Thông tư 89/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:59

0
230
lượt xem
50
download

Thông tư 89/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 89/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán thực hiện bốn (04) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 89/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. phßng  èc  éi          ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h         c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a B é  T µ i  h Ý n h  S è  89/2002/TT­B T C   g µ y  9 th¸ng 10 n¨ m  2002  í ng  c n H d É n  k Õ  to¸n th ù c hi Ö n  b è n   (04)  ch u È n  m ù c   Õ  to¸n  a n  h µ n h  theo  k b Q u y Õ t ® Þ n h  s è  149/2001/Q§­B T C,  n g µ y 31/12/2001 c ñ a B é  tr n g  B é  T µ i c h Ý n h ë ­ C¨n  Quy Õt  nh  è    cø  ®Þ s 149/2001/Q§­BTC   µy  ng 31/12/2001  ña  é   ­ c B tr ëng  é  µichÝnh  Ò   Öc  BT  v vi ban  µnh  µ  h v c«ng  è  èn    Èn  ùc  Õ   b b (04)chu m k to¸n  ViÖtNam   ®ît1);   (   ­ C¨n  Ch Õ     Õ       cø  ®é k to¸ndoanh  nghiÖp  ban  µnh  h theo Quy Õt  nh  è  ®Þ s 1141TC/Q§/C§KT  µy  11­ ng 1­ 1995  µ    v c¸cth«ng   íng dÉn  öa  æi,bæ   th   s®   sung  Ch Õ     Õ     ®é k to¸ndoanh nghiÖp  ña  é  µichÝnh; c BT  Bé   µi chÝnh  íng dÉn  Õ     ùc hiÖn  èn  Èn  ùc  Õ       T  h  k to¸nth   b chu m k to¸n trªn ¸p dông    cho    c¸cdoanh  nghiÖp  éc c¸cngµnh,c¸cthµnh  Çn  thu        ph kinh tÕ    trong  c¶  íc,trõ:C¸c  n   doanh nghiÖp  ùc hiÖn  Õ     Õ     th   Ch ®é k to¸ndoanh  nghiÖp  õa  v vµ  nhá  ban  hµnh  kÌm  theo Quy Õt ®Þnh  sè  1177/TC­Q§­C§KT  ngµy  23/12/1996 vµ    Quy Õt  nh  è  ®Þ s 144/2001/Q§­BTC   µy  ng 21/12/2001 cña  é  ­   B tr ëng  é  µichÝnh. BT  I. í ng d É n  k Õ  to¸n c h u È n  m ù c  " H µ n g  t å n k h o"  H 1­ K Õ       Ý    to¸nchiph s¶n  Êtchung  è  nh xu   c ®Þ ­Khiph¸tsinh chiphÝ         s¶n  Êtchung  è  nh, ghi: xu   c ®Þ   Nî  627­   Ý  TK  Chi ph s¶n  Êt chung  xu   (ChitiÕtchiphÝ      s¶n  Êt chung  è  xu   c ®Þnh) Cã     c¸cTK:  152,153,214,331,334,. .         . ­ Cuèi kú, ph©n    µ  Õt       bæ v k chuyÓn    Ý   chi ph s¶n  Êt chung  è  nh   xu   c ®Þ vµo    Ý  Õ   Õn  chiph ch bi cho  çi  n  Þ  m ®¬ v s¶n  È m   ph theo møc  c«ng  Êt b×nh  su   th ng,ghi: ê  Nî  154     Ý  TK  ­Chi ph s¶n  Êtkinhdoanh  ë  xu     d dang Cã   627      Ý   TK  ­ Chi ph s¶n  Êt chung  xu   (ChitiÕtchiphÝ       s¶n  Êt chung  xu   cè  nh). ®Þ ­  êng  îp  Tr h møc  s¶n  È m   ùc  Õ  ph th t s¶n  Êt  thÊp  ¬n  xu ra  h c«ng  Êt su   b×nh  êng  ×  Õ   th th k to¸n ph¶i tÝnh  µ    nh    Ý       v x¸c ®Þ chi ph s¶n  Êt chung  è  xu   c ®Þnh  ©n    µo    Ý   Õ   Õn  ph bæ v chiph ch bi cho  çi  n  Þ  m ®¬ v s¶n  È m   ph theo møc   c«ng  Êt b×nh  êng. Kho¶n    Ý   su   th   chiph s¶n  Êt chung  è  nh  xu   c ®Þ kh«ng  ©n   ph bæ  (kh«ng  Ýnh  µo    µnh  t v gi¸th s¶n  È m   è  ph s chªnh  Öch  ÷a  l gi tæng    Ý  chi ph s¶n  Êt chung  è  nh  ùc tÕ    xu   c ®Þ th   ph¸tsinh lính¬n    Ý     chiph s¶n  Êt chung  è  xu   c ®Þnh  îc tÝnh  µo    µnh  ®  v gi¸th s¶n  È m)  îc ghi nhËn  µo    èn  µng    ph ®   v gi¸v h b¸n trongkú,ghi:    Nî  632      èn  µng  (ChitiÕtchiphÝ  TK  ­ Gi¸v h b¸n      s¶n  Êt chung  è  nh   xu   c ®Þ kh«ng  ©n  ph bæ)
 2. 2 Cã   627     Ý  TK  ­Chi ph s¶n  Êtchung. xu   2­ K Õ         to¸nc¸ckho¶n  hao  ôt,m Êt    µng  ån kho h  m¸th t  ­ C¨n  vµo      cø  biªnb¶n  Ò   Êt    vm m¸t,hao  ôt hµng  ån kho,kÕ     h  t    to¸nph¶n  ¸nh gi¸trÞhµng  ån kho  Êt        t  m m¸t,hao  ôt,ghi: h  Nî  1381   µis¶n  Õu chê  ö  ý TK  ­T   thi   xl Cã     c¸cTK:  151,152,153,154,155,156           ­ C¨n  vµo      cø  biªnb¶n  ö  ývÒ   µng  ån  x l  h t kho hao  ôt,m Êt    Õ     h  m¸t,k to¸n ghi: Nî  111,334,.   Çn  chøc,c¸nh©n  TK    .(Ph tæ  .    ph¶ibåith ng)    ê Nî  632      èn  µng  (C¸ckho¶n  TK  ­ Gi¸v h b¸n    hao  ôt,m Êt    ña  µng  ån  h  m¸t c h t kho,sau    õ(­  Çn  åith ng  ña  chøc,c¸nh©n  ©y    îcph¶n      khitr   ) ph b   ê c tæ     g ra ®   ¸nh vµo    èn  µng  gi¸v h b¸n) Cã   1381   µis¶n  Õu chê  ö  ý. TK  ­T   thi   xl 3­ K Õ     ù    to¸nd phßng  gi¶m    µng  ån kho gi¸h t  Cuèi kú  Õ     k to¸n n¨m,      Þ thuÇn  ã  Ó  ùc hiÖn  îc cña  µng    khigi¸tr   c th th   ®  h tån kho  á  ¬n    èc  ×    nh h gi¸g th ph¶ilËp  ù    d phßng  gi¶m    µng  ån kho.Sè   ù  gi¸h t   d phßng  gi¶m    µng  ån kho  îclËp  µsè  gi¸h t  ®   l   chªnh  Öch  ÷a gi¸gèc  ña  µng  l gi     ch tån kho  ính¬n    ÞthuÇn  ã  Ó  ùc hiÖn  îccña  óng.   l  gi¸tr   c th th   ®  ch ­Trêng  îp kho¶n  ù    h  d phßng  gi¶m    µng  ån kho  gi¸h t  ph¶ilËp ë  èikú  Õ       cu   k to¸nn¨m    nay  ính¬n  l  kho¶n  ù  d phßng gi¶m    µng  ån kho  ∙  Ëp    èikú  gi¸h t  ® l ë cu   kÕ     to¸nn¨m  ícth× sè  tr     chªnh  Öch  ính¬n  îclËp thªm,ghi: l l  ®     Nî  632     èn  µng    TK  ­Gi¸v h b¸n (ChitiÕtdù      phßng  gi¶m    µng  ån kho) gi¸h t    Cã   159   ù   TK  ­D phßng  gi¶m    µng  ån kho. gi¸h t  ­Trêng  îp kho¶n  ù    h  d phßng gi¶m    µng  ån kho  gi¸h t  ph¶ilËp ë  èikú  Õ       cu   k to¸nn¨m    nay  á  ¬n  nh h kho¶n  ù d phßng  gi¶m    µng  ån kho  ∙  Ëp ë  èikú  gi¸h t  ® l   cu   kÕ     to¸nn¨m  ícth× sè  tr     chªnh  Öch  á  ¬n  îchoµn  Ëp,ghi: l nh h ®   nh   Nî  159   ù   TK  ­D phßng  gi¶m    µng  ån kho gi¸h t  Cã     TK 632  Gi¸ vèn  µng  ­    h b¸n (Chi tiÕtdù      phßng gi¶m    µng  ån  gi¸h t kho).   II. í ng d É n  k Õ  to¸n c h u È n  m ù c  H "Tµis¶n  è  nh  ÷u  ×nh"   c ®Þ hh 1­ V Ò   éidung    n  ph¶n  cña  211    ¸nh  TK  ­ TSC§  ÷u  ×nh, ® îcsöa  æi  ¹ hh    ® l  i phÇn  nguyªn   gi¸TSC§   ÷u  ×nh, x¸c ®Þnh  hh    trong tõng  êng  îp  ô  Ó, nh    tr h c th   sau: TSC§   ÷u  ×nh  hh mua   ¾ m:  s Nguyªn    gi¸TSC§   ÷u  ×nh  hh mua   ¾ m     s bao gå m     gi¸mua   õc¸c kho¶n  îc chiÕt khÊu  ¬ng  ¹i,gi¶m  (tr     ®    th m  gi¸)    ,c¸c kho¶n  thuÕ  (kh«ng bao  å m     g c¸c kho¶n  Õ  îc hoµn  ¹   µ      Ý   ªnquan  thu ®   l i v c¸c chiph li   ) trùc tiÕp  n   Öc  a  µis¶n  µo  ¹ng th¸  ½n   µng  ö  ông      Ý    ®Õ vi ® t   v tr   is s sd nh chi ph chuÈn  Þ  Æt   bm b»ng,chiphÝ  Ën     v chuyÓn  µ  èc  Õp  vb x ban  u,    Ý  ¾p  ®Ç chiph l
 3. 3 ® Æt,  ¹y thö (trõ(­    ch       ) c¸c kho¶n    åivÒ   thu h   s¶n  È m,  Õ   Öu do  ¹y thö), ph ph li   ch     chiphÝ    chuyªn giavµ      Ý  ªnquan  ùctiÕp kh¸c.     c¸cchiph li   tr     TSC§  ÷u  ×nh  ®Ç u    ©y  ùng  ¬  hh do  tx d c b¶n  theo  ¬ng  ph thøc  giao thÇu:     §èivíiTSC§  ÷u  ×nh  ×nh  µnh  ®Ç u    ©y  ùng     hh h th do  tx d theo  ¬ng  ph thøc giao  thÇu,nguyªn gi¸lµgi¸quyÕt             to¸nc«ng  ×nh ®Ç u    ©y  ùng,c¸cchiphÝ  ªn tr   tx d     li   quan  ùctiÕp kh¸cvµ  Ö  Ý  ícb¹ (nÕu  ã). tr       l ph tr     c TSC§  ÷u  ×nh  hh mua    Ë m:  êng  îp TSC§  ÷u  ×nh  tr¶ch Tr h  hh mua  ¾ m   îc s ®  thanh    to¸ntheo  ¬ng  ph thøc tr¶chË m,     nguyªn gi¸TSC§    îcph¶n  theo     ®ã ®   ¸nh  gi¸mua      tr¶ngay  ¹ thêi®iÓ m   ti     mua.  Kho¶n chªnh  Öch  ÷a gi¸mua    Ë m   l gi     tr¶ch vµ    gi¸mua    Òn ngay  îch¹ch to¸nvµo    Ý  tr¶ti   ®     chiph theo  ú  ¹n  k h thanh  to¸n,trõ    khisè    chªnh  Öch    îctÝnh  µo  l ®ã ®   v nguyªn gi¸TSC§  ÷u  ×nh  èn     hh (v ho¸)theo    quy  nh  ña  ®Þ c ChuÈn  ùc  m “ChiphÝ  i    ® vay”. TSC§   ÷u  ×nh  ù x©y  ùng  hh t  d hoÆc   ù chÕ:  t  Nguyªn    gi¸TSC§   ÷u  ×nh  hh tù x©y  ùng  µ gi¸thµnh  ùc tÕ  ña    d l    th   c TSC§   ù x©y  ùng  t  d hoÆc   ù chÕ   éng  t  c (+) chiphÝ   ¾p  Æt,  ¹y thö.Trêng  îp     l® ch     h doanh  nghiÖp  ïng  d s¶n  È m     ph do m × nh s¶n  Êt ra ®Ó   xu     chuyÓn  µnh  th TSC§  × nguyªn gi¸lµchiphÝ  th          s¶n  Êt xu   s¶n  È m     éng        Ý  ùctiÕp li   ph ®ã c (+)c¸cchiph tr     ªnquan  n   Öc  a  ®Õ vi ® TSC§  µo  v tr¹ng th¸is ½n   µng  ö  ông. Trong    êng  îp     s sd   c¸c tr h trªn,m äi    kho¶n  i éi bé  l∙ n     kh«ng  îc tÝnh  µo  ®  v nguyªn    ña  µis¶n  .  gi¸c t   ®ã C¸c    Ý   chiph kh«ng  îp  ýnh  h l  nguyªn  Öu,vËt  Öu    Ý,  li   li l∙ng ph lao  ng  ®é hoÆc     c¸c kho¶n    Ý   chi ph kh¸c sö    dông  îtqu¸  v  møc   ×nh  êng  b th trong qu¸  ×nh  ù  ©y  ùng  tr tx d hoÆc   ù  Õ   t ch kh«ng  îctÝnh  µo  ®  v nguyªn gi¸TSC§  ÷u  ×nh.    hh TSC§  ÷u  ×nh  hh mua  íi ×nh  d  h thøc trao® æi:Nguyªn         gi¸TSC§  ÷u  ×nh  hh mua   íih×nh  d  thøc    æi  íim ét  trao ® v  TSC§   ÷u  ×nh  hh kh«ng ¬ng  ù hoÆc   µi t t  t  s¶n kh¸c® îcx¸c®Þnh      theo    Þhîp lýcña  gi¸tr       TSC§  ÷u  ×nh  Ën  Ò,  hh nh v hoÆc   gi¸trÞ hîp  ýcña  µis¶n  em     æi, sau    iÒu      l  t  ® trao ®   khi® chØnh    c¸c kho¶n  Òn ti   hoÆc  ¬ng  ¬ng  Òn tr¶thªm  t ® ti     hoÆc     Ò. thu v Nguyªn   gi¸TSC§   ÷u  ×nh  hh mua   íih×nh  d  thøc  trao ® æi  íim ét    v  TSC§   h÷u  ×nh ¬ng  ù,hoÆc   ã  Ó  ×nh  µnh  ® îcb¸n    æi  Êy quyÒn  ë  h t t  c th h th do    ®Ó ® l  s h÷u  ét  µis¶n ¬ng  ù (tµi m t  t t    s¶n ¬ng  ù lµtµis¶n  ã  t t      c c«ng  ông ¬ng  ù,trong d t t    cïng  Ünh  ùc  l v kinh  doanh  µ  ã    Þ t ng  ¬ng).Trong  hai tr ng  îp v c gi¸tr   ¬ ®   c¶    ê h   kh«ng  ã  Êt  ú  c b k kho¶n    l∙ hay  çnµo  îc ghinhËn  i l  ®   trong qu¸ tr×nh trao ® æi.         Nguyªn    gi¸TSC§   Ën  Ò   îc tÝnh  nh v®  b»ng    Þ cßn  ¹ cña  gi¸tr   l i TSC§   em     ® trao ® æi. VÝ   ô: viÖc    æi      d  trao ® c¸c TSC§  ÷u  ×nh ¬ng  ù nh    æi  hh t t   trao ® m¸y  ãc   m thiÕtbÞ, ph¬ng  Ön vËn      ¬  ë  Þch  ô     ti   t¶i c¸cc s d , v hoÆc   TSC§  ÷u  ×nh  hh kh¸c. 2. Ph¬ng    ph¸p  Õ   k to¸n c¸c nghiÖp  ô     v kinh  Õ  ñ  Õu  ªnquan  n   t ch y li   ®Õ t¨ngTSC§  ÷u  ×nh   hh 2.1­Trêng  îp mua    h  TSC§  ÷u  ×nh  hh theo ph¬ng    thøc tr¶chË m,    ãp:    tr¶g ­ Khi mua     TSC§  ÷u  ×nh  hh theo  ¬ng  ph thøc    Ë m,    ãp  µ  a  Ò   tr¶ch tr¶g v ® v sö  ông  d ngay cho  ¹t®éng  ho   SXKD,  ghi: Nî  211   TK  ­TSC§  ÷u  ×nh  hh (Nguyªn gi¸­ghitheo gi¸mua    Òn ngay)           tr¶ti   Nî  133   Õ   TK  ­Thu GTGT   îckhÊu  õ(nÕu  ã) ®  tr   c Nî  242      Ý    ícdµih¹n  Çn      Ë m   µsè  TK  ­ Chi ph tr¶tr     (Ph l∙tr¶ch i l   chªnh  Öch  l gi÷a tæng  è  Òn  s ti ph¶i thanh    to¸n trõ (­        ) gi¸mua     Òn  tr¶ ti ngay  õ (­  Õ  tr   ) thu GTGT   Õu  ã) (n c Cã   331   TK  ­Ph¶itr¶cho  êib¸n (Tæng       ng     gi¸thanh  to¸n).
 4. 4 ­§Þnh  ú,thanh    Òn cho  êib¸n,kÕ       k  to¸nti   ng     to¸nghi: Nî  331   TK  ­Ph¶itr¶cho  êib¸n    ng   Cã     TK 111, 112  è    (S ph¶i tr¶ ®Þnh   ú     k bao  å m   gi¸ gèc  µ  i   g c¶    v l∙ tr¶   chË m,    ãp  tr¶g ph¶itr¶®Þnh  ú).    k §ång  êitÝnh  µo    Ý   th   v chi ph theo  è  i   Ë m,    ãp  s l∙ tr¶ ch   tr¶ g ph¶i tr¶ cña     tõng kú,ghi:    Nî  635     Ý  µichÝnh TK  ­Chi ph t   Cã   242     Ý    ícdµih¹n. TK  ­Chi ph tr¶tr     2.2­Trêng  îp doanh    h  nghiÖp  îctµitrî biÕu  ®    , tÆng TSC§  ÷u  ×nh  a  hh ® vµo  ö  ông  sd ngay cho  ¹t®éng  ho   SXKD, ghi: Nî  211   TK  ­TSC§  ÷u  ×nh  hh Cã   711   TK  ­Thu  Ëp  nh kh¸c. C¸c    Ý   chi ph kh¸c  ªnquan  ùc tiÕp  n   li   tr   ®Õ TSC§   ÷u  ×nh  îc tµitrî h h ®    , biÕu,tÆng  Ýnh  µo    t v nguyªn gi¸,   ghi: Nî  211   TK  ­TSC§  ÷u  ×nh  hh Cã   111,112,331,.. TK      . 2.3­Trêng  îp TSC§  ÷u  ×nh  ùchÕ:   h  hh t  ­ Khi sö  ông    d s¶n  È m   doanh  ph do  nghiÖp  ù chÕ   ¹o®Ó   t  t  chuyÓn  µnh  th TSC§  ÷u  ×nh  ö  ông  hh sd cho  ¹t®éng  ho   SXKD,  ghi: Nî  632     èn  µng  TK  ­Gi¸v h b¸n Cã   155   µnh  È m   Õu  Êtkho    ö  ông) TK  ­Th ph (N xu   ra s d Cã     TK 154  Chi  Ý   ­  ph SXKD   ë  d dang  Õu  (N s¶n  Êt xong  a  µo  ö  xu   ®vs dông  ngay,kh«ng    qua  kho). §ång  êighit¨ngTSC§  ÷u  ×nh: th       hh Nî  211   TK  ­TSC§  ÷u  ×nh hh Cã  TK  512­ Doanh thu néi bé(Doanh thu lµ gi¸ µnh thùc tÕ  s¶n   th phÈ m). ­Chi phÝ  ¾p  Æt,  ¹ythö,.  ªnquan  n      l® ch   .li   . ®Õ TSC§  ÷u  ×nh,ghi: hh   Nî  211   TK  ­TSC§  ÷u  ×nh hh Cã   111,112,331,.. TK      . 2.4 ­Trêng  îp TSC§  ÷u  ×nh     h  hh mua  íi ×nh  d  h thøc trao® æi:    2.4.1.TSC§  ÷u  ×nh    hh mua  íi ×nh  d  h thøc trao® æi  íi    v  TSC§  ÷u  ×nh ­ hh t ¬ng  ù: t ­ KhinhËn     TSC§  ÷u  ×nh ¬ng  ùdo    æi  µ  a  µo  ö  ông  hh t t   trao® v® v sd ngay  cho  ¹t®éng  ho   SXKD,  ghi: Nî    TK 211    ­ TSC§   ÷u  ×nh  hh (Nguyªn    gi¸TSC§   ÷u  ×nh  Ën  Ò     hh nh v ghi theo gi¸trÞcßn  ¹cña      l  i TSC§  a  i    æi) ® ® trao® Nî  214    TK  ­ Hao mßn  TSC§     Þ ®∙  Êu  (Gi¸tr   kh hao  ña  c TSC§  a  i    ® ® trao ® æi)
 5. 5 Cã   211   TK  ­TSC§  ÷u  ×nh  hh (Nguyªn gi¸cña     TSC§  ÷u  ×nh  a  i    hh ® ® trao ® æi). 2.4.2.TSC§   ÷u  ×nh    hh mua   íih×nh  d  thøc trao ® æi  íiTSC§   ÷u  ×nh    v  hh kh«ng ¬ng  ù: t t ­Khigiao TSC§  ÷u  ×nh       hh cho  trao® æi,kÕ       bªn      to¸nghigi¶m  TSC§: Nî  811      Ý  TK  ­ Chi ph kh¸c (Gi¸trÞ cßn  ¹ cña       l  i TSC§  ÷u  ×nh  a  i    hh ® ® trao ® æi) Nî  214   TK  ­Hao  mßn   TSC§    Þ®∙  Êu  (Gi¸tr   kh hao) Cã   211   TK  ­TSC§  ÷u  ×nh  hh (Nguyªn gi¸)  . §ång  êighit¨ngthu nhËp  trao® æi  th         do    TSC§: Nî  131   TK  ­Ph¶ithu cña     kh¸ch hµng    (Tæng    gi¸thanh  to¸n) Cã   711   TK  ­Thu  Ëp  nh kh¸c(Gi¸trÞhîp lýcña           TSC§  a  i    æi) ® ® trao® Cã   3331   Õ   TK  ­Thu GTGT   ph¶inép    (TK  33311)(nÕu  ã).   c ­KhinhËn  îcTSC§  ÷u  ×nh  trao® æi,ghi:    ®  hh do      Nî    TK 211­TSC§   ÷u  ×nh    Þ hîp  ý cña  hh (Gi¸tr   l  TSC§   Ën  îc do    nh ®   trao ® æi) Nî  133   Õ   TK  ­Thu GTGT   îckhÊu  õ(NÕu  ã) ®  tr   c Cã   131   TK  ­Ph¶ithu cña     kh¸ch hµng    (Tæng    gi¸thanh  to¸n). Trêng  îp ph¶ithu thªm  Òn do    Þ hîp lýcña  h     ti   gi¸tr       TSC§  a  i    æi  ® ® trao ® lính¬n    Þ hîp  ýcña    gi¸tr   l   TSC§   Ën  îc do  nh ®   trao ® æi  ×    Ën  îc tiÒn   th khinh ®    cña  cã  bªn  TSC§    æi,ghi: trao®   Nî  111,112  è  Òn ®∙    TK    (S ti   thu thªm) Cã   131   TK  ­Ph¶ithu cña     kh¸ch hµng.   Trêng  îp  h ph¶itr¶thªm  Òn  gi¸trÞ hîp  ýcña     ti do      l   TSC§   a  i    æi  ® ® trao ® nhá  ¬n    Þhîp lýcña  h gi¸tr       TSC§  Ën  îcdo    æi  × khitr¶tiÒn cho    nh ®   trao® th         bªn cã  TSC§    æi,ghi: trao®   Nî  131   TK  ­Ph¶ithu cña     kh¸ch hµng   Cã   111,112,.. TK    . 2.5­Trêng  îp mua     h  TSC§  ÷u  ×nh  µ nhµ  öa,vËt kiÕn  ócg ¾n   Òn hh l  c   tr   li   víi   Òn  ö  ông  t,® a  µo  ö  ông  quy s d ®Ê   v s d ngay  cho  ¹t®éng  ho   SXKD, ghi: Nî  211   TK  ­TSC§  ÷u  ×nh  hh (Nguyªn gi¸­   Õtnhµ  öa,vËtkiÕn  óc)     ti   chi c   tr Nî  213   TK  ­TSC§  h×nh  v«  (Nguyªn gi¸­   ÕtquyÒn  ö  ông  t)     ti   chi sd ®Ê Nî  133   Õ   TK  ­Thu GTGT   îckhÊu  õ(nÕu  ã) ®  tr   c Cã   111,112,331,.. TK      . 2.6­§èi víiTSC§   ÷u  ×nh  Ön  ang        ña       hh hi ® ghi trªnsæ c doanh  nghiÖp,  n Õu  kh«ng      Èn    Ën  ®ñ tiªuchu ghi nh quy  nh  ®Þ trong  Èn  ùc  chu m TSC§   ÷u  h h×nh, ph¶i chuyÓn      sang  µ c«ng  ô, dông  ô, kÕ   l  c  c   to¸n ph¶i ghi gi¶m       TSC§   h÷u  ×nh: h Nî  214   TK  ­Hao  mßn   TSC§    Þ®∙  Êu  (Gi¸tr   kh hao)
 6. 6 Nî  627,641,642    Þcßn  ¹   Õu    Þcßn  ¹nhá) TK      (Gi¸tr   l i(N ) gi¸tr   l  i Nî  242      Ý     íc dµi h¹n    Þ cßn  ¹   Õu    Þ cßn  ¹ TK  ­ Chi ph tr¶tr     (Gi¸tr   l i (N ) gi¸tr   l i línph¶iph©n    Çn)     bæ d Cã   211   TK  ­TSC§  ÷u  ×nh. hh 2.7­ Khi c«ng       t¸cXDCB   µn  µnh  µn  ho th b giao  a  µis¶n  µo  ö  ông  ® t  v sd cho  SXKD,  ghi: Nî  211   TK  ­TSC§  ÷u  ×nh hh Cã   241   TK  ­XDCB   ë  d dang. ­ N Õ u   µis¶n  ×nh  µnh    t  h th qua  u    ®Ç tkh«ng tho¶ m∙n      Èn    c¸c tiªuchu ghi nhËn  TSC§  ÷u  ×nh  hh theo quy  nh  ña  Èn  ùc  Õ     ®Þ c chu m k to¸n,     ghi: Nî  152,153  Õu  µvËtliÖu,c«ng  ô  Ëp  TK    (N l      c nh kho) Cã   241   TK  ­XDCB   ë  d dang. 2.8­Chi phÝ       ph¸tsinh sau    Ën    ghinh ban  u   ªnquan  n   ®Ç li   ®Õ TSC§   ÷u  h h×nh    öa  ÷a,c¶it¹o, ©ng  Êp: nh s ch       n c ­ Khi ph¸tsinh chiphÝ  öa  ÷a,c¶it¹o,n©ng  Êp         s ch       c TSC§  ÷u  ×nh    hh sau khighinhËn     ban  u,  ®Ç ghi: Nî  241   TK  ­XDCB   ë  d dang Cã   112,152,331,334,.. TK        . ­ Khi c«ng  Öc  öa  ÷a, c¶it¹o,n©ng  Êp     vi s ch       c TSC§   µn  µnh  a  µo  ho th ®v sö  ông,ghi: d   +  Õ u   N tho¶ m∙n    iÒu  Ön  îc ghi t¨ng nguyªn    c¸c ® ki ®       gi¸TSC§   ÷u  ×nh  hh theo quy  nh  ña  Èn  ùc  Õ     ®Þ c chu m k to¸n,  ghi: Nî  211   TK  ­TSC§  ÷u  ×nh hh Cã   241   ©y  ùng  ¬  TK  ­X d c b¶n  ë  d dang. +  Õ u   N kh«ng  tho¶  m∙n    iÒu  Ön  îcghit¨ngnguyªn gi¸TSC§  ÷u  c¸c ® ki ®          h h×nh  theo quy  nh  ña  Èn  ùc  Õ     ®Þ c chu m k to¸n,  ghi: Nî  627,641,642  Õu    Þnhá) TK      (N gi¸tr   Nî  242     Ý    ícdµih¹n (NÕu    Þlínph¶iph©n    Çn) TK  ­Chi ph tr¶tr       gi¸tr       bæ d Cã   241   ©y  ùng  ¬  TK  ­X d c b¶n  ë  d dang. 3­ H íng dÉn  Õ         Ý      k to¸nc¸cchiph kh«ng  îctÝnh  µo  ®  v nguyªn gi¸TSC§    §èivíi    TSC§  ÷u  ×nh  ù x©y  ùng  hh t  d hoÆc   ù chÕ,      Ý  t  c¸cchiph kh«ng  îp h  lý nh nguyªn  Ët  Öu    Ý,    v li l∙ng ph lao  ng ®é hoÆc     c¸c kho¶n    Ý   chi ph kh¸c sö    dông  îtqu¸  v  møc   ×nh  êng  b th trong qu¸  ×nh  ù  ©y  ùng  tr tx d hoÆc   ù  Õ   t ch kh«ng  îctÝnh  µo  ®  v nguyªn gi¸TSC§,     ghi: Nî  111,138,334,.   Çn  åith ng  ña    chøc,c¸nh©n) TK      .(Ph b   ê c c¸ctæ  .    Nî  632     èn  µng  TK  ­Gi¸v h b¸n Cã   241   TK  ­XDCB   ë  d dang  Õu  ùx©y  ùng) (N t  d Cã   154     Ý  TK  ­Chi ph SXKD   ë  d dang  Õu  ùchÕ). (N t 
 7. 7 III­H í ng d É n  k Õ  to¸n c h u È n  m ù c     "T µi s ¶ n c è  ® Þ n h  v « h × n h" 1. H íng dÉn  éidung  µ  ¬ng      n  v ph ph¸p  Õ     µi kho¶n  k to¸nT   213    ­ TSC§     v« h×nh. Tµi kho¶n  µy  ïng      nd ®Ó ph¶n ¸nh    Þ  Ön  ã  µ  ×nh  ×nh  Õn  gi¸tr hi c v t h bi ®éng t¨ng,gi¶m  ña    c TSC§  h×nh  ña  v«  c doanh  nghiÖp.   TSC§  h×nh  µtµis¶n  v«  l    kh«ng  ã  ×nh  i Ët chÊt,nhng    nh  ­ ch th¸    v   x¸c®Þ ® îcgi¸trÞvµ  doanh        do  nghiÖp  ¾ m   ÷,sö  ông  n gi   d trong SXKD,    cung  Êp  Þch  cd vô hoÆc  cho    i îng  c¸c ®è t kh¸c thuªphï hîp  íitiªuchuÈn    Ën        v    ghi nh TSC§     v« h×nh. H ¹ ch to¸n tµi    kho¶n n µ y c Ç n  t«n träng  é t s è quy ® Þ n h  sau m 1. Nguyªn    ña  gi¸ c TSC§   h×nh  µ  µn  é   v«  l to b c¸c    Ý   µ   chi ph m doanh  nghiÖp  ph¶ibá      ã  îcTSC§  h×nh  Ýnh  n   êi®iÓ m   a  µis¶n    ra ®Ó c ®   v«  t ®Õ th   ® t  ®ã   µo  ö  ông  v sd theo dù  Õn.   ki ­ Nguyªn      gi¸TSC§  h×nh  v«  mua  riªngbiÖt,bao  å m         g gi¸mua   õ(­    (tr   ) c¸c kho¶n  îcchiÕtkhÊu  ¬ng  ¹i hoÆc   ®    th m  gi¶m  ,   gi¸) c¸c kho¶n  Õ    thu (kh«ng   bao gå m     c¸ckho¶n  Õ  îchoµn  ¹   µ      Ý  ªnquan  ùctiÕp ®Õ n   Öc  thu ®   l iv c¸cchiph li   ) tr     vi ® a  µis¶n  µo  ö  ông  t  v sd theo dù  Ýnh.  t ­ Trêng  îp TSC§  h×nh    h  v«  mua  ¾ m   îcthanh    s ®  to¸ntheo  ¬ng  ph thøc tr¶    chË m,    ãp, nguyªn    ña  tr¶g   gi¸c TSC§   h×nh  îc ph¶n  v«  ®  ¸nh theo    gi¸mua     tr¶ tiÒn ngay  ¹  êi®iÓ m   ti   th mua.  Kho¶n chªnh  Öch  ÷a gi¸mua     Ë m   µ    l gi     tr¶ch v gi¸ mua    Òn ngay  îch¹ch to¸nvµo    Ý  tr¶ti   ®     chiph SXKD   theo  ú  ¹n thanh  kh  to¸n, õ    tr khisè    chªnh  Öch    îctÝnh  µo  l ®ã ®   v nguyªn    gi¸TSC§  h×nh  èn  ãa) theo  v«  (v h   quy  nh  ña  Èn  ùc  Õ     ®Þ c chu m k to¸n“ChiphÝ  i    ® vay”. ­ TSC§  h×nh  ×nh  µnh  õ viÖc    æi, thanh      v«  h th t  trao®   to¸nb»ng chøng  õ t  li   ªnquan  n   Òn  ë  ÷u  èn  ña  n  Þ, nguyªn gi¸TSC§  h×nh  µgi¸ ®Õ quy s h v c ®¬ v      v«  l    trÞ hîp  ýcña      l  c¸c chøng  õ ® îc ph¸thµnh  ªnquan  n   Òn  ë  ÷u  èn  t      li   ®Õ quy sh v cña  n  Þ. ®¬ v ­ Nguyªn      gi¸TSC§  h×nh  µquyÒn  ö  ông  t  ã  êih¹n:Lµ    Þ v«  l  sd ®Ê c th     gi¸tr   quyÒn  ö  ông  t    îcgiao ®Êt  sd ®Ê khi®     hoÆc   è  Òn ph¶itr¶khinhËn  s ti       chuyÓn  nhîng quyÒn  ö  ông  t  îp ph¸p tõ ngêikh¸c,hoÆc     ÞquyÒn  ö  ông    sd ®Ê h          gi¸tr   sd ®Êt  Ën  ãp  èn  ªndoanh. nh g v li   ­ Nguyªn      gi¸TSC§  h×nh  îcNhµ   íccÊp  v«  ®  n  hoÆc   îctÆng, biÕu,® îc ®       x¸c ®Þnh    theo    Þ hîp lýban  u   éng        Ý  ªnquan  ùctiÕp gi¸tr       ®Ç c (+)c¸c chiph li   tr     ®Õ n   Öc  a  µi vi ® t   s¶n  µo  ö  ông  v sd theo dù  Ýnh.  t 2. Toµn  é    Ý  ùc tÕ      b chiph th   ph¸tsinh li     ªnquan  n     o¹n  iÓn khai ®Õ giai® tr     ® îctËp  îp vµo    Ý    h  chiph SXKD   trong kú.Tõ  êi®iÓ m   Ðt thÊy  Õt      th   x  k qu¶  iÓn tr   khai tho¶    m∙n  îc ®Þnh  Üa  µ    Èn    Ën  ®  ngh v tiªuchu ghi nh TSC§   h×nh    v«  quy ®Þnh    ë ChuÈn  ùc  m TSC§   h×nh  ×      Ý     o¹n  iÓn khai® îc v«  th c¸c chiph giai® tr      tËp  îp  µo    h v TK 241  ©y  ùng  ¬  "X d c b¶n  ë  d dang"  (2412).Khi kÕt  óc       th giai ®o¹n  iÓn khaic¸c chiphÝ   ×nh  µnh  tr       h th nguyªn    gi¸TSC§   h×nh  v«  trong giai   
 8. 8 ®o¹n  iÓn  tr khai ph¶i ® îc kÕt       chuyÓn  µo  v bªn  î  µi kho¶n  NT  213 “TSC§    v« h×nh". 3. Trong qu¸  ×nh  ö  ông  tr sd ph¶i tiÕn  µnh  Ých  Êu    h tr kh hao TSC§     v« h×nh  µo    Ý  v chiph SXKD   theo quy  nh  ña    ®Þ c ChuÈn  ùc  m TSC§  h×nh. v«  4. Chi phÝ  ªnquan  n      li   ®Õ TSC§  h×nh    v«  ph¸tsinh sau      Ën      khighinh ban ®Ç u  ph¶i® îcghinhËn  µ chiphÝ      l    s¶n  Êt kinh doanh  xu     trong kú,trõkhitho¶       m∙n  ng  êi2  iÒu  Ön  ®å th   ® ki sau  × ® îcghit¨ngnguyªn gi¸TSC§  h×nh: th            v«    ­Chi phÝ       ph¸tsinh cã    kh¶  n¨ng  µm  l cho TSC§  h×nh  ¹ora lîÝch  v«  t      i kinh  tÕ  trongt ng    Òu  ¬n   ¬ lainhi h møc  ¹t®éng  îc®¸nh    ho   ®  gi¸ban  u; ®Ç ­ Chi  Ý   îc ®¸nh    ét    ph ®   gi¸m c¸ch  ¾c  ¾n  µ  ¾n   Òn  íiTSC§     ch ch vg li v   v« h×nh  ô  Ó. c th 5. Chi  Ý   ph ph¸tsinh  em   ¹  î Ých    ® li i l  kinh  Õ  t trong  ¬ng    t laicho doanh  nghiÖp  å m     Ý   µnh  Ëp  g chiph th l doanh  nghiÖp,chiphÝ   o  ¹onh©n    µ     ®µ t   viªnv chiphÝ    qu¶ng      c¸o ph¸tsinh trong giai®o¹n  ícho¹t®éng  ña       tr     c doanh  nghiÖp  míi thµnh  Ëp,chiphÝ     l   cho    o¹n  giai® nghiªncøu, chiphÝ        chuyÓn  Þch  a   d ®Þ ®iÓ m   îc ghi nhËn  µ chiphÝ   ®   l    SXKD   trong kú    hoÆc   îc ph©n    Çn  µo  ®  bæ d v chiphÝ    SXKD   trongthêigian tèi a         kh«ng    n¨m. ® qu¸ 3  6. Chi  Ý   ªnquan  n   µis¶n  h×nh  ∙  îc doanh  ph li   ®Õ t   v«  ®®  nghiÖp    ghi nhËn  µchiphÝ      nh  Õt  l    ®Ó x¸c ®Þ k qu¶  ¹t®éng  ho   kinh doanh    trong kú  íc®ã     tr   th× kh«ng  îct¸ ghinhËn  µo    ®      i v nguyªn gi¸TSC§  h×nh.    v«  7. C¸c    nh∙n hiÖu  µng  ãa, quyÒn    µnh, danh    h h  ph¸th   s¸ch kh¸ch hµng  µ      v c¸c kho¶n  ôc ¬ng  ù ® îch×nh  µnh    m t t    th trong néibé      doanh  nghiÖp  kh«ng  îc ®  ghinhËn  µTSC§  h×nh.   l  v«  8. TSC§  h×nh  îctheo  âichitiÕttheo  õng  i t ng ghiTSC§    v«  ®  d      t ®è  î     trong  “Sæ  µis¶n  è  nh”. t  c ®Þ K Õt  Êu  µ  éidung  c vn  ph¶n  ¶nh  ña  µikho¶n  c T  213   ­TSC§  h×nh v«  Bªn  î: N  Nguyªn    gi¸TSC§  h×nh  v«  t¨ng. Bªn  ã:  C Nguyªn    gi¸TSC§  h×nh  v«  gi¶m. Sè    Nî: d bªn  Nguyªn    gi¸TSC§  h×nh  Ön  ã    v«  hi c ë doanh  nghiÖp. Tµikho¶n    213   ­TSC§  h×nh,cã  tµikho¶n  Êp  v«    6    c 2: ­ Tµi kho¶n     2131    ­ Quy Òn  ö  ông  t:Ph¶n  gi¸trÞ TSC§  h×nh  sd ®Ê   ¸nh      v«  lµtoµn  é      Ý  ùc tÕ  ∙      ã  ªnquan  ùctiÕp tí ®Êt  ö  ông,   b c¸c chiph th   ® chira c li   tr     i sd   bao  å m:  Òn    ®Ó   ã  Òn  ö  ông  t, chi phÝ   g ti chi ra  c quy sd ®Ê     cho  n   ï,gi¶i ®Ò b     phãng  Æt   m b»ng, san  Êp  Æt     lm b»ng  ®èivíitr ng  îp  Òn  ö  ông  t  (     ê h quy sd ®Ê riªngbiÖt®èi víi   o¹n  u    µ  öa,vËt kiÕn  óctrªn®Êt),lÖ  Ý  íc        giai® ®Ç tnh c     tr       ph tr   b¹ (nÕu  ã).. .Tµ    c .i kho¶n  µy  n kh«ng  bao  å m       Ý        ©y  ùng  g c¸c chiph chira ®Ó x d c¸cc«ng  ×nh trªn®Êt.   tr     ­ Tµi kho¶n     2132    ­ Quy Òn    µnh:Ph¶n  gi¸trÞ TSC§  h×nh  µ ph¸th   ¸nh      v«  l  toµn  é      Ý  ùc tÕ  b c¸cchiph th   doanh  nghiÖp  ∙        ã  Òn    µnh. ® chira ®Ó c quy ph¸th
 9. 9 ­ Tµikho¶n     2133­ B¶n  Òn, b»ng    quy   s¸ng chÕ:    Ph¶n  gi¸trÞTSC§    ¸nh      v« h×nh  µc¸cchiphÝ  ùc tÕ        ã  l      th   chira ®Ó c b¶n  Òn      quy t¸cgi¶,b»ng  s¸ng chÕ.   ­ Tµi kho¶n     2134    ­ Nh∙n  Öu  µng    hi h ho¸:Ph¶n  gi¸trÞ TSC§  h×nh  ¸nh      v«  lµc¸cchiphÝ  ùc tÕ  ªnquan  ùctiÕp tíviÖc      th   li   tr      i mua  nh∙n hiÖu  µng    h ho¸. ­ Tµi kho¶n     2135    Çn  Ò m   ­ Ph m m¸y    Ýnh:Ph¶n  vit   ¸nh    Þ TSC§     gi¸tr   v« h×nh  µ toµn  é      Ý   ùc  Õ  l  b c¸c chi ph th t doanh  nghiÖp  ∙    ®Ó   ã  Çn  ® chi ra  c ph mÒ m  m¸y    Ýnh. vit   ­ Tµi kho¶n     2136    Êy  Ðp  µ  Êy  Ðp  îng quyÒn: Ph¶n  gi¸ ­ Gi ph v gi ph nh     ¸nh    trÞTSC§  h×nh  µc¸ckho¶n          v«  l    chira ®Ó doanh  nghiÖp  ã  îcgiÊy phÐp  µ  c®    v giÊy  Ðp  îng  Òn  ùc  Ön  ph nh quy th hi c«ng  Öc  ,  : giÊy  Ðp  vi ®ã nh   ph khai th¸c,     giÊy phÐp    s¶n  Êtlo¹ s¶n  È m   íi. . xu   i   ph m .. ­ Tµikho¶n     2138   ­TSC§  h×nh  v«  kh¸c:Ph¶n  gi¸trÞc¸clo¹ TSC§      ¸nh        i   v« h×nh kh¸ccha    quy  nh  ®Þ ph¶n        µikho¶n  ¸nh ë c¸ct   trªn, :b¶n  Òn, quyÒn     nh quy   sö  ông  îp ®ång,.. d h  . P h ¬ ng ph¸p  ¹ch to¸n Õ  to¸n é t s è  h  k  m ho¹t ® é n g  kinh t Õ  ch ñ y Õ u   1.H¹ch        to¸nc¸cnghiÖp  ô  v mua  TSC§  h×nh: v«  ­  êng  îp  Tr h mua   TSC§   h×nh  ïng  µo  ¹t®éng  v«  d v ho   SXKD   µng  ãa, h h  dÞch  ô  éc ®èi t ng chÞu  Õ  v thu    î   thu GTGT   theo ph¬ng    ph¸p khÊu  õ,   tr  ghi: Nî  213   TK  ­TSC§  h×nh    v«  (Gi¸mua  a  ã  Õ  ch c thu GTGT) Nî  133   Õ   TK  ­Thu GTGT   îckhÊu  õ(1332) ®  tr     Cã   112   Òn  öiNg ©n  µng;hoÆc   TK  ­Ti g   h   Cã   141   ¹m  TK  ­T øng Cã   331   TK  ­Ph¶itr¶cho  êib¸n.    ng   ­  êng  îp  Tr h mua  TSC§   h×nh  ïng  µo  ¹t®éng  v«  d v ho   SXKD   µng  ãa, h h  dÞch  ô  v kh«ng  éc diÖn  Þu  Õ  thu   ch thu GTGT,  ghi: Nî  213   TK  ­TSC§  h×nh v«  Cã   112,331... TK    2.Trêng  îp mua    h  TSC§  h×nh  v«  theo ph¬ng    thøc tr¶chË m,    ãp:    tr¶g 2.1.Khi mua      TSC§   h×nh  ïng  µo  ¹t®éng  v«  d v ho   SXKD   µng    Þch  h ho¸,d vô  Þu  Õ  ch thu GTGT   theo ph¬ng    ph¸p khÊu  õ,   tr  ghi: Nî  213    TK  ­ TSC§   h×nh  v«  (Nguyªn gi¸­ Theo         gi¸mua     tr¶ngay  a  ã  ch c thuÕ  GTGT) Nî    TK 242  Chi  Ý     íc dµi h¹n  Çn  i   Ë m,    ãp  Ýnh  ­  ph tr¶ tr     (Ph l∙ tr¶ ch   tr¶ g t b»ng  è  s chªnh  Öch  ÷a tæng  è  Òn ph¶ithanh    õ(­    l gi   s ti     to¸ntr   ) gi¸mua    tr¶ngay  vµ  Õ  thu GTGT   u   µo  Õu  ã)) ®Ç v (n c Nî  133   Õ   TK  ­Thu GTGT   îckhÊu  õ(1332) ®  tr   Cã   331   TK  ­Ph¶itr¶cho  êib¸n (Tæng       ng     gi¸thanh  to¸n).
 10. 10 2.2.Khi mua      TSC§   h×nh  ïng  µo  ¹t®éng  v«  d v ho   SXKD   µng    Þch  h ho¸,d vô kh«ng  éc  Ön  Þu  Õ  thu di ch thu GTGT   hoÆc   Þu  Õ  ch thu GTGT   theo  ¬ng  ph ph¸p trùctiÕp,ghi:      Nî    TK 213    ­ TSC§   h×nh  v«  (Nguyªn      gi¸­ Theo    gi¸mua     tr¶ngay  ∙  ã  ®c thuÕ  GTGT) Nî  242     Ý    ícdµih¹n(PhÇn      Ë m,    ãp  Ýnh  TK  ­Chi ph tr¶tr     l∙tr¶ch i tr¶g t b»ng  sè  chªnh  Öch  ÷a tæng  è  Òn ph¶ithanh    õ(­    l gi   s ti     to¸ntr   )gi¸mua    tr¶ngay) Cã   331   TK  ­Ph¶itr¶cho  êib¸n (Tæng       ng     gi¸thanh  to¸n). 2.3. Hµng  ú  Ýnh  è  i   kt s l∙ ph¶i tr¶ vÒ        mua  TSC§  theo  ¬ng  ph thøc    tr¶ chË m,    ãp,ghi: tr¶g   Nî  635     Ý  µichÝnh TK  ­Chi ph t   Cã   242     Ý    ícdµih¹n. TK  ­Chi ph tr¶tr     2.4.Khithanh    Òn cho  êib¸n,ghi:    to¸nti   ng     Nî  331   TK  ­Ph¶itr¶cho  êib¸n    ng   Cã     111,112. c¸cTK    3.TSC§  h×nh    v«  mua  íi ×nh  d  h thøc trao® æi    3.1.Trao  æi      ® haiTSC§  h×nh ¬ng  ù: v«  t t KhinhËn    TSC§  h×nh ¬ng  ù do    æi  íi ét  v«  t t   trao® v  m TSC§  h×nh ¬ng  v«  t tùvµ  a  µo  ö  ông    ® v sd ngay  cho  ¹t®éng  ho   SXKD,  ghi: Nî  213    TK  ­ TSC§  h×nh  v«  (Nguyªn gi¸TSC§  h×nh  Ën  Ò        v«  nh v ghitheo  gi¸trÞcßn  ¹cña     l  i TSC§  a  i    æi) ® ® trao® Nî  214    TK  ­ Hao mßn  TSC§  (2143) (Gi¸trÞ ®∙  Êu        kh hao  ña c TSC§   a  ® ®i    æi) trao® Cã     TK 213    ­ TSC§   h×nh  v«  (Nguyªn    ña  gi¸c TSC§   h×nh  a  i    v«  ® ® trao ® æi). 3.2.Trao  æi      ® haiTSC§  h×nh  v«  kh«ng ¬ng  ù: t t  ­Ghi gi¶m     TSC§  h×nh  a  i    æi,ghi: v«  ® ® trao®   Nî  214   TK  ­Hao  mßn   TSC§    Þ®∙  Êu  (Gi¸tr   kh hao) Nî  811     Ý  TK  ­Chi ph kh¸c(Gi¸trÞcßn  ¹cña       l  i TSC§  a  i    æi) ® ® trao® Cã   213   TK  ­TSC§  h×nh  v«  (Nguyªn gi¸)  . ­§ång  êiph¶n    è    Ëp  trao® æi    th   ¸nh s thu nh do    TSC§,  ghi: Nî  131­ Ph¶ithu cña  TK       kh¸ch hµng    (Tæng    gi¸thanh  to¸n) Cã   711   TK  ­Thu  Ëp  nh kh¸c(Gi¸trÞhîp lýcña           TSC§  a  i    æi) ® ® trao® Cã   3331   Õ   TK  ­Thu GTGT   (33311)(nÕu  ã).   c ­Ghi t¨ngTSC§  h×nh  Ën    æi  Ò,      v«  nh trao® v ghi: Nî  213   TK  ­TSC§  h×nh    Þhîp lýcña  v«  (Gi¸tr       TSC§  Ën  Ò) nh v Nî  133   Õ   TK  ­Thu GTGT   îckhÊu  õ(1332)(NÕu  ã) ®  tr     c Cã   131   TK  ­Ph¶ithu cña     kh¸ch hµng    (Tæng    gi¸thanh  to¸n).
 11. 11 Trêng  îp ® îcthu thªm  Òn hoÆc   h      ti   ph¶itr¶thªm  Òn ghinh  íng dÉn  ¹    ti     h   t i m ôc  2.4.2phÇn  .   II 4. Gi¸ trÞ TSC§   h×nh  îc h×nh  µnh  õ néibé      v«  ®  th t     doanh nghiÖp trong  giai o¹n  iÓnkhai:  ® tr   4.1.Khi ph¸tsinh chiphÝ         trong giai®o¹n  iÓn khaith×  Ëp  îp vµo       tr     t h  chi phÝ  s¶n  Êt kinh doanh  xu     trong kú    hoÆc   Ëp  îp vµo    Ý    ícdµih¹n, t h  chiph tr¶tr       ghi: Nî  242     Ý    ícdµih¹n (tr ng  îp gi¸trÞlín) TK  ­Chi ph tr¶tr       ê h         hoÆc Nî  642     Ý  TK  ­Chi ph qu¶n  ýdoanh  l  nghiÖp Cã     111,112,152,153,331... c¸cTK          4.2.KhixÐt thÊy  Õt      k qu¶  iÓnkhaitho¶ m∙n  nh  Üa  µ    Èn  tr       ®Þ ngh v tiªuchu ghinhËn    TSC§  h×nh  ×: v«  th a/  Ëp  îp    Ý   ùc  Õ  T h chi ph th t ph¸tsinh      o¹n  iÓn    ë giai® tr khai ®Ó   ×nh    h thµnh nguyªn gi¸TSC§  h×nh,ghi:    v«    Nî  241   ©y  ùng  ¬  TK  ­X d c b¶n  ë  d dang Nî  133   Õ   TK  ­Thu GTGT   îckhÊu  õ(1332   Õu  ã) ®  tr   ­n c Cã     111,112,152,153,331... c¸cTK          b/KhikÕt  óc giai®o¹n  iÓnkhai, Õ        th     tr     to¸nph¶ix¸c®Þnh  k    tæng    Ý   chiph thùc tÕ      ph¸tsinhh×nh  µnh    th nguyªn gi¸TSC§  h×nh,ghi:    v«    Nî  213   TK  ­TSC§  h×nh v«  Cã   241   ©y  ùng  ¬  TK  ­X d c b¶n  ë  d dang. 5. Khi mua      TSC§  h×nh  µ quyÒn  ö  ông  t  ïng víimua   µ  öa, v«  l  sd ®Ê c     nh c   vËt kiÕn  óc trªn®Êt  ×    tr     th ph¶ix¸c ®Þnh     riªng biÖt gi¸trÞ TSC§   h×nh  µ       v«  l  quyÒn  ö  ông  t,TSC§  ÷u  ×nh  µnhµ  öa,vËtkiÕn  óc, sd ®Ê   hh l  c   tr  ghi: Nî  211   TK  ­TSC§  ÷u  ×nh  hh (Nguyªn gi¸nhµ  öa,vËtkiÕn  óc)    c   tr   Nî  213   TK  ­TSC§  h×nh  v«  (Nguyªn gi¸quyÒn  ö  ông  t)    sd ®Ê Nî  133   Õ   TK  ­Thu GTGT   îckhÊu  õ(1332   Õu  ã)   ®  tr   ­n c    Cã     111,112,331.. c¸cTK      . 6. Khi mua      TSC§   h×nh  îcthanh    v«  ®  to¸nb»ng chøng  õ li   t   ªnquan  n   ®Õ quyÒn  ë  ÷u  èn  ña    s h v c c¸c c«ng      Çn, nguyªn gi¸TSC§  h×nh  µgi¸ tycæ ph      v«  l    trÞ hîp  ýcña      l  c¸c chøng  õ ® îc ph¸thµnh  ªnquan  n   Òn  ë  ÷u  èn, t      li   ®Õ quy sh v   ghi: Nî  213   TK  ­TSC§  h×nh v«  Cã     TK 411    ­ Nguån  èn  v kinh doanh    (ChitiÕtvèn  ãp  µ     g v thÆng    èn  dv cæ   Çn.  ph ThÆng     èn    Çn  µ phÇn  d v cæ ph l  chªnh  Öch  ÷a    Þ hîp  ývµ  l gi gi¸tr   l   m Ö nh       Õu). gi¸cæ phi 7. Khi doanh     nghiÖp  îc tµitrî biÕu, tÆng  ®    ,   TSC§   h×nh  a  µo  ö  v«  ®vs dông  ngay cho  ¹t®éng  ho   SXKD: 7.1.KhinhËn     TSC§  h×nh  îctµitrîbiÕu,tÆng, ghi: v«  ®    ,     Nî  213­ TSC§  h×nh  TK    v« 
 12. 12 Cã   711   TK  ­Thu  Ëp  nh kh¸c. C¸c    Ý   chiph ph¸tsinh li       ªnquan  n   ®Õ TSC§   h×nh  Ën  µitrî biÕu, v«  nh t    ,   tÆng, ghi:   Nî  213   TK  ­TSC§  h×nh v«  Cã   111,112,.. TK    . 7.2.KhitÝnh  Õ    Ëp     thu thu nh doanh nghiÖp  ph¶inép  Õu  ã)trªngi¸trÞ   (n c         TSC§  h×nh  îctµitrîbiÕu,tÆng,ghi: v«  ®    ,     Nî  421   îi TK  ­L   Ën  a  ©n  èi nhu ch ph ph Cã   333   Õ   µ    TK  ­Thu v c¸ckho¶n  ph¶inép    NSNN   (3334). 7.3.Sau    Ýnh  Õ  nhËp    khit thu thu  doanh nghiÖp  ph¶inép  Õu  ã) trªn   (n c     gi¸trÞ    TSC§   h×nh  îc tµitrî biÕu, tÆng    v«  ®  ,     ghi t¨ng vèn    kinh doanh  ña  c doanh nghiÖp,ghi:   Nî  421   îi TK  ­L   Ën  a  ©n  èi nhu ch ph ph Cã   411   ån  èn  TK  ­Ngu v kinhdoanh    (ChitiÕtnguån  èn       v KD kh¸c). 8.Khidoanh     nghiÖp  Ën  èn  ãp  ªndoanh  nh v g li   b»ng  Òn  ö  ông  t, quy sd ®Ê   c¨n cø  µo  å  ¬    v h s giao quyÒn  ö  ông  t,ghi:   sd ®Ê   Nî  213   TK  ­TSC§  h×nh v«  Cã   411   ån  èn  TK  ­Ngu v kinhdoanh.   9. H¹ch      to¸n gi¶m TSC§   h×nh  v«  trong tr ng  îp chiphÝ    ê h     nghiªncøu, lî      i thÕ  ¬ng  ¹i,chiphÝ  µnh  Ëp,®∙  îch¹ch    µo  th m   th l ®  to¸nv TSC§  h×nh  íckhi v«  tr     thùc hiÖn  Èn  ùc  Õ     chu m k to¸n: ­ N Õ u     Þcßn  ¹ cña  ÷ng    gi¸tr   l  i nh TSC§  h×nh  µy  á,kÕt  v«  n nh   chuyÓn  ét  m lÇn  µo    Ý  v chiph SXKD   trongkú,ghi:    Nî  627,641,642    Þcßn  ¹ ) TK      (Gi¸tr   li Nî  214   TK  ­Hao  mßn   TSC§  è  ∙  Ých khÊu  (S ® tr   hao) Cã   213   TK  ­TSC§  h×nh  v«  (Nguyªn gi¸)  . ­ N Õ u     Þ cßn  ¹ cña  ÷ng    gi¸tr   li  nh TSC§   h×nh  µy  ín® îc kÕt  v«  n l    chuyÓn  vµo    Ý    ícdµih¹n ®Ó   ©n    Çn, ghi: chiph tr¶tr       ph bæ d   Nî  242     Ý    ícdµih¹n TK  ­Chi ph tr¶tr       Nî  214   TK  ­Hao  mßn   TSC§  è  ∙  Ých khÊu  (S ® tr   hao) Cã   213   TK  ­TSC§  h×nh  v«  (Nguyªn gi¸)  . 10. H¹ch    Öc  îng b¸n,thanh  ýTSC§   h×nh  îc quy  nh    to¸nvi nh     l  v«  ®  ®Þ nh h¹ch to¸nnhîng b¸n,thanh  ýTSC§  ÷u  ×nh        l  hh (Xem  íng dÉn    211). h  ë TK  2.H íng dÉn        bæ sung  Õ     k to¸nhao  mßn   TSC§  h×nh v«  Trêng  îp  µo  èi n¨m  µichÝnh  h v cu   t  doanh nghiÖp xem   Ðt  ¹  êigian x li  th   trÝch khÊu    hao  µ  ¬ng  v ph ph¸p  Êu  kh hao  TSC§  h×nh  Õu  ã  ù  v«  n c s thay ® æi    møc   Êu  kh hao  Çn  c ph¶i ®iÒu    chØnh  è  Êu  s kh hao        Õ   ghi trªnsæ k to¸n nh    sau:
 13. 13 ­ N Õ u   thay ® æi  ¬ng    do    ph ph¸p  Êu  kh hao  µ  êigian  Êu  v th   kh hao  TSC§   v«  ×nh, m µ   h   møc   Êu  kh hao  TSC§   h×nh  v«  t¨ng lªnso  íisè  ∙  Ých      v   ® tr trong  n¨m, sè    chªnh  Öch  Êu  l kh hao t¨ng,ghi:   Nî    627,641,642  è  c¸cTK      (S chªnh  Öch  Êu  l kh hao  t¨ng) Cã   214   TK  ­Hao  mßn   TSC§  (2143). ­ N Õ u   thay ® æi  ¬ng    do    ph ph¸p  Êu  kh hao  µ  êigian  Êu  v th   kh hao  TSC§   v«  ×nh,m µ   h   møc  Êu  kh hao  TSC§  h×nh  v«  gi¶m  víi è  ∙  Ých trong n¨m,  so    ® tr   s   sè  chªnh  Öch  Êu  l kh hao  gi¶m,ghi:   Nî  214   TK  ­Hao  mßn   TSC§  (2143) Cã     627,641,642  è  c¸cTK      (S chªnh  Öch  Êu  l kh hao  gi¶m) 3.Bæ     sung  µikho¶n  T  242     Ý    ícdµih¹n ­Chi ph tr¶tr     Tµi kho¶n  µy  ïng      nd ®Ó ph¶n ¸nh      Ý   ùc tÕ  ∙    c¸c chiph th   ® ph¸tsinh nhng    cã  ªnquan  n   Õt  li   ®Õ k qu¶  ¹t®éng  ho   SXKD   ña  Òu  c nhi niªn ®é   Õ     k to¸n vµ    viÖc  Õt  k chuyÓn    c¸c kho¶n    Ý   µy  µo    Ý   chiph n v chiph SXKD   ña        c c¸c niªn ®é kÕ     to¸nsau. Thuéc  ¹ chiphÝ    ícdµih¹n,gå m: lo i     tr¶tr       ­ Chi phÝ     íc vÒ      tr¶tr   thuªho¹t®éng     TSC§  (quyÒn  ö  ông  t,nhµ  ­ sd ®Ê   x ëng,kho  µng,v¨n phßng  µm  Öc,cöa  µng  µ    t    l vi   h v TSC§  kh¸c)phôc  ô    v cho  ¹t ho   ®éng  kinhdoanh  Òu    nhi n¨m  µichÝnh; t  ­ TiÒn    ¬  ë  ¹ tÇng  ∙    íccho  Òu    thuªc s h   ® tr¶tr   nhi n¨m  µ  ôc  ô  v ph v cho kinh  doanh  Òu  ú; nhi k ­ Chi phÝ     íc phôc  ô     tr¶tr   v cho  ¹t®éng  ho   kinh doanh  ña  Òu    c nhi n¨m  µi t  chÝnh;  ­ Chi  Ý   µnh  Ëp    ph th l doanh nghiÖp, chi phÝ      qu¶ng c¸o ph¸tsinh    trong  giai o¹n  ícho¹t®éng;  ® tr     ­Chi phÝ     nghiªncøu  ã    Þlín;   c gi¸tr   ­ Chi  Ý   ph cho    o¹n  iÓn  giai® tr khai kh«ng      Èn    Ën  µ   ®ñ tiªuchu ghi nh l  TSC§  h×nh; v«  ­Chi phÝ  o  ¹oc¸n bé     ®µ t     qu¶n  ývµ  l   c«ng  ©n  ü  Ët; nh k thu   ­ Chi  Ý     ph di chuyÓn  a   iÓ m   ®Þ ® kinh doanh, hoÆc   chøc  ¹    tæ  li doanh  nghiÖp; ­  îithÕ   ¬ng  ¹i  L  th m trong  êng  îp  tr h mua   ¹  l idoanh nghiÖp, s¸p  Ëp    nh doanh  nghiÖp  ã  Ýnh  Êtmua  ¹ ; ct ch   li ­ Chi  Ý     ph mua     ¹  c¸c lo ib¶o  Ó m   hi (b¶o  Ó m   hi ch¸y,næ,    b¶o  Ó m   hi tr¸ch   nhiÖ m   ©n   ù  ñ  ¬ng  Ön  Ën  ,b¶o  Ó m   ©n    d s ch ph ti v t¶i  hi th xe, b¶o  Ó m   µi hi t  s¶n, .. ) µ    ¹  Ö  Ý   µ     . v c¸c lo i ph m doanh    l nghiÖp  mua   µ    ét  Çn  v tr¶m l cho  Òu  nhi niªn®é   Õ     k to¸n; ­C«ng  ô,dông  ô  Êtdïng m ét  Çn  íi   Þlínvµ    c  c xu     l v   tr     b¶n  ©n  gi¸ th c«ng  ô, c  dông  ô  c tham  gia  µo  ¹t ®éng  v ho   kinh doanh    ét  trªn m n¨m  µichÝnh  t  ph¶i   ph©n    Çn  µo    i t ng chÞu    Ý  bæ d v c¸c®è  î   chiph trong nhiÒu    n¨m; ­L∙i    mua  µng    Ë m,    ãp,l∙thuªTSC§    µi Ýnh; h tr¶ch tr¶g       i thuªt   ch
 14. 14 ­ Chi  Ý   öa  ÷a  ínTSC§   ph s ch l   ph¸tsinh  ét  Çn    m l qu¸  ínph¶i ph©n    l    bæ nhiÒu  n¨m; ­C¸c    kho¶n  kh¸c. H ¹ ch to¸n µi  t  kho¶n 242 c Ç n  t«n  äng m é t s è  tr quy ® Þ n h  sau 1­ ChØ   ¹ch    µo  µi kho¶n  h to¸nv T   242  ÷ng  nh kho¶n    Ý     chiph ph¸tsinh cã    li   ªnquan  n   Õt  ®Õ k qu¶  ¹t®éng    ét  ho   trªnm n¨m  µichÝnh; t  2    ­ C¸c  ¹    Ý  lo i ph nªu    Õu  chi trªnn chØ  ªnquan  n   li   ®Õ n¨m  µichÝnh  Ön  t  hi t¹  ×    ùc tÕ    ith khith   ph¸tsinh ® îc ghinhËn      ngay  µo    Ý   v chiph SXKD   trong n¨m     tµichÝnh    µ     ®ã m kh«ng ph¶n ¸nh  µo  µi kho¶n  v T  242 "Chi phÝ     íc dµi   tr¶ tr     h¹n"; 3    Öc  Ýnh  µ  ©n      Ý     íc dµi h¹n  µo    Ý   ­ Vi t v ph bæ chi ph tr¶tr     v chi ph SXKD   tõng  ú  ¹ch to¸nph¶ic¨n cø  µo  Ýnh  Êt,møc    õng  ¹ chiphÝ  µ   ùa kh       vt ch   ®é t lo i     m l  chän  ¬ng  ph ph¸p vµ      tiªuthøc hîp lý;    4    Õ     ­ K to¸nph¶itheo  âichitiÕttõng    d      kho¶n    Ý     íc dµi h¹n  ∙  chiph tr¶tr     ® ph¸tsinh,®∙  ©n    µo    i t ng chÞu    Ý  ña  õng  ú  ¹ch to¸nvµ      ph bæ v c¸c®è  î   chiph c t kh     sè cßn  ¹cha  ©n    µo    Ý. l i ph bæ v chiph K Õ t c Ê u v µ  n éi dung ph¶n ¶nh c ñ a    tµi kho¶n 242 ­  hi ph Ý    tr c d µi  ¹ n C tr¶ í h Bªn  î: N Chi phÝ    ícdµih¹n ph¸tsinh trongkú    tr¶tr             Bªn  ã: C C¸c kho¶n    Ý     íc dµi h¹n  ©n    µo    Ý   ¹t®éng    chiph tr¶tr     ph bæ v chiph ho   s¶n xuÊtkinh doanh      trong kú.   Sè    î: dN C¸c kho¶n    Ý     íc dµi h¹n  a  Ýnh  µo    Ý   ¹t®éng    chiph tr¶tr     ch t v chiph ho   s¶n xuÊtkinh doanh  ña      c n¨m  µichÝnh. t  P h ¬ ng ph¸p  ¹ch to¸n Õ  to¸n é t s è  h  k  m ho¹t ® é n g  kinh t Õ  ch ñ y Õ u   1.Khiph¸tsinh c¸ckho¶n    Ý  µnh  Ëp doanh         chiph th l  nghiÖp,chiphÝ  o      ®µ t¹onh©n    viªn,chiphÝ     qu¶ng      c¸o ph¸tsinh trong giai®o¹n  ícho¹t®éng  ña       tr     c doanh nghiÖp  íi thµnh  Ëp, chi phÝ   m  l   cho    o¹n  giai ® nghiªn cøu,    Ý    chi ph chuyÓn  Þch  a  iÓ m. d ®Þ ® a/ N Õ u     Ý     chi ph ph¸tsinh    kh«ng  ínth×    Ën  µn  é  µo    Ý  l  ghi nh to b v chi ph SXKD   trong kú,ghi:    Nî  641     Ý  hµng  TK  ­Chi ph b¸n  (ChiphÝ    qu¶ng  c¸o)
 15. 15 Nî  642      Ý  TK  ­ Chi ph qu¶n  ýdoanh  l  nghiÖp (ChiphÝ   µnh  Ëp,chiphÝ    th l   ®µo  ¹onh©n  t  viªn,   Ý    ph nghiªncøu,.. ) chi   . Nî  133   Õ   TK  ­Thu GTGT   îckhÊu  õ(NÕu  ã) ®  tr   c Cã     111,112,152,153,331,334... c¸cTK            b/ N Õ u     Ý      chiph ph¸tsinh línph¶iph©n    Çn  µo    Ý       bæ d v chiph SXKD   ña  c nhiÒu  n¨m  µichÝnh  × khiph¸tsinh chiphÝ  îctËp  îp vµo  µikho¶n    t  th          ®  h  T  242 "ChiphÝ    ícdµih¹n",     tr¶tr      ghi: Nî  242     Ý    ícdµih¹n TK  ­Chi ph tr¶tr     Nî  133   Õ   TK  ­Thu GTGT   îckhÊu  õ(NÕu  ã) ®  tr   c Cã     111,112,152,331,334,338,.. c¸cTK            . c/ §Þnh  ú  Õn  µnh  ©n       Ý     íc dµi h¹n  µo    Ý    k ti h ph bæ chi ph tr¶ tr     v chi ph SXKD, ghi: Nî    641,642 c¸cTK    Cã   242     Ý    ícdµih¹n. TK  ­Chi ph tr¶tr     2. Khi tr¶tr c tiÒn        í  thuª TSC§,    thuª c¬  ë  ¹  Çng    sht theo  ¬ng  ph thøc thuª   ho¹t®éng  µ  ôc  ô  ¹t®éng    v ph v ho   kinhdoanh    cho  Òu  nhi n¨m, ghi:   Nî  242     Ý    ícdµih¹n TK  ­Chi ph tr¶tr     Nî  133   Õ   TK  ­Thu GTGT   îckhÊu  õ ®  tr   Cã     111,112  . c¸cTK  .. . §Þnh  ú  Õn hµnh  ©n    k ti   ph bæ theo    tiªuthøc ph©n    îp lýchiphÝ      bæ h       thuª TSC§,    ¬  ë  ¹ tÇng  µo    Ý  thuªc s h   v chiph SXKD,   ghi: Nî    635,642 c¸cTK    Cã   242     Ý    ícdµih¹n. TK  ­Chi ph tr¶tr     3.§èivíi      c«ng  ô,dông  ô  Êtdïng m ét  Çn  ã    Þlínph¶iph©n    c  c xu     l c gi¸tr       bæ dÇn  µo    Ý   v chiph SXKD   hoÆc     Ý   chiph qu¶n  ýkinh doanh  ã  Ó  ùc hiÖn  l    c th th   theo haiph¬ng     ph¸p ph©n      bæ sau: ­Ph ©n      Çn;   bæ hail ­Ph ©n    Òu  Çn.   bæ nhi l 3.1.Trêng  îp ph©n    lÇn:   h  bæ 2  ­KhixuÊtc«ng  ô,dông  ô,c¨n cø  µo  Õu  Êtkho,ghi:      c  c     v phi xu     Nî  242     Ý    ícdµih¹n TK  ­Chi ph tr¶tr     Cã   153   TK  ­C«ng  ô,dông  ô. c  c §ång  êitiÕn hµnh  ©n    Çn  u   th     ph bæ l ®Ç (b»ng  50%     Þc«ng  ô,dông  gi¸tr   c  cô  Êtdïng)vµo    Ý  xu     chiph SXKD   hoÆc     Ý  chiph qu¶n  ý, l  ghi: Nî  627,641,642 TK      Cã   242     Ý    ícdµih¹n. TK  ­Chi ph tr¶tr     Khi b¸o  áng, b¸o  Êt    h   m hoÆc   Õt  êih¹n  ö  ông  h th   sd theo quy  nh,  Õ   ®Þ k to¸n tiÕn  µnh  ©n      Þ cßn  ¹  ña    h ph bæ gi¸tr   lic c«ng  ô, dông  ô  µo    Ý   c  c v chi ph SXKD   hoÆc     Ý  chiph qu¶n  ýtheo c«ng  l    thøc:
 16. 16 Sè  ©n  ph Gi¸trÞc«ng  ô  Þ     cb   Gi¸trÞ    Kho¶n  åith b  ­ bæ = háng ­ ph Õ   Öu ­ li   êng  ËtchÊt v    lÇn 2 thu håi    (nÕu  ã) c 2 (nÕu  ã) c KÕ     to¸nghi: Nî  152­ Nguyªn  Öu,vËtliÖu (Gi¸trÞphÕ   Öu thu håin Õu  ã) TK    li           li       c Nî    TK 138    ­ Ph¶i thu    kh¸c (Sè  Òn  åi th ng  Ët chÊt ph¶i thu  i  íi   ti b   ê v       ®è v   ngêilµm  áng  µm  Êt)   h lm Nî    627,641,642  è  ©n    Çn  cho    i t ng sö  ông) c¸cTK    (S ph bæ l 2  c¸c®è  î   d Cã   242     Ý    ícdµih¹n. TK  ­Chi ph tr¶tr     3.2.Trêng  îp ph©n    Òu  Çn:   h  bæ nhi l ­ Khi xuÊt dïng       c«ng  ô, dông  ô, ®å   ïng  c  c  d cho thuªph¶ic¨n  vµo        cø  gi¸ trÞ,thêigian vµ       møc   ®é tham    ña  óng  gia c ch trong qu¸ tr×nh sö  ông          d ®Ó x¸c ®Þnh  è  Çn  s l ph¶iph©n    µ    bæ v møc     Ý   ©n    çi  Çn  chiph ph bæ m l cho  õng  ¹  t lo i c«ng  ô, dông  ô. C¨n  ®Ó     nh  c  c  cø  x¸c ®Þ møc     Ý   chiph ph¶iph©n    çi  Çn    bæ m l cã  Ó  µ thêigian  ö  ông  th l     sd hoÆc   èil ng  kh  î s¶n  È m,  Þch  ô  µ   ph d v m c«ng  ô  c tham    giakinhdoanh    trongtõng kú  ¹ch to¸n.    h   Ph¬ng  ph¸p h¹ch to¸nt ng  ùnh  êng  îp ph©n    lÇn.      ¬ t   tr h  bæ 2  Trong  haitr ng  îp ph©n      Çn  µ  ©n    Òu  Çn,kÕ     c¶    ê h   bæ hail v ph bæ nhi l   to¸n ®Ò u   ph¶itheo  âichitiÕtcho  õng    d      t kho¶n    Ý    ¶m   chiph ®Ó ® b¶o  tæng  è    s chi phÝ   ©n    ï hîp  íisè    Ý   ∙    ph bæ ph   v   chiph ® ph¸tsinh vµ  ng  i îng  Þu      ®ó ®è t ch chi phÝ. 4.Mua    TSC§  h×nh  îcthanh    v«  ®  to¸ntheo ph¬ng    thøc tr¶chË m,    ãp,    tr¶g   ghi nh    quy  nh  ¹  ôc  ®Þ tiM 2.1  Çn    íng  Én  Õ   Ph II­H d k to¸n ChuÈn  ùc    m “TSC§  h÷u  ×nh”. h IV­ í ng d É n  k Õ  to¸n c h u È n  m ù c    H " D o a n h  thu v µ  thu n h Ë p  k h¸c" 1­  Ýnh  Ýnh: Xo¸  á  ô m   õ "chiÕtkhÊu  § ch   bc t    thanh to¸n"ë  o¹n  cña   ® 06  chuÈn  ùc   m "Doanh thu  µ  v thu  Ëp  nh kh¸c" ban  µnh    h theo  Quy Õt  nh   è  ®Þ s 149/2001/Q§­BTC   µy  ng 31/12/2001 cña  é  ëng  é  µichÝnh.   B tr BT  2­ K Õ       to¸ndoanh  thu 2.1­Lo¹iTµikho¶n  ­Doanh        5   thu Lo¹iTµi kho¶n  dïng       5  ®Ó ph¶n ¸nh  µn  é  to b doanh thu  ùc  Ön  ña  th hi c doanh  nghiÖp  trongm ét  ú  Õ     k k to¸n. Doanh    µtæng    Þc¸clîÝch  thu l   gi¸tr      i kinh tÕ    doanh nghiÖp    îctrong thu ®     kú  Õ   k to¸n,ph¸tsinh tõ c¸c ho¹t®éng            SXKD   th«ng  êng  ña  th c doanh  nghiÖp,   gãp  Çn  µm    èn  ñ  ë  ÷u. ph l t¨ngv ch s h  
 17. 17 Doanh      thu ph¸tsinh tõ giao dÞch, sù  Ön  îcx¸c ®Þnh  ëitháa  Ën         ki ®     b  thu gi÷a doanh    nghiÖp  íibªn  v  mua  hoÆc   bªn  ö  ông  µis¶n.Nã   îc x¸c ®Þnh   sd t    ®   b»ng    Þhîp lýcña    gi¸tr       c¸ckho¶n  ∙    îchoÆc   Ïthu ® îcsau    õ(­    ® thu ®   s      khitr   ) c¸c kho¶n  ÕtkhÊu  ¬ng  ¹i,gi¶m    µng    µ    Þhµng    Þ    ¹ . chi   th m  gi¸h b¸n v gi¸tr   b¸n b tr¶l i H ¹ ch to¸n ¹i µi kho¶n  µ y  Ç n  t«n träng   lo  t   n c m é t s è qui ® Þ n h  sau   1­ Doanh    µ    Ý  ªnquan  n   ïng m ét    thu v chiph li   ®Õ c   giao dÞch    ph¶i® îcghi     nhËn  ng  êitheo nguyªn t¾c  ïhîp vµ  ®å th       ph     ph¶itheo n¨m  µichÝnh.     t  2­ ChØ     Ën    ghinh doanh    thu trong kú  Õ         k to¸nkhitho¶ m∙n  ng  êic¸c   ®å th     ®iÒu  Ön    Ën  ki ghi nh doanh  thu b¸n  µng,  h doanh thu cung  Êp  Þch  ô, c d v  doanh  thu  Òn  i tiÒn  ti l∙  , b¶n quyÒn,  Òn    ti cæ tøc  µ  î nhuËn  îc chia quy  v li  ®    ®Þnh   ¹  iÓ m   t i® 10, 16,  24 cña  ChuÈn   ùc   m doanh thu  µ  v thu  Ëp  nh kh¸c  (QuyÕt  nh  è  ®Þ s 149/2001/Q§­ BTC   µy  ng 31/12/2001  ña  é   µi chÝnh)  µ  c BT  v c¸c quy  nh  ña  Õ     Õ     Ön  µnh. Khi kh«ng    ®Þ c Ch ®é k to¸nhi h    tho¶ m∙n    iÒu  c¸c ® kiÖn    Ën  ghinh doanh    thu kh«ng  ¹ch to¸nvµo  µikho¶n  h   t  doanh thu. 3­    µng  ãa  Khi h h hoÆc   Þch  ô  îc trao ® æi    Êy  µng  ãa  d v®    ®Ó l h h hoÆc   dÞch  ô ¬ng  ù vÒ   vt t   b¶n  Êt vµ    Þth× viÖc    æi    ch   gi¸tr     trao® ®ã kh«ng  îccoilµ ®      m ét  giao dÞch  ¹ora doanh    µ    t   thu v kh«ng  îcghinhËn  µdoanh  ®   l  thu. 4­ Doanh    Ó  doanh    éibé) ph¶i® îctheo  âiriªngbiÖttheo    thu (k c¶  thu n        d      tõng lo¹ doanh       i thu:Doanh      µng,doanh    thu b¸n h   thu cung  Êp  Þch  ô,doanh  cd v  thu  Òn  i tiÒn  ti l∙   , b¶n quyÒn,    cæ tøc  µ  î nhuËn  îc chia.Trong  õng  ¹ v li   ®    t lo i   doanh    ¹ ® îcchitiÕttheo  õng  doanh      thu l         i t thø  thu,nh doanh    hµng  ã  thu b¸n  c thÓ  îc chitiÕtthµnh  ®     doanh thu b¸n  s¶n  È m,  µng  ph h ho¸,.   .nh»m   ôc  ô  . ph v cho  Öc  vi x¸c  nh   y   ,  Ýnh  ®Þ ®Ç ®ñ ch x¸c  Õt  k qu¶  kinh doanh  theo yªu  Çu  c qu¶n  ý ho¹t®éng  l    s¶n  Êt kinh  xu   doanh  µ  Ëp  v l b¸o  c¸o  Õt  k qu¶  kinh doanh  cña doanh  nghiÖp. 5­  Õ u   N trong  ú  Õ   k k to¸n ph¸t sinh      c¸c kho¶n gi¶m  õ doanh  tr   thu    b¸n hµng  µ  v cung  Êp  Þch  ô,nh  ÕtkhÊu  ¬ng  ¹i,gi¶m    µng    µng  cd v   chi   th m  gi¸h b¸n,h b¸n  Þ     ¹ th×  b tr¶l   ph¶i® îc h¹ch    i    to¸nriªngbiÖt.C¸c      kho¶n gi¶m  õdoanh    tr   thu ® îctÝnh  õvµo    tr   doanh      Ën  thu ghinh ban  u       nh  ®Ç ®Ó x¸c®Þ doanh    Çn  thu thu lµm    x¸c®Þnh  Õt  c¨n cø    k qu¶  kinhdoanh  ña  ú  Õ     c k k to¸n. 6­  Ò   V nguyªn  ¾c, cuèi kú  Õ   t    k to¸n,doanh    nghiÖp ph¶i x¸c ®Þnh  Õt     k qu¶  ¹t®éng  ho   SXKD.  µn  é  To b doanh  thuÇn  ùc hiÖn  thu  th   trong kú  Õ       k to¸n ® îc kÕt    chuyÓn  µo  µi kho¶n  v T  911    ­ X¸c  nh  Õt  ®Þ k qu¶  kinh doanh. C¸c  µi     t  kho¶n  éc lo¹ tµikho¶n  thu       i doanh    thu kh«ng  ã  è    èikú. c s d cu   Lo¹itµikho¶n     doanh    ã  tµikho¶n,chiathµnh  nhã m thu c 6        3  a) Nhã m   51     TK  ­Doanh    ã  tµikho¶n thu,c 03    ­Tµikho¶n     511   ­Doanh      µng  µ  thu b¸n h v cung  Êp  Þch  ô; cd v  ­Tµikho¶n     512   ­Doanh    éibé; thu n   ­Tµikho¶n     515   ­Doanh    ¹t®éng  µichÝnh. thu ho   t  b) Nhã m   52   ã   tµikho¶n   TK  ­C 01    ­Tµikho¶n     521   ÕtkhÊu  ¬ng  ¹i. ­Chi   th m
 18. 18 c)Nhã m   53   ã   tµikho¶n   TK  ­C 2    ­Tµikho¶n     531   µng    Þ    ¹ ; ­H b¸n b tr¶l i ­Tµikho¶n     532   ­Gi¶m    µng  gi¸h b¸n. 2.2­Tµikho¶n     511   ­Doanh      µng  µ  thu b¸n h v cung  Êp  Þch  ô cd v a) §æi    µi kho¶n    tªnT   511    ­ "Doanh    hµng" thµnh  µi kho¶n  thu b¸n    T  511    ­ "Doanh    hµng  µ  thu b¸n  v cung  Êp  Þch  ô". cd v b) Néi dung     ph¶n  cña  µi kho¶n  ¸nh  T  511­ "Doanh    hµng  µ    thu b¸n  v cung  cÊp  Þch  ô". d v Tµikho¶n  µy  ïng      nd ®Ó ph¶n  doanh    hµng  µ  ¸nh  thu b¸n  v cung  Êp  Þch  cd vô  ña  c doanh  nghiÖp  trong m ét  ú  Õ     ña  ¹t®éng    k k to¸nc ho   SXKD   õ c¸c giao t      dÞch  µ    v c¸cnghiÖp  ô  v sau:  ­ B¸n  µng: B¸n    h   s¶n  È m   doanh  ph do  nghiÖp s¶n  Êt ra  µ  xu   v b¸n  µng  h ho¸ mua  µo;   v ­ Cung  Êp  Þch  ô:Thùc  Ön    cd v  hi c«ng  Öc  ∙  vi ® tho¶ thuËn    theo  îp ®ång  h  trong m ét  ú,hoÆc   Òu  ú  Õ     k  nhi k k to¸n,nh    cung  Êp  Þch  ô  Ën  , lÞch, cd v v t¶i du      cho    thuªTSC§  theo ph¬ng    thøc cho    ¹t®éng...   thuªho   . Doanh  thu b¸n  µng  µ  h v cung  Êp  Þch  ô  µ toµn  é  è  Òn  c d v l  b s ti thu  îc,®  hoÆc   Ï thu  îc tõ c¸c giao  Þch  µ  s  ®      d v nghiÖp  ô  v ph¸tsinh doanh      thu      nh b¸n s¶n  È m,  µng  ph h ho¸, cung  Êp  Þch  ô    c d v cho  kh¸ch  µng  h bao  å m   c¸c g c¶    kho¶n  ô    µ  Ý    ph thu v ph thu thªm  µigi¸b¸n (nÕu  ã). ngo       c  Trêng  îp  h doanh  nghiÖp  ã  c doanh thu b¸n  µng  µ  h v cung  Êp  Þch  ô  cd v b»ng  ¹itÖ  × ph¶iquy  æi  ¹itÖ    ång  ÖtNam   ngo   th     ® ngo   ra § Vi   theo tûgi¸thùc tÕ         ph¸t sinh    hoÆc   û  t giao  Þch  ×nh  ©n    Þ  êng  ¹itÖ  ªnng©n  d b qu trªn th tr ngo   li   hµng  Ng ©n   µng  µ   íc  Öt  do  h Nh n Vi Nam   c«ng  è   ¹  êi ®iÓ m   b t ith   ph¸t sinh     nghiÖp  ô  v kinhtÕ.   Doanh      µng  µ  thu b¸n h v cung  Êp  Þch  ô  Çn  µ   cd v thu m doanh  nghiÖp  ùc th   hiÖn  îctrong kú  Õ     ã  Ó  Êp  ¬n  ®    k to¸nc th th h doanh    hµng  µ  thu b¸n  v cung  Êp  c dÞch  ô    Ën  v ghi nh ban  u   c¸c nguyªn  ©n:  ®Ç do    nh Doanh  nghiÖp  Õt khÊu  chi   th ng  ¹i,gi¶m    µng  ∙  ¬ m  gi¸h ® b¸n cho kh¸ch hµng    hoÆc   µng  ∙  h ® b¸n  Þ     ¹ b tr¶l i   (do kh«ng  ¶m   ® b¶o  iÒu  Ön  Ò   ® ki v quy  c¸ch,phÈ m   Êt ghi trong hîp  ng     ch       ®å kinh tÕ),vµ      doanh  nghiÖp ph¶inép  Õ    ô ® Æc   ÖthoÆc   Õ  Êt   thu tiªuth   bi   thu xu   khÈu,  Õ   thu GTGT   theo  ¬ng  ph ph¸p  ùc tiÕp  îc tÝnh    tr   ®  trªn doanh thu    b¸n hµng  µ  v cung  Êp  Þch  ô  ùc tÕ  µ   cd v th   m doanh  nghiÖp  ∙  ùc hiÖn  ® th   trong m ét    kú  Õ   k to¸n. H ¹ ch to¸n tµi    kho¶n n µ y c Ç n  t«n träng  é t s è quy ® Þ n h  sau m 1­ Tµikho¶n     511 "Doanh    hµng  µ  thu b¸n  v cung  Êp  Þch  ô" chØ  cd v  ph¶n  ¸nh doanh    ña  èil ng s¶n  È m,  µng    ∙    Þch  ô  ∙    thu c kh  î   ph h ho¸ ® b¸n;d v ® cung  Êp  c ® îcx¸c ®Þnh  µtiªuthô trong kú     l        kh«ng  ©n  Ötdoanh    ∙    Òn hay  ph bi   thu ® thu ti   sÏthu ® îctiÒn.     2­ K Õ       to¸ndoanh    hµng  µ  thu b¸n  v cung  Êp  Þch  ô  ña  cd v c doanh  nghiÖp  ® îcthùc hiÖn      theo nguyªn t¾c      sau:
 19. 19 ­ §èivíis¶n  È m,  µng    Þch  ô  éc ®èi îng chÞu  Õ       ph h ho¸,d v thu   t  thu GTGT   theo  ¬ng  ph ph¸p  Êu  õ,doanh  kh tr   thu b¸n  µng  µ  h v cung  Êp  Þch  ô  µ gi¸ c d v l    b¸n cha  ã  Õ    c thu GTGT; ­  èi víis¶n  È m,  µng  §   ph h ho¸, dÞch  ô    v kh«ng  éc  Ön  Þu  Õ  thu di ch thu GTGT,  hoÆc   Þu  Õ  ch thu GTGT   theo  ¬ng  ph ph¸p  ùctiÕp th×  tr     doanh      thu b¸n hµng  µ  v cung  Êp  Þch  ô  µtæng    cd v l  gi¸thanh  to¸n; ­ §èivíi      s¶n  È m,  µng    Þch  ô  éc ®èi t ng chÞu  Õ    ô ph h ho¸,d v thu    î   thu tiªuth   ® Æc   Öt,hoÆc   Õ  Êt khÈu  ×  bi   thu xu   th doanh    hµng  µ  thu b¸n  v cung  Êp  Þch  cd vô  µ tæng    l  gi¸thanh to¸n (bao  å m   thuÕ    ô  Æc   Öt,hoÆc   Õ    g c¶  tiªuth ® bi   thu xuÊtkhÈu);   ­ Nh÷ng    doanh  nghiÖp  Ën    nh gia c«ng  Ët t  µng    × chØ  v  ,h ho¸ th   ph¶n    ¸nh vµo  doanh    hµng  µ  thu b¸n  v cung  Êp  Þch  ô  è  Òn giac«ng  ùc tÕ  îch­ cd v s ti     th   ®   ëng,kh«ng    bao  å m     ÞvËtt  µng    Ën    g gi¸tr    ,h ho¸ nh giac«ng. ­§èivíi µng    Ën    ilý, ý  öitheo ph¬ng       h ho¸ nh b¸n ®¹     g   k   thøc b¸n ®óng    ­    gi¸h ëng hoa  ång  ×  ¹ch  h th h to¸n vµo    doanh thu b¸n  µng  µ  h v cung  Êp  Þch  ô  c d v phÇn  hoa  ång    µng  µ   h b¸n h m doanh  nghiÖp  îchëng. ®  ­  êng  îp  Tr h b¸n  µng  h theo  ¬ng  ph thøc    Ë m,    ãp  ×  tr¶ ch tr¶ g th doanh  nghiÖp    Ën  ghi nh doanh  b¸n  µng  thu  h theo    gi¸b¸n    tr¶ngay  µ    Ën  µo  v ghi nh v doanh    ¹t®éng  µichÝnh  Ò   Çn    Ýnh    thu ho   t  v ph l∙ t i trªnkho¶n  ph¶itr¶nhng       tr¶ chË m   ïhîp víi êi®iÓ m     Ën  ph        th ghinh doanh    îcx¸cnhËn. thu ®     ­ Nh÷ng    s¶n  È m,  µng    îcx¸c ®Þnh  µtiªuthô,nhng  ×  ýdo  Ò   ph h ho¸ ®     l      v l  v chÊt l ng,vÒ      î   quic¸ch kü  Ët, .ngêimua   õ chèithanh    thu .  .   t    to¸n,göitr¶l¹ ngêi        i   b¸n hoÆc   yªu  Çu  c gi¶m    µ  îc doanh  gi¸v ®   nghiÖp  Êp  Ën; hoÆc   êi ch thu   ng   mua  mua   µng  íikhèil ng lín® îc chiÕtkhÊu  ¬ng  ¹i th×    h v   î         th m   c¸c kho¶n  gi¶m  trõdoanh    thu  b¸n  µng  µy  îc theo  âi riªng biÖt trªnc¸c Tµi kho¶n  h n ®  d         531    ­ Hµng    Þ    ¹  b¸n b tr¶l ihoÆc   µikho¶n  , T  532   ­Gi¶m    µng    µikho¶n  gi¸h b¸n,T   521    ­ ChiÕtkhÊu  ¬ng  ¹i.   th m ­ Trêng  îp trong kú    h    doanh  nghiÖp  ∙  Õtho¸ ®¬n  ® vi     b¸n  µng  µ  ∙    h v ® thu tiÒn b¸n  µng  ng  n   èikú  Én  a   h nh ®Õ cu   v ch giao hµng    cho  êimua   µng, th× ng   h    trÞ gi¸sè  µng  µy    h n kh«ng  îccoilµ tiªuthô vµ  ®           kh«ng  îcghivµo  µi kho¶n  ®   T  511­ "Doanh  b¸n  µng  µ    thu  h v cung  Êp  Þch  ô" m µ   cd v   chØ  ¹ch    µo    h to¸n v bªn Cã   µikho¶n  T  131­ "Ph¶ithu cña       kh¸ch hµng" vÒ       kho¶n  Òn ®∙    ña  ti   thu c kh¸ch   hµng.  Khi  ùc  th giao  µng  h cho  êi mua   Ï h¹ch  ng   s  to¸n vµo  µi    T kho¶n  511­  "Doanh    hµng  µ  thu b¸n  v cung  Êp  Þch  ô" vÒ   Þgi¸hµng  ∙  cd v   tr     ® giao,®∙    ­   thu tr íctiÒn b¸n  µng,phïhîp víi   iÒu  Ön    Ën     h        ® c¸c ki ghinh doanh  thu. ­ §èivíitr ng  îp cho       ê h   thuªtµis¶n,cã  Ën  íctiÒn cho    ña  Òu       nh tr     thuªc nhi n¨m  ×  th doanh   thu cung  Êp  Þch  ô    Ën  ña  cd v ghinh c n¨m  µichÝnh  µ sè  Òn t  l   ti   cho    îcx¸c®Þnh    ¬  ë  Êytoµn  é  thuª®     trªnc s l   b tæng  è  Òn thu ® îcchiacho  è  s ti         s n¨m cho    µis¶n. thuªt   ­ §èi víidoanh       nghiÖp  ùc hiÖn  Öm   ô  th   nhi v cung  Êp  c s¶n  È m,  µng  ph h ho¸,dÞch  ô    v theo  yªu  Çu  ña  µ   íc,® îc Nhµ   íc trîcÊp, trîgi¸theo    c c Nh n     n        qui ®Þnh  ×  th doanh  trîcÊp, trî   µ sè  Òn  îc Nhµ   íc chÝnh  thu        l   ti ®   gi¸ n  thøc th«ng  b¸o,hoÆc   ùc tÕ  î Êp, trî     th   tr  c     Doanh  trî Êp, trî   îc ph¶n  gi¸. thu    c    ®   gi¸ ¸nh    trªn TK 5114   ­Doanh    î Êp  î thu tr c tr gi¸. ­Kh«ng  ¹ch to¸nvµo  µikho¶n  µy    êng  îp sau:   h   t  n c¸ctr h 
 20. 20 . TrÞ    µng    gi¸h ho¸,vËt t     , b¸n  µnh  È m   Êt giao  th ph xu   cho bªn  µi gia ngo     c«ng  Õ   Õn. ch bi .TrÞ      gi¸s¶n  È m,    µnh  È m,  Þch  ô  ph b¸n th ph d v cung  Êp  ÷a c¸c®¬n  Þ  c gi     v thµnh    viªntrong m ét    c«ng    ty,tæng c«ng    ¹ch    µn  µnh  tyh to¸nto ng (s¶n  È m,  ph b¸n thµnh  È m,  Þch  ô    ô néibé).   ph d v tiªuth     .Sè  Òn thu ® îcvÒ   îng b¸n,thanh  ýTSC§.   ti       nh     l  . TrÞ      gi¸s¶n  È m,  µng  ph h ho¸  ang  öi b¸n; dÞch  ô  µn  µnh  ∙  ® g    v ho th ® cung  Êp  c cho  kh¸ch hµng  ng  a  îcngêimua  Êp  Ën    nh ch ®     ch thu thanh  to¸n. .TrÞ    µng  öib¸n    gi¸h g   theo  ¬ng  ph thøc göib¸n  ilý, ý  öi(ch ® îcx¸c     ®¹     g   a      k ®Þnh  µtiªuthô). l    .C¸c    kho¶n    Ëp  thu nh kh¸ckh«ng  îccoilµdoanh    hµng  µ    ®      thu b¸n  v cung  cÊp  Þch  ô. d v c) K Õt  Êu, néi dung    c    ph¶n  ¸nh  µ  ¬ng  v ph ph¸p  ¹ch  h to¸n c¸c nghiÖp  ô     v chñ  Õu  ña  µi kho¶n  y c T  511­ "Doanh      thu b¸n  µng  µ  h v cung  Êp  Þch  ô" vµ  cd v  viÖc  ë     µikho¶n  Êp  ® îc thùc  Ön    m c¸c t   c 2    hi nh quy  nh  i  íiTµi kho¶n  ®Þ ®è v     511    ­ "Doanh    thu b¸n  µng" trong Ch Õ     Õ     h     ®é k to¸ndoanh  nghiÖp  (ban  µnh  h theo Quy Õt  nh  è  ®Þ s 1141/TC­ Q§­C§KT,  µy  ng 01/11/1995  ña  é   µi chÝnh  c BT  vµ    c¸c Th«ng   íng dÉn  öa  æi, bæ   th   s®   sung  Õ     Õ     Ch ®é k to¸ndoanh  nghiÖp).   Riªng  i  íisè  Õ   ®è v   thu GTGT   ph¶i nép  Ýnh    t theo  ¬ng  ph ph¸p  ùc tiÕp    tr   ph¸t sinh trong kú  îcghivµo     ®   bªn  ã   3331    C TK  ­ “ThuÕ  GTGT   ph¶inép” ®èi        øng víi   Nî  µikho¶n  bªn  t   511 “Doanh      µng  µ  thu b¸n h v cung  Êp  Þch  ô”. cd v ph ¬ ng ph¸p  ¹ch to¸n Õ  to¸n é t s è  h  k  m ho¹t ® é n g  kinh t Õ  ch ñ y Õ u   1­ Trêng  îp b¸n hµng    h    theo ph¬ng    thøc tr¶chË m,    ãp:    tr¶g a.§èivíi µng    Þu  Õ       h ho¸ ch thu GTGT   theo ph¬ng    ph¸p khÊu  õ:   tr ­ Khib¸n  µng    Ë m,    ãp,ghisè  Òn tr¶lÇn  u   µ  è  Òn cßn    h tr¶ch tr¶g     ti     ®Ç v s ti   ph¶ithu  Ò     v b¸n  µng    Ë m,    ãp, doanh  b¸n  µng  µ    h tr¶ch tr¶g   thu  h v l∙ ph¶ithu, i    ghi: Nî    111,112,131  c¸cTK    (Tæng    gi¸thanh  to¸n) Cã   511­ Doanh      µng  µ  TK    thu b¸n h v cung  Êp  Þch  ô  cd v (5113­Gi¸b¸n        tr¶ tiÒn ngay  a  ã  Õ    ch c thu GTGT)                                                 Cã   333    TK  ­ ThuÕ   µ    v c¸c kho¶n ph¶inép  µ   íc(3331      Nh n ­ Thu Õ  GTGT   ph¶inép)   Cã  TK3387    ­ Doanh thu  a  ùc hiÖn  ch th   (Chªnh  Öch  ÷a  l gi tæng  è  Òn s ti   theo gi¸b¸n tr¶chË m,    ãp  íi       Òn ngay  a  ã  Õ        tr¶g v   b¸n tr¶ti   gi¸ ch c thu GTGT). ­Khithùc thu tiÒn b¸n hµng  Çn  Õp sau,ghi:          l ti     Nî    111,112,.. c¸cTK    . Cã   131   TK  ­Ph¶ithu cña     kh¸ch hµng   ­Ghi nhËn     doanh    Òn l∙b¸n  µng    Ë m,    ãp  õng kú,ghi: thu ti     h i tr¶ch tr¶g t    
Đồng bộ tài khoản