Thông tư 91/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
58
lượt xem
3
download

Thông tư 91/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 91/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính bổ sung, sửa đổi Thông tư số 68/2001/TT-BTC ngày 24/8/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoàn trả các khoản thu đã nộp ngân sách nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 91/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a B é  T µ i  h Ý n h  S è  91/2002/TT­B T C   g µ y  11 th¸ng 10  m  2002 B æ   c n n¨ s u n g, s ö a ® æ i  T h « n g  t s è  68/2001/TT­B T C  n g µ y  24/8/2001  c ñ a B é  T µ i  h Ý n h  h í ng d É n   o µ n  tr¶ c¸c kh o¶ n  thu  c h ® ∙ n é p  n g © n  s¸ch n h µ   íc n § Ó   µn    Òn  chªnh  Öch    µng  Êt nhËp  Èu  ∙  ép  õa  ho tr¶ti thu  l gi¸h xu   kh ® n th vµo  ©n  ng s¸ch  µ  íc,Bé   µi chÝnh  íng  Én    nh n   T   h d bæ sung, söa  æi    ® Th«ng    t sè  68/2001/TT­ BTC   µy  ng 24/8/2001 "Híng dÉn  µn          ho tr¶c¸ckho¶n    ∙  ép  thu ® n ng©n  s¸ch nhµ  íc"nh    n   sau: I.Bæ     sung  ôc  ®iÓ m     µ    m 1.3  1, v bæ sung  íi ®iÓ m     iÓ m   phÇn    m  8, ® 9  I Th«ng   è  ts 68/2001/TT­BTC   µy  ng 24/8/2001 cña  é  µichÝnh      BT  nh sau: "1.3­Kho¶n    îchoµn    kh«ng  ùc hiÖn  îcb»ng  ×nh    thu ®   tr¶do  th   ®  h thøc bï    trõvµo    kho¶n      thu ph¸tsinh ph¶inép  ©n      ng s¸ch kú    sau  ña  n  Þ  c ®¬ v hoÆc   ∙  ® thùc hiÖn  ïtrõnhng  Én    b    v cßn  ph¶ihoµn    õng©n    tr¶t   s¸ch nhµ  íc.   n ViÖc  µn    Òn  ho tr¶ti thu  chªnh  Öch    µng  Êt,nhËp  Èu  ép  õa  l gi¸h xu   kh n th vµo  ©n  ng s¸ch nhµ  ícdo  é   µi chÝnh  ùc hiÖn  ¬    n  BT  th   (c quan    H¶i quan  kh«ng  thùc hiÖn  µn    n  Þ    ho tr¶®¬ v b»ng  ×nh  h thøc bï trõvµo  è  Òn thu chªnh  Öch       s ti     l gi¸hµng  Êt nhËp  Èu    xu   kh ph¶inép  ©n    ng s¸ch nhµ  íccña    µng  Êt nhËp    n  l«h xu   khÈu  ú  k sau)". "8/Sè   Òn thu chªnh  Öch    µng  Êt nhËp  Èu  ña  n  Þ  ∙  ép    ti     l gi¸h xu   kh c ®¬ v ® n vµo  ©n  ng s¸ch nhµ  íclính¬n  è  Òn thu chªnh  Öch    µ   n  Þ    n   s ti     l gi¸m ®¬ v ph¶inép    ng©n s¸ch nhµ  íctrong c¸ctr ng  îp sau:   n     ê h   ­ Do    ãtcña  n  Þ    sais   ®¬ v trong qu¸ tr×nh tù khaib¸o  Ýnh           t thu chªnh  Öch  l gi¸hµng  Êt nhËp  Èu    xu   kh ph¶inép  ©n    ng s¸ch  µ  íc víic¬  nh n     quan    H¶i quan  khilµm  ñ tôcxuÊtnhËp  Èu  µng    th       kh h ho¸. ­ Do   µng   h ho¸  ùc  Êt,nhËp  Èu  t  ¬n  th xu   kh Ý h khai b¸o    trong  ê khai h¶i t     quan. ­ Do  ¬    c quan    H¶i quan  ã  Õt  nh  iÒu  c quy ®Þ ® chØnh  gi¶m  è  Õ  Êt s thu xu   nhËp  Èu  gi¶m    Ýnh  Õ  Êt nhËp  Èu  víigi¸tÝnh  Õ  µ   kh do  gi¸t thu xu   kh so      thu m ®¬n  Þ  ùkhaib¸o khilµm  ñ tôcxuÊtnhËp  Èu  µng  v t      th       kh h ho¸. ­ Do    ãtcña  ¬    sais   c quan    H¶i quan trong qu¸ tr×nh tÝnh  chªnh  Öch       thu  l gi¸hµng  ÊtnhËp  Èu.   xu   kh ­  ùc  Ön  Th hi c¸c  quyÕt  nh   ña  ñ   íng  Ýnh  ñ  ®Þ c Th t Ch ph hoÆc   ña  ¬  cc quan  ã  Èm  Òn  Ò   Öc  iÒu  c th quy v vi ® chØnh gi¶m  hoÆc   kh«ng   thu chªnh  Öch  l gi¸hµng  Êt nhËp  Èu  i víi   Æt   µng  ∙  ùc xuÊt nhËp  Èu  µ  ∙    xu   kh ®è     mc¸c h ® th     kh v ® nép  Òn chªnh  Öch    µng  ÊtnhËp  Èu  µo  ©n  ti   l gi¸h xu   kh v ng s¸ch nhµ  íc."   n "9/ ViÖc  µn      ho tr¶ kho¶n thu chªnh  Öch    i  íivËt  , nguyªn  Öu l gi¸®è v   t  li   nhËp  Èu  ïng    kh d ®Ó s¶n  Êt,gia  xu   c«ng  µng  Êt khÈu  ùc  Ön   quy  h xu   th hi nh ®Þnh  t¹  iTh«ng t è   s 18/2001/TT­ BTC  ngµy  22/3/2001 vÒ  híng dÉn  viÖc  kh«ng  thu,hoµn  ¹    li kho¶n  thu chªnh  Öch    i  íivËt  , nguyªn  Ët  Öu l gi¸®è v   t  v li   nhËp  Èu  ïng    kh d ®Ó s¶n  Êt, gia  xu   c«ng hµng  Êt  Èu  µ   xu kh v Th«ng   sè  t 74/2001/TT­BTC   µy  ng 22/9/2001  Ò     v bæ sung,söa  æi    ® Th«ng   è  ts 18/2001/ TT­BTC   µy  ng 22/3/2001 cña  é  µichÝnh."   BT 
  2. 2 II Bæ     . sung  éidung  íng dÉn  Ò   å  ¬    Þ  µn    µ  n  h  v h s ®Ò ngh ho tr¶v quy  ×nhtr   thùc hiÖn  µn      ho tr¶kho¶n  Òn thu chªnh  Öch    ∙  ép  õa  µo  ©n  ti     l gi¸® n th v ng s¸ch  nhµ  ícnh  n   sau: 1/ ViÖc  quyÕt  nh  µn        ra  ®Þ ho tr¶c¸c kho¶n  chªnh  Öch  ∙  ép  õa  thu  l ® n th vµo  ©n  ng s¸ch nhµ  íc,Bé   µi chÝnh  û  Òn    n  T  u quy cho  ¬  c quan    H¶i quan xem   xÐt vµ    Õt ®Þnh.   ra quy   2/Hå   ¬  µ    s v quy  ×nh thùc hiÖn hoµn      tr       tr¶c¸ckho¶n  Òn thu chªnh  Öch  ti     l gi¸®∙  ép  õa  µo  ©n    n th v ng s¸ch nhµ  íc ® îc thùc hiÖn    å  ¬  µ    n      nh h s v quy  ×nh tr   hoµn      tr¶c¸c kho¶n thu  i  íihµng  ®è v   ho¸  Êt nhËp  Èu  ∙  ép  ©n  xu   kh ® n ng s¸ch  nhµ   íc quy  nh   ¹  iÓ m     Çn     n  ®Þ t i® I ph E Th«ng   sè  t 172/1998/TT­BTC   µy  ng 22/12/1998  íng dÉn    µnh  "H   thih NghÞ   nh  è  ®Þ s 54/CP  µy  ng 28/8/1993,NghÞ     ®Þnh  è  s 94/1998/N§­   µy  CP ng 17/11/1998  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh    Õt ®Þ chiti   thihµnh  Ët  Õ   Êt  Èu, thuÕ   Ëp  Èu  µ    Ët  öa  æi, bæ     Lu thu xu kh   nh kh v c¸c Lu s ®   sung  ét  è  iÒu  ña  Ët  Õ   Êt  Èu, nhËp  Èu"  µ  m s® c Lu thu xu kh   kh v quy  nh   ¹  ®Þ ti ®iÓ m     iÓ m   phÇn    1, ® 2  IITh«ng   è  t s 68/2001/TT­ BTC   µy  ng 24/8/2001  íng "H   dÉn  µn      ho tr¶c¸ckho¶n    ∙  ép  ©n  thu ® n ng s¸ch nhµ  íc"cña  é  µichÝnh.   n  BT    II   I Th«ng   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  . t n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý. C¸c  15  k t  k  kho¶n  Òn  ti thu  chªnh  Öch    µng  Êt nhËp  Èu  ∙  ép  õa  µo  ©n  l gi¸h xu   kh ® n th v ng s¸ch nhµ  ícph¸tsinh tr cngµy    n      í  Th«ng   ã  Öu  ùcthihµnh  îcxem   Ðt vµ  tc hi l     ®  x  hoµn    tr¶theo quy  nh  ña    ®Þ c Th«ng   µy. tn  
Đồng bộ tài khoản