Thông tư 93/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:16

0
138
lượt xem
23
download

Thông tư 93/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 93/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 93/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. T H¤NG T ¦   C ñ a   B é   T µ I   C H Ý N H   S è   9 3 / 2 0 0 4 / T T ­ B T C   n g µ y   2 9   t h ¸ n g   9   n ¨ m  2004 Híng dÉn mét sè néi dung Quy chÕ thµnh lËp, tæ chøc  vµ ho¹t ®éng cña Quü b¶o l∙nh tÝn dông  cho c¸c doanh nghiÖp nhá vµ võa  C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  77/2003/N§­CP ngµy 1/7/2003 cña   ChÝnh phñ  qui  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ  c¬   cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; C¨n cø QuyÕt  ®Þnh sè  193/2001/Q§­TTg ngµy 20/12/2001   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   vÒ   viÖc   ban   hµnh   Qui   chÕ   thµnh   lËp, tæ chøc vµ  ho¹t  ®éng cña Quü  b¶o l∙nh tÝn dông cho   c¸c doanh nghiÖp nhá vµ võa;  C¨n  cø   QuyÕt   ®Þnh   sè   115/2004/Q§­TTg   ngµy   25/6/2004   cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  vÒ  viÖc söa  ®æi, bæ sung Qui chÕ   thµnh lËp, tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Quü b¶o l∙nh tÝn dông   cho c¸c doanh nghiÖp nhá  vµ  võa ban hµnh theo QuyÕt  ®Þnh   sè   193/2001/Q§­TTg   ngµy   20/12/2001   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ;  Bé  Tµi chÝnh híng dÉn híng dÉn thùc hiÖn mét sè  néi   dung nh sau: CH¦¥NG I THµNH LËP, Tæ CHøC, §IÒU HµNH QUü B¶O L∙NH TÝN DôNG 1. §iÒu kiÖn ®Ó ®îc thµnh lËp Quü b¶o l∙nh tÝn dông ­ Cã ®Ò ¸n thµnh lËp Quü b¶o l∙nh tÝn dông ®∙ ® îc Chñ  tÞch uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung  ¬ng  phª duyÖt. Néi dung  ®Ò  ¸n ph¶i chøng minh  ®îc nhu cÇu vÒ  cÊp   b¶o   l∙nh   tÝn   dông   cña   c¸c   doanh   nghiÖp   nhá   vµ   võa  ho¹t ®éng trªn ®Þa bµn, ph¬ng ¸n tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña  Quü b¶o l∙nh tÝn dông trong 3 n¨m ®Çu kh¶ thi. ­ Cã   ®ñ  møc vèn  ®iÒu lÖ  tèi thiÓu 30 tû   ®ång do Ng©n   s¸ch   tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc   trung  ¬ng   cÊp,   c¸c   tæ  chøc, c¸ nh©n trong vµ ngoµi níc tham gia gãp vèn.  ­ Cã danh s¸ch dù kiÕn c¸n bé thuéc Héi ®ång qu¶n lý,  ban kiÓm so¸t, ban ®iÒu hµnh lµ nh÷ng ngêi cã ®Çy ®ñ n¨ng  lùc hµnh vi d©n sù, tèt nghiÖp  ®¹i häc vµ  cã   Ýt nhÊt 5  n¨m kinh nghiÖm lµm viÖc trong lÜnh vùc kinh tÕ  hoÆc tµi  chÝnh ­ ng©n hµng. ­ Cã  dù  th¶o  ®iÒu lÖ  phï  hîp víi qui  ®Þnh t¹i  ®iÒu 6   qui chÕ  thµnh lËp, tæ chøc vµ  ho¹t  ®éng Quü  b¶o l∙nh tÝn 
 2. 2 dông ban hµnh kÌm theo quyÕt  ®Þnh sè  193/2001/Q§­TTg cña  Thñ tíng ChÝnh phñ vµ c¸c qui ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt.  2. Tr×nh tù thµnh lËp Quü b¶o l∙nh tÝn dông  ­ C¨n cø vµo nhu cÇu vÒ cÊp b¶o l∙nh tÝn dông cña c¸c   doanh  nghiÖp  nhá  vµ  võa t¹i  ®Þa ph¬ng, Chñ  tÞch  uû  ban  nh©n   d©n   tØnh,   thµnh   phè   trùc  thuéc   trung   ¬ng   ra   quyÕt  ®Þnh thµnh lËp ban trï bÞ thµnh lËp Quü b¶o l∙nh tÝn dông  (gäi t¾t lµ ban trï bÞ).  Ban   trï   bÞ   cã   thµnh   phÇn   lµ   ®¹i   diÖn   cña   Së   Tµi   chÝnh, Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t, chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ níc,  ®¹i diÖn cña c¸c tæ chøc hç  trî  cho doanh nghiÖp nhá  vµ  võa. Ban trï  bÞ  cã  nhiÖm vô  gióp Chñ  tÞch uû  ban nh©n d©n  tØnh, thµnh phè  trùc thuéc trung  ¬ng nghiªn cøu, lËp  ®Ò  ¸n thµnh lËp, chuÈn bÞ c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó ®îc thµnh lËp Quü  b¶o l∙nh tÝn dông  tr×nh  Chñ  tÞch uû  ban nh©n d©n tØnh,  thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng xem xÐt, quyÕt ®Þnh. Ban trï  bÞ  tù  gi¶i thÓ  sau khi Chñ  tÞch uû  ban nh©n  d©n   tØnh,  thµnh   phè   trùc   thuéc   trung  ¬ng   ra   quyÕt   ®Þnh  thµnh lËp Quü b¶o l∙nh tÝn dông.  ­ C¨n cø c¸c  ®iÒu kiÖn  ®Ó   ®îc thµnh lËp Quü  b¶o l∙nh  tÝn dông, Chñ  tÞch uû  ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè  trùc  thuéc trung ¬ng xem xÐt quyÕt ®Þnh thµnh lËp Quü b¶o l∙nh   tÝn dông t¹i ®Þa ph¬ng. ­ Trong thêi h¹n 15 ngµy kÓ  tõ  ngµy Quü  b¶o l∙nh tÝn  dông   chÝnh   thøc   khai   tr¬ng   ho¹t   ®éng,   Chñ   tÞch   uû   ban  nh©n   d©n   tØnh,   thµnh   phè   trùc  thuéc   trung   ¬ng   cã   tr¸ch  nhiÖm  b¸o  c¸o  Bé  Tµi chÝnh  viÖc thµnh  lËp  Quü  b¶o  l∙nh  tÝn   dông   t¹i   ®Þa   ph¬ng   m×nh.   KÌm   theo   b¶n   sao   c¸c   tµi  liÖu liªn quan gåm:  + QuyÕt ®Þnh thµnh lËp Quü b¶o l∙nh tÝn dông, ®iÒu lÖ   Quü b¶o l∙nh tÝn dông ®∙ ®îc phª chuÈn. + §Ò  ¸n thµnh lËp Quü  b¶o l∙nh tÝn dông  ®∙  ®îc phª  chuÈn.  + C¸c  tµi liÖu  liªn  quan  chøng  minh cã   ®ñ  c¸c  ®iÒu  kiÖn  ®Ó   ®îc thµnh lËp Quü  b¶o l∙nh tÝn dông nh: C¸c v¨n  b¶n, quyÕt  ®Þnh tham gia gãp vèn thµnh lËp QuÜ  b¶o l∙nh  tÝn dông cña c¸c c¬ quan; V¨n b»ng tèt nghiÖp §¹i häc cña  c¸c c¸n bé  lµm viÖc chuyªn tr¸ch thuéc Héi  ®ång qu¶n lý,  Ban kiÓm so¸t, Ban ®iÒu hµnh. 3. §iÒu kiÖn tiÕn hµnh ho¹t ®éng cña Quü b¶o l∙nh tÝn   dông ChËm nhÊt trong thêi h¹n 6 th¸ng kÓ  tõ  ngµy  ®îc Chñ  tÞch uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung  ¬ng  ra quyÕt  ®Þnh thµnh lËp, Quü  b¶o l∙nh tÝn dông ph¶i khai 
 3. 3 tr¬ng ho¹t  ®éng. Tríc khi khai tr¬ng ho¹t  ®éng tèi thiÓu  30 ngµy, Quü  b¶o l∙nh tÝn dông ph¶i  ®¨ng b¸o hoÆc th«ng  b¸o trªn c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng cña ®Þa ph¬ng  ba sè  liªn tiÕp vÒ  quyÕt  ®Þnh thµnh lËp Quü  b¶o l∙nh tÝn  dông,   néi   dung   ho¹t   ®éng,   ph¹m   vi   ho¹t   ®éng,   ®èi   tîng  kh¸ch hµng.  4.   C¬   cÊu   tæ   chøc   vµ   ®iÒu   hµnh   t¸c   nghiÖp   Quü   b¶o  l∙nh tÝn dông 4.1. C¨n cø  quyÕt ®Þnh sè 115/2004/Q§­TTg, ®iÒu kiÖn  vµ  kh¶ n¨ng cña tõng  ®Þa ph¬ng, Chñ  tÞch uû  ban nh©n d©n  tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung ¬ng xem xÐt, quyÕt  ®Þnh  c¬  cÊu tæ chøc qu¶n lý  vµ   ®iÒu hµnh t¸c nghiÖp   Quü  b¶o  l∙nh tÝn dông theo mét trong c¸c m« h×nh sau: a)   Thµnh   lËp   Quü   B¶o   l∙nh   tÝn   dông   cã   t  c¸ch   ph¸p  nh©n  ®éc lËp bao gåm Héi  ®ång qu¶n lý, Ban kiÓm so¸t vµ  Ban  ®iÒu hµnh theo qui  ®Þnh hiÖn hµnh. Quü  b¶o l∙nh tÝn  dông uû  th¸c viÖc  ®iÒu hµnh t¸c nghiÖp c¸c ho¹t  ®éng b¶o  l∙nh tÝn dông cho  ®¬n vÞ  nhËn uû  th¸c lµ  Quü  Hç  trî  ph¸t   triÓn hoÆc Quü  tµi chÝnh cña  ®Þa ph¬ng. Quü  b¶o l∙nh tÝn  dông vµ   ®¬n vÞ  nhËn uû  th¸c ph¶i ký  hîp  ®ång vÒ  dÞch vô  uû   th¸c,   trong   ®ã   ph¶i   thÓ   hiÖn   c¸c   c«ng   viÖc   ®îc   uû  th¸c; NhiÖm vô, quyÒn h¹n c¸c bªn; PhÝ  uû  th¸c vµ  ph¬ng  thøc thanh to¸n; Thêi h¹n hîp  ®ång; ChÕ   ®é  th«ng tin b¸o  c¸o;   Gi¶i   quyÕt   tranh   chÊp,   xö   lý   rñi   ro   vµ   c¸c   ®iÒu  kho¶n kh¸c. b)  Kh«ng  thµnh  lËp Quü   b¶o l∙nh  tÝn dông  cã  t  c¸ch  ph¸p nh©n  ®éc lËp. Chñ  tÞch uû  ban nh©n d©n tØnh, thµnh  phè  trùc thuéc Trung ¬ng cã  quyÕt  ®Þnh giao nhiÖm vô  b¶o   l∙nh tÝn dông cho c¸c doanh nghiÖp nhá vµ võa cho Quü tµi  chÝnh cña ®Þa ph¬ng.  4.2.   C¸c   Quü   tµi   chÝnh   cña   ®Þa   ph¬ng   ®îc   thùc   hiÖn  ®iÒu hµnh t¸c nghiÖp QuÜ B¶o l∙nh tÝn dông (d íi h×nh thøc  nhËn uû  th¸c hay  ®îc giao nhiÖm  vô  b¶o l∙nh  tÝn  dông),  ph¶i cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau: ­ Cã t c¸ch ph¸p nh©n vµ bé m¸y tæ chøc ho¹t ®éng ®éc   lËp. ­   Trong   chøc   n¨ng   nhiÖm   vô   ho¹t   ®éng   ph¶i   cã   ho¹t  ®éng cÊp tÝn dông cho kh¸ch hµng  ­   Ban   l∙nh   ®¹o   Quü   vµ   c¸n   bé   lµm   nhiÖm   vô   cÊp   b¶o  l∙nh tÝn dông  cho  c¸c  doanh  nghiÖp  nhá  vµ  võa  lµ  nh÷ng  ngêi tèt nghiÖp  ®¹i häc vµ  cã   Ýt nhÊt 5 n¨m kinh nghiÖm  lµm viÖc trong lÜnh vùc tµi chÝnh – ng©n hµng. ­ T×nh h×nh tµi chÝnh cña  ®¬n vÞ  lµnh m¹nh, kÕt qu¶  kinh doanh 2 n¨m liÒn kÒ cã thu nhËp lín h¬n chi phÝ.
 4. 4 ­   Trong   trêng   hîp   kh«ng   thµnh   lËp   Quü   b¶o   l∙nh   tÝn  dông cã  t  c¸ch ph¸p nh©n  ®éc lËp, Chñ  tÞch uû  ban nh©n  d©n   tØnh,  thµnh   phè   trùc   thuéc   Trung  ¬ng   cã   quyÕt   ®Þnh  giao nhiÖm vô  b¶o l∙nh tÝn dông cho c¸c doanh nghiÖp nhá  vµ  võa cho Quü  tµi chÝnh cña  ®Þa ph¬ng th×  møc vèn ph¶i  bæ   sung   tèi   thiÓu   cho   Quü   tµi   chÝnh   ®Þa   ph¬ng   ®Ó   thùc  hiÖn nhiÖm vô b¶o l∙nh tÝn dông lµ 30 tû ®ång (tõ vèn cÊp   cña Ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng vµ vèn gãp cña c¸c tæ chøc).  4.3.   Nh÷ng   néi   dung   c¬   b¶n   vÒ   tr¸ch   nhiÖm   vµ   quyÒn  h¹n   cña   Quü   b¶o   l∙nh   tÝn   dông   vµ   ®¬n   vÞ   nhËn   uû   th¸c   trong hîp ®ång uû th¸c. a) §èi víi Quü b¶o l∙nh tÝn dông. ­ X©y dùng qui chÕ, qui tr×nh nghiÖp vô  h íng dÉn c¸c  néi dung ho¹t  ®éng t¸c nghiÖp cña Quü  b¶o l∙nh tÝn dông  chuyÓn cho ®¬n vÞ nhËn uû th¸c ®Ó lµm c¨n cø thùc hiÖn.  ­ Cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ chÝnh s¸ch kh¸ch hµng ® îc  b¶o l∙nh tÝn dông trong tõng thêi kú   ®Ó   ®¬n vÞ  nhËn uû  th¸c xem xÐt tiÕp nhËn hå s¬ xin cÊp b¶o l∙nh tÝn dông. ­   Uû   quyÒn   cho   ®¬n   vÞ   nhËn   uû   th¸c   thùc   hiÖn   c¸c  quyÒn   h¹n   vµ   nghÜa   vô   cña   Quü   b¶o   l∙nh   tÝn   dông   trong  viÖc cÊp b¶o l∙nh tÝn dông cho kh¸ch hµng nªu t¹i  ®iÓm 1  §iÒu 21 QuyÕt  ®Þnh 193/2001/Q§­TTg. Uû  quyÒn cho  ®¬n vÞ  nhËn uû  th¸c ký  hîp  ®ång cho vay b¾t buéc  ®èi víi kh¸ch  hµng, thu håi nî gèc, nî l∙i ®èi víi kh¸ch hµng.  ­ Thanh to¸n phÝ  dÞch vô  uû  th¸c cho  ®¬n vÞ  nhËn uû  th¸c theo hîp ®ång uû th¸c. ­ KiÓm tra, gi¸m s¸t  ®¬n vÞ  nhËn uû  th¸c trong viÖc  thùc hiÖn theo qui chÕ, qui tr×nh nghiÖp vô  Quü  b¶o l∙nh  tÝn dông. ­ ChuyÓn ®ñ tiÒn cho ®¬n vÞ nhËn uû th¸c ®Ó thùc hiÖn  cam kÕt b¶o l∙nh ®èi víi Tæ chøc tÝn dông. b) §èi víi ®¬n vÞ nhËn uû th¸c nghiÖp vô b¶o l∙nh tÝn  dông.  C¸c   ®¬n vÞ   nhËn uû   th¸c Quü  b¶o l∙nh  tÝn  dông chÞu  tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn toµn bé  nghiÖp vô  vÒ  b¶o l∙nh tÝn  dông cña Quü  b¶o l∙nh  tÝn  dông  theo  ®óng qui  ®Þnh,  bao  gåm:  ­ TiÕp nhËn, thÈm ®Þnh hå s¬ theo ®óng qui chÕ vµ qui  tr×nh   nghiÖp   vô   b¶o   l∙nh   cña   Quü   b¶o   l∙nh   tÝn   dông   ®Ó  quyÕt  ®Þnh cÊp, tõ  chèi viÖc b¶o l∙nh tÝn dông cho kh¸ch  hµng. ­ §îc thùc  hiÖn  quyÒn  vµ  nghÜa  vô  cña  Quü  b¶o  l∙nh  tÝn dông trong viÖc cÊp b¶o l∙nh tÝn dông cho kh¸ch hµng  nªu t¹i ®iÓm 1 §iÒu 21 QuyÕt ®Þnh 193/2001/Q§­TTg.
 5. 5 ­  Thùc  hiÖn  cam kÕt  b¶o l∙nh  ngay  sau khi  nhËn  ®îc  tiÒn do Quü  b¶o l∙nh tÝn dông chuyÓn sang. Khi thùc hiÖn  cam kÕt b¶o l∙nh cho kh¸ch hµng,  ®¬n vÞ  nhËn uû  th¸c yªu  cÇu   kh¸ch   hµng   nhËn   nî   vay   b¾t   buéc   víi   l∙i   suÊt   b»ng  150% l∙i suÊt cho vay theo hîp  ®ång tÝn dông kh¸ch hµng  ®∙ ký  víi tæ chøc tÝn dông. §¬n vÞ  nhËn uû  th¸c cã  tr¸ch   nhiÖm thu håi nî  gèc, nî  l∙i cña c¸c kho¶n cho vay b¾t  buéc. ­ B¸o  c¸o  ®Çy   ®ñ  vÒ  t×nh  h×nh   ®iÒu  hµnh t¸c  nghiÖp  ho¹t  ®éng cho Quü  b¶o l∙nh tÝn dông theo  ®Þnh kú  vµ   ®ét  xuÊt theo  yªu  cÇu  cña  Quü  b¶o  l∙nh  tÝn dông. Riªng   ®èi  víi nh÷ng kho¶n cho vay b¾t buéc,  ®¬n vÞ  nhËn uû  th¸c cã  tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o  ®Þnh kú  hµng th¸ng cho Quü  b¶o l∙nh  tÝn dông vÒ  t×nh h×nh tµi chÝnh cña kh¸ch nî, t×nh h×nh  thu nî vµ kh¶ n¨ng thu nî.  ­ Thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc kh¸c theo tho¶ thuËn gi÷a   Quü b¶o l∙nh tÝn dông vµ ®¬n vÞ nhËn uû th¸c.  ­ §îc hëng  phÝ  dÞch  vô  uû   th¸c theo  tho¶  thuËn  víi  Quü b¶o l∙nh tÝn dông. 4.4. Nh÷ng nhiÖm vô  c¬  b¶n cña Quü  tµi chÝnh  ®Þa ph ­ ¬ng khi ®îc giao nhiÖm vô b¶o l∙nh tÝn dông. ­ Thùc hiÖn qu¶n lý vèn, sö dông vèn cña Quü b¶o l∙nh  tÝn dông theo ®óng qui ®Þnh. ­   Thùc   hiÖn   b¶o   l∙nh   tÝn   dông   cho   c¸c   doanh   nghiÖp  nhá vµ võa theo ®óng qui ®Þnh t¹i quyÕt ®Þnh 193/2001/Q§­ TTg vµ c¸c v¨n b¶n qui ph¹m ph¸p luËt kh¸c cã liªn quan. ­   Thùc   hiÖn   qu¶n   lý   thu   nhËp,   chi   phÝ,   ph©n   phèi   chªnh  lÖch  thu chi  ®èi víi ho¹t  ®éng b¶o l∙nh  tÝn  dông  theo ®óng qui ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. 5. Hîp ®ång b¶o l∙nh tÝn dông ­ Hîp ®ång b¶o l∙nh tÝn dông do c¬ quan ®iÒu hµnh t¸c  nghiÖp Quü  b¶o l∙nh tÝn dông tho¶ thuËn vµ  ký  kÕt víi tæ  chøc tÝn dông nhËn b¶o l∙nh, kh¸ch hµng ®îc b¶o l∙nh. Néi  dung hîp  ®ång b¶o l∙nh tÝn dông bao gåm c¸c néi dung c¬  b¶n sau: + Tªn,  ®Þa chØ cña c¬  quan  ®iÒu hµnh t¸c nghiÖp Quü  b¶o   l∙nh   tÝn   dông,   tæ   chøc   tÝn   dông   nhËn   b¶o   l∙nh   vµ  kh¸ch hµng ®îc b¶o l∙nh.  + Môc ®Ých, ®èi tîng vµ ph¹m vi b¶o l∙nh. + Tæng gi¸ trÞ  kho¶n vay cña kh¸ch hµng t¹i tæ chøc  tÝn dông. +   Tæng   sè   gi¸   trÞ   tµi   s¶n   thÕ   chÊp,   cÇm   cè   t¹i   tæ  chøc tÝn dông. 
 6. 6 +  Sè  tiÒn b¶o l∙nh, thêi h¹n b¶o l∙nh, phÝ  b¶o l∙nh  vµ ph¬ng thøc thu phÝ b¶o l∙nh.  + QuyÒn vµ nghÜa vô cña c¸c bªn tham gia hîp ®ång b¶o  l∙nh. + Qui ®Þnh vÒ nhËn nî vµ båi hoµn b¶o l∙nh. + Gi¶i quyÕt tranh chÊp ph¸t sinh.  + Nh÷ng tho¶ thuËn kh¸c. ­ Hîp  ®ång b¶o l∙nh tÝn dông cã  thÓ   ®îc söa  ®æi, bæ  sung hoÆc huû bá nÕu c¸c bªn cã liªn quan tho¶ thuËn. ­ Hîp ®ång b¶o l∙nh tÝn dông chÊm døt trong c¸c trêng  hîp sau: +   NghÜa   vô   b¶o   l∙nh   ®∙   ®îc   c¬   quan   ®iÒu   hµnh   t¸c  nghiÖp  Quü  b¶o l∙nh tÝn dông thùc  hiÖn   ®Çy  ®ñ  vµ  kh¸ch  hµng  ®∙ thùc hiÖn  ®Çy  ®ñ  nghÜa vô   ®èi víi c¬  quan  ®iÒu  hµnh t¸c nghiÖp Quü b¶o l∙nh tÝn dông. + NghÜa vô  b¶o l∙nh chÊm døt theo qui  ®Þnh cña ph¸p  luËt.  + Kh¸ch  hµng   ®∙ thùc  hiÖn   ®Çy  ®ñ   nghÜa  vô  cña m×nh  ®èi víi tæ chøc tÝn dông vµ ®èi víi c¬ quan ®iÒu hµnh t¸c   nghiÖp Quü b¶o l∙nh tÝn dông. +   Thêi   h¹n   cña   b¶o   l∙nh   tÝn   dông   ®∙   hÕt   hiÖu   lùc  trong trêng hîp hîp ®ång b¶o l∙nh cã qui ®Þnh vÒ thêi h¹n  hiÖu lùc cña b¶o l∙nh. + Tæ chøc tÝn dông  ®ång  ý  huû  bá  b¶o l∙nh theo c¸c  qui ®Þnh cña ph¸p luËt.  + ViÖc b¶o l∙nh  ®îc thay thÕ  b»ng biÖn ph¸p b¶o  ®¶m  tiÒn vay kh¸c cña kh¸ch hµng t¹i tæ chøc tÝn dông do c¸c  bªn tho¶ thuËn.  CH¦¥NG II  QU¶N Lý TµI CHÝNH §èI VíI QUü B¶O L∙NH TÝN DôNG  I. §èi víi trêng hîp thµnh lËp Quü  b¶o l∙nh tÝn dông  cã t c¸ch ph¸p nh©n ®éc lËp, viÖc ®iÒu hµnh t¸c nghiÖp Quü   b¶o l∙nh tÝn dông  ®îc uû  th¸c cho Quü  Hç  trî  ph¸t triÓn  hoÆc Quü Tµi chÝnh cña ®Þa ph¬ng. 1.   Qui   ®Þnh   vÒ   qu¶n   lý   vèn   vµ   tµi   s¶n   cña   Quü   b¶o  l∙nh tÝn dông 1.1.   Vèn   ho¹t   ®éng   cña   Quü   b¶o   l∙nh   tÝn   dông   h×nh  thµnh tõ c¸c nguån sau:
 7. 7 a) Vèn  ®iÒu lÖ  : Lµ  tæng sè  vèn do c¸c tæ chøc, c¸  nh©n gãp vµ   ®îc ghi vµo  ®iÒu lÖ  Quü  b¶o l∙nh tÝn dông.  Vèn ®iÒu lÖ Quü b¶o l∙nh tÝn dông ®îc h×nh thµnh tõ : ­   Vèn   cÊp   cña   Ng©n   s¸ch   tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc  trung ¬ng. ­ Vèn gãp cña c¸c tæ chøc tÝn dông.  ­ Vèn gãp cña c¸c doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn   kinh tÕ.  ­ Vèn  gãp cña  c¸c hiÖp  héi  ngµnh  nghÒ,  c¸c tæ chøc  ®¹i diÖn vµ hç trî cho c¸c doanh nghiÖp nhá vµ võa. b)   Vèn   tµi   trî   cña   c¸c   tæ   chøc,   c¸   nh©n   trong   vµ  ngoµi  níc (bao gåm c¶ vèn hç  trî  ph¸t  triÓn chÝnh  thøc  ODA) cho môc tiªu ph¸t triÓn doanh nghiÖp nhá vµ võa, c¸c   hîp   t¸c   x∙,   c¸c   ch¬ng   tr×nh   ph¸t   triÓn   n«ng,   l©m,   ng  nghiÖp. c) Vèn tù  bæ sung tõ  kÕt qu¶ ho¹t  ®éng cña Quü  b¶o  l∙nh tÝn dông.   1.2. Vèn ho¹t ®éng cña Quü b¶o l∙nh tÝn dông ph¶i ® îc  sö  dông  ®óng môc  ®Ých, cã  hiÖu qu¶,  ®¶m b¶o an toµn vµ  cho c¸c môc tiªu sau: ­ CÊp b¶o l∙nh tÝn dông cho c¸c kh¸ch hµng theo qui  ®Þnh.  ­   §Çu   t,   mua   s¾m   tµi   s¶n   cè   ®Þnh   phôc   vô   cho   ho¹t  ®éng cña Quü  b¶o l∙nh  tÝn  dông  theo nguyªn  t¾c gi¸ trÞ  cßn l¹i cña tµi s¶n cè   ®Þnh kh«ng v ît qu¸ 7% vèn  ®iÒu lÖ  cña Quü. Toµn bé  c«ng t¸c  ®Çu t, mua s¾m tµi s¶n cè   ®Þnh  cña Quü  b¶o l∙nh tÝn dông  ph¶i   ®îc thùc  hiÖn  theo  ®óng  c¸c qui ®Þnh cña Nhµ níc vÒ qu¶n lý ®Çu t, x©y dùng. Hµng  n¨m Quü  b¶o l∙nh tÝn dông ph¶i x©y dùng kÕ  ho¹ch  ®Çu t,  mua s¾m tµi s¶n cè   ®Þnh tr×nh Héi  ®ång qu¶n lý  xem xÐt  phª duyÖt vµ thùc hiÖn c«ng t¸c ®Çu t, mua s¾m trong ph¹m  vi kÕ ho¹ch ®îc duyÖt. ­   Göi   t¹i   Kho   b¹c   nhµ   níc   vµ   c¸c   tæ   chøc   tÝn   dông  trong   níc   ®ãng   trªn   cïng   ®Þa   bµn   tØnh,   thµnh   phè   trùc  thuéc trung ¬ng. ­ Mua tr¸i phiÕu ChÝnh phñ.  ­ Thùc hiÖn nghÜa vô cam kÕt b¶o l∙nh cña Quü ®èi víi  tæ chøc tÝn dông khi kh¸ch hµng kh«ng tr¶ ®îc nî hoÆc tr¶  nî kh«ng ®Çy ®ñ cho tæ chøc tÝn dông.  1.3. Quü dù phßng nghiÖp vô. ­   Quü   dù   phßng   nghiÖp   vô   ®îc   trÝch   lËp   tõ   chi   phÝ  b»ng 50% sè  phÝ  b¶o l∙nh tÝn dông thu  ®îc tõ  kh¸ch hµng.  Quü dù phßng nghiÖp vô dïng ®Ó: 
 8. 8 + Cho vay b¾t buéc ®èi víi kh¸ch hµng theo phÇn tr¸ch   nhiÖm cam kÕt b¶o l∙nh cña Quü trong tr êng hîp kh¸ch hµng  kh«ng tr¶  ®îc nî  hoÆc tr¶ nî  kh«ng  ®óng h¹n cho tæ chøc  tÝn dông. Sè nî cho vay b¾t buéc mµ Quü b¶o l∙nh tÝn dông   thu håi ®îc sÏ ®îc båi hoµn vµo quü dù phßng nghiÖp vô. +   Bï   ®¾p   nh÷ng   kho¶n   nî   ®∙   cho   kh¸ch   hµng   vay   b¾t  buéc nhng kh«ng thu håi  ®îc nî. ViÖc xö  lý  tµi chÝnh  ®èi  víi nh÷ng kho¶n cho vay b¾t buéc nhng kh«ng thu  ®îc Quü  b¶o l∙nh tÝn dông thùc hiÖn theo qui chÕ do Héi ®ång qu¶n  lý Quü ban hµnh. ­ Trêng hîp  Quü  dù   phßng  nghiÖp  vô  kh«ng   ®ñ   ®Ó   cho  vay b¾t buéc  ®èi víi kh¸ch hµng vµ  bï   ®¾p nh÷ng kho¶n nî  ®∙ cho vay b¾t buéc nhng kh«ng thu håi ®îc nî th× Quü b¶o  l∙nh tÝn dông  ®îc sö  dông vèn ho¹t  ®éng cña m×nh  ®Ó  thùc  hiÖn nghÜa vô cam kÕt b¶o l∙nh thay cho kh¸ch hµng. 1.4.  Quü   b¶o l∙nh  tÝn dông  thùc  hiÖn  viÖc më   sæ kÕ  to¸n, theo dâi toµn bé  vèn vµ  tµi s¶n hiÖn cã; xö  lý  c¸c   trêng hîp lµm h  háng, mÊt m¸t tµi s¶n; nhîng b¸n, thanh  lý  tµi s¶n; kiÓm kª,  ®¸nh gi¸ tµi s¶n theo qui  ®Þnh cña  ph¸p   luËt   ®èi   doanh   nghiÖp   Nhµ   níc   vµ   c¸c   v¨n   b¶n   qui  ph¹m ph¸p luËt cã liªn quan. 2. Thu nhËp cña Quü b¶o l∙nh tÝn dông  Thu nhËp cña Quü  b¶o l∙nh tÝn dông lµ  c¸c kho¶n thùc  thu trong n¨m, bao gåm: ­ Thu phÝ b¶o l∙nh tÝn dông.  ­ Thu phÝ thÈm ®Þnh hå s¬ xin cÊp b¶o l∙nh tÝn dông.  ­ Thu l∙i tiÒn göi t¹i Kho b¹c Nhµ níc vµ c¸c tæ chøc  tÝn dông trong níc. ­ Thu l∙i ®Çu t tr¸i phiÕu ChÝnh phñ. ­ Thu l∙i nî  cho vay qu¸ h¹n (cho vay b¾t buéc)  ®èi  víi kh¸ch hµng. ­ Thu kh¸c, bao gåm c¶ thu tõ nhîng b¸n, thanh lý tµi  s¶n cè ®Þnh. C¸c kho¶n thu cña Quü b¶o l∙nh tÝn dông ® îc h¹ch to¸n  ®Çy ®ñ vµo thu nhËp vµ ph¶i cã ho¸ ®¬n, chøng tõ hîp lÖ. 3.  Chi phÝ   cña Quü   b¶o l∙nh  tÝn dông:  Lµ   c¸c kho¶n  thùc   chi   cÇn   thiÕt   cho   ho¹t   ®éng   cña   Quü   b¶o   l∙nh   tÝn  dông, cã  ho¸  ®¬n, chøng tõ  hîp lÖ. Møc chi,  ®èi tîng chi  ®îc thùc hiÖn theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt. Tr êng hîp ph¸p  luËt cha cã  qui  ®Þnh, Quü  b¶o l∙nh tÝn dông c¨n cø vµo  kh¶ n¨ng tµi chÝnh x©y dùng ®Þnh møc, quyÕt ®Þnh viÖc chi   tiªu   vµ   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   tríc   ph¸p   luËt.  C¸c  kho¶n   chi  phÝ ph¶i n»m trong kÕ ho¹ch tµi chÝnh n¨m ®∙ ®îc Héi ®ång  qu¶n lý phª duyÖt, bao gåm:
 9. 9 3.1. Chi phÝ cho ho¹t ®éng b¶o l∙nh tÝn dông. ­   Chi   tr¶   phÝ   dÞch   vô   cho   ®¬n   vÞ   nhËn   uû   th¸c   b¶o  l∙nh tÝn dông theo hîp ®ång dÞch vô uû th¸c gi÷a hai bªn. ­ Chi trÝch lËp quü dù phßng nghiÖp vô.  ­   C¸c   kho¶n   chi   kh¸c   ph¸t   sinh   trong   qu¸   tr×nh   cÊp  b¶o l∙nh tÝn dông cho kh¸ch hµng 3.2. Chi cho ngêi lao ®éng gåm: ­ Chi phÝ  tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng vµ  c¸c kho¶n chi mang  tÝnh chÊt tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng cho c¸n bé, nh©n viªn. ­ Chi  phô  cÊp  cho thµnh  viªn  Héi  ®ång qu¶n  lý,  Ban  kiÓm so¸t lµm viÖc b¸n chuyªn tr¸ch. ­ C¸c kho¶n chi ¨n ca, chi lao  ®éng n÷, chi b¶o hé  lao ®éng, chi trang phôc giao dÞch, chi trî cÊp th«i viÖc   cho ngêi lao ®éng theo qui ®Þnh hiÖn hµnh. ­ Chi phÝ  b¶o hiÓm x∙ héi, b¶o hiÓm y tÕ  vµ  kinh phÝ   c«ng ®oµn.  3.3. Chi cho ho¹t ®éng qu¶n lý c«ng vô:  ­ Chi mua vËt t v¨n phßng: vËt liÖu, giÊy tê  in, v¨n  phßng phÈm. ­ Chi vÒ cíc phÝ bu ®iÖn vµ truyÒn tin.  ­ Chi vÒ ®iÖn níc, vÖ sinh c¬ quan, b¶o vÖ m«i trêng,  y tÕ c¬ quan. ­ Chi vÒ x¨ng dÇu phôc vô cho c«ng viÖc cña c¬ quan. ­ Chi vÒ c«ng t¸c phÝ cho c¸n bé ®i c«ng t¸c trong vµ   ngoµi níc theo chÕ ®é qui ®Þnh.  ­   Chi   lÔ   t©n,   giao   dÞch   ®èi   ngo¹i,   kh¸nh   tiÕt,   héi  nghÞ, tuyªn truyÒn, qu¶ng c¸o. ­ Chi ®µo t¹o tËp huÊn vµ nghiªn cøu khoa häc.  ­ C¸c kho¶n chi phÝ qu¶n lý kh¸c. 3.4. Chi vÒ tµi s¶n.  ­ Chi phÝ  khÊu hao tµi s¶n cè   ®Þnh  ®îc ¸p dông theo  qui ®Þnh cña Nhµ níc víi doanh nghiÖp. ­ Chi  mua b¶o  hiÓm  tµi s¶n,  b¶o dìng,  söa  ch÷a tµi  s¶n, thuª tµi s¶n, mua s¾m c«ng cô lao ®éng. ­ Chi vÒ nhîng b¸n, thanh lý tµi s¶n (bao gåm c¶ phÇn  gi¸ trÞ cßn l¹i cña c¸c tµi s¶n thanh lý, nhîng b¸n). 3.5. Chi vÒ nép thuÕ, phÝ, lÖ phÝ. 3.6. C¸c kho¶n chi phÝ  hîp lý, hîp lÖ  kh¸c theo qui  ®Þnh cña LuËt thuÕ  thu nhËp doanh nghiÖp vµ  c¸c v¨n b¶n  huíng dÉn.
 10. 10 4. Chªnh lÖch thu chi: Chªnh lÖch thu chi thùc hiÖn   trong n¨m cña Quü  b¶o l∙nh tÝn dông  ®îc x¸c  ®Þnh lµ  sè  chªnh lÖch gi÷a tæng sè  thu nhËp vµ  tæng sè  chi phÝ  hîp  lý, hîp lÖ sau khi nép thuÕ ®îc xö lý nh sau: 4.1. Trêng hîp thu nhËp lín h¬n chi phÝ. ­ TrÝch lËp 15%  ®Ó  lËp quü  dù  tr÷  bæ sung vèn ho¹t  ®éng cho Quü b¶o l∙nh tÝn dông.  ­ TrÝch 10% ®Ó h×nh thµnh quü dù phßng tµi chÝnh. Quü   dù  phßng tµi chÝnh dïng  ®Ó  bï   ®¾p nh÷ng tæn thÊt, thiÖt  h¹i vÒ  tµi s¶n x¶y ra trong qu¸ tr×nh ho¹t  ®éng cña Quü  b¶o l∙nh tÝn dông sau khi ®∙ ®îc bï ®¾p b»ng tiÒn båi th­ êng cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n g©y ra tæn thÊt, cña tæ chøc   b¶o hiÓm vµ quü dù phßng nghiÖp vô. ­ TrÝch 30% ®Ó h×nh thµnh quü ®Çu t ph¸t triÓn nghiÖp  vô. Quü   ®Çu t ph¸t triÓn nghiÖp vô  dïng  ®Ó   ®Çu t më  réng  qui m« ho¹t ®éng vµ ®æi míi trang thiÕt bÞ, ®iÒu kiÖn lµm  viÖc cña Quü b¶o l∙nh tÝn dông.  ­ TrÝch lËp 2 quü  khen thëng vµ  phóc lîi tèi  ®a b»ng  3 th¸ng l¬ng thùc hiÖn trong n¨m.  Quü   khen   thëng   dïng   ®Ó   khen   thëng   ®Þnh   kú   hoÆc   ®ét  xuÊt cho c¸c c¸n bé, c«ng  nh©n  viªn lµm viÖc trong  Quü  b¶o l∙nh tÝn dông; thëng cho c¸c c¸ nh©n vµ tæ chøc ngoµi  Quü b¶o l∙nh tÝn dông cã quan hÖ kinh tÕ víi Quü b¶o l∙nh   tÝn dông  ®∙ hoµn thµnh tèt nh÷ng  ®iÒu kiÖn hîp  ®ång  ®ãng  gãp cã hiÖu qu¶ vµo ho¹t ®éng cña Quü b¶o l∙nh tÝn dông. Quü  phóc lîi dïng  ®Ó   ®Çu t  x©y dùng, hoÆc söa ch÷a,  b¶o   dìng   c¸c   c«ng   tr×nh   phóc   lîi   cña   Quü   b¶o   l∙nh   tÝn  dông.  Chi  cho  c¸c  ho¹t   ®éng thÓ  thao,  v¨n  ho¸  phóc  lîi  c«ng céng cña tËp thÓ  c¸n bé  nh©n viªn Quü  b¶o l∙nh tÝn  dông. Chi trî  cÊp khã  kh¨n thêng xuyªn,  ®ét xuÊt cho c¸n  bé nh©n viªn cña Quü b¶o l∙nh tÝn dông. ­   Sè   cßn   l¹i   ®îc   dïng   ®Ó   chia   l∙i   cho   c¸c   tæ   chøc  tham gia gãp vèn thµnh lËp Quü b¶o l∙nh tÝn dông. 4.2. Trêng hîp thu nhËp nhá h¬n chi phÝ. Quü b¶o l∙nh   tÝn dông  ®îc chuyÓn  sè  chªnh lÖch  thu  nhËp  nhá  h¬n chi  phÝ sang n¨m sau, thêi gian chuyÓn sè chªnh lÖch thu nhËp   nhá   h¬n   chi   phÝ   kh«ng   qu¸   5   n¨m.   Sau   5   n¨m   nÕu   kh«ng   chuyÓn  hÕt sè  chªnh  lÖch thu nhËp  nhá  h¬n  chi  phÝ,  Quü  b¶o l∙nh tÝn dông b¸o c¸o Chñ  tÞch uû  ban nh©n d©n tØnh,  thµnh phè  trùc thuéc trung  ¬ng xem xÐt, quyÕt  ®Þnh viÖc  gi¶m   vèn   ho¹t   ®éng,   tæ   chøc   l¹i   hoÆc   gi¶i   thÓ   Quü   b¶o  l∙nh tÝn dông. 5. NghÜa vô thuÕ cña Quü b¶o l∙nh tÝn dông Ho¹t ®éng b¶o l∙nh tÝn dông cña Quü b¶o l∙nh tÝn dông   thuéc ®èi tîng kh«ng chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. 
 11. 11 C¸c lo¹i thuÕ, phÝ, lÖ  phÝ  kh¸c ph¸t sinh trong qu¸   tr×nh ho¹t  ®éng cña Quü  b¶o l∙nh tÝn dông thùc hiÖn theo  qui ®Þnh hiÖn hµnh cña ph¸p luËt.  6. ChÕ ®é kÕ to¸n ®èi víi Quü b¶o l∙nh tÝn dông ViÖc h¹ch to¸n vµ theo dâi c¸c kho¶n b¶o l∙nh cña Quü   b¶o l∙nh tÝn dông  ®îc thùc hiÖn theo hÖ  thèng tµi kho¶n  kÕ to¸n do Bé Tµi chÝnh ban hµnh.  II. §èi víi trêng hîp kh«ng thµnh lËp Quü b¶o l∙nh tÝn  dông cã t c¸ch ph¸p nh©n ®éc lËp, Chñ tÞch uû ban nh©n d©n  tØnh, thµnh phè  giao nhiÖm vô  b¶o l∙nh tÝn dông cho Quü  tµi chÝnh cña ®Þa ph¬ng: ­ Quü tµi chÝnh ®Þa ph¬ng cã tr¸ch nhiÖm h¹ch to¸n vµ  theo dâi riªng toµn bé vèn ho¹t ®éng cña Quü b¶o l∙nh tÝn  dông. Vèn ho¹t ®éng cña Quü b¶o l∙nh tÝn dông ph¶i ®îc sö  dông ®óng môc ®Ých, cã hiÖu qu¶ vµ cho c¸c môc tiªu sau: + CÊp b¶o l∙nh tÝn dông cho c¸c kh¸ch hµng theo qui  ®Þnh.  + Sö  dông tèi  ®a 7% vèn ho¹t  ®éng cña Quü  b¶o l∙nh  tÝn dông  ®Ó  bæ sung vèn  ®Çu t, mua s¾m tµi s¶n cè   ®Þnh  phôc vô cho ho¹t ®éng cña Quü tµi chÝnh cña ®Þa ph¬ng. +   Göi   t¹i   Kho   b¹c   nhµ   níc   vµ   c¸c   tæ   chøc   tÝn   dông  trong   níc   ®ãng   trªn   cïng   ®Þa   bµn   tØnh,   thµnh   phè   trùc  thuéc trung ¬ng. + Mua tr¸i phiÕu ChÝnh phñ.  + Thùc hiÖn nghÜa vô cam kÕt b¶o l∙nh cña Quü ®èi víi  tæ chøc tÝn dông khi kh¸ch hµng kh«ng tr¶ ®îc nî hoÆc tr¶  nî kh«ng ®Çy ®ñ cho tæ chøc tÝn dông.  ­   Toµn   bé   thu   nhËp,   chi   phÝ   ho¹t   ®éng   cña   Quü   b¶o  l∙nh tÝn dông  ®îc h¹ch to¸n chung vµo thu nhËp, chi phÝ  cña   Quü   tµi   chÝnh   ®Þa   ph¬ng   ®Ó   x¸c   ®Þnh   kÕt   qu¶   chªnh  lÖch thu chi cña Quü  tµi chÝnh  ®Þa ph¬ng. Quü  tµi chÝnh  ®Þa ph¬ng cã  tr¸ch nhiÖm h¹ch to¸n chi phÝ   ®Ó  h×nh thµnh  c¸c quü sau: + TrÝch lËp 50% sè phÝ b¶o l∙nh tÝn dông thùc thu ®îc  ®Ó h×nh thµnh quü dù phßng nghiÖp vô. Quü dù phßng nghiÖp   vô ®îc sö dông theo qui ®Þnh t¹i ®iÓm 1.3 môc I nªu trªn.  + TrÝch lËp 15% sè phÝ b¶o l∙nh tÝn dông thùc thu ®îc  ®Ó  h×nh thµnh quü  dù  tr÷  bæ sung vèn ho¹t  ®éng cho Quü  b¶o l∙nh tÝn dông. ­ Ho¹t   ®éng  b¶o l∙nh  tÝn  dông cña  Quü  b¶o  l∙nh  tÝn  dông thuéc ®èi tîng kh«ng chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. Quü   tµi chÝnh  ®Þa ph¬ng cã  tr¸ch nhiÖm kª khai, nép c¸c lo¹i  thuÕ,   phÝ,   lÖ   phÝ   kh¸c   ph¸t   sinh   trong   qu¸   tr×nh   ho¹t  ®éng theo qui ®Þnh hiÖn hµnh cña ph¸p luËt. 
 12. 12 CH¦¥NG III  CHÕ §é TH¤NG TIN B¸O C¸O Vµ KIÓM TRA  1. §èi víi kh¸ch hµng Kh¸ch hµng cã  tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o c¬  quan  ®iÒu hµnh   t¸c nghiÖp Quü b¶o l∙nh tÝn dông vµ chÞu sù kiÓm tra theo  ®Þnh kú  hoÆc  ®ét xuÊt  cña  c¬  quan   ®iÒu  hµnh t¸c nghiÖp  Quü b¶o l∙nh tÝn dông, Quü b¶o l∙nh tÝn dông vÒ t×nh h×nh  ho¹t  ®éng  cã  liªn  quan   ®Õn giao dÞch  ®îc b¶o l∙nh.  Néi  dung b¸o c¸o, chÕ   ®é  kiÓm tra cña Quü  b¶o l∙nh tÝn dông  do c¸c bªn tho¶ thuËn vµ   ®îc ghi trong Hîp  ®ång b¶o l∙nh  tÝn dông.  2. §èi víi Quü b¶o l∙nh tÝn dông ­   ViÖc   b¸o   c¸o   vÒ   t×nh   h×nh   ho¹t   ®éng   cña   Quü   b¶o  l∙nh tÝn dông cho c¸c tæ chøc, c¸ nh©n tham gia gãp vèn  vµo Quü ®îc thùc hiÖn theo qui ®Þnh t¹i ®iÒu lÖ Quü.  ­ Quü  b¶o l∙nh tÝn dông cã  tr¸ch nhiÖm tæng hîp t×nh  h×nh   ho¹t   ®éng   b¶o   l∙nh   tÝn   dông,   t×nh   h×nh   ho¹t   ®éng  chung  ®Ó  lËp vµ  göi cho Uû  ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè  trùc thuéc  trung  ¬ng  vµ  Bé  Tµi chÝnh  theo   ®Þnh kú  hµng  quÝ vµ n¨m c¸c b¸o c¸o sau:  + B¶ng c©n ®èi tµi kho¶n cÊp III, b¸o c¸o kÕt qu¶ thu  chi tµi chÝnh. MÉu biÓu b¸o c¸o ®îc lËp theo qui ®Þnh cña  Nhµ níc ®èi víi doanh nghiÖp. +   T×nh   h×nh   cÊp   b¶o   l∙nh   tÝn   dông   cho   kh¸ch   hµng,   t×nh h×nh d nî  cho vay b¾t buéc vµ  kh¶ n¨ng thu håi theo   mÉu biÓu ®Ýnh kÌm ­ Quü  tµi chÝnh  ®Þa ph¬ng  ®îc giao nhiÖm vô  b¶o l∙nh  tÝn dông cã  tr¸ch  nhiÖm  b¸o c¸o t×nh h×nh  ho¹t   ®éng vµ  b¸o c¸o tµi chÝnh theo qui ®Þnh ®èi víi Quü tµi chÝnh ®Þa  ph¬ng. Ngoµi c¸c b¸o c¸o trªn Quü  tµi chÝnh  ®Þa ph¬ng cã  tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o Uû  ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè  trùc  thuéc  trung  ¬ng vµ  Bé  Tµi  chÝnh  theo quÝ,  n¨m  vÒ  nguån  vèn cña Quü b¶o l∙nh tÝn dông, t×nh h×nh cÊp b¶o l∙nh tÝn  dông cho kh¸ch hµng, t×nh h×nh d  nî  cho vay b¾t buéc vµ  kh¶ n¨ng thu håi nî vµ c¸c b¸o c¸o kh¸c khi cã yªu cÇu.  ­ Thêi h¹n göi b¸o c¸o: B¸o c¸o quÝ ®îc göi chËm nhÊt  sau 45 ngµy kÓ  tõ  ngµy kÕt thóc quÝ. B¸o c¸o n¨m  ® îc göi  chËm nhÊt sau 60 ngµy kÓ tõ ngµy kÕt thóc n¨m. ­ Quü  b¶o l∙nh tÝn dông chÞu sù  kiÓm tra, thanh tra  cña Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung  ¬ng,  Bé  Tµi chÝnh vµ  c¸c c¬  quan cã  liªn quan theo qui  ®Þnh  hiÖn hµnh cña ph¸p luËt. 
 13. 13 3. §èi víi ®¬n vÞ nhËn uû th¸c.  §¬n vÞ nhËn uû th¸c cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o ®Þnh kú vµ  ®ét xuÊt cho Quü b¶o l∙nh tÝn dông vÒ t×nh h×nh ®iÒu hµnh  t¸c nghiÖp ho¹t  ®éng Quü  b¶o l∙nh tÝn dông theo qui  ®Þnh  t¹i ®iÓm 4 ch¬ng I Th«ng t nµy. CH¦¥NG IV  TRANH CHÊP ­ Tè TôNG ­ GI¶I THÓ ­ THANH Lý  1.  Mäi tranh  chÊp  vµ  tè  tông  gi÷a  Quü  b¶o  l∙nh  tÝn  dông víi ph¸p nh©n vµ  thÓ  nh©n cã  quan hÖ  trùc tiÕp hoÆc  gi¸n tiÕp  ®Õn ho¹t  ®éng cña Quü  b¶o l∙nh tÝn dông  ®îc xö  lý  theo ph¸p luËt hiÖn hµnh cña níc Céng hoµ  x∙ héi chñ  nghÜa ViÖt Nam.  2.  ViÖc tæ  chøc l¹i  hoÆc  gi¶i thÓ  Quü  b¶o  l∙nh  tÝn  dông  ®îc thùc  hiÖn  theo quyÕt   ®Þnh  cña Chñ  tÞch uû  ban  nh©n d©n tØnh, thµnh phè  trùc thuéc trung ¬ng vµ  c¸c qui  ®Þnh hiÖn hµnh cña ph¸p luËt ®èi víi doanh nghiÖp.   CH¦¥NG V  Tæ CHøC THùC HIÖN 1.   Chñ   tÞch   Uû   ban   nh©n   d©n   tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc trung  ¬ng, Chñ  tÞch Héi  ®ång qu¶n lý  Quü  b¶o l∙nh  tÝn dông cã  tr¸ch nhiÖm thi hµnh  ®óng qui chÕ  thµnh lËp,  tæ chøc vµ  ho¹t  ®éng cña Quü  b¶o l∙nh tÝn dông ban hµnh  theo   quyÕt   ®Þnh   sè   193/2001/Q§­TTg,   quyÕt   ®Þnh   sè  115/2004/Q§­TTg cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  vµ  néi dung híng  dÉn t¹i Th«ng t nµy.  §Þnh kú hµng quÝ vµ ®ét xuÊt Chñ tÞch uû ban nh©n d©n  tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng b¸o c¸o Bé Tµi chÝnh  vÒ  kÕt qu¶ vµ  t×nh h×nh ho¹t  ®éng Quü  b¶o l∙nh tÝn dông  t¹i ®Þa ph¬ng, kiÕn nghÞ nh÷ng gi¶i ph¸p th¸o gì khã kh¨n   trong ho¹t ®éng Quü. 2. Quü  b¶o l∙nh tÝn dông cã  tr¸ch nhiÖm ban hµnh c¸c  v¨n b¶n híng dÉn nghiÖp vô cô thÓ theo qui ®Þnh t¹i QuyÕt  ®Þnh sè 193/Q§­TTg, quyÕt ®Þnh sè 115/2004/Q§­TTg cña Thñ  tíng ChÝnh phñ vµ néi dung híng dÉn t¹i th«ng t nµy.  3. Trong qu¸ tr×nh triÓn khai thùc hiÖn, Bé Tµi chÝnh   sÏ kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc thµnh lËp, tæ chøc, ho¹t ®éng,   chÊp hµnh c¸c qui  ®Þnh ph¸p luËt cña Nhµ  níc cña c¸c Quü  b¶o   l∙nh   tÝn   dông   t¹i   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc   trung ¬ng. 
 14. 14 4. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ  ngµy  ®¨ng c«ng b¸o vµ  thay thÕ  th«ng t sè  42/2002/TT­BTC  ngµy 7/5/2002 cña Bé Tµi chÝnh. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn   nÕu cã  víng m¾c,  ®Ò  nghÞ  ph¶n ¸nh vÒ  Bé  Tµi chÝnh  ®Ó  xem   xÐt, bæ sung, söa ®æi.
 15. 15 QuÜ B¶o l∙nh tÝn dông … B¸O C¸O T×NH H×NH CÊP B¶O L∙NH TÝN DôNG  CHO KH¸CH HµNG Vµ T×NH H×NH CHO VAY B¾T BUéC  §èI VíI KH¸CH HµNG (QuÝ.... n¨m....) §¬n vÞ  tÝnh: TriÖu  ®ång. STT ChØ tiªu Sè ®Çu  Ph¸t sinh  Sè cuèi  kú trong kú kú PS Nî PS Cã 1 Vèn ho¹t  ®éng cña QuÜ  B¶o  l∙nh tÝn dông  ­ Vèn ®iÒu lÖ  ­ Vèn kh¸c (nÕu cã) 2 T×nh   h×nh   cÊp   b¶o   l∙nh  tÝn dông Trong ®ã  ­ CÊp b¶o l∙nh cho doanh  nghiÖp ­   CÊp   b¶o   l∙nh   cho   c¸c  Hîp t¸c x∙  ­ CÊp b¶o l∙nh cho Hé  gia  ®×nh ­   CÊp   b¶o   l∙nh   cho   chñ  trang   tr¹i,   hé   n«ng   d©n,  ng d©n  ­ CÊp b¶o l∙nh cho  ®èi t­ îng kh¸c T×nh   h×nh   cho   vay   b¾t  buéc  ­ Cho vay doanh nghiÖp ­ Cho vay c¸c Hîp t¸c x∙  ­ Cho vay Hé gia ®×nh ­ Cho vay chñ  trang tr¹i,   hé n«ng d©n, ng d©n  ­ Cho vay ®èi tîng kh¸c ..., ngµy...  th¸ng... n¨m... Ngêi lËp biÓu KÕ to¸n Gi¸m ®èc (Ký, ghi râ hä  (Ký, ghi râ hä  tªn) tªn) (Ký, ghi râ hä tªn, 
 16. 16 ®ãng dÊu)        

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản