  Th¬ng  binh vµ  x∙ héi vµ  Quy Õt ®Þnh  sè  85/2002/Q§­ BTC  ngµy  1/7/2002 cña  é  µichÝnh.     BT      +  §èivíitµis¶n  Ët t tån ®äng        v      kh«ng  Çn  ïng,chê  c d   thanh  ývµ    µi l   c¸c t   s¶n kh«ng  Ýnh  µo    Þ doanh  t v gi¸tr   nghiÖp    ®Ó chuyÓn  æi, ® îc xö  ý gi¶m  ®     l  vµo  Çn  èn  µ  íc t¹  ph v nh n   i doanh  nghiÖp. Nh÷ng  µis¶n  µy  îc b¸n  ¹ cho    t  n ®  li  C«ng    tymua  nî theo    Þ  êng  b¸n    gi¸th tr hoÆc   c¸o c¬  b¸o    quan  ã  Èm  Òn  c th quy giao l¹cho     i C«ng    tymua    îxö  ý.   b¸n n   l     +  êng  îp doanh  Tr h  nghiÖp kh«ng  cßn  èn    õc¸c kho¶n  çvµ  î tån v ®Ó tr     l  n     ®äng,  hoÆc  sau    õ th×  khi tr   doanh  nghiÖp  kh«ng cßn  èn  v hoÆc   t  èn, Ýv   kh«ng    ®ñ møc   èn  v ph¸p  nh  ®Þ hoÆc   kh«ng    ®ñ møc   èn  µ  íc cÇn  ¾ m   v nh n   n gi÷ trong    c«ng      Çn  ×    nh   ty cæ ph th x¸c ®Þ nhu  Çu    c bæ sung  èn    ©n   v ®Ó ng s¸ch nhµ  íchç  î ùctiÕp tõnguån    Ý      n   tr   tr    chiph c¶ic¸ch doanh    nghiÖp.    ®)  Ëp  L b¸o c¸o  Ìm  k theo  å  ¬  h s chuyÓn  æi  ® doanh nghiÖp  öi cho  ¬  g  c quan quyÕt  nh  s ¾p  xÕp,  ®Þ chuyÓn  ® æi doanh nghiÖp vµ   ¬  quan tµi c   chÝnh doanh nghiÖp  ïng cÊp  Èm  nh  c¸o Bé  µichÝnh  c  th ®Þ b¸o    T   xem   Ðt,hç  x  trîvèn    ö  ýc¸c tån  ¹  íc khithùc  Ön    ®Ó x l     ti     tr hi chuyÓn  æi, s ¾p  Õp.  å   ¬  ®   x Hs bao  å m:  g ­ Quy Õt  nh   ña  ¬  ®Þ c c quan  ã  Èm   c th quyÒn  Ò   ùc  Ön  ¾p   Õp, v th hi s x   chuyÓn  æi  ® doanh  nghiÖp.   ­ V¨n    b¶n  ña  c doanh nghiÖp    Þ   ç  î®Ó   ö  ýc¸c tån  ¹  µ  î ®Ò ngh h tr  x l     t i tr  v cÊp  cho    ng      s ¾p  Õp, c¬  Êu  ¹doanh  lao®é d«id do  x   c l  i nghiÖp. ­Ph¬ng    ¾p  Õp, chuyÓn  æi    ¸n s x   ® doanh  nghiÖp  îcduyÖt. ®  ­ Hå   ¬    nh    Þ doanh    s x¸c ®Þ gi¸tr   nghiÖp  bao  å m   g Biªn b¶n  Óm   tµi   ki kª    s¶n  µ  v x¸c  nh     Þ  ®Þ gi¸ tr doanh  nghiÖp, Biªn    b¶n  x¸c  nh     Þ  ®Þ gi¸ tr doanh  nghiÖp  ña  éi ®ång    nh    Þdoanh  c H  x¸c®Þ gi¸tr   nghiÖp  µ    µiliÖu li   v c¸ct     ªnquan; ­ Quy Õt  nh    ña  ¬  ®Þ c c quan  ã  Èm   c th quyÒn  c«ng  è     Þ  b gi¸ tr doanh  nghiÖp. ­  å   ¬    H s ®Ò nghÞ   ü   ç  îlao  ng     vµ  ü   ç  îs ¾p   Õp   Qu h tr  ®é d«i d Qu h tr  x doanh nghiÖp  Ðt cÊp  x  kinh phÝ    cho  doanh nghiÖp  ùc hiÖn  th   theo    nh   qui®Þ 6
 7. t¹ Quy Õt ®Þnh  sè  85/2002/Q§­ i BTC  ngµy 1/7/2002 vµ  Quy Õt ®Þnh  sè  95/2000/Q§­BTC   µy  ng 9/6/2000 cña  é  µichÝnh.        BT        ­ B¸o    c¸o  µichÝnh  ña  t  c doanh nghiÖp  êi®iÓ m   ¬  Êu, s ¾p   Õp  ¹ th   cc   x l i doanh nghiÖp. 3.2.Bé   µi chÝnh  µ ®Ç u   èi  Ëp    T  l  m t trung qu¶n  ývµ  ùc hiÖn  Êp      l   th   c ph¸t chiphÝ      c¶ic¸ch doanh    nghiÖp.    a) C¨n      cø danh  ôc  m doanh nghiÖp  ¬  Êu  ¾p  Õp  ¹ giai®o¹n  cc s x l    i 2002­ 2005  ña    é,  c c¸c B tØnh, Tæng     c«ng      é   µi chÝnh  ù  Õn  Õ   ¹ch ty 91, B T   d ki k ho   thùc  Ön    Ý     hi chi ph c¶ic¸ch  doanh nghiÖp  theo  õng  t n¨m 2002, 2003, 2004,       2005  µ  v huy  ng  ån  èn  ùc hiÖn    ®é ngu v th   c¶ic¸ch.Nhu  Çu    Ý  µng      c chiph h n¨m sÏ ® îc rµ    µ  iÒu      so¸tv ® chØnh cho  ï hîp  íitiÕn    ùc  Ön  µ    Ý  ph   v  ®é th hi v chi ph thùc tÕ      ph¸tsinh. b) C¨n  vµo  å  ¬  ña  cø  h s c doanh  nghiÖp  ¾p  Õp,  ¬  Êu  ¹ ®Ò   Þ  s x c c li   ngh ng©n  s¸ch nhµ  íc hç  î õ nguån    Ý       n   tr   t chiph c¶ic¸ch;c¨n  vµo    cø  nhu  Çu    c chi phÝ, kh¶    n¨ng  ©n  i nguån,Bé   µi chÝnh  ôc  µi chÝnh  c ®è     T  (C T   doanh  nghiÖp)  thÈm  nh  µ  ùc hiÖn  Öc  Êp      Ý    ®Þ v th   vi c ph¸tchiph c¶ic¸ch doanh    nghiÖp.        ­ §èi víicÊp         bæ sung  èn, xö  ýlçvµ  î tån  ng, chitrîcÊp  v   l    n   ®ä      cho    lao ®éng      é  µichÝnh  ùc hiÖn  Êp  d«id B T   th   c cho  doanh  nghiÖp.Thñ  ôc cÊp      t  ph¸t thùc hiÖn    theo c¸cquy  nh  Ön  µnh.    ®Þ hi h   ­ §èivíi   Ý  o  ¹ol¹ nghÒ         ph ®µ t     chi i cho    ng      ü   ç  î   ng  lao®é d«id Qu h tr  ®é lao d«id  s ¾p  Õp  ¹ doanh    do  x l i nghiÖp  µ  íccÊp    nh n   ph¸tcho    ¬  ë  ¹y nghÒ   c¸c c s d   trªnc¬  ë  n    Þ    s ®¬ ®Ò ngh thanh    to¸nkinh phÝ  o  ¹onghÒ     ®µ t   cho    ng    lao ®é d«i d cña  ¬  ë  ¹y  c s d nghÒ   theo quy  nh  ¹  ®Þ t iQuy Õt  nh  è  ®Þ s 85/2002/Q§­ BTC   ngµy 1/7/2002 cña  é  µichÝnh.      BT       ­ §èivíi  Êp  èn  iÒu  Ö       c v ® l cho    c¸c C«ng    µichÝnh  ty t   trung gian  é   µi   BT  chÝnh  ùc hiÖn  Êp    th   c ph¸ttheo qui®Þnh  Ön  µnh.     hi h    3.3.B¸o    ùc hiÖn:   c¸o th    C¸c  é,  B tØnh,Tæng     c«ng    tæng  îp  ty 91  h b¸o    ×nh  ×nh  ùc hiÖn  c¸o t h th   ph¬ng    µichÝnh  ùc hiÖn  ¬  Êu, s ¾p  Õp  ¹ doanh  ¸n t   th   cc   x l i nghiÖp  éc m ×nh   thu   qu¶n  ýtheo  ý,n¨m  µ  l  qu   v theo  õng  ×nh  t h thøc s ¾p  Õp    x (theo M É u   è  kÌm    s 02  theo Th«ng   µy) göivÒ   é   µi chÝnh. B¸o    ý  öichË m   Êt vµo  èi tn     B T     c¸o qu g   nh   cu   th¸ng ®Ç u     ña  ý    tiªnc qu sau.B¸o      c¸o n¨m  öichË m   Êt vµo  èith¸ng 2    g  nh   cu     n¨m sau. B  / èi víi  §  c¸c n g © n  h µ n g  th¬ n g   ¹ i m 1/ Ng ©n  µng  µ  ícViÖt Nam,    Quy Õt  nh  è    h nh n     c¨n cø  ®Þ s 149/2001/Q§­ TTg  µy  ng 05/10/2001  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  íng dÉn, chØ  o,®«n  «c  c Th t   ph h     ®¹   ® c¸c ng©n  µng  ¬ng  ¹i,C«ng      h th m  ty qu¶n  ý nî  µ  l   v khai th¸c tµis¶n  ña         c c¸c ng©n  µng  ¬ng  ¹ithùc hiÖn: h th m    ­ Ph ©n   ¹   ö  ý nî tån  ng  µ  µis¶n    lo i x l     , ®ä v t  theo    ® îc duyÖt,®Èy   ®Ò ¸n      nhanh  Öc  c¸ctµis¶n  vi b¸n      b¶o  ¶m   éc kho¶n  îtån ®äng;   ® thu   n      ­    §¸nh    ¹ kho¶n  î kh«ng  ã  µis¶n  gi¸l   i n  c t  b¶o  ¶m   µ   i t ng nî lµ c¸c ® m ®è   î         doanh nghiÖp  µ  íccßn  ån t¹   ang  ¹t®éng  nh n   t   i®, ho   theo híng dÉn  ña  é  µi     c BT  chÝnh.    7
 8. ­ H íng dÉn, ®«n  c, kiÓm      ©n  µng  ¬ng  ¹itËp  îp hå  ¬        ®è   trac¸c ng h th m  h  s xö  ýnî tån  ng, tæng  îp  l    ®ä   h b¸o  göi Bé   µi chÝnh  ã    Õn  ×nh  c¸o    T   c ý ki tr Ban   chØ  o  ¬  Êu  ¹tµichÝnh  ©n  µng  ¬ng  ¹ixem   Ðt tr ckhitr×nh Thñ  ®¹ c c l     i ng h th m  x   í      t ng Ch Ýnh  ñ    Öt.  í  ph phª duy    2/C¸c  ©n  µng  ¬ng  ¹ithùc hiÖn      Ng h th m    c¸cc«ng  Öc    vi nh sau:       a) Rµ     so¸t, ©n  ¹  î,hoµn   ph lo i   n chØnh  å  ¬,xö  ýnî tån ®äng  µ  µis¶n  h s   l      v t  theo    ® îc Thñ íng  Ýnh  ñ  ®Ò ¸n    t Ch ph phª  Öt  µ  duy v theo  íng  Én, chØ   o  h d   ®¹ cña  ©n  µng  µ   íc.  ng h Nh n   b)  ùc  Ön    Ön  Th hi c¸c bi ph¸p  ö  ýnî bao  å m:  y  x l    g ®È nhanh  Öc  vi b¸n    c¸c tµis¶n    b¶o  ¶m   éc  ® thu kho¶n  î tån  ng; b¸n  ¹ nî ®Ó   håi nî theo    n   ®ä   li     thu      quy chÕ  mua   b¸n  î  n th«ng  êng; xem   Ðt    th   x ®Ó chuyÓn  î  µnh  èn  ãp  µo  n th vg v doanh  nghiÖp;®¸nh    ¹ kho¶n  î kh«ng  ã  µis¶n    gi¸l   i n  c t  b¶o  ¶m   µ   i t ng nî ® m ®è  î     lµ c¸c doanh     nghiÖp  µ  íc cßn  ån  ¹   ang  ¹t®éng  nh n   t t i®, ho   theo  íng  Én  ña  h d c Bé  µichÝnh;c¨n cø  µo  ùc tr¹ngvµ  T      v th     kh¶  n¨ng    î cña  tr¶n   doanh  nghiÖp  îc ®  c¬  Êu  ¹ nîb»ng    ×nh  c l    i c¸ch thøc thÝch  îp nh    î,khoanh  î,miÔn    h   gi∙nn   n  gi¶m    l∙i suÊthoÆc     cho doanh  nghiÖp vay  èn    u    v ®Ó ®Ç tthªm.       c) TËp  îp hå  ¬  ö  ýnî tån ®äng, tæng  îp b¸o      h   s x l        h   c¸o theo  íng dÉn  ña  h  c Ng ©n   µng  µ  íc ViÖt nam   öi Bé   µi chÝnh, Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt h nh n     g  T    h Nh n     Nam   ã    Õn  ×nh Ban  c ý ki tr   chØ  o  ¬  Êu  ¹ tµichÝnh  ©n  µng  ¬ng  ¹i ®¹ c c l     i ng h th m  xem   Ðt tr ckhitr×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ    Öt.  x   í      t  ph phª duy    3/   é   µi chÝnh      å  ¬, b¸o  tiÕn    ùc hiÖn  ¬ng  t¸  B T   c¨n cø  h s   c¸o  ®é th   ph ¸n   i c¬  Êu  ¹ tµichÝnh  ña    ©n  µng  ¬ng  ¹i® îcBan  c l   i c c¸cNg h th m    chØ  o  ¬  Êu  ¹ ®¹ c c l   i tµichÝnh    ©n  µng  ¬ng  ¹i phª  Öt,Bé   µi chÝnh  ×nh Thñ íng   c¸c ng h th m  duy   T   tr   t  ChÝnh  ñ  Õt ®Þnh  ö  ýnguån  µichÝnh  ph quy   x l  t  cho    ©n  µng  ¬ng  ¹i. c¸cNg h th m  a) §èivíi ö  ýc¸c kho¶n  î ph¶ithu tån ®äng  ña    ©n  µng  ¬ng        l    x n      c c¸cNg h th m¹i:c¨n  vµo    cø  møc     Ý   ö  ýnî c¸c ng©n  µng  ¬ng  ¹i ® îc Thñ íng chiph x l       h th m    t  ChÝnh  ñ  ph phª  Öt  duy trong ch¬ng  ×nh c¬  Êu  ¹ 3    tr   c l   n¨m i 2001­2003;C¨n      cø vµo  Õn ®é   ùc hiÖn      ö  ýnî tån ®äng  ña    ©n  µng  ¬ng  ¹i ti   th   ®Ò ¸n x l       c c¸c Ng h th m  ® îcBan    chØ  o  ¬  Êu  ¹ tµichÝnh    ©n  µng  ¬ng  ¹iphª duyÖt,Bé  ®¹ c c l     i c¸cng h th m      Tµi chÝnh  èihîp víing©n  µng  µ  íclµm  ñ tôc cÊp  èn    ph       h nh n   th     v cho    ©n   c¸c ng hµng  ¬ng  ¹i®Ó   ö  ýnîtån ®äng  th m   x l      . b)  èi víicÊp    §   bæ sung  èn  iÒu  Ö  v® l cho c¸c  ©n   µng  ¬ng  ¹i: Ng h Th m  trong ph¹m    ån  èn      vingu v bæ sung  èn  iÒu  Ö  v® l cho    ©n  µng  ¬ng  ¹i c¸cNg h Th m  ® îcThñ íng Ch Ýnh  ñ    t  ph phª  Öt  duy trong ch¬ng  ×nh c¬  Êu  ¹ 3    tr   c l   n¨m i 2001­ 2003; C¨n  kÕ   ¹ch  Êp      cø  ho c bæ sung  èn  iÒu  Ö  v® l cho    ©n  µng  ¬ng  c¸c ng h th m¹i ®∙  îcThñ íng Ch Ýnh  ñ   ®  t  ph phª  Öt  µ  Õn    ùc hiÖn  ¬ng  ×nh duy v ti ®é th   ch tr   c¬  Êu  ¹ vµ  ×nh  ×nh  ùc hiÖn    iÒu  Ön    îc cÊp    c li t   h th   c¸c ® ki ®Ó ®   bæ sung  èn  v ®iÒu  Ö  ña    ©n  µng  ¬ng  ¹i ® îcBan  l c c¸c ng h th m    chØ  o  ¬  Êu  ¹ tµichÝnh  ®¹ c c l     i c¸cng©n  µng  ¬ng  ¹iphª duyÖt,Bé  µichÝnh  ùc hiÖn  Êp  èn    h th m      T  th   c v cho    c¸c Ng ©n  µng  ¬ng  ¹i.  h th m    c) §èivíi   Ý        µnh    Õu  Ýnh  ñ,c¨n cø    Þtr¸       ph tr¶l∙ph¸th chi i tr¸phi Ch i ph     gi¸tr     i phiÕu  ©n  µng  ¬ng  ¹in ¾ m   ÷ hµng  Ng h th m  gi   n¨m  µ  v møc          Õu, l∙ghitrªntr¸phi   i i Ng ©n s¸ch cÊp    cho    ©n  µng  ¬ng  ¹itheo qui®Þnh  Ön  µnh. c¸cNg h thu m     hi h d)  èi víichi phÝ     ¶m   §     ®Ó ® b¶o  Òn  öi khi thùc  Ön  ¾p   Õp  ¹ c¸c ti g     hi s x li     ng©n  µng  ¬ng  ¹icæ   Çn: h th m   ph ­ Ng ©n   µng  µ  ícqu¶n  ývµ  ö  ông  ån  èn    ö  ýc¬  Êu  ¹   h nh n   l  s d ngu v ®Ó x l   c l   i nîcña    ©n  µng  ¬ng  ¹icæ   Çn    c¸cng h th m   ph theo quy  nh  Ön  µnh  ña  µ   ®Þ hi h c Nh 8
 9. nícvµ    theo  Õn ®é   ùc hiÖn  ¾p  Õp  ¹ c¸cng©n  µng  ¬ng  ¹icæ   Çn  ti   th   s x l    i h th m   ph ®∙  îcphª duyÖt.  ®     ­C¨n  vµo  Õn ®é   ùc hiÖn  ¾p  Õp  ¹c¸cng©n  µng  ¬ng  ¹icæ     cø  ti   th   s x l    i h th m  phÇn,  é   µi chÝnh  ×nh  ñ íng  Ýnh  ñ  Õ   ¹ch  Êp    BT  tr Th t Ch ph k ho c bæ sung  èn  v cho B¶o  Ó m   Òn  öi ViÖt  hi ti g   nam  trong    o¹n  giai® 2002­2003    ö  ý c¸c ®Ó x l     ng©n  µng  ¬ng  ¹icæ   Çn      Ó,thanh  ýtheo    h th m   ph khigi¶ith   l  c¸c quy  nh  Ön  ®Þ hi hµnh  Ò   v B¶o  Ó m   Òn göi. hi ti   III/§i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h    h Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthi µnh  tn c hi l     h sau  ngµy  Ó   õngµy  ý. 15  k t  k  C¸c  é,  ¬  B c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  ñ, Uû   thu Ch ph   ban  ©n  nh d©n tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng,Héi ®ång    ph tr     ¬   qu¶n  ÞTæng  tr   c«ng    ty nhµ  íc,c¸cdoanh  n   nghiÖp  µ  íchíng dÉn, chØ  o  µ  chøc  ùc hiÖn  nh n       ®¹ v tæ  th   theo quy  nh  ña    ®Þ c Th«ng   µy. tn Trong    ×nh thùc hiÖn,n Õu  ã  íng m ¾ c     n  Þ  öiý  Õn  Ò   qu¸ tr       cv   c¸c®¬ v g   ki v Bé  µichÝnh    T  ®Ó nghiªncøu,gi¶i       Õt. quy 9
 10. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA M É u  s è  0 1 Tªn c¬  quan (Bé, Tæng  c«ng ty,  UBND  tØnh,   C é n g  h o µ  x∙ h é i c h ñ  n g h Ü a  vi Ö t n a m thµnh  è) Sè: ph   §éc  Ëp   Tù  ­H¹nh  óc l  ­  do   ph .. . ......  µy      . . ......ng     th¸ng   n¨m  . ,      200... K Ý nh   öi:Côc  µi chÝnh  g  T  doanh  nghiÖp   é   µi chÝnh  ­B T   B¸o c¸o n h u  c Ç u  c hi p h Ý  v µ  n g u å n  t µi h Ý n h  th ù c hi Ö n  c ¬  c Ê u,  s ¾ p  x Õ p  l¹i  c   d o a n h  n g hi Ö p  giai ® o ¹ n 2 0 02­2 00 3   §¬n  Þ  Ýnh:1.000  ng vt   ®å Sè   Thêi   Tµis¶n    TT H×nh  thøc s ¾p  Õp   x gian Nhu  Çu    Ý  ¾p  Õp    c chiph s x DN Nguån  µi Ýnh  ö  ý t  ch x l  kh«ng  s ¾p   tÝnh  µo  v x Õp gi¸  trÞDN   Tæn Nî  Lç  Xö  ý Tµis¶n  Tæn C¸c  Quü   î L∙i íc Gi¶m   Nhµ   l    tr      tr g  khã  luü lao     kh«ng  g  quü  cÊp  thuÕ vèn  níchç    céng ® ßi kÕ ®éng  tÝnh  µo  céng dù  m Êt  v nhµ  íc trî n d«id   gi¸  phßn viÖc  trÞDN   g lµm A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Cæ   Çn  ph ho¸
 11. 11 +  Doanh  nghiÖp  c  ®é lËp ­Doanh    nghiÖp A ­..  . +  Bé  phËn  doanh  nghiÖp ­Doanh    nghiÖp..  . ­. .. Giao ­Doanh    nghiÖp... ­. .. B¸n ­Doanh    nghiÖp  . .. ­. .. Kho¸n  kinhdoanh   ­Doanh    nghiÖp... ­. .. Cho  thuª ­Doanh    nghiÖp... ­. .. S¸p  Ëp nh ­Doanh    nghiÖp... ­. .. H¬p  Êt nh ­Doanh    nghiÖp... ­. .. Gi¶ithÓ   ­Doanh    nghiÖp... ­. ..
 12. 12 Ph¸ s¶n ­Doanh    nghiÖp... ­. .. ChuyÓn   C«ng   ty   TNHH   TV 1  ­Doanh    nghiÖp... ­. .. ChuyÓn  thµnh §V  sù  nghiÖp ­Doanh    nghiÖp... ­. ..   ñ  ëng  ¬  Th tr c quan  (kýtªn, ng  Êu)     ®ã d  
 13. 13 M É u  s è  0 2 C é n g  h o µ  x∙ h éi c h ñ  n g h Ü a  vi Ö t na m Tªn  ¬  c quan  é,Tæng  (B   c«ng    ty,UBND   tØnh,thµnh    phè)  §éc  Ëp   Tù  ­H¹nh  óc l  ­  do   ph Sè: .. . ......  µy     . . ......ng    th¸ng   n¨m  . ,      200...                                    K Ý nh   öi:C ôc  µi chÝnh  g  T  doanh nghiÖp   é   µi chÝnh ­B T   B¸o c¸o t × nh h × n h  th ù c hi Ö n   c hi p h Ý  c ¬  c Ê u,  s ¾ p  x Õ p  l¹i o a n h  n g hi Ö p  d Quý... . ... ¨m  . . .. n  200.. . . §¬n  Þ  Ýnh:1.000  ng vt   ®å Sè   H×nh  thøc s¾p     Thêi   Nhu  Çu    Ý  ¾p  Õp  c chiph s x DN Nguån  µichÝnh  ö  ý t  x l  TT x Õp gian   s ¾p   xÕp  Tæng   Nî  ã  Lç  Xö   ý Tµis¶n  Tæng   C¸c  Quü   î L∙itr Gi¶m   kh l    tr    ­ Tµis¶n    céng ® ßi luü  lao   kh«ng  céng quü  cÊp  íc   vèn  Nhµ   íchç  î n   tr kh«ng  kÕ ®éng  tÝnh  dù  m Êt  thuÕ nhµ  tÝnh  µo  v d«id vµo      gi¸ phßn viÖc  níc gi¸  trÞDN   g lµm trÞDN   Quü   Quü   ç  Ng © n   h hâ  î trî d«i s¸ch tr    L§      CPH   d cÊp A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 14. 14 C æ   Çn  ph ho¸ +Doanh  nghiÖp  ®éc  Ëp l ­ Doanh    nghiÖp  A ­..  . +Bé   phËn  doanh  nghiÖp ­   Doanh  nghiÖp..   . ­. .. Giao ­   Doanh  nghiÖp.. . ­. .. B¸n ­ Doanh    nghiÖp  ... ­. .. Kho¸n   kinh   doanh ­ Doanh    nghiÖp  ... ­. .. Cho  thuª ­ Doanh    nghiÖp  ... ­. .. S¸p  Ëp nh ­   Doanh 
 15. 15 nghiÖp.. . ­. .. H¬p  Êt nh ­   Doanh  nghiÖp.. . ­. .. Gi¶ithÓ   ­   Doanh  nghiÖp.. . ­. .. Ph¸  s¶n ­   Doanh  nghiÖp.. . ­. .. Chuy Ón   C«ng  tyTNHH   TV   1  ­   Doanh  nghiÖp.. . ­. .. Chuy Ón  thµnh  §V  ù  s nghiÖp ­   Doanh  nghiÖp.. . ­. .. Thñ  ëng  ¬  tr c quan     ý    ng  Êu)   (K tªn,®ã d
 16. 16
 17. 17 M É u  s è  0 3 C é n g  h o µ  x∙ h éi ch ñ  n g h Ü a  vi Öt  a m n Tªn  ¬  c quan  é,Tæng  (B   c«ng    ty,UBND   tØnh,thµnh    phè)  §éc  Ëp   Tù  ­H¹nh  óc l  ­  do   ph Sè: .. . ......  µy   th¸ng    . . ......ng     . ,    n¨m  200... K Ý nh   öi:C ôc  µi chÝnh  g  T  doanh  nghiÖp   é   µi chÝnh ­B T   d a n h  m ô c  d o a n h  n g hi Ö p  n h µ  n í c c ¬  c Ê u,  s ¾ p  x Õ p  l¹i  giai ® o ¹ n 2 0 02­2 00 5   Sè  H×nh  thøc Lo¹i Thêigian thùc hiÖn  ¾p             s M ét  è  s chØ    µi Ýnh  tiªut  ch n¨m  2001 (1000  ng) ®å Lao  ng ®é TT s ¾p  Õp h×nh  x xÕp CPH 200 2003 2004 2005 Tæng   Tæng   Nî  ph¶ithu   Nî  L∙i íc Doanh  Nép  Tæn T.®ã     tr 2 gi¸trÞ sè  èn     v ph¶i thuÕ    thu ng©n  g  è chê    (+), s tµi   nhµ  íc  s¶n n tr¶ Lç  ükÕ   lu   s¸ch s ¾p   DN (­ ) x Õp Tæn T.®ã  g  è khã  ßi s ® A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Cæ   phÇn  ho¸ +   Doanh 
 18. 18 nghiÖp  ®éc  Ëp l ­   Doanh  nghiÖp A ­..  . +Bé  phËn  doanh  nghiÖp ­   Doanh  nghiÖp..  . ­. .. Giao ­   Doanh  nghiÖp... ­. .. B¸n ­   Doanh  nghiÖp... ­. .. Kho¸n kinh  doanh ­   Doanh  nghiÖp... ­. .. Cho thuª ­   Doanh  nghiÖp... ­. .. S¸p  Ëp nh ­   Doanh 
 19. 19 nghiÖp  . .. ­. .. H¬p  Êt nh ­   Doanh  nghiÖp  . .. ­. .. Gi¶ithÓ   ­   Doanh  nghiÖp  . .. ­. .. Ph¸ s¶n ­   Doanh  nghiÖp  . .. ­. .. ChuyÓn   C«ng   ty   TNHH   TV 1  ­   Doanh  nghiÖp  . .. ­. .. ChuyÓn   thµnh  ®¬n   vÞ   sù  nghiÖp ­   Doanh  nghiÖp  . .. ­. .. Thñ  ëng  ¬  tr c quan (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d
Đồng bộ tài khoản