Thông tư 76/2003/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
181
lượt xem
12
download

Thông tư 76/2003/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 76/2003/TT-BTC về việc hướng dẫn về bảo hiểm trong đầu tư và xây dựng do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 76/2003/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 76/2003/TT-BTC Hà N i, ngày 04 tháng 8 năm 2003 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 76/2003/TT-BTC NGÀY 04 THÁNG 08 NĂM 2003 HƯ NG D N V B O HI M TRONG U TƯ VÀ XÂY D NG Căn c Lu t kinh doanh b o hi m ngày 09 tháng 12 năm 2000; Căn c Ngh nh s 42/2001/N -CP ngày 01 tháng 8 năm 2001 c a Chính ph quy nh chi ti t m t s i u c a Lu t kinh doanh b o hi m; Căn c Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch qu n lý u tư và xây d ng; Ngh nh s 07/2003/N -CP ngày 30 tháng 01 năm 2003 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 và Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 c a Chính ph . B Tài chính hư ng d n v b o hi m trong u tư và xây d ng như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. Khi ti n hành công tác u tư và xây d ng thu c các d án u tư, các t ch c và cá nhân có liên quan (k c các t ch c, cá nhân nư c ngoài tham gia ho t ng tư v n u tư và xây d ng và ho t ng thi công xây l p công trình t i Vi t Nam) th c hi n mua b o hi m theo quy nh t i Thông tư này ng phó v i thi t h i phát sinh do nh ng r i ro b t ng , không lư ng trư c ư c ho c do l i, thi u sót, s b t cNn c a các t ch c, cá nhân trong quá trình u tư và xây d ng. B o hi m trong u tư và xây d ng i v i các d án u tư tr c ti p c a nư c ngoài th c hi n theo qui nh c a pháp lu t v u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. 2. Vi c mua b o hi m trong u tư và xây d ng c a các t ch c và cá nhân ph i th c hi n t i doanh nghi p b o hi m ho t ng Vi t Nam. 3. Quy t c, i u kho n, bi u phí b o hi m trong u tư và xây d ng áp d ng theo quy nh hi n hành c a B Tài chính. II. QUY NNH C TH 1. Các s n phNm b o hi m trong u tư và xây d ng bao g m: 1.1. B o hi m trách nhi m ngh nghi p tư v n u tư và xây d ng. 1.2. B o hi m công trình xây d ng.
  2. 1.3. B o hi m cho v t tư, thi t b , nhà xư ng ph c v thi công. 1.4. B o hi m tai n n i v i ngư i lao ng. 1.5. B o hi m trách nhi m dân s i v i ngư i th ba. 2. i tư ng b o hi m b t bu c: 2.1. B o hi m công trình xây d ng th c hi n i v i các d án u tư có s d ng v n ngân sách Nhà nư c, v n tín d ng do Nhà nư c b o lãnh, v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c, v n u tư phát tri n c a doanh nghi p Nhà nư c. i v i các d án u tư s d ng các ngu n v n khác, Nhà nư c khuy n khích mua b o hi m công trình xây d ng. 2.2. B o hi m trách nhi m ngh nghi p tư v n u tư và xây d ng; b o hi m cho v t tư, thi t b , nhà xư ng ph c v thi công; b o hi m tai n n i v i ngư i lao ng; b o hi m trách nhi m dân s i v i ngư i th ba th c hi n vi c mua b o hi m b t bu c i v i các t ch c, cá nhân khi tham gia ho t ng tư v n u tư và xây d ng và ho t ng thi công xây l p công trình, không phân bi t ngu n v n u tư. 3. Bên mua b o hi m bao g m: ch u tư (ho c ban qu n lý d án), t ch c (ho c cá nhân) tư v n u tư và xây d ng, doanh nghi p xây d ng. 3.1. i v i b o hi m trách nhi m ngh nghi p tư v n u tư và xây d ng: Bên mua b o hi m là các t ch c (ho c cá nhân) tư v n u tư và xây d ng. 3.2. i v i b o hi m công trình xây d ng: Bên mua b o hi m là ch u tư (ho c ban qu n lý d án). Trư ng h p phí b o hi m ã ư c tính vào giá trúng th u thì nhà th u th c hi n vi c mua b o hi m. 3.3. i v i b o hi m v t tư, thi t b , nhà xư ng ph c v thi công; b o hi m tai n n i v i ngư i lao ng; b o hi m trách nhi m dân s i v i ngư i th ba: Bên mua b o hi m là các doanh nghi p xây d ng. 4. H ch toán phí b o hi m: 4.1. i v i b o hi m trách nhi m ngh nghi p tư v n u tư và xây d ng: Phí b o hi m ư c tính vào giá thành s n phNm tư v n. 4.2. i v i b o hi m công trình xây d ng: Phí b o hi m là m t b ph n v n u tư c a d án và ư c tính trong t ng d toán (d toán) công trình. Phí b o hi m ư c tính theo t l ph n trăm (%) so v i giá tr công trình. 4.3. i v i b o hi m cho v t tư, thi t b , nhà xư ng ph c v thi công; b o hi m tai n n i v i ngư i lao ng; b o hi m trách nhi m dân s i v i ngư i th ba: Phí b o hi m ư c tính vào chi phí s n xu t - kinh doanh c a doanh nghi p xây d ng.
  3. 5. Khi x y ra s c thu c trách nhi m b o hi m, doanh nghi p b o hi m ph i b i thư ng cho bên mua b o hi m theo úng các i u ki n và i u kho n c a h p ng b o hi m. III. I U KHO N THI HÀNH Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng công báo và thay th Thông tư s 137/1999/TT-BTC ngày 19 tháng 11 năm 1999 c a B Tài chính hư ng d n b o hi m công trình xây d ng. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh ph n ánh k p th i v B Tài chính nghiên c u, gi i quy t. Nguy n Công Nghi p ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản