Thông tư 98/2002/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
94
lượt xem
4
download

Thông tư 98/2002/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 98/2002/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện việc miễn thuế, giảm thuế cho các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước sửa đổi số 03/1998/QH10 do Bộ Tài Chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 98/2002/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 98/2002/TT-BTC Hà N i, ngày 24 tháng 10 năm 2002 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 98/2002/TT-BTC NGÀY 24 THÁNG 10 NĂM 2002 V HƯ NG D N TH C HI N VI C MI N THU , GI M THU CHO CÁC I TƯ NG Ư C HƯ NG ƯU ÃI U TƯ THEO NGHN NNH S 51/1999/N - CP NGÀY 8/7/1999 C A CHÍNH PH QUY NNH CHI TI T THI HÀNH LU T KHUY N KHÍCH U TƯ TRONG NƯ C (S A I) S 03/1998/QH10. Căn c các Lu t thu , Pháp l nh thu hi n hành; Căn c Ngh nh s 51/1999/N -CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t khuy n khích u tư trong nư c (s a i) s 03/1998/QH10 (dư i dây vi t t t là Ngh nh s 51/1999/N -CP ) và Ngh nh s 35/2002/N -CP ngày 29/3/2002 c a Chính ph v vi c s a i, b sung Danh m c A, B và C ban hành t i Ph l c kèm theo Ngh nh s 51/1999/N -CP (dư i dây vi t t t là Ngh nh s 35/2002/N -CP ); Căn c Ngh nh s 64/2002/N -CP ngày 19/6/2002 c a Chính ph chuy n doanh nghi p nhà nư c thành công ty c ph n (thay th Ngh nh s 44/1998/N -CP ngày 29/6/1998 c a Chính ph v chuy n doanh nghi p nhà nư c thành công ty c ph n); Căn c Ngh nh s 103/1999/N -CP ngày 10/9/1999 c a Chính ph v giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghi p nhà nư c; B Tài chính hư ng d n th c hi n ưu ãi v thu cho các i tư ng ư c hư ng ưu ãi u tư theo quy nh c a Lu t khuy n khích u tư trong nư c như sau: A- NH NG QUY NNH CHUNG I- Thông tư này áp d ng i v i các i tư ng ư c hư ng ưu ãi v thu theo Lu t khuy n khích u tư trong nư c, bao g m: 1- Doanh nghi p nhà nư c; 2- Doanh nghi p nhà nư c chuy n thành công ty c ph n theo quy nh t i Ngh nh s 64/2002/N -CP ngày 19/6/2002 c a Chính ph (thay th Ngh nh s 44/1998/N -CP ngày 29/6/1998 c a Chính ph v chuy n doanh nghi p nhà nư c thành công ty c ph n); 3- Doanh nghi p nhà nư c giao cho t p th ngư i lao ng, bán cho t p th , cá nhân ho c pháp nhân theo quy nh t i Ngh nh s 103/1999/N -CP ngày 10/9/1999 c a Chính ph ; 4- Công ty c ph n, Công ty trách nhi m h u h n, Công ty h p danh;
 2. 5- Doanh nghi p tư nhân; 6- H p tác xã, Liên hi p h p tác xã; 7- Cơ s giáo d c, ào t o tư th c, dân l p, bán công; cơ s y t tư nhân, dân l p; cơ s văn hoá dân t c ư c thành l p và ho t ng h p pháp theo quy nh c a pháp lu t; 8- Doanh nghi p c a các t ch c chính tr , chính tr - xã h i, h i ngh nghi p có ăng ký kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t; 9- Cá nhân, nhóm kinh doanh ho t ng theo Ngh nh s 66-H BT ngày 2/3/1992 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ) và h kinh doanh cá th ăng ký kinh doanh theo quy nh t i Ngh nh s 02/2000/N -CP ngày 3/2/2000 c a Chính ph v ăng ký kinh doanh; 10- Công dân Vi t Nam, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, ngư i nư c ngoài thư ng trú Vi t Nam, mua c ph n, góp v n vào các doanh nghi p Vi t Nam. II- Các i tư ng nêu t i các i m 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 M c I nêu trên (g i chung là cơ s s n xu t, kinh doanh) có d án u tư ( i v i doanh nghi p nhà nư c th c hi n c ph n hoá, giao, bán thì d án u tư là phương án c ph n hoá, giao, bán doanh nghi p ư c c p có thNm quy n phê duy t) áp ng các i u ki n v lao ng, ngành, ngh thu c các lĩnh v c ư c hư ng ưu ãi u tư, a bàn ưu ãi u tư theo quy nh t i i u 15, i u 16 Ngh nh s 51/1999/N -CP ho c d án u tư theo hình th c BOT, BTO thì ư c hư ng ưu ãi v thu , ti n s d ng t và ti n thuê t (g i chung là ưu ãi v thu ) theo hư ng d n t i ph n B Thông tư này khi: - Ho t ng úng ngành ngh ã ăng ký kinh doanh; - ã ăng ký n p thu v i cơ quan thu ; - Th c hi n y các quy nh c a pháp lu t v k toán, th ng kê. i v i các cơ s s n xu t, kinh doanh chưa th c hi n ch k toán, hoá ơn, ch ng t , s thu ph i n p hàng tháng ư c tính theo ch khoán doanh thu và t l thu nh p ch u thu thì không i u ki n ư c hư ng ưu ãi v thu theo hư ng d n t i Thông tư này. B - CÁC ƯU ÃI V THU I- V THU SU T THU THU NH P DOANH NGHI P: Ưu ãi v thu su t thu thu nh p doanh nghi p theo quy nh t i i u 20 Ngh nh s 51/1999/N -CP ư c th c hi n như sau: 1- i tư ng áp d ng là: cơ s s n xu t, kinh doanh có d án u tư vào ngành, ngh thu c các lĩnh v c ư c hư ng ưu ãi u tư quy nh t i Danh m c A ho c d án u tư th c hi n t i a bàn ư c hư ng ưu ãi u tư theo quy nh t i Danh m c B ho c Danh m c C Ph l c ban hành kèm theo Ngh nh s 35/2002/N -CP.
 3. 2- M c thu su t thu thu nh p doanh nghi p ưu ãi c th như sau: 2.1- Thu su t 25% i v i d án u tư vào ngành, ngh quy nh t i Danh m c A Ph l c ban hành kèm theo Ngh nh s 35/2002/N -CP; 2.2- Thu su t 25% i v i d án u tư th c hi n t i a bàn quy nh t i Danh m c B Ph l c ban hành kèm theo Ngh nh s 35/2002/N -CP; 2.3- Thu su t 20% i v i d án u tư vào ngành, ngh quy nh t i Danh m c A và th c hi n t i a bàn quy nh t i Danh m c B Ph l c ban hành kèm theo Ngh nh s 35/2002/N -CP; 2.4- Thu su t 20% i v i d án u tư th c hi n t i a bàn quy nh t i Danh m c C Ph l c ban hành kèm theo Ngh nh s 35/2002/N -CP; 2.5- Thu su t 15% i v i d án u tư vào ngành, ngh quy nh t i Danh m c A và th c hi n t i a bàn quy nh t i Danh m c C Ph l c ban hành kèm theo Ngh nh s 35/2002/N -CP. Cơ s s n xu t, kinh doanh ngoài d án u tư vào ngành, ngh , a bàn kinh doanh ư c hư ng ưu ãi u tư, còn có ho t ng kinh doanh vào các ngành, ngh , a bàn kinh doanh khác thì ph i theo dõi h ch toán riêng ph n thu nh p ch u thu c a ngành, ngh , a bàn kinh doanh ư c hư ng ưu ãi u tư v i ph n thu nh p ch u thu c a ho t ng kinh doanh vào các ngành, ngh , a bàn kinh doanh khác kê khai n p thu thu nh p doanh nghi p riêng theo úng các m c thu su t quy nh i v i t ng ngành, ngh , a bàn mà cơ s có kinh doanh. Trư ng h p cơ s s n xu t, kinh doanh không theo dõi h ch toán riêng ư c thu nh p ch u thu c a t ng ngành, ngh , a bàn kinh doanh có m c thu su t thu thu nh p doanh nghi p khác nhau thì toàn b thu nh p ch u thu c a các ngành, ngh , a bàn kinh doanh không h ch toán riêng ư c, cơ s ph i kê khai theo m c thu su t thu thu nh p doanh nghi p cao nh t quy nh i v i nh ng ngành ngh , a bàn kinh doanh mà cơ s không h ch toán riêng ư c. Thu su t thu thu nh p doanh nghi p ưu ãi theo hư ng d n t i m c I, ph n B Thông tư này ch ư c áp d ng trong th i gian d án u tư ư c hư ng ưu ãi v mi n thu , gi m thu thu nh p doanh nghi p. Khi d án u tư h t th i gian ư c mi n thu , gi m thu thu nh p doanh nghi p, cơ s s n xu t, kinh doanh ph i th c hi n kê khai, n p thu theo các m c thu su t quy nh t i Lu t thu thu nh p doanh nghi p. Riêng i v i các d án u tư m r ng quy mô, u tư chi u sâu ch áp d ng i v i ph n thu nh p tăng thêm do u tư mang l i mà cơ s s n xu t, kinh doanh ã xác nh ư c theo hư ng d n t i i m 1.3.2, m c II, ph n B Thông tư này. II- V TH I GIAN VÀ M C MI N, GI M CÁC LO I THU 1. V thu thu nh p doanh nghi p 1.1 Ưu ãi mi n thu , gi m thu thu nh p doanh nghi p i v i Nhà u tư có d án u tư thành l p cơ s s n xu t, kinh doanh theo quy nh t i i u 21 Ngh nh s 51/1999/N -CP ư c th c hi n như sau: 1.1.1- i tư ng áp d ng là: cơ s s n xu t, kinh doanh m i thành l p (bao g m c các trư ng h p doanh nghi p nhà nư c chuy n thành công ty c ph n theo Ngh nh
 4. s 64/2002/N -CP và doanh nghi p nhà nư c giao cho t p th ngư i lao ng, doanh nghi p nhà nư c bán cho t p th , cá nhân ho c pháp nhân theo Ngh nh s 103/1999/N -CP) áp ng các i u ki n v lao ng, ngành, ngh thu c các lĩnh v c ư c hư ng ưu ãi u tư, a bàn ưu ãi u tư theo quy nh t i i u 15, i u 16 Ngh nh s 51/1999/N -CP. 1.1.2- Th i gian và m c mi n thu , gi m thu : a- ư c mi n hai năm, k t khi có thu nh p ch u thu và gi m 50% s thu ph i n p cho hai năm ti p theo i v i d án áp ng m t i u ki n quy nh t i i u 15 Ngh nh s 51/1999/N -CP; b- ư c mi n hai năm, k t khi có thu nh p ch u thu và gi m 50% s thu ph i n p cho b n năm ti p theo i v i d án áp ng c hai i u ki n quy nh t i i u 15 Ngh nh s 51/1999/N -CP; c- ư c mi n ba năm, k t khi có thu nh p ch u thu và gi m 50% s thu ph i n p cho năm năm ti p theo i v i d án u tư vào ngành ngh quy nh t i Danh m c A và th c hi n t i a bàn quy nh t i Danh m c B Ph l c ban hành kèm theo Ngh nh s 35/2002/N -CP; d- ư c mi n ba năm, k t khi có thu nh p ch u thu và gi m 50% s thu ph i n p cho b y năm ti p theo i v i d án u tư áp ng c hai i u ki n quy nh t i i u 15 Ngh nh s 51/1999/N -CP và ư c th c hi n t i a bàn quy nh t i Danh m c B Ph l c ban hành kèm theo Ngh nh s 35/2002/N -CP; - ư c mi n b n năm, k t khi có thu nh p ch u thu và gi m 50% s thu ph i n p cho b y năm ti p theo i v i d án u tư vào ngành ngh quy nh t i Danh m c A và th c hi n t i a bàn quy nh t i Danh m c C Ph l c ban hành kèm theo Ngh nh s 35/2002/N -CP; e- ư c mi n b n năm, k t khi có thu nh p ch u thu và gi m 50% s thu ph i n p cho chín năm ti p theo i v i d án u tư áp ng c hai i u ki n quy nh t i i u 15 Ngh nh s 51/1999/N -CP và ư c th c hi n t i a bàn quy nh t i Danh m c C Ph l c ban hành kèm theo Ngh nh s 35/2002/N -CP. i v i các cơ s s n xu t, kinh doanh ang ho t ng có d án u tư thành l p cơ s s n xu t, kinh doanh m i thu c di n ư c hư ng ưu ãi u tư thì vi c ưu ãi v thu thu nh p doanh nghi p th c hi n như sau: - N u cơ s s n xu t, kinh doanh m i thành l p là ơn v ư c c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, th c hi n h ch toán k t qu kinh doanh và th c hi n ăng ký, kê khai, n p thu thu nh p doanh nghi p v i cơ quan thu thì cơ s s n xu t, kinh doanh m i thành l p ư c áp d ng th i gian và m c mi n thu , gi m thu thu nh p doanh nghi p theo hư ng d n t i i m 1.1, M c II, Ph n B Thông tư này. - N u cơ s s n xu t, kinh doanh m i thành l p là ơn v h ch toán ph thu c và th c hi n ăng ký, kê khai, n p thu thu nh p doanh nghi p t p trung t i cơ s s n xu t, kinh doanh chính thì th i gian và m c mi n thu , gi m thu thu nh p doanh nghi p th c hi n i v i cơ s s n xu t, kinh doanh chính theo hư ng d n t i i m 1.3, M c
 5. II, Ph n B Thông tư này. Trong trư ng h p này, ph n thu nh p ch u thu ư c hư ng ưu ãi mi n thu , gi m thu xác nh tương ng theo t l (%) doanh thu c a ơn v h ch toán ph thu c so v i t ng doanh thu c a cơ s s n xu t, kinh doanh chính. Cơ s s n xu t, kinh doanh ư c thành l p trong các trư ng h p dư i ây thì không i u ki n ư c hư ng ưu ãi v thu thu nh p doanh nghi p theo hư ng d n t i M c I và i m 1.1, M c II, Ph n B Thông tư này: - Cơ s s n xu t, kinh doanh ư c thành l p do chia, tách, sáp nh p, h p nh t theo quy nh c a Lu t doanh nghi p; - Cơ s s n xu t, kinh doanh ư c thành l p do chuy n i s h u (không bao g m các doanh nghi p nhà nư c th c hi n c ph n hoá theo Ngh d nh s 64/2002/N -CP và doanh nghi p Nhà nư c th c hi n giao, bán theo Ngh nh s 103/1999/N -CP), i tên t nh ng cơ s s n xu t, kinh doanh ang ho t ng trư c ây, bao g m c các trư ng h p sau: Ch h kinh doanh cá th thành l p doanh nghi p tư nhân v i ngành ngh kinh doanh như cũ và tr s kinh doanh v n óng t i a i m kinh doanh cũ; Ch doanh nghi p tư nhân gi i th doanh nghi p thành l p doanh nghi p tư nhân m i ho c tham gia thành l p công ty trách nhi m h u h n trên cùng m t a bàn t nh, thành ph tr c thu c trung ương v i tư cách là ch t ch h i ng thành viên hay là ngư i có s v n góp cao nh t trong v n i u l c a công ty. Các cơ s s n xu t, kinh doanh ư c thành l p trong các trư ng h p nêu trên, n u có u tư m r ng quy mô, u tư chi u sâu và áp ng các i u ki n ư c hư ng ưu ãi u tư quy nh t i các i u 15, i u 16 Ngh nh 51/1999/N -Cp thì cơ s s n xu t, kinh doanh s ư c xem xét hư ng ưu ãi v thu thu nh p doanh nghi p theo hư ng d n t i M c I và i m 1.3, M c II, Ph n B Thông tư này. 1.2- Ưu ãi v thu thu nh p doanh nghi p i v i ho t ng huy ng v n và cho vay v n c a các qu tín d ng nhân dân: K t ngày 1/1/2001 ho t ng huy ng v n và cho vay v n c a các qu tín d ng nhân dân ư c hư ng ưu ãi v thu thu nh p doanh nghi p theo quy nh t i i u 21 Ngh nh s 51/1999/N -CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph . M c ưu ãi v thu thu nh p doanh nghi p c th ư c xác nh như sau: 1.2.1- Ho t ng huy ng v n và cho vay v n c a các qu tín d ng nhân dân thành l p t ngày 1/1/2001 tr i ư c mi n thu , gi m thu thu nh p doanh nghi p, k t khi có thu nh p ch u thu như sau: a- ư c mi n hai năm và gi m 50% s thu ph i n p cho hai năm ti p theo i v i qu tín d ng nhân dân không áp ng i u ki n ưu ãi v s d ng lao ng bình quân trong năm theo quy nh t i i u 15 Ngh nh s 51/1999/N -CP; b- ư c mi n hai năm và gi m 50% s thu ph i n p cho b n năm ti p theo i v i qu tín d ng nhân dân áp ng i u ki n ưu ãi v s d ng lao ng bình quân trong năm, nhưng không áp ng i u ki n v a bàn ưu ãi u tư theo quy nh t i i u 16 Ngh nh s 51/1999/N -CP;
 6. c- ư c mi n ba năm và gi m 50% s thu ph i n p cho năm năm ti p theo i v i qu tín d ng nhân dân có tr s thu c a bàn quy nh t i Danh m c B Ph l c ban hành kèm theo Ngh nh s 35/2002/N -CP, nhưng không áp ng i u ki n ưu ãi v s d ng lao ng bình quân trong năm theo quy nh t i i u 15 Ngh nh s 51/1999/N -CP; d- ư c mi n ba năm và gi m 50% s thu ph i n p cho b y năm ti p theo i v i qu tín d ng nhân dân có tr s thu c a bàn quy nh t i Danh m c B Ph l c ban hành kèm theo Ngh nh s 35/2002/N -CP và áp ng i u ki n ưu ãi v s d ng lao ng bình quân trong năm theo quy nh t i i u 15 Ngh nh s 51/1999/N - CP; - ư c mi n b n năm và gi m 50% s thu ph i n p cho b y năm ti p theo i v i qu tín d ng nhân dân có tr s thu c a bàn quy nh t i Danh m c C Ph l c ban hành kèm theo Ngh nh s 35/2002/N -CP, nhưng không áp ng i u ki n ưu ãi v s d ng lao ng bình quân trong năm theo quy nh t i i u 15 Ngh nh s 51/1999/N -CP; e- ư c mi n b n năm và gi m 50% s thu ph i n p cho chín năm ti p theo i v i qu tín d ng nhân dân có tr s thu c a bàn quy nh t i Danh m c C Ph l c ban hành kèm theo Ngh nh s 35/2002/N -CP và áp ng i u ki n ưu ãi v s d ng lao ng bình quân trong năm; 1.2.2 - Ho t ng huy ng v n và cho vay v n c a các qu tín d ng nhân dân thành l p trư c ngày 1/1/2001, n u th i gian ưu ãi u tư v n còn thì th i gian ư c hư ng ưu ãi mi n thu , gi m thu thu nh p doanh nghi p cho th i gian ưu ãi còn l i, k t ngày 1/1/2001. Th i gian ưu ãi còn l i ư c xác nh b ng th i gian mi n thu , gi m thu mà qu tín d ng ư c hư ng theo các i u ki n nêu t i i m 1.2.1, M c II Thông tư này tr (-) kho ng th i gian t khi qu tín d ng nhân dân b t u có thu nh p ch u thu n h t năm 2000. Trư ng h p sau ngày 1/1/2001 qu tín d ng nhân dân m i có thu nh p ch u thu thì th i gian mi n thu , gi m thu ư c tính t năm qu tín d ng nhân dân b t u có thu nh p ch u thu . ư c hư ng các m c ưu ãi v thu thu nh p doanh nghi p theo hư ng d n t i i m 1.2, m c II, ph n B Thông tư này, các qu tín d ng nhân dân ph i làm th t c xin c p Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư theo úng quy nh. Hàng năm, căn c vào i u ki n th c t ư c hư ng ưu ãi u tư, các qu tín d ng nhân dân t xác nh m c ưu ãi v thu thu nh p doanh nghi p và th c hi n kê khai, n p ngân sách nhà nư c theo t ng kỳ cũng như quy t toán thu c năm v i cơ quan thu theo ch quy nh. 1.3- Ưu ãi v mi n thu , gi m thu thu nh p doanh nghi p i v i d án u tư m r ng quy mô, u tư chi u sâu theo quy nh t i i u 23 Ngh nh s 51/1999/N - CP ư c th c hi n như sau: 1.3.1- i tư ng áp d ng là: cơ s s n xu t, kinh doanh th c hi n d án u tư m r ng, u tư chi u sâu i v i ho t ng s n xu t, kinh doanh thu c ngành, ngh quy nh t i Danh m c A Ph l c ban hành kèm theo Ngh nh s 35/2002/N -CP; cơ s s n xu t th c hi n d án u tư di chuy n ra kh i n i thành, n i th ho c vào khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao, c m công nghi p.
 7. 1.3.2- Th i gian và m c ưu ãi mi n thu , gi m thu i v i ph n thu nh p tăng thêm do d án u tư m r ng, u tư chi u sâu mang l i như sau: a- ư c mi n m t năm và gi m 50% s thu ph i n p trong b n năm ti p theo; b- ư c mi n ba năm và gi m 50% s thu ph i n p trong năm năm ti p theo i v i d án u tư th c hi n t i a bàn quy nh t i Danh m c B Ph l c ban hành kèm theo Ngh nh s 35/2002/N -CP; c- ư c mi n b n năm và gi m 50% s thu ph i n p trong b y năm ti p theo i v i d án u tư th c hi n t i a bàn quy nh t i Danh m c C Ph l c ban hành kèm theo Ngh nh s 35/2002/N -CP. Th i gian mi n thu , gi m thu i v i d án u tư m r ng quy mô, u tư chi u sâu ư c xác nh theo m t trong hai cách sau ây: - Tính t năm d án u tư hoàn thành ưa vào s n xu t, kinh doanh; - Tính t năm ti p sau năm d án u tư hoàn thành ưa vào s n xu t, kinh doanh. i v i nh ng d án u tư có th i gian th c hi n trên m t năm và chia ra làm nhi u h ng m c u tư thì cơ s s n xu t, kinh doanh ư c áp d ng th i gian tính mi n thu , gi m thu thu nh p doanh nghi p khi d án hoàn thành ưa vào s n xu t, kinh doanh; trư ng h p t ng h ng m c u tư hoàn thành ưa vào s n xu t, kinh doanh thì th i gian mi n thu , gi m thu ư c tính theo t ng h ng m c u tư hoàn thành ưa vào s n xu t, kinh doanh. Căn c vào tình hình th c hi n d án u tư và th i gian tính mi n thu , gi m thu nêu trên, cơ s s n xu t, kinh doanh ăng ký v i cơ quan thu th i gian mi n thu , gi m thu c th i v i ơn v mình. B n ăng ký th i gian mi n thu , gi m thu ư c l p và g i cơ quan thu cùng v i b n sao gi y ch ng nh n ưu ãi u tư ho c Quy t nh chuy n i s h u c a cơ quan có thNm quy n ( i v i doanh nghi p nhà nư c chuy n thành công ty c ph n theo Ngh nh s 64/2002/N -CP và doanh nghi p nhà nư c giao cho t p th ngư i lao ng, doanh nghi p nhà nư c bán cho t p th , cá nhân ho c pháp nhân theo Ngh nh s 103/1999/N -CP). Cơ s s n xu t, kinh doanh ph i h ch toán riêng ph n thu nh p tăng thêm do u tư mang l i xác nh s thu thu nh p doanh nghi p ư c mi n, gi m. Trư ng h p cơ s s n xu t, kinh doanh không h ch toán riêng ư c ph n thu nh p tăng thêm do u tư mang l i thì ph n thu nh p tăng thêm ư c mi n thu , gi m thu xác nh tương ng v i t l gi a giá tr tài s n c nh u tư m i ã hoàn thành bàn giao ưa vào s d ng trên t ng nguyên giá tài s n c nh th c t dùng cho s n xu t, kinh doanh trong th i h n mi n thu , gi m thu . TNDN tăng thêm ư c = T ng TNDN ch u X Giá tr TSC u tư m i mi n thu , gi m thu thu trong năm T ng nguyên giá TSC th c t dùng cho s n xu t, kinh doanh
 8. Trong ó: + T ng thu nh p doanh nghi p ch u thu trong năm ư c xác nh theo úng ch quy nh v quy t toán thu thu nh p doanh nghi p. + T ng nguyên giá tài s n c nh th c t tham gia s n xu t, kinh doanh g m: giá tr tài s n c nh u tư m i ã hoàn thành bàn giao ưa vào s d ng và nguyên giá tài s nc nh hi n có ang dùng cho s n xu t kinh doanh theo s li u cu i kỳ B ng cân i k toán c a năm xét mi n thu , gi m thu . Trư ng h p d án u tư có th i gian th c hi n trên m t năm và chia ra làm nhi u h ng m c u tư, cơ s s n xu t, kinh doanh ã ăng ký v i cơ quan thu áp d ng tính th i gian mi n thu , gi m thu theo t ng h ng m c u tư hoàn thành ưa vào s n xu t, kinh doanh thì giá tr tài s n c nh u tư m i ư c xác nh theo giá tr lu k c a các h ng m c u tư ã hoàn thành và ưa vào s d ng n th i i m quy t toán thu thu nh p doanh nghi p (31/12) c a năm mi n thu , gi m thu . i v i các d án u tư hoàn thành t ng ph n hay h ng m c u tư, nhưng chưa ưa các tài s nc nh u tư m i vào s n xu t, kinh doanh tăng năng l c, hi u qu s n xu t, kinh doanh c a cơ s s n xu t, kinh doanh trong năm thì không ư c áp d ng tính mi n thu , gi m thu theo hư ng d n t i i m 1.3, m c II, ph n B Thông tư này. Ví d 1: Công ty A cu i năm 2000 có giá tr t ng nguyên giá tài s n c nh tham gia ho t ng s n xu t, kinh doanh là 30 t ng. Công ty có d án u tư như sau: năm 2001 l p t hoàn thành và ưa vào s d ng m t dây chuy n s n xu t tr giá 10 t ng; năm 2002 l p t hoàn thành và ưa vào s d ng m t dây chuy n s n xu t tr giá 15 t ng. Công ty không h ch toán riêng ư c ph n thu nh p tăng thêm do th c hi n d án u tư và ã ăng ký áp d ng tính th i gian mi n thu , gi m thu theo t ng h ng m c u tư hoàn thành ưa vào s n xu t, kinh doanh. K t qu kinh doanh c a Công ty năm 2001 có thu nh p ch u thu là 12 t ng và năm 2002 có thu nh p ch u thu là là 20 t ng. Ph n thu nh p tăng thêm do u tư mang l i ư c mi n thu , gi m thu ư c xác nh như sau: + Năm 2001: Ph n thu nh p tăng thêm = 12 t ng X 10 t ng ư c mi n thu , gi m thu 30 t ng + 10 t ng + Năm 2002: Ph n thu nh p tăng thêm = 20 t ng X 10 t ng + 15 t ng ư c mi n thu , gi m thu 40 t ng + 15 t ng Ví d 2: Cũng ví d trên, công ty th c hi n d án u tư hoàn thành t ng ph n, nhưng ch n khi toàn b d án hoàn thành công ty m i ưa vào s n xu t, kinh doanh. Trong trư ng h p này, ph n thu nh p ch u thu tăng thêm do u tư mang l i xác nh
 9. khi toàn b d án hoàn thành ưa vào s n xu t, kinh doanh (năm 2002) và ư c xác nh như sau: + Năm 2002: Ph n thu nh p tăng thêm = 20 t ng X 25 t ng ư c mi n thu , gi m thu 30 t ng + 25 t ng 1.4- Ưu ãi v thu thu nh p doanh nghi p i v i nhà u tư có d án u tư theo hình th c BOT, BTO quy nh t i i u 22 Ngh nh s 51/1999/N -CP ư c th c hi n như sau: 1.4.1- i tư ng áp d ng là: cơ s s n xu t, kinh doanh có d án u tư theo hình th c h p ng xây d ng - kinh doanh - chuy n giao (BOT) ho c h p ng xây d ng - chuy n giao - kinh doanh (BTO). 1.4.2- Th i gian và m c ưu ãi mi n thu , gi m thu : Mi n thu b n năm, k t khi có thu nh p ch u thu và gi m 50% s thu ph i n p trong chín năm ti p theo i v i ph n thu nh p có ư c do th c hi n d án u tư theo hình th c BOT và BTO. Cơ s s n xu t, kinh doanh ngoài thu nh p có ư c t các d án BOT, BTO còn có thu nh p t các ho t ng s n xu t, kinh doanh khác thì cơ s ph i h ch toán riêng k t qu kinh doanh c a t ng ho t ng th c hi n ch ưu ãi v thu cũng như vi c kê khai n p thu theo quy nh riêng i v i t ng ho t ng mà cơ s có kinh doanh. 1.5- Ưu ãi v thu thu nh p doanh nghi p b sung theo quy nh t i i u 24 Ngh nh s 51/1999/N -CP ư c th c hi n như sau: Cơ s s n xu t, kinh doanh có d án u tư (không phân bi t là hình th c u tư thành l p cơ s s n xu t kinh doanh m i hay hình th c u tư m r ng, u tư chi u sâu) có d án u tư vào ngành, ngh quy nh t i Danh m c A ho c d án u tư vào a bàn ưu ãi u tư quy nh t i Danh m c B ho c Danh m c C Ph l c ban hành kèm theo Ngh nh s 35/2002/N -CP thì không ph i n p thu thu nh p doanh nghi p b sung i v i ph n thu nh p ch u thu mà cơ s s n xu t, kinh doanh ã xác nh ư c hư ng ưu ãi mi n thu , gi m thu thu nh p doanh nghi p. 1.6 - Ưu ãi b sung v mi n thu , gi m thu thu nh p doanh nghi p i v i cơ s s n xu t, kinh doanh hàng xu t khNu theo quy nh t i i u 27 Ngh nh s 51/1999/N - CP ư c th c hi n như sau: 1.6.1- i tư ng áp d ng là: cơ s s n xu t, kinh doanh hàng xu t khNu thu c i tư ng ư c hư ng ưu ãi v thu thu nh p doanh nghi p theo m t trong s các trư ng h p quy nh t i các i u 20, 21, 22, 23 và 24 c a Ngh nh s 51/1999/N -CP. 1.6.2- Th i gian và m c ưu ãi mi n thu , gi m thu :
 10. a- ư c gi m 50% s thu ph i n p cho ph n thu nh p ch u thu có ư c do xu t khNu c a cơ s s n xu t, kinh doanh trong các trư ng h p: a.1- Năm u tiên xu t khNu ư c th c hi n b ng cách xu t khNu tr c ti p; a.2- Năm u tiên xu t khNu m t hàng m i có tính năng kinh t - k thu t, tính năng s d ng khác v i m t hàng trư c ây doanh nghi p ã xu t khNu; a.3- Năm u tiên xu t khNu ra th trư ng m t qu c gia m i, ho c lãnh th m i khác v i th trư ng trư c ây. b- ư c gi m 50% s thu ph i n p cho ph n thu nh p ch u thu tăng thêm do xu t khNu trong năm tài chính c a cơ s s n xu t, kinh doanh có doanh thu xu t khNu năm sau cao hơn năm trư c; c- ư c gi m 20% s thu ph i n p cho ph n thu nh p ch u thu có ư c do xu t khNu trong năm tài chính c a cơ s s n xu t, kinh doanh trong các trư ng h p: c.1- Có doanh thu xu t khNu t t tr ng trên 50% t ng doanh thu; c.2- Duy trì th trư ng xu t khNu n nh v s lư ng ho c giá tr hàng hoá xu t khNu trong ba năm liên t c trư c ó. d- ư c gi m thêm 25% s thu ph i n p cho ph n thu nh p có ư c do xu t khNu trong năm tài chính i v i các cơ s s n xu t, kinh doanh ư c hư ng ưu ãi v thu theo hư ng d n t i ti t a, b và c, i m 1.6.2, m c II, ph n B Thông tư này, n u d án u tư t o ra ph n thu nh p có ư c do vi c xu t khNu ó th c hi n t i a bàn quy nh t i Danh m c B Ph l c ban hành kèm theo Ngh nh s 35/2002/N -CP. - ư c mi n toàn b s thu thu nh p doanh nghi p ph i n p cho ph n thu nh p có ư c do xu t khNu trong năm tài chính i v i các cơ s s n xu t, kinh doanh ư c hư ng ưu ãi v thu theo hư ng d n t i ti t a, b và c, i m 1.6.2, m c II, ph n B Thông tư này, n u d án u tư t o ra ph n thu nh p có ư c do vi c xu t khNu ó th c hi n t i a bàn quy nh t i Danh m c C Ph l c ban hành kèm theo Ngh nh s 35/2002/N -CP. có cơ s th c hi n các m c ưu ãi b sung v thu thu nh p doanh nghi p theo hư ng d n t i i m 1.6, M c II, Ph n B Thông tư này, cơ s s n xu t, kinh doanh hàng xu t khNu ph i h ch toán riêng ư c ph n thu nh p ư c hư ng ưu ãi theo t ng trư ng h p nêu trên. Trư ng h p không h ch toán riêng ư c ph n thu nh p ư c hư ng ưu ãi theo quy nh i v i xu t khNu nêu trên thì ph n thu nh p này ư c xác nh tương ng v i t l (%) doanh thu xu t khNu theo quy nh v i t ng doanh thu c a cơ s s n xu t, kinh doanh. Trư ng h p cơ s s n xu t, kinh doanh trong năm tài chính ng th i áp ng i u ki n ư c gi m thu theo các ti t a, b, c và d, i m 1.6.2, m c II, ph n B Thông tư này thì s thu thu nh p doanh nghi p cơ s s n xu t, kinh doanh ư c xét gi m b ng (=) t ng s thu thu nh p doanh nghi p ư c xét gi m c a t ng trư ng h p trên. M c gi m thu t i a trong trư ng h p này b ng (=) s thu thu nh p doanh nghi p mà cơ
 11. s s n xu t, kinh doanh ph i n p cho ph n thu nh p có ư c do xu t khNu trong năm tài chính. 2. V thu s d ng t Ưu ãi v mi n thu , gi m thu s d ng t (bao g m thu s d ng t nông nghi p và thu nhà, t) theo quy nh t i i u 19 Ngh nh s 51/1999/N -CP ư c th c hi n như sau: 2.1- i tư ng áp d ng là: cơ s s n xu t, kinh doanh áp ng các i u ki n v lao ng, ngành, ngh thu c các lĩnh v c ư c hư ng ưu ãi u tư, a bàn ưu ãi u tư theo quy nh t i i u 15, i u 16 Ngh nh s 51/1999/N -CP ư c Nhà nư c giao t th c hi n d án u tư. Các cơ s s n xu t, kinh doanh tuy áp ng các i u ki n ư c hư ng ưu ãi u tư, nhưng th c hi n d án u tư trên ph n di n tích t không theo hình th c ư c nhà nư c giao t th c hi n d án ho c th c hi n d án trên di n tích t ã ư c Nhà nư c giao trư c ây thì không i u ki n ư c mi n thu , gi m thu s d ng t theo quy nh t i i u 19 Ngh nh s 51/1999/N -CP. 2.2- Th i gian và m c ưu ãi v thu s d ng t: 2.2.1- Cơ s s n xu t, kinh doanh ư c Nhà nư c giao t th c hi n d án u tư thu c ngành, ngh quy nh t i Danh m c A Ph l c ban hành kèm theo Ngh nh s 35/2002/N -CP ư c mi n thu , gi m thu s d ng t, k t khi ư c giao t th c hi n d án u tư như sau: a- ư c gi m 50% thu s d ng t trong b y năm i v i d án u tư thu c ngành, ngh quy nh t i M c II, Danh m c A Ph l c ban hành kèm theo Ngh nh s 35/2002/N -CP; b- ư c mi n thu s d ng t trong su t th i gian th c hi n d án i v i d án u tư thu c ngành, ngh quy nh t i M c I, Danh m c A ban hành kèm theo Ngh nh s 35/2002/N -CP. 2.2.2- Cơ s s n xu t, kinh doanh ư c Nhà nư c giao t th c hi n d án u tư t i a bàn quy nh t i Danh m c B Ph l c ban hành kèm theo Ngh nh s 35/2002/N -CP ư c mi n n p thu s d ng t, k t khi ư c giao t th c hi n d án u tư như sau: a- ư c mi n b y năm i v i d án u tư th c hi n t i a bàn quy nh t i M c II, Danh m c B Ph l c ban hành kèm theo Ngh nh s 35/2002/N -CP. b- ư c mi n mư i năm i v i d án u tư th c hi n t i a bàn quy nh t i M c I, Danh m c B Ph l c ban hành kèm theo Ngh nh s 35/2002/N -CP. 2.2.3- Cơ s s n xu t, kinh doanh ư c Nhà nư c giao t th c hi n d án u tư t i a bàn quy nh t i Danh m c B Ph l c ban hành kèm theo Ngh nh s 35/2002/N -CP, ng th i áp ng i u ki n quy nh t i i u 15 Ngh nh
 12. 51/1999/N -CP ư c mi n n p thu s d ng t, k t khi ư c giao t th c hi n d án u tư như sau: a- ư c mi n mư i m t năm i v i d án u tư thu c ngành, ngh quy nh t i Danh m c A Ph l c ban hành kèm theo Ngh nh s 35/2002/N -CP; b- ư c mi n mư i lăm năm i v i d án u tư áp ng ng th i hai i u ki n quy nh t i kho n 1, kho n 2, i u 15 Ngh nh 51/1999/N -CP. 2.2.4- Cơ s s n xu t, kinh doanh ư c Nhà nư c giao t th c hi n d án u tư t i a bàn quy nh t i Danh m c C Ph l c ban hành kèm theo Ngh nh s 35/2002/N -CP ư c mi n n p thu s d ng t, k t khi ư c giao t th c hi n d án u tư như sau: a- ư c mi n mư i m t năm i v i d án u tư t i a bàn quy nh t i M c II, Danh m c C Ph l c ban hành kèm theo Ngh nh s 35/2002/N -CP. b- ư c mi n mư i lăm năm i v i d án u tư t i a bàn quy nh t i M c I, Danh m c C Ph l c ban hành kèm theo Ngh nh s 35/2002/N -CP. c- ư c mi n thu s d ng t trong su t th i gian th c hi n d án i v i d án u tư thu c ngành ngh quy nh t i Danh m c A và ư c th c hi n t i a bàn quy nh t i Danh m c C Ph l c ban hành kèm theo Ngh nh s 35/2002/N -CP. Hàng năm, trong th i h n ưu ãi v thu s d ng t, cơ s s n xu t, kinh doanh ph i t xác nh và tính vào chi phí s n xu t kinh doanh s thu s d ng t còn ph i n p sau khi tr i s thu s d ng t ư c mi n, gi m theo các m c ã hư ng d n t i i m 2.2, M c II, Ph n B Thông tư này. 3. V thu nh p khNu Theo quy nh t i i u 26 Ngh nh s 51/1999/N -CP thì cơ s s n xu t, kinh doanh có d án u tư thu c ngành, ngh quy nh t i Danh m c A ho c d án u tư vào a bàn quy nh t i Danh m c B ho c Danh m c C Ph l c ban hành kèm theo Ngh nh s 35/2002/N -CP ư c mi n thu nh p khNu i v i hàng hoá sau ây mà trong nư c chưa s n xu t ư c ho c s n xu t ư c nhưng chưa áp ng ư c yêu c u ch t lư ng: - Thi t b , máy móc, phương ti n v n t i chuyên dùng (n m trong dây chuy n công ngh ) nh p khNu t o tài s n c nh c a doanh nghi p ho c m r ng quy mô u tư, i m i công ngh . - Phương ti n v n chuy n chuyên dùng ưa ón công nhân. 4. V thu chuy n l i nhu n (thu nh p) ra nư c ngoài Ưu ãi v thu chuy n thu nh p ra nư c ngoài theo quy nh t i i u 28 Ngh nh s 51/1999/N -CP ư c th c hi n như sau:
 13. 4.1- i tư ng áp d ng là: Nhà u tư là Ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, ngư i nư c ngoài thư ng trú Vi t Nam, ngư i nư c ngoài góp v n, mua c ph n theo quy nh c a Ngh nh s 51/1999/N -CP. 4.2- M c ưu ãi v thu chuy n thu nh p ra nư c ngoài: N p m t kho n thu b ng 5% s thu nh p h p pháp chuy n ra nư c ngoài. Cách xác nh s thu ph i n p, th t c n p thu th c hi n theo hư ng d n t i M c V, Ph n C Thông tư s 18/2002/TT-BTC ngày 20/02/2002 c a B Tài chính. III- MI N, GI M TI N S D NG Đ T Ưu ãi v ti n s d ng t theo quy nh t i i u 17 Ngh nh s 51/1999/N -CP ư c th c hi n như sau: 1. i tư ng áp d ng là: cơ s s n xu t, kinh doanh áp ng các i u ki n v lao ng, ngành, ngh thu c các lĩnh v c ư c hư ng ưu ãi u tư, a bàn ưu ãi u tư theo quy nh t i i u 15, i u 16 Ngh nh s 51/1999/N -CP và ư c nhà nư c giao t th c hi n d án u tư ho t ng s n xu t, kinh doanh thu c i tư ng ph i n p ti n s d ng t. Các cơ s s n xu t, kinh doanh áp ng các i u ki n ư c hư ng ưu ãi u tư, nhưng th c hi n d án u tư trên ph n di n tích t trong các trư ng h p sau ây thì không i u ki n ư c mi n, gi m ti n s d ng t theo quy nh t i i u 17 Ngh nh s 51/1999/N -CP: - Th c hi n d án u tư trên di n tích t không ph i theo hình th c ư c Nhà nư c giao t th c hi n d án u tư (ví d : cơ s s n xu t, kinh doanh th c hi n d án u tư trên ph n di n tích t do nh n quy n s d ng t t ngư i khác sau ó h p th c hoá ...). - Th c hi n d án u tư trên ph n di n tích t ư c Nhà nư c giao t cho cơ s s n xu t, kinh doanh, nhưng không ph i v i m c ích d th c hi n d án u tư ( ví d : cơ s s n xu t, kinh doanh th c hi n d án u tư m r ng quy mô trên ph n di n tích t ã ư c Nhà nư c giao cho cơ s s n xu t, kinh doanh trư c th i i m th c hi n d án u tư...) 2. M c ưu ãi mi n, gi m ti n s d ng t: 2.1- ư c gi m 50% ti n s d ng t, n u d án u tư thu c ngành, ngh , lĩnh v c quy nh t i Danh m c A Ph l c ban hành kèm theo Ngh nh s 35/2002/N -CP; 2.2- ư c gi m 75% ti n s d ng t, n u d án u tư ư c th c hi n t i a bàn quy nh t i Danh m c B Ph l c ban hành kèm theo Ngh nh s 35/2002/N -CP; 2.3- ư c mi n n p ti n s d ng t trong các trư ng h p: a- D án u tư thu c ngành, ngh , lĩnh v c quy nh t i Danh m c A và ư c th c hi n t i a bàn quy t i Danh m c B Ph l c ban hành kèm theo Ngh nh s 35/2002/N -CP;
 14. b- D án u tư ư c th c hi n t i a bàn quy nh t i Danh m c C Ph l c ban hành kèm theo Ngh nh s 35/2002/N -CP; Các m c ưu ãi v mi n, gi m ti n s d ng t nêu trên ư c xác nh m t l n t i th i i m cơ s s n xu t, kinh doanh ư c giao t th c hi n d án u tư và ph i tính s ti n s d ng t ph i n p ngân sách nhà nư c theo quy nh. Trư ng h p cơ s s n xu t, kinh doanh t i th i i m giao t không i u ki n ư c hư ng ưu ãi mi n, gi m ti n s d ng t, nhưng ư c Nhà nư c cho ch m n p và trong th i gian ch m n p, cơ s s n xu t, kinh doanh áp ng ư c các i u ki n ư c hư ng ưu ãi u tư thì trư ng h p này cơ s s n xu t, kinh doanh v n ph i th c hi n n p s ti n s d ng t ph i n p ã ư c xác nh theo úng th i h n quy nh và không ư c hư ng mi n, gi m ti n s d ng t theo hư ng d n t i m c III, ph n B Thông tư này. IV - MI N, GI M TI N THUÊ T Ưu ãi v mi n ti n thuê t theo quy nh t i i u 18 Ngh nh s 51/1999/N -CP ư c th c hi n như sau: 1. i tư ng áp d ng là: cơ s s n xu t, kinh doanh áp ng các i u ki n v lao ng, ngành, ngh thu c các lĩnh v c ư c hư ng ưu ãi u tư, a bàn ưu ãi u tư theo quy nh t i i u 15, i u 16 Ngh nh s 51/1999/N -CP ư c nhà nư c cho thuê t th c hi n d án u tư ho t ng s n xu t kinh doanh. Các cơ s s n xu t, kinh doanh th c hi n d án u tư mà không thuê t c a Nhà nư c ho c th c hi n d án u tư trên ph n di n tích t mà cơ s s n xu t, kinh doanh ã thuê c a Nhà nư c trư c ây, k c trư ng h p ph n di n tích t th c hi n d án u tư, cơ s chưa ký h p ng thuê t c a nhà nư c, nhưng cơ s ã th c t s d ng trư c th i i m th c hi n d án và cơ quan thu ã qu n lý thu ti n thuê t thì không i u ki n ư c mi n ti n thuê t theo quy nh t i i u 18 Ngh nh s 51/1999/N -CP và hư ng d n t i Thông tư này. i v i doanh nghi p nhà nư c sau khi chuy n thành công ty c ph n theo quy nh t i Ngh nh s 64/2002/N -CP và doanh nghi p nhà nư c giao cho t p th ngư i lao ng, bán cho t p th , cá nhân ho c pháp nhân theo quy nh t i Ngh nh s 103/1999/N -CP, mà doanh nghi p m i thành l p v n th c hi n s n xu t, kinh doanh trên di n tích t mà doanh nghi p nhà nư c ã thuê c a nhà nư c trư c ây thì không ư c mi n ti n thuê t theo quy nh t i i u 18 Ngh nh s 51/1999/N - CP và hư ng d n t i Thông tư này. Trư ng h p khi th c hi n chuy n i hình th c s h u, doanh nghi p m i thành l p có thuê thêm t c a Nhà nư c m r ng s n xu t, kinh doanh thì doanh nghi p ch ư c mi n ti n thuê t theo hư ng d n t i Thông tư này cho ph n di n tích m i thuê thêm m r ng s n xu t, kinh doanh. 2. Th i gian và m c ưu ãi v ti n thuê t: 2.1- Cơ s s n xu t, kinh doanh ư c nhà nư c cho thuê t th c hi n d án u tư ho t ng s n xu t kinh doanh, n u d án u tư áp ng i u ki n quy nh t i i u 15 Ngh nh s 51/1999/N -CP ư c mi n ti n thuê t, k t khi ký h p ng thuê t th c hi n d án u tư như sau:
 15. a- ư c mi n ba năm i v i d án u tư áp ng m t i u ki n quy nh t i i u 15 Ngh nh s 51/1999/N -CP ; b- ư c mi n sáu năm i v i d án u tư áp ng hai i u ki n quy nh t i i u 15 Ngh nh s 51/1999/N -CP ; 2.2- Cơ s s n xu t, kinh doanh ư c nhà nư c cho thuê t th c hi n d án u tư ho t ng s n xu t, kinh doanh, n u d án u tư th c hi n t i a bàn quy nh t i Danh m c B Ph l c ban hành kèm theo Ngh nh s 35/2002/N -CP ư c mi n n p ti n thuê t, k t khi ký h p ng thuê t th c hi n d án u tư như sau: a- ư c mi n b y năm i v i d án t i a bàn quy nh t i M c II, Danh m c B Ph l c ban hành kèm theo Ngh nh s 35/2002/N -CP. b- ư c mi n mư i năm i v i d án t i a bàn quy nh t i M c I, Danh m c B Ph l c ban hành kèm theo Ngh nh s 35/2002/N -CP. 2.3- Cơ s s n xu t, kinh doanh ư c nhà nư c cho thuê t th c hi n d án u tư ho t ng s n xu t kinh doanh, n u d án u tư th c hi n t i a bàn quy nh t i Danh m c B Ph l c ban hành kèm theo Ngh nh s 35/2002/N -CP, ng th i áp ng i u ki n quy nh t i i u 15 Ngh nh 51/1999/N -CP ư c mi n ti n thuê t, k t khi ký h p ng thuê t th c hi n d án u tư như sau: a- ư c mi n mư i m t năm i v i d án u tư thu c ngành ngh quy nh t i Danh m c A Ph l c ban hành kèm theo Ngh nh s 35/2002/N -CP; b- ư c mi n mư i ba năm i v i d án u tư áp ng ng th i c hai i u ki n quy nh t i kho n 1, kho n 2 i u 15 Ngh nh 51/1999/N -CP. 2.4- Cơ s s n xu t, kinh doanh ư c nhà nư c cho thuê t th c hi n d án u tư ho t ng s n xu t kinh doanh, n u d án u tư th c hi n t i a bàn quy nh t i Danh m c C Ph l c ban hành kèm theo Ngh nh s 35/2002/N -CP ư c mi n n p ti n thuê t, k t khi ký h p ng thuê t th c hi n d án u tư như sau: a- ư c mi n mư i m t năm i v i d án u tư th c hi n t i a bàn quy nh t i M c II, Danh m c C Ph l c ban hành kèm theo Ngh nh s 35/2002/N -CP. b- ư c mi n mư i lăm năm i v i d án u tư th c hi n t i a bàn quy nh t i M c I, Danh m c C Ph l c ban hành kèm theo Ngh nh s 35/2002/N -CP. c- ư c mi n ti n thuê t trong su t th i gian th c hi n d án i v i d án u tư thu c ngành ngh quy nh t i Danh m c A và th c hi n t i a bàn quy nh t i Danh m c C Ph l c ban hành kèm theo Ngh nh s 35/2002/N -CP. Hàng năm, trong th i h n ư c ưu ãi v ti n thuê t, cơ s s n xu t, kinh doanh ph i t xác nh và tính vào chi phí s n xu t, kinh doanh s ti n thuê t ph i n p Ngân sách nhà nư c, sau khi tr i s ti n thuê t ư c hư ng ưu ãi mi n, gi m theo các m c hư ng d n t i i m 2, M c IV, Ph n B Thông tư này. C-T CH C TH C HI N
 16. I - Đ I V I CÁC CƠ S S N XU T KINH DOANH 1. Sau khi ư c c p gi y ch ng nh n ưu ãi u tư, các cơ s s n xu t kinh doanh th c hi n d án u tư thu c di n ư c hư ng ưu ãi v thu theo hư ng d n t i Thông tư này ph i g i b n sao h p l gi y ch ng nh n ưu ãi u tư cho cơ quan thu tr c ti p qu n lý thu thu trong th i h n 10 ngày làm vi c, k t ngày ư c c p gi y ch ng nh n ưu ãi u tư làm căn c th c hi n các ưu ãi v thu cho cơ s theo úng quy nh t i i u 37 Ngh nh s 51/1999/N -CP. Hàng năm, căn c theo gi y ch ng nh n ưu ãi u tư ã ư c c p, cơ s s n xu t, kinh doanh t xác nh các kho n ư c ưu ãi v thu , các kho n còn ph i n p vào Ngân sách nhà nư c và th c hi n kê khai, n p Ngân sách nhà nư c theo t ng kỳ cũng như quy t toán c năm v i cơ quan thu theo ch quy nh. Năm xác nh các kho n ư c ưu ãi v thu theo hư ng d n t i Thông tư này ư c tính theo năm quy t toán thu . 2. Riêng các trư ng h p dư i ây thì trình t , th t c ưu ãi v thu th c hi n như sau: 2.1- Doanh nghi p nhà nư c chuy n thành công ty c ph n theo quy nh t i Ngh nh s 64/2002/N -CP và doanh nghi p nhà nư c giao cho t p th ngư i lao ng, bán cho t p th , cá nhân ho c pháp nhân theo quy nh t i Ngh nh s 103/1999/N -CP, n u áp ng các i u ki n v ngành ngh , lao ng và a bàn ưu ãi u tư thì ư c hư ng ưu ãi v thu theo hư ng d n t i Thông tư này mà không ph i làm th t c xin c p Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư. ư c hư ng ưu ãi v thu theo quy nh t i Ngh nh s 51/1999/N -CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph , Doanh nghi p nhà nư c chuy n thành công ty c ph n và doanh nghi p nhà nư c giao cho t p th ngư i lao ng, bán cho t p th , cá nhân ho c pháp nhân ph i g i cho cơ quan thu thu tr c ti p qu n lý doanh nghi p (bao g m cơ quan thu , cơ quan H i quan) b n sao Quy t nh chuy n i hình th c s h u c a cơ quan có thNm quy n (có óng d u c a doanh nghi p xác nh sao y b n chính) và b n t xác nh c a doanh nghi p v i u ki n ư c hư ng ưu ãi, m c ưu ãi v thu mà doanh nghi p ư c hư ng. Hàng năm, căn c vào i u ki n th c t ư c hư ng ưu ãi u tư, doanh nghi p t xác nh và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính chính xác c a vi c xác nh các kho n thu , thu Ngân sách Nhà nư c ph i n p và ư c mi n, gi m theo hư ng d n t i Thông tư này. Doanh nghi p ph i th c hi n kê khai, n p thu và các kho n ph i thu ngân sách nhà nư c cũng như quy t toán c năm v i cơ quan thu theo ch quy nh. 2.2- i v i cơ s s n xu t, kinh doanh ư c hư ng ưu ãi v thu theo hư ng d n t i i m 3, M c II, ph n B Thông tư này ph i có ơn ngh và g i b n sao gi y ch ng nh n ưu ãi u tư (ho c b n sao Quy t nh chuy n hình th c s h u c a cơ quan có thNm quy n) có óng d u sao y b n chính c a cơ s , kèm theo b n gi i trình kinh t k thu t v danh m c máy móc, thi t b , phương ti n v n t i chuyên dùng (n m trong dây chuy n công ngh ), phương ti n v n t i chuyên dùng ưa ón công nhân cho cơ quan H i quan c a khNu nơi cơ s th c t nh p khNu. Cơ quan H i quan c a khNu nơi cơ s nh p khNu các lo i máy móc, thi t b , phương ti n v n t i, th c hi n vi c mi n
 17. thu nh p khNu t ng l n cho cơ s theo th c t nh p khNu (trư ng h p nh p khNu u thác thì cơ s nh p khNu u thác xu t trình h sơ trên kèm theo c h p ng nh p khNu u thác cho cơ quan H i quan). 2.3- i v i cơ s s n xu t, kinh doanh ư c hư ng ưu ãi v thu theo hư ng d n t i M c III, ph n B Thông tư này thì h sơ và thNm quy n xét mi n, gi m ti n s d ng t th c hi n theo hư ng d n t i Thông tư s 115/2000/TT-BTC ngày 11/12/2000 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh s 38/2000/N -CP ngày 23/8/2000 c a Chính ph v thu ti n s d ng t. 3. Trong quá trình th c hi n d án, các cơ s s n xu t, kinh doanh không áp ng nh ng i u ki n ư c hư ng ưu ãi v thu theo m c ã ăng ký vì lý do khách quan ho c ch quan thì cơ s ph i thông báo b ng văn b n v i cơ quan ã quy t nh c p ưu ãi u tư trong th i h n 30 ngày, k t khi d án không còn i u ki n hư ng ưu ãi u tư theo quy nh. Trong th i h n 7 ngày, k t ngày nh n ư c thông báo c a cơ s s n xu t, kinh doanh cơ quan quy t nh c p ưu ãi u tư xem xét và quy t nh i u ch nh m t ph n ho c rút b toàn b ưu ãi u tư ã ch p nh n. 4. Cơ s s n xu t, kinh doanh có hành vi gian d i ư c hư ng ưu ãi v thu theo Lu t khuy n khích u tư trong nư c ho c khi thay i i u ki n u tư d n n vi c gi m m c ưu ãi v thu theo các m c ã ăng ký mà không khai báo k p th i theo quy nh v i cơ quan thu i u ch nh l i m c ưu ãi v thu thì ph i b i thư ng thi t h i và hoàn tr các kho n ưu ãi v thu ã ư c hư ng trong th i gian mà d án không còn i u ki n ưu ãi u tư. Ngoài ra, tuỳ theo m c vi ph m mà cơ s s n xu t, kinh doanh còn b x ph t vi ph m hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. 5. Trong cùng m t th i gian, cơ s s n xu t, kinh doanh v a ư c hư ng ưu ãi v thu theo Lu t khuy n khích u tư trong nư c, v a ư c hư ng ưu ãi v thu theo các quy nh khác c a pháp lu t thì cơ s ch ư c hư ng ưu ãi v thu theo m t trong các quy nh trên do cơ s t l a ch n và ph i ăng ký vi c áp d ng ch ưu ãi thu v i cơ quan thu tr c ti p qu n lý. Trong cùng m t th i gian, cơ s s n xu t, kinh doanh th c hi n nhi u d án u tư ư c hư ng ưu ãi thu thì cơ s ph i th c hi n theo dõi h ch toán riêng ph n thu nh p ch u thu c a t ng d án u tư áp d ng các m c ưu ãi v thu thu nh p doanh nghi p quy nh cho t ng d án. Trư ng h p cơ s không h ch toán riêng ư c thu nh p ch u thu c a t ng d án thì cơ s ch ư c áp d ng m c ưu ãi v thu thu nh p doanh nghi p th p nh t mà cơ s ang ư c hư ng i v i ph n thu nh p ch u thu không h ch toán riêng ư c. Ví d : Trong năm 2001, Công ty X ang th c hi n 3 d án u tư ư c hư ng ưu ãi thu . Trong ba d án u tư trên, có hai d án u tư ang trong th i gian ư c mi n thu thu nh p doanh nghi p và d án u tư còn l i ang trong th i gian ư c gi m 50% s thu thu nh p doanh nghi p ph i n p. Quy t toán cu i năm 2001, Công ty X ch h ch toán riêng ư c thu nh p ch u thu c a m t d án u tư ư c mi n thu thu nh p doanh nghi p. Theo hư ng d n trên thì ph n thu nh p ch u thu h ch toán riêng ư c nêu trên s ư c mi n thu thu nh p
 18. doanh nghi p và ph n thu nh p ch u thu không h ch toán riêng ư c c a hai d án u tư còn l i thì công ty X ch ư c áp d ng gi m 50% s thu thu nh p ph i n p. II- Đ I V I CƠ QUAN THU THU 1. Cơ quan thu thu (bao g m cơ quan thu , cơ quan H i quan dư i ây g i chung là cơ quan thu ) căn c vào các kho n ưu ãi v thu ã ư c ghi rõ trong Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư ( i v i doanh nghi p Nhà nư c chuy n thành công ty c ph n và doanh nghi p nhà nư c giao cho t p th ngư i lao ng, bán cho t p th , cá nhân ho c pháp nhân là b n t xác nh c a doanh nghi p) xác nh s thu ư c mi n, gi m khi các cơ s s n xu t, kinh doanh ã th c hi n y các nghĩa v và ã g i cho cơ quan thu gi y t c n thi t theo hư ng d n t i Thông tư này. 2. Trư ng h p phát hi n m c ưu ãi u tư ghi trong Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư ã c p cho cơ s s n xu t, kinh doanh ( i v i doanh nghi p Nhà nư c chuy n thành công ty c ph n và doanh nghi p nhà nư c giao cho t p th ngư i lao ng, bán cho t p th , cá nhân ho c pháp nhân là b n t xác nh c a doanh nghi p) không phù h p v i i u ki n hư ng ưu ãi u tư theo th c t , thì cơ quan thu t m th i áp d ng các m c ưu ãi v thu theo úng i u ki n th c t , ng th i thông báo l i cho cơ s bi t và ngh cơ quan c p gi y ch ng nh n ưu ãi u tư i u ch nh m t ph n ho c rút b toàn b ưu ãi u tư theo quy nh t i i u 34 Ngh nh s 51/1999/N -CP. Hàng năm, khi th c hi n quy t toán thu , cơ quan thu ph i xác nh chính th c các kho n ưu ãi v thu mà cơ s s n xu t, kinh doanh ư c hư ng ưu ãi u tư, s còn ph i n p Ngân sách nhà nư c c a cơ s s n xu t, kinh doanh và thông báo cho cơ s bi t n p s còn thi u trong th i h n quy nh, ho c s n p th a so v i s ph i n p ã ghi trong thông báo c a cơ quan thu gi m tr vào s ph i n p c a kỳ ti p theo. 3. Cơ quan thu trong quá trình ki m tra quy t toán thu , n u phát hi n cơ s s n xu t, kinh doanh ang trong th i gian ư c hư ng ưu ãi u tư có hành vi quy t toán thu thu nh p doanh nghi p không úng v i th c t s n xu t, kinh doanh ho c có hành vi khai man thì cơ quan thu xem xét x lý như sau: - N u các d án u tư ang trong th i gian ư c mi n thu thu nh p doanh nghi p thì cơ s s n xu t kinh doanh v n ư c gi i quy t mi n thu thu nh p doanh nghi p theo ch quy nh. Tuỳ theo l i c a cơ s s n xu t, kinh doanh, cơ quan thu áp d ng các m c x ph t hành chính i v i hành vi quy t toán thu thu nh p doanh nghi p không úng th c t ho c khai man c a cơ s s n xu t, kinh doanh. - N u các d án u tư ang trong th i gian ư c gi m thu thu nh p doanh nghi p thì ph n thu nh p ch u thu cơ s s n xu t, kinh doanh khai không úng th c t ho c khai man không ư c xét gi m thu . Tuỳ theo l i c a cơ s s n xu t, kinh doanh, cơ quan thu áp d ng các m c x ph t hành chính ho c chuy n cơ quan có thNm quy n truy c u trách nhi m hình s i v i hành vi quy t toán thu thu nh p doanh nghi p không úng th c t ho c khai man c a cơ s s n xu t, kinh doanh. Trong m i trư ng h p, cơ quan thu ph i th c hi n truy thu s thu i v i cơ s s n xu t, kinh doanh có hành vi khai man, tr n thu và áp d ng các bi n pháp x ph t theo lu t nh.
 19. 4. Cơ quan thu các c p ph i m h sơ, s theo dõi, lưu gi y các tài li u liên quan n các d án ư c hư ng ưu ãi v thu theo hư ng d n t i Thông tư này. Hàng năm, C c thu các t nh, thành ph tr c thu c TW th c hi n báo cáo v B Tài chính (T ng c c thu - Phòng k ho ch) s i tư ng ư c hư ng ưu ãi u tư theo Lu t khuy n khích u tư trong nư c, s thu và thu ngân sách nhà nư c khác th c t ã mi n, gi m cùng v i báo cáo k t qu th c hi n thu ngân sách nhà nư c trên a bàn qu n lý c a mình. 5. Cán b thu , h i quan, cá nhân khác l i d ng ch c v , quy n h n c ý làm trái quy nh t i Ngh nh s 51/1999/N -CP và hư ng d n t i Thông tư này, gây thi t h i cho Ngân sách Nhà nư c, thì tuỳ theo m c vi ph m mà b x lý k lu t, x ph t hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. III- HI U L C THI HÀNH 1. i v i các d án u tư ã ư c c p gi y ch ng nh n ưu ãi theo quy nh c a Lu t khuy n khích u tư trong nư c mà nay không thu c các Danh m c A,B và C Ph l c ban hành kèm theo Ngh nh s 35/2002/N -CP thì v n ti p t c hư ng các ưu ãi v thu theo Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư ã c p. 2. i v i các d án u tư ã ư c c p Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư, n u áp ng thêm i u ki n theo quy nh t i Ngh nh s 35/2002/N -CP và ã ư c cơ quan có thNm quy n c p gi y ch ng nh n ưu ãi u tư i u ch nh, b sung Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư thì ch ư c hư ng ưu ãi v thu cho th i gian ưu ãi còn l i (n u còn), k t ngày Ngh nh s 35/2002/N -CP có hi u l c thi hành. 3. i v i các d án u tư ã tri n khai th c hi n trư c ây chưa ăng ký hư ng ưu ãi u tư theo quy nh c a Ngh nh s 51/1999/N -CP, n u áp ng i u ki n theo quy nh t i Ngh nh s 35/2002/N -CP, mà ch d án có h sơ ăng ký ưu ãi u tư và ã ư c cơ quan có thNm quy n c p gi y ch ng nh n ưu ãi u tư thì ch ư c hư ng ưu ãi v thu cho th i gian ưu ãi còn l i (n u còn), tính t ngày Ngh nh s 35/2002/N -CP có hi u l c thi hành. 4. Trư ng h p có s thay i v ch u tư i v i các d án u tư ang trong th i gian ư c hư ng ưu ãi v thu theo hư ng d n t i Thông tư này, ch u tư m i n u áp ng i u ki n v ưu ãi u tư theo quy nh thì ti p t c ư c hư ng ưu ãi v thu cho kho ng th i gian ưu ãi còn l i c a t ng kho n ưu ãi v thu c th ghi trong Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư ã c p cho ch u tư cũ c a d án u tư. Ch u tư m i có trách nhi m th c hi n y các nghĩa v mà ch u tư cũ ã cam k t th c hi n v i Nhà nư c. 5 Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký và thay th Thông tư s 22/2001/TT-BTC ngày 03/04/2001 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n mi n thu , gi m thu cho các i tư ng ư c hư ng ưu ãi u tư theo Ngh nh s 51/1999/N -CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t khuy n khích u tư trong nư c (s a i). i v i các d án u tư và các trư ng h p ã ư c mi n thu , gi m thu v i các m c ưu ãi theo các văn b n hư ng d n th c hi n mi n thu , gi m thu cho các i tư ng ư c hư ng ưu ãi u tư c a B Tài chính trư c ngày Thông tư này có hi u
 20. l c thi hành, mà ch u tư ã th c hi n quy t toán thu theo úng ch quy nh thì không x lý truy thu ho c hoàn tr các kho n thu ch u tư ã n p th a ho c thi u so v i các m c ưu ãi v thu theo hư ng d n t i Thông tư này. Trương Chí Trung ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản