intTypePromotion=1

Thông tư 83/1999/TT-BTC của Chính phủ

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

0
53
lượt xem
1
download

Thông tư 83/1999/TT-BTC của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 83/1999/TT-BTC của Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 83/1999/TT-BTC của Chính phủ

 1. th«ng    t c ñ a B é  T µ i  h Ý n h  S è  83/1999/TT­B T C   g µ y  1 th¸ng 7 n¨ m  1999 c n H í ng d É n   ù c hi Ö n   u y  c h Õ  c«n g  khai t µi h Ý n h th q  c ® è i víi  c¸c  ¬ n  v Þ  d ù  to¸n n g © n  s¸ch n h µ   íc ® n Thùc  Ön  hi Quy Õt  nh  è  ®Þ s 225/1998/Q§­ TTg  µy  ng 20/11/1998  ña  ñ   c Th t ng ChÝnh  ñ  Ò   Öc  í  ph v vi ban  µnh  h Quy  Õ   ch c«ng  khaitµichÝnh  i víi ©n      ®è     ng s¸ch nhµ  ícc¸ccÊp,c¸c®¬n  Þ  ù    ©n    n       v d to¸nng s¸ch,c¸cdoanh     nghiÖp  µ  ­ nh n íc vµ    ü  ã  ån    c¸c qu c ngu thu  õ c¸c kho¶n  ng  ãp  ña  ©n  ©n;  é   µi  t    ®ã g c nh d BT chÝnh  íng  Én  ùc  Ön  h d th hi c«ng  khai tµichÝnh  i  íic¸c ®¬n  Þ   ù     ®è v     v d to¸n   ng©n  s¸ch nhµ  ícnh    n   sau: P h Ç n  I T h ù c  hi Ö n  c « n g  k h ai vi Ö c p h © n  b æ  v µ  s ö  d ô n g  kinh p h Ý  n g © n   s¸ch n h µ  n í c ® è i v íi  c¸c ® ¬ n  v Þ  d ù  to¸n  n g © n   s¸ch n h µ  n í c 1/ Nh÷ng  éidung    n  c«ng khaitµichÝnh  Thñ  ëng    n  Þ  ù       do  tr c¸c®¬ v d to¸n trùctiÕp sö  ông     d kinhphÝ  ©n    ng s¸ch nhµ  ícc«ng  è:   n  b a/C«ng    khaidù         ∙  îcnhµ  ícgiao hµng    to¸nthu ­chi® ®   n    n¨m  ña  n  Þ, c ®¬ v   kÓ   phÇn  iÒu  c¶  ® chØnh  gi¶m hoÆc     bæ sung  trong n¨m  Õu  ã) vµ  ©n     (n c   ph bæ   ù    ©n  d to¸nng s¸ch ®ã     theo    ôc        ña  ôc  ôcng©n  c¸c m thu ­ chic m l  s¸ch nhµ    níc: ­Néi dung     c«ng  è  b c«ng  khai:  Theo  ô  Óu  è  ®Ýnh  Ìm ph bi s 1  k ­ H×nh    thøc c«ng khai:Niªm  Õt    y c«ng  khait¹  ôsë  µm  Öc  ña  n     i   l vi c ®¬ tr vÞ;c«ng  è    b trong héinghÞ    é,c«ng     c¸n b   chøc  ña  n  Þ. c ®¬ v ­  êi ®iÓ m   Th   c«ng  è: Ch Ë m   Êt  b  nh sau  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën  îc 15  k t  nh ®  quyÕt  nh  ®Þ giao  ù    ­ ching©n  d to¸n thu      s¸ch n¨m,  Ó   phÇn  iÒu  k c¶  ® chØnh  gi¶m hoÆc     bæ sung  trong n¨m  Õu  ã) cña  n  Þ  ù    ©n    (n c   ®¬ v d to¸nng s¸ch nhµ    níccÊp    ùctiÕp hoÆc   ¬    trªntr     c quan  ã  Èm  Òn. c th quy b/ C«ng    khaiquyÕt    to¸n thu      ©n    ­ ching s¸ch  µng  h n¨m  ña  n  Þ  µ  c ®¬ v v th«ng    Öt quyÕt to¸ncña  n  Þ  ù    ©n  b¸o duy      ®¬ v d to¸nng s¸ch nhµ  íccÊp    n  trªn:     ­Néi dung     c«ng  è  b c«ng  khai:  Theo  ô  Óu  è    nh  Ìm ph bi s 2,3 ®Ý k ­ H×nh    thøc c«ng khai:Niªm  Õt    y c«ng  khait¹  ôsë  ña  n  Þ; c«ng    i   c ®¬ v   tr bè  tronghéinghÞ    é,c«ng     c¸n b   chøc  ña  n  Þ. c ®¬ v ­  êi ®iÓ m   Th   c«ng  è: Ch Ë m   Êt  b  nh sau  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën  îc 15  k t  nh ®  th«ng b¸o  Öt  Õt    ña  n  Þ  ù    ©n  duy quy to¸n c ®¬ v d to¸n ng s¸ch nhµ  íc cÊp      n  trªn trùctiÕp hoÆc   ¬      c quan  µichÝnh  ïng cÊp.  t  c    2/  ÷ng  éi dung  Nh n  c«ng khai tµichÝnh  thñ  ëng  n   Þ   ù     do  tr ®¬ v d to¸n   ng©n s¸ch cÊp      trªnc«ng  è: b a/C«ng    khaidù         ∙  îcnhµ  ícgiao hµng    to¸nthu ­chi® ®   n    n¨m  ña  n  Þ, c ®¬ v   kÓ   phÇn  iÒu  c¶  ® chØnh  gi¶m hoÆc     bæ sung  Õu  ã) vµ  ©n    ù    (n c   ph bæ d to¸n ng©n s¸ch ®ã     cho    n  Þ  ù    ©n  c¸c®¬ v d to¸nng s¸ch cÊp  íi ùcthuéc,kÓ   c¸c   d   tr   c¶   
 2. ®¬n  Þ  îc uû  Òn  Çn  v ®   quy (ph kinh phÝ   û  Òn    Õu  ã);chitiÕtm ét  è    u quy ­n c    s néi dung    : Chi tiÒn ¬ng, chic«ng    Ý,    éi nghÞ   Ý, chimua     chinh     l    t¸cph chih   ph     s¾ m   trang thiÕtbÞ, ph¬ng  Ön lµm  Öc;chisöa  ÷a    ¹otrôsë;chi®Ç u        ti   vi     ch c¶it         tx©y  ùng  ¬    d c b¶n: ­Néi dung     c«ng  è  b c«ng  khai:  Theo  ô  Óu  è    ®Ýnh  Ìm ph bi s 4,5  k ­ H×nh    thøc c«ng khai:Th«ng    b¸o b»ng  b¶n  í c¸c ®¬n  Þ  ù    v¨n  ti     v d to¸n ng©n s¸ch cÊp  íi ùcthuéc vµ    n  Þ  îcuû  Òn  Õu  ã)   d    tr   c¸c®¬ v ®   quy (n c   ­  êi ®iÓ m   Th   c«ng  è: Ch Ë m   Êt  b  nh sau  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën  îc 30  k t  nh ®  quyÕt  nh  ®Þ giao  ù    ­ ching©n  d to¸nthu      s¸ch n¨m, quyÕt  nh  iÒu      ®Þ ® chØnh  gi¶m  hoÆc     bæ sung  ù  d to¸n trong n¨m  Õu  ã) cña  n  Þ  ù      (n c   ®¬ v d to¸n ng©n     s¸ch nhµ  íccÊp      n  trªnhoÆc   ¬  c quan  ã  Èm  Òn. c th quy b/ C«ng khai quyÕt    to¸n thu  chi ng©n    ­    s¸ch  µ  íc hµng  nh n   n¨m, c«ng  khai kÕt    qu¶  Ðt  Öt  x duy quyÕt  to¸n cña  n   Þ   ù    ®¬ v d to¸n cÊp      trªn hoÆc   ¬  c quan  µi Ýnh  ïng cÊp. t  ch c  ­Néi dung     c«ng  è  b c«ng  khai: Theo  ô  Óu  è  ®Ýnh  Ìm    ph bi s 6  k ­ H×nh    thøc c«ng khai:Th«ng    b¸o b»ng  b¶n  í c¸c ®¬n  Þ  ù    v¨n  ti     v d to¸n ng©n s¸ch cÊp  íi ùcthuéc.   d    tr ­ Thêi ®iÓ m       c«ng  è:   Ë m   Êt  b   Ch nh sau  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën  îc 30  k t  nh ®  th«ng b¸o  Öt  quyÕt    ña  n  Þ  ù    ©n  duy y  to¸nc ®¬ v d to¸nng s¸ch cÊp      trªnhoÆc   cña  ¬  c quan  µichÝnh  ïng cÊp. t  c  P h Ç n  II T h ù c  hi Ö n  c « n g  k h ai v Ò  vi Ö c thu v µ  s ö  d ô n g  c¸c k h o ¶ n  ® ã n g   g ã p  c ñ a  c¸c t æ  c h ø c, c¸ n h © n Hµng n¨m  ñ tr ng  n  Þ  ù    ©n  th   ë ®¬ v d to¸nng s¸ch nhµ  íccã  ån    õ   n   ngu thu t   c¸c kho¶n  ng  ãp  ña    chøc,c¸ nh©n    ®ã g c c¸c tæ     ph¶ic«ng    khaicho  êi®ãng    ng   gãp  Õtrâ m ôc  ch  bi     ®Ý huy  ng, møc  ng  ãp  µ  Öc  ö  ông    ån  ®é   ®ã g v vi s d c¸c ngu huy  ng  . ®é ®ã ­Néi dung     c«ng  è  b c«ng  khai:  Theo  ô  Óu  è    ®Ýnh  Ìm ph bi s 7,8  k ­H×nh    thøc c«ng    khai: + B¸o c¸o c«ng khaitrong ®¬n  Þ, víitæ      v     chøc  µ  ©n  ©n  v nh d tham    gia ®ãng  ãp  i víi ô  Óu  è:7 g ®è     ph bi s   +  Niªm  Õt  y c«ng  khait¹ trôsë  ¬        c quan  n  Þ  i víi ô  Óu  è:8 i ®¬ v ®è    ph bi s   ­Thêi®iÓ m       c«ng  è: b  +  Ë m   Êt sau  ngµy  Ó   õngµy  Ën  îcv¨n b¶n  ña  ¬  Ch nh   15  k t  nh ®     c c quan  ã  c thÈm  Òn  quy cho  Ðp  ph huy  ng  ng  ãp  ña   tæ  ®é ®ã g c c¸c  chøc    ©n. c¸nh +  Ë m   Êt  Ch nh sau  ngµy  Ó   õ ngµy  Õt  óc  Öc  ö  ông  è  Òn  15  k t  k th vi s d s ti huy  ng  îc.  ®é ®    2
 3. P h Ç n  III   Tr¶ l êi h Ê t v Ê n  c Thñ  ëng  ®¬n  Þ  ù  tr   v d to¸n ng©n    s¸ch  µ  íc c¸c cÊp  ã  nh n     c tr¸chnhiÖm     thùc hiÖn    c«ng khaitµichÝnh     theo quy  nh  ¹  Çn        y   ®Þ tiph I,IItrªn®© ph¶itr¶   lêi Êt vÊn  ña    chøc,c¸ nh©n  éc ®èi t ng ® îctiÕp nhËn   ch   c c¸c tæ     thu    î       th«ng    tin c«ng  khaitµichÝnh  Ò     Ên    ã  ªnquan  n   éidung  ∙  ùc hiÖn     v c¸c v ®Ò c li   ®Õ n   ® th   c«ng  khai tµichÝnh. ViÖc    êichÊt  Ên       tr¶ l   v ph¶i ® îc c«ng     khai cïng  íinéi   v    dung  ÊtvÊn. ch   H×nh thøc tr¶lêi Êt vÊn:Thñ  ëng  n  Þ  ù    ©n      ch     tr ®¬ v d to¸nng s¸ch nhµ  íc   n  c¸c cÊp  ùc hiÖn    th   c«ng  khaitµichÝnh     theo  ×nh  h thøc  µo  ×  ùc hiÖn    n th th   tr¶ lêichÊt vÊn      theo  ×nh  h thøc    ®ã cho  ÷ng  i t ng tiÕp nhËn  nh ®è  î     th«ng    tinc«ng  khaitµi Ýnh.    ch Thêi h¹n    êichÊt vÊn: ChË m   Êt sau  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën  îc   tr¶l       nh   5  k t  nh ®  néidung  Êt vÊn  ña  i t ng ® îctiÕp nhËn    ch   c ®è  î       th«ng    tinc«ng khaitµichÝnh;      Trêng  îp néidung  Êt vÊn  h    ch   phøc  ¹p,cÇn  Òu  êigian ®Ó   Èn  Þ     t  nhi th     chu b tr¶ lêi × ph¶ihÑn  ¹ ngµy    êi ô  Ó     th   l  i tr¶l   th cho  êichÊt vÊn,nhng  c ng       kh«ng  îcqu¸ ®   20  µy  Ó   õngµy  Õp nhËn  éidung  ÊtvÊn.  ng k t   ti   n  ch      P h Ç n  IV T æ  c h ø c th ù c hi Ö n  Th«ng   µy  îcthùc hiÖn  i víiquyÕt    tn ®     ®è     to¸nkinh phÝ    n¨m  1998  µ  ù  vd to¸nng©n    s¸ch tõn¨m     1999  ë®i. tr     Trong    ×nh thùc hiÖn,n Õu  ã  íng m ¾ c     Þ    n  Þ  qu¸ tr       cv   ®Ò ngh c¸c®¬ v ph¶n  ¶nh  Þp  êivÒ   é  µichÝnh    k th   B T   ®Ó xem  Ðt söa  æi,bæ   x  ®   sung  cho  ïhîp. ph   3
 4. c é n g  h o µ  x∙ h éi  h ñ  n g h Ü a   Ö t n a m c vi §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph                                                      § ¬ n  v Þ :                                                  h ô  bi Ó u   è: 1   P s th«ng b¸o C«ng  khaidù     to¸n thu       ­chi NSNN   n¨m  . .. . ( p  ông  ¸d cho  n  Þ  ù    ùctiÕp sö  ông  ®¬ v d to¸ntr    d kinhphÝ    NSNN)  §¬n  Þ  Ýnh:§ång   vt   T/sè  Chi  Chi  Chi SN   Chi..   . ST Néi dung   KP  îc QLHC ®  NCKH §µo  ¹o t T ph©n  bæ I Tæng  ån  îcchi ngu ®   1 KP  îcNSNN   Êp ®  c 2 Nguån   thu kh¸c ­Thu  äc  Ý   h ph ­Thu  Ön  Ý   vi ph ­ Thu  Ön  î(quy  Òn vi tr  ti   VN) ­ Thu  SX  ­ KD  ­ DV   (phÇn   bæ sung  cho    chi ho¹t®éng)   ­Thu    kh¸c..  . II Ph ©n    ån  îcchi bæ ngu ®   1 Chi tõKP      NSNN   Êp. c Tõ  m ôc  100  ®Õ n  m ôc   145,  m ôc 157 2 Chi tõ c¸c kho¶n  ho¹t      thu    ®éng  ña  n  Þ. c ®¬ v a Häc  Ý ph Tõ  m ôc  100  ®Õ n  m ôc   145 b ViÖn  Ý ph 4
 5. Tõ  m ôc  100  ®Õ n  m ôc   145 c .. . .. Ghi chó:Néi      dung  c«ng  khait¹ phÇn  ,   Õttheo m ôc    ña  ôc  ôcNSNN    i   II  ti   chi   chic m l    µy  th¸ng  n¨m  . Ng        .. Thñ  ëng  n  Þ tr ®¬ v C é n g  h o µ  x∙ h éi ch ñ  n g h Ü a  vi Öt  a m n §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph                                                       § ¬ n  v Þ :                                                  h ô  bi Ó u   è: 2   P s th«ng b¸o C«ng  khaiquy Õt    to¸n thu       ­chi NSNN   n¨m  . .. . ( p  ông  ¸d cho  n  Þ  ù    ùctiÕp sö  ông  ®¬ v d to¸ntr    d kinhphÝ    NSNN)  §¬n  Þ  Ýnh:§ång   vt   Tæng  è  Sè  n   Sè  îccÊp  Ghi s ®¬ ®    ST Néi dung   Kp  îc vÞ  Õt ®  quy   trªnxÐt    chó T ph©n bæ to¸n duyÖt I Tæng  ån  îcchi ngu ®   1 KP  îcNSNN   Êp ®  c 2 C¸c kho¶n    thu kh¸c ­Thu  äc  Ý   h ph ­Thu  Ön  Ý   vi ph  ­ Thu  Ön  î vi tr (quy  Òn ti   VN) ­  Thu  SXKDDV  (phÇn  B/sung    ¹t®éng) chiho   ­Thu    kh¸c II Tæng  è    Õt to¸n s chiquy   1 QT     õKP  Chi t   NSNN   Êp. c a Chi Qu¶n  ýhµnh  Ýnh   l  ch (Theo  ôc  ôcNSNN) m l  b Chi SN     NCKH (Theo  ôc  ôcNSNN) m l  c Chi SN     ôc  o  ¹o   gi¸od ®µ t (Theo  ôc  ôcNSNN) m l  ... .. . . 2 QT  Chi tõ c¸c kho¶n thu  ho¹t®éng  ña  n  Þ.   c ®¬ v 5
 6. a Häc  Ý ph (Theo  ôc  ôcNSNN) m l  b ViÖn  Ý ph (Theo  ôc  ôcNSNN) m l  c .. . .. Ghi chó:Néi      dung    ¹i Çn  ,   Õttheo  ôc    ña  ôc  ôcNSNN . chit   ph II  ti   chi m chic m l  Ngµy      th¸ng  n¨m...     . Thñ  ëng  n  Þ tr ®¬ v 6
 7. § ¬ n  v Þ : C é n g  h o µ  x∙ h éi c h ñ  n g h Ü a  Vi Ö t na m §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph P h ô  bi Ó u  s è  3  C « n g  k h ai  q u y Õ t to¸n  v è n ® Ç u  t X D C B  n¨ m  ........ ( p  ông  ¸d cho    n  Þ  ù    ùctiÕp sö  ông  c¸c®¬ v d to¸ntr    d kinhphÝ    NSNN)                             §¬n  Þ  Ýnh:§ång                      vt   Sè   Néi dung   Dù     to¸n TT n¨m  îc ®  Sè  Õt to¸n quy   Sè  îccÊp    Ðt duyÖt   Õt to¸n ®  trªnx    quy   duyÖt Tæng  è s Trong ®ã Tæng  è s Trong ®ã   X ©y  ¾p l ThiÕtbÞ   Chi phÝ      X ©y  ¾p l ThiÕtbÞ   Chi phÝ    kh¸c kh¸c 1 C«ng  ×nh.. . . tr .. 2 C«ng  ×nh.. . . tr ..                                  µy  . . Th¸ng. .  Ng .. . . ... n¨m... . . Thñ  ëng  n  Þ                                      tr ®¬ v                                      
 8. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA c é n g  h o µ  x∙ h éi  h ñ  n g h Ü a   Ö t n a m c vi      éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc    § l    do   ph                                                       § ¬ n  v Þ :                                                  P h ô   Ó u  s è: 4 bi  th«ng b¸o   C«ng  khaidù     to¸n nguån        ®Ó chi NSNN   giao  n¨m  . .. . vµ  © n     ph bæ cho  n  Þ  ùc thuéc ®¬ v tr   ( p  ông  ¸d cho  n  Þ  ù    ©n  ®¬ v d to¸nng s¸ch cÊp    trªn)         ¬n  Þ  Ýnh:§ång     § v t   STT Nguån    ®Ó chi Tæng   Chia ra   sè §¬n  §¬n  §¬n  Þ  . v .. vÞ  . .. vÞ  . .. I KP  îcth«ng  ®  b¸o 1 Chi QLHC   ­M ôc    100  Òn ¬ng Ti l ­ M ôc  112  Héi nghÞ  phÝ ­M ôc    113 C«ng    Ý t¸cph ­M ôc    118 SCL TSC§ ­ M ôc  145  Mua  s ¾ m   TSC§ 2 Chi SN     NCKH 3 Chi sù    nghiÖp.. . ... .. . .. . . .. II  C¸c  ån    ngu thu kh¸c 1 Thu  äc  Ý h ph ­Tæng  è    s thu ­Tæng  è    s chi 2 Thu  Ön  Ý vi ph ­Tæng  è    s thu ­Tæng  è    s chi 3 Thu  . .. ­Tæng  è    s thu ­Tæng  è    s chi Ghi  ó: C¸c  ¹ikinh  Ý   ù  ch   lo   ph s nghiÖp  ¹  Çn      Õttheo  m ôc      iÓ m     ti ph I,chiti   5  chinh ® 1 phÇn     I"chiQLHC".                                  
 9. 9 Ngµy      th¸ng  n¨m  .     .. Thñ  ëng  n  Þ tr ®¬ v c é n g  h o µ  x∙ h éi  h ñ  n g h Ü a   Ö t n a m c vi §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph                                                       § ¬ n  v Þ :                                                       h ô  bi Ó u  s è: 5 P th«ng b¸o C«ng  khaidù     to¸n vèn  u      ®Ç tXDCB   © n   ph bæ cho  ®¬n  Þ  ùc thuéc  c¸c  v tr   n¨m  . .. . ( p  ông  ¸d cho  n  Þ  ù    ©n  ®¬ v d to¸nng s¸ch cÊp    trªn)   §¬n  Þ  Ýnh:§ång vt   ST Néi dung   Tæng   Trong  ®ã Ghi T sè X ©y   ThiÕt Chi phÝ      chó l¾p bÞ kh¸c 1 T/ sè  vèn ® îc ph©n  bæ 2 Ph ©n    bæ cho    n   c¸c ®¬ vÞ a §¬n  Þ  . v .. . ­C«ng  ×nh..   tr . ­C«ng  ×nh..   tr . b §¬n  Þ  . v .. ­C«ng  ×nh..   tr . ­C«ng  ×nh..   tr . c §¬n  Þ  . v .. Ngµy      th¸ng  n¨m     Thñ  ëng  n  Þ tr ®¬ v
 10. 10 c é n g  h o µ  x∙ h éi  h ñ  n g h Ü a   Ö t n a m c vi §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph                                                       § ¬ n  v Þ :                                                       h ô  bi Ó u   è: 6   P s th«ng b¸o C«ng khaiquy Õt    to¸n thu       ­chi NSNN  n¨m  . .. . ( p  ông  ¸d cho  n  Þ  ù   ®¬ v d to¸n cÊp    trªn)     ¬n  Þ  Ýnh:§ång   § v t   STT Néi dung   D/To¸n         n¨m  ­ ® Tæng  è s §¬n  Þ v §¬n  Þ v îc   duyÖt Sè  Sè   Sè   Sè   Sè   Sè  quyÕ ® îc quyÕ   ® îc quyÕ ® îc     tto¸n duyÖ tto¸n duyÖ tto¸n duy        t t Öt I Tæng  sè  KP  ® îc   SD Trong  : ®ã 1 NSNN   Êp c 2 C¸c  ån    ngu thu kh¸c ­Thu  äc  Ý   h ph ­Thu  Ön  Ý   vi ph ­Thu    SXKDDV ­Thu    kh¸c(nÕu  ã)   c II Tæng   KP   quyÕt  to¸n 1 NSNN   Êp c a  Chi QLHC   ­ M ôc  100 TiÒn l ­ ¬ng ­M ôc    112  éi nghÞ H  ­M ôc    113 C/t¸cphÝ   ­  M ôc  118  SCL   TSC§ ­ M ôc  145 M/s¾ m   TS b Chi SN.NCKH   c Chi SN...   2 Chi tõc¸ckho¶n         thu ho¹t®éng  ña  n     c ®¬ vÞ a Chi tõhäc  Ý     ph b Chi tõviÖn  Ý    ph c Chi tõ..  . Ghi  ó: C¸c  ¹ikinh  Ý   ù  ch   lo   ph s nghiÖp  ¹  ôc   phÇn      Õttheo  m ôc      ti m 1  IIchi ti   5  chi,nh ®iÓ m   m ôc  phÇn  . a  1  II
 11. 11 Ngµy      th¸ng     n¨m  . .. . Thñ  ëng  n  Þ tr ®¬ v c é n g  h o µ  x∙ h éi  h ñ  n g h Ü a   Ö t n a m c vi §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph                                                        § ¬ n  v Þ :                                                         h ô  bi Ó u  s è:   P 7 th«ng b¸o C«ng  khaihuy  ng  ng  ãp  ña  chøc    © n     ®é ®ã g c tæ  c¸ nh n¨m  . .. . ( p  ông  ¸d cho  n  Þ  ù    ©n  ®¬ v d to¸nng s¸ch ® îcphÐp     huy  ng ®é ®ãng  ãp  ña    chøc,c¸nh©n)  g c c¸ctæ     1/M ôc  ch    ®Ý huy  ng: ®é 2/ C¬     quan, ®¬n  Þ    v cho  Ðp  ph huy  ng: Quy Õt  nh  è:       µy  . ®é   ®Þ s       ng ..  th¸ng..  n¨m    .  . 199...  ña  .   c ..     3/§èit ng huy  ng  ng  ãp:    î   ®é ®ã g 4/Møc    huy  ng, ®ãng  ãp: ®é   g 5/Thêigian huy  ng  õ:.        n... .       ®é t        ®Õ . .. Ngµy      th¸ng  n¨m     Thñ  ëng  n  Þ tr ®¬ v
 12. 12 c é n g  h o µ  x∙ h éi  h ñ  n g h Ü a   Ö t n a m c vi §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph                                                      § ¬ n  v Þ :                                                         h ô  bi Ó u  s è:   P 8 th«ng b¸o C«ng  khaikÕt    qu¶  huy  ng  ng  ãp  µ  ö  ông  ®é ®ã g vsd c¸c  kho¶n  ng  ãp, huy  ng  ña  chøc    © n   ®ã g  ®é c tæ  c¸ nh n¨m  . .. . ( p  ông  ¸d cho  n  Þ  ù    ©n  ®¬ v d to¸nng s¸ch ® îcphÐp     huy  ng  ña    chøc,c¸nh©n)  ®é c c¸ctæ     §¬n  Þ  Ýnh:§ång vt   ST Néi dung   Sè  Òn ti Ghi chó   T I Tæng  è  s huy  ng  îc ®é ® 1 Huy  ng  õ:.. . ®é t   . 2 Huy  ng  õ:.. . ®é t   . 3 Huy  ng  õ:.. . ®é t   . 4 .. . . . .. II Sö  ông  è  Òn huy  ng d s ti   ®é 1 Chi vÒ:  .   .. . 2 Chi vÒ:  .   .. . 3 Chi vÒ:  .   .. . 4 .. . .. . .. III Sè  Òn cßn  ¹ ti   li 1 Tõ  ån  ngu huy  ng: ®é 2 Tõ  ån  ngu huy  ng: ®é 3 Tõ  ån  ngu huy  ng: ®é Ngµy      th¸ng     n¨m  . .. Thñ  ëng  n  Þ tr ®¬ v
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2