Thông tư 81/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
40
lượt xem
1
download

Thông tư 81/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 81/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số biện pháp khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài về tiền thuê đất theo Quyết định số 53/1999/QĐ-TTg ngày 26/3/1999 của Thủ tướng Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 81/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña Bé Tµi ChÝnh Sè 81/1999/TT-BTC ngµy 30 th¸ng 6 n¨m 1999 Híng dÉn thùc hiÖn mét sè biÖn ph¸p khuyÕn khÝch ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi vÒ tiÒn thuª ®Êt theo QuyÕt ®Þnh sè 53/1999/Q§-TTg ngµy 26/3/1999 cña Thñ tíng ChÝnh phñ C¨n cø LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam ngµy 23/11/1996; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 12/CP ngµy 18/2/1997 cña ChÝnh phñ vÒ qui ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam; C¨n cø §iÒu 10 vµ Kho¶n 4 §iÒu 11 QuyÕt ®Þnh sè 53/1999/Q§-TTg ngµy 26/3/1999 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ mét sè biÖn ph¸p khuyÕn khÝch ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi; C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 179/1998/Q§-BTC ngµy 24/2/1998 cña Bé tr ëng Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc ban hµnh B¶n qui ®Þnh vÒ tiÒn thuª ®Êt, mÆt n íc, mÆt biÓn ¸p dông ®èi víi h×nh thøc ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam. Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn mét sè qui ®Þnh vÒ u ®·i tiÒn thuª ®Êt vµ miÔn, gi¶m tiÒn thuª ®Êt ®èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi t¹i ViÖt Nam nh sau: I- §èi tîng, ph¹m vi ¸p dông Doanh nghiÖp liªn doanh, doanh nghiÖp 100% vèn n íc ngoµi, c¸c bªn n- íc ngoµi tham gia hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh theo LuËt ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam (sau ®©y gäi chung lµ doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi) ®îc Nhµ níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam cho thuª ®Êt ® îc hëng u ®·i vÒ tiÒn thuª ®Êt vµ miÔn, gi¶m tiÒn thuª ®Êt nh sau: - C¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi gÆp khã kh¨n trong viÖc triÓn khai dù ¸n ph¶i t¹m ngõng x©y dùng hoÆc t¹m ngõng ho¹t ®éng ®îc gi¶m hoÆc miÔn tiÒn thuª ®Êt t¬ng øng víi thêi gian t¹m ngõng x©y dùng hoÆc t¹m ngõng ho¹t ®éng; - C¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi ®îc thuª ®Êt víi møc gi¸ thÊp nhÊt ®Ó ®Çu t x©y dùng nhµ ë cho c«ng nh©n vµ c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng ngoµi hµng rµo c¸c khu c«ng nghiÖp vµ doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi (c¬ së gi¸o dôc, ®µo t¹o, y tÕ ...). II- VÒ miÔn, gi¶m tiÒn thuª ®Êt ®èi víi c¸c dù ¸n ph¶i t¹m ngõng x©y dùng hoÆc t¹m ngõng ho¹t ®éng 1- Møc miÔn gi¶m tiÒn thuª ®Êt: 1.1- Doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi gÆp khã kh¨n ph¶i ngõng x©y dùng dù ¸n ®îc miÔn tiÒn thuª ®Êt ®èi víi diÖn tÝch ®Êt ®Ó x©y dùng dù ¸n ®ã trong thêi gian t¹m ngõng x©y dùng;
  2. 2 1.2- Doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi ®ang ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh, nÕu gÆp khã kh¨n ph¶i t¹m ngõng ho¹t ®éng th× ®îc miÔn tiÒn thuª ®Êt trong thêi gian t¹m ngõng ho¹t ®éng; 1.3- Trong thêi gian t¹m ngõng x©y dùng hoÆc t¹m ngõng ho¹t ®éng mµ doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi cã sö dông mét phÇn diÖn tÝch ®Êt ®îc thuª vµo s¶n xuÊt kinh doanh th× ®îc gi¶m 50% tiÒn thuª ®Êt ph¶i nép ®èi víi diÖn tÝch ®Êt sö dông vµo s¶n xuÊt, kinh doanh. 2- Thñ tôc vµ thÈm quyÒn miÔn, gi¶m tiÒn thuª ®Êt. 2.1- Doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi gÆp khã kh¨n trong triÓn khai dù ¸n ph¶i t¹m ngõng x©y dùng hoÆc t¹m ngõng ho¹t ®éng th× ph¶i lËp hå s¬ xin miÔn, gi¶m tiÒn thuª ®Êt göi ®Õn Côc ThuÕ tØnh, thµnh phè trùc thuéc TW n¬i doanh nghiÖp ®¨ng ký nép thuÕ, gåm: - V¨n th ®Ò nghÞ miÔn gi¶m tiÒn thuª ®Êt nªu râ lý do thêi gian ph¶i t¹m ngõng x©y dùng hoÆc t¹m ngõng ho¹t ®éng; - V¨n b¶n chÊp thuËn cña c¬ quan cÊp giÊy phÐp ®Çu t (Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t hoÆc UBND tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng) vÒ thêi gian t¹m ngõng x©y dùng hoÆc t¹m ngõng ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi. 2.2- Côc trëng Côc ThuÕ tØnh, thµnh phè trùc thuéc TW cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra, x¸c ®Þnh vµ thùc hiÖn miÔn, gi¶m tiÒn thuª ®Êt t¬ng øng víi thêi gian thùc tÕ t¹m ngõng x©y dùng hoÆc t¹m ngõng ho¹t ®éng trong thêi gian ®îc c¬ quan cÊp phÐp ®Çu t chÊp thuËn theo qui ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. 3- Doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi ®· nép tiÒn thuª ®Êt mét lÇn cho nhiÒu n¨m th× sè tiÒn thuª ®Êt ®îc miÔn, gi¶m theo qui ®Þnh t¹i Th«ng t nµy ®îc trõ vµo thêi gian tiÕp theo; NÕu kh«ng cßn thêi gian tiÕp theo th× ®îc Ng©n s¸ch Nhµ níc tho¸i tr¶ sè tiÒn thuª ®Êt ®îc miÔn, gi¶m ®ã. 4- Doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi ®· ®îc c¬ quan cÊp giÊy phÐp ®Çu t chÊp thuËn cho t¹m ngõng x©y dùng hoÆc t¹m ngõng ho¹t ®éng tr íc thêi ®iÓm cã hiÖu lùc thi hµnh cña Th«ng t nµy th× ®îc hëng møc miÔn, gi¶m tiÒn thuª ®Êt qui ®Þnh t¹i ®iÓm 1 Môc nµy trong thêi gian ® îc phÐp t¹m ngõng x©y dùng hoÆc t¹m ngõng ho¹t ®éng theo v¨n b¶n chÊp thuËn cña c¬ quan cÊp giÊy phÐp ®Çu t. III- Gi¸ thuª ®Êt ®Ó ®Çu t x©y dùng nhµ ë cho c«ng nh©n vµ c«ng tr×nh h¹ tÇng ngoµi hµng rµo c¸c khu c«ng nghiÖp vµ c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi (c¬ së gi¸o dôc, ®µo t¹o, y tÕ...) 1- Theo B¶n qui ®Þnh vÒ tiÒn thuª ®Êt, mÆt n íc, mÆt biÓn ¸p dông ®èi víi c¸c h×nh thøc ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 179/1998/Q§-BTC ngµy 24/2/1998 cña Bé tr ëng Bé Tµi chÝnh, vÒ viÖc x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ thuª ®Êt ®èi víi ®Êt ®« thÞ (Kho¶n 1 §iÒu 3) vµ ®Êt kh«ng ph¶i lµ ®« thÞ (Kho¶n 2 §iÒu 3) nh sau:
  3. 3 §¬n gi¸ Møc gi¸ tèi thiÓu HÖ HÖ sè HÖ sè thuª ®Êt = qui ®Þnh cho x sè x kÕt x ngµnh (USD/m2/n¨m tõng nhãm ®« vÞ cÊu h¹ nghÒ ) thÞ, ®Êt kh«ng trÝ tÇng ph¶i ®« thÞ (USD/m2/n¨m) C¸c hÖ sè ®îc ¸p dông nh sau: - HÖ sè vÞ trÝ ®îc qui ®Þnh 4 møc (1 hoÆc 2; 2,5; 3) kh¸c nhau tuú theo vÞ trÝ cña l« ®Êt; - HÖ sè kÕt cÊu h¹ tÇng ®îc qui ®Þnh 4 møc (1 hoÆc 1,4; 1,7; 2) ®èi víi ®Êt ®« thÞ vµ 3 møc (1 hoÆc 1,5; 2) ®èi víi ®Êt kh«ng ph¶i ®« thÞ, tuú thuéc vµo ®iÒu kiÖn c¬ së h¹ tÇng cña l« ®Êt ®îc thuª; - HÖ sè ngµnh nghÒ ®îc qui ®Þnh víi 3 møc (1 hoÆc 1,5; 2) ®èi víi ®Êt ®« thÞ vµ mét møc lµ 1 ®èi víi ®Êt kh«ng ph¶i ®« thÞ tuú thuéc vµo c¸c ngµnh s¶n xuÊt, kinh doanh cña dù ¸n. 2- ViÖc x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ thuª ®Êt ®èi víi doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi ®îc c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn cho thuª ®Êt ®Ó x©y dùng nhµ ë cho c«ng nh©n, trêng häc, bÖnh viÖn vµ c«ng tr×nh h¹ tÇng kh¸c ngoµi hµng rµo c¸c khu c«ng nghiÖp vµ doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi ®îc thuª ®Êt víi møc gi¸ thÊp nhÊt lµ møc gi¸ tèi thiÓu qui ®Þnh cho tõng nhãm ®« thÞ ®èi víi ®Êt ®« thÞ qui ®Þnh t¹i tiÕt 1.1 Kho¶n 1; tõng lo¹i x· ®èi víi ®Êt kh«ng ph¶i ®« thÞ qui ®Þnh t¹i tiÕt 2.1, 2.2 Kho¶n 2 §iÒu 3 B¶n qui ®Þnh vÒ tiÒn thuª ®Êt, mÆt níc, mÆt biÓn ¸p dông ®èi víi c¸c h×nh thøc ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 179/1998/Q§-BTC ngµy 24/2/1998 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh, kh«ng tÝnh c¸c hÖ sè (hÖ sè vÞ trÝ, hÖ sè kÕt cÊu h¹ tÇng vµ hÖ sè ngµnh nghÒ). 3- ThÈm quyÒn x¸c ®Þnh gi¸ thuª ®Êt theo qui ®Þnh t¹i ®iÓm 2 Môc nµy do UBND tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng quyÕt ®Þnh theo ®Ò nghÞ cña Së Tµi chÝnh - VËt gi¸. C¨n cø vµo møc gi¸ ®îc quyÕt ®Þnh nµy, Së §Þa chÝnh ghi vµo hîp ®ång cho thuª ®Êt theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 8 NghÞ ®Þnh sè 11/CP ngµy 24/1/1995 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh vÒ quyÒn vµ nghÜa vô cña tæ chøc níc ngoµi thuª ®Êt t¹i ViÖt Nam . Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy 1/7/1999. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu ph¸t sinh v íng m¾c ®Ò nghÞ ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó xem xÐt, gi¶i quyÕt.
Đồng bộ tài khoản