Thông tư 97/2000/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với các quỹ tín dụng nhân dân cơ sở và Quỹ tín dụng nhân dân khu vực do Bộ tài chính ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
122
lượt xem
31
download

Thông tư 97/2000/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với các quỹ tín dụng nhân dân cơ sở và Quỹ tín dụng nhân dân khu vực do Bộ tài chính ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thông tư 97/2000/tt-btc về việc hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với các quỹ tín dụng nhân dân cơ sở và quỹ tín dụng nhân dân khu vực do bộ tài chính ban hành', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 97/2000/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với các quỹ tín dụng nhân dân cơ sở và Quỹ tín dụng nhân dân khu vực do Bộ tài chính ban hành

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 97/2000/TT-BTC Hà N i, ngày 12 tháng 10 năm 2000 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 97/2000/TT-BTC NGÀY 12 THÁNG 10 NĂM 2000 HƯ NG D N TH C HI N CH TÀI CHÍNH I V I CÁC QUĨ TÍN D NG NHÂN DÂN CƠ S VÀ QUĨ TÍN D NG NHÂN DÂN KHU V C Thi hành Ngh nh s 166/1999/N -CP ngày 19/11/1999 c a Chính ph v ch tài chính i v i các T ch c tín d ng, căn c qui mô và tính ch t ho t ng c a các Quĩ tín d ng nhân dân, B Tài chính hư ng d n th c hi n n i dung v ch tài chính i v i các Quĩ tín d ng nhân dân như sau: Chương 1 CÁC QUI NNH CHUNG l - i tư ng áp d ng Thông tư này là các Quĩ tín d ng nhân dân cơ s và Quĩ tín d ng nhân dân khu v c (g i chung là Quĩ tín d ng nhân dân) ư c thành l p, t ch c và ho t ng theo qui nh c a Lu t các T ch c tín d ng, Lu t H p tác xã và các văn b n qui ph m pháp lu t khác có liên quan. 2 - Ho t ng tài chính c a Quĩ tín d ng nhân dân th c hi n theo Ngh nh s 166/1999/N -CP ngày 19/11/1999 c a Chính ph v ch tài chính i v i các T ch c tín d ng, n i dung hư ng d n c th t i Thông tư này và các văn b n qui ph m pháp lu t v qu n lý tài chính khác có liên quan. 3 - Các Quĩ tín d ng nhân dân th c hi n công khai tài chính v i các cơ quan qu n lý Nhà nư c, các thành viên góp v n, các t ch c, cá nhân có quan h kinh t v i Quĩ tín d ng nhân dân. Quĩ tín d ng nhân dân t ch v tài chính, t ch u trách nhi m v ho t ng kinh doanh c a mình, th c hi n nghĩa v và cam k t c a mình theo qui nh c a pháp lu t. 4 - Ch t ch H i ng qu n tr , Giám c Quĩ tín d ng nhân dân ch u trách nhi m trư c pháp lu t, trư c cơ quan qu n lý Nhà nư c và i h i thành viên v vi c th c hi n ch tài chính c a Quĩ tín d ng nhân dân. Chương 2 NH NG QUI NNH C TH . I/ QU N LÝ VÀ S D NG V N, TÀI S N
 2. 1- Qu n lý v n l.1- V n ho t ng c a Quĩ tín d ng nhân dân bao g m: a) V n i u l là s v n góp c a các thành viên ư c ghi trong i u l c a Quĩ tín d ng nhân dân. b) V n huy ng c) V n vay d) V n d ch v u thác c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c ) Các quĩ d tr b sung v n i u l , quĩ u tư phát tri n nghi p v , quĩ d phòng tài chính, quĩ d phòng tr c p m t vi c làm, quĩ khen thư ng, quĩ phúc l i. e) L i nhu n ư c l i chưa phân ph i. g) Các lo i v n khác. 1.2- Trong quá trình ho t ng Quĩ tín d ng nhân dân ph i duy trì v n i u l không th p hơn m c v n pháp nh do Chính ph qui nh i v i Quĩ tín d ng nhân dân. 1.3- V n t có c a Quĩ tín d ng nhân dân theo qui nh c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c. 2 - S d ng v n c a các Quĩ tín d ng nhân dân: Quĩ tín d ng nhân dân ư c dùng v n ho t ng c a mình : - u tư mua s m tài s n c nh ph c v ho t ng theo nguyên t c giá tr còn l i c a tài s n c nh không vư t quá 50% v n t có c a Quĩ. Quĩ tín d ng nhân dân ph i ch p hành y các qui nh c a Nhà nư c v qu n lý u tư và xây d ng. - Cho vay các thành viên theo qui nh c a pháp lu t. - Góp v n, mua c ph n. Các Quĩ tín d ng nhân dân ư c dùng v n i u l và quĩ d tr b sung v n i u l góp v n vào Quĩ tín d ng nhân dân Trung ương theo qui nh c a pháp lu t. - Tham gia i u hoà v n trong h th ng. - S d ng cho m c tiêu khác theo qui nh c a pháp lu t. 3- Quĩ tín d ng nhân dân có trách nhi m theo dõi toàn b tài s n và v n hi n có, th c hi n h ch toán, m s và ghi s k toán theo úng qui nh c a pháp lu t k toán, th ng kê hi n hành; ph n ánh y , chính xác, k p th i tình hình s d ng, bi n ng c a v n và tài s n, các kho n cho vay, n ph i thu trong quá trình kinh doanh. 4- nh kỳ và khi k t thúc năm tài chính các Quĩ tín d ng nhân dân ph i ti n hành ki m kê toàn b tài s n và v n hi n có. Xác nh chính xác tài s n th a, thi u, tình
 3. hình công n , n quá h n, n khó òi, xác nh nguyên nhân và trách nhi m x lý. Các trư ng h p làm m t mát, hư h ng tài s n ph i xác nh rõ nguyên nhân và trách nhi m c a t ng b ph n, cá nhân. 5- B o m an toàn và phát tri n v n: Các Quĩ tín d ng nhân dân th c hi n các bi n pháp b o m an toàn v n theo qui nh sau: a) Th c hi n úng ch qu n lý, s d ng v n, tài s n theo qui nh c a pháp lu t. b) Duy trì y các t l m b o an toàn trong ho t ng theo hư ng d n c a Ngân hàng Nhà nư c. c) Mua b o hi m tài s n theo qui nh c a pháp lu t d) Tham gia t ch c b o hi m ti n g i ho c t ch c b o m an toàn h th ng theo qui nh c a pháp lu t. ) ư c h ch toán vào chi phí kho n d phòng x lý r i ro trong ho t ng và s d ng kho n d phòng x lý r i ro theo qui nh c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c. 6- M i t n th t tài s n c a Quĩ tín d ng nhân dân ph i ư c l p biên b n xác nh m c , nguyên nhân, trách nhi m và x lý theo nguyên t c sau: - N u tài s n t n th t do nguyên nhân ch quan c a t p th ho c cá nhân thì i tư ng gây ra t n th t ph i b i thư ng. - Tài s n ã mua b o hi m thì x lý theo h p ng b o hi m. - S d ng kho n d phòng ư c trích l p trong chi phí bù p theo qui nh t i i m 5 m c I chương II Thông tư này. - Giá tr t n th t sau khi ã thu h i và bù p b ng các ngu n trên, n u thi u ư c bù p b ng quĩ d phòng tài chính c a Quĩ tín d ng nhân dân. Trư ng h p quĩ d phòng tài chính không bù p thì ph n thi u ư c h ch toán vào chi phí trong kỳ. 7- Như ng bán, thanh lý tài s n. - Quĩ tín d ng nhân dân ư c quy n như ng bán, thanh lý các tài s n không c n dùng, l c h u v k thu t, tài s n kém phNm ch t ho c tài s n b hư h ng không có kh năng ph c h i thu h i v n s d ng cho m c ích kinh doanh. - Khi như ng bán, thanh lý tài s n, Quĩ tín d ng nhân dân ph i l p h i ng ánh giá th c tr ng v m t k thu t, thNm nh giá tr tài s n. - Kho n chênh l ch gi a s ti n thu ư c do như ng bán, thanh lý tài s n v i giá tr còn l i và chi phí như ng bán ư c h ch toán vào k t qu kinh doanh c a Quĩ tín d ng nhân dân.
 4. 8- i v i nh ng tài s n Quĩ tín d ng nhân dân i thuê, nh n c m c , nh n th ch p, Quĩ tín d ng nhân dân có trách nhi m qu n lý, b o qu n ho c s d ng theo qui nh c a pháp lu t và tho thu n v i khách hàng. II/ QU N LÝ DOANH THU, CHI PHÍ. 1- Doanh thu c a Quĩ tín d ng nhân dân là các kho n th c thu v ho t ng kinh doanh và ho t ng khác qui nh t i i u 16 Ngh nh s 166/1999/N -CP ngày 19/11/1999 c a Chính ph , g m các kho n thu sau: - Thu lãi cho vay khách hàng. - Thu lãi ti n g i. - Thu góp v n, mua c ph n. - Thu t nghi p v u thác c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c - Thu v d ch v c m c (n u có). - Thu khác, bao g m c thu t như ng bán, thanh lý tài s n. Quĩ tín d ng nhân dân có trách nhi m h ch toán y , k p th i vào doanh thu c a mình khi khách hàng thanh toán cho các d ch v ã cung c p. Nghiêm c m vi c các kho n thu ngoài s sách ho c không h ch toán vào thu nh p. 2- Qu n lý chi phí: Chi phí c a Quĩ tín d ng nhân dân là s th c chi trong kỳ cho ho t ng kinh doanh và các ho t ng khác theo hư ng d n dư i ây: 2. l - Chi phí cho ho t ng nghi p v bao g m: a) Chi phí tr lãi ti n g i. b) Chi phí tr lãi ti n vay. c) Chi phí tr lãi cho ngu n v n nh n u thác c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c. d) Chi phí khác cho ho t ng nghi p v . 2.2- Chi phí qu n lý c a Quĩ tín d ng nhân dân. a) Chi phí cho cán b , nhân viên làm vi c t i Quĩ tín d ng nhân dân. - Chi phí ti n lương và các kho n ph c p có tính ch t lương cho cán b làm vi c t i Quĩ tín d ng nhân dân. Hàng năm H i ng qu n tr Quĩ tín d ng nhân dân căn c vào Ngh quy t c a i h i thành viên xem xét, quy t nh m c lương, ph c p và thù lao công v cho cán b , nhân viên phù h p v i k t qu kinh doanh c a Quĩ.
 5. N u Quĩ tín d ng nhân dân ã th c hi n ch h p ng lao ng ho c tho ư c lao ng t p th thì ti n lương, ti n công và các kho n mang tính ch t ti n lương, ti n công ư c xác nh theo h p ng lao ng ho c tho ư c lao ng t p th . N u Quĩ tín d ng nhân dân chưa th c hi n ch h p ng lao ng ho c tho ư c lao ng t p th thì ti n lương, ti n công tr cho cán b nhân viên làm vi c trong Quĩ tín d ng nhân dân ư c căn c vào m c thu nh p bình quân c a ngành ngh do U ban nhân dân a phương quy nh. - Chi phí b o hi m xã h i, b o hi m y t và kinh phí công oàn cho cán b làm vi c tr c ti p t i Quĩ tín d ng nhân dân mà ngư i s d ng lao ng ph i óng góp theo các qui nh hi n hành c a Nhà nư c. - Chi b o h lao ng i v i nh ng i tư ng c n trang b b o h lao ng trong khi làm vi c. - Chi phí ti n ăn gi a ca cho ngư i lao ng do Quĩ tín d ng nhân dân qui nh phù h p v i hi u qu kinh doanh, m c chi cho m i ngư i không vư t quá m c lương t i thi u do Nhà nư c qui nh i v i công ch c Nhà nư c. b) Chi phí v tài s n. - Chi phí kh u hao tài s n c nh cho ho t ng kinh doanh theo qui ch qu n lý, s d ng và trích kh u hao tài s n c nh do B Tài chính qui nh i v i các doanh nghi p. - Chi phí s a ch a tài s n c nh nh m khôi ph c năng l c c a tài s n ư c h ch toán tr c ti p ho c phân b d n vào chi phí kinh doanh trong năm. i v i nh ng tài s nc nh c thù mà chi phí s a ch a tài s n c nh phát sinh không u gi a các kỳ, các năm, n u Quĩ tín d ng nhân dân mu n trích trư c chi phí s a ch a tài s n c nh vào chi phí kinh doanh thì ph i l p k ho ch trích trư c chi phí s a ch a tài s n c nh và báo cáo B Tài chính xem xét, quy t nh. Sau khi có ý ki n ch p thu n b ng văn b n c a B Tài chính, Quĩ tín d ng nhân dân ph i thông báo cho cơ quan thu tr c ti p qu n lý bi t. Quĩ tín d ng nhân dân ph i quy t toán chi phí s a ch a th c t phát sinh v i chi phí s a ch a ã trích trư c, n u chi phí s a ch a th c t l n hơn s ã trích thì ph n chênh l ch ư c h ch toán th ng ho c ư c phân b d n vào chi phí trong kỳ, n u chi phí s a ch a th c t nh hơn s ã trích thì ph n chênh l ch ph i h ch toán vào thu nh p trong kỳ. - Chi phí ti n thuê tài s n ư c h ch toán vào chi phí kinh doanh theo s ti n th c tr trong năm căn c vào h p ng thuê. Trư ng h p tr ti n thuê tài s n m t l n cho nhi u năm thì ti n thuê ư c phân b d n vào chi phí kinh doanh theo s năm s d ng tài s n. - Chi phí ti n mua b o hi m tài s n. - Chi phí như ng bán, thanh lý tài s n c nh (bao g m c giá tr còn l i c a tài s n c nh khi thanh lý và như ng bán).
 6. c) Chi phí n p thu , phí, ti n thuê t ph i n p có liên quan n ho t ng kinh doanh (tr thu thu nh p doanh nghi p) bao g m: thu môn bài, thu s d ng t ho c ti n thuê t, thu tài nguyên, l phí c u phà, l phí sân bay, các lo i thu và l phí khác. d) Chi phí d ch v mua ngoài : - Là các kho n chi phí v n chuy n, i n, nư c, i n tho i, v t li u, gi y t in, văn phòng phNm, công c lao ng, phòng cháy ch a cháy và các d ch v khác. - Các kho n chi trên ph i có y ch ng t ho c hoá ơn h p l theo qui nh c a B Tài chính. ) Chi phí khác - Chi phí ào t o cán b nhân viên làm vi c trong Quĩ tín d ng nhân dân bao g m chi phí t ch c các l p ào t o t i Quĩ tín d ng nhân dân và chi phí c cán b i ào t o t i các trư ng ào t o theo ch Nhà nư c qui nh. - Chi phí cho T ch c ng, oàn th t i Quĩ tín d ng nhân dân ư c l y t ngu n kinh phí c a t ch c này, n u ngu n kinh phí c a t ch c này không thì ph n chênh l ch thi u ư c h ch toán vào chi phí c a Quĩ. - Chi phí cho kho n t n th t tài s n còn l i sau khi ã bù p b ng các ngu n theo qui nh t i i m 6 m c I chương II Thông tư này. - Chi phí v nghi p v kho quĩ. - Chi b o v cơ quan - Chi phí qu ng cáo, ti p th , khuy n m i, ti p tân, khánh ti t, giao d ch, chi phí h i ngh và các lo i chi phí khác ph i có hoá ơn ho c ch ng t theo qui nh c a B Tài chính, g n v i k t qu kinh doanh. M c chi không vư t quá 7% t ng chi phí trong 2 năm u i v i Quĩ tín d ng nhân dân m i thành l p, sau ó không quá 5% t ng chi phí. 2.3- Các kho n chi phí b o m an toàn cho ho t ng c a Quĩ tín d ng nhân dân. a) Chi trích l p d phòng trong ho t ng c a Quĩ tín d ng nhân dân theo qui nh t i i m 5 m c I Chương II c a Thông tư này. b) Chi phí tham gia B o hi m ti n g i ho c t ch c b o m an toàn h th ng theo qui nh c a pháp lu t. 3- Quĩ tín d ng nhân dân không ư c tính vào chi phí các kho n sau ây: - Các kho n ti n ph t vi ph m pháp lu t như: lu t giao thông, lu t thu , lu t môi trư ng, lu t lao ng, vi ph m ch báo cáo th ng kê, tài chính k toán và các lu t khác.
 7. - Các kho n u tư xây d ng cơ b n, chi mua s m tài s n c nh h u hình và vô hình, chi ng h cho các t ch c, cá nhân. - Chi phí i công tác vư t nh m c Nhà nư c qui nh. - Các kho n thu c ngu n kinh phí khác ài th như kho n chi s nghi p ã ư c Ngân sách Nhà nư c, cơ quan c p trên ho c các t ch c khác tài tr ; chi tr lãi vay v n u tư xây d ng cơ b n trong th i kỳ công trình chưa hoàn thành, s lãi này ư c h ch toán vào chi phí u tư xây d ng cơ b n. - Các kho n chi phí không h p lý khác. III/ PHÂN PH I L I NHU N VÀ TRÍCH L P CÁC QUĨ. 1- Phân ph i l i nhu n. L i nhu n c a Quĩ tín d ng nhân dân sau khi n p thu thu nh p doanh nghi p theo qui nh c a pháp lu t ư c phân ph i như sau: - Trích l p quĩ d tr b sung v n i u l 5%, m c t i a c a quĩ này không vư t quá m c v n i u l c a Quĩ tín d ng nhân dân. - Bù các kho n l c a năm trư c và ti n ph t do vi ph m pháp lu t không ư c tính vào l i nhu n trư c thu . - L i nhu n còn l i coi như 100% ư c phân ph i ti p như sau: + Trích l p quĩ d phòng tài chính 10%, s dư c a quĩ này không vư t quá 25% v n i u l c a Quĩ tín d ng nhân dân + Trích l p Quĩ u tư phát tri n nghi p v t i thi u 30%. + Trích l p quĩ d phòng tr c p m t vi c làm cho s cán b làm vi c t i Quĩ 5%, s dư quĩ này không vư t quá 6 tháng lương th c hi n trong năm c a Quĩ tín d ng nhân dân. + Trích l p 2 Quĩ khen thư ng và phúc l i, m c trích cho 2 quĩ này hàng năm do H i ng qu n tr d ki n, i h i thành viên xem xét phê duy t. + Chia lãi v n góp cho các thành viên. M c chia l i t c c ph n cho các thành viên ư c căn c vào s v n góp, do H i ng qu n tr Quĩ tín d ng nhân dân d ki n, i h i thành viên xem xét quy t nh hàng năm nhưng không vư t quá lãi su t cho vay bình quân trong năm c a Quĩ tín d ng nhân dân. + S còn l i (n u có) ư c dùng b sung vào quĩ u tư phát tri n nghi p v . 2- Nguyên t c s d ng các quĩ. a) Quĩ d tr b sung v n i u l dùng b sung v n i u l .
 8. b) Quĩ u tư phát tri n nghi p v dùng u tư m r ng qui mô ho t ng kinh doanh và i m i trang thi t b , i u ki n làm vi c c a Quĩ tín d ng nhân dân. Căn c vào nhu c u u tư và kh năng c a Quĩ tín d ng nhân dân, H i ng qu n tr Quĩ tín d ng nhân dân quy t nh hình th c và bi n pháp u tư theo nguyên t c có hi u qu , an toàn và phát tri n v n. c) Quĩ d phòng tài chính dùng bù p ph n còn l i c a nh ng t n th t, thi t h i v tài s n x y ra trong quá trình kinh doanh sau khi ã bù p b ng ti n b i thư ng c a các t ch c, cá nhân gây ra t n th t, c a t ch c b o hi m và s d ng d phòng r i ro ã trích trong chi phí. d) Quĩ d phòng tr c p m t vi c làm dùng tr c p cho ngư i lao ng ã làm vi c t i Quĩ tín d ng nhân dân t 1 năm tr lên b m t vi c làm t m th i theo qui nh c a pháp lu t; chi ào t o l i chuyên môn, k thu t cho ngư i lao ng do thay i công ngh ho c chuy n sang công vi c m i; ào t o ngh d phòng cho lao ng n c a Quĩ tín d ng nhân dân và b i dư ng nâng cao trình ngh nghi p cho cán b nhân viên làm vi c trong Quĩ tín d ng nhân dân. M c tr c p cho t ng trư ng h p c th do H i ng qu n tr Quĩ tín d ng nhân dân quy t nh. ) Quĩ khen thư ng dùng : Thư ng cu i năm ho c thư ng nh kỳ cho cán b , nhân viên trong Quĩ tín d ng nhân dân. M c thư ng do H i ng qu n tr Quĩ quy t nh theo ngh c a giám c và công oàn (n u có) c a Quĩ trên cơ s năng su t lao ng, thành tích trong công tác c a m i cán b , nhân viên trong Quĩ. Thư ng t xu t cho nh ng cá nhân, t p th trong Quĩ tín d ng nhân dân có sáng ki n c i ti n k thu t, qui trình nghi p v mang l i hi u qu trong kinh doanh. M c thư ng do H i ng qu n tr Quĩ tín d ng nhân dân quy t nh. Thư ng cho các thành viên c a Quĩ; các ơn v , cá nhân bên ngoài có quan h kinh t ã hoàn thành t t nh ng i u ki n h p ng, óng góp có hi u qu vào ho t ng kinh doanh c a Quĩ tín d ng nhân dân. M c thư ng do H i ng qu n tr Quĩ tín d ng nhân dân quy t nh. e) Quĩ phúc l i dùng u tư xây d ng ho c s a ch a, b sung v n xây d ng cho các công trình phúc l i c a Quĩ tín d ng nhân dân. Chi cho các ho t ng th thao, văn hoá, phúc l i công c ng c a t p th cán b , nhân viên và thành viên Quĩ tín d ng nhân dân. óng góp cho quĩ phúc l i xã h i. Chi tr c p khó khăn thư ng xuyên, t xu t cho cán b , nhân viên và thành viên c a Quĩ tín d ng nhân dân.
 9. Chi các ho t ng phúc l i khác. Giám c Quĩ tín d ng nhân dân ph i h p v i Ban ch p hành công oàn c a Quĩ tín d ng nhân dân (n u có) qu n lý, s d ng quĩ này. IV/ CH K TOÁN, TH NG KÊ, KI M TOÁN, BÁO CÁO VÀ CÔNG KHAI TÀI CHÍNH 1 - Quĩ tín d ng nhân dân th c hi n ch k toán, th ng kê theo quy nh c a pháp lu t, ghi chép y ch ng t ban u, c p nh t s sách k toán và ph n ánh y , k p th i, trung th c, chính xác, khách quan các ho t ng tài chính. 2 - Năm tài chính c a Quĩ tín d ng nhân dân b t u t ngày 01 tháng 01 và k t thúc vào ngày 3l tháng 12 năm dương l ch. 3 - Quĩ tín d ng nhân dân th c hi n quy t toán tài chính và ch p hành y các qui nh v báo cáo tài chính, l p và g i cho cơ quan tài chính Nhà nư c, cơ quan th ng kê, thu và Ngân hàng Nhà nư c theo qui nh c a Pháp lu t v k toán, th ng kê và qui nh t i Thông tư này. 3.1 - N i dung báo cáo tài chính. - B ng cân i tài kho n và b ng t ng k t tài s n c a Quĩ tín d ng nhân dân. - Báo cáo k t qu kinh doanh, tình hình th c hi n thu n p ngân sách Nhà nư c. 3.2 - Ch t ch H i ng qu n tr , giám c Quĩ tín d ng nhân dân ch u trách nhi m v tính chính xác, tính trung th c c a các báo cáo này. 3.3 - Th i h n g i báo cáo - Báo cáo quí ư c g i ch m nh t sau 45 ngày k t ngày k t thúc quí. - Báo cáo năm ư c g i ch m nh t sau 60 ngày k t ngày k t thúc năm tài chính. 3.4 - Nơi nh n báo cáo. Các Quĩ tín d ng nhân dân g i báo cáo tài chính n S tài chính - v t giá, cơ quan th ng kê, cơ quan thu tr c ti p qu n lý và Ngân hàng Nhà nư c. 4 - Công tác ki m toán. Quĩ tín d ng nhân dân t t ch c ki m toán n i b ki m toán các báo cáo tài chính c a mình phù h p v i qui nh c a Lu t các T ch c tín d ng, ph m vi và qui mô ho t ng c a mình. 5 - Công khai tài chính i v i Quĩ tín d ng nhân dân.
 10. - K t thúc năm tài chính, ngoài vi c l p và g i báo cáo tài chính cho cơ quan qu n lý Nhà nư c theo qui nh t i i m 3 nêu trên, các Quĩ tín d ng nhân dân th c hi n công khai tài chính i v i chính quy n a phương và các thành viên góp v n vào Quĩ. - N i dung công khai tài chính bao g m m t s ch tiêu sau: + Tình hình v n i u l , các quĩ, v n huy ng, các kho n n ph i tr ... + Tình hình s d ng v n: Tài s n c nh, dư n cho vay, tình hình thu n ... + Tình hình thu nh p, chi phí: Các kho n doanh thu, chi phí ho t ng kinh doanh, k t qu kinh doanh, tình hình thu n p Ngân sách Nhà nư c; l i nhu n, d ki n phân ph i l i nhu n, trích l p các quĩ và chia lãi v n góp cho các thành viên. + Tình hình lao ng và thu nh p c a cán b , nhân viên trong Quĩ tín d ng nhân dân, vi c áp d ng các bi n pháp v th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí, ch ng tham nhũng trong Quĩ tín d ng nhân dân. - Th i i m công khai tài chính, sau 120 ngày k t ngày k t thúc năm tài chính. V/ KI M TRA, THANH TRA TÀI CHÍNH VÀ X LÝ VI PH M IV I CÁC QUĨ TÍN D NG NHÂN DÂN. 1- Các Quĩ tín d ng nhân dân t ch u trách nhi m v tính chính xác, trung th c c a các báo cáo tài chính c a mình, các S Tài chính - V t giá có trách nhi m ki m tra vi c ch p hành ch tài chính c a các Quĩ tín d ng nhân dân. Vi c ki m tra tài chính ư c ti n hành theo các hình th c: - Ki m tra tài chính nh kỳ ho c t xu t. - Ki m tra theo t ng chuyên theo yêu c u c a công tác qu n lý tài chính. Trong trư ng h p n u th y c n thi t, B Tài chính s ti n hành ki m tra vi c ch p hành ch tài chính c a các Quĩ tín d ng nhân dân theo yêu c u c a công tác qu n lý tài chính Nhà nư c. 2- X lý vi ph m. - Quĩ tín d ng nhân dân có vi ph m ch tài chính c a Nhà nư c s b x ph t theo qui nh c a pháp lu t. - Trong trư ng h p Quĩ tín d ng nhân dân không th c hi n ho c th c hi n không y các qui nh v ch báo cáo tài chính nêu t i i m 3 m c IV chương II Thông tư này s b x ph t theo qui nh t i ngh nh s 49/1999/N -CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph v x ph t hành chính trong lĩnh v c k toán. Chương 3 T CH C TH C HI N
 11. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký, m i qui nh trư c ây v qu n lý tài chính i v i các Quĩ tín d ng nhân dân trái v i Thông tư này u bãi b . Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh ph n ánh v B Tài chính nghiên c u, xem xét, gi i quy t. Lê Th Băng Tâm ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản