intTypePromotion=1

Thông tư 77/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:16

0
84
lượt xem
6
download

Thông tư 77/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 77/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính, giải ngân dự án giảm nghèo khu vực miền Trung

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 77/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA TH¤NG T ¦   c ñ a   b é   t µ i   c h Ý n h   S è   7 7 / 2 0 0 4 / T T ­ B T C   n g µ y   0 4   t h ¸ n g   0 8   n ¨ m  2004 H¦íNG DÉN C¥ CHÕ QU¶N Lý TµI CHÝNH, GI¶I NG¢N Dù ¸N  GI¶M NGHÌO KHU VùC MIÒN TRUNG C¨n   cø   HiÖp   ®Þnh   kho¶n   vay   sè   1883­VIE   (SF)   ngµy   02/04/2002 ký kÕt gi÷a níc Céng hoµ X∙ héi chñ nghÜa ViÖt   Nam vµ  Ng©n hµng Ph¸t triÓn ch©u  ¸  (ADB) cho Dù  ¸n Gi¶m   nghÌo khu vùc MiÒn Trung; C¨n cø Tho¶ thuËn Tµi trî   ®îc ký  ngµy 04/5/2004 gi÷a   ChÝnh phñ  ViÖt Nam vµ  Ng©n hµng Ph¸t triÓn Ch©u ¸ ­ ADB   vÒ  kho¶n viÖn trî  kh«ng hoµn l¹i cña C¬  quan Ph¸t triÓn   Quèc TÕ V¬ng Quèc Anh ­ DFID; C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  17/2001/N§­CP ngµy 4/5/2001 cña   ChÝnh   phñ   vÒ   viÖc   ban   hµnh   quy   chÕ   qu¶n   lý   vµ   sö   dông   nguån vèn ODA; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 52/1999/N§­CP ngµy 08/07/1999 cña   ChÝnh phñ  vÒ  viÖc ban hµnh Quy chÕ  Qu¶n lý  §Çu t  vµ  X©y   dùng;   NghÞ   ®Þnh   12/2000/N§­CP   ngµy   05/05/2000   vµ   NghÞ   ®Þnh sè 07/N§­CP ngµy 30/1/2003 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc söa   ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña Quy chÕ Qu¶n lý ®Çu t  vµ x©y   dùng   ban   hµnh   kÌm   theo   NghÞ   ®Þnh   sè   52/1999/N§­CP   ngµy   08/07/1999;  C¨n   cø   C«ng   v¨n   sè   1001/CP­QHQT   ngµy   6/11/2001   cña   ChÝnh phñ  phª duyÖt B¸o c¸o Nghiªn cøu tiÒn kh¶   thi Dù   ¸n Gi¶m nghÌo khu vùc miÒn Trung; Th«ng   t  liªn   tÞch   sè   666/2001/TTLT/BKH­UBDTMN­TC­XD   ngµy 23/8/2001 híng dÉn qu¶n lý   ®Çu t  vµ  x©y dùng c«ng   tr×nh h¹ tÇng thuéc Ch¬ng tr×nh 135; C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè1619/Q§­UB ngµy 5/8/2002 cña UBND   tØnh Qu¶ng TrÞ phª duyÖt dù ¸n Gi¶m nghÌo tØnh Qu¶ng TrÞ;   QuyÕt   ®Þnh   sè   515/Q§­UB   ngµy   30/7/2002   cña   Uû   ban   Nh©n   d©n (UBND) tØnh Kon Tum phª duyÖt dù  ¸n Gi¶m nghÌo tØnh   KonTum;  QuyÕt   ®Þnh   sè1285/Q§­UB  ngµy  19/6/2002   cña  UBND   tØnh   Qu¶ng   B×nh   phª   duyÖt   dù   ¸n   Gi¶m   nghÌo   tØnh   Qu¶ng   B×nh;   QuyÕt   ®Þnh   sè   2189/Q§­UB   ngµy   28/8/2002   cña   UBND   tØnh Thõa Thiªn HuÕ  phª duyÖt dù  ¸n Gi¶m nghÌo tØnh Thõa   Thiªn HuÕ  thuéc  dù  ¸n Gi¶m nghÌo Khu vùc miÒn Trung  do   ADB tµi trî. §Ó ®¶m b¶o sù thèng nhÊt trong viÖc qu¶n lý tµi chÝnh   cña Dù  ¸n theo m« h×nh ph©n cÊp, sau khi thèng nhÊt víi   Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t, Bé  Tµi chÝnh ban hµnh Th«ng t híng   dÉn c¬  chÕ  qu¶n lý  tµi chÝnh, tµi chÝnh cho Dù  ¸n Gi¶m   nghÌo khu vùc miÒn Trung nh sau:
 2. 2 I. QUY §ÞNH CHUNG 1. Gi¶i thÝch tõ ng÷ C¸c kh¸i niÖm, thuËt ng÷ sö dông trong Th«ng t  nµy cã  cïng ý nghÜa nh trong HiÖp ®Þnh Vay vµ ®îc hiÓu nh sau: ­ Tæ chøc tµi chÝnh quèc tÕ tµi trî cho Dù ¸n lµ Ng©n   hµng Ph¸t triÓn Ch©u ¸ (viÕt t¾t lµ  ADB) vµ  C¬  quan Ph¸t  triÓn Quèc tÕ V¬ng quèc Anh (viÕt t¾t lµ DFID). ­ HiÖp   ®Þnh  Vay lµ   HiÖp  ®Þnh  tÝn  dông ký   gi÷a ViÖt  Nam vµ  ADB tho¶ thuËn vÒ  viÖc ADB tµi trî  cho ViÖt Nam  (Bªn vay) mét kho¶n vay b»ng nhiÒu ®ång tiÒn kh¸c nhau t ­ ¬ng ®¬ng víi 34.058.000 SDR ®Ó ®Çu t cho Dù ¸n. ­ Tho¶  thuËn  Tµi  trî  lµ  b¶n  Tho¶  thuËn  ®îc ký  ngµy  04/5/2004 gi÷a ChÝnh phñ ViÖt Nam vµ Ng©n hµng Ph¸t triÓn   Ch©u  ¸ ­ ADB vÒ kho¶n viÖn trî kh«ng hoµn l¹i do C¬ quan  Ph¸t triÓn V¬ng Quèc Anh ­ DFID uû th¸c tµi trî cho Dù ¸n   Gi¶m nghÌo khu vùc MiÒn Trung. ­ Dù  ¸n lµ  Dù  ¸n Gi¶m nghÌo khu vùc MiÒn Trung  ®îc  Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt t¹i C«ng v¨n sè 1001/CP­QHQT  ngµy 6/11/2001. ­ Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t  lµ c¬ quan ®iÒu phèi tæng thÓ  dù  ¸n, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ  viÖc triÓn khai thùc hiÖn dù  ¸n cã hiÖu qu¶ theo ®óng c¸c môc tiªu ®îc phª duyÖt.. ­ C¸c tØnh tham gia dù ¸n gåm: Qu¶ng B×nh, Qu¶ng TrÞ,   Thõa Thiªn­HuÕ, KonTum. UBND c¸c tØnh lµ  chñ  dù  ¸n gi¶m  nghÌo tØnh, chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc thùc hiÖn dù ¸n gi¶m   nghÌo trªn ®Þa bµn tØnh. ­ V¨n phßng dù ¸n Trung ¬ng (viÕt t¾t lµ VPDATW) trùc  thuéc Vô  Kinh tÕ  §Þa ph¬ng vµ  L∙nh thæ ­  Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t,  ®îc thµnh lËp theo quyÕt  ®Þnh cña Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t, chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc, ®iÒu phèi dù ¸n . ­   Ban   qu¶n   lý   dù   ¸n   Gi¶m   nghÌo   tØnh   (viÕt   t¾t   lµ  BQLDA  tØnh)  trùc thuéc  Së  KÕ  ho¹ch  vµ  §Çu  t,  ®îc thµnh  lËp theo quyÕt ®Þnh cña Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh tham gia  dù  ¸n, chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc thùc hiÖn dù  ¸n t¹i  ®Þa  bµn tØnh. ­ Nhãm Hç  trî  Kü  thuËt HuyÖn do UBND tØnh quyÕt  ®Þnh  thµnh lËp nh»m gióp BQLDA tØnh triÓn khai dù  ¸n trªn  ®Þa  bµn HuyÖn vµ  trî  gióp vÒ  kü  thuËt cho c¸c Ban qu¶n lý  dù   ¸n x∙.
 3. 3 ­  Ban qu¶n lý  dù  ¸n x∙ (viÕt t¾t lµ  BQLDA x∙) lµ   ®¬n   vÞ   ®îc thµnh lËp theo quyÕt  ®Þnh cña UBND huyÖn theo sù  uû   quyÒn   cña   UBND   tØnh   vµ   cã   sù   tho¶   thuËn   víi   BQLDA  tØnh,  ®Ó  tæ chøc thùc hiÖn c¸c tiÓu dù  ¸n x∙ vµ  c¸c ho¹t   ®éng kh¸c cña dù  ¸n trªn  ®Þa bµn x∙ theo ph©n cÊp trong  dù ¸n.  ­ Ban Gi¸m s¸t x∙ (viÕt t¾t lµ  BGS x∙) do UBND huyÖn  thµnh lËp trªn c¬  së   ®Ò  nghÞ  cña H§ND x∙, nh»m thùc hiÖn  gi¸m s¸t ho¹t ®éng thùc hiÖn dù ¸n trªn ®Þa bµn x∙. ­ Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ  Ph¸t triÓn N«ng th«n ViÖt  Nam (NHNN&PTNT) cã 2 chøc n¨ng lµ: + Lµm ng©n hµng phôc vô dù ¸n ®èi víi VPDATW vµ BQLDA  tØnh; + Lµm ng©n hµng thùc hiÖn tiÓu hîp phÇn Tµi chÝnh vi  m« (tÝn dông quy m« nhá) th«ng qua V¨n phßng §¹i diÖn Khu  vùc MiÒn Trung (VP§DKVMT­NHNoN) trùc thuéc NHNN&PTNT, cã  trô së t¹i §µ N½ng;  ­ Ng©n hµng C«ng th¬ng ViÖt Nam (chi nh¸nh ë §µ N½ng)  lµ  ng©n hµng phôc vô  cho ho¹t  ®éng cña TiÓu hîp phÇn tµi  chÝnh vi m« do VP§DKVMT­NHNoN thùc hiÖn. 2. Nguyªn t¾c qu¶n lý 2.1.  Dù  ¸n Gi¶m  nghÌo khu vùc miÒn Trung  ® îc  ®Çu t  b»ng nguån vèn ng©n s¸ch nhµ níc (NSNN), bao gåm: vèn vay  ADB,   vèn   viÖn   trî   cña   DFID   vµ   vèn   ®èi   øng     ng©n   s¸ch   trung ¬ng cÊp cho VPDATW, vèn  ®èi øng ng©n s¸ch tØnh cÊp  cho c¸c ho¹t  ®éng dù  ¸n thùc hiÖn t¹i c¸c tØnh; vèn  ®ãng  gãp cña ngêi d©n thuéc vïng dù ¸n. 2.2. ViÖc qu¶n lý, sö  dông vèn vay ADB, vèn viÖn trî  cña DFID vµ  vèn  ®èi øng (nguån vèn XDCB) thùc hiÖn theo  Quy chÕ  Qu¶n lý   ®Çu t vµ  x©y dùng hiÖn hµnh cña Nhµ  níc,  phï  hîp víi c¸c quy  ®Þnh trong HiÖp  ®Þnh Vay vµ  c¸c quy  ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. 2.3. VPDATW chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý chi tiªu vµ thùc   hiÖn c¸c thñ  tôc rót vèn ADB, DFID vµ  vèn  ®èi øng thanh  to¸n cho phÇn  ho¹t   ®éng cña dù  ¸n do VPDATW  thùc hiÖn;  tæng hîp t×nh h×nh thùc hiÖn, rót vèn cña toµn dù  ¸n do  c¸c BQLDA tØnh vµ  VP§DKVMT­NHNoN b¸o c¸o  ®Ó  cung cÊp cho  ADB vµ b¸o c¸o ChÝnh phñ ViÖt Nam .  2.4. C¸c BQLDA tØnh, VP§DKVMT­NHNoN chÞu tr¸ch nhiÖm  thùc hiÖn c¸c thñ  tôc rót vèn ADB, DFID vµ  vèn  ®èi øng,  qu¶n lý  chi tiªu, thanh to¸n c¸c ho¹t  ®éng cña Dù  ¸n vµ  tæng hîp b¸o c¸o Bé KH&§T (VPDATW), Bé Tµi chÝnh. 2.5.   VPDATW,   BQLDA   tØnh,   VP§DKVMT­NHNoN,   BQLDA   x∙  chÞu tr¸ch nhiÖm sö dông vèn ®óng môc ®Ých, ®óng ®èi t îng  vµ   ®óng   néi   dung   dù   ¸n   ®îc   duyÖt   phï   hîp   víi   quy   ®Þnh  hiÖn hµnh cña ViÖt Nam vµ HiÖp ®Þnh Vay.
 4. 4 2.6. Nguån vèn ®èi øng cho ho¹t ®éng dù ¸n t¹i 4 tØnh  ®îc bè  trÝ  trong ng©n s¸ch c¸c tØnh tham gia dù  ¸n hoÆc  huy ®éng tõ c¸c nguån hîp lÖ kh¸c.  2.7. Kho b¹c Nhµ  níc Trung  ¬ng ( KBNN Trung  ¬ng) vµ  Kho b¹c Nhµ níc c¸c tØnh, huyÖn  tham gia dù ¸n thùc hiÖn   kiÓm so¸t   thanh to¸n vèn cña dù  ¸n theo quy  ®Þnh hiÖn  hµnh vÒ  kiÓm so¸t thanh to¸n vèn ng©n s¸ch nhµ  níc. X¸c  nhËn cña Kho b¹c Nhµ  níc c¸c cÊp trªn c¸c giÊy  ®Ò  nghÞ  t¹m   øng,   phiÕu   gi¸   thanh   to¸n   khèi   lîng/hoÆc   b¶ng   kª  thanh to¸n, sau ®©y viÕt t¾t lµ “PhiÕu gi¸” ph¶i x¸c ®Þnh   râ  sè  vèn  ®èi øng tõng cÊp ng©n s¸ch vµ  vèn ADB hoÆc vèn   DFID theo  ®óng tû  lÖ  tµi trî   ®∙  ®îc quy  ®Þnh trong HiÖp  ®Þnh Vay hoÆc Tháa thuËn Tµi trî. PhiÕu gi¸ cã  x¸c nhËn  cña Kho b¹c Nhµ  níc lµ  chøng tõ  b¾t buéc trong hå  s¬  rót   vèn   ADB,   DFID   vµ   thanh   to¸n   phÇn   vèn   ®èi   øng   tõ   ng©n  s¸ch. 2.8.   Ng©n   hµng   N«ng   nghiÖp   vµ   Ph¸t   triÓn   N«ng   th«n   ViÖt   Nam   (NHNN&PTNT)   vµ   Ng©n   hµng   C«ng   th¬ng   ViÖt   Nam  (chi   nh¸nh   §µ   N½ng)   thùc   hiÖn   c¸c   thñ   tôc   rót   vèn   vµ  thanh to¸n nguån vèn ADB/DFID theo c¸c quy ®Þnh t¹i Th«ng   t  nµy   sÏ   ®îc   hëng   møc   phÝ   dÞch   vô   phï   hîp   víi   c¸c   quy  ®Þnh cña Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam vÒ  phÝ  dÞch vô  thanh  to¸n qua ng©n hµng. C¸c kho¶n phÝ dÞch vô trªn sÏ ®îc tr¶  tõ kho¶n l∙i ph¸t sinh trªn sè d cña Tµi kho¶n t¹m øng vµ  ®îc tÝnh vµo tæng møc ®Çu t cña Dù ¸n. Trêng hîp l∙i ph¸t  sinh trªn  Tµi  kho¶n  t¹m øng kh«ng   ®ñ  hoÆc  kh«ng  cã  Tµi  kho¶n   t¹m   øng   (®èi   víi   VPDAT¦),   phÇn   cßn   thiÕu   sÏ   ®îc  thanh   to¸n   b»ng   nguån   vèn   ®èi   øng   cña   dù   ¸n.   L∙i   ph¸t  sinh trªn tµi kho¶n t¹m øng  ®îc h¹ch to¸n theo dâi riªng  hµng th¸ng. Khi kÕt thóc dù  ¸n, sè  d  l∙i ph¸t sinh trªn  Tµi kho¶n t¹m øng sÏ ®îc chuyÓn tr¶ ng©n s¸ch Nhµ níc vµo  sè tµi kho¶n theo chØ dÉn cña Bé Tµi chÝnh. II. C¸C QUY §ÞNH Cô THÓ 1. LËp kÕ ho¹ch vµ th«ng b¸o kÕ ho¹ch vèn ®Çu t VPDATW   híng   dÉn   c¸c   BQLDA   tØnh   trong   viÖc   lËp   kÕ   ho¹ch tµi chÝnh hµng n¨m cña dù  ¸n bao gåm c¸c nguån vèn  cña   ADB,   DFID,   vèn   ®èi   øng   cña   ng©n   s¸ch   ®Þa   ph¬ng   vµ  phÇn   ®ãng   gãp   cña   ngêi   d©n   theo   quy   ®Þnh;   tæng   hîp   kÕ  ho¹ch tµi chÝnh hµng n¨m cña toµn dù  ¸n  ®Ó  tr×nh Bé  KÕ  ho¹ch vµ §Çu t, Bé Tµi chÝnh vµ ADB. 1.1. Gi÷a th¸ng 6 hµng n¨m, BQLDA x∙ lËp kÕ ho¹ch tµi   chÝnh n¨m tiÕp theo cña dù  ¸n thuéc ph¹m vi x∙ göi BQLDA  tØnh.   Sau   ®ã,   BQLDA   tØnh   tæng   hîp   vµ   lËp   kÕ   ho¹ch   tµi 
 5. 5 chÝnh n¨m tiÕp theo cña dù ¸n thuéc ph¹m vi tØnh, phï hîp  víi kÕ  ho¹ch thùc hiÖn dù  ¸n (gåm c¶ chi phÝ  ho¹t  ®éng  cña BQLDA tØnh, BQLDA x∙, BGS x∙ vµ  nhãm HTKT huyÖn). KÕ  ho¹ch tµi chÝnh nµy  ®îc göi cho Së  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t , Së  Tµi chÝnh, Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t, Bé  Tµi chÝnh chËm nhÊt  vµo ngµy 20 th¸ng 7 hµng n¨m tríc n¨m kÕ ho¹ch. 1.2.  VP§DKVMT­NHNoN  lËp  kÕ  ho¹ch  thùc hiÖn Hîp phÇn   tµi chÝnh vi m« (gåm kÕ  ho¹ch rót vèn ngoµi níc vµ  nguån  vèn ®èi øng cña Ng©n hµng NN&PTNT tù bè trÝ theo quy ®Þnh  cña Dù  ¸n  ë  tõng tØnh tham gia Dù  ¸n) göi Bé  KÕ  ho¹ch vµ   §Çu t (VPDATW), Bé  Tµi ChÝnh, c¸c BQLDA tØnh  ®Ó  theo dâi   viÖc thùc hiÖn  Hîp phÇn tµi chÝnh vi m« . 1.3. VPDATW lËp kÕ  ho¹ch tµi chÝnh cho c¸c ho¹t  ®éng  cña   dù   ¸n   do   VPDATW   thùc   hiÖn,   ®ång   thêi   tæng   hîp   kÕ  ho¹ch tµi chÝnh cña toµn dù ¸n ®Ó göi ADB, Bé KÕ ho¹ch vµ   §Çu t, Bé Tµi chÝnh. 1.4. Néi dung kÕ ho¹ch tµi chÝnh ph¶i thÓ hiÖn ®Çy ®ñ   c¸c   nguån   vèn   cña   dù   ¸n   gåm   vèn   vay   ADB,   vèn   viÖn   trî  kh«ng hoµn l¹i cña DFID, phÇn ®ãng gãp cña ng êi hëng lîi,  vèn   ®èi   øng   vµ   chi   tiÕt   theo   h¹ng   môc   c«ng   viÖc,   ®ång  thêi kÌm theo thuyÕt minh néi dung/diÔn gi¶i kÕ ho¹ch tµi   chÝnh phï hîp víi kÕ ho¹ch c«ng viÖc chi tiÕt cña dù ¸n. KÕ ho¹ch tµi chÝnh cña Dù ¸n cÊp tØnh sÏ ®îc tæng hîp  vµo KÕ ho¹ch ng©n s¸ch chung cña tØnh ®Ó tr×nh ChÝnh phñ,   Quèc héi phª duyÖt theo quy  ®Þnh hiªn hµnh. KÕ  ho¹ch tµi  chÝnh   thùc   hiÖn   Dù   ¸n   cña   VPDATW   ®îc   tæng   hîp   vµo   kÕ  ho¹ch ng©n s¸ch cña Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  ®Ó  tr×nh ChÝnh  phñ, Quèc héi phª duyÖt theo quy ®Þnh hiÖn hµnh.     1.5.   Sau   khi   ®îc   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   giao   kÕ   ho¹ch  ng©n s¸ch hµng n¨m chung cña tØnh, Së  Tµi chÝnh cã  tr¸ch  nhiÖm phèi hîp víi Së  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  vÒ  viÖc dù  kiÕn  ph©n bæ vèn  cho tõng dù  ¸n do tØnh qu¶n lý   ®Ó  UBND tØnh   tr×nh H§ND tØnh ra nghÞ  quyÕt ph©n bæ kÕ  ho¹ch vèn   cho  Dù ¸n, bao gåm c¶ phÇn vèn ®èi øng, phÇn ®ãng gãp cña ng ­ êi d©n, vèn vay ADB vµ  vèn viÖn trî  kh«ng hoµn l¹i cña  DFID. C¨n cø nghÞ quyÕt cña H§ND, UBND tØnh ra quyÕt ®Þnh   ph©n bæ kÕ  ho¹ch vµ  chØ  ®¹o Së  Tµi chÝnh kiÓm tra, th«ng  b¸o kÕ  ho¹ch thanh  to¸n vèn (chi tiÕt  cho  tõng   ®¬n vÞ)  cña   Dù   ¸n   cho   KBNN   tØnh   ®Ó   lµm   c¨n   cø   thùc   hiÖn   kiÓm   so¸t, thanh to¸n vèn trong n¨m kÕ ho¹ch. QuyÕt ®Þnh ph©n bæ kÕ ho¹ch vèn cña UBND tØnh ® îc göi  cho Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t, Bé  Tµi chÝnh  ®Ó  tæng hîp theo  dâi ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn Dù ¸n.  Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t ra quyÕt  ®Þnh giao kÕ  ho¹ch vèn  ®Çu t tõ  nguån vèn  ®èi øng vµ  nguån vèn vay ADB, cho c¸c  
 6. 6 ho¹t  ®éng  do VPDATW  thùc hiÖn.  C¨n cø kÕ  ho¹ch  vèn  ®îc  giao cho VPDATW, Bé Tµi chÝnh kiÓm tra tÝnh hîp lÖ cña kÕ  ho¹ch vèn vµ th«ng b¸o sang KBNNTW ®Ó thùc hiÖn viÖc kiÓm   so¸t thanh to¸n trong n¨m kÕ ho¹ch. 1.6. C¨n cø kÕ ho¹ch tµi chÝnh cña Dù ¸n ®∙ ®îc th«ng  b¸o, BQLDA tØnh, BQLDA x∙ tæ chøc thùc hiÖn kÕ  ho¹ch vèn  ®Çu t vµ  lËp kÕ  ho¹ch chi tiªu hµng quý  göi tíi KBNN n¬i   giao dÞch;  VPDATW  lËp  kÕ  ho¹ch  chi tiªu c¶ n¨m göi Kho  b¹c Nhµ níc (n¬i giao dÞch) ®Ó thùc hiÖn dù ¸n trong n¨m. 2. Tµi kho¶n t¹m øng vµ tµi kho¶n vèn ®èi øng 2.1.   VPDATW   më   01   tµi   kho¶n   vèn   ®èi   øng   b»ng   §ång  ViÖt Nam t¹i KBNN  Trung  ¬ng   ®Ó  tiÕp  nhËn  vµ  thanh  to¸n  phÇn vèn ®èi øng do ng©n s¸ch Trung ¬ng cÊp cho Dù ¸n. 2.2. BQLDA tØnh më c¸c tµi kho¶n sau ­ Mét  tµi kho¶n  t¹m  øng b»ng  §«la  Mü  t¹i  chi nh¸nh  NHNN&PTNT tØnh ®Ó tiÕp nhËn vèn t¹m øng cña ADB. ­ Mét  tµi kho¶n  t¹m  øng b»ng  §«la  Mü  t¹i  chi nh¸nh  NHNN&PTNT  tØnh   ®Ó  tiÕp   nhËn   vèn   t¹m   øng   nguån  viÖn   trî   kh«ng hoµn l¹i cña DFID cho ho¹t ®éng dù ¸n ë tØnh. ­ Mét  tµi kho¶n  vèn   ®èi øng  b»ng  §ång ViÖt  Nam  t¹i  KBNN tØnh ®Ó tiÕp nhËn vµ thanh tãan vèn ®èi øng cña ng©n  s¸ch tØnh cÊp cho dù ¸n. 2.3.  BQLDA x∙ më c¸c tµi kho¶n sau ­ Mét  tµi kho¶n  t¹m  øng b»ng  §ång  ViÖt  Nam t¹i  Chi  nh¸nh NH NN&PTNT huyÖn (Tµi kho¶n cÊp x∙) ®Ó nhËn vèn ADB   tõ Tµi kho¶n t¹m øng cña BQLDA tØnh. ­ Mét  tµi kho¶n  vèn   ®èi øng  b»ng  §ång ViÖt  Nam  t¹i  KBNN   huyÖn   ®Ó   tiÕp   nhËn   vµ   thanh   tãan   vèn   ®èi   øng   cña  ng©n s¸ch tØnh cÊp cho dù ¸n. 2.4. VP§DKVMT­NHNoN më tµi kho¶n sau ­ Mét tµi kho¶n t¹m øng b»ng §« La Mü  t¹i Chi nh¸nh   Ng©n hµng C«ng th¬ng ViÖt Nam t¹i §µ N½ng ®Ó tiÕp nhËn vèn   ADB gi¶i ng©n cho hîp phÇn Tµi chÝnh vi m«. 3. Tû  gi¸ ¸p dông trong thanh to¸n vµ  h¹ch to¸n: T û  gi¸   thanh   to¸n   vµ   h¹ch   to¸n   c¸c   kho¶n   chi   tiªu   tõ   tµi  kho¶n t¹m øng tØnh  ®îc ¸p dông tû  gi¸ mua vµo cña ng©n  hµng phôc vô  t¹i thêi  ®iÓm thanh to¸n. §èi víi tµi kho¶n  cÊp   x∙,   Ban   QLDA   TØnh   sö   dông   tû   gi¸   mua   vµo   cña   ng©n  hµng phôc vô  t¹i thêi  ®iÓm chuyÓn vèn vµo tµi kho¶n t¹m  øng x∙ vµ  tû  gi¸ nµy sÏ   ®îc sö  dông khi lµm  ®¬n rót vèn  göi ADB bæ sung tµi kho¶n t¹m øng  ®èi víi sè  tiÒn  ®∙ chi   ®ã.     4. Quy tr×nh kiÓm so¸t chi vµ  thanh to¸n vèn  ®èi øng  cña dù ¸n
 7. 7 4.1. Hå s¬, tµi liÖu dù ¸n cung cÊp mét lÇn §Ó   thùc   hiÖn   c¸c   thñ   tôc   kiÓm   so¸t   chi   tiªu,   thanh  to¸n b»ng nguån vèn ®èi øng trong níc vµ rót vèn ngoµi n­ íc cña Dù ¸n, VPDATW göi mét lÇn cho Bé Tµi chÝnh (Vô Tµi   chÝnh §èi ngo¹i, KBNN Trung ¬ng), BQLDA tØnh göi KBNN c¸c  tØnh, BQLDA x∙ göi KBNN huyÖn c¸c tµi liÖu sau ®©y: ­ B¸o  c¸o Nghiªn   cøu tiÒn  kh¶ thi  Dù  ¸n Gi¶m  nghÌo  khu   vùc   miÒn   Trung   vµ   V¨n   b¶n   phª   duyÖt   cña   Thñ   tíng  ChÝnh phñ (ngo¹i trõ ®èi víi BQLDA x∙).  ­ QuyÕt ®Þnh phª duyÖt Dù ¸n Gi¶m nghÌo tØnh cña UBND   tØnh (ngo¹i trõ ®èi víi BQLDA x∙). ­ B¶n sao HiÖp  ®Þnh Vay vµ  Tho¶ thuËn Tµi trî  (trong  trêng hîp cã thanh to¸n b»ng nguån vèn ADB hoÆc DFID). ­ KÕ  ho¹ch vèn hµng n¨m do Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  giao  (®èi   víi   VPDATW)   vµ   kÕ   ho¹ch   vèn   hµng   n¨m   do   UBND   c¸c  tØnh giao (®èi víi BQLDA tØnh, x∙); ­ B¸o c¸o  ®Çu t kÌm theo QuyÕt  ®Þnh  ®Çu t cña cÊp cã  thÈm quyÒn (trêng hîp ph¶i lËp b¸o c¸o ®Çu t); ­   C¸c   QuyÕt   ®Þnh   phª   duyÖt   kÕt   qu¶   ®Êu   thÇu   hoÆc   QuyÕt ®Þnh chØ ®Þnh thÇu do cÊp thÈm quyÒn phª duyÖt. ­ Hîp ®ång kinh tÕ víi nhµ thÇu (nÕu cã) ­ QuyÕt ®Þnh cña cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt néi dung   Hîp  ®ång kinh  tÕ  (trêng  hîp  nhµ  thÇu  níc ngoµi)  vµ  v¨n  b¶n cña ADB chÊp thuËn néi dung hîp  ®ång (trêng hîp hîp  ®ång cÇn cã ý kiÕn tríc cña ADB). ­ Dù  to¸n c¸c h¹ng môc kÌm theo quyÕt  ®Þnh phª duyÖt  cña cÊp cã thÈm quyÒn. ­ B¶o l∙nh thùc hiÖn hîp ®ång (nÕu cã). 4.2. KiÓm so¸t vµ thanh to¸n qua HÖ thèng Kho B¹c Nhµ   níc Kho b¹c Nhµ níc c¸c cÊp thùc hiÖn kiÓm so¸t chi thanh   to¸n   c¸c   nguån   vèn   ngoµi   níc   vµ   vèn   ®èi   øng   cña   Dù   ¸n  theo ®óng c¸c v¨n b¶n quy ®Þnh hiÖn hµnh vÒ kiÓm so¸t chi  tiªu nguån vèn ng©n s¸ch. 4.2.1  Thanh to¸n cña VPDATW 4.2.1.1. Hå s¬ thanh to¸n göi KBNN Trung ¬ng: §èi víi  tõng   lÇn   ®Ò   nghÞ   thanh   to¸n,   VPDATW   göi   KBNN   Trung   ¬ng  c¸c tµi liÖu sau: GiÊy ®Ò nghÞ t¹m øng (trêng hîp thanh to¸n t¹m øng) Biªn b¶n nghiÖm thu kÌm theo b¶ng tÝnh gi¸ trÞ  khèi   lîng hoµn thµnh  ®Ò  nghÞ  thanh to¸n (tr êng hîp thanh to¸n  khèi lîng hoµn thµnh) PhiÕu gi¸ thanh to¸n 
 8. 8 C¸c chøng tõ kh¸c (®èi víi c¸c kho¶n chi phÝ kh¸c) GiÊy rót  Vèn  ®Çu t/ñy nhiÖm chi (trêng hîp cã  thanh  to¸n vèn ®èi øng). 4.2.1.2. Trong vßng 5 ngµy lµm viÖc kÓ  tõ  ngµy nhËn   ®îc hå  s¬  thanh to¸n hîp lÖ, KBNN Trung  ¬ng sÏ  kiÓm tra  hå  s¬, x¸c nhËn trªn phiÕu gi¸ sè  vèn  ®ñ   ®iÒu kiÖn t¹m  øng hoÆc thanh to¸n theo  ®óng tû  lÖ  vèn vay ADB vµ  vèn  ®èi øng nh ®∙ quy ®Þnh t¹i HiÖp ®Þnh Vay. PhiÕu   gi¸   ®îc   KBNN   Trung  ¬ng   x¸c   nhËn,   sÏ   ®îc   lËp  thµnh  (5 liªn)   ®Ó  göi  KBNN  Trung  ¬ng (2), Vô  Tµi chÝnh  §èi   ngo¹i   ­   Bé   Tµi   chÝnh   (khi   nép   ®¬n   rót   vèn   ADB),   VPDATW vµ nhµ thÇu(nÕu cã).  PhiÕu gi¸  ®îc Kho b¹c Nhµ  níc x¸c nhËn lµ  mét trong  c¸c chøng tõ   ®Ó  rót vèn ADB vµ  thanh to¸n phÇn vèn  ®èi  øng, trong  ®ã  x¸c  ®Þnh râ  tõng nguån vèn theo  ®óng tû  lÖ  tµi trî ®∙ quy ®Þnh trong HiÖp ®Þnh Vay. §ång thêi, BNN Trung ¬ng sÏ  thanh to¸n  phÇn vèn  ®èi   øng cña Dù ¸n theo x¸c nhËn trªn phiÕu gi¸. 4.2.2. Thanh to¸n cña BQLDA tØnh 4.2.2.1.   Hå   s¬   thanh   to¸n   cña   BQLDA   tØnh:   §èi   víi   tõng lÇn  ®Ò  nghÞ  thanh to¸n, BLQDA tØnh göi mét bé  hå  s¬  chøng  tõ  thanh  to¸n cho KBNN tØnh  n¬i  giao  dÞch. Hå  s¬  chøng tõ gåm c¸c tµi liÖu sau ®©y: ­ GiÊy ®Ò nghÞ t¹m øng (trêng hîp thanh to¸n t¹m øng) ­ Biªn b¶n nghiÖm thu kÌm theo b¶ng tÝnh gi¸ trÞ khèi   lîng hoµn thµnh  ®Ò  nghÞ  thanh to¸n (tr êng hîp thanh to¸n  khèi lîng hoµn thµnh) ­ PhiÕu gi¸ ­ C¸c chøng tõ kh¸c (®èi víi c¸c kho¶n chi phÝ kh¸c) ­   GiÊy   rót   vèn   ®Çu   t/   uû   nhiÖm   chi   (trêng   hîp   cã  thanh to¸n vèn ®èi øng). 4.2.2.2. Trong vßng 5 ngµy lµm viÖc kÓ  tõ  ngµy nhËn   ®îc hå s¬ thanh to¸n hîp lÖ, KBNN tØnh sÏ kiÓm tra hå s¬,   x¸c nhËn trªn phiÕu gi¸ sè  vèn  ®ñ   ®iÒu kiÖn t¹m øng hoÆc  thanh to¸n theo  ®óng tû  lÖ  vèn vay ADB  hay vèn viÖn trî   DFID vµ vèn ®èi øng nh ®∙ quy ®Þnh t¹i HiÖp ®Þnh vay. PhiÕu gi¸  ®îc KBNN tØnh x¸c nhËn, sÏ   ®îc lËp thµnh 7  liªn ®Ó göi: KBNN ®Þa ph¬ng (2), BQLDA tØnh, Vô Tµi chÝnh  §èi ngo¹i ­ Bé Tµi chÝnh (khi nép ®¬n rót vèn ADB, DFID),  NHPV  ®Þa ph¬ng (khi thanh to¸n tõ  tµi kho¶n t¹m øng) vµ  nhµ thÇu (nÕu cã). §ång thêi, KBNN tØnh sÏ  thanh to¸n phÇn vèn  ®èi øng   theo x¸c nhËn trªn phiÕu gi¸ . 4.2.3. Thanh to¸n cña BQLDA x∙:
 9. 9 4.2.3.1. Hå  s¬  thanh to¸n cña BQLDA x∙: §èi víi tõng  lÇn  ®Ò  nghÞ  thanh to¸n, BLQDA x∙ göi mét bé  hå  s¬  chøng  tõ  thanh to¸n cho KBNN huyÖn n¬i giao dÞch. Hå  s¬  chøng  tõ gåm c¸c tµi liÖu sau ®©y: ­ GiÊy ®Ò nghÞ t¹m øng (trêng hîp thanh to¸n t¹m øng) ­ Biªn b¶n nghiÖm thu kÌm theo b¶ng tÝnh gi¸ trÞ khèi   lîng hoµn thµnh  ®Ò  nghÞ  thanh to¸n (tr êng hîp thanh to¸n  khèi lîng hoµn thµnh) ­ PhiÕu gi¸ ­ C¸c chøng tõ kh¸c (®èi víi c¸c kho¶n chi phÝ kh¸c) ­ GiÊy rót vèn ®Çu t/uû nhiÖm chi (trêng hîp cã thanh  to¸n vèn ®èi øng). 4.2.3.2. Trong vßng 5 ngµy lµm viÖc kÓ  tõ  ngµy nhËn   ®îc hå  s¬  thanh to¸n hîp lÖ, KBNN huyÖn sÏ  kiÓm tra hå  s¬, x¸c nhËn trªn phiÕu gi¸ sè  vèn  ®ñ   ®iÒu kiÖn t¹m øng  hoÆc thanh to¸n theo ®óng tû lÖ vèn vay ADB  hay vèn viÖn   trî DFID vµ vèn ®èi øng nh ®∙ quy ®Þnh t¹i HiÖp ®Þnh Vay. PhiÕu gi¸ ®îc KBNN huyÖn x¸c nhËn, sÏ ®îc lËp thµnh 7  liªn   ®Ó   göi:   KBNN     huyÖn   (2),   BQLDA   tØnh   (2)   ®Ó   BQLDA  tØnh lu vµ göi Bé Tµi chÝnh (Vô Tµi chÝnh §èi ngo¹i) (khi  nép ®¬n rót vèn ADB, DFID), BQLDA x∙, NHPV ®Þa ph ¬ng (khi  thanh to¸n tõ tµi kho¶n t¹m øng) vµ nhµ thÇu (nÕu cã). §ång thêi, KBNN huyÖn sÏ  thanh to¸n phÇn vèn  ®èi øng  theo x¸c nhËn trªn phiÕu gi¸. 5. Quy tr×nh rót vèn, thanh to¸n nguån vèn ngoµi níc Mäi   h×nh   thøc   rót   vèn,   thanh   to¸n   b»ng   nguån   vèn   ngoµi níc cña ADB, DFID  ®Òu thùc hiÖn trªn c¬  së  c¸c  ®Ò  nghÞ  thanh to¸n  ®∙  ®îc Kho b¹c nhµ  níc c¸c cÊp t¬ng øng  thùc hiÖn viÖc kiÓm so¸t chi vµ  x¸c nhËn trªn phiÕu gi¸  (ngo¹i trõ cÊu phÇn tÝn dông vi m«). ViÖc rót vèn ngoµi níc ®îc thùc hiÖn th«ng qua 4 h×nh  thøc sau: Thanh to¸n trùc tiÕp, Tµi kho¶n t¹m øng, Th  cam  kÕt vµ Hoµn vèn. 5.1. Thanh to¸n trùc tiÕp Thanh to¸n trùc tiÕp lµ  h×nh thøc thanh to¸n theo  ®Ò  nghÞ cña Bªn vay, ADB sÏ chuyÓn tiÒn thanh to¸n trùc tiÕp   cho nhµ  thÇu/ngêi cung cÊp dÞch vô. H×nh thøc nµy thêng  ¸p dông trong trêng hîp thanh to¸n theo tiÕn  ®é   ®èi víi  c¸c hîp ®ång x©y l¾p vµ t vÊn lín hoÆc c¸c  hîp ®ång nhËp  khÈu hµng hãa víi sè  lîng nhá  kh«ng cÇn thiÕt më  th  tÝn  dông. §Ó   thanh   to¸n   trùc   tiÕp   tõng   ®ît,   c¸c   BQLDA   tØnh/   VPDATW göi hå  s¬  thanh to¸n gåm c¸c tµi liÖu sau tíi Bé  Tµi chÝnh (Vô  Tµi chÝnh §èi ngo¹i)  ®Ó  thùc hiÖn c¸c thñ  tôc rót vèn vay ADB/ vèn DFID:
 10. 10 ­ C«ng v¨n ®Ò nghÞ  rót vèn thanh to¸n trùc tiÕp ­ §¬n rót vèn vµ c¸c sao kª theo mÉu do ADB quy ®Þnh. ­ C¸c phiÕu gi¸ ®∙ ®îc KBNN x¸c nhËn (b¶n gèc) ­ Ho¸  ®¬n/®Ò  nghÞ  thanh to¸n cña nhµ  thÇu/ng êi cung  cÊp dÞch vô ­ C¸c chøng tõ kh¸c (nÕu cã). Trong vßng 5 ngµy lµm viÖc kÓ  tõ  khi nhËn  ®Çy  ®ñ  hå  s¬   thanh   to¸n   hîp   lÖ,   Bé   Tµi   chÝnh   (Vô   Tµi   chÝnh   §èi  ngo¹i) sÏ  cã  c«ng v¨n göi BQLDA tØnh/VPDATW vµ  NHNN&PTNT  Trung ¬ng ®Ó c¸c BQLDA tØnh/VPDATW vµ NHNN&PTNT Trung ¬ng  cïng ký ®¬n rót vèn göi ADB. ADB   xem   xÐt,   chÊp   thuËn   sÏ   chuyÓn   tiÒn   thanh   to¸n   trùc tiÕp cho nhµ thÇu/ngêi cung cÊp dÞch vô. 5.2. Thanh to¸n theo thñ tôc Tµi kho¶n t¹m øng H×nh thøc rót vèn theo Tµi kho¶n t¹m øng lµ h×nh thøc   ADB øng tríc mét kho¶n tiÒn vµo Tµi kho¶n t¹m øng cña c¸c  tØnh (2 tµi kho¶n riªng cho nguån tiÒn cña ADB, vµ  nguån  cña DFID)  ®Ó  bªn vay chñ   ®éng thùc hiÖn c¸c kho¶n thanh  to¸n nhá, c¸c kho¶n thanh to¸n trong níc, gi¶m bít sè  l­ îng  ®¬n rót vèn trùc tiÕp göi ra níc ngoµi víi sè  tiÒn  nhá, rót ng¾n thêi gian t¨ng tèc ®é thanh to¸n vèn cña dù  ¸n.  H¹n møc trÇn Tµi kho¶n t¹m øng cña toµn dù ¸n ®îc quy  ®Þnh   trong   HiÖp   ®Þnh   vay.   Tuy   nhiªn   tuú   tiÕn   ®é   thùc   hiÖn, nhu cÇu thanh to¸n cña dù ¸n, c¸c BLQDA tØnh cã thÓ  rót vèn vÒ Tµi kho¶n t¹m øng víi møc thÊp h¬n møc trÇn. 5.2.1. Rót vèn lÇn  ®Çu vµo Tµi kho¶n t¹m øng (TKT¦)  cÊp tØnh vµ Tµi kho¶n cÊp x∙ 5.2.1.1 Tµi kho¶n t¹m øng cña tØnh C¨n cø kÕ  ho¹ch chi tiªu trong 6 th¸ng tíi cña dù  ¸n  t¹i mçi tØnh, BQLDA tØnh   göi hå  s¬  rót vèn göi  ®Õn Bé  Tµi chÝnh (Vô Tµi chÝnh §èi ngo¹i). Hå s¬ rót vèn gåm: ­ C«ng v¨n ®Ò nghÞ rót vèn lÇn ®Çu TKT¦ ­ §¬n rót vèn vµ sao kª ®îc lËp theo mÉu cña ADB ­ KÕ  ho¹ch chi tiªu trong 6 th¸ng tíi cña dù  ¸n t¹i  tØnh  ­ Trong vßng 5 ngµy lµm viÖc kÓ  tõ  khi nhËn  ®ñ  hå  s¬   hîp   lÖ,   Bé   Tµi   chÝnh   sÏ   cã   c«ng   v¨n   göi   BQLDA   tØnh   vµ  NHNN&PTNT  ®Ó  NH&PTNT cïng BQLDA tØnh ký  vµo  ®¬n rót vèn  göi ADB. ­ ADB sÏ xem xÐt, chÊp thuËn chuyÓn tiÒn vµo Tµi kho¶n  t¹m øng cña tØnh. 5.2.1.2 Tµi kho¶n cÊp x∙
 11. 11 C¨n cø t×nh h×nh thùc hiÖn cña BQLDA x∙, BQLDA tØnh   xem xÐt, chuyÓn vèn lÇn ®Çu cho Tµi kho¶n cÊp x∙. 5.2.2.   Thanh   to¸n   tõ   Tµi   kho¶n   t¹m   øng   cÊp   tØnh   vµ  Tµi kho¶n cÊp x∙ Khi   cã   nhu   cÇu   thanh   to¸n   b»ng   nguån   vèn   ngoµi   níc  (theo  ®óng tû  lÖ  tµi trî  cho tõng h¹ng môc) BQLDA tØnh,  x∙ göi Uû nhiÖm chi kÌm theo PhiÕu gi¸ ®∙ ® îc Kho b¹c nhµ  níc   x¸c   nhËn   ®Õn  Chi  nh¸nh   NHNN&PTNT  tØnh,   huyÖn   ®Ó   ®Ò   nghÞ  thùc hiÖn gi¶i ng©n tõ  Tµi kho¶n t¹m øng tØnh, Tµi  kho¶n cÊp x∙ thanh to¸n cho  ®èi t îng thô  hëng (nhµ  thÇu,  ngêi cung cÊp hµng ho¸ dÞch vô...)   5.2.3.   Bæ   sung   Tµi   kho¶n   t¹m   øng   cña   BQLDA   tØnh   vµ  Tµi kho¶n cÊp x∙ 5.2.3.1 Tµi kho¶n cÊp x∙ Hµng th¸ng hoÆc khi Tµi kho¶n cÊp x∙  ®∙ chi qu¸ 50%  møc trÇn ®îc t¹m øng, BQLDA x∙ tËp hîp chøng tõ chi tiªu,  lËp hå  s¬  rót vèn bæ sung tµi kho¶n göi BQLDA tØnh  ®Ó  bæ   sung Tµi kho¶n cÊp x∙. Hå s¬ rót vèn bæ sung Tµi kho¶n cÊp x∙ gåm: ­ C«ng v¨n ®Ò nghÞ rót vèn bæ sung Tµi kho¶n cÊp x∙; ­ B¶ng sao kª c¸c kho¶n chi tõ Tµi kho¶n cÊp x∙; ­ C¸c phiÕu gi¸ cã  x¸c nhËn cña KBNN huyÖn (yªu cÇu  s¾p   xÕp   theo   ®óng   thø   tù   trong   tõng   b¶ng   sao   kª   chi   tiªu); ­ Sao  kª Tµi  kho¶n  t¹m øng  liªn quan   ®Õn  c¸c kho¶n  chi tiªu do NHNN&PTNT huyÖn cung cÊp cã  ký  x¸c nhËn, thÓ  hiÖn chi tiÕt c¸c giao dÞch ph¸t sinh nî, ph¸t sinh cã,  sè  d trªn tµi kho¶n t¹m øng theo tr×nh tù  thêi gian. C¸c  giao dÞch nµy ph¶i khíp víi c¸c kho¶n chi thanh to¸n cña  BQLDA x∙. ­ C¸c chøng tõ, tµi liÖu kh¸c theo  ®Ò  nghÞ  cña BQLDA  tØnh. Trong vßng 5 ngµy lµm viÖc kÓ  tõ  ngµy nhËn  ®ñ  hå  s¬  hîp lÖ, BQLDA tØnh tiÕn hµnh chuyÓn vèn bæ sung Tµi kho¶n   cÊp x∙. 5.2.3.2 Tµi kho¶n t¹m øng cña BQLDA tØnh Hµng th¸ng hoÆc khi Tµi kho¶n t¹m øng  ®∙ chi qu¸ 50%  møc   trÇn   ®îc   t¹m   øng,   BQLDA   tØnh   tËp   hîp   chøng   tõ   chi  tiªu, lËp hå  s¬  rót vèn bæ sung Tµi kho¶n t¹m øng göi Bé   Tµi   chÝnh   (Vô   Tµi   chÝnh   §èi   ngo¹i)   .   Hå   s¬   rót   vèn   bæ  sung tµi kho¶n t¹m øng cña BQLDA tØnh gåm: ­ C«ng v¨n  ®Ò  nghÞ  rót vèn bæ sung TKT¦  vµ   ®¬n rót  vèn theo mÉu ADB
 12. 12 ­  B¶ng sao kª c¸c kho¶n chi tõ  tµi kho¶n t¹m øng (SOE   theo mÉu cña ADB) ­ C¸c  phiÕu  gi¸ cã   x¸c nhËn  cña KBNN  tØnh  (yªu  cÇu  s¾p xÕp theo ®óng thø tù trong tõng b¶ng sao kª chi tiªu)  . ­ Trêng hîp c¸c kho¶n chi tõ 50.000USD trë lªn, BQLDA   tØnh   ph¶i   göi   kÌm   theo   hîp   ®ång,   chøng   tõ,   ho¸   ®¬n   vµ  GiÊy   biªn   nhËn   tiÒn   hay   Biªn   lai   ®∙   nhËn   tiÒn   cña   nhµ  thÇu ®èi víi kho¶n chi ®ã . ­ Sao  kª Tµi  kho¶n  t¹m øng  liªn quan   ®Õn  c¸c kho¶n  chi tiªu do NHNN&PTNT tØnh/huyÖn cung cÊp cã ký x¸c nhËn,   thÓ  hiÖn chi tiÕt c¸c giao dÞch ph¸t sinh nî, ph¸t sinh  cã, sè  d trªn tµi kho¶n t¹m øng theo tr×nh tù  thêi gian.  C¸c giao dÞch nµy ph¶i khíp víi c¸c kho¶n chi thanh to¸n  cña BQLDA  tØnh. Trong vßng 5 ngµy lµm viÖc kÓ  tõ  khi nhËn  ®ñ  hå  s¬  thanh to¸n hîp lÖ, Bé  Tµi chÝnh (Vô  Tµi chÝnh §èi ngo¹i)  sÏ  cã  c«ng v¨n chÊp thuËn  ®Ò  nghÞ  rót vèn ngoµi níc theo  thñ   tôc   bæ   sung   tµi   kho¶n   t¹m   øng   göi   BQLDA   tØnh   vµ  NHNN&PTNT   ®Ó   NH   NN&PTNT   cïng   BQLDA   tØnh   ký   ®¬n   rót   vèn   göi ADB. ADB   xem   xÐt,   chÊp   thuËn   sÏ   chuyÓn   tiÒn   bæ   sung   vµo  Tµi kho¶n t¹m øng cña BQLDA tØnh. 5.3. Thanh to¸n theo thñ tôc hoµn vèn Thanh to¸n theo thñ tôc hoµn vèn lµ h×nh thøc ADB tµi   trî  c¸c kho¶n chi cña dù  ¸n  ®∙ ph¸t sinh,  ®∙  ®îc BQLDA  c¸c   cÊp   thanh  to¸n   b»ng   nguån  vèn  Ng©n   s¸ch   hoÆc   nguån   vèn kh¸c cña Chñ §Çu t. H×nh thøc nµy thêng ¸p dông trong  c¸c trêng hîp thanh to¸n mua s¾m nhá, chi phÝ ban qu¶n lý  hay mét sè h¹ng môc x©y dùng c¬ b¶n. §Ó rót vèn theo h×nh thøc hoµn vèn, VPDATW, hay BQLDA   tØnh göi  ®Õn Bé  Tµi chÝnh (Vô  Tµi chÝnh §èi ngo¹i) hå  s¬  rót vèn, gåm c¸c tµi liÖu sau: ­ C«ng v¨n ®Ò nghÞ rót vèn theo h×nh thøc hoµn vèn ­ §¬n rót vèn vµ sao kª theo mÉu cña ADB. §¬n rót vèn   ghi râ  tªn vµ  sè  tµi kho¶n cña  ®¬n vÞ   ®∙ øng thanh to¸n  cho kho¶n ®Ò nghÞ hoµn vèn ®ã. ­ PhiÕu gi¸  ®∙   thanh to¸n   cã  x¸c nhËn cña KBNN vµ   GiÊy   nhËn   tiÒn/hay   Biªn   lai   ®∙   nhËn   tiÒn   cña   nhµ   thÇu  (tiÕng Anh lµ Receipt) ­ C¸c chøng tõ vµ tµi liÖu bæ sung (nÕu cÇn) ­ Trong vßng 5 ngµy lµm viÖc kÓ  tõ  khi nhËn  ®ñ  hå  s¬   thanh to¸n hîp lÖ, Bé  Tµi chÝnh (Vô  Tµi chÝnh §èi ngo¹i)  sÏ  cã  c«ng v¨n chÊp thuËn  ®Ò  nghÞ  rót vèn ngoµi níc theo 
 13. 13 thñ   tôc   hoµn   vèn   göi   NHNN&PTNT   ®Ó   NHNN&PTNT   cïng  VPDATW/BQLDA tØnh ký ®¬n rót vèn göi ADB. ADB xem xÐt, chÊp nhËn, sÏ  chuyÓn tiÒn hoµn l¹i cho   ng©n s¸ch nhµ  níc (®èi víi nguån øng tríc tõ  NSNN) hoÆc  cho Chñ   ®Çu t  (®èi víi nguån vèn øng tríc chñ   ®Çu t  tù  huy ®éng). 5.4. Thanh to¸n theo thñ tôc Th cam kÕt­L/C Thanh to¸n theo thñ tôc th cam kÕt lµ h×nh thøc thanh  to¸n theo   ®Ò  nghÞ  cña  phÝa  ViÖt Nam, ADB ph¸t  hµnh  mét  Th  cam kÕt  ®¶m b¶o tr¶ tiÒn cho ng©n hµng th¬ng m¹i  ®èi  víi kho¶n tiÒn sÏ thanh to¸n b»ng Th tÝn dông (L/C). H×nh   thøc   nµy   thêng   ¸p   dông   trong   trêng   hîp   thanh  to¸n   hµng   nhËp   khÈu   b»ng   Th  tÝn   dông­L/C.   Tr×nh   tù   nh  sau: ­   VPDATW/BQLDA   tØnh   göi   ®Õn   Bé   Tµi   chÝnh(   Vô   Tµi   chÝnh §èi ngo¹i) hå  s¬  rót vèn gåm: C«ng v¨n  ®Ò  nghÞ  rót  vèn theo h×nh thøc th  cam kÕt vµ  §¬n rót vèn vµ  sao kª  theo mÉu cña ADB. ­ Trong vßng 5 ngµy lµm viÖc kÓ  tõ  khi nhËn  ®ñ  hå  s¬   thanh to¸n hîp lÖ, Bé  Tµi chÝnh (Vô  Tµi chÝnh §èi ngo¹i)  sÏ  cã  c«ng v¨n chÊp thuËn viÖc më  L/C vµ   ®Ò  nghÞ  rót vèn   ngoµi   níc   theo   h×nh   thøc   th  cam   kÕt   göi   VPDAT¦/BQLDA  tØnh, vµ  NHNN&PTNT  ®Ó  NHNN&PTNT cïng ký   ®¬n rót vèn göi  ADB. ­ ADB xem xÐt, chÊp nhËn ph¸t hµnh Th  cam kÕt vµ  sÏ  thanh  to¸n  cho ng©n hµng phôc  vô  sè  tiÒn theo  quy   ®Þnh  trong L/C. 5.5. Rót vèn ®èi víi hîp phÇn tµi chÝnh vi m« ­ §Ó  thùc hiÖn cÊu phÇn tÝn dông, VP§DKVMT­NHNoN  ®îc  t¹m øng b»ng nguån vèn ADB t¬ng  ®¬ng víi sè  kÕ  ho¹ch tÝn  dông   trong   3   th¸ng,   th«ng   qua   tµi   kho¶n   t¹m   øng   cña  VP§DKVMT.  ­ §Ó  triÓn khai ho¹t  ®éng tÝn dông vi m«, NH NN&PTNT  c¸c tØnh cña dù  ¸n lËp kÕ  ho¹ch tÝn dông (cho vay theo  ®óng quy  ®Þnh  cô  thÓ  trong  HiÖp  ®Þnh vay,  HiÖp   ®Þnh Dù  ¸n, Sæ tay Tµi chÝnh vi m«) göi VP§DKVMT­NHNoN. C¨n cø kÕ   ho¹ch   tÝn   dông   trªn,   VP§DKVMT­NHNoN   chuyÓn   vèn   cho  NHNN&PTNT  c¸c  tØnh   theo   ®Ò   nghÞ   ®Ó   thùc   hiÖn   ho¹t   ®éng   tÝn dông vi m« .  ­ NHNN&PTNT c¸c tØnh tham gia dù ¸n thùc hiÖn cho vay   ra theo  ®óng quy  ®Þnh trong HiÖp  ®Þnh vay, HiÖp  ®Þnh dù  ¸n vµ  Sæ tay tµi chÝnh vi m«. Sau  ®ã, NHNN&PTNT tØnh lËp  sao   kª   chi   tiÕt   c¸c   kháan   cho   vay   tµi   chÝnh   vi   m«   göi  VP§DKVMT­NHNoN ®Ó lµm thñ tôc quyÕt tãan c¸c kho¶n ®∙ cho   vay ra,  ®ång thêi  ®Ó  bæ sung nguån vèn cho vay c¸c  ®ît  tiÕp theo . 
 14. 14 ­   Hå   s¬   quyÕt   tãan   c¸c   kháan   cho   vay   cña   c¸c   NHNN&PTNT   tØnh   lµ   c¨n   cø   ®Ó   VP§DKVMT­NHNoN   lµm   thñ   tôc  rót vèn bæ sung tµi kho¶n t¹m øng cho tiÓu hîp phÇn tµi  chÝnh vi m« .  Quy tr×nh vµ  hå  s¬  rót vèn ADB cña cÊu phÇn tÝn dông  cña Dù ¸n ®îc ¸p dông nh sau: ­ §èi víi hå  s¬  rót vèn tõ  ADB vÒ  tµi kho¶n t¹m øng:   VP§DKVMT­NHNoN   cÇn   göi   Bé   Tµi   chÝnh   (Vô   Tµi   chÝnh   §èi  ngo¹i) hå  s¬  rót vèn gåm: c«ng v¨n  ®Ò  nghÞ,  ®¬n rót vèn  theo mÉu ADB, sao kª tµi kho¶n t¹m øng, b¶ng kª kÕ  ho¹ch  tÝn dông, b¸o c¸o viÖc sö  dông vèn vay cña cÊu phÇn tÝn  dông vi m« (ngo¹i trõ   ®ît rót vèn lÇn  ®Çu). Trong vßng 5  ngµy lµm viÖc kÓ  tõ  khi nhËn  ®ñ  hå  s¬  thanh to¸n hîp lÖ,   Bé   Tµi   chÝnh   (   Vô   Tµi   chÝnh   §èi   ngo¹i)   sÏ   cã   c«ng   v¨n  chÊp thuËn ®Ò nghÞ rót vèn ngoµi níc theo thñ tôc bæ sung  tµi   kho¶n   t¹m   øng   göi   VP§DKVMT­NHNoN   vµ   Ng©n   hµng   C«ng  th¬ng ViÖt Nam (chi nh¸nh §µ  N½ng)  ®Ó  ký   ®¬n rót vèn göi  ADB. Sau ®ã, ADB xem xÐt vµ  chÊp thuËn sÏ chuyÓn tiÒn bæ   sung vµo Tµi kho¶n t¹m øng cña tiÓu hîp phÇn tµi chÝnh vi  m«. ­ Hå s¬ rót vèn tõ tµi kho¶n t¹m øng ®Ó tiÕn hµnh cho   vay gåm: c«ng v¨n  ®Ò  nghÞ, giÊy b¸o cã  vµ  th«ng b¸o tû  gi¸ mua b¸n cña Ng©n hµng C«ng Th ¬ng ViÖt Nam (chi nh¸nh  §µ N½ng) vµo ngµy ADB chuyÓn tiÒn, biªn b¶n giao vèn theo   mÉu cña Bé Tµi chÝnh ghi râ sè tiÒn ®ång ViÖt Nam vµ ngµy   nhËn nî. 6. ChÕ ®é b¸o c¸o, kiÓm tra, kiÓm to¸n vµ quyÕt to¸n 6.1. B¸o c¸o ­ Hµng th¸ng, c¸c NHNN&PTNT tØnh cã  tr¸ch nhiÖm göi  sao kª Tµi kho¶n t¹m øng  ®Õn BQLDA tØnh, KBNN tØnh (n¬i  dù  ¸n giao dÞch)  ®Ó  theo dâi t×nh h×nh thu chi qua tµi  kho¶n b»ng nguån vèn vay vµ  lµm c¨n cø h¹ch to¸n ghi thu  ghi chi ng©n s¸ch nhµ níc.  ­ Hµng quý, c¸c BQLDA tØnh cã tr¸ch nhiÖm lËp b¸o c¸o   thùc hiÖn dù ¸n, thùc hiÖn kÕ ho¹ch tµi chÝnh cña dù ¸n ë   tØnh m×nh göi Së  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t, Së  Tµi chÝnh, KBNN  tØnh, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t (VPDATW), Bé Tµi chÝnh. ­   Hµng   quý,   VPDATW   cã   tr¸ch   nhiÖm   lËp   b¸o   c¸o   thùc  hiÖn dù  ¸n, thùc hiÖn kÕ  ho¹ch tµi chÝnh thuéc nhiÖm vô  chi cña VPDATW, vµ  tæng hîp thùc hiÖn kÕ  ho¹ch tµi chÝnh  cña   toµn   dù   ¸n,   b¸o   c¸o   Bé   KÕ   ho¹ch   vµ   §Çu   t,   Bé   Tµi  chÝnh (Vô Tµi chÝnh §èi ngo¹i vµ Vô §Çu t). ­ Hµng quý, VP§DKVMT­NHNoN cã tr¸ch nhiÖm lËp b¸o c¸o  t×nh h×nh thùc hiÖn cÊu phÇn tÝn dông vi m«, göi Bé  KÕ  ho¹ch vµ §Çu t, Bé Tµi chÝnh, c¸c BQLDA tØnh. 6.2. KiÓm to¸n
 15. 15 ­  Hµng n¨m, c¸c tµi kho¶n t¹m øng, sæ s¸ch, hå  s¬  kÕ  to¸n cña VPDATW  vµ  c¸c BQLDA tØnh  ph¶i   ®îc mét c«ng ty  kiÓm to¸n  ®éc lËp, ho¹t  ®éng hîp ph¸p t¹i ViÖt Nam thùc  hiÖn kiÓm to¸n phï  hîp víi c¸c quy  ®Þnh cña Nhµ  níc vµ  ADB. ­ ViÖc lùa chän c«ng ty kiÓm to¸n c¸c ho¹t  ®éng cña  VPDATW sÏ  do Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  quyÕt  ®Þnh thùc hiÖn.  ViÖc   lùa   chän   c«ng   ty   kiÓm   to¸n   cho   c¸c   ho¹t   ®éng   cña  BQLDA tØnh sÏ do UBND tØnh quyÕt ®Þnh. ViÖc lùa chän c«ng   ty   kiÓm   to¸n   ph¶i   theo   ph¬ng   thøc   phï   hîp   víi   c¸c   quy  ®Þnh hiÖn hµnh cña ViÖt Nam vµ ADB. KÕt qu¶ lùa chän ph¶i  ®îc Bé Tµi chÝnh vµ ADB chÊp thuËn. ­ B¸o c¸o kiÓm to¸n ph¶i ®îc göi ®Õn Bé Tµi chÝnh (Vô  Tµi chÝnh §èi ngo¹i vµ  Vô  §Çu t), Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t,  UBND c¸c tØnh vµ ADB. 6.3. KiÓm tra §Þnh kú vµ ®ét xuÊt, Bé Tµi chÝnh, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu  t, UBND c¸c tØnh sÏ kiÓm tra t×nh h×nh thùc hiÖn dù ¸n vµ   viÖc   sö   dông   vèn.   NÕu   ph¸t   hiÖn   trêng   hîp   sö   dông   vèn  kh«ng  ®óng quy ®Þnh, Bé Tµi chÝnh sÏ ®×nh chØ chuyÓn vèn  vµ xö lý vi ph¹m theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. 6.4. B¸o c¸o quyÕt to¸n vèn ®Çu t. ­ TÊt c¶ c¸c tiÓu dù ¸n, c¸c ho¹t ®éng cña dù ¸n ph¶i   ®îc lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n n¨m vµ  b¸o c¸o quyÕt to¸n khi  hoµn thµnh theo  ®óng c¸c quy  ®Þnh hiÖn hµnh vÒ  ph©n c«ng  thùc   hiÖn   vµ   thÈm   quyÒn   thÈm   ®Þnh,   phª   duyÖt   b¸o   c¸o   quyÕt to¸n.  + BQLDA x∙ chÞu tr¸ch nhiÖm tæng hîp quyÕt to¸n c¸c   ho¹t  ®éng,  tiÓu dù  ¸n  ®îc giao thùc hiÖn,  tr×nh cÊp cã  thÈm quyÒn thÈm ®Þnh, phª duyÖt. + BQLDA tØnh chÞu tr¸ch nhiÖm tæng hîp quyÕt to¸n tÊt   c¶ c¸c ho¹t ®éng, tiÓu dù ¸n trªn ®Þa bµn tØnh, tr×nh cÊp  cã thÈm quyÒn thÈm ®Þnh, phª duyÖt. + VPDATW chÞu tr¸ch nhiÖm quyÕt to¸n phÇn ho¹t  ®éng  cña m×nh vµ  tæng hîp quyÕt to¸n toµn dù  ¸n cña c¶ 4 tØnh   göi Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Bé Tµi chÝnh, tr×nh ChÝnh phñ. ­   Thñ   tôc   lËp,   thÈm   ®Þnh,   phª   duyÖt   vµ   c¸c   vÊn   ®Ò  kh¸c liªn  quan   ®Õn viÖc quyÕt  to¸n  vèn  ®Çu t  thùc  hiÖn  theo   c¸c   quy   ®Þnh   t¹i   Th«ng   t  sè   45/2003/TT­BTC   ngµy  15/5/2003 cña Bé  Tµi chÝnh híng dÉn quyÕt to¸n vèn  ®Çu t (®èi   víi   VPDAT¦   vµ   c¸c   Ban   QLDA   TØnh)   vµ   Th«ng   t  sè  106/2003/TT­BTC ngµy 07/11/2003 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn  qu¶n lý  vèn  ®Çu t  XDCB thuéc x∙, thÞ  trÊn hoÆc c¸c v¨n  b¶n kh¸c bæ sung, söa ®æi hoÆc thay thÕ c¸c th«ng t trªn. 7. Mét sè ®Þnh møc ¸p dông cho dù ¸n.
 16. 16 ­   Chi   phÝ   ho¹t   ®éng   cña   VPDATW,   Nhãm   HTKT   huyÖn   vµBQLDA tØnh ¸p dông theo c¸c quy  ®Þnh hiÖn hµnh vÒ  qu¶n  lý   dù   ¸n   ®Çu   t  x©y   dùng   c¬   b¶n   vµ   theo   QuyÕt   ®Þnh  112/2001/Q§­BTC ngµy 9/11/2001 cña Bé  Tµi chÝnh  vÒ  viÖc  ban hµnh mét sè   ®Þnh møc chi tiªu ¸p dông cho c¸c dù  ¸n  cã  sö  dông nguån vèn Hç  trî  ph¸t triÓn chÝnh thøc (ODA)  vay nî. Nguån chi tõ nguån ®èi øng cña ng©n s¸ch Nhµ níc. ­ Chi phÝ  ho¹t  ®éng BQLDA x∙, BGS x∙   ¸p dông theo  Th«ng  t  sè   12/2000/TT   ­  BXD   ngµy  24/10/2000   cña   Bé   X©y   dùng vÒ viÖc híng dÉn qu¶n lý chi phÝ ®Çu t x©y dùng c«ng  tr×nh h¹  tÇng thuéc Ch¬ng tr×nh 135 nh sau: ChÝ  phÝ  qu¶n  lý vµ ho¹t ®éng cña BQLDA x∙ vµ BGS x∙ ®îc trÝch tõ nguån  3,5% gi¸ trÞ  dù  to¸n x©y l¾p vµ  thiÕt bÞ  c«ng tr×nh  ®îc  cÊp cã  thÈm quyÒn phª duyÖt (®èi víi c«ng tr×nh h¹  tÇng)  vµ  dù  to¸n x©y dùng m« h×nh trªn  ®Þa bµn x∙. ChÕ   ®é  chi  tiªu c¸c chi phÝ nµy sÏ do UBND tØnh quyÕt ®Þnh.  ­ Møc phô  cÊp cho c¸n bé  BQLDA, BGS x∙ tèi  ®a kh«ng  qu¸ 50% møc l¬ng  (®èi víi trêng hîp kiªm nhiÖm) vµ  100%  møc l¬ng (trêng hîp chuyªn tr¸ch)  ®èi víi chøc danh t ¬ng  ®¬ng   t¹i   x∙.   Møc   phô   cÊp   cô   thÓ   sÏ   do   UBND   tØnh   quyÕt  ®Þnh.   III. Tæ CHøC THùC HIÖN Th«ng t  nµy cã  hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ  tõ  ngµy  ®¨ng  C«ng b¸o. C¸c c¬  quan cã  liªn quan trong qu¸ tr×nh qu¶n  lý  vµ  thùc hiÖn dù  ¸n cã  tr¸ch nhiÖm tæ chøc thùc hiÖn  ®óng c¸c quy  ®Þnh t¹i Th«ng t  nµy. Trong qu¸ tr×nh thùc  hiÖn nÕu cã víng m¾c c¸c c¬ quan cÇn ph¶n ¸nh kÞp thêi ®Ó   Bé Tµi chÝnh nghiªn cøu, söa ®æi vµ bæ sung.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2