Thông tư 94/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
63
lượt xem
2
download

Thông tư 94/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 94/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định chỉ tiêu vốn nhà nước và thu nộp ngân sách để phân loại doanh nghiệp theo Quyết định số 58/2002/QĐ-TTg ngày 26/4/2002 của Thủ tướng Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 94/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a B é  t µi ch Ý n h  S è  94/2002/TT­B T C  n g µ y 21 th¸ng  10 n¨ m  2002 H í ng  d É n  x¸c ® Þ n h  c h Ø  tiªu è n  n h µ  n íc v µ    v thu  é p  n g © n  s¸ch ® Ó  p h © n  lo¹i o a n h  n g hi Ö p  theo  n  d Q u y Õ t ® Þ n h   è  58/2002/Q§­T T g   g µ y  26 th¸ng 4 n¨ m  2002  s n c ñ a  h ñ   í ng C h Ý n h   h ñ T t p C¨n  Quy Õt  nh  è  cø  ®Þ s 58/2002/Q§­TTg  µy  ng 26/4/2002  Ò   v ban  µnh   h tiªuchÝ,danh  ôc  ©n  ¹ doanh      m ph lo i   nghiÖp  µ  ícvµ  nh n   Tæng  c«ng    µ   íc tyNh n   cña  ñ íng Ch Ýnh  ñ; Th t   ph Bé  µichÝnh  íng dÉn  Öc    nh  T  h  vi x¸c®Þ chØ    èn  µ  íccã  ¹ doanh  tiªuv nh n   t i   nghiÖp  µ  nép  ©n  v thu  ng s¸ch    ©n  ¹  ®Ó ph lo idoanh  nghiÖp  µ  íc theo    nh n   qui ®Þnh  ¹ tiÕt1.2 ®iÓ m   Ph Çn   ôc  Quy Õt  nh  è  ti       1  IM A  ®Þ s 58/2002/Q§­TTg  ña  c Thñ íng Ch Ýnh  ñ    t  ph nh sau: 1.§èit ng ¸p dông:    î     Th«ng   nµy  dông  t ¸p  cho c¸c doanh  nghiÖp  µ  íc ®éc  Ëp, doanh  nh n   l  nghiÖp  µnh    ña    th viªnc c¸cTæng  c«ng    µ  ícvµ    tynh n   c¸cTæng  c«ng    µ  íc tynh n   hiÖn  ã  ¹t®éng  c ho   trong ngµnh, nghÒ     nh  ¹  iÓ m   Ph Çn    ôc        qui ®Þ ti® 1.2  IM A Quy Õt  nh  è  ®Þ s 58/2002/Q§­ TTg  µy  ng 26/4/2002. 2. ChØ     èn  µ  íccã  ¹    tiªuv nh n   t i doanh nghiÖp  µ    ép  ©n  v thu n ng s¸ch nhµ    níc,® îcx¸c®Þnh        nh sau: 2.1 ChØ     èn  µ   íccã  ¹ doanh    tiªuv Nh n   t   i nghiÖp: +  èi víidoanh  §   nghiÖp: vèn  µ   íc cã  ¹    Nh n   t i doanh nghiÖp  îc thÓ  Ön  ®  hi trªnsæ   Õ     ña    k to¸nc doanh  nghiÖp  (kh«ng  bao  å m   èn  Ën  ãp  ªndoanh, g v nh g li     li   Õt)nh  ªnk   sau: Nguån  èn  v kinhdoanh  µikho¶n    (T   411) Nguån  èn  u    ©y  ùng  ¬  v ®Ç tx d c b¶n  µikho¶n  (T   441) Qu Ü   u      iÓn  µikho¶n  ®Ç tph¸ttr  (T   414) +  èivíi   ©n  µng  ¬ng  ¹i,tæ  §     Ng c¸c h th m   chøc  Ýn  ông:vèn  µ   íccã  ¹ td   Nh n   t i   doanh  nghiÖp  îcthÓ  Ön      Õ       ®  hi trªnsæ k to¸nnh sau: Vèn  iÒu  Ö  µikho¶n  ® l (T   601) Vèn  u    ©y  ùng  µikho¶n  ®Ç tx d (T   602) Qu Ü   u      iÓn(Tµikho¶n  ®Ç tph¸ttr     612) Qu Ü   ù  ÷bæ   d tr   sung  èn  iÒu  Ö  µikho¶n  v® l (T   611) 2.2 ChØ       tiªumøc    ép  ©n  thu n ng s¸ch nhµ  íc3    n   n¨m  ícliÒn kÒ   îcx¸c tr     ®   ®Þnh b»ng c¸ch tÝnh  ×nh  ©n  è      b qu s ph¸tsinh ph¶inép  ©n      ng s¸ch cña    doanh  nghiÖp  trong 3    n¨m  ícliÒn kÒ. tr     ChØ     è    tiªus ph¸tsinh ph¶inép  ©n      ng s¸ch trong n¨m  Ó  Ön    sè        th hi ë m∙  10 cét4, Ph Çn      ×nh  ×nh  ùc hiÖn  Üa  ô  íinhµ  íc­ B¸o    Õt       II­ T h th   ngh v v  n    c¸o k qu¶ ho¹t ®éng     kinh doanh  Éu  sè 02)  (m ban hµnh  Ìm  k theo Quy Õt ®Þnh  sè  167/2000/Q§­ BTC   µy  ng 25/10/2000  ña  é   ëng  é   µi chÝnh  Ò   Öc    c B tr BT  v vi ban hµnh  Õ         µichÝnh  ch ®é b¸o c¸o t   doanh nghiÖp.
  2. 2 3.§iÒu    kho¶n    µnh. thih Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthihµnh  tn c hi l     sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý.Trong    15  k t  k  qu¸ tr×nh  ùc  Ön  Õu  ã  ã  th hi n c kh kh¨n  íng  ¾ c,    Þ   v m ®Ò ngh ph¶n  ¸nh  Ò   é   µi vBT  chÝnh    ®Ó xem  Ðt,gi¶i x     Õt. quy
Đồng bộ tài khoản